Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland"

Transkript

1 Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL kommer med stor sannolikhet att upphöra vid årsskiftet och den nya regeringen satsar på andra områden. I vårt län har vi arbetat med bättre liv sjuka äldre, regionala strukturer för kunskapsutveckling, e-hälsa, funktionshinder, utsatta barn och unga dock kommer vi att tillsammans med chefsnätverken att skapa strukturer för fortsatt arbete även om det blir i annan omfattning och inom ramen för det operativa arbetet hos kommuner och landsting. Inom skolområdet på SKL så finns det tendenser till intresse för regionala utvecklingsmedel, vi får se om det blir så, inget är klart än. Det blir i så fall en stor skillnad där förändringsmedel i dag oftast går direkt till de enskilda skolorna efter ansökan. Inom regional utveckling fortgår samverkan med Länsstyrelsen utifrån RUP bland annat med affärsplanen och ÖMS-samarbetet. Av styrelsen prioriterade områden, som integration och kompetensförsörjning, får större utrymme på VKL. Personalberedningens projekt som styrelsen fattat beslut om, Lyskraft, har rönt uppskattning hos kommunerna. Tillsammans med VKL:s avsiktsförklaringar med MDH och Lärcentrums inbjudan till kommunerna att ta del av deras utbildningar så händer det mycket på området tillsammans med strategier och aktiviteter hos huvudmännen själva. Kanske kan kommande strukturfonder vara till hjälp. Om länet ska positionera sig så behöver vi ta ett stadigt tag i kompetensförsörjningsfrågorna både tillsammans och enskilt hos varje huvudman särskilt inom vård och omsorg, skolan och chefsområdet. Inom integration får vi från årsskiftet en efterlängtad resurs som flyttar från Länsstyrelsen till VKL för att arbeta med gemensamt arbetssätt för kunskap om samhällsinformation och vår ambition är att vi ska tillägna oss större kunskap inom området så att vi kan bidra till fler samarbetsområden under Sist men inte minst tar landstinget och politiken initiativ till överläggningar om bildandet av regionkommun i Västmanland eftersom regeringen sagt att det är fritt fram att bilda regionkommun. Förändringar driver oss framåt, för mig är det utveckling, tillsammans kan vi också göra den utvecklingen positiv om vi har medborgarnas behov i fokus, liksom bättre beslutsstöd för politiken och effektivare processer för oss tjänstepersoner. Monika E Bertilsson Nyhetsbrev från Västmanlands Kommuner och Landsting Nummer Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL Från och med den 3 november så har vi en ny medarbetare på VKL. Det är Kristina Jansson som kommer att ersätta VKL:s mångåriga medarbetare Ing-Marie Enkvist som går i pension vid årsskiftet. Jag kommer från en tjänst som chefsstöd/ controller till ledningsgruppen på Skatteverket. Där har jag arbetat bland annat som miljösamordnare, eko no mi assistent och sektionschef på den administrativa avdelningen. Jag trivs väldigt bra i rollen som administrativ servicefunktion och det är med stor förväntan som jag ser fram emot att få vara med i arbetet på VKL och på tjänsten som administrativt ansvarig. Så styrs Västmanland Nya koalitioner, lottdragning och ett demokratiskt kryphål. Här kan du läsa om hur den politiska styrningen i länet ser ut efter höstens val. Västmanland har inte bara Sveriges äldsta landsting, vi har också den kommunstyrelseordförande som just nu har längst tjänstgöringstid i Sverige. Läs mer på sidorna 5 8. Monika Eriksson Bertilsson, VKL:s direktör I det här numret av Aktuellt från VKL kan du också läsa om: Doping, länsdialog med SKL och Kunskap till praktik...sid 2 Startskott för EU-fonder sid 4 Hur ska högskolan utbilda för framtidens kommuner?... sid 9 Rekordsommar för turismen Västmanland ökar stort... sid 10 Välkommen till kvalitetsregisterdag med de mest sjuka äldre i fokus...sid 12

2 Doping, länsdialog med SKL och Kunskap till praktik Så här i mitten av november kan jag se tillbaks på en aktiv höst men också fram mot en lika aktiv avslutning på terminen. Den femte september tog VKL:s styrelse beslutet att rekommendera landstinget att i samverkan med kommunerna fortsätta planeringen av en tillnyktringsenhet och en abstinensvårdsavdelning. Ärendet var uppe för beslut i landstingsstyrelsen 29 oktober men de återremitterade frågan för vidare utredning. Detta innebär att vi i arbetsgruppen kring överenskommelsen får fundera på om vi måste utesluta kapitlet kring tillnyktring och abstinensvård i vårt arbete och räkna med att det får skrivas en separat överenskommelse kring den frågan. Sedan det senaste nyhetsbrevet har jag medverkat vid en PRODIS-utbildningsdag för gympersonal och gymägare angående doping och missbruks och beroende av AAS (Anabola Androgena Steroider) och kosttillskott. Många biverkningar vid doping Vi har också i samverkan med Länsstyrelsen och Västmanlands Idrottsförbund genomfört en seminariedag med närmare 140 deltagare om doping. Deltagarna kom från skola, socialtjänst, polis, kriminalvård och landsting med flera. Det blev en mycket lyckad dag där våra föreläsare Tommy Moberg, socionom, Ingemar Thiblin,professor och överläkare, Kenneth Ekholm, socionom och före detta kroppsbyggare och Kurt Skårberg medicine doktor, delade med sig av sina kunskaper kring målgruppen som dopar sig för att växa, bygga muskler och kunna pressa kroppen till det yttersta. Vi fick kunskaper kring biverkningar såsom ökad suicidrisk, aggressivitet, ångest och depression men också Kenneth Ekholm, socionom och före detta kroppsbyggare, berättade om sitt eget bruk och beroende av dopingmedel samt sina erfarenheter av arbete med ungdomar. somatiska reaktioner såsom förminskade testiklar, impotens, sterilitet och förstorade bröst. Den största gruppen användare av AAS är män i åldersgruppen år men det förekommer även att kvinnor använder AAS med skäggväxt, grövre röst och förstorad klitoris som biverkningar. 60 procent av de personer som använder olika dopingmedel använder också and ra droger som exempelvis amfetamin, cannabis och kokain. Givande dialoger Den femte november genomförde vi ett dialogseminarium med representation från samtliga av länets kommuner och SKL. Dagen samlade cirka 60 deltagare och utgick från de överenskommelser som SKL har samordnat de senaste åren men som nu, med största sannolikhet upphör vid årsskiftet. Dagen hade fokus på dialog, goda exempel och gruppdiskussioner utifrån tre teman, nya arbetssätt, brukarmedverkan och samverkan. Det blev bra diskussioner och vi fick med oss en del matnyttigt som vi kommer att kunna använda oss av i det framtida utvecklingsarbetet. Lokalt seminarium 21 november Kunskap till praktik avslutas vid årsskiftet och vi kan se tillbaks på fem år av utveckling inom missbruks- och beroendevården som påbörjades med att kommunerna och landstinget behövde hjälp med att implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. I mars 2015 kommer de reviderade nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Föreberedelserna för dem har påbörjats med ett regionalt seminarium den 4 april i år men vi genomför också ett lokalt seminarium med deltagande Deltagarna vid Länsdialogen delades in i grupper för att diskutera frågor kring de tre teman som togs upp. 2 Aktuellt från VKL nr

3 Greger Bengtsson, Gunvor Brännström, Mikael Malm, Kjerstin Bergman, Per Albinsson alla från SKL och Per Wadlin, VKL gav var sin kort introduktion till de överenskommelser som finns mellan SKL och Socialdepartementet och där projektarbetet bedrivs på VKL. från socialstyrelsen den 21 november. Dagen kommer att ha ett ungdomsfokus och Anders Tengström kommer att presentera en del av sin forskning om ungdomar som han träffat på Mini Maria i Stockholm. Tord Berglind redovisar en del av det material som vi fått in under vår kartläggning av hur behov och resurser för ungdomar och unga vuxna med missbruk ser ut i Västmanland. Dagen kommer att avslutas med en workshop kring hur vi går vidare i länet med arbetet kring ungdomar och unga vuxnas missbruk och beroende. Tydlig ökning av missbruk och svår psykisk problematik Kerstin och Bengt-Åke Armelius på Institutet för klinisk psykologi i Umeå har under många år arbetat med statistik utifrån ASI-intervjuer*. Utifrån deras forskning har de konstaterat att, utifrån en grupp om cirka personer, från och med 2008 till och med 2014, kan se att tungt missbruk av alkohol och narkotika och att svår psykisk problematik uppvisar en tydlig ökning. De har också kunnat se att depressions- och ångestsymtom ökat under dessa år och att det som ser ut att ha ökat mest är kognitiva svårigheter. Narkotikamissbruket ökar mest över åren, och då är det framför allt användandet av flera narkotiska preparat medan alkoholmissbruket har minskat något. Dämpande preparat och cannabis är de vanligaste preparaten och båda ökar över tid, vilket också gäller för andra opiater. Vid senaste RIM-gruppsmötet diskuterade gruppen drogen spice och hur läget ser ut i länet. Alla verksamheter som kommer i kontakt med missbruk och beroende säger att blandmissbruket ökar och då framförallt nätdrogerna. MAVA (Medicinsk Akutvårds Avdelning) kan också se att de har många ungdomar med självskadebeteende. Utifrån Kerstins och Bengt-Åkes forskning och vår samverkan och våra nätverk kring alkohol och droger så blir jag mer och mer övertygad om att vi måste arbeta tillsammans. Det finns ingen av oss som klarar dessa problem på egen hand utan vi måste hjälpas åt. För mer information, kontakta Christina Persson, utvecklingsstrateg missbruk och beroende, *ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. Att stärka barnoch föräldraperspektivet Under 2014 har nästan alla kommuner i länet genomgått en fördjupningsutbildning för att förstärka barn- och föräldraperspektivet i alla verksamheter i socialtjänsten som möter föräldrar. SKL har tagit fram denna utbildning i sin satsning Kunskap till Praktik. VKL har stått för planering och kursledning. I dagsläget är nästan alla utbildningar genomförda och avslutade. Marina Dickfors, förste socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgen i Norberg är en av de som gått utbildningen i norra länet där Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg valt att samverka. Förutom att man sett behovet av att stärka den interna samverkan mellan barn- och vuxenfunktionerna har man även bjudit in externa samverkanparter som skola och förskola. De tre kommunerna har även en del verksamheter gemensamma som till exempel öppenvårdsmottagningen Slussen. Marina Dickfors berättar: Utbildningen har gett oss en gemensam grund att stå på kring det aktuella ämnet. Det ger oss stora möjligheter till utveckla ett gott och nära samarbete kring de barn och föräldrar vi möter och som är i behov av vårt stöd. Utbildningen har också gett oss insikt i hur viktigt det är att varje profession upptäcker dessa barn och föräldrar tidigt. Ord som genomsyrade utbildningen var bland annat barnperspektiv, samverkan och våga fråga. Efter avslutad utbildning är tanken att det interna arbetet med att ta fram nya rutiner för samverkan, både intern och externt, ska ta vid. Om du vill veta mer kontakta Monica Wikehult via mejl vkl.se Aktuellt från VKL nr

4 Startskott för EU-fonder De förvaltande myndigheterna har bjudit in till en konferensdag om den nya fondperioden Förvaltande myndigheter är Tillväxtverket (regionalfonden) Svenska ESFrådet (sociala fonden) och Jordbruksverket (landsbygdsprogrammet) Nätverket för näringslivschefer har bildats Under hösten bildades ett nätverk för kommunernas näringslivsorganisationer tillsammans med Landstinget Västmanland och Västmanlands Kommuner och Landsting. Det övergripande syftet är att bättre kunna möta utmaningar och behov på lokal nivå genom samordning och gemensamma utvecklingsinsatser och att skapa förutsättningar för ett ömsesidigt informationsutbyte som främjar kommunernas näringslivsarbete och tillväxt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledde konferensen och talade om förändringstakt och kompetensutveckling. Hon talade också om att regeringen satsar mer pengar i början av perioden då det framgått av myndigheterna att det finns mycket lite medel under de första två åren. En röd tråd genom dagens dragningar var att de program som länen och strukturfondspartnerskapen upprättat i dialog med näringsdepartementet som i sin tur gjort detta i samverkan med EU kommissionen ska vara grunden för de projekt som kommer att godkännas och prioriteras. Programmen har i sin tur utgått från RUP:ar och RUS:ar och för Västmanlands del har det gällt att få till gemensamma skrivningar med våra kollegor i ÖMS, Östra Mellansverige. Ambitionen är att skapa både länsöverskridande projekt och projekt inom länen på regional och lokal nivå. De viktigaste områdena är innovation att skapa förutsättningar till konkurrenskraft i näringslivet, med fokus på små och medelstora företag, hållbarhet och energieffektivisering och att öka sysselsättningen samt att minska arbetslösheten särskilt för de som står långt från arbetsmarknaden. Fyra av fem jobb har sedan 1990 skapats inom små och medelstora företag enligt Svenskt näringsliv och det är de små förtagen som saknar resurser till kompetensutveckling och innovationer. Regelverket och redovisningen skall bli enklare Tillgänglighet och jämställdhet ska alltid tillgodoses i projekten liksom att resultatet ska kunna mätas och följas upp. Både EU och de förvaltande myndigheterna i Sverige pekar särskilt på resultat och att projekten ska leda till en fortsatt verksamhet efter projektavslut hos dem det berör. Regelverket och redovisningen ska bli enklare men om myndigheterna Kvalitativa mål Nätverket ska bidra till en positiv utveckling av de kommunala näringslivsorganisationernas organisering och arbete. Nätverket ska bidra till behovsmotiverade och väl genomförda utvecklingsinsatser på fler-regional, regional eller flerkommunal nivå. Nätverket ska bidra till framtagande av relevant statistiskt underlag och utveckling av kommunernas analytiska arbete inom näringslivsområdet. Nätverket ska bidra till att de insatser som genomförs av regionala näringslivsfrämjande organisationer sker utifrån samsyn om behov och målsättningar samt koordinerat med de insatser som sker i respektive kommun. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledningstalar på lanseringskonferens Startskott EU-fonder kan lösa projektägarnas brist på likvida medel vet vi ännu inte. Att förskottera pengar för genomförande är svårt för mindre organisationer och företag vilket också framförts till näringsdepartementet som förhandlat med EU kommissionen. För VKL:s del vet vi ännu inte om det finns något utrymme för att arbeta med fondmedel. Intresse finns från de mindre kommunerna men då behöver vi samarbeta och prioritera våra resurser. Programmen som upprättats kommer att kommuniceras via Länsstyrelsen och VKL till politiken men också till olika nätverk för chefer och tjänstepersoner under vintern så det finns anledning att återkomma i frågan. Monika E Bertilsson Kvantitativa mål Fokus under det första året är att etablera ett väl fungerande nätverk samt att skapa konstruktiv samverkan mellan nätverket och övriga näringslivsfrämjande organisationer. Nätverket sammankallas av Landstinget Västmanland och Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Nätverket träffas ca fyra gånger om året med respektive kommun som värd enligt ett rullande schema. Arbetsgrupper bildas löpande, utifrån intresse och behov, för planering av nätverkets gemensamma insatser. För mer information, kontakta Henrik Wester, , vkl.se eller Anders Åkerström, anders Aktuellt från VKL nr

5 Så styrs kommunerna och landstinget i Västmanland Arboga Text och sammanställning: Johan Lunner Sedan valet den 14 september har det politiska spelet pågått och alla kommuner är inte helt klara men i det stora så är det klart. I Köping fick man för första gången lotta om vilka som skulle få de två sista mandaten i kommunstyrelsen. I Skinnskatteberg kunde Sverigedemokraterna utnyttja sin vågmästarroll för att bestämma vilket block som fick styra i kommunen. I länets övriga kommuner och i landstinget har olika konstellationer av majoriteter eller minoriteter bildats. Så här blev det: I Arboga har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Omsorgspartiet bildat majoritet med sammalagt 21 mandat av kommunfullmäktiges 41. Agneta Bode (S) Hans Ivarsson (C) Dan Karlsson (V) Carl-Erik Almskoug (OPA) Socialdemokraten Agneta Bode är kommunstyrelse ordförande i Arboga. De andra partiernas toppnamn är Hans Ivarsson, Centerpartiet, Dan Karlsson, Vänsterpartiet och Carl-Erik Almskoug, Omsorgspartiet i Arboga (OPA). Fagersta I Fagersta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ingått valtekniskt samarbete och innehar 24 mandat av 35 möjliga. Här kommer Socialdemokraten Marino Wallsten att ta över som kommunalråd den 1 december. Den Vänsterpartist som tar över som förstanamn i Fagersta är Ann-Christine Marino Wallsten (S) Ann-Christine Andersson (V) Andersson som väntas bli vald till vice ordförande i kommunstyrelsen. Det blir troligtvis inte några större förändringar i budgeten för 2015 som togs i somras. S och V kommer inte att lägga fram någon gemensam budget för år 2016 I de kontakter jag har haft med olika representanter från S och V så verkar det som att man i Fagersta har någonting mitt emellan valtekniskt samarbete och koalition, i vårens budgetarbete får vi säkert svar. Hallstahammar I Hallstahammar regerar Socialdemokraterna i koalition med Vänsterpartiet och om förhandlingarna går igenom också Miljöpartiet. Om de kommer överens så förfogar majoriteten över 27 av 45 mandat. För Socialdemokraterna så skulle det räcka med att gå Catarina Pettersson (S) Rickard Andersson (V) Åsa Kfouri (MP) ihop med ett parti för att få majoritet då de själva sitter på 21 mandat i kommunfullmäktige. I Hallstahammar kommer Socialdemokraten Catarina Pettersson att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande. Den Vänsterpartist som är förstanamn i Hallstahammar är Richard Andersson och Miljöpartiets förstanamn i kommunen är Åsa Kfouri. Fortsättning på nästa sida Aktuellt från VKL nr

6 Kungsör I Kungsör har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet bildat koalition med 21 mandat av totalt 39. I Kungsör sitter Socialdemokraten Pelle Strengbom kvar som kommunstyrelsens Pelle Strängbom (S) Hendrik Mayer (FP) Kerstin Åkesson (MP) Christer Henriksson (V) ordförande. Toppnamnen i de tre andra koalitionspartierna är Hendrik Mayer, Folkpartiet, Kerstin Åkesson, Miljöpartiet och Christer Henriksson, Vänsterpartiet. Den nya koalitionen kallas för Samverkan Kungsör och kommer att presentera en gemensam budget på nästa kommunstyrelsesammanträde. Samverkan Kungsör har också en samsyn då det handlar om den nya skolan i Kungsör, en fråga som har stötts och blötts under fem år. Under den kommande fyraårsperioden kommer också frågorna om det nya äldreboendet och centrumprojektet att hamna hos den nya koalitionen. Köping I Köping fortsätter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att styra i koalition. Socialdemokraten Elizabeth Salomonsson väntas fortsätta som kommunstyrelsens ordförande och är den i Sverige som just nu har Elizabeth Salomonsson (S) Roger Eklund (S) Andreas Trygg (V) suttit längst som kommunstyrelseordförande. I Köping finns det ytterligare två kommunalråd, Socialdemokraten Roger Eklund och Vänsterpartisten Andreas Trygg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har 28 av 49 mandat och har alltså egen majoritet. Moderaterna, Centerpariet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har en valteknisk samverkan och Sverigedemokraterna står för sig själva. I Köping går den rödgröna koalitionen fram med en gemensam budget som ska beslutas på kommunfullmäktigemötet den 24 november. Kommunstyrelsen i Köping består av 13 ledamöter och vid tillsättningen av dessa fick man ta till lottning av de två sista platserna. Vid den första lottningen om den 12:e platsen fick alla tre politiska grupper vara med och den vanns av de borgerliga partierna. Plats 13 lottades mellan de två som inte vann det 12:e mandatet och vid den lottningen vann SD och tog alltså hem plats 13. Det innebär att den rödgröna koalitionen har 7 mandat, den borgerliga valtekniska samverkan har 4 mandat och Sverigedemokraterna har 2 mandat i kommunstyrelsen. Norberg I Norberg styr Socialdemokraterna i minoritet med 12 mandat. Socialdemokraterna har ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet som har 7 mandat. Vänsterpartiet har också ett valtekniskt samarbete med Miljöpartiet som har 1 mandat och Folkpartiet som har 1 mandat. Sen har Moderaterna, Centerpartiet och Partiet för Norbergs framtid ett valtekniskt samarbete och de har tillsammans 6 mandat. Åsa Eriksson (S) Kent Persson (V) Sverigedemokraterna är de enda som inte har någon valteknisk samverkan och SD har 4 mandat. I Norberg blir det ingen koalition utan varje parti för fram sin politik. Här kan det alltså svänga i vem som får igenom beslut. Men när man valde ordförande för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen var det i total enighet. Socialdemokraten Åsa Eriksson sitter kvar som kommunstyrelsens ordförande och som vice ordförande hittar vi Vänsterpartisten Kent Persson. Kommunfullmäktiges ordförande heter Sten Nordström och är Socialdemokrat. 6 Aktuellt från VKL nr

7 Sala I Sala styr den nya koalitionen Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Hanna Westman (SB) Lars Alderfors (FP) Sickan Palm (KD) Kristdemokraterna och Salas Bästa. I fullmäktige har de redan tagit över makten, i nämnder och styrelser tar de över den första januari och då tillträder Centerpartisten Carola Gunnarsson som kommunstyrelsens ordförande. Toppnamnen i de fyra andra partierna är: Peter Molin, Moderaterna, Hanna Westman, Salas Bästa (SB), Lars Alderfors, Folkpartiet och Sickan Palm, Kristdemokraterna. Tillsammans får de 21 av 45 mandat vilket innebär att de regerar i minoritet. Skinnskatteberg I Skinnskatteberg har Socialdemokreterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 15 mandat. Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna 14 mandat. Sverigedemokraterna har 2 mandat och har utnyttjat sin vågmästarroll vid de båda tillfällen som kommunfullmäktige har sammanträtt efter valet. Vid det första röstade Sverigedemokraterna och Alliansen in Bo Öberg (M) Carina Sandor (FP) Lars Andersson (S) som kommunfullmäktiges ordförande. Vid det andra fullmäktigemötet den 17 november röstade Sverigedemokraterna och Alliansen igenom Alliansens budget. I Alliansens budget dras kommunalrådets tjänst ner med 25 procent till 75 procent och man tillför också kronor för att inrätta ett oppositionsråd på 75 procent. Då jag efter det senaste fullmäktigemötet frågade den blivande rödgröna oppositionen om de kommer att ta oppositionsrådsplatsen får jag till svar att: Vi måste diskutera det, vi fick Alliansens budget vid sittande bord och behöver några dagar för att fundera. På fullmäktige beslutade man också att kommunstyrelsen ska bestå av 15 ledamöter, sju från Alliansen, en Sverigedemokrat och sju från den rödgröna oppositionen. Skinnskatteberg blev Västmanlands första kommun där Sverigedemokraternas vågmästarroll blev avgörande för vilka som skulle regera. Surahammar I Surahammar gick Socialdemokraterna och Centerpartiet ihop och bildade koalition. De fick då 20 mandat av kommunfullmäktiges 39. Den första januari tar Socialdemokraten Tobias Nordlander över som kommunstyrelsens ordförande och toppnamnet för Centerpartiet heter Erki Visti. I Surahammar skrevs det historia då kommunfullmäktige sammanträdde Tobias Nordlander (S), Erkki Visti (C) den tredje november. Det var första gången i modern historia som en nationalsocialist valdes in i församlingen. Han hade kvalificerat sig genom att få sitt namn skrivet på Sverigedemokraternas valsedel vid fem tillfällen. Det räckte alltså med fem personröster för att bli vald, ett demokratiskt kryphål? En vecka efter fullmäktigemötet valde personen i fråga att begära att bli entledigad från uppdraget. Fortsättning på nästa sida Aktuellt från VKL nr

8 Västerås I Västerås har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildat en koalition. De går fram med gemensam budget och med 31 av 61 mandat i kommunfullmäktige har de egen majoritet vilket inget av blocken hade under den förra mandatperioden. Socialdemokraten Anders Teljebäck har tagit över uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. De andra tre partiernas toppnamn är: Amanda Agestav, Kristdemokraterna, Lars Kallsäby, Centerpartiet, Miljöpartiet har delat ansvar mellan Marléne Tamlin och Magnus Edström. Lars Kallsäby (c), Marléne Tamlin (MP), Anders Teljebäck (S), Amanda Agestav (KD) och Magnus Edström (MP) Landstinget I landstinget Västmanland styr Socialdemokraterna ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har 40 mandat av 77 och har alltså egen majoritet. I opposition finns Alliansen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna med 29 mandat och Sverigedemokraterna med 8 mandat. Landstingsstyrelsens ordförande och tillika landstingsfinansråd är Socialdemokraten Denise Norström. De andra landstingsråden är Kenneth Östberg (S) ansvarig för sjukhusvård, Lena Johansson (S) ansvarig för personal och kultur, Tommy Levinsson (S) ansvarig för kollektivtrafik, Juha Rundgren (V) ansvarig för Pernilla Rinsell (MP), Tommy Levinsson (S), Andreas Porswald (MP), Denise Norström (S), Kenneth Östberg (S), Lena Johansson (S), Juha Rundgren (V), Hans Jansson (V) psykiatri, jämställdhet och mångfald, Hans Jansson (V) ansvarig för innovation, IT, regional utveckling, Andreas Porswald (MP) ansvarig för energi, fastighet och miljö och Pernilla Rinsell (MP) ansvarig för primärvård, tandvård och folkhälsa. Alliansens toppnamn är Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (c) och Malin Gabrielsson (KD). I oppositionskorridoren hittar vi också oppositionsråden Maria Dellham (M) och Jenny Landernäs (M). Helena Hagberg (FP), Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C) och Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Jenny Landernäs (M) Maria Andersson Liljedahl (SD) Sverigedemokraternas toppnamn i landstinget är Maria Andersson Liljedahl. 8 Aktuellt från VKL nr

9 Hur ska högskolan utbilda för framtidens kommuner? Den 22 oktober bjöd Mälardalens högskola, MDH i samverkan med kommunerna i Sörmland, Västmanland och Stockholms län in till gemensamt heldagsseminarium på temat: Hälsa, Vård och välfärd Hur ska högskolan utbilda för framtidens kommuner? Hallå Roy Cassé, enhetschef, Köpings museum... På vilket sätt är portalen viktig i ert arbete? Portalen är ett viktigt samarbete mellan länets kulturinstitutioner och ett sammanhang som vi gärna vill synas i. Förhoppningen är att få ännu en kontaktyta. Vilket material vill ni göra tillgängligt i portalen? Köpings museum har som ambition att allt material som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt ska göras tillgängligt. Först och främst är arkivets material samt bildsamlingarna av störst intresse. Föremålsdatabasen är mindre intressant, då det sällan är sådant allmänheten söker efter. Vilken är er största utmaning för att kunna tillgängliggöra ert material? Största utmaningen är själva Under dagen stod föresläsningar och gruppdiskussioner på programmet. Deltagarna fick bland annat lyssna till Värderingsskiften, digitalisering och medskaparprocess inom nätverkssamhällets hälso- och välfärdstjänster med Mats Olsson, framtidsstrateg Kairos Future, Det akademiska äldreboendet med Anders Broberg, avdelningschef äldreomsorg, Samverkan mellan kommun akademi, för kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling, Michel Silvestri, lektor, Pedagogisk kompetensmodell inom omsorg, Margareta Forsberg Larm, Karolinska institutet, e-hemtjänst i Västerås, Åsa Löving och Sandra Kleveland, utvecklare, Västerås stad. Så här vill vi ha vårt framtida jobb! Studentperspektiv på framtidsfrågor inom hälsa, vård och välfärd, en diskussion med Daniel Larsson, Pelle Nyström, Beatrice Unander-Scharin och Helena Torresan-Bergsell, elever från fysioterapeut-, sjuksköterska-, socionom- och beteendevetarprogrammet på Mälardalens högskola om varför de valt dessa program. Hur möter man framtida behov? Det var livliga diskussioner i grupperna och det var många frågor som belystes. Hur behöver högskolans utbildningar utvecklas till uppläggning och innehåll för att möta nya framtida behov? Vilka kunskaper och förhållningssätt måste framtidens studenter ha med sig ut i arbetslivet? Allt mer av vård, omsorg och välfärd återfinns inom det kommunala ansvarsområdet. På seminariet fokuserades det särskilt på utvecklingen inom områdena: äldre, individ, familj och funktionsnedsättningar. Hur kommer dessa områden att organiseras och omfattningen av digitaliseringsarbetet. Våra samlingar är inte jättestora, men kommer att ta år att digitalisera. Lägger man till Roy Cassé, enhetschef, Köpings museum övrigt material i Köpings kommun, såsom stadsarkiv och övriga arkiv, så kommer det att ta tid innan vi är i hamn. Hur ser er vision för portalen ut? Jag efterlyser en smart portal. De data som skördas till portalen ska kunna användas i mobil eller ipad-lösningar, som appar. Hur vet jag inte, men det finns påfallande lite utveckling på området. Jämför med utvecklingen vad gäller hälsoappar. Likväl som man kan få reda på hur bra man sover vore Framtidsstrateg Mats Olsson. utformas om år? Vad kommer att krävas av högskoleutbildningar som utbildar för dessa sektioner? Vilka lärande miljöer kan kommunerna erbjuda framtidens studenter inom hälsa, vård och välfärd? Vilka förväntningar kommer att ställas på personal och medarbetare och vilka möjligheter och problem finns ur ett studentperspektiv? Efter en inspirerande och givande dag summerades den av akademichef Maria Mullersdorf och utbildningsledare Per Andersson MDH. Här finns samtliga presentationer och en sammanfattning av gruppdiskussioner. det väl trevligt att automatiskt kunna samla dokumentation om sig själv eller sin släkt från aktiva källor. Vad har ni för digitaliseringsplaner de kommande åren? Först och främst våra fotografier, och i görligaste mån arkivmaterial och sammanställningar av olika slag. Största utmaningen för att webbplatsen ska bli interaktiv mötesplats? Att få användarna att spendera tid och resurser på webbplatsen. Frågor? Kontakta Susann Levál, projektledare, , Mer information om projektet hittar du på, Följ projektet på Facebook, Aktuellt från VKL nr

10 Rekordsommar för turismen Västmanland ökar stort Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner under juni, juli och augusti. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen. Västmanlands ökning placerar länet på en fjärdeplats jämfört med riket. Antalet övernattningar i Västmanland ökade till på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Det är en uppgång med 7,7 procent, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. De utländska övernattningarna ökade med 7,4 procent, vilket är bättre än riksgenomsnittet och den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige. Erbjudanden lockar nya gäster Turismfunktionens samarbete med SCR Svensk Camping lyfts fram i det senaste numret av medlemstidningen SVEA. Ett tjugotal av de produkter som finns med i länets aktivitetsbroschyr marknadsförs till dem som köper Camping Key Europe. Kortet ger 10 procents rabatt och gör att de enskilda aktivitetsföretagen når ut på marknader som hade varit svåra att nå ut på egen hand. Är du också intresserad av att finnas med i liknande sammanhang? Kontakta Åsa Stanaway så får du veta mer om Turismfunktionens affärsutvecklingsprocess och vad vårt arbete kan innebära för dig. Omsättningen på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 11 procent, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. Ökningen är nästan dubbelt FAKTARUTA Fakta om siffrorna Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges alla län och regioner. Många nya lärdomar om Google Analytic Det var en av alla positiva kommentarer från den fullsatta kursen i Google Analytics som arrangerades av Turismfunktionen i slutet av september. Kursen leddes av den mycket uppskattade kursledaren Johan Johansson från Outfox, ett företag som är certifierade av Google för att hålla sådana kurser. Under dagen avhandlades först grunderna i Google Analytics, därefter blev det en djupdykning i programmets olika funktioner: Hur följer du upp och mäter en kampanj, hur ser du var dina användare kommer ifrån och vilken webbläsare använder de? Vad använder kunderna mest; desktop, mobil eller platta? Under dagens genomgång fick många av deltagarna aha-upplevelser och insikter i hur de kan använda Google Analytics för att mäta och förbättra sina webbplatser. så stor som riksgenomsnittet och den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige. Vi kan inte utifrån det aktuella underlaget se hur utvecklingen gått i länets kommuner eller vilka länder som står för den stora uppgången. Det är glädjande att se hur omsättningen ökar år från år, vilket är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av turismnäringen i regionen, säger Henrik Wester, Turismchef, VKL. Vi kommer under den närmsta tiden att, tillsammans med övriga regionala turismorganisationer i Östra Mellansverige, analysera resultatet för att vidareutveckla vårt arbete med att stödja utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm Mälardalsregionen, avslutar Henrik. Några av kommentarerna från dagen: Kan ge mycket i verksamheten om man tränar sig. Har insett att man får lägga ner mer tid. Röd tråd i genomgången. Bra med bensträckare inplanerat. Pedagogisk och kunnig kursledare. Otroligt bra kursledare. Bra nivå så alla hänger med på ett bra sätt + att gå igenom alla våra förväntningar på slutet. Efter dagens slut fick alla ett kursintyg för deltagandet i Google Analytics utbildning. 10 Aktuellt från VKL nr

11 Aros Congress Center är Sveriges första Svanenmärkta kongressanläggning Aros Congress Center är den första kongressanläggningen i Sverige som får Svanenmärkning. Ett genombrott efter ett långsiktigt miljöarbete under många år. Aros Congress Center har jobbat med miljön i fokus i över 20 år. Under denna tid har man kontinuerligt utbildat medarbetarna, sett över avfallssortering samt energi- och vattenanvändning. Miljöaspekten har varit tungt vägande i alla beslut, från val av livsmedel och el till större investeringar. Att Svanenmärka hela kongressanläggningen är en viktig utveckling för företaget och för alla de kunder som vill ta miljöfrågan på allvar. Stort grattis till Aros Congress Center, som är första kongressanläggningen i Sverige som klarar våra krav. Nu kan företag välja miljömärkt konferens över dagen. Efterfrågan på miljömärkta konferenser är stor och därför har Svanen öppnat möjligheten till märkning av endagskonferenser, tidigare kunde bara konferenser med övernattning Svanenmärkas. En trend är att man vill mötas i ny atmosfär, men gärna effektiva, kortare möten inte så långt från kontoret, säger Susanne Hellman, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige. Slutat köpa in mineralvatten 2011 blev kongressanläggningens Restaurang Ovalen den första Svanenmärkta restaurangen i Västerås. Idag väljer man ekologiskt och närproducerat så långt det går. I koncernen ingår också bland annat Best Western Hotel Fallängetorp kandiderade till Stora Turismpriset 2014 Priset delades ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 21:a året i rad. Fallängetorp för fä och folk hade valts ut och kandiderade för Västmanlands län. Årets kandidater representerade allt från attraktiva stadsmiljöer till kultur- och naturupplevelser. De är goda exempel på den bredd som svensk besöksnäring erbjuder i hela landet, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län. Turistorganisationer i samtliga län hade erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset Respektive läns kandidat fick en belöning på kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats. Stiftelsens styrelse gjorde en sammanvägning av kriterierna och fattade beslut om vinnaren som tillkännagavs den 16 oktober i Stockholm på konferensen Destinationsutveckling i fokus. Länets kandidat Henrik Wester, som är turismchef på VKL, bad om en kommentar från Anitha Barrsäter på Fallängetorp vid nomingeringen. Det känns fantastiskt kul att vår satsning uppmärksammas så här. Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord? Under resans gång har vi förstått att vårt sätt att tänka och utveckla är ganska unikt. Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är Lantligt för alla för vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen. Den sammanfattande motiveringen av nomineringen av Fallängetorp; Genom ett väl genomtänkt koncept med en verksamhet som vilar på flera ben med starkt fokus på tillgänglighet har Fallängetorp lyckats särskilja sig Esplanade som Svanenmärktes 2008 samt Best Western Mälaren Hotell & Konferens som Svanenmärktes i december Svanenmärkningen innebär nu att man tar ett ännu större helhetsgrepp på anläggningen. Däribland bättre samordning mellan de olika verksamheterna för att minimera energianvändning, transporter och avfall. Under 2013 köpte vi in flaskor med mineralvatten! Nu har vi installerat vattenautomater. Ett exempel på en enkel åtgärd som betyder stora resursbesparingar i många led. Alla de beslut vi tar påverkar naturligtvis våra underleverantörer något vi ser som ett långsiktigt sätt att tillsammans bidra till en positiv utveckling för miljön, säger Tobias Hultberg, vd för Aros Congress Center. från andra och når en ofta bortglömd målgrupp. Med starkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet arbetar Fallängetorp strategiskt och långsiktigt inte bara för ett bärkraftigt och hållbart företag utan även för en levande landsbygd tillgänglig för alla. De erbjuder ett semesteralternativ där alla kan känna sig delaktiga, även om någon i sällskapet har ett funktionshinder. För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Henrik Wester, Turismchef, VKL, , Aktuellt från VKL nr

12 Alla som är involverade i arbetet som rör de mest sjuka äldre gör och har gjort en otrolig insats för den enskilde. Vi ser successivt att det har gjort skillnad. Vilken resa ni alla gör och har gjort med att implementera så många nya arbetssätt på några få år! Vi vill på detta sätt att vi samlas gemensamt och uppmärksammar framstegen samt tar ett kraftfullt kliv in i framtiden. Dagen riktar sig till alla i Västmanland som på något sätt är involverade av arbetet kring de mest sjuka äldre med stöd av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret, Svenska Demensregistret och/eller Registret för Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens (BPSDregistret). Även RiksSår, det svenska nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, kommer att medverka. Syfte med dagen: Erfarenhetsutbyte och inspiration Har ni goda exempel att delge andra under dagarna i form av korta presentationer vid parallellseminarium är ni välkomna att anmäla detta till Malin Pettersson telefon Medverkar under dagen gör äventyraren Ola Skinnarmo: Låt dig inspireras med kraft (ny). En av Sveriges mest anlitade och mest uppskattade föreläsare, Ola ger dig ett inspirerande, energigivande och träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet och humor berättar han om sina expeditioner och drar sylvassa paralleller från sina äventyr till din verklighet. Tankar du direkt kan omsätta i din vardag! Programmet finns att läsa här: vkl.se/2014/10/valkommen-till-eninspirerande-kvalitetsregisterdag-medde-mest-sjuka-aldre-i-fokus/ Anmälan: Anmälningstiden är förlängd till 21 november, och du anmäler dig via landstingets intranät Puls/Utbildning/ Som privat/kommun vårdgivare anmäler du dig via OBS! Meddela i kommentarsfältet om du önskar alternativ kost och vilket innehåll i parallellseminarium 1 och parallellseminarium 2 (A, B och/eller C) du önskar delta i. Anmälan: Senast 14 november, via landstingets intranät Puls/Utbildning/www.ltv.se/larcentrum Som privat/kommun vårdgivare anmäler du dig via Välkommen till kvalitetsregisterdag med de mest sjuka äldre i fokus Parallellseminarium OBS! Meddela i kommentarsfältet om 2 3 du önskar december alter nativ kost och vilket innehåll i parallellseminarium 1 En del av dagen kommer att bestå av och parallellseminarium 2 (A, B och/eller C) du önskar parallellseminarium. delta i (se bifogad information). Varje seminarium har tre olika innehåll. Parallellseminarium den 2 3 december En del av Välj dagen ett kommer alternativ att bestå av parallellseminarium. per seminarium (A, Varje seminarium B eller har C) tre som olika innehåll. ni önskar Välj ett alternativ gå på. per seminarium (A, B eller C) som ni önskar gå på. Skriv i kommentarsfältet anmälan (fritext)! Skriv i kommentarsfältet på anmälan (fritext)! Till exempel: Seminarium 1: A Seminarium 2: C Parallellseminarium 1 (prel. kl. 13: :40) A) Senior alert (prel. kl 13:00 13:40) B) Svenska Palliativregistret A) C) Svenska Senior Demensregistret alert (SveDem) och Registret B) för Svenska Beteendemässiga Palliativregistret Psykiska Symtom vid Demens (BPSD registret) C) Svenska Demensregistret (SveDem) och Parallellseminarium Registret 2 för (prel. Beteendemässiga kl. 13:50 14:30) A) Senior alert Psykiska Symtom vid Demens (BPSDregistret) C) Svenska Demensregistret (SveDem) och B) Svenska Palliativregistret Registret för Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens (BPSD registret) Parallellseminarium 2 (prel. kl 13:50 14:30) A) Senior alert B) Svenska Palliativregistret C) Svenska Demensregistret (SveDem) och Registret för Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens (BPSD-registret) Prog 08:30 09:00 09:50 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 13:00 13:50 14:30 15:00 16:00 Tid: Plats: Kostnad Planerade Kurser och konferenser 2015 Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens 6 7 maj. I början av juni planeras en utbildningsdag för i första hand nya politiker i VKL:s styrelse och beredningar, men alla aktiva politiker i VKL är naturligtvis välkomna att delta. Inbjudan och program kommer att distribueras och finnas på Vårt nyhetsbrev... är till för dig som vill veta mer om och hålla dig uppdaterad på vad som sker i länet och i vår omvärld. Förutom en uppdatering på vad som har skett innehåller brevet information om vad som är på gång den närmaste tiden. Har du fått nyhetsbrevet via någon annan och vill hålla dig uppdaterad i framtiden? Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka e-post till: Om VKL Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är en ideell förening, ett samverkansorgan och en service och intresseorganisation för länets kommuner och landsting. Därutöver är uppgiften att samordna olika länsprojekt och bidra till samverkan i olika frågor. Det länsövergripande arbetet har hög prioritet, särskilt inom Stockholm-Mälarregionen. Kontakt Ansvarig utgivare: Monika Eriksson-Bertilsson, direktör, Redaktör och layout: Åsa Söderlund, Adress: Norra Källgatan Västerås telefon , e-post 12 Aktuellt från VKL nr

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer