Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 1 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från dagens invånare till personer år 2030! Stockholm Högskolan Väst är etablerad med drygt studenter i fräscha lokaler. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 35 minuter bort, nya bostadsområden planeras och filmen fortsätter att sätta sin prägel på vår stad. Många kommuner strävar efter att hitta något unikt som lockar i Trollhättan är det mångfalden och mixen mellan klassisk industri och högteknologi som är det unika. En lagom stor ort med lagom avstånd till allt man kan önska sig. Inom en dryg halvtimmes bilresa ligger lugnet på västkusten eller pulsen i Göteborg. De mäktiga fallen, slussarna och Film i Väst är välkända landmärken hos oss, men det finns mycket mer. Har du frågor kring vår ort eller bara är allmänt nyfiken ska du känna dig varmt välkommen att slå en signal eller skicka ett mail. Kontaktuppgifter hittar du på Vi delar gärna med oss av den kreativitet som skapat Sveriges filmmetropol! Peter Asp, Informationschef Trollhättans Stad

3 VD har ordet Vid en tillbakablick på året som gått så finns det mycket positivt att ta med sig, bland annat den stolthet man känner över att arbeta tillsammans med en engagerad och kompetent personal i förvaltning och utveckling av våra fastigheter. Med god utnyttjandegrad av våra lokaler samt ett historiskt lågt ränteläge så har vi en stabil ekonomi i bolaget. Genom övergången till K3, en ny redovisningsstandard, så har bland annat omfördelning mellan resultat räkning och balansräkning gjorts. Detta innebär att stor del av de kostnader för det planerade underhållet vi gör på våra fastigheter läggs upp som komponentavskrivning i balansräkningen över komponentens livslängd. Räntenivåerna är historiskt låga vilket bidrar till att hålla nere våra räntekostnader. Vi har under flera år arbetat med vår låneportfölj så att vi skall ha en lång räntebindningstid med en låg ränta. Vi har vid årsskiftet en räntebindningstid på 6,14 år samt en genomsnittsränta på 1,84%. Denna finansiella strategi gör att vi har en kontrollerad räntekostnadsutveckling för de närmaste åren. ÄNTLIGEN har vi startat projektet Genombrottet på Innovatum. Eftersom projektet har funnits med som en idé sedan 1999 känns det förlösande att komma igång. Projektet innebär att vi tillför Innovatumområdet ytterligare ca kvm lokalyta samt en ny gata mellan Åkerssjövägen och Nohabgatan. Första inflyttning beräknas till mars 2016 och när hela projektet är klart har Innovatum ca kvm uthyrbar yta. Genom förvärvet av ca kvm mark i södra delen av Innovatum inklusive byggnad 87 har vi kunnat starta en om- och tillbyggnad för Trollhättans Badmintonförening i byggnad 87 med inflyttning oktober Föreningen kommer då att ha tillgång till 9 banor med tillhörande omklädning, café och administrationsytor. Med denna etablering på Innovatumområdet kommer pulsen öka ytterligare på kvällar och helger. I början på året lanserades vår nya informationsrika hemsida som har tagits emot positivt. Den tillsammans med en tydligare och mer aktiv kommunikation har bidragit till att vi har blivit mer synliga. Under sommaren flyttade våra snickare och murare, som har haft sina lokaler på Grävlingen (Kommunförrådet), till byggnad 99 på Innovatumområdet. Efter en tillbyggnad av byggnaden så finns nu hela vår underhållsgrupp samlade under samma tak. Vi lägger ett händelserikt år med många positiva inslag bakom oss vilket ger en bra grund för framtiden. Anders Torslid, VD INNE HÅLLS FÖR TECK NING VD har ordet Trollhättans Tomt AB i korthet Vårt uppdrag Bakgrund Förvaltningsberättelse Ägardirektiv Investeringar, köp och försäljningar Finansiering och nyckeltal Fastighetsbestånd Omsättning och resultat Framtidsutsikter Organisation och medarbetare Flerårsöversikt Miljö Vinstdisposition och koncernbidrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse, VD, revisorer och lekmannarev. 35 Förvaltningsfastigheter

4 Trollhättans Tomt AB Trollhättans Tomt AB är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr ), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. Fastighetsbestånd Trollhättans Tomt AB har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument. Bolaget har varit i kommunens ägo sedan Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909, med uppgift att för värva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. Offentlig verksamhet 62% Privata företag 38% I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt projektleda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer. Trollhättans Tomt AB förvaltade kvm lokalyta under Av lokalytan vid årets utgång är kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata före tag kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst I KORTHET Renovering och energiprojekt på Frälsegårdsskolan Förvärv av Tor 2 (tidigare M15) Förvärv av 87:an Innovatum (blivande badmintonhall) Startskott för Genombrottet Innovatum Försäljning Ryrs Gård Utökad borgensram Byggservice flyttar in hos driftteknikerna i utbyggda 99:an Konst i offentlig miljö trappan byggs Solrosen HB (Kantstenen) avvecklas Övergång till redovisning enligt K3 Bild från första spadtaget av Genombrottet. Fr v: Projektledare Jan Mattsson, VD Anders Torslid, f d VD Lars-Erik Lundqvist samt kommunalråden Monica Hanson och Paul Åkerlund. 4

5 Vårt uppdrag Enligt det ägardirektiv som beslutats av kommun full mäktige, skall Trollhättans Tomt AB vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument något vi dagligen strävar efter att efterfölja. Trollhättans Tomt AB är känd som en trygg, kompetent och nyskapande hyresvärd, som erbjuder kreativa utvecklingsmiljöer för befintliga, nya och växan de företag samt offentlig verksamhet och bidrar därmed till Trollhättans expansion. Vi är ett personligt fastighets bo lag. Genom att jobba nära våra hyresgäster skapar vi trygghet och långsiktighet. Vision Trollhättans Tomt AB är Trollhättans ledande fastighetsbolag, som bidrar till utvecklande miljöer för näringsliv, utbildning, forskning och offentlig verksamhet. Detta skall vi uppnå genom att alltid agera utifrån våra kärnvärden: Tillgängliga Har en nära kontakt med kunder/hyresgäster och tillhandahåller en mycket god service. Sätter alltid kunden i fokus och är lyhörda för krav och önskemål. Är öppna för en fortsatt utveckling av offentligt såväl som privat nätverkande. Strävar mot att vara tillgängliga och i största möjliga mån ge feedback och återkoppling till kunder såväl som till kollegor. Offensiva Är mångsidiga och kan samarbeta med kunder som befinner sig i vitt skilda verksamhetsområden högteknologisk industri, medieföretag, forskning och utbildning, allt från etablerade företag till helt nystartade företag samt högskolan. Är proaktiva och försöker planera i förväg genom att före gå hyresgästens behov. Är flexibla och växer med hyresgästerna, jobbar aktivt för att hitta annorlunda och lönsamma lösningar som marknaden efterfrågar. Är positivt inställda till förändringar. Målmedvetna Har engagerade och motiverade medarbetare med förmåga att utveckla nya, innovativa tjänster med kundnyttan i fokus. Strävar efter att utveckla fastigheter och tjänster med särskild fokus på miljö- och energifrågor. Överst: Projektledare Sofia von Hebel. Mitten: Snickare Kristian Carlsson och Jakob Lindblom byter tak omgivna av grönt. Nederst: Projektledare Andreas Danielsson och förvaltare Magnus Elfving diskuterar nya solcellerna på byggnad 74, Innovatum. Trygga Satsar långsiktigt på fastigheter med gedigen fastighetsprojektering och fastighetsförvaltning som grund. Har en trovärdig, öppen och tydlig hyresstrategi, liksom kontraktsinnehåll och serviceutbud. Kommunikationen är tydlig och enhetlig, internt såväl som externt. Anställda på Trollhättans Tomt är lätt identifierbara i alla former av tjänsteärenden. Har en stabil och långsiktig ägare. 5

6 Styrelse Trollhättans Tomt AB. Bakre raden från vänster: Kent Hammar, Jonas Tilhon och Olov Säfström. Mellersta raden från vänster: Andreas Parkås, Leif Pettersson och Stenåke Kjell. Främre raden från vänster, Alicja Zawadzka Przychodzen, Gösta Davidsson och Rita Paulsson Svensson. Bakgrund Samtliga aktier i Trollhättans Tomt AB org.nr ägs av Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala bolag i Trollhättan. Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige Ägardirektiv har beslutats av kommunfullmäktige Både bolagsordning och ägardirektiv fastställdes av årsstämma Trollhättans Tomt AB har varit moderbolag i koncern som även omfattat dotterbolaget Solrosen Fastighetsförvaltning HB, där koncernens andel var 90%. Trollhättans Stad innehade resterande 10% av andelarna i handelsbolaget. Under 2014 togs beslut om att handelsbolagets verk samhet skulle upphöra efter att fastigheten Kantstenen 14 genom fastighetsreglering förvärvats av moderbolaget, Trollhättans Tomt AB. Beslut togs i kommunfullmäktige att sälja stadens andel till Trollhättans Tomt AB per och handelsbolaget upplöstes därefter. Trollhättans Tomt AB har under de senaste 10 åren haft en snabb utveckling där omsättning och balansomslutning nästan tredubblats. Underlag för denna utveckling är bolagets engagemang i Innovatumområdet samt utbyggnaden av Högskolan Väst. Det stora lyftet skedde dock vid årsskiftet 2008/2009 när bolaget förvärvade en stor del av de kommunala verksamhetsfastigheterna, främst skolor och förskolor, från Trollhättans Stad. Utvecklingen har kunnat ske under mycket ordnade ekonomiska former med tillfredsställande resultat. De i särklass största kostnadsposterna i bolagets verksamhet är och kommer att vara de finansiella kostnaderna. Dessa frågor är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen och bolagsledningen att följa upp på ett professionellt sätt. Bolaget har därför träffat avtal med ett, från bankerna fristående, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppföljning och ett bra beslutsunderlag i dessa frågor. Samtidigt har styrelsen antagit en stringent finanspolicy, som de finansiella frågorna löpande avstäms mot. 6

7 Ägardirektiv Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till näringsverksamheter på affärsmässig grund och med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen. Verksamhet I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar staden de mål och riktlinjer som gäller för bolaget. Verksamhetens direktiv är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för näringslivet och de kommunala verksamheterna. Dessa båda inriktningar har gällt sedan övertagandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna Innan dess var bolagets uppdrag enbart att vara ett av stadens viktigaste näringslivsinstrument. Denna roll har bolaget haft sedan början av 1980-talet. Under åren har bolaget bidragit till näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i kommunen genom att utveckla och förvalta lokaler för företagens behov på ett sätt som varit framgångsrikt. Utveckling av Innovatumområdet är också ett särskilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och området är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. Vakansgraden för området var vid årsskiftet 2,4%. Under 2014 kunde det stora projektet Genombrottet startas, vilket kommer att innebära att ytterligare kvm lokalyta samt en ny tillfartsgata till området skapas. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiella direktiv Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Investeringar över 15 Mkr ska godkännas av moderbolaget innan de på börjas. Under 2014 har moderbolagets godkännande krävts för Grundstenen 7 samt byggnad 87 (badmintonhall) och Genombrottet på Innovatum. Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10%. Denna nivå har aldrig uppnåtts på grund av den stora investeringsvolymen. Se vidare avsnittet om finansiering. De kommunala verksamhetsfastigheterna ska redovisas för ägaren som ett särskilt affärsområde med intern resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Detta redovisas för moderbolaget efter delårs- och årsbokslut. Då självkostnadsprincipen gäller för detta affärsområde ska tillkommande kapitalbehov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar eller försäljningar, finansieras av Trollhättans Stad. Per finns 45 Mkr i tillgängliga medel för kommande investeringar enligt intern balansräkning. Det anges också i ägardirektiven att bolaget ska nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt av staden. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 3%, vilket uppnåtts även under 2014 då avkastningen uppgick till 6,4%. Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Koncernperspektiv Det uttalas även att ett koncernperspektiv ska tillämpas och att samordning för skydds-, säkerhets- och försäkringsfrågor ska ske. Samarbetet har ökat mellan staden och systerföretagen i flera frågor de senaste åren. Till vänster: Projektledare Jan Mattsson provar nya konstgräskullen på Skoftebyskolan. Nedan: Miljösamordnare Dennis Nyström provar så att lekutrustningen på Skoftebyskolan även håller för dem med lite tyngd i. Nederst: Vy från nya innergården på Skoftebyskolan. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar, köp & försäljningar Bolagets investeringsvolym är högre än föregående år. Bruttoinvesteringarna har uppgått till knappt 188 Mkr 2014, varav 37,3 Mkr lagts på Innovatumområdet, 28,2 Mkr på övrigt näringslivsbestånd och 121,9 Mkr på kommu nala verksamhetsfastigheter. Den största investe ringen inom övrigt näringslivsbestånd är förvärvet av fastig heten Grundstenen 7 för 22,5 Mkr från tidigare dotterbolaget Solrosen Fastighetsförvaltning HB. Förvärv har också gjorts av byggnad 87 på Innovatumområdet för 3,5 Mkr, vilken kommer att byggas om till badmintonhall. En stor del av investeringarna är lokalanpassningar för olika hyresgäster. Det gäller bl a advokatfirma och frisör på Innovatumområdet. Anpassning har också gjorts för BUP i Maria Albert. Även i kv Isbjörnen 4 har anpass ningar gjorts för ny hyresgäst. Om- och tillbyggnad för sam lokalisering av vår underhållsavdelning i byggnad 99 på Innovatumområdet som påbörjades 2013 har slutförts till en total kostnad på 8,9 Mkr. Ett projekt med energibesparingsåtgärder har också genomförts i byggnad 74 på Innovatumområdet. Projektet med ett genombrott i byggnad 80, som ska ge nya lokalytor i tre plan med glasfasader samt ytterligare en tillfart till området, har påbörjats. Totalt har 17,5 Mkr investerats i detta projekt under Kommande år startar nästa etapp i projektet med anpassningar för nya hyresgäster. När det gäller de kommunala verksamhetsfastigheterna pågår flera stora ombyggnader av skolor och förskolor. Arbeten på Lyrfågelskolan påbörjades 2013 och har pågått under året. Det kommer att avslutas i början av 2015 med en slutkostnad på drygt 60 Mkr. Under 2014 har 13,1 Mkr investerats där. På Frälsegårdsskolan har det investerats i ny ventilation, yttertak och ombyggnad som totalt uppgått till 11,7 Mkr under Ombyggnad av Karlstorpsskolan avslutades vid årsskiftet och under 2014 investerades 0,8 Mkr i det projektet. Omoch tillbyggnad av Skoftebyskolan påbörjades 2013 och har pågått hela Under året har 43,5 Mkr investerats i denna skola. För gymnasieskolan har investeringarna i kv Bolagskvarnen uppgått till 41,0 Mkr under året. Detta projekt ska pågå fram t o m Tor 2 (M15) förvärvades från Trollhättans Stad och ombyggnad för omsorgsförvaltningen pågår. Totalt uppgår investeringen i Tor 2 under 2014 till 3,3 Mkr. I slutet av året avtalades om försäljning av fastigheten Bäckgrönan 1, Ryrs gård, till Trollhättans Stad. Den hyrdes tidigare av omsorgsförvaltningen, men efter att verksamheten flyttat finns inte längre något behov av fastigheten för kommunal verksamhet. Det har därför beslutats att Trollhättans Stad köper tillbaka den för bokfört värde för att genomföra exploatering för bostäder på marken. Tillträde är den 1 januari

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiering och nyckeltal Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till knappt 136 Mkr, vilket är en ökning med drygt 52 Mkr sedan föregående år. Ökningen beror på förändringar av fordringar och skulder. Nettoinvesteringarna, som uppgick till drygt 167 Mkr, har till större delen finansierats av den löpande verksamheten. Upptagna lån uppgår till 59 Mkr. Likvida medel har ökat med knappt 27 Mkr. Bolagets upplåning vad gäller ränte- och kapital bindning regleras enligt en finanspolicy som fastställs av styrelsen. En avvägning görs mellan kort räntebindning för att sänka räntekostnaden och lång räntebindning för att uppnå en stabil räntekostnadsutveckling. Denna avvägning bestäms av finansiell styrka, kassaflöde och bedömd ränteutveckling. För att öka räntebindningstiden skall, i finanspolicyn definierade finansiella instrument, främst ränteswapar användas. Nya lån tas däremot upp till rörlig eller kort ränta. Säkringsredovisning tillämpas och speci fikation på säkrade poster och säkringsinstrument framgår av not 20, 22 och 24. Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen av Troll hättans Stad. Borgensramen höjdes av kommunfullmäktige med dels 600 Mkr för att täcka investeringsbehoven fram till 2017, dels 669,1 Mkr för att täcka ny extern upplåning som ersätter tidigare upplåning från staden. Den totala borgens ramen uppgår därefter till 2 284,1 Mkr. Räntekostnaden är den enskilt största kostnaden i bolaget. För att kunna hantera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Bolagets mål är att ha en kassaflödesbaserad rän tetäckningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2014 uppgick räntetäckningsgraden till 2,6 gånger (2,8). Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar. I och med att bolaget tidigare valt att kostnadsföra verksamhetsanpassningar i hög utsträckning har avkastningen varit låg, men i och med övergången till redovisning enligt K3 kan inte längre verksamhetsanpassningarna kostnadsföras och avkastningen ökar därmed. Avkastningen 2014 blev 6,4% (3,7%). Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Den synliga soliditeten i ett fastighetsbolag av Tomt AB:s storlek bör långsiktigt uppgå till lägst 30%. Mot bakgrund av kommunens borgensåtagande för bolagets lånestock, bör det räcka att soliditeten långsiktigt uppgår till minst 10%, vilket också anges i ägardirektiven. Soliditeten uppgick per den 31 december 2014 till 8,3% (8,3%). 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighetsbestånd Fastighetsbeståndet i Trollhättans Tomt har utvecklats från en klar övervikt av lokaler för privata företag till en övervikt av lokaler för offentlig verksamhet. Vid utgången av 2014 fanns totalt kvm bruksarea (BRA) i bolagets förvaltning. Jämfört med 2013 är detta en ökning med kvm BRA. Ökningen av ytor under 2014 beror på förvärv av Tor 2 (1 190 kvm) och byggnad 87 (1 500 kvm) på Innovatumområdet. Utbyggnad av byggnad 99 på Innovatumområdet om 378 kvm samt en nybyggnation på Håjum 5:3 om 190 kvm. Under 2014 har ett arbete att fastställa ytorna på våra fastigheter påbörjats. För de kommunala verksamhetsfastigheterna resulterade detta i en revidering av ytor med en ökning om 674 kvm. På resterande bestånd, som kommer fortsätta revideras löpande, har ytorna hittills reviderats med en ökning om 820 kvm. Inga försäljningar har gjorts under 2014 men skepp 8 (1 400 kvm) och del av skepp 1-2 (190 kvm) i byggnad 80 på Innovatumområdet har rivits till förmån för en ny tillfartsgata till området som en del i projektet Genombrottet. Även på Källstorps industriområde har en byggnad rivits, byggnad F (270 kvm). Av den totala bruksarean i bolagets bestånd har sedan tidigare ytterligare kvm avställts för rivning. Det gäller byggnader på Källstorps industriområde (4 474 kvm) samt en byggnad (550 kvm) på Innovatumområdet som inte nyttjas i det utvecklingsprogram som för när varande gäller för området. Ytterligare kvm har avställts tills vidare. Det gäller lokalytor inom fastigheten Nohab 2 (delar av byggnaderna 73 och 80) som kommer att, eller håller på att byggas om för verksamheter som är förenliga med intentionen för utvecklingen av Innovatumområdet kvm av denna yta, hänförliga till byggnad 80, ingår i projektet Genombrottet som färdigställs under Den möjliga uthyrningsbara ytan i bolagets förvaltning uppgår därefter till totalt kvm. Från dammig industrilokal till modern och rymlig badmintonhall. Ett välkommet tillskott bland utbudet på Innovatum. Vid utgången av 2014 fanns det outhyrda lokaler om sammanlagt kvm BRA, vilket innebär att vakansgraden i direkt uthyrt bestånd, exklusive kommunala verksamhetsfastig heter ( kvm), vid årsskiftet uppgick till cirka 3,8%. Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolaget totalt 285 lokalhyreskontrakt, 15 markarrendekontrakt och 963 parkeringsplatser uthyrda genom avtal: Lokaler Antal kontrakt kvm kvm kvm kvm Summa 285 Största delen av förändringen gentemot föregående år är att på de skolor där det finns idrottshallar har dessa brutits ut från skolorna och dessa har sedan lagts upp som egna kontrakt vilket resulterade i 13 stycken nya kontrakt. Bolaget har även tagit över andrahandsuthyrning i byggnad 43 på Innovatumområdet, totalt 9 kontrakt. Markarrenden (antal avtal) kvm kvm 2 Summa 15 Arrendeavtalen är i huvudsak oförändrade sedan föregående år. Parkering (uthyrda platser): P-hus Smedjan 196 P-anläggning Gullön 95 P-hus Elefanten 38 Markparkering Mars 135 Husvagnsparkering Kardanen 96 Markparkering Slättbergen 403 Summa 963 Det totala antalet parkeringsplatser i bolagets förvaltning är stycken, varav en del används enbart för korttidsparkering och räknas inte in i uthyrda platser ovan. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Under 2014 har bolagets totala omsättning ökat med kkr till kkr ( kkr). Ökningen beror till stor del på att hyrorna för de kommunala verksamhetsfastigheterna ökat med kkr. Denna ökning beror på ökad räntekostnad (5,2 Mkr), kostnad för markskötsel som lagts i hyrorna (2,2 Mkr) samt en del nya kontrakt efter ombyggnader. Ökade hyror efter ombyggnader har det blivit för Karlstorpsskolan, som byggts om till förskolan Äventyret, samt för Lyrfågelskolan. Det finns även flera andra mindre hyrestillägg efter ombyggnader bland de kommunala verksamhetsfastigheterna. Bland näringslivsfastigheterna gäller den största intäktsökningen kv Renen, där nya bussdepån varit uthyrd hela året. I övrigt är det ökade hyresintäkter för kv Hand bromsen samt även för en del andra fastigheter. På Innovatumområdet finns det också en del nya kontrakt samt även en del utflyttningar. Totalt sett visar Inno vatumområdet på en minskning med 691 kkr, som beror på att tidigare näringsbidrag från staden till Nova Arena på 900 kkr upphört. Då det tidigare dotterbolaget Solrosen HB har avvecklats görs inte något koncernbokslut. Solrosen avslutades med bokslut per , som visade på en vinst på kkr efter försäljning av fastigheten Kantstenen 14 till Troll hättans Tomt AB, vilket i sin helhet förts över till Tomt AB som resultatandel. Trollhättans Tomt AB:s resultat efter finansiella poster visar på ett överskott om kkr (5 496 kkr). Till skillnad från tidigare år har bolaget inte kunnat kostnadsföra delar av bruttoinvesteringarna på grund av ändrade redovisningsprinciper enligt K3. Under året har ett omfattande arbete lagts på omklassificering av bolagets anläggningstillgångar i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. Samtliga betydande komponenter ska skrivas av under sin nyttjande period. Byggnader har delats upp på mindre komponenter med varierande avskrivningstid samt även omklassificerats till byggnadsinventarier. Det nya sättet att redovisa innebär att de flesta åtgärder som tidigare redovisats som planerat underhåll istället kommer att aktiveras i balansräkningen. Detta har inte fullt ut kunnat räknas om för jämförelseåret, vilket är den största orsaken till att fastighetskostnaderna är lägre För övrigt kan konstateras att kostnader för snöröjning och uppvärmning blivit lägre än budgeterat p g a milda vintrar. Resultatet belastas också av en befarad hyresförlust på 1 040,7 kkr som gäller Nevs hyra på fastigheten Handbromsen. Personalkostnaderna har ökat eftersom flera nyrekryteringar gjorts. Se vidare under avsnittet om Organisation och medarbetare. Avskrivningarna för 2014 uppgår till kkr, vilket är en ökning med kkr jämfört med föregående år. Ökningen beror till viss del på de nyinvesteringar som gjorts, men den största förändringen beror på övergången till redovisning enligt K3. Avskrivningarna kommer fortsatt att öka de kommande åren innan de stabiliseras på en högre nivå, eftersom många åtgärder som tidigare redovisats som underhåll nu istället kommer att skrivas av under ett antal år. Avskrivningsplaner för olika komponenter enligt det nya redovisningssättet har tagits fram. Fastighetsskatten 2014 har uppgått till kkr (1 883 kkr) Huvuddelen av kostnaderna för fastighetsskatt fördelas ut på respektive hyresgäster i fastigheterna. Den sammantagna bolagsskatten uppgår till en intäkt på kkr (kostnad på kkr), se vidare not 9. Temporära skillnader i bokförda och skattemässiga värden påverkar beräkningen av uppskjuten skatt. Bolaget gjorde kraftiga nedskrivningar i början av 2000 talet av de fastigheter där behov fanns att nå bättre överens stämmelse 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE med verkligt värde. Bolaget fick därefter högre skattemässiga än bokföringsmässiga värden på fastigheterna, vilket avspeglas i att en långfristig skatte fordran tagits upp i balansräkningen och successivt minskat. Efter övergång till redovisning enligt K3 kommer de bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar fortsättningsvis att vara helt olika. I balansräkningen redo visas uppskjuten skatte fordran på kkr (1 422 kkr) på temporära skillnader samt uppskjuten skatteskuld som uppgår till kkr (1 082 kkr) p g a underskottsavdrag. Redovisad vinst efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till kkr (2 197 kkr). Räntekostnaderna är den enskilt viktigaste faktorn för resultatpåverkan. De kommunala verksamhetsfastigheterna har finansierats genom reverslån från Trollhättans Stad. Efter ett förhandsbesked från Skatteverket, där bedömningen gjordes att räntekostnader på interna lån inom kommunkoncernen inte ska vara avdragsgilla, beslutade kommunfullmäktige ( ) att utlåningen till dotterbolagen skulle upphöra och borgensramarna höjdes för detta. Nya lån för att ersätta reverslånen handlades därefter upp och lånen till Trollhättans Stad löstes per Lånen som togs med tre månaders räntebindning säkrades i sin helhet genom femåriga fastränteswapar. För reverslånen utgick en fast ränta på 3,7% under För de nya lånen avseende de kommunala verksamhetsfastigheterna blev räntan 1,571% under sista kvartalet. Även hyrorna sänktes med motsvarande belopp. Räntan på reverslånen uppgick till 2,0% jämförelseåret Den genomsnittliga räntenivån under 2014 för bolagets övriga lån, inklusive borgensavgift, har ökat till 5,05% (3,05%). I detta ingår påverkan av kostnad för förtida stängning av tre ränteswapar, vilket uppgick till kkr. Räntekostnaden uppgick till 3,26% borträknat detta. De stängda swaparna hade tre till fyra års löptid kvar och låg på en högre nivå. Det bedömdes därför som ett bra alternativ att ta denna kostnad direkt istället för att låta dem löpa ut eftersom resultatet för året medgav detta. Samman taget har bolaget nu säkrat större delen av lånevolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga lån uppgick till 6,14 år och till räntan 1,84% vid årsskiftet. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidsutsikter Den sista tiden så har efterfrågan på våra lokaler ökat vilket känns extra kul när vi har startat bygget av kvm nya lokaler på Innovatumområdet. Vår målsättning att bygga lokaler för minst nya arbets platser till år 2030 är helt i samklang med Trollhättans Stads målsättning att vi skall bli invånare. Arbetet med en fördjupad översiktsplan har startat för Älvstaden. Älvstaden är området som innehåller Knorren, Källstorps industriområde, Folkets Park samt Hjul kvarnelund. Bolaget äger Källstorps industriområde och de övriga delarna ägs av Trollhättans Stad. I detta arbete skall fördjupade utredningar göras beträffande miljö föroreningar, markstabilitet, buller, hantering av farligt gods, broläge, kulturmiljöer m m. Älvstaden kommer förhoppningsvis kunna bebyggas med hundratals bostäder, verksamhetslokaler och evenemangsytor. Vi har tillsammans med Trollhättans Stad startat arbetet med att ändra detaljplanen för Innovatumområdet. Den gällande detaljplanen är sedan 1940-talet och var utformad för den industriverksamhet som Nohab bedrev. Den nya planen skall anpassas för de verksamheter som idag verkar på Innovatumområdet samt de framtidsvisioner som finns. Utbildningsförvaltningen ser ett ökat elevunderlag i både förskolor och grundskolan de närmaste åren. Detta gör att vi behöver investera i flera förskolor samt på sikt även i en ny grundskola. De två första förskolorna som planeras kommer att ligga i den nya stadsdelen Hälltorps Gård samt i centrum. Bolaget Trollhättans Tomt bildades 1909 men blev kommunalägt för 50 år sedan. Tittar vi tillbaka, vilket vi kommer göra i en jubileumsbok, så ser vi en enastående samhälls nyttig utveckling i Trollhättans Stads tjänst. I samband med jubiléet har vi planer på att genomföra några aktivi teter för att fira och uppmärksamma våra 50 år i stadens tjänst. En jubileumsglass är en smakfull detalj som blir pricken över i:et under året. Vi summerar att bolaget står väl rustat efter de första 50 åren och ser fram emot ytterligare 50 års delaktighet i stadens utveckling. 13 Delar av personalen efter angenäm lunch i vårsolen.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION & medarbetare VD Anders Torslid Utvecklingsstrateg Jonas Stjernqvist Marknad Katja Högberg Ekonomi Gunilla Bogren Jenny Sahlin Britt Fransson Britt-Marie Hermansson Kristina Andersson Fastighetschef Eddie Dunkel Miljösamordnare Dennis Nyström Energiansvarig Tim Torstensson Projekt Jan Mattsson Sofia von Hebel Andreas Danielsson Förvaltning Daniel Nordström Magnus Elfving Jan Andersson Liselott Fitzgerald Frida Stolt Underhåll Anders Gustavsson, arbetsledare drift Joakim Forsberg, arbetsledare bygg Sirja Nikkanen Drift Tony Johansson Fredrik A Cesar Fredrik Johansson Staffan Gustavsson Jörgen Johansson Roger Lilja Kenneth Eriksson Krister Olsson Tomas Berg Byggservice Per Karlsson Bengt-Åke Eriksson Hans Frisk Kenneth Severinsson Kent Johansson Mikael Norén Kristian Carlsson Jakob Lindblom Jari Sova Martin Wernby-Laihanen 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ṗersonal I början av 2013 hade bolaget 42 anställda, varav en visstidsanställd vikarie inom ekonomienheten och en tim anställd projektledare. Under första halvåret 2014 beslutade den ena av bolagets två murare att säga upp sig, efter att han varit tjänstledig för att prova annat arbete. Därefter rekryterades en ny murare. Den nytillträdde teknik- och energisamordnaren, som bytt anställning inom bolaget, valde också att gå vidare och en ny energisamordnare rekryterades. En ny drifttekniker rekryterades för att överbrygga inför kommande pensionsavgångar. Vid mitten av året valde även en av snickarna att gå vidare till annan anställning och en ny snickare rekryterades. Utöver de rekryteringar som gjorts är det ingen förändring i bolagets organisation sedan föregående år. Timanställningar har löst behoven vid långtidsfrånvaro p g a sjukdom eller föräldraledighet. Två timanställda projektledare/ snickare anställdes vid slutet av året för vårt projekt med en lekplats på Spikön, som ska genomföras på uppdrag av Trollhättans Stad. Vid årets utgång hade då bolaget 45 anställda, varav en visstidsanställd vikarie inom ekonomienheten och 3 timanställda projektledare, fördelade på 10 kvinnor och 35 män. Härav finns 23 män inom de traditionellt manliga enheterna drift och byggservice. I övrigt är fördelningen mellan könen ganska jämn. Genomsnittsåldern på all anställd personal har ökat till 47,6 år vid årets utgång (44,7). Kompetensutveckling Eftersom medarbetarna är bolagets vik tigaste resurs är kontinuerlig kompe tens utveckling en viktig del. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal samt ledningsgruppens arbete med att fastställa och följa upp utbildningsplaner. Återkommande uppdatering och fortbildning inom respektive yrkesområde är en själv klar del i kompetensutvecklingen och flera medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden. Även gemensamma satsningar görs, t ex vid årliga företagsdagar med olika teman. Mångfald var temat på företagsdagen Enligt gällande utbildningsplan skall samtlig personal utbildas i första hjälpen, hjärt-/lungräddning samt defibrille ring minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säker ställa att alla anställda får denna utbildning inom en treårsperiod. Under året har en översyn och uppdatering gjorts av arbets miljödelegering inom företaget. Flera anställda har kompletterat utbildning inom området, t ex gällande brandskydd och elbehörigheter. Arbetsmiljö och friskvård Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regel bundet dels genom arbetsmiljöenkät, som diskuteras på arbets platsträffar, dels genom medarbetarsamtal. Bolaget har också aktivt satsat på friskvård för all personal genom av tal om friskvårdskuponger. Kupongerna kan lösas in på en mängd olika tränings- och friskvårds anläggningar. Trollhättans Tomt AB har under alla de år bolaget varit verksamt i nu varande form haft en relativt låg sjukfrånvaro, men då antalet anställda är förhållandevis litet har enstaka fall av allvar lig sjukdom och frånvaro stort ge nomslag i statistiken. Totalt har sjukfrånvaron för 2014 uppgått till 3,5%, en minskning i förhållande till 2013 med 1,7 procentenheter. Korttidsfrånvaron stod för 2,1% (2,4%) och långtidsfrånvaron för 1,4% (2,8%). Trollhättans Tomt AB är ansluten till arbets givarorganisationen KFS och tillämpar gällande kollektivavtal. Avtal om företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt finns tillgång till professionell hjälp. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt Belopp i kkr Total omsättning Hyresintäkter, lokaler Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Total bruksarea (kvm BRA) Justerat eget kapital Vakansgrad vid årets utgång (%)* 3,8 3, Räntetäckningsgrad (ggr) 1,2 1,2 1,1 1,0 1,2 Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad (ggr) 2,6 2,8 2,2 2,1 2,3 Soliditet vid årets utgång (%) 8,3 8,3 8,4 8,6 8,2 Avkastning på eget kapital (%) 6,4 3,7 3,1 2,7 6,9 Åren avser koncernredovisning som numera inte upprättas. Fastigheten Kantstenen 14 har hela tiden ingått i koncernredovisningen. Samma fastighet heter numera Grundstenen 7 och ingår i Trollhättans Tomt AB. Därmed är det jämförbart över åren. * Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exkl kommunala verksamhetsfastigheter. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Räntetäckningsgrad Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad Justerat eget kapital Soliditet Avkastning på eget kapital Summa tillgångar vid årets utgång. Totala anläggningstillgångar exklusive dels egna inventarier i verksamheten, dels pågående nyanläggningar som inte kommer att aktiveras som anläggningstillgångar efter att de avslutats. Bruttoinvesteringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, avskrivningar, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inkl 78% av obeskattade reserver. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansnetto dividerat med justerat eget kapital vid årets ingång. 16

17 De nya solcellerna på byggnad 74 alstrar inte bara energi utan fungerar också som solskydd med samma effekt som markiser när det är varmare ute. Dubbelfunktion som heter duga med andra ord. MILJÖ Det märks tydligt att vårt miljöarbete börjar sätta sig i hela organisationen. Idag tar vi alltid med energi- och miljöaspekterna när vi planerar förändringar och utveckling av vårt fastighetsbestånd. All energi vi köper är miljömärkt för att minimera miljöbelastningen, men den bästa energin är den vi inte använder, så därför arbetar vi kontinuerligt med olika effektiviseringsprojekt. Transporter För ett år sedan planerade vi att få till stånd en elbilspool vilket under 2014 har förverkligats. Bilpoolen består idag av 3 st bilar där vi tillsammans med övriga företag på Innovatumområdet förfogar över en av dessa. Under 2014 har bilarna rullat km fördelat på knappt 600 bok ningar. Det är km körda på Bra Miljöval el vilket resulterat i minskad miljöbelastning i samband med resor i tjänsten. Vad vi inte ser i statistiken är hur många som valt att cykla eller gå till arbetet eftersom det finns bil tillgänglig på arbetsplatsen. För att ytterligare öka möjligheten till ett miljöanpassat resande har vi utanför byggnad 59 på Innovatumområdet öppnat en laddplats för elfordon. Detta gör att vi idag på Innovatum har 5 laddplatser för allmänheten och en reserverad för bilpoolsbilen. Fler platser är dessutom planerade. Vi har även under året köpt in två tjänstecyklar. Energisparprojekt Parallellt med våra verksamhetsanpassningar bedriver vi sedan några år tillbaka ett antal projekt med största mål att minska energianvändningen. Även under 2014 har vi jobbat med dessa frågor och tidigare energiinventeringar har resulterat i utförda åtgärdspaket. Byggnad 74 på Innovatum är ett sådant projekt som vi är stolta över. Ombyggd ventilation, LED-belysning och solavskärmning i form av solceller är några av de åtgärder vi kunnat genomföra på byggnaden. Detta har gått att genomföra delvis med hjälp av Naturskyddsföreningens bidrag från fonden för Bra Miljöval el. Hela projektet har utförts som ett totalprojekt enligt BELOK:s modell och nu återstår utvärderingsfasen som kommer att visa om vi lyckats fullt ut. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE På förskolan Myrtuvan pågick ett energisparprojekt under Förskolan Myrtuvan var under 2013 föremål för ett omfattande energisparprojekt. Fortfarande pågår intrimningen med systemen i byggnaden, men resultaten ser lovande ut. Se diagram. Tim, ny energiansvarig En sån här översyn blir i realiteten mycket mer än en energibesparing. Inomhusmiljön har förbättrats avsevärt och miljöbelastningen minskat för lång tid fram över. Under hösten gjordes ytterligare ett antal energi inventeringar och resultatet från dessa kommer att påverka kommande åtgärder. Myrtuvans energianvändning Mer resurser till energi och miljö Under hösten förstärktes organisa tionen med en energiansvarig för före taget. Denna förändring innebär att vi kan fokusera mer på energi- och miljöfrågorna. I samband med personalutökningen startade vi även upp en energi- och miljö grupp där vi tillsammans med vår driftavdelning arbetar med dessa frågor. Vi kan redan nu efter bara några månader se fördelarna med den här arbetsgruppen. Flera energiinventeringar har gjorts under hösten och nu arbetar vi med att ta fram en långsiktig plan även det gäller energieffektivisering. Med väl analyserade fastigheter är det mycket lättare att hinna ta med energifrågorna vid större ombyggnationer. 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Miljöbyggnad Under november månad hölls en introduktionskurs i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Den introduktionen hölls för hela företagets personal. Vi ser detta som ett steg i att gå mot ett mer hållbart byggande och anser det viktigt att all personal är införstådd i värdet med ett sådant här system. Vår förhoppning är att vi kan byggstarta vår första Miljöbyggnad under Konvertering till fjärrvärme Eftersom Trollhättans Stad ska fortsätta att gå i täten för omställningsarbetet och verksamheten ska vara fossilbränslefri till år 2020 vill vi också bidra på de områden vi kan. Flera av de senaste årens åtgärder har syftat till att minska beroendet av fossil energi utan att öka beroendet av elenergi till uppvärmning. Den senaste åtgärden har varit att konver tera Skoftebyskolan till fjärrvärmedrift. Skolan har tidigare värmts med hjälp av en pelletspanna och med backup från olja och el. Den här typen av konvertering sparar i sig ingen energi, men däremot minskar mängden utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. I diagrammet nedan syns utsläppen av fossilt CO 2, som minskat med 75% sedan Vår övergång till att bara köpa miljömärkt energi visar sig tydligt i våra minskade utsläppsnivåer. Anledningen till att 2010 ligger så högt är främst att fjärrvärmebolaget tvingades köpa in fossil olja som spets för att klara den extremt kalla vintern. Hur klarar vi målet om att minska energianvändningen? Vårt mål är att vi i våra kommunala verksamhetslokaler år 2020 ska ha minskat vår energianvändning (räknat per kvm) med 20% jämfört med Eftersom det under året pågått ett antal större byggprojekt är det svårt att se hur mycket dessa kommer att påverka energianvändningen. Stora åtgärder för energispar finns med i dessa projekt men resultatet får vi vänta på ytterligare något år. Efter de stora ombyggnationerna på Nils Ericsonsgymnasiet, Lyrfågelskolan och Skoftebyskolan kan vi förvänta oss minskad energianvändning, men det dröjer ytterligare minst två år innan alla system är igång och fullt intrimmade och tills dess får vi nöja oss med mer blygsamma energiminskningar. Nils Ericsonsgymnasiet har en minskad energianvändning på 11%, Lyrfågelskolan på 14% och Skoftebyskolan en minsk ning med hela 28% jämfört med Om vi ser till hela det kommunalt uthyrda fastighetsbeståndet kan vi konstatera att vi vid årets slut har minskat vår energianvändning med 12% jämfört med Flera av åtgärderna vi har gjort i lokalerna har förbättrat inomhusklimatet och minskat koldioxidutsläpp men har inte medfört någon minskad energianvändning. Vi hade önskat ytterligare förbättringar, men några orsaker till att vi inte nått längre med energieffektivise ringarna är bland annat följande CO 2 -utsläpp per år Kg CO Vid renovering gör vi omfattande energi effektiviseringsåtgärder, men sam tidigt ökar vi luftomsättningen för att klara höjda krav på ventilation. Vi har fokuserat på att minska beroendet av fossila bränslen och den omställningen är ganska kostsam men ger marginell energivinst. Vinsten här ligger i minskade utsläpp av föroreningar och växthusgaser. *2010 och 2011 användes delvis fossil olja till fjärrvärmen, därav de höga värdena. 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition och koncernbidrag Det har beslutats i moderbolaget, Trollhättan Stadshus AB, att Trollhättans Tomt AB ska lämna koncernbidrag med 1,4 Mkr per år. Bolaget har under åren lämnat koncernbidrag med totalt 19,3 Mkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i motsvarande mån. Under 2014 har koncernbidrag under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med 1,4 Mkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag redu cerar bolagets soliditet med 0,07 procentenheter. Soliditeten bedöms tillfredställande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av koncernbidrag ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL st. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören förslår att vinstmedlen behandlas så att: i ny räkning överförs Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till efter följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Tioårsöversikt justerat eget kapital Kkr Jämförelseåren är inte omräknade efter K3. 20

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer