Se kraften och kompetensen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se kraften och kompetensen!"

Transkript

1 Datum Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Se kraften och kompetensen Handisam Serie A 2012:6 (diarienummer 2012/0034) Utredare: ElseMarie Brisenhorn Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov Telefon: E-post: Fax:

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdraget... 5 Styrning och planering... 6 Styrgrupp... 6 Avvikelser och genomförande... 6 Press och marknadsföring... 7 Återkoppling uppdragsgivare... 9 Innehållsproduktion Konferenserna Göteborg Dokumentation från Göteborgskonferensen: Malmö Dokumentation från Malmökonferensen Stockholm Dokumentation från Stockholmskonferensen: Utvärdering deltagare Göteborg Malmö Stockholm Ekonomi Dokumentation på webbplats Slutsatser och Avslutning

4 Sammanfattning Handisam har på uppdrag av regeringen genomfört tre konferenser på temat att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning inom det offentliga Sverige. Konferenserna genomfördes under 2012 i Göteborg den 14 maj, i Malmö den 12 juni och i Stockholm den 15 juni. För genomförandet av konferenserna svarade en styrgrupp bestående av representanter från SKL, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Handisam. Samtliga dessa aktörer medverkade också med egna seminarier i själva konferensprogrammet. Till konferenserna producerades 4 filmer med presentationer av hur Stockholms läns landsting, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten i Umeå aktivt valt att satsa på personer med funktionsnedsättning som en arbetskraftsresurs. Filmerna visades i plenum vid samtliga konferenser. Till varje konferenstillfälle valdes att ge sociala företag uppdraget att agera värdar. Insatsen som var ett led i att föregå med gott exempel, uppskattades och värdskapet fungerade utmärkt. Filmerna, programmet och övrig dokumentation återfinns på Handisams webbsida och med direktadress 4

5 Uppdraget I Handisams regleringsbrev 2012 anges att Handisam ska, i samråd med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting, genomföra regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn. Konferenserna bör genomföras under våren/försommaren Uppdraget ska redovisas senast den 1 november Finansieringen hämtas ur utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. (se villkor under separat regleringsbrev för anslag 4:2). 5

6 Styrning och planering Förutsättningar för uppdraget framtogs 25 november 2011 vid möte mellan SKL och Socialdepartementet. Vägledande för de regionala konferenserna var att genomföra 4-5 konferenser på förslagsvis orterna Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Jönköping mellan veckorna 17 och 23 under SKL s kurs- och konferenscenter rekommenderades att anlitas och deltagaravgift skulle tas ut för kostnadstäckning. För oförutsedda kostnader erhöll Handisam ett anslag om 300 tkr. Statsråden Hillevi Engström, Maria Larsson och Stefan Attefall skulle inledningstala fördelat på konferenstillfällena. Styrgrupp I styrgrupp för genomförandet av uppdraget ingick Sherlot Jonsson, Arbetsgivarverket, Ingegerd Körlof, Arbetsförmedlingen, Leif Klingensjö, SKL, Åsa Karlsson, SKL, Eva Thulin-Skantze, SKL, Carina Granqvist, Handisam samt ElseMarie Brisenhorn, Handisam. Handisam svarade för ordförandeskap och sekreterarskap. Styrgruppen sammanträdde vid 9 tillfällen mellan 5 december 2011 och 27 augusti Vid samtliga möten fördes minnesanteckningar som skickades kontinuerligt för kännedom till ansvariga tjänstemän på Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Avvikelser och genomförande Styrgruppen fastställde att konferenserna skulle riktas till målgrupperna chefer och personalansvariga inom det offentliga Sverige. Inbjudningar skickades ut via Arbetsgivarverkets och SKLs adressregister med samtliga fyra styrgruppsaktörer som avsändare. Planen var att komplettera inbjudningarna med ett direktutskick till myndighetschefer inom staten där statsrådet Stefan Attefall uppmuntrade till deltagande och hänvisade till statliga myndigheters ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Denna specialinbjudan avvisades senare från Socialdepartementet. Antalet anmälningar nådde inte de förväntningar om deltagare per ort som inledningsvis fastställts. Av den anledningen beslöts, efter samråd med ansvariga tjänstemän på regeringskansliet, att enbart genomföra konferenserna på 3 orter, Stockholm, Malmö och Göteborg. Vidare försenades planeringen då datum för konferenserna inte kunde fastställas. Anledningen var att besked om lämpligt datum för de tre statsråden att delta inte kunde lämnas. Slutligen fördelades 6

7 inledningsanförandena på så sätt att Hillevi Engström talade i Malmö och Stockholm medan Maria Larsson bokades för Göteborgskonferensen. Emellertid fick Maria Larsson förhinder och därför inledningstalade istället David Lega vid konferensen i Göteborg. Styrgruppen diskuterade att fördela ansvar för genomförande av eftermiddagens seminarier emellan sig och att samtliga deltagare skulle erbjudas att välja 3 av de 4 alternativa seminarierna. För respektive ansvarig aktör innebar detta att genomföra 3 seminarier vardera. Av resursskäl valde Arbetsgivarverket att erbjuda endast ett seminarietillfälle. För att inte tappa fart och för att snabbt iscensätta styrgruppens planering bildades en arbetsgrupp bestående av Handisam, SKLs konferensservice och Arbetsförmedlingens informatörer. Denna grupp svarade för det praktiska kring anmälningar, utskick, lokaler, förtäring, teknik, filmproduktion och sms-tjänst. Till varje konferenstillfälle anlitades också ett lokalt socialt företag med arbetsintegrerande uppdrag för att svara för mottagning och registrering. Företaget och dess verksamhet presenterades inledningsvis i Plenum med syftet att sprida kunskap om företagsformen och skapa framtida arbetstillfällen för sociala företag. Via Tillväxtverket erhöll vi listor över sociala företag som erbjöd konferenstjänster och e-post förfrågan skickades till dessa. I Göteborg anlitades det sociala företaget Ad Acta Kontor, i Malmö anlitades Infokooperativet Malmö och i Stockholm anlitades Skyddsvärnet. Press och marknadsföring Inledningsvis planerades för fem regionala konferenser där det skulle anordnas pressträffar på respektive ort. Tre statsråd skulle samverka på dessa konferenser, Stefan Attefall, Maria Larsson och Hillevi Engström. Vi hade redan i februari kontakt med respektive pressansvarig för att diskutera upplägg av pressträffarna. Samtidigt informerades Handikappförbunden och Lika Unika om vad som var på gång. Vi bjöd in alla statliga myndigheter via sammanlagt fem utskick. Två av dessa gick till alla myndighetschefer, två till alla myndigheter via registrator och ett till Arbetsgivarverkets kontaktpersoner med separat brev från Arbetsgivarverkets Enhetschef Elisabet Sundén Ingeström. Vi bjöd in kommuner, landsting och regioner via inbjudan från ordförande Anders Knape, via avdelningschefer på SKL, i breda utskick från till direktadressater, via VD Håkan Sörmans nyhetsbrev. 7

8 Därutöver marknadsförde alla aktörer i styrgruppen konferenserna på webben, i olika nyhetsbrev och i olika möten med målgruppen. Till funktionshindersrörelsen och fackföreningsrörelsen skickades särskilda inbjudningar. Kontakt tog också med pressansvarig på Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera upplägg. På grund av för få anmälningar till konferenserna togs beslutet att det skulle bli tre konferenser där två statsråd skulle delta. Detta innebar att fortsatta kontakter hölls med Maria Larssons och Hillevi Engströms pressansvariga inför konferenserna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till konferensen i Göteborg 14 maj bestämdes att SKL skulle presentera sin enkätundersökning om hur kommunerna arbetar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Inför konferensen bestämde SKL dock att man inte ville gå ut i media med resultatet. Däremot sammanställdes resultatet och presenterades vid alla tre konferenserna. I samråd med bland andra Marcus Jonson, pressekreterare för Maria Larsson, bestämdes att vi istället skulle försöka få media i Göteborg att skriva om frågan inför konferenserna. Kontakt togs med Peter Nilsson, enheten press och information på arbetsförmedlingen i Göteborg, för att sälja in frågan. Göteborgs- Posten visade intresse men kunde inte utlova någonting. Tanken var att de som skulle delta på pressträffen också var de som deltog i den paneldebatt som konferensen bjöd på. Eftersom SKL valde att inte gå ut med enkätresultatet på pressträffen togs kontakt med Eva Norinder som har lett det framgångsrika Trainee programmet i Göteborg för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Hon och en person som gått programmet bjöds in för att delta på pressträffen och svara på frågor från journalister. I och med deras närvaro skulle journalister kunna få en lokal vinkel på artikeln. Förutsättningarna fanns eftersom programmet inte hade fått någon massmedial uppmärksamhet tidigare. Inför konferensen/pressträffen kontaktades olika redaktioner i Göteborg för att uppmuntra dem att komma. Socialdepartementet skickade ut ett pressmeddelande. Ingen journalist kom dock till pressträffen, förutom en journalist från en taltidning. Göteborgsposten skrev heller inte någon artikel. Konferensen i Malmö skulle äga rum 12 juni. Samma dag skulle Arbetsförmedlingen presentera sin arbetsmarknadsprognos kl. 10:00. Enligt presskontakt med AF i Malmö så drar sig dessa tillställningar åt sig mycket media. Pressträffen för konferensen skulle äga rum 12:00 och tanken var då att locka journalisterna även till konferensens pressträff för att få ytterligare ett perspektiv på 8

9 arbetsmarknadsfrågan. Efter kontakter med Hillevi Engströms pressansvarige Cherine Khalil beslöts att det inte skulle bli någon pressträff i Malmö. Arbetsförmedlingen i Malmö kontaktades dock och fick uppgiften att bjuda in journalister till konferensen. Ingen journalist dök upp. Det beslöts att det inte heller skulle hållas någon pressträff i Stockholm. Istället skulle Cherine Khalil se till att departementet skrev ett debattinlägg som skulle skrivas under av Hillevi Engström och Carl Älfvåg. Målet var att få det publicerat på DN-debatt. Vi bifogade nytt undersökningsresultat från Handisam om hur myndigheter arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning, som ännu inte publicerats, och som skulle kunna användas i debattinlägget. På grund av tidsbrist hos departementet togs det aldrig fram något debattinlägg. Varje konferens har dokumenterats av personal från Arbetsförmedlingen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dokumentationen har publicerats på Handisams webbplats där en särskild sida skapats för konferenserna med information som löpande uppdaterades. Vi hade också kontakt med UR med en förfrågan om huruvida Kunskapskanalen kunde tänka sig att sända konferensen i Stockholm. De tackade dock nej till detta efter visst övervägande. Återkoppling uppdragsgivare Under uppdragets inledande fas samplanerade Handisam och uppdragsgivaren mest kring datum för deltagande av Statsråden. Löpande samråd skedde därefter i första hand med Håkan Wrede, Socialdepartementet. Ansvariga tjänstemän vid Arbetsmarknads- och Socialdepartementet erhöll kontinuerligt minnesanteckningar från styrgruppsmötena. I samband med myndighetsdialoger 21/3, 8/5, 23/5 och 4/ rapporterades om arbetet med de regionala konferenserna. Därutöver genomfördes 21/ en särskild rapportering för de ansvariga tjänstemännen från Arbetsmarknads- och Socialdepartementet. Planeringen av konferenserna beskrevs för statsrådet Hillevi Engström i samband med besök på Handisam 6/ samt för Riksdagens Socialutskott 1/

10 Innehållsproduktion För att visa några skilda vägledande exempel på offentliga arbetsgivare som utvecklat metoder eller arbetssätt för att öppna sin arbetsplats för personer med funktionsnedsättning valdes att producera fyra filmer. Arbetsförmedlingen presenterades i en film om hur man kan göra skillnad och vara en förebild som arbetsgivare. Arbetsförmedlingens sammanfattande tips var: Ta fram en handlingsplan Bjud in alla i platsannonser Tillgängligheten är viktig Gör systemen användarvänliga Bidra med praktikplatser Polisen i Västerbotten presenterades i en film om hur man skapat arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Polisens sammanfattande tips var: Kartlägg era resursbehov förutsättningslöst Samarbeta med Arbetsförmedlingen Gör all personal delaktig Ta vara på nya värden Utmana era fördomar Göteborgs stad presenterades i en film om hur man arbetade i ett traineeprogram för personer med funktionsnedsättning. Göteborgs sammanfattande tips var: Samarbeta med funktionshindersrörelsen och Arbetsförmedlingen Avsätt särskilda resurser Spegla befolkningen Ge stöd efter behov Visa resultat Stockholms läns landsting presenterades i en film om framgångsrika utbildningar. Stockholm läns sammanfattande tips var: 10

11 Kunskap behövs i offentlig sektor Gör en nulägesanalys ESF kan finansiera Pröva nya vägar och var kreativ Skapa intresse Sätt mål Integrera i ordinarie system Konferenserna Konferensinnehållet var i huvudsak identiskt på de tre orterna. Den största förändringen gjordes efter Göteborgskonferensen då tidsutrymmet för FunkAutredningens föreläsning förlängdes i Malmö och Stockholm. Seminarierna genomfördes på samtliga orter av Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, SKL och Handisam. Göteborg Den första konferensen genomfördes i Göteborg 14 maj på Scandic Opalen. Maria Larsson fick förhinder och ersattes av David Lega. Presskonferens hade ordnats men endast en frilansjournalist var på plats. Därför ersattes presskonferensen med individuella intervjuer. Vid konferensen svarade informatör Päivi Wiberg och fotograf Christer Falk (båda Arbetsförmedlingen) för att allmänt dokumentera aktiviteterna och intervjua deltagare. 11

12 Programmet: Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Maria Larsson, Barn- och äldreminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Anders Knape (M), SKLs ordförande och ledamot kommunfullmäktige Karlstad kommun Goda exempel, film Bensträckare Dialog: Maria Larsson, Jan-Olof Dahlgren, Anders Knape, Elaine Johansson, ordförande HSO Västra Götaland FunkA-utredningen Cristina Husmark Pehrsson LUNCH Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.15, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Göteborgskonferensen: Staten borde ha ett förstaansvar att ta emot och skapa möjligheter till cv för personer med funktionsnedsättning, tycker David Lega, kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare för Kristdemokraterna. Han inledde första Se kraften och kompetensenkonferensen i Göteborg, som regeringens representant och inhoppare för barn- och äldreminister Maria Larsson, som hade fått förhinder att delta i sista stund. 12

13 Offentliga sektorn måste bli bättre Idag är arbetslösheten nästan dubbelt så stor för personer som har en funktionsnedsättning och en nedsatt arbetsförmåga som för befolkningen i helhet. Sämst på att anställa personer med funktionsnedsättning verkar den offentliga sektorn vara. Detta vill regeringen ändra på. I den nya strategin för funktionshinderspolitiken tar regeringen därför flera initiativ för att staten, kommunerna och landstingen ska bli bättre på att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Ett av initiativen är konferenser under 2012 om den offentliga sektorns ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Handisam har uppdraget att genomföra dessa konferenser i samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Första konferensen gick av stapeln i Göteborg den 14 maj, med 140 deltagande chefer, personalansvariga och fackliga företrädare inom offentlig sektor. Jag vill ha många fler möten av det här slaget. Möten där alla aktörer ska finnas med. Eftersom jag varit med i många år vet jag att det har hänt väldigt mycket positivt. Det positiva är att jag tror att utvecklingen har gått lite snabbare under senare år, säger Elaine Johansson, ordförande HSO i Västra Götaland som själv deltog under en paneldebatt under konferensen. Elaine Johansson Under paneldebatten, där även David Lega, Jan-Olof Dahlgren, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Anders Knape, SKLs ordförande deltog, diskuterades offentliga arbetsgivares ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning. 13

14 Dagen gav nytt bränsle Ett av inslagen under konferensen var Cristina Husmark Pehrssons presentation av den helt färska FunkA-utredningen. Utredningen har gjort en total översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och föreslår flera förändringar. På Migrationsverket arbetar vi redan med dessa frågor men självklart kan vi bli ännu bättre. Cristina Husmark Pehrssons redovisning av utredningen FunkA var både intressant och bra. Sammantaget gav oss dagen nytt bränsle för fortsatt arbete, säger Fredrik Undén från Migrationsverket. Fredrik Undén Framgångsrikt traineeprogram En nyhet i FunkA-utredningen är traineeutbildning för unga personer med funktionsnedsättning som under trygga former ska ges möjlighet att pröva att arbeta i kombination med aktivitetsersättning. Detta förslag påminner en hel del om ett traineeprogram som redan pågår i Göteborg och har så gjort sedan Under förra året överträffade vi målet att skapa 25 praktikplatser, då 40 personer gjorde praktik. Nu är 14 av dem fast anställda, säger Eva Norinder, projektledare för arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Syftet är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Man vill också få fler personer med funktionsnedsättning till Göteborgs Stads verksamheter för att därigenom skapa en bättre spegling av befolkningsstrukturen i staden. 14

15 Stärkt i självkänslan Det går inte att ta miste på glädjen som traineeprogrammet har skapat för Tobias Hansson Ljung. Han har genomfört praktikperioden på sex månader och är numera anställd som hjälplärare på Studium, där det pågår undervisning i svenska för invandrare. Jag hjälper till med datorerna i den digitala undervisningen som en slags extralärare, säger Tobias. Han känner sig behövd och har blivit stärkt i självkänslan i och med att han har ett jobb att gå till. Eva Norinder, Tobias Hansson Ljung, Mikael Olofsson (Tobias assistent) En sista deltagarröst från konferensen: Det här var en bra inspirationsdag som även gav oss praktiska råd. Jag tycker att uppmaningen från Arbetsförmedlingens personalchef att redan i annonseringen bjuda in alla var mycket tänkvärd, säger Margareta Skoglund, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Margareta Skoglund 15

16 Malmö Den andra konferensen genomfördes i Malmö 12 juni på Hilton. Efter kontakter med Hillevi Engströms pressansvarige Cherine Khalil beslöts att det inte skulle bli någon pressträff i Malmö. Arbetsförmedlingen i Malmö kontaktades dock och fick uppgiften att bjuda in journalister till konferensen. Ingen journalist dök upp. Vid konferensen dokumenterades aktiviteterna och deltagare intervjuades. För text och foto svarade Agneta Mattsson och Lena Lithner Soutkari, båda Arbetsförmedlingen. Programmet: Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Mats Eriksson (M), ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Region Halland Goda exempel, film Bensträckare Dialog: Hillevi Engström, Jan-Olof Dahlgren, Mats Eriksson, Carl Älfvåg generaldirektör Handisam, Lars Gustavsson länsombudsman HSO Skåne LUNCH FunkA-utredningen Cristina Husmark Pehrsson Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.40, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut. 16

17 16.10 Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Malmökonferensen Handisam har uppdraget att genomföra konferenser i år om den offentliga sektorns ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Konferenserna genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Den andre av dessa konferenser ägde rum i Malmö den 12 juni. Uppmaningen att se kraften och kompetensen hos varje individ genomsyrade dagen. En arbetsmarknad för alla Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström inledde med att Regeringen arbetar för En arbetsmarknad för Alla, dvs. alla som kan arbeta ska få chansen. Vidare trycker hon på det viktiga att inkludera och det är viktigt att tillföra arbetskraft eftersom alla kommer att behövas. Varför är det inte fler som tar chansen? Hon pekade på att Arbetsförmedlingen kan ge bra stöd med t.ex. SIUS, men också lönestöd som kan fungera som smörjmedel. Hillevi Engström Jan-Olof Dahlström, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen, poängterade att Arbetsförmedlingen måste föregå med gott exempel om man ska ställa krav på andra att anställa. Frågan att vara med att ta ett samhällsansvar har ökat och fler är beredda att ta ansvar, menade Jan-Olof Dahlgren. 17

18 Jan-Olof Dahlgren Hur vill vi ha samhället, frågade Mats Eriksson (M) ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och ordförande i hälso- o sjukvårdsstyrelsen arbetsutskott Region Halland. Arbetslösheten är dubbelt så stor i den här gruppen. Han tryckte på att det måste finnas högt upp på den politiska agendan och handlar mycket om samarbete mellan samhälleliga funktioner. Vi kan inte förvänta oss att det är någon annan som tar tag i sakerna. Mats Eriksson. Fler arbetsgivare måste börja anställa Därefter följde en paneldebatt med Carl Älfvåg generaldirektör Handisam, Lars Gustavsson länsombudsman HSO, Hillevi Engström, Mats Eriksson och Jan-Olof Dahlgren: Alla var överens om hur viktig frågan är, men att arbetsgivarna måste börja visa konkreta resultat. 18

19 Hillevi Engström nämnde särskilt om ungdomar från särskolan. Ska arbetslinjen vara trovärdig så måste den gälla alla. Paneldebatt. Mats Eriksson menade att många från Samhall går till privata arbetsgivare och bara en mindre del till offentlig sektor. Kommuner och landsting behöver anställa fler med funktionsnedsättning för att bli trovärdiga. Tror vi har tagit oss förbi en del hinder. Jag förväntar mig inte några fantastiska skutt, men en förbättring, menade Carl Älfvåg generaldirektör Handisam. Vi måste jobba vidare med tillgängligheten och skapa förutsättningar. Workshop med lyckade rekryteringar Efter lunch presenterade Cristina Husmark-Pehrsson sin utredning. Återstår vissa delar som ska vara slutförda 28 december Christina Husmark-Pehrsson 19

20 Eftermiddagen fortsatte med flera intressanta Workshop bland annat berättade Arbetsförmedlingen om två exempel på lyckade rekryteringar hos Malmö Stad. En kvinna som tidigare arbetat som socionom har fått en ny karriär som idrottsplatsvaktmästare och på ett äldreboende har fyra unga tjejer blivit anställda som trivselassistenter. Åhörarna fick också höra intressanta reflektioner från dem som fått jobb och vad deras chefer tyckte. Agneta Mattsson/Lena Lithner Soutkari Stockholm Den tredje och avslutande konferensen genomfördes i Stockholm 15 juni på Clarion. Det beslöts att det inte heller skulle hållas någon pressträff i Stockholm. Istället var planen att Cherine Khalil på Arbetsmarknadsdepartementet skulle skriva ett debattinlägg och undertecknas av Hillevi Engström och Carl Älfvåg. Målet var att få det publicerat på DN-debatt. Handisam bifogade ännu ej publicerade undersökningsresultat om hur myndigheter arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning, som underlag till debattinlägget. På grund av tidsbrist hos departementet togs det emellertid inte fram något debattinlägg. Vid konferensen dokumenterades aktiviteterna och deltagare intervjuades. För text och foto svarade Lasse Ericsson, Arbetsförmedlingen. Programmet: Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKLs förhandlingsdelegation och kommunfullmäktiges ordförande Österåkers kommun Goda exempel, film Bensträckare 20

21 11.30 Dialog: Bettina Kashefi, statssekreterare hos Hillevi Engström, Jan-Olof Dahlgren, Ingela Gardner Sundström, Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket, Lena Ringstedt, ordförande HSO Stockholms län LUNCH FunkA-utredningen, Elin Landell Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.40, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Stockholmskonferensen: - Det är viktigt att vi fokuserar på vilken uppsättning människor har och inte på vilken nedsättning de har, sa moderator Mats Engblom som en kommentar till det inledande filmklippet. Därefter tog arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vid med att tala om ett samhälle där alla behövs och en arbetsmarknad för alla. - Jag tror att alla som sitter här idag kan göra mer för att fler individer inkluderas på arbetsmarknaden, sa hon. - Hälften med nedsatt arbetsförmåga har inte ett jobb fast de skulle vilja. Det är inte acceptabelt i ett land som behöver all arbetskraft vi kan få. - Jag skulle vilja säga att det finns bara bra jobb, men det kan finnas ojusta arbetsförhållanden. Olika jobb passar olika människor. Arbetsmarknadsministern avslutade med att konstatera att det är en stor utmaning att minimera svårigheter så att fler arbetsgivare ser möjligheter istället för risker. 21

22 Hillevi Engström Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren berättade om Arbetsförmedlingens uppdrag. Vi ska prioritera resurserna för dem som har svag förankring på arbetsmarknaden. De här personerna är inte en resurs som tynger utan en resurs som löser när man tänker på den generationsväxling vi står inför. Vi i offentlig sektor måste tänka att vi plockar på oss kompetens och inte kostnader när vi rekryterar. Jag tror att problemet sitter mycket närmare oss själva nånstans mellan öronen. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och kommunfullmäktiges ordförande Österåkers kommun berättade att SKL inom tio år behöver rekrytera medarbetare på grund av generationsväxlingen. Vi anser att vi har ett särskilt ansvar för att personer med funktionsnedsättning får arbete och att vi ser till kompetensen när vi anställer. Vi måste utbilda personal i de här frågorna så att vi kan klara att göra det på ett bra sätt. Hon avslutade med att konstatera att med dagens slimmade organisationer har vi tagit bort mycket av det som skapade vänlighet och värme på arbetsplatsen. Kostnaden finns ändå eftersom dessa personer istället har t ex a-kassa eller pension. I den efterföljande paneldebatten där även Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket och Lena Ringstedt, ordförande HSO Stockholms län, deltog och där Albin Molander, politiskt sakkunnig, ersatte Hillevi Engström diskuterades några frågor som kommit upp tidigare under dagen. 22

23 Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket, berättade att staten är 5 % av arbetsmarknaden. 4 % av gruppen sysselsatta personer med funktionsnedsättning arbetar inom staten. - Vi tar alltså inte ens in vår del av arbetsmarknaden. Det är ju det minsta man kan begära. Staten ska anställa utifrån förtjänst och skicklighet. Jan-Olof Dahlgren konstaterade att intresset för CSR har ökat de senaste åren, men många arbetsgivare pratar fortfarande om riskminimering när man anställer. - Riskminimering låter farligt likt diskriminering. Varför alltid fiska i samma damm som vanligt när man rekryterar? Om man inser att man kan fiska i andra dammar får man lättare att tillgodose det kompetensbehov man kommer att få framöver. Jan-Olof Dahlgren Elin Landell berättade om FunkA-utredningens förslag innan de olika seminarierna tog vid. Christian Gustavsson, kommunalråd i Linköping, reste hem en dag tidigare från sitt biståndsuppdrag i Ghana för att vara med. Det är sällan det är konferenser som handlar om arbetsmarknadsfrågor som rör kommunen som arbetsgivare, förklarar han. Vi har gett ett särskilt uppdrag inom kommunen på det här området och det är viktigt att vi politiker visar intresse och trycker på detta. Så det var ju praktiskt att jag kunde hinna med det här på vägen hem. 23

24 Christian Gustavsson Utvärdering deltagare Utvärderingarna fördelade på respektive konferensort återges nedan. Totalt har 210 deltagare svarat på enkäterna och totalt antal deltagare är 442 personer. Deltagare från kommuner är 121 personer, från landsting och regioner 38 personer, från statliga myndigheter 238 personer och deltagare från andra organisationer är 45 personer. Att notera är att av de 22 särskilt utsedda strategiska myndigheter för funktionshinderspolitiken representerades dessa av 20 personer och 7 strategiska myndigheter på konferenserna (exklusive Arbetsförmedlingen). Att notera är också att ingen deltagare från någon facklig organisation deltog. Särskild inbjudan skickades till SACO, TCO, LO, SACO-S och ST. Sammanfattningsvis anger 69% av respondenterna ett positivt helhetsintryck medan 3% beskriver helhetsintrycket negativt (sammanställning fråga nr2). Fördelat på orter får Malmö bäst betyg och Göteborg sämst. 24

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SE KOMPETENSEN. En guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning

SE KOMPETENSEN. En guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning SE KOMPETENSEN En guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning SE KOMPETENSEN En guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Varför bry Sig?

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer