ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS 2014-06-17 2014-07-08. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Vård- och omsorgsboendet Tornet, kl 10:00-14:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Igor Siloo (SPRF) Anny Mejdahl (S) Jörgen Andersson (PRO Norra) Martin Koff (S) Karin Recksén (PRO Tullinge) Eva Strömberg (FP) Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Asta Holm (M), tj er Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka), Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka), tj er Ersättare Inga-Lill Strömqvist (S), Siv Person Trogen (S), Karin Blid (S), Leif Nilsson (KD), Gudrun Carlsson (PRO Tumba), Helena Jyrkkä (PRO Finska), Lisbeth Lexell (PRO Grödinge), Gary Hjelm (SPRF), Ann- Marie Peters (SPF Botkyrka), Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge) Övriga deltagande Anna Ejerblad enhetschef Tornet, Beyron Ahxner trygghetssamordnare Utses att justera Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) och Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) Plats och tid för justering Kommunalhuset Tumba, måndag 16 juni. Sekreterare Paragrafer Clara Hansson Ordförande Tuva Lund (S) Justerare Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet Anslaget den Nedtas den Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen Underskrift

2 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[9] Kommunala pensionärsrådet Information om vård- och omsorgsboendet Tornet Beslut Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. Sammanfattning Anna Ejerblad, enhetschef på vård- och omsorgsboendet Tornet håller i en rundvandring och berättar om Tornet. På Tornet finns 54 lägenheter fördelade på sex enheter. 36 av platserna har inriktning demens och 18 av platserna har somatisk inriktning. Verksamheten på Tornet har påbörjats och ett antal äldre har flyttat in. Precis som på andra vård- och omsorgsboenden arbetar man på Tornet med att alla boende ska ha en genomförandeplan. Även levnadsberättelser hjälper personalen att förstå den äldre. Frågor ställs angående läkare och sjuksköterskor och vad det kostar att bo på Tornet? I kommunen är Familjeläkarna upphandlade. Antingen kan de boende lista sig hos Familjeläkarna eller välja en annan läkare. På Tornet finns under dagtid, på vardagarna två sjuksköterskor. Vid övriga tider finns en jour vilket innebär att omsorgspersonalen alltid kan ha kontakt med en sjuksköterska. De boende på Tornet betalar omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Hur mycket de boende betalar i omsorgsavgift varierar. Principen är att den som har högre inkomst betalar mer än den som har lägre inkomst. Men ingen ska betala mer än avgiftstaket som år 2014 är 1776 kronor. När omsorgsavgiften räknas fram tar avgiftshandläggaren hänsyn till hur mycket av den äldres inkomst som finns kvar efter att boendekostnaden är betald och ett så kallat minimibelopp är draget. Minimibeloppet fastställs av regeringen varje år och ska täcka normala levnadskostnader. År 2014 är minimibeloppet per månad mellan kronor beroende på om du bor ensam eller tillsammans med någon och om du är över eller under 61 år. Hyran på Tornet är 6153 kronor per månad och matkostnaden är 2821 kronor per månad.

3 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[9] Kommunala pensionärsrådet Aktuellt från organisationerna Beslut Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. Sammanfattning PRO samorganisationen förbereder sig inför valrörelsen där pensionärsorganisationerna behöver driva äldrefrågorna. PRO Tumba har lämnat synpunkter på äldreplanen som varit ute på remiss. PRO Grödinge har valt Johanna Hammarström till ny ordförande. Även SPF Botkyrka har valt en ny ordförande; Kia Hjelte. SPF Grödinge har haft vårlunch. Cirklarna har avslutats för terminen. SPRF har avslutat verksamheten för sommaren och kör igång igen i augusti.

4 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[9] Kommunala pensionärsrådet Återkoppling från Nestors seniorråd Beslut Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. Sammanfattning Karin Recksén (PRO Tullinge) informerar om Fou Nestor. Karin Recksén är en av representanterna från Botkyrkas pensionärsråd som sitter med i Nestors seniorråd. Fou Nestor ägnar sig åt forskning och utveckling om äldre människors behov och om hur samhället kan möta dessa behov. Att utveckla kvaliteten och att sprida kunskap om vad man kommer fram till är viktiga delar i arbetet. Den del av Nestor som Botkyrka tillhör ägs av Botkyrka tillsammans med övriga Södertörnkommuner och landstinget. En styrgrupp består av tjänstemän från kommunerna där Botkyrka representeras av Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef äldreomsorgen. Representanter från pensionärsorganisationer bildar ett seniorråd. Två gånger per år träffas seniorrådet där information ges om arbetet som pågår inom Nestor och även påverkansmöjlighet finns. Nestor arbetar med olika områden. Exempel på detta är kvalitetsregistret Senior alert som ingår i statens satsning - bättre liv för sjuka äldre. Ytterligare exempel på Nestors arbete är att utveckla anhörigstödet, ta fram och lansera en kostbilderbok med både svensk mat och mat från andra kulturer. I arbetet kring äldre och missbruk är syftet att ge personalen förutsättningar att arbeta inom ett svårt område. Nestor har arbetat fram en mall för levnadsberättelse och vägledningsmaterial för hur man kan arbeta med levnadsberättelser inom omsorgen. Fou Nestor sprider kunskap på olika vis. De kommunala pensionärsråden är en kanal och tjänstemannaorganisationen är en annan. Även Nestors Foucaféer är ett sätt att sprida information. Karin Recksén berättar även kort om den äldre generationens möjlighet till att påverka.

5 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[9] Kommunala pensionärsrådet Trygghetsarbetet i Botkyrka kommun Beslut Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. Sammanfattning Beyron Ahxner, trygghetssamordnare, informerar om trygghetsarbetet i kommunen. Presentationerna bifogas protokollet.

6 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[9] Kommunala pensionärsrådet Revidering av ärendelistan Beslut Kommunala pensionärsrådet fastställer den reviderade ärendelistan. Punkterna äldres upplevelse av trygghet och nestor forskning och utveckling har behandlats och stryks från ärendelistan. Äldres boende läggs till på ärendelistan. Försämrad bankservice, svårigheter för många äldre. Medicinering, högkostnadsskydd och subventionering Kommunalisering av hemsjukvården Folkhälsa äldres hälsosituation Äldres boende

7 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[9] Kommunala pensionärsrådet Övriga frågor Inga övriga frågor.

8 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[9] Kommunala pensionärsrådet Samråd Tumba centrum Beslut Representanter för pensionärsorganisationerna skickar in eventuella synpunkter till senast 18 juni. Kommunala pensionärsrådet anser att samrådstiden är för kort.

9 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[9] Kommunala pensionärsrådet Samråd Vårsta centrum Beslut Representanter för pensionärsorganisationerna skickar in eventuella synpunkter till senast 18 juni. Kommunala pensionärsrådet anser att samrådstiden är för kort.

10 Trygghetsarbete i Botkyrka maj 2014 trygghetssamordnare

11 Vad är Lokala Brå - Brottsförebyggade rådet i Botkyrka? Läs om brå på Botkyrka kommuns hemsida:

12 Trygghet och säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare Carine Spång

13 Trygghet och säkerhet Grannsamverkan

14 Trygghet och säkerhet Trygg och säker miljö

15 Vad är trygghet för dig?

16 Kunskap Familj Kunna tolka signaler i omgivningen Inga hinder att vara sig själv Känd miljö De jag har runt om mig Sällskap Trygghet Nätverk Våga vara rädd Öppenhet Ljus Psykisk & fysisk Våga vara sig själv Koll på omgivningen Kärlek

17 Brottsförebyggande arbete - trygghetsfrämjande arbete Brottsförebyggande arbete Ökad Trygghet? Trygghetsfrämjande arbete Minskad brottslighet?

18 Trygghet/säkerhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg/projekteringsanvisningar Utbildningsförvaltningen Säkra skolor Kultur och Fritid - Lovverksamhet SOC/Vårdomsorg Trygghet

19 Forskning & rekommendationer Exempel verkningsfulla metoder & insatser Stärk skyddsnätet runt alla barn & unga brett & systematiskt Familjen Skolan Fritiden Främjande familjestöd - föräldraträffar ÖPP/Effektföräldramöten - överenskommelse föräldrar Andra mötesplatser - t ex café för unga föräldrar Andra samhällsfaktorer Begränsad tillgång för unga - alkohol, tobak, droger - Ansvarsfull tillståndsgivning - Ansvarsfull alkoholservering: samverkan krögare, polis, kommun - Tillsyn & samverkan butiker; folköl & tobak - Kronobergsmodellen inkl illegal alkoholförsäljning - Narkotikabekämpning Gott skolklimat, lugn o ro i klassen & bra skolprestationer I klassrummet: Livskunskap/SET, Ledarskap & förhållningssätt Elevhälsan: Motiverande samtal, DISA Gemensam värdegrund: Tydlig alkohol-, tobaks- & drogpolicy, likabehandlingsplaner Föräldrasamverkan & dialog Lagstiftning & skatter Normer, attityder, opinion t ex Langningskampanjer Arbete utbildning - t ex sommarpraktik + Insatser & stöd när problem uppstått Meningsfulla fritidsaktiviteter Brett utbud av strukturerade aktiviteter - Samordning lov & helg, året runt Mötesplatser; fritidsgårdar, föreningar - aktiviter Gemensam värdegrund, alkohol- & drogpolicy Kompetensutveckling för ledare Vuxennärvaro - där ungdomarna är - extra satsning vid risktillfällen Bostadsområdet Trygghet & trivsel - Social kontakter: grannsamverkan/stöd, fältare, nattvandrare, väktare m.fl. - Fysisk planering, ungdomsperspektivet, rent & snyggt - Klotterbekämpning; sanering, span, uppsök - Brandförebyggande arbete - Krismobilisering - Kameralivebevakning

20 Skyddsfaktorer Riskfaktorer - stödjande Exempel miljöer - Individen Individen Att inte bli sedd Att bli sedd & ingå i vardagen Skolk Att det går bra i skolan Motgång i skolan, mobbing Social & emotionell kompetens Kompisar med problem, drog förstå & hantera egna & Tidigt, långvarigt asocialt andras känslor beteende & låg självkänsla Trygga, välfungerade Tidig debut, positiv attityd kompisar - aktiva på fritiden alkohol/droger/brott Fritiden Fritiden Avsaknad av struktur & Brett utbud av fritidsaktiviteter meningsfullt innehåll i området där de bor Miljöer med många unga Engagerande, strukturerade med riskbeteende utan & ledarledda aktiviteter kontakt med trygga kamrater Goda vuxenrelationer, förtroendebaserade, varaktiga Samhället Begränsad Tillgängligheten tillgång till alkohol, tobak, droger Lagstiftning Normer & attityder; ; förebild, goda förebilder socialt tryck KASAM Ansamlingen av riskfaktorer! - känsla - inte en av enskild faktor sammanhang & tillhörighet Individens benägenhet Tillgängligheten drog/objekt Tillfälle droger/brott plats HOPP & MÖJLIGHETER GODA RELATIONER Grannskapet Närmiljön Förekomst Trivsel & andras gott normbrott grannskap (dåliga förebilder) Låg Inga informell ordningsproblem social kontroll (normbrott Hög informell uppmärks. social ej) Anknytningen kontroll mobilisering till bostadsområdet Goda förebilder Familjen Familjen Kärleksfulla relationer Konflikter Positiv uppmärksamhet Missbruk Tydliga normer/förväntningar Kärleksfulla relationer saknas God insyn i vad barnet Inga gränser gör utanför hemmet Tillåtande alkohol-, tobaks- Restriktiv attityd - droger och drogattityd bland unga Skolan Otrivsel Gott skolklimat & oordning Brist God lärandemiljö, på struktur lugn & ro Stökigt Tydliga & normer oroligt & i regler Höga klassummet förväntningar fr vuxna Låga Positiv förväntningar uppmärksamhet Känna tillhörighet till skolan

21 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott: Polisen, kommunen, Lokala Brå Botkyrka Grannsamverkan: Kommunen, polisen, Grannstöd och kontaktombud Grannstöd: Kommunen, polisen och frivilliga/grannstödjare Töm bilen själv -skylt: Kommunen, polisen och Grannstöd Certifiering av p-plats och p-hus: Kommunen, polisen, bostadsföreningar och företag Certifiering av säkert och tryggt centrum: Kommunen, polisen, centrumägare Handslag mot klotter: Kommunen, polisen, centrumägare, Sl Vattenfall, bostadsföretag, grannsamverkan, Grannstöd Social grannsamverkan: Kommunen/områdesgrupp Tullinge och grannsamverkan

22 Myter om brott - Media påverkar vår bild Vi har en låg säkerhet i Sverige - Säkerheten på gator och torg är hög i Sverige - Alla drabbas av brott Liten risk för vanliga människor

23 Myter om brott - Brott sker i alla miljöer Liten risk i vanliga miljöer Vid vissa speciella tillfällen finns dock risker, ex. krogköer Våld i hemmet vanligt förekommande -

24 Gisskarta Grannsamverkans -områden januari 2014

25 Social oro- vi blickar bakåt Hösten 2009 brinner det i Botkyrka under några dygn fler bilar än på ett genomsnittligt år. Polisen gör sig beredda på INSATS modell kravallutrustade poliser och tuffa tag. En polis, som arbetat i Botkyrka, får inspiration efter dialog med kommunen att tala inför den samlade polisen centralt. Ett BRANDTAL som berör och förändrar synen på Botkyrka för många som lyssnar. Polisen är modig och ändrar helt taktik. Kommande dygn finns civilpoliser på plats och man griper upprorsmakarna. Båda taktikerna hade fungerat men den nya gav en bra grogrund för det arbete som nu startade och blev en modell- Botkyrkamodellen.

26 Botkyrkamodellen Botkyrka kommun, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund har en gemensam strategi som går ut på att undvika blåljuscirkus vid händelser som tangerar social oro eller är det. Arbetet görs mjukare, dvs man försöker undvika konfrontation, och involverar fler i dialogen. I modellen arbetar alla inblandade tillsammans för att vara proaktiva istället för reaktiva. Trygghetsarbetet och säkerhetsarbetet är en enhet i Botkyrka.

27 Våren 2013 Det brinner bilar i Fittja och inom ett dygn även i Hallunda/Norsborg. Högerextrema dras till Botkyrka för konfrontation. Vi läser krigsrubriker i tidningarna. Botkyrkas mobilisering av de goda krafterna för att möta oron är igång redan på morgonen efter de första bränderna och jobbar sedan uthålligt i flera dygn. Det dyker snabbt upp reportage i media om de goda krafterna mot oron. Trots att Hallunda/Norsborg är bland de mest utsatta hålls en låg profil. Polisen griper. Pressansvarig i kommunen är med på utsättningar och nattvandrar själv. Vi sprider nyheter om allt som är bra och får gehör.

28 Framgångsfaktorer centralt perspektiv Strategi Centrala strukturen Polisens, räddningstjänsten och socialförvaltningens mobilisering Områdesgrupperna lokala strukturer Lov-helg planering året runt fokus sommaren Klotternätverket-stort externt/internt nätverk fokus våren Grannsamverkan året runt Pris: Årets säkerhetskommun 2010,

29 Nya framgångsfaktorer Krisledning Samhällsbyggnadsförvaltningen brända bilar, stenar etc. Bostadsföretagens insatser flytta snabbt på brända bilar etc och stöd/samtal med hyresgästerna Implementeringen av goda berättelser, nyheter- presschef Trossamfunden interkulturella rådet kom igång kraftigt Mobiliseringen till de lokala nattvandrargrupperna - Pris och pengar: Årets Eldsjälspris 2014 till trygghetssamordnare (Oscar Hirschs minnesfond) Informationsbreven till berörda aktörer 2 gånger/dagsamma bild fick många trygghetsamordnarens Samtalstöd/debriefing från många aktörer till boende

30 Grannsamverkan och grannstöd i Botkyrka kommun Styrgrupp Ordförande volontär Trygghetssamordnare, ansvarig grannsamverkan Polisinspektör Närpolisen Botkyrka, ansvarig grannstöd, polisanmälningar Verksamhetsutvecklare för bovärdar Botkyrkabyggen Ansvarig kommunvägledare Kontaktcenter- felanmälan Fyra grannstödjare operativt ansvariga för säkra p-platser, bilansvarig Två grannstödjare operativt ansvarig för boendeföreningar/kontaktombud En grannstödjare ansvarig för kampanj mot Höga häckar En grannstödjare är fotoansvarig

31 Grannsamverkan i Botkyrka Startade i USA på 1970-talet och i Sverige 1985 (Linköping) 50 år! Startade i Botkyrka 2002 och hade 110 grannsamverkansområden dec 2013 fanns det 330 grannsamverkansområden, varav 119 st. i flerfamiljshusen. 209 st. villa/radhus. I kommunen finns ca hushåll och ca hushåll är med, över 70 % täckning, varav ca lägenheter i flerfamiljshus och villor/radhus. Botkyrka har drygt invånare Det finns ca 470 kontaktombud Vi har även en stor grupp intresserade ambassadörer 50 grannstödjare till grannstödsbilen Årets grannsamverkanskommun 2011 och 2012

32 Bostadsinbrott 2009: 230 inbrott/försök. 2011: 190 inbrott/försök. 2012: 192 st. 2013: 197st Kom in många tips från boende Under 2012 grep polisen 22 gärningsmän verksamma i Botkyrka. Dessutom greps många för hälerier kopplade till bostadsinbrott 2013 greps 9 gärningsmän

33 Brytskeneprojektet- Botkyrkamodell? Billigt och effektiv insats i ett villaområde i förorten 50 brytskenor har monterats i Slagsta/Hallunda- villaområde under och ca 100 i andra delar Brotten har halverats. Inga inbrott hittills i Slagsta april Att folk pratar med varandra och hjälps åt att hålla koll bidrar

34 Botkyrkabyggen-Grannsamverka/Grannstöd Flera trapphus finns fr.o.m ökar satsningarna Grannsamverkan är 1 av Botkyrkabyggens 4 prioriterade insatser Grannstödjarna kommer från hela kommunen och bor i olika typer av boendeföreningar (villor, brf och hyresrätter) Skapar mervärde som integration och ger extra energi till vårt arbeta Granstödjare stöder operativt/praktiskt bovärdar med info och material Ordf. i styrgruppen eller trygghetssamordnare deltar på boendemöten tillsammans med bovärdar (många). Styrgruppen deltar på stora möten. Botkyrkabyggen betalar Grannstödsbilen för I våra kontakter med media och informationstillfällen lyfter vi fram vår samverkan foldrar Rutiner se nedan

35 Kostnader och besparingar 2012 Polis och trygghetssamordnare (tills. ca 1 tjänst) och Grannstödsbil, ca kr/år Besparing - ca kr/bostadsinbrott. 40 färre bostadsinbrott (på 2 år) ger en besparing på ca kr Civilsamhällets tidsinsatser i kronor 2 grannstöjdare/dag i bilen och kontaktombudens timmar ca kr/år. Idag ca 1 miljon kr.

36 En tömd bil stoppar tjuven! Lämna inga nycklar, värdesaker eller lös elektronik i bilen Lås alltid bilen när du lämnar den

37 Har din parkering mer än 8 p-platser? Säkra parkeringen! Snyggt, ljust och rent Bra sikt - inga buskar som skymmer! Skaffa skylten Töm bilen själv! hos kommunen eller grannstödsbilen

38 Bilbrott 2009: 1337 anmälda, 2012: 88 st. 2013:1064 st. Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat Bilbrotten sker över hela kommunen (P-platser: ca %) Alla kan bidra till minskade bilbrott genom att följa uppmaningen Töm bilen själv. Ännu bättre är att säkra/certifiera P-platser och P-hus. En kampanj pågår sedan färre bilbrott i Tumba och 18 färre i Tullinge- p-platserhösten 2013 Till bilar som inte är utrustade med säker startnyckel och billarm rekommenderas rattkrycka. Kan bostadsföretagen bidra?

39 Framgångsfaktorer Stöd och resurser från kommun- och polisledning Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polisen och Grannstöd Nära samarbete med kontaktombud för grannsamverkan, kommunens Kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet (viktig del i klotterarbetet, vid allvarliga incidenter/social oro och stöder nattvandringen i Botkyrka) Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga) Södertörnspolisens prioritering av bostadsinbrott

40 Framgångsfaktorer, forts Ett starkt engagemang bland alla medverkande Grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan Tydliga rutiner Bra stöd av material och sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar) Kartläggningsrapporter av praktikanter Kvalitetsäkra stödet till kontaktombuden - systematiskt under 2014 Botkyrkabyggens satsning på Grannsamverkan genom bovärdar, information och ekonomiskt stöd Grannstödsbilen

41 Grundutbildningar nya kontaktombud, grannstödjare, intresserade 1 utbildningskväll/termin - grundkurs mars och oktober, hos polisen i Tumba (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstöd har egna utbildningar strax efteråt mars och oktober (polis, Grannstöd) 12 genomförda utbildningar (6 år) -ca deltagare

42 Fördjupningskväll kontaktombud, grannstödjare och andra boende Byta erfarenheter Ge information och inspirera Tema- anknyter till bostadsfrågor Något gott serveras 2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare) 10 genomförda fördjupningskvällar (5 år) - 60 deltagare/gång

43 Nyhetsbrev - Närpolisen och kommunen informerar Information och tips Statistik Inspirera 11 ggr/år

44 Grannstöd Samarbete mellan: - Botkyrka kommun - Närpolisen i Botkyrka - Botkyrkabyggen - Frivilliga grannstödjare

45 Vi patrullerar i hela kommunen Utsättning hos polisen kl Gratis lunch på skolorna Avrapportering Kontaktcenter gör polisanmälningar

46 Grannstöd - brottsofferstöd Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök Strukturerade körningar - Alltid kontakta kontaktombud Informerar om säkerhetsfrågor/hemförsäkring Undersökning/rapport om hembesök finns på kommunens hemsida mycket uppskattat

47 Kampanjer Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet Våren Handslag klotter Sommaren- fotograferar miljöstationer Hösten - Klippa häcken! Jul - Töm bilen själv! Centrumdagar Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Nya loggor Foto Kerstin Björkegren

48 Kvalitetsäkring - enkätundersökning 2012 uppföljning av kontaktombud 2014 Ett frågeformulär gjordes 2012 med 10 frågor till kontaktombuden 96 svar Några exempel: Kontaktuppgifterna kollas Finns informationsfolder och skyltar? På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare? Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar? 2014: Grannstöd kontakter 2 gånger ca 470 kontaktombud för avstämning

Samverkan i samband med upploppen i Botkyrka -fokus på civilsamhället. Trygghetssamordnare Beyron Ahxner Botkyrka kommun

Samverkan i samband med upploppen i Botkyrka -fokus på civilsamhället. Trygghetssamordnare Beyron Ahxner Botkyrka kommun Samverkan i samband med upploppen i Botkyrka -fokus på civilsamhället Trygghetssamordnare Beyron Ahxner Botkyrka kommun Snabbfakta om Botkyrka kommun 87000 invånare maj 2013 Botkyrka består av fem kommundelar

Läs mer

Inga-Lill Strömqvist (S), ordförande, Gudrun Carlsson (PRO Tumba) tj er. Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS

Inga-Lill Strömqvist (S), ordförande, Gudrun Carlsson (PRO Tumba) tj er. Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, rum 2:3, kl 16:00-18:00 ande Inga-Lill Strömqvist (S), ordförande, tj er Anny Mejdahl (S) Siv Persson Trogen (S), tj er Berit Skylerberg (M)

Läs mer

Frivilligorganisationernas roll och arbeteen viktig del i Botkyrkamodellen kring sociala risker

Frivilligorganisationernas roll och arbeteen viktig del i Botkyrkamodellen kring sociala risker Frivilligorganisationernas roll och arbeteen viktig del i Botkyrkamodellen kring sociala risker Ayo Ajayi Fryshuset Selcuk Uysal Fryshuset Beyron Ahxner Botkyrka kommun Lena Maria Fritzberg Botkyrka kommun

Läs mer

Grannsamverkan nov 2012

Grannsamverkan nov 2012 Grannsamverkan nov 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Trygghet/Säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Kommunala pensionärsrådet 2013-02-05 Plats och tid Kommunalhuset Tumba rum 2:3, kl 16:00-18:00 Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Martin Koff

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Alytus, klockan 16:00-18:00 ande Tuva Lund (S) ordförande Jörgen Andersson (PRO Norra) Anny Mejdahl (S) Karin Recksén (PRO Tullinge)

Läs mer

Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2012

Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2012 1 [5] Trygghet och säkerhet Referens Beyron Ahxner 2013-02-08 Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2012 Styrgruppen Ordförande: Sune Lindholm. Jan Karlsson fr.o.m. september 2012 Bilansvarig: Bengt

Läs mer

Tuva Lund (S), ordförande Anny Mejdahl (S)

Tuva Lund (S), ordförande Anny Mejdahl (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Kommunala pensionärsrådet 2016-09-06 Plats och tid Kommunalhuset, Alytus, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anny Mejdahl (S) Helle Larsson (M) Eddy Kristiensen

Läs mer

Jean-Pierre Zune (PRO Tumba)

Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Kommunala pensionärsrådet 2013-05-29 Plats och tid Folkets hus Hallunda mötesrum Vilje och Vee, kl 09:30-16:00 Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Jean-Pierre Zune (PRO

Läs mer

Årsrapport om Grannstöd 2011

Årsrapport om Grannstöd 2011 1 [5] Ledning och stöd 2012-01-30 Årsrapport om Grannstöd 2011 Styrgruppens sammansättning Ordförande Sune Lindholm Bilansvarig Bengt Sjöblom Körschemaansvarig Mats Backström Kassör De få kassaärenden

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Kommunala pensionärsrådet 2013-04-16 Plats och tid Rum 2:2 Alytus, kl 16:00-18:15 Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Martin Koff (S) Jörgen

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2014

Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2014 1 [10] Trygghet och säkerhet Årsrapport om grannsamverkan och grannstöd 2014 Bilaga: Sammanfattning av bostadsinbrott 2014 Foto: Kerstin Björkegren Sammanställt av styrgruppen för Grannsamverkan och Grannstöd

Läs mer

Thomas Karlsson (TUP) Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka) Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Thomas Karlsson (TUP) Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka) Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Kommunala pensionärsrådet 2015-10-19 Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge)

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Jämförelser Brukarundersökningar KKIK - Äldreguiden

Jämförelser Brukarundersökningar KKIK - Äldreguiden Jämförelser 2012 Jämförelser Brukarundersökningar KKIK - Äldreguiden Öppna jämförelser Startade 2007 presenteras årligen i november/december Nationella brukarundersökningar startade 2008 Kommunernas kvalitet

Läs mer

Kartläggning och analys av bostadsinbrott i Tullinge & Norsborg samt bilbrott i Alby

Kartläggning och analys av bostadsinbrott i Tullinge & Norsborg samt bilbrott i Alby 2014 Kartläggning och analys av bostadsinbrott i Tullinge & Norsborg samt bilbrott i Alby Praktikant: Cagdas Polat Handledare: Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Beyron.Ahxner@botkyrka.se 2014-05-27 Sammanfattning

Läs mer

Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Kommunala pensionärsrådet 2015-02-03 Plats och tid Kommunalhuset Tumba, Alytus 2:2, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Jean Pierre Zune (PRO Tumba) Anny Mejdahl

Läs mer

Uppföljning av sociala oron våren 2013/focus civilsamhälle/nattvandring Botkyrka kommun

Uppföljning av sociala oron våren 2013/focus civilsamhälle/nattvandring Botkyrka kommun Uppföljning av sociala oron våren 2013/focus civilsamhälle/nattvandring Botkyrka kommun Oktober 2013 Författare Sinem Bozkurt praktikant från Xenter Säkerhetssamordnare brottsprevention bjk_sinem@msn.com

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson (s) Ordförande

Läs mer

Om risk- och skyddsfaktorer

Om risk- och skyddsfaktorer Om risk- och skyddsfaktorer Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar sannolikheten att ett riskbeteende ska förekomma.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Alby Äng, Albyvägen 22, kl 19:00-21:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Marie Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) tom p 2 Berit Larsson (S)

Läs mer

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan Skolan förebygger - om hälsa, lärande och prevention i skolan Ett regeringsuppdrag År 2005-2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: Skolverket Myndigheten för skolutveckling Alkoholkommittén Mobilisering

Läs mer

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 1 [8] Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 Måndagen den 2 mars 2009 överlämnade Folksams Ingela Höök nycklarna till en Toyota Prius till Botkyrka Grannstöd. Högtidligheten skedde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00.

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00. 150306 Konferensresa till Fatih/Istanbul Fittja nattvandringsteam och Nattvandrarna Hallunda-Norsborg reste i februari 2015 tillsammans med trygghetssamordnare, Botkyrka kommun och kvalificerad brottsförebyggare,

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Uppfattningar om äldreomsorgen bland äldre med utländsk bakgrund

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Uppfattningar om äldreomsorgen bland äldre med utländsk bakgrund KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tid, Kl 16:00-18.00 Plats Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Uppfattningar om äldreomsorgen bland äldre med utländsk

Läs mer

POLISEN OCH BRÅ I BOTKYRKA INFORMERAR Årets grannsamverkanskommun 2011 och 2012

POLISEN OCH BRÅ I BOTKYRKA INFORMERAR Årets grannsamverkanskommun 2011 och 2012 Tipstelefonen 0709-13 71 94 Januari 2016 Ny grundutbildning i Grannsamverkan Vårens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 14 mars kl. 18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 8 december 2009, kl 08:30 12:00 Beslutande Martina Axene KD ordf Siv Ludén S Bertil Carlzon C Ingeman Svensson S Carl-Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BRÅ- och folkhälsorådet 2010-08-23 Sida 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s)

Läs mer

Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Kommunala pensionärsrådet 2015-03-31 Plats och tid Kommunalhuset Tumba, Alytus 2:2, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Lennart Lagström

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 IUP Åt vilket håll? ANDT Jämställdhet Måluppfyllelse Kunskapskrav Hälsa Föräldrar Sex-och samlevnad. Inlärning Meritvärde Mobbning Skolreform

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson (SPRF) Gerd-Else Bergdahl (RPG)

Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson (SPRF) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30 16.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Nr 3 Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Tid och plats Måndagen den 7 september 2015, klockan 13.00 16.00, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy Johansson, ordf. (S) Kommunstyrelsen Michael Melby

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2016-08-11 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons rum, kl 09:30 11:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Gösta Öhman, PRO Elsy-Britt Fjällström, SPF JaanEric Lundqvist,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-04-15 2014-05-06

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-04-15 2014-05-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Kommunala pensionärsrådet 2014-04-01 Plats och tid Alytus 2:2, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (s), ordförande Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Anny Mejdahl (s) Jörgen Andersson

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen

Kommunstyrelsesalen Kommunala pensionärsrådet 2016-11-16 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.30 Närvarande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson socialnämnden, Pirjo Karlsson socialnämnden, Kristina Fogwall Bjurström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS 2013-10-30 2013-11-20. Vård- och omsorgsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS 2013-10-30 2013-11-20. Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, rum 2:2, kl 17:00-20:00 ande Ebba Östlin (s), ordförande Urban Eriksson (SRF) Anna-Maria Engqvist (s) Eva-Britt Olsson (Astma och Allergi)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catharina Olsson (S) tj

Läs mer

Olof Lindberg (FP), Lena Norstedt (C), Lars Söderlund (PRO), Lars Rune Öijvall (PRO), Lena Johansson (SPF) och Per-Olof Forss (SPF)

Olof Lindberg (FP), Lena Norstedt (C), Lars Söderlund (PRO), Lars Rune Öijvall (PRO), Lena Johansson (SPF) och Per-Olof Forss (SPF) Kungsörs pensionärsråd 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, tisdagen den 15 september 2015, klockan 09.00-11.35 Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Hans Carlsson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8)

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Café Finland Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Marianne Eriksson (S), vice ordförande Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander, PRO

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Aran Ek Khoury (KD) tj er (FP)

Aran Ek Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19.00-21.00 ande Gabriel Melki (S)/, ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Lars Robin (M) Helena Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Föregående sammanträdesprotokoll... 4 3 Tekniska problem i kommunen på jourtid... 5 4 Medicinering av äldre... 6 5 Gratis halkskydd till pensionärer... 7 6

Läs mer

Lars Schou (S), Catharina Olsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Catharina Ekeståhl (M) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen

Lars Schou (S), Catharina Olsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Catharina Ekeståhl (M) ANSLAG/BEVIS Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00-20:30 Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren

Läs mer

Grannsamverkansinformation, mars 2017, Område Bromma VILLAINBROTTEN I BROMMA HAR MINSKAT UNDER FEBRUARI.

Grannsamverkansinformation, mars 2017, Område Bromma VILLAINBROTTEN I BROMMA HAR MINSKAT UNDER FEBRUARI. Polisregion Stockholm 2017-03-03 Område Nord Information Grannsamverkansinformation, mars 2017, Område Bromma VILLAINBROTTEN I BROMMA HAR MINSKAT UNDER FEBRUARI. Bara under november månad 2016 anmäldes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 31 Föregående protokoll... 36 32... 37 33 Föräldraupprop-fram för naturligt fett i våra skolor... 39 34 Hälsoveckan... 40 35 Prioriteringar inför 2012... 41 36 Sammanträdesdatum 2012...

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(10) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16 1 (6) Tid: Kl 12.00 14.30 Plats: Lokal: Visningsmiljöns lokal, Fluxen Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Marita Johansson, SPKF

Läs mer

Grannsamverkansinformation, februari 2017, Område Bromma

Grannsamverkansinformation, februari 2017, Område Bromma Polisregion Stockholm 2017-01-07 Område Nord Information Grannsamverkansinformation, februari 2017, Område Bromma Bara under november månad 2016 anmäldes det 46 stycken inbrott i villa och 40 st inbrott

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(9) Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ledamöter Bengt Nilsson (PRO Bromölla), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bojan Nilsson (PRO

Läs mer

Mattias Olsson (V) tj er

Mattias Olsson (V) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19.00 21.00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) Berit Larsson (S) Catarina

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Samverkansforum. BRÅ-råd 2. Grannsamverkan 3. Grannstöd 4. Krissamverkan 5. Orossamtal 6. Samtidigt Först 7. Social Insatsgrupp (SIG) Unga Vuxna 8

Samverkansforum. BRÅ-råd 2. Grannsamverkan 3. Grannstöd 4. Krissamverkan 5. Orossamtal 6. Samtidigt Först 7. Social Insatsgrupp (SIG) Unga Vuxna 8 Bilaga 4 Dnr A156.566/2014 Dnr Spånga-Tensta sdf 1.1-253/2014 Sida 1 (11) 2014-04-10 Åtgärdsplaner Innehåll Samverkansforum Sida BRÅ-råd 2 Grannsamverkan 3 Grannstöd 4 Krissamverkan 5 Orossamtal 6 Samtidigt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 av 5 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-15.15 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Eva Sandberg (PRO Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Albin Karlsson (PRO) Ingrid Andreasson (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Skive, kl. 13.30 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Maj-Britt Eriksson

Läs mer

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba?

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba? 1 [5] 2016-12-14 Referens Charlotte Rydberg Tumba dialogforum 2016-12-14 Hur främjar vi tryggheten i Tumba? Dag och tid 14 december kl. 18.30-20.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasiums matsal

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning Dialog och samarbete Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Kortversion socialutveckling.goteborg.se Dialog och samarbete I den här broschyren får du en

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun

Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun Verksamheten Trygg i Norrtälje kommun - TiNk Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. För att nå dit bildades Trygg i Norrtälje kommun (TiNk), som

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl Brottsförebyggande rådet Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl 10.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Mona Bruce 1 Information, förebyggarprojektet

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag 19 oktober kl.13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Eva

Läs mer

Lokala Brottsförebyggande Rådet

Lokala Brottsförebyggande Rådet 1 av 14 Plats och tid Skurup, 18.00 21.00 Beslutande Ordförande Maritha Johansson ( S ) Kristina Andersson ( M ) Göran Larsson ( MP ) Roland Hansson ( S ) Inger Steinbichler (KV) Harriet Andersson ( KV

Läs mer

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Välkomna! Fördjupningskväll om trygghet och boende Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Under rubriken nätbrott berättar Mats Backström om de faror och fällor som finns på nätet och hur man

Läs mer