GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN"

Transkript

1 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat (bilaga 1) finner ni den sammanfattande rapporten, slutsatserna och rekommendationerna från granskningen av FOC- kampanjen. Rapporten kommer att diskuteras ingående under den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare, och konferensen ombeds godkänna rekommendationerna och anta policyn. Begärd åtgärd: 2. Konferensen inbjuds att diskutera dokumentet och kommentera efter behov.

2 Bilaga 2 till 42 C- 14/JSDC/Briefing Granskning av FOC- kampanjen Sammanfattande rapport, slutsatser och rekommendationer 1

3 Innehåll Inledning Direktiv Metodik Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen Sammansättning Undergrupper Möten Insamlande av information Samråd Slutsatser och rekommendationer Kommersialisering och ekonomisk öppenhet Granskning av IBF Stadga för sjöfolk Finansiering och revision TCC- riktmärke Inspektoratet Demokratisk kontroll FOC- kampanjen på nationell nivå Rättvis fördelning av sysselsättning inom sjöfart Revision av policyn från Oslo till Delhi EU:s rättsliga händelseutveckling Förhållandet mellan sjöfolk och hamnarbetare Frågor gällande nationell flagg Förhandlingsrättigheter Genomförande Praktisk och teoretisk utbildning: Infasning Pågående arbete Sid

4 BILAGOR 30 Bilaga 1: "Mexiko- policyn" 30 Bilaga 1.3: Policy för finanser och revision 40 Bilaga 1.5: Policy för nationell flagg 44 Bilaga 1.9: Stadga för sjöfolk policy 46 Bilaga 2: Riktlinjer för genomförande: Stadga för sjöfolk policy 48 Bilaga 3: Riktlinjer för genomförande: Policy för finansiering och 51 revision Bilaga 4: Riktlinjer för genomförande: Policy för nationell flagg 53 3

5 Inledning 1. Vid ITF:s 41:a kongress i Durban i augusti 2006, fattades beslutet att genomföra en grundlig och systematisk granskning av FOC- kampanjen. 2. Detta var den första granskning som utfördes sedan granskningen vid FOC- kampanjens 50- årsdag 1988, vilken hade lett till dokumentet Oslo till Delhi och den policy som är känd som Delhi- policyn antagen på ITF:s 39:e kongress. Direktiv 3. Kongressen fastställde följande direktiv som anger granskningens syften och omfattning: a) Genomföra en systematisk översyn av FOC- kampanjens politiska riktlinjer och strategiska inriktning. Undersöka dagens och möjlig framtida händelseutveckling i sjöfarten och hur den skulle kunna inverka på kampanjen inbegripande de specifika problemen för befäl och manskap samt hur man säkerställer en rättvis fördelning av sysselsättning till sjöss mellan länder där det egentliga ägandet ligger och länder som tillhandahåller arbetskraft. b) Översyn av förändringar som behövs av policyn i ljuset av utvecklingen i EU; c) Undersöka alla aspekter av genomförandeprocessen av FOC- kampanjen med utsikt att utvärdera huruvida och på vilket sätt mer effektivt stöd och hjälp skulle kunna ges när det gäller kampanjens primära målsättning och hur man säkerställer full insyn i arbetet med kampanjens ekonomiska aspekter; d) Granska kampanjstrukturerna för både de fackliga och politiska kampanjerna; e) Sådan undersökning skall inbegripa en översyn av sekretariatets arbete (så långt det är relevant för FOC- kampanjen) och av det världsomfattande inspektoratet, såväl som medlemsförbundens ansträngningar på nationell nivå att ge verkan åt FOC- kampanjens politiska riktlinjer, särskilt de som är relaterade till dess främsta målsättning. f) Att se på förhållandet mellan hamnarbetarna och sjöfolket både nationellt och internationellt för att bygga på samarbetet till fördel för båda sektionerna och kampanjen. Vid sitt första möte, den februari 2007, beslöt arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen vidare: 4

6 g) Att införliva granskningen av IBF och att undersöka kampanjens "kommersialisering". Metodik Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen 4. En arbetsgrupp för granskning av FOC- kampanjen valdes för att genomföra granskningen, sammansatt som följer: Namn Förbund Land Sjöfolk/hamnarb representant B Orrell Ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk P Crumlin Ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare D Heindel 1:e vice ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk L Lindgren 1:e vice ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare G Oca 2:e vice ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk J Bowers 2:e vice ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare (senare R Hughes) M Castro CCUOMM Argentina Sjöfolk S Zitting FSU Finland Sjöfolk D Benze Ver.di Tyskland Sjöfolk A Tselentis PNO Grekland Sjöfolk A Serang NUSI Indien Sjöfolk R Di Fiore FIT- CISL Italien Sjöfolk J Djedje- Li SYMICOM Elfenbenskusten Sjöfolk S Idemoto JSU Japan Sjöfolk (senare Y Fujisawa) N Stam FNV Bondgenoten Nederländerna Hamnarbetare P Ostvold NTF Norge Hamnarbetare I Pavlov SUR Ryssland Sjöfolk A Hamzah SPWU Singapore Hamnarbetare T Tay SMOU Singapore Sjöfolk R Howard SATAWU Sydafrika Hamnarbetare T Abrahamsson SEKO Sverige Sjöfolk R McEllrath ILWU USA Hamnarbetare Bild 1 5

7 Undergrupper 5. Arbetsgruppen förkastade initialt förslaget med undergrupper och valde att alla ledamöter skulle vara involverade i varje diskussion. 6. En liten grupp bestående av sjöfolks- och hamnarbetaresektionens ordföranden och vice ordföranden samt sekretariatsmedlemmar utförde en del av det förberedande arbetet mellan mötena i hela arbetsgruppen. 7. Mot slutet av granskningen, för att snabbare komma vidare med arbetet, inrättades emellertid flera undergrupper. Dessa var: Undergrupp Ledamöter Uppgift Arbetssätt Demokratisk kontroll Inspektoratet Fokusgruppen för nationell flagg Stadga för sjöfolk & Fonderingskrav & Revision TCC- riktmärke T Abrahamsson D Benze I Pavlov D Benze T Tay R Di Fiore Plus ITF- samordnare: R Alarcon E Esopa N McVicar D Summers T Abrahamsson Y Fujisawa T Tay A Serang A Tselentis A Hamzah J Oca (för G Oca) Plus icke ledamöter: J Smith (NMU) K Y Ting (HKSU) T T Chung (HKSU) K S Huat (SOS) T Abrahamsson Y Fujisawa R Di Fiore J Oca (för G Oca) I Pavlov Granska den demo- kratiska kontrollen av kampanjen och utarbeta förslag till framtida modell/struktur Granska inspektoratet och utarbeta förslag till framtida roll och skötsel av inspektoratet Att formulera ett förslag till ITF miniminormer för icke- skrivet sjöfolk som arbetar ombord på fartyg med nationell flagg Att ta fram utkast till riktlinjer för genomförande av den slutliga policyn stadga för sjöfolk och de nya procedurerna för fondering och revision Att granska TCC- riktmärket och formulera ett förslag betr. dess framtid Ett möte: Manila, sep 2009 E- postdiskussion Flera möten London, mar 2007; London, feb 2008; London, juni 2008; London, okt 2008; London, juni 2009 och; Manila, sep 2009 Flera möten: Hongkong, 10 jun 2009; London, 29 jun 2009; London, 2 nov 2009; och London, 17 nov 2009; E- postdiskussion Ett möte: Rom, sep 2009 E- postdiskussion E- postdiskussion Bild 2 6

8 Möten 8. Majoriteten av granskningsarbetet utfördes emellertid av hela arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen under dess talrika möten. Tabellen nedan anger i detalj alla möten som ägde rum under granskningsperioden: År Datum Mötesplats Möte februari mars 2007 London London FOC CRWG Undergruppen för inspektoratet november 2007 London FOC CRWG februari mars juni oktober 2008 London London Stockholm London Undergruppen för inspektoratet FOC CRWG Undergruppen för inspektoratet Undergruppen för inspektoratet november 2008 Hongkong FOC CRWG januari juni juni juni 2009 London Hongkong London London FOC CRWG Fokusgruppen för nationell flagg Undergruppen för inspektoratet Fokusgruppen för nationell flagg 30 juni 1 juli 2009 London FOC CRWG september 2009 Rom Undergruppen Stadga för sjöfolk & Fonderingskrav & Revision september 2009 Manila Undergruppen för inspektoratet 2 oktober november november 2009 Manila London London november 2009 London FOC CRWG januari 2010 London FOC CRWG Undergruppen för demokratisk kontroll Fokusgruppen för nationell flagg Fokusgruppen för nationell flagg Bild 3 9. Totalt genomförds 29 mötesdagar, uppgående till cirka 170 timmar diskussion och överläggningar. Totalt behandlade arbetsgruppen över 680 sidor dokumentation. Insamlande av information Interna ITF- data 10. Olika interna ITF- data samlades in och analyserades under granskningens gång, innefattande: 7

9 a) Motion om FOC- kampanjen (antagen av FPC i Rio de Janeiro i april 2005); b) En analys av ITF- godkända FOC kollektivavtal för åren 2004, 2005 och 2006 (exkl. kryssningsavtal); c) FOC- kampanjens strukturer och genomförandeprocesser; d) Olika slags IBF- dokumentation; e) Förslag framlagda av Sjöfolkets regionalkommitté för Asien/Stillahavsområdet och projektgruppen för att bevara sjöfartskunnande, möte i Sydney i november 2006; f) Ett sammandrag av TCC- riktmärkets ursprung och bakgrund; och g) En analys av FOC- kampanjens strukturer, innefattande data om antalet medlemmar, regional representation, mötesnärvaro och möteskostnader. Undersökning 11. En fristående marknadsundersökningsbyrå, Pexel Limited, anlitades för att genomföra en undersökning bland medlemsförbunden inom sjöfart, för att få synpunkter på frågor relevanta för granskningen av FOC- kampanjen. 12. Ett frågeformulär utarbetades av sekretariatet, med viss teknisk assistans från Pexel. Frågorna granskades för objektivitet samt relevans och frågeformuläret godkändes av den förberedande gruppen. Med tanke på deras sektorspecifika kännetecken undantogs offshore- och kryssningssektorerna från undersökningen. 13. Frågeformläret omfattade 31 flervalsfrågor, med utrymme för ytterligare kommentarer och distribuerades på 21 språk, inklusive engelska. 14. Det sändes ut med e- post till 325 medlemsförbund inom sjöfart. Cirka 250 medlemsförbund ombads att besvara undersökningen och returnera den till Pexel med e- post. Ytterligare 75 medlemsförbund utsågs att delta i en telefonintervju, för att få mer detaljerade svar på frågeformuläret. Kostnaden för att genomföra telefonunersökning för alla medlemsförbund inom sjöfart var oöverkomligt hög, därför valdes de 75 ut som ett tvärsnitt av förbund, företrädande sjöfolk och hamnarbetare, med både praktisk och politisk medverkan i FOC- kampanjen. Svar 15. Cirka 83 förbund svarade med telefonintervjuer som gav de flesta resultaten (64 % jämfört med 36% som svarade via e- post). 16. Grafiken nedan (Bild 4 och Bild 5) anger fördelningen av svar efter geografisk region och rättslig status. 8

10 7 8 % Exempel på fördelning efter geografisk region 4 5 % % 6 7 % 4 5 % % Afrik a Asie n Europ a Nordamerik a Oceanie n Sydamerik a % % Exempel på fördelning efter rättslig status 2 2% Bild 4 Bild % Egentlig t ägande Tillhandahållande av arbetskraft Egentligt ägande och tillhandahållande av arbetskraft Ingendera Resultat 17. Svaren som samlats in från medlemsförbunden indikerade att det förelåg konsensus om följande frågor: a) ITF bör vidmakthålla motståndet mot FOC- systemet; och b) FOC- besättningar bör uppmuntras att gå med i ett fackförbund, även om det fanns olika meningar om vilket förbund som skulle vara det mest ändamålsenliga (undertecknande förbund eller förbund som tillhandahåller arbetskraft). 18. Majoriteten av medlemsförbunden ansåg att: a) begreppet egentligt ägande bör klargöras; b) Förhandlingsrättigheter bör delas med förbund som tillhandahåller arbetskraft; c) ITF- tariffer bör fortsätta att tillämpas på FOC- fartyg helt bemannade från landet där det egentliga ägandet ligger: d) Det bör finnas kriterier som styr alla förbund som ansöker om ITF förhandlingsrättgheter och att stadgan för sjöfolk bör antas som ITF- policy; samt e) ITF bör fastställa att fackliga medlemmars tariffer ska tillämpas för icke- skrivet sjöfolk. 19. Betydande stöd angavs för följande: a) ITF bör förklara 2:a- register vara FOC; b) Aten- policyn bör vidgas utöver den strikt definierade färjetrafiken; och c) ITF- inspektoratet bör ha en bredare roll, innefattande att uppmuntra sjöfolk att gå med i ett fackförbund och delta aktivt i ITF:s kampanjaktiviteter. 20. Det fanns blandade åsikter om: 9

11 a) Förhandlingsrättigheter, mellan förbund i länder där det egentliga ägandet ligger och länder som har effektiv kontroll; b) Lönetariffer för icke- skrivet sjöfolk som arbetar på fartyg med nationell flagg; och c) Huruvida förbund kan tillhandahålla effektiv medlemsservice till icke- skrivna medlemmar. Individuella bidrag från medlemsförbund 21. Flera förbund lämnade sina åsikter om FOC- kampanjens framtid skriftligen. Individuella bidrag erhölls från följande förbund: JSU Nautilus UK NUSI Ver.di 22. Dessutom erhölls gemensamma bidrag från följande grupper av medlemsförbund: Nordiska sjöfartsförbund Singapores sjöfartsförbund Inspektoratets synpunkter: 23. Ett dokument lämnades över av inspektoratet, som gav inspektörernas synpunkter på deras framtida roll. Extern information 24. Följande externa information behandlades under granskningens gång: a) Utdrag ur rapporten och rekommendationer från IMEC Officer Recruitment and Training Working Group (2007); b) En analys av bemanningsnivåer: Resultat från SIRC Global Labour Market Survey (Winchester, N., Sampson, H, och Shelley, T.; Seafarers International Research Centre, Cardiff University; mars 2006); c) Analys av sjöfartsmarknader, lämnade av Institute of Shipping Analysis (SAI); d) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Allmänt (Gray Page, 12 november 2008); e) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Tankersektorn (Gray Page, 18 december 2008); f) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Kryssningssektorn (Gray Page, 18 december 2008); och 10

12 g) Information om händelseutveckling i EU som inverkar på FOC- kampanjen från rättslig ståndpunkt. 25. Noterades att näringens ekonomiska situation inte skulle innebära någon grundläggande skillnad för granskningen. Samråd 26. Som stipulerats i direktiven, så ägde ett grundligt samråd med medlemsförbund inom sjöfart rum under I mars 2009 försågs medlemsförbund som deltog i möten i Fair Practices- kommittén (FPC) samt sjöfolks- och hamnarbetaresektionernas möten en interimsrapport om granskningen av FOC- kampanjen och gavs möjlighet att lämna feedback om det arbete som utförts ditintills. 28. FPC bad också sekretariatet att använda regionalkonferenserna som ett tillfälle att samla in feedback från medlemsförbunden om granskningen och den framtida policyn, att matas in i granskningens slutfas. 29. Medlemsförbund som deltog i Asien/Stillahavsområdets regionalkonferens i Jakarta den april 2009, den latinamerikanska och karibiska regionalkonferensen i Panama City den 4-8 maj 2009 och det afrikanska regionala seminariet i Mombasa den maj 2009 försågs alla med interimsrapporten. Deras kommentarer rapporterades tillbaka till efterföljande möten i arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen och hänsyn togs till dessa i arbetsgruppens överläggningar. 30. I Europa ägde samråd rum mellan april och september I november 2009 presenterades resultatet och rekommendationerna för arbetsgruppen. 31. Medlemsförbund inom sjöfart gavs ytterligare tillfälle till kommentarer vid möten i sjöfolks- och hamnarbetaresektonerna i London under november

13 Slutsatser och rekommendationer Kommersialisering och ekonomisk öppenhet Granskning av IBF 32. Direktiven angav behovet av att granskningen av FOC- kampanjen inkluderade en granskning av IBF. I synnerhet bad medlemsförbunden att följande skulle undersökas: a) IBF- systemets starka och svaga sidor; b) Ärlighet och öppenhet inom IBF- systemet; c) Inverkan av IBF på förhandlingsrättigheter; d) ITF:s policys roll i regleringen av konfliktlösning inom IBF- systemet; och e) Huruvida det fanns ett bättre system än IBF eller inte. 33. Dessa frågor behandlades och diskuterades av arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen under flera möten som ägde rum mellan 2007 och Slutsatser 34. Arbetsgruppen konstaterade det bidrag IBF har lämnat till den totala ökningen av FOC- fartyg under avtal, innefattande ett antal TCC- avtal som har förts över till IBF. Man ansåg att förhandlade löner och villkor var en positiv utveckling i FOC- kampanjen. Arbetsgruppen var överens om att FOC- kampanjen bör sträva efter att behålla ett system med internationella kollektivförhandlingar. 35. Det var en stark uppfattning att IBF inte bör tillåtas underminera ITF- principerna med egentligt ägande och förhandlingsrättigheter. Arbetsgruppen var överens om att dessa principer bör stärkas inom ITF:s reviderade FOC- kampanjpolicy. Vidare bör IBF kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att dess metoder fortsätter att stärka ITF:s policy. 36. Man ansåg att IBF- systemet bör skapa en rättvisare fördelning av sysselsättning mellan länder där det egentliga ägandet ligger och länder som tillhandahåller arbetskraft. Arbetsgruppen var överens om att inrättandet av DER- fonder inom IBF- systemet var ett steg i rätt riktning och att genomförandet av detta bör övervakas och utvärderas för att bedöma dess effektivitet. 12

14 37. Man ansåg att den maximala procentandelen av fondering och icke kontanta delar bör efterlevas mer strikt i hela styrelsen. I detta avseende reviderade och uppdaterade arbetsgruppen riktlinjerna för fonderingskrav och de granskningsprocedurer som tillämpas för ITF:s egna avtal och utarbetade en Policy för fondering och revision (se bilaga 1.3). Arbetsgruppen beslöt att denna fråga även skulle tas upp inom IBF:s struktur med utsikt att skärpa IBF:s fonderingsmetoder. 38. Arbetsgruppen var överens om att avtalsgranskningsgruppen bör vara kvar för att ge stöd till styrgruppen och förse sekretariatet med rekommendationer. Detta ansågs livsviktigt för IBF:s godkännandeprocedur och ett viktigt verktyg för att hjälpa till att behålla kontroll över avtalsnivån i sammanhanget IBF:s flexibla genomförandeprocess. 39. Arbetsgruppen var också överens om att man bör fortsätta använda de pro- forma kalkylprogrammen för att säkerställa att man håller fast vid kriterierna för godkännande. 40. Oro togs upp över IBF:s procedur vid konflikter och bindande medling. Detta togs upp i ITF:s krav som lämnades inför 2009 års förhandlingar. Dessa förhandlingar pågick vid tiden för granskningen, så man beslöt att denna fråga skulle tas upp igen efter granskningen av IBF:s metodik. Stadga för sjöfolk 41. En viktig del av granskningen av FOC- kampanjen var att se på ITF:s och dess medlemsförbunds skyldigheter gentemot sjöfolk, särskilt dem som arbetar på FOC- fartyg enligt ITF- godkända kollektivavtal. Man ansåg att de centrala principer som fastställs i Stadgan för sjöfolk inte bör vara valfria att skriva under utan de bör vara bindande. 42. Arbetsgruppen var överens om att stadgan för sjöfolk bör anpassas och införlivas i ITF:s policy, för att ange minimiskyldigheter som ska uppfyllas av alla medlemsförbund som undertecknar ITF- avtal. 43. Texten i Policyn stadga för sjöfolk bifogas Mexiko- policyn (se bilaga 1.9). 44. Efter att ha slutfört arbetet med texten bildades en undergrupp för att se på genomförandet av policyn stadga för sjöfolk samt utarbeta riktlinjer och en tidplan, vilka bifogas detta dokument som bilaga 2. 13

15 Finansiering och revision 45. För att bedöma den ekonomiska öppenheten i FOC- kampanjen, granskade arbetsgruppen fonderings- och revisionskraven. Som med stadgan för sjöfolk var man överens om att dessa bör anpassas och införlivas i FOC- kampanjpolicyn, för att tillhandahålla en ram för medlemsförbund som tillhandahåller förmåner för sjöfolk genom ITF:s avtalssystem. 46. Texten i Policyn för fondering och revision bifogas Mexiko- policyn (se bilaga 1.3). 47. Efter att ha slutfört arbetet med texten bildades en undergrupp för att se på genomförandet av policyn för fondering och revision samt utarbeta riktlinjer och en tidplan, vilka bifogas detta dokument som bilaga 3. TCC- riktmärke 48. Framtiden för TCC- riktmärket behandlades av undergruppen för TCC- riktmärket, genom utbyte av synpunkter via e- post. 49. Under e- postdiskussionerna behandlade undergruppen flera olika frågor, innefattande följande: a) De ursprungliga syftena med ITF:s TCC- riktmärke; b) Möjligheten av att ITF:s enhetliga TCC- avtal kan existera utan riktmärket; c) De politiska och praktiska följdverkningarna av att behålla eller överge riktmärket; d) Värdet av skillnader och behovet av att granska; e) Inverkan av IBF- systemet och TCC- riktmärket; f) Riktmärkets roll i förhållandet mellan ITF och dess IBF- motparter; g) Konceptet med riktmärket som ett minimum, eller som ett högre straff för icke- IBF- redare; och h) Ansvaret för att fastställa och granska riktmärket. Slutsatser 50. Konstaterades att TCC- riktmärket alltid hade varit en viktig komponent i ITF- avtal, men att sedan IBF bildades, så föredrogs förhandlade löner jämfört med ensidigt införda löneniåver såsom TCC- riktmärket. 51. Det noterades emellertid att några arbetsgivare står kvar utanför IBF- processen och man kom fram till att ITF bör behålla sitt eget TCC- avtal och löneskala för att säkerställa att sjöfolk ombord på icke IBF- fartyg också skyddas. 14

16 52. Det ansågs viktigt att ha ett avtal att erbjuda de redare som inte är med i IBF och detta kunde tjäna som ett första steg i riktning mot att ansluta sig till IBF- processen. 53. Det bör fortfarande finnas något sätt att ha riktmärke för löner för icke- IBF- avtal och för att normer ska fortsätta att fastställas av ITF:s medlemsförbund. TCC- riktmärket bör behållas, men inte nödvändigtvis i dess nuvarande form. 54. TCC- riktmärket bör anpassas för att spegla IBF- formatet, men ligga mellan 1 och 3 % högre. 55. TCC- lönenivåerna bör fortsätta att fastställas oberoende av IBF men inom det övergripande IBF- sammanhanget. 56. Övervägande bör göras av möjligheten att ha en lägsta kontantlönenivå och hur detta skulle kunna fungera. 57. Den huvudsakliga fördelen för IBF- arbetsgivare är flexibilitet. Denna bör behållas och samma nivå av flexibilitet bör inte erbjudas inom TCC- avtalet. 58. Två grupper bör bildas befäl och manskap för att fastställa minimum för varje grupp, med mindre flexibilitet än vad IBF tillåter. 59. Differenser bör anpassas så att de mer nära återspeglar dagens arbetsmarknad. Differenser bör fastställas av FPC regelbundet. De bör vara föremål för lokala förhandlingar, men bör vara flexibla bara inom de gränser som fastställs av FPC. 60. Vad som än ersätter TCC- riktmärket bör vara tydligt och öppet för att säkerställa att lönekonton kan kontrolleras av inspektörer utan problem. Rekommendation 61. Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen bekräftade att processen med att omforma TCC- riktmärket skulle pågå ännu efter kongressen. Föreslogs att avtalsgranskningsgruppen skulle få i uppgift att utföra det nödvändiga tekniska arbetet och att arbetet går vidare under övervakning av FPC:s styrgrupp och FPC. 15

17 Inspektoratet 62. Framtiden för ITF- inspektoratet behandlades av undergruppen för inspektoratet. Flera möten ägde rum, några involverade bara inspektoratsföreträdare i undergruppen och några involverade företrädare för både inspektorat och medlemsförbund. 63. Förslag diskuterades av arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen och slutsatser drogs. Slutsatser 64. Man ansåg att inspektoratets roll stod i relation till tillämpningen av policy och FOC- kampanjens verksamhet, snarare än policyn i sig. Därför slutförde arbetsgruppen denna del av granskningen genom att fastställa en rad principer, som tillhandahåller ett ramverk för inspektoratets framtida inriktning och arbete att beaktas. a) Organiserat sjöfolk och hamnarbetare samt starka och effektiva sjöfartsförbund är viktiga delar i FOC- kampanjens framgång. b) FOC- och POC- kampanjen faller inom ramen för ITF:s satsning "Vi organiserar globalt" och kan därför inte verka effektivt isolerat från andra viktiga ITF- aktiviteter. c) Fokus för den världsomfattande FOC- och POC- kampanjen bör vara på nationell nivå av medlemsförbunden. d) FOC- och POC- kampanjens strategier måste ta hänsyn till dagens näringsmässiga och sociala miljö. e) Det världsvida inspektoratet är en livsviktig internationell resurs för att föra fram FOC- och POC- kampanjen globalt. f) En utökad roll för inspektörer som främjar kampanjens målsättningar inom relevanta områden för förbundet bör uppmuntras, t.ex. aktivt engagemang i FOC/POC organiserings- och kampanjverksamhet. g) Fartygsinspektioner och stöd till besättningar förblir grundläggande för inspektörernas arbete. h) Inspektörer och samordnare bör inte vara involverade i att utarbeta policy. i) 1994 års FPC Policyuttalande "Kriterier beträffande inspektörers status och utnämning av inspektörer och ITF- samordnare" bör tas upp igen tillsammans med samförståndspromemorian mellan medlemsförbunden och ITF. j) Inspektoratets arbete måste samordnas av ITF:s sekretariat. k) Sekretariatet måste bibehålla tillräckliga resurser för att stödja och övervaka inspektoratet. 16

18 l) Nya befattningsbeskrivningar bör utarbetas för inspektörer och samordnare, med hänsyn tagen till de moderna arbetskraven för FOC- och POC- kampanjerna. m) Modeller för procedurerna för urval, rekrytering och utnämning av inspektörer bör utarbetas. n) Mått för inspektoratets prestation måste vara tillämpliga för den lokala arbetsmiljön. o) Årliga arbetsplaner för inspektoratet bör införas, innefattande viktiga mål för året. p) Förbund på den nationella nivån måste stödja inspektörens arbete på fältet. q) FOC- besättningar bör vara organiserade och bör uppmuntras att känna till och vara engagerade i FOC- och POC- kampanjerna. Rekommendationer 65. Arbetsgruppen rekommenderade att arbetet drivs vidare under övervakning av FPC:s styrgrupp och FPC. 66. Tabellen (Bild 6) nedan indikerar ytterligare arbete som ska göras av sekretariatet i granskningen av procedurer och processer som gäller anställning av det världsvida inspektoratet och en tänkt tidplan för fullgörande. Det förutses att arbetet utförs av sekretariatet i samverkan med företrädare för anslutna förbund och/eller inspektoratet, i förhållande till vad som är lämpligt. Uppgift 1 Granska 1994 års policyuttalande Kriterier beträffande inspektörers och samordnares status 2 Granska samförståndspromemorian om inspektoratsarrangemang mellan ITF och medlemsförbund 3 Granska inspektoratets ledningssystem samt stödprocesser och procedurer 4 Utarbeta nya befattningsbeskrivningar för inspektörer och samordnare 5 Utarbeta modell för inspektorats urvals- och rekryteringskriterier samt därtill hörande processer och procedurer 6 Utarbeta modell för verktyg för att mäta inspektorats prestation 7 Utarbeta modell för årliga arbetsplaner och utbildningsmoduler för inspektorat 8 Utarbeta ytterligare utbildningsmoduler för inspektorat med hänsyn till ny kompetens som krävs för en utökad roll Tids- ram Bild 6 17

19 Demokratisk kontroll 67. I granskningen av FOC- kampajen bedömdes det nödvändigt att bedöma den demokratiska kontrollen av kampanjen, att utvärdera huruvida strukturerna på plats ännu passade kampanjens behov och, om så inte var fallet, hur de borde anpassas. 68. Denna fråga debatterades i flera forum och det förelåg en bred konsensus om att det fanns utrymme att förbättra strukturen. Framför allt ansåg man att det fackliga engagemanget borde förbättras och att diskussioner inte bör föras om igen i flera forum. 69. För att fastställa den framtida strukturen hade arbetsgruppen som mål att: a) möjliggöra demokratiskt beslutsfattande i samförstånd och i rätt tid: b) uppmuntra större engagemang och medverkan bland förbund i beslutsfattande och kampanjaktiviteter, särskilt förbund som tidigare varit mindre involverade; c) behålla lika representation bland sjöfolk och hamnarbetare; samt d) säkerställa effektivt utnyttjande av resurser och tid (i synnerhet att undvika upprepning av diskussioner i flera olika forum). Rekommendationer Bild 7 18

20 Bild 8 Gemensam konferens sjöfolk och hamnarbetare Ansvarsområde 70. Den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare, som del av kongressen, skulle ansvara för att anta FOC- kampanjens policy, fastställa ett 4- årigt arbetsprogram för FOC- kampanjen och välja företrädare till FPC:s styrgrupp och FPC. Möten 71. Konferensen skulle äga rum vart 4:e år vid kongressen och skulle vara öppen för alla sjöfolks- och hamnarbetareförbund att delta i, i linje med kongressens regler och procedurer. Fair Practices- kommittén (FPC) Ansvarsområde 72. FPC skulle ansvara för att utarbeta FOC- kampanjens policy, stå för inriktning och övervaka kampanjen. 19

21 Sammansättning 73. Fair Practices- kommittén skulle fortsätta att utgöras av 108 ledamöter, med platser tilldelade enligt fastställda kriterier. Av de 108 platserna skulle följande vara platser ex officio: Sjöfolks- sektionen Hamnarbetare- sektionen Sektionsordförande 1 1 Vice sektionsordföranden 2 2 Regionalordföranden/vice ordföranden Upp till 5 Upp till 5 Kvinnorepresentant 1 1 Summa 9 9 TOTALT 18 Bild Fördelning av de återstående 90 platserna skulle fastställas med hänsyn tagen till följande: a) Medlemsförbund med det största antalet deklarerade sjöfolks- och hamnarbetar- medlemmar; b) Regional uppdelning av ITF:s sjöfartsmedlemmar vid tidpunkten för valet (varje kongress); c) Medlemsförbund med etablerat engagemang i/bidrag till FOC- och/eller POC- kampanjerna; d) Medlemsförbund vars ökade engagemang skulle vara till fördel för FOC och/eller POC- kampanjerna; och e) medlemsförbund vars engagemang skulle hjälpa till att uppfylla ITF:s strategiska målsättningar. 75. Lika representation skulle bibehållas mellan hamnarbetare och sjöfolk. Möten 76. Möten skulle äga rum vartannat år, under det år som följer efter ett kongressår och under det år som föregår ett kongressår. Möten skulle vara formella möten i plenarstil, gemensamt ledda av ordförandena för sjöfolks- och hamnarbetaresektionerna. 77. Medlemmarnas deltagande skulle finansieras. 78. Deltagande skulle begränsas till FPC- ledamöter, med rådgivare och observatörer tillåtna enligt fastställda kriterier. a) De personer som specifikt getts observatörsstatus (t.ex. ordföranden för projektgrupp) skulle tillåtas delta som observatörer. 20

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Mexico City- policyn ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Andra upplagan November 2011 Innehåll 5 Förord Mexico City- policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Läs mer

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord Innehåll 5 Förord Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg 7 Inledning 8 Angivande av principer 10 Angivande av målsättningar 12 Definition av bekvämlighetsflagg (FOC)

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Durban, 2-9 augusti 2006. GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE.

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Durban, 2-9 augusti 2006. GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE. 41 C-15/JSDC/Report Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Durban, 2-9 augusti 2006 GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE Rapport Den gemensamma konferensen för sjöfolk

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Europeiska transportarbetarefederationen

Europeiska transportarbetarefederationen Europeiska transportarbetarefederationen Varje år skickar ETF ut ett frågeformulär om medlemsantal, för att kunna uppdatera registret över alla anslutna förbund. Detta är viktigt för att (a) ETF ska kunna

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer