Se kraften och kompetensen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se kraften och kompetensen!"

Transkript

1 Datum Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Se kraften och kompetensen Handisam Serie A 2012:6 (diarienummer 2012/0034) Utredare: ElseMarie Brisenhorn Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov Telefon: E-post: Fax:

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdraget... 5 Styrning och planering... 6 Styrgrupp... 6 Avvikelser och genomförande... 6 Press och marknadsföring... 7 Återkoppling uppdragsgivare... 9 Innehållsproduktion Konferenserna Göteborg Dokumentation från Göteborgskonferensen: Malmö Dokumentation från Malmökonferensen Stockholm Dokumentation från Stockholmskonferensen: Utvärdering deltagare Göteborg Malmö Stockholm Ekonomi Dokumentation på webbplats Slutsatser och Avslutning

4 Sammanfattning Handisam har på uppdrag av regeringen genomfört tre konferenser på temat att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning inom det offentliga Sverige. Konferenserna genomfördes under 2012 i Göteborg den 14 maj, i Malmö den 12 juni och i Stockholm den 15 juni. För genomförandet av konferenserna svarade en styrgrupp bestående av representanter från SKL, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Handisam. Samtliga dessa aktörer medverkade också med egna seminarier i själva konferensprogrammet. Till konferenserna producerades 4 filmer med presentationer av hur Stockholms läns landsting, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten i Umeå aktivt valt att satsa på personer med funktionsnedsättning som en arbetskraftsresurs. Filmerna visades i plenum vid samtliga konferenser. Till varje konferenstillfälle valdes att ge sociala företag uppdraget att agera värdar. Insatsen som var ett led i att föregå med gott exempel, uppskattades och värdskapet fungerade utmärkt. Filmerna, programmet och övrig dokumentation återfinns på Handisams webbsida och med direktadress 4

5 Uppdraget I Handisams regleringsbrev 2012 anges att Handisam ska, i samråd med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting, genomföra regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn. Konferenserna bör genomföras under våren/försommaren Uppdraget ska redovisas senast den 1 november Finansieringen hämtas ur utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. (se villkor under separat regleringsbrev för anslag 4:2). 5

6 Styrning och planering Förutsättningar för uppdraget framtogs 25 november 2011 vid möte mellan SKL och Socialdepartementet. Vägledande för de regionala konferenserna var att genomföra 4-5 konferenser på förslagsvis orterna Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Jönköping mellan veckorna 17 och 23 under SKL s kurs- och konferenscenter rekommenderades att anlitas och deltagaravgift skulle tas ut för kostnadstäckning. För oförutsedda kostnader erhöll Handisam ett anslag om 300 tkr. Statsråden Hillevi Engström, Maria Larsson och Stefan Attefall skulle inledningstala fördelat på konferenstillfällena. Styrgrupp I styrgrupp för genomförandet av uppdraget ingick Sherlot Jonsson, Arbetsgivarverket, Ingegerd Körlof, Arbetsförmedlingen, Leif Klingensjö, SKL, Åsa Karlsson, SKL, Eva Thulin-Skantze, SKL, Carina Granqvist, Handisam samt ElseMarie Brisenhorn, Handisam. Handisam svarade för ordförandeskap och sekreterarskap. Styrgruppen sammanträdde vid 9 tillfällen mellan 5 december 2011 och 27 augusti Vid samtliga möten fördes minnesanteckningar som skickades kontinuerligt för kännedom till ansvariga tjänstemän på Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Avvikelser och genomförande Styrgruppen fastställde att konferenserna skulle riktas till målgrupperna chefer och personalansvariga inom det offentliga Sverige. Inbjudningar skickades ut via Arbetsgivarverkets och SKLs adressregister med samtliga fyra styrgruppsaktörer som avsändare. Planen var att komplettera inbjudningarna med ett direktutskick till myndighetschefer inom staten där statsrådet Stefan Attefall uppmuntrade till deltagande och hänvisade till statliga myndigheters ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Denna specialinbjudan avvisades senare från Socialdepartementet. Antalet anmälningar nådde inte de förväntningar om deltagare per ort som inledningsvis fastställts. Av den anledningen beslöts, efter samråd med ansvariga tjänstemän på regeringskansliet, att enbart genomföra konferenserna på 3 orter, Stockholm, Malmö och Göteborg. Vidare försenades planeringen då datum för konferenserna inte kunde fastställas. Anledningen var att besked om lämpligt datum för de tre statsråden att delta inte kunde lämnas. Slutligen fördelades 6

7 inledningsanförandena på så sätt att Hillevi Engström talade i Malmö och Stockholm medan Maria Larsson bokades för Göteborgskonferensen. Emellertid fick Maria Larsson förhinder och därför inledningstalade istället David Lega vid konferensen i Göteborg. Styrgruppen diskuterade att fördela ansvar för genomförande av eftermiddagens seminarier emellan sig och att samtliga deltagare skulle erbjudas att välja 3 av de 4 alternativa seminarierna. För respektive ansvarig aktör innebar detta att genomföra 3 seminarier vardera. Av resursskäl valde Arbetsgivarverket att erbjuda endast ett seminarietillfälle. För att inte tappa fart och för att snabbt iscensätta styrgruppens planering bildades en arbetsgrupp bestående av Handisam, SKLs konferensservice och Arbetsförmedlingens informatörer. Denna grupp svarade för det praktiska kring anmälningar, utskick, lokaler, förtäring, teknik, filmproduktion och sms-tjänst. Till varje konferenstillfälle anlitades också ett lokalt socialt företag med arbetsintegrerande uppdrag för att svara för mottagning och registrering. Företaget och dess verksamhet presenterades inledningsvis i Plenum med syftet att sprida kunskap om företagsformen och skapa framtida arbetstillfällen för sociala företag. Via Tillväxtverket erhöll vi listor över sociala företag som erbjöd konferenstjänster och e-post förfrågan skickades till dessa. I Göteborg anlitades det sociala företaget Ad Acta Kontor, i Malmö anlitades Infokooperativet Malmö och i Stockholm anlitades Skyddsvärnet. Press och marknadsföring Inledningsvis planerades för fem regionala konferenser där det skulle anordnas pressträffar på respektive ort. Tre statsråd skulle samverka på dessa konferenser, Stefan Attefall, Maria Larsson och Hillevi Engström. Vi hade redan i februari kontakt med respektive pressansvarig för att diskutera upplägg av pressträffarna. Samtidigt informerades Handikappförbunden och Lika Unika om vad som var på gång. Vi bjöd in alla statliga myndigheter via sammanlagt fem utskick. Två av dessa gick till alla myndighetschefer, två till alla myndigheter via registrator och ett till Arbetsgivarverkets kontaktpersoner med separat brev från Arbetsgivarverkets Enhetschef Elisabet Sundén Ingeström. Vi bjöd in kommuner, landsting och regioner via inbjudan från ordförande Anders Knape, via avdelningschefer på SKL, i breda utskick från till direktadressater, via VD Håkan Sörmans nyhetsbrev. 7

8 Därutöver marknadsförde alla aktörer i styrgruppen konferenserna på webben, i olika nyhetsbrev och i olika möten med målgruppen. Till funktionshindersrörelsen och fackföreningsrörelsen skickades särskilda inbjudningar. Kontakt tog också med pressansvarig på Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera upplägg. På grund av för få anmälningar till konferenserna togs beslutet att det skulle bli tre konferenser där två statsråd skulle delta. Detta innebar att fortsatta kontakter hölls med Maria Larssons och Hillevi Engströms pressansvariga inför konferenserna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till konferensen i Göteborg 14 maj bestämdes att SKL skulle presentera sin enkätundersökning om hur kommunerna arbetar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Inför konferensen bestämde SKL dock att man inte ville gå ut i media med resultatet. Däremot sammanställdes resultatet och presenterades vid alla tre konferenserna. I samråd med bland andra Marcus Jonson, pressekreterare för Maria Larsson, bestämdes att vi istället skulle försöka få media i Göteborg att skriva om frågan inför konferenserna. Kontakt togs med Peter Nilsson, enheten press och information på arbetsförmedlingen i Göteborg, för att sälja in frågan. Göteborgs- Posten visade intresse men kunde inte utlova någonting. Tanken var att de som skulle delta på pressträffen också var de som deltog i den paneldebatt som konferensen bjöd på. Eftersom SKL valde att inte gå ut med enkätresultatet på pressträffen togs kontakt med Eva Norinder som har lett det framgångsrika Trainee programmet i Göteborg för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Hon och en person som gått programmet bjöds in för att delta på pressträffen och svara på frågor från journalister. I och med deras närvaro skulle journalister kunna få en lokal vinkel på artikeln. Förutsättningarna fanns eftersom programmet inte hade fått någon massmedial uppmärksamhet tidigare. Inför konferensen/pressträffen kontaktades olika redaktioner i Göteborg för att uppmuntra dem att komma. Socialdepartementet skickade ut ett pressmeddelande. Ingen journalist kom dock till pressträffen, förutom en journalist från en taltidning. Göteborgsposten skrev heller inte någon artikel. Konferensen i Malmö skulle äga rum 12 juni. Samma dag skulle Arbetsförmedlingen presentera sin arbetsmarknadsprognos kl. 10:00. Enligt presskontakt med AF i Malmö så drar sig dessa tillställningar åt sig mycket media. Pressträffen för konferensen skulle äga rum 12:00 och tanken var då att locka journalisterna även till konferensens pressträff för att få ytterligare ett perspektiv på 8

9 arbetsmarknadsfrågan. Efter kontakter med Hillevi Engströms pressansvarige Cherine Khalil beslöts att det inte skulle bli någon pressträff i Malmö. Arbetsförmedlingen i Malmö kontaktades dock och fick uppgiften att bjuda in journalister till konferensen. Ingen journalist dök upp. Det beslöts att det inte heller skulle hållas någon pressträff i Stockholm. Istället skulle Cherine Khalil se till att departementet skrev ett debattinlägg som skulle skrivas under av Hillevi Engström och Carl Älfvåg. Målet var att få det publicerat på DN-debatt. Vi bifogade nytt undersökningsresultat från Handisam om hur myndigheter arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning, som ännu inte publicerats, och som skulle kunna användas i debattinlägget. På grund av tidsbrist hos departementet togs det aldrig fram något debattinlägg. Varje konferens har dokumenterats av personal från Arbetsförmedlingen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dokumentationen har publicerats på Handisams webbplats där en särskild sida skapats för konferenserna med information som löpande uppdaterades. Vi hade också kontakt med UR med en förfrågan om huruvida Kunskapskanalen kunde tänka sig att sända konferensen i Stockholm. De tackade dock nej till detta efter visst övervägande. Återkoppling uppdragsgivare Under uppdragets inledande fas samplanerade Handisam och uppdragsgivaren mest kring datum för deltagande av Statsråden. Löpande samråd skedde därefter i första hand med Håkan Wrede, Socialdepartementet. Ansvariga tjänstemän vid Arbetsmarknads- och Socialdepartementet erhöll kontinuerligt minnesanteckningar från styrgruppsmötena. I samband med myndighetsdialoger 21/3, 8/5, 23/5 och 4/ rapporterades om arbetet med de regionala konferenserna. Därutöver genomfördes 21/ en särskild rapportering för de ansvariga tjänstemännen från Arbetsmarknads- och Socialdepartementet. Planeringen av konferenserna beskrevs för statsrådet Hillevi Engström i samband med besök på Handisam 6/ samt för Riksdagens Socialutskott 1/

10 Innehållsproduktion För att visa några skilda vägledande exempel på offentliga arbetsgivare som utvecklat metoder eller arbetssätt för att öppna sin arbetsplats för personer med funktionsnedsättning valdes att producera fyra filmer. Arbetsförmedlingen presenterades i en film om hur man kan göra skillnad och vara en förebild som arbetsgivare. Arbetsförmedlingens sammanfattande tips var: Ta fram en handlingsplan Bjud in alla i platsannonser Tillgängligheten är viktig Gör systemen användarvänliga Bidra med praktikplatser Polisen i Västerbotten presenterades i en film om hur man skapat arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Polisens sammanfattande tips var: Kartlägg era resursbehov förutsättningslöst Samarbeta med Arbetsförmedlingen Gör all personal delaktig Ta vara på nya värden Utmana era fördomar Göteborgs stad presenterades i en film om hur man arbetade i ett traineeprogram för personer med funktionsnedsättning. Göteborgs sammanfattande tips var: Samarbeta med funktionshindersrörelsen och Arbetsförmedlingen Avsätt särskilda resurser Spegla befolkningen Ge stöd efter behov Visa resultat Stockholms läns landsting presenterades i en film om framgångsrika utbildningar. Stockholm läns sammanfattande tips var: 10

11 Kunskap behövs i offentlig sektor Gör en nulägesanalys ESF kan finansiera Pröva nya vägar och var kreativ Skapa intresse Sätt mål Integrera i ordinarie system Konferenserna Konferensinnehållet var i huvudsak identiskt på de tre orterna. Den största förändringen gjordes efter Göteborgskonferensen då tidsutrymmet för FunkAutredningens föreläsning förlängdes i Malmö och Stockholm. Seminarierna genomfördes på samtliga orter av Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, SKL och Handisam. Göteborg Den första konferensen genomfördes i Göteborg 14 maj på Scandic Opalen. Maria Larsson fick förhinder och ersattes av David Lega. Presskonferens hade ordnats men endast en frilansjournalist var på plats. Därför ersattes presskonferensen med individuella intervjuer. Vid konferensen svarade informatör Päivi Wiberg och fotograf Christer Falk (båda Arbetsförmedlingen) för att allmänt dokumentera aktiviteterna och intervjua deltagare. 11

12 Programmet: Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Maria Larsson, Barn- och äldreminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Anders Knape (M), SKLs ordförande och ledamot kommunfullmäktige Karlstad kommun Goda exempel, film Bensträckare Dialog: Maria Larsson, Jan-Olof Dahlgren, Anders Knape, Elaine Johansson, ordförande HSO Västra Götaland FunkA-utredningen Cristina Husmark Pehrsson LUNCH Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.15, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Göteborgskonferensen: Staten borde ha ett förstaansvar att ta emot och skapa möjligheter till cv för personer med funktionsnedsättning, tycker David Lega, kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare för Kristdemokraterna. Han inledde första Se kraften och kompetensenkonferensen i Göteborg, som regeringens representant och inhoppare för barn- och äldreminister Maria Larsson, som hade fått förhinder att delta i sista stund. 12

13 Offentliga sektorn måste bli bättre Idag är arbetslösheten nästan dubbelt så stor för personer som har en funktionsnedsättning och en nedsatt arbetsförmåga som för befolkningen i helhet. Sämst på att anställa personer med funktionsnedsättning verkar den offentliga sektorn vara. Detta vill regeringen ändra på. I den nya strategin för funktionshinderspolitiken tar regeringen därför flera initiativ för att staten, kommunerna och landstingen ska bli bättre på att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Ett av initiativen är konferenser under 2012 om den offentliga sektorns ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Handisam har uppdraget att genomföra dessa konferenser i samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Första konferensen gick av stapeln i Göteborg den 14 maj, med 140 deltagande chefer, personalansvariga och fackliga företrädare inom offentlig sektor. Jag vill ha många fler möten av det här slaget. Möten där alla aktörer ska finnas med. Eftersom jag varit med i många år vet jag att det har hänt väldigt mycket positivt. Det positiva är att jag tror att utvecklingen har gått lite snabbare under senare år, säger Elaine Johansson, ordförande HSO i Västra Götaland som själv deltog under en paneldebatt under konferensen. Elaine Johansson Under paneldebatten, där även David Lega, Jan-Olof Dahlgren, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Anders Knape, SKLs ordförande deltog, diskuterades offentliga arbetsgivares ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning. 13

14 Dagen gav nytt bränsle Ett av inslagen under konferensen var Cristina Husmark Pehrssons presentation av den helt färska FunkA-utredningen. Utredningen har gjort en total översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och föreslår flera förändringar. På Migrationsverket arbetar vi redan med dessa frågor men självklart kan vi bli ännu bättre. Cristina Husmark Pehrssons redovisning av utredningen FunkA var både intressant och bra. Sammantaget gav oss dagen nytt bränsle för fortsatt arbete, säger Fredrik Undén från Migrationsverket. Fredrik Undén Framgångsrikt traineeprogram En nyhet i FunkA-utredningen är traineeutbildning för unga personer med funktionsnedsättning som under trygga former ska ges möjlighet att pröva att arbeta i kombination med aktivitetsersättning. Detta förslag påminner en hel del om ett traineeprogram som redan pågår i Göteborg och har så gjort sedan Under förra året överträffade vi målet att skapa 25 praktikplatser, då 40 personer gjorde praktik. Nu är 14 av dem fast anställda, säger Eva Norinder, projektledare för arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Syftet är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Man vill också få fler personer med funktionsnedsättning till Göteborgs Stads verksamheter för att därigenom skapa en bättre spegling av befolkningsstrukturen i staden. 14

15 Stärkt i självkänslan Det går inte att ta miste på glädjen som traineeprogrammet har skapat för Tobias Hansson Ljung. Han har genomfört praktikperioden på sex månader och är numera anställd som hjälplärare på Studium, där det pågår undervisning i svenska för invandrare. Jag hjälper till med datorerna i den digitala undervisningen som en slags extralärare, säger Tobias. Han känner sig behövd och har blivit stärkt i självkänslan i och med att han har ett jobb att gå till. Eva Norinder, Tobias Hansson Ljung, Mikael Olofsson (Tobias assistent) En sista deltagarröst från konferensen: Det här var en bra inspirationsdag som även gav oss praktiska råd. Jag tycker att uppmaningen från Arbetsförmedlingens personalchef att redan i annonseringen bjuda in alla var mycket tänkvärd, säger Margareta Skoglund, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Margareta Skoglund 15

16 Malmö Den andra konferensen genomfördes i Malmö 12 juni på Hilton. Efter kontakter med Hillevi Engströms pressansvarige Cherine Khalil beslöts att det inte skulle bli någon pressträff i Malmö. Arbetsförmedlingen i Malmö kontaktades dock och fick uppgiften att bjuda in journalister till konferensen. Ingen journalist dök upp. Vid konferensen dokumenterades aktiviteterna och deltagare intervjuades. För text och foto svarade Agneta Mattsson och Lena Lithner Soutkari, båda Arbetsförmedlingen. Programmet: Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Mats Eriksson (M), ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Region Halland Goda exempel, film Bensträckare Dialog: Hillevi Engström, Jan-Olof Dahlgren, Mats Eriksson, Carl Älfvåg generaldirektör Handisam, Lars Gustavsson länsombudsman HSO Skåne LUNCH FunkA-utredningen Cristina Husmark Pehrsson Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.40, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut. 16

17 16.10 Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Malmökonferensen Handisam har uppdraget att genomföra konferenser i år om den offentliga sektorns ansvar för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Konferenserna genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Den andre av dessa konferenser ägde rum i Malmö den 12 juni. Uppmaningen att se kraften och kompetensen hos varje individ genomsyrade dagen. En arbetsmarknad för alla Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström inledde med att Regeringen arbetar för En arbetsmarknad för Alla, dvs. alla som kan arbeta ska få chansen. Vidare trycker hon på det viktiga att inkludera och det är viktigt att tillföra arbetskraft eftersom alla kommer att behövas. Varför är det inte fler som tar chansen? Hon pekade på att Arbetsförmedlingen kan ge bra stöd med t.ex. SIUS, men också lönestöd som kan fungera som smörjmedel. Hillevi Engström Jan-Olof Dahlström, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen, poängterade att Arbetsförmedlingen måste föregå med gott exempel om man ska ställa krav på andra att anställa. Frågan att vara med att ta ett samhällsansvar har ökat och fler är beredda att ta ansvar, menade Jan-Olof Dahlgren. 17

18 Jan-Olof Dahlgren Hur vill vi ha samhället, frågade Mats Eriksson (M) ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och ordförande i hälso- o sjukvårdsstyrelsen arbetsutskott Region Halland. Arbetslösheten är dubbelt så stor i den här gruppen. Han tryckte på att det måste finnas högt upp på den politiska agendan och handlar mycket om samarbete mellan samhälleliga funktioner. Vi kan inte förvänta oss att det är någon annan som tar tag i sakerna. Mats Eriksson. Fler arbetsgivare måste börja anställa Därefter följde en paneldebatt med Carl Älfvåg generaldirektör Handisam, Lars Gustavsson länsombudsman HSO, Hillevi Engström, Mats Eriksson och Jan-Olof Dahlgren: Alla var överens om hur viktig frågan är, men att arbetsgivarna måste börja visa konkreta resultat. 18

19 Hillevi Engström nämnde särskilt om ungdomar från särskolan. Ska arbetslinjen vara trovärdig så måste den gälla alla. Paneldebatt. Mats Eriksson menade att många från Samhall går till privata arbetsgivare och bara en mindre del till offentlig sektor. Kommuner och landsting behöver anställa fler med funktionsnedsättning för att bli trovärdiga. Tror vi har tagit oss förbi en del hinder. Jag förväntar mig inte några fantastiska skutt, men en förbättring, menade Carl Älfvåg generaldirektör Handisam. Vi måste jobba vidare med tillgängligheten och skapa förutsättningar. Workshop med lyckade rekryteringar Efter lunch presenterade Cristina Husmark-Pehrsson sin utredning. Återstår vissa delar som ska vara slutförda 28 december Christina Husmark-Pehrsson 19

20 Eftermiddagen fortsatte med flera intressanta Workshop bland annat berättade Arbetsförmedlingen om två exempel på lyckade rekryteringar hos Malmö Stad. En kvinna som tidigare arbetat som socionom har fått en ny karriär som idrottsplatsvaktmästare och på ett äldreboende har fyra unga tjejer blivit anställda som trivselassistenter. Åhörarna fick också höra intressanta reflektioner från dem som fått jobb och vad deras chefer tyckte. Agneta Mattsson/Lena Lithner Soutkari Stockholm Den tredje och avslutande konferensen genomfördes i Stockholm 15 juni på Clarion. Det beslöts att det inte heller skulle hållas någon pressträff i Stockholm. Istället var planen att Cherine Khalil på Arbetsmarknadsdepartementet skulle skriva ett debattinlägg och undertecknas av Hillevi Engström och Carl Älfvåg. Målet var att få det publicerat på DN-debatt. Handisam bifogade ännu ej publicerade undersökningsresultat om hur myndigheter arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning, som underlag till debattinlägget. På grund av tidsbrist hos departementet togs det emellertid inte fram något debattinlägg. Vid konferensen dokumenterades aktiviteterna och deltagare intervjuades. För text och foto svarade Lasse Ericsson, Arbetsförmedlingen. Programmet: Kaffe och registrering Inledning och välkomna, moderator Mats Engblom Film, Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister Jan-Olof Dahlgren, biträdande GD, Arbetsförmedlingen Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKLs förhandlingsdelegation och kommunfullmäktiges ordförande Österåkers kommun Goda exempel, film Bensträckare 20

21 11.30 Dialog: Bettina Kashefi, statssekreterare hos Hillevi Engström, Jan-Olof Dahlgren, Ingela Gardner Sundström, Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket, Lena Ringstedt, ordförande HSO Stockholms län LUNCH FunkA-utredningen, Elin Landell Parallella seminarier Efter lunch kommer det att vara fyra parallella seminarier där varje deltagare har valt 3 olika seminarier att delta i. Observera att Arbetsgivarverket endast har sitt seminarium en gång, det första passet. De olika seminarierna börjar 13.40, och Kaffe kommer att serveras under tiden. Efter de parallella presentationspassen samlas vi utanför lokalerna för ett bokslut Bokslut för dagen Slut för dagen Dokumentation från Stockholmskonferensen: - Det är viktigt att vi fokuserar på vilken uppsättning människor har och inte på vilken nedsättning de har, sa moderator Mats Engblom som en kommentar till det inledande filmklippet. Därefter tog arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vid med att tala om ett samhälle där alla behövs och en arbetsmarknad för alla. - Jag tror att alla som sitter här idag kan göra mer för att fler individer inkluderas på arbetsmarknaden, sa hon. - Hälften med nedsatt arbetsförmåga har inte ett jobb fast de skulle vilja. Det är inte acceptabelt i ett land som behöver all arbetskraft vi kan få. - Jag skulle vilja säga att det finns bara bra jobb, men det kan finnas ojusta arbetsförhållanden. Olika jobb passar olika människor. Arbetsmarknadsministern avslutade med att konstatera att det är en stor utmaning att minimera svårigheter så att fler arbetsgivare ser möjligheter istället för risker. 21

22 Hillevi Engström Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren berättade om Arbetsförmedlingens uppdrag. Vi ska prioritera resurserna för dem som har svag förankring på arbetsmarknaden. De här personerna är inte en resurs som tynger utan en resurs som löser när man tänker på den generationsväxling vi står inför. Vi i offentlig sektor måste tänka att vi plockar på oss kompetens och inte kostnader när vi rekryterar. Jag tror att problemet sitter mycket närmare oss själva nånstans mellan öronen. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och kommunfullmäktiges ordförande Österåkers kommun berättade att SKL inom tio år behöver rekrytera medarbetare på grund av generationsväxlingen. Vi anser att vi har ett särskilt ansvar för att personer med funktionsnedsättning får arbete och att vi ser till kompetensen när vi anställer. Vi måste utbilda personal i de här frågorna så att vi kan klara att göra det på ett bra sätt. Hon avslutade med att konstatera att med dagens slimmade organisationer har vi tagit bort mycket av det som skapade vänlighet och värme på arbetsplatsen. Kostnaden finns ändå eftersom dessa personer istället har t ex a-kassa eller pension. I den efterföljande paneldebatten där även Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket och Lena Ringstedt, ordförande HSO Stockholms län, deltog och där Albin Molander, politiskt sakkunnig, ersatte Hillevi Engström diskuterades några frågor som kommit upp tidigare under dagen. 22

23 Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket, berättade att staten är 5 % av arbetsmarknaden. 4 % av gruppen sysselsatta personer med funktionsnedsättning arbetar inom staten. - Vi tar alltså inte ens in vår del av arbetsmarknaden. Det är ju det minsta man kan begära. Staten ska anställa utifrån förtjänst och skicklighet. Jan-Olof Dahlgren konstaterade att intresset för CSR har ökat de senaste åren, men många arbetsgivare pratar fortfarande om riskminimering när man anställer. - Riskminimering låter farligt likt diskriminering. Varför alltid fiska i samma damm som vanligt när man rekryterar? Om man inser att man kan fiska i andra dammar får man lättare att tillgodose det kompetensbehov man kommer att få framöver. Jan-Olof Dahlgren Elin Landell berättade om FunkA-utredningens förslag innan de olika seminarierna tog vid. Christian Gustavsson, kommunalråd i Linköping, reste hem en dag tidigare från sitt biståndsuppdrag i Ghana för att vara med. Det är sällan det är konferenser som handlar om arbetsmarknadsfrågor som rör kommunen som arbetsgivare, förklarar han. Vi har gett ett särskilt uppdrag inom kommunen på det här området och det är viktigt att vi politiker visar intresse och trycker på detta. Så det var ju praktiskt att jag kunde hinna med det här på vägen hem. 23

24 Christian Gustavsson Utvärdering deltagare Utvärderingarna fördelade på respektive konferensort återges nedan. Totalt har 210 deltagare svarat på enkäterna och totalt antal deltagare är 442 personer. Deltagare från kommuner är 121 personer, från landsting och regioner 38 personer, från statliga myndigheter 238 personer och deltagare från andra organisationer är 45 personer. Att notera är att av de 22 särskilt utsedda strategiska myndigheter för funktionshinderspolitiken representerades dessa av 20 personer och 7 strategiska myndigheter på konferenserna (exklusive Arbetsförmedlingen). Att notera är också att ingen deltagare från någon facklig organisation deltog. Särskild inbjudan skickades till SACO, TCO, LO, SACO-S och ST. Sammanfattningsvis anger 69% av respondenterna ett positivt helhetsintryck medan 3% beskriver helhetsintrycket negativt (sammanställning fråga nr2). Fördelat på orter får Malmö bäst betyg och Göteborg sämst. 24

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering.

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. En god kommunikatör kan sätta sig in i andra människors världsbild. GILLIS HERLITZ MDSS Mångfaldsforum UMEÅ 7-8 MAJ Under två

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer