GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN"

Transkript

1 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat (bilaga 1) finner ni den sammanfattande rapporten, slutsatserna och rekommendationerna från granskningen av FOC- kampanjen. Rapporten kommer att diskuteras ingående under den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare, och konferensen ombeds godkänna rekommendationerna och anta policyn. Begärd åtgärd: 2. Konferensen inbjuds att diskutera dokumentet och kommentera efter behov.

2 Bilaga 2 till 42 C- 14/JSDC/Briefing Granskning av FOC- kampanjen Sammanfattande rapport, slutsatser och rekommendationer 1

3 Innehåll Inledning Direktiv Metodik Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen Sammansättning Undergrupper Möten Insamlande av information Samråd Slutsatser och rekommendationer Kommersialisering och ekonomisk öppenhet Granskning av IBF Stadga för sjöfolk Finansiering och revision TCC- riktmärke Inspektoratet Demokratisk kontroll FOC- kampanjen på nationell nivå Rättvis fördelning av sysselsättning inom sjöfart Revision av policyn från Oslo till Delhi EU:s rättsliga händelseutveckling Förhållandet mellan sjöfolk och hamnarbetare Frågor gällande nationell flagg Förhandlingsrättigheter Genomförande Praktisk och teoretisk utbildning: Infasning Pågående arbete Sid

4 BILAGOR 30 Bilaga 1: "Mexiko- policyn" 30 Bilaga 1.3: Policy för finanser och revision 40 Bilaga 1.5: Policy för nationell flagg 44 Bilaga 1.9: Stadga för sjöfolk policy 46 Bilaga 2: Riktlinjer för genomförande: Stadga för sjöfolk policy 48 Bilaga 3: Riktlinjer för genomförande: Policy för finansiering och 51 revision Bilaga 4: Riktlinjer för genomförande: Policy för nationell flagg 53 3

5 Inledning 1. Vid ITF:s 41:a kongress i Durban i augusti 2006, fattades beslutet att genomföra en grundlig och systematisk granskning av FOC- kampanjen. 2. Detta var den första granskning som utfördes sedan granskningen vid FOC- kampanjens 50- årsdag 1988, vilken hade lett till dokumentet Oslo till Delhi och den policy som är känd som Delhi- policyn antagen på ITF:s 39:e kongress. Direktiv 3. Kongressen fastställde följande direktiv som anger granskningens syften och omfattning: a) Genomföra en systematisk översyn av FOC- kampanjens politiska riktlinjer och strategiska inriktning. Undersöka dagens och möjlig framtida händelseutveckling i sjöfarten och hur den skulle kunna inverka på kampanjen inbegripande de specifika problemen för befäl och manskap samt hur man säkerställer en rättvis fördelning av sysselsättning till sjöss mellan länder där det egentliga ägandet ligger och länder som tillhandahåller arbetskraft. b) Översyn av förändringar som behövs av policyn i ljuset av utvecklingen i EU; c) Undersöka alla aspekter av genomförandeprocessen av FOC- kampanjen med utsikt att utvärdera huruvida och på vilket sätt mer effektivt stöd och hjälp skulle kunna ges när det gäller kampanjens primära målsättning och hur man säkerställer full insyn i arbetet med kampanjens ekonomiska aspekter; d) Granska kampanjstrukturerna för både de fackliga och politiska kampanjerna; e) Sådan undersökning skall inbegripa en översyn av sekretariatets arbete (så långt det är relevant för FOC- kampanjen) och av det världsomfattande inspektoratet, såväl som medlemsförbundens ansträngningar på nationell nivå att ge verkan åt FOC- kampanjens politiska riktlinjer, särskilt de som är relaterade till dess främsta målsättning. f) Att se på förhållandet mellan hamnarbetarna och sjöfolket både nationellt och internationellt för att bygga på samarbetet till fördel för båda sektionerna och kampanjen. Vid sitt första möte, den februari 2007, beslöt arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen vidare: 4

6 g) Att införliva granskningen av IBF och att undersöka kampanjens "kommersialisering". Metodik Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen 4. En arbetsgrupp för granskning av FOC- kampanjen valdes för att genomföra granskningen, sammansatt som följer: Namn Förbund Land Sjöfolk/hamnarb representant B Orrell Ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk P Crumlin Ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare D Heindel 1:e vice ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk L Lindgren 1:e vice ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare G Oca 2:e vice ordförande sjöfolkssektionen Sjöfolk J Bowers 2:e vice ordförande hamnarbetaresektionen Hamnarbetare (senare R Hughes) M Castro CCUOMM Argentina Sjöfolk S Zitting FSU Finland Sjöfolk D Benze Ver.di Tyskland Sjöfolk A Tselentis PNO Grekland Sjöfolk A Serang NUSI Indien Sjöfolk R Di Fiore FIT- CISL Italien Sjöfolk J Djedje- Li SYMICOM Elfenbenskusten Sjöfolk S Idemoto JSU Japan Sjöfolk (senare Y Fujisawa) N Stam FNV Bondgenoten Nederländerna Hamnarbetare P Ostvold NTF Norge Hamnarbetare I Pavlov SUR Ryssland Sjöfolk A Hamzah SPWU Singapore Hamnarbetare T Tay SMOU Singapore Sjöfolk R Howard SATAWU Sydafrika Hamnarbetare T Abrahamsson SEKO Sverige Sjöfolk R McEllrath ILWU USA Hamnarbetare Bild 1 5

7 Undergrupper 5. Arbetsgruppen förkastade initialt förslaget med undergrupper och valde att alla ledamöter skulle vara involverade i varje diskussion. 6. En liten grupp bestående av sjöfolks- och hamnarbetaresektionens ordföranden och vice ordföranden samt sekretariatsmedlemmar utförde en del av det förberedande arbetet mellan mötena i hela arbetsgruppen. 7. Mot slutet av granskningen, för att snabbare komma vidare med arbetet, inrättades emellertid flera undergrupper. Dessa var: Undergrupp Ledamöter Uppgift Arbetssätt Demokratisk kontroll Inspektoratet Fokusgruppen för nationell flagg Stadga för sjöfolk & Fonderingskrav & Revision TCC- riktmärke T Abrahamsson D Benze I Pavlov D Benze T Tay R Di Fiore Plus ITF- samordnare: R Alarcon E Esopa N McVicar D Summers T Abrahamsson Y Fujisawa T Tay A Serang A Tselentis A Hamzah J Oca (för G Oca) Plus icke ledamöter: J Smith (NMU) K Y Ting (HKSU) T T Chung (HKSU) K S Huat (SOS) T Abrahamsson Y Fujisawa R Di Fiore J Oca (för G Oca) I Pavlov Granska den demo- kratiska kontrollen av kampanjen och utarbeta förslag till framtida modell/struktur Granska inspektoratet och utarbeta förslag till framtida roll och skötsel av inspektoratet Att formulera ett förslag till ITF miniminormer för icke- skrivet sjöfolk som arbetar ombord på fartyg med nationell flagg Att ta fram utkast till riktlinjer för genomförande av den slutliga policyn stadga för sjöfolk och de nya procedurerna för fondering och revision Att granska TCC- riktmärket och formulera ett förslag betr. dess framtid Ett möte: Manila, sep 2009 E- postdiskussion Flera möten London, mar 2007; London, feb 2008; London, juni 2008; London, okt 2008; London, juni 2009 och; Manila, sep 2009 Flera möten: Hongkong, 10 jun 2009; London, 29 jun 2009; London, 2 nov 2009; och London, 17 nov 2009; E- postdiskussion Ett möte: Rom, sep 2009 E- postdiskussion E- postdiskussion Bild 2 6

8 Möten 8. Majoriteten av granskningsarbetet utfördes emellertid av hela arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen under dess talrika möten. Tabellen nedan anger i detalj alla möten som ägde rum under granskningsperioden: År Datum Mötesplats Möte februari mars 2007 London London FOC CRWG Undergruppen för inspektoratet november 2007 London FOC CRWG februari mars juni oktober 2008 London London Stockholm London Undergruppen för inspektoratet FOC CRWG Undergruppen för inspektoratet Undergruppen för inspektoratet november 2008 Hongkong FOC CRWG januari juni juni juni 2009 London Hongkong London London FOC CRWG Fokusgruppen för nationell flagg Undergruppen för inspektoratet Fokusgruppen för nationell flagg 30 juni 1 juli 2009 London FOC CRWG september 2009 Rom Undergruppen Stadga för sjöfolk & Fonderingskrav & Revision september 2009 Manila Undergruppen för inspektoratet 2 oktober november november 2009 Manila London London november 2009 London FOC CRWG januari 2010 London FOC CRWG Undergruppen för demokratisk kontroll Fokusgruppen för nationell flagg Fokusgruppen för nationell flagg Bild 3 9. Totalt genomförds 29 mötesdagar, uppgående till cirka 170 timmar diskussion och överläggningar. Totalt behandlade arbetsgruppen över 680 sidor dokumentation. Insamlande av information Interna ITF- data 10. Olika interna ITF- data samlades in och analyserades under granskningens gång, innefattande: 7

9 a) Motion om FOC- kampanjen (antagen av FPC i Rio de Janeiro i april 2005); b) En analys av ITF- godkända FOC kollektivavtal för åren 2004, 2005 och 2006 (exkl. kryssningsavtal); c) FOC- kampanjens strukturer och genomförandeprocesser; d) Olika slags IBF- dokumentation; e) Förslag framlagda av Sjöfolkets regionalkommitté för Asien/Stillahavsområdet och projektgruppen för att bevara sjöfartskunnande, möte i Sydney i november 2006; f) Ett sammandrag av TCC- riktmärkets ursprung och bakgrund; och g) En analys av FOC- kampanjens strukturer, innefattande data om antalet medlemmar, regional representation, mötesnärvaro och möteskostnader. Undersökning 11. En fristående marknadsundersökningsbyrå, Pexel Limited, anlitades för att genomföra en undersökning bland medlemsförbunden inom sjöfart, för att få synpunkter på frågor relevanta för granskningen av FOC- kampanjen. 12. Ett frågeformulär utarbetades av sekretariatet, med viss teknisk assistans från Pexel. Frågorna granskades för objektivitet samt relevans och frågeformuläret godkändes av den förberedande gruppen. Med tanke på deras sektorspecifika kännetecken undantogs offshore- och kryssningssektorerna från undersökningen. 13. Frågeformläret omfattade 31 flervalsfrågor, med utrymme för ytterligare kommentarer och distribuerades på 21 språk, inklusive engelska. 14. Det sändes ut med e- post till 325 medlemsförbund inom sjöfart. Cirka 250 medlemsförbund ombads att besvara undersökningen och returnera den till Pexel med e- post. Ytterligare 75 medlemsförbund utsågs att delta i en telefonintervju, för att få mer detaljerade svar på frågeformuläret. Kostnaden för att genomföra telefonunersökning för alla medlemsförbund inom sjöfart var oöverkomligt hög, därför valdes de 75 ut som ett tvärsnitt av förbund, företrädande sjöfolk och hamnarbetare, med både praktisk och politisk medverkan i FOC- kampanjen. Svar 15. Cirka 83 förbund svarade med telefonintervjuer som gav de flesta resultaten (64 % jämfört med 36% som svarade via e- post). 16. Grafiken nedan (Bild 4 och Bild 5) anger fördelningen av svar efter geografisk region och rättslig status. 8

10 7 8 % Exempel på fördelning efter geografisk region 4 5 % % 6 7 % 4 5 % % Afrik a Asie n Europ a Nordamerik a Oceanie n Sydamerik a % % Exempel på fördelning efter rättslig status 2 2% Bild 4 Bild % Egentlig t ägande Tillhandahållande av arbetskraft Egentligt ägande och tillhandahållande av arbetskraft Ingendera Resultat 17. Svaren som samlats in från medlemsförbunden indikerade att det förelåg konsensus om följande frågor: a) ITF bör vidmakthålla motståndet mot FOC- systemet; och b) FOC- besättningar bör uppmuntras att gå med i ett fackförbund, även om det fanns olika meningar om vilket förbund som skulle vara det mest ändamålsenliga (undertecknande förbund eller förbund som tillhandahåller arbetskraft). 18. Majoriteten av medlemsförbunden ansåg att: a) begreppet egentligt ägande bör klargöras; b) Förhandlingsrättigheter bör delas med förbund som tillhandahåller arbetskraft; c) ITF- tariffer bör fortsätta att tillämpas på FOC- fartyg helt bemannade från landet där det egentliga ägandet ligger: d) Det bör finnas kriterier som styr alla förbund som ansöker om ITF förhandlingsrättgheter och att stadgan för sjöfolk bör antas som ITF- policy; samt e) ITF bör fastställa att fackliga medlemmars tariffer ska tillämpas för icke- skrivet sjöfolk. 19. Betydande stöd angavs för följande: a) ITF bör förklara 2:a- register vara FOC; b) Aten- policyn bör vidgas utöver den strikt definierade färjetrafiken; och c) ITF- inspektoratet bör ha en bredare roll, innefattande att uppmuntra sjöfolk att gå med i ett fackförbund och delta aktivt i ITF:s kampanjaktiviteter. 20. Det fanns blandade åsikter om: 9

11 a) Förhandlingsrättigheter, mellan förbund i länder där det egentliga ägandet ligger och länder som har effektiv kontroll; b) Lönetariffer för icke- skrivet sjöfolk som arbetar på fartyg med nationell flagg; och c) Huruvida förbund kan tillhandahålla effektiv medlemsservice till icke- skrivna medlemmar. Individuella bidrag från medlemsförbund 21. Flera förbund lämnade sina åsikter om FOC- kampanjens framtid skriftligen. Individuella bidrag erhölls från följande förbund: JSU Nautilus UK NUSI Ver.di 22. Dessutom erhölls gemensamma bidrag från följande grupper av medlemsförbund: Nordiska sjöfartsförbund Singapores sjöfartsförbund Inspektoratets synpunkter: 23. Ett dokument lämnades över av inspektoratet, som gav inspektörernas synpunkter på deras framtida roll. Extern information 24. Följande externa information behandlades under granskningens gång: a) Utdrag ur rapporten och rekommendationer från IMEC Officer Recruitment and Training Working Group (2007); b) En analys av bemanningsnivåer: Resultat från SIRC Global Labour Market Survey (Winchester, N., Sampson, H, och Shelley, T.; Seafarers International Research Centre, Cardiff University; mars 2006); c) Analys av sjöfartsmarknader, lämnade av Institute of Shipping Analysis (SAI); d) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Allmänt (Gray Page, 12 november 2008); e) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Tankersektorn (Gray Page, 18 december 2008); f) Rapport om kris på sjöfartsmarknaden: Kryssningssektorn (Gray Page, 18 december 2008); och 10

12 g) Information om händelseutveckling i EU som inverkar på FOC- kampanjen från rättslig ståndpunkt. 25. Noterades att näringens ekonomiska situation inte skulle innebära någon grundläggande skillnad för granskningen. Samråd 26. Som stipulerats i direktiven, så ägde ett grundligt samråd med medlemsförbund inom sjöfart rum under I mars 2009 försågs medlemsförbund som deltog i möten i Fair Practices- kommittén (FPC) samt sjöfolks- och hamnarbetaresektionernas möten en interimsrapport om granskningen av FOC- kampanjen och gavs möjlighet att lämna feedback om det arbete som utförts ditintills. 28. FPC bad också sekretariatet att använda regionalkonferenserna som ett tillfälle att samla in feedback från medlemsförbunden om granskningen och den framtida policyn, att matas in i granskningens slutfas. 29. Medlemsförbund som deltog i Asien/Stillahavsområdets regionalkonferens i Jakarta den april 2009, den latinamerikanska och karibiska regionalkonferensen i Panama City den 4-8 maj 2009 och det afrikanska regionala seminariet i Mombasa den maj 2009 försågs alla med interimsrapporten. Deras kommentarer rapporterades tillbaka till efterföljande möten i arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen och hänsyn togs till dessa i arbetsgruppens överläggningar. 30. I Europa ägde samråd rum mellan april och september I november 2009 presenterades resultatet och rekommendationerna för arbetsgruppen. 31. Medlemsförbund inom sjöfart gavs ytterligare tillfälle till kommentarer vid möten i sjöfolks- och hamnarbetaresektonerna i London under november

13 Slutsatser och rekommendationer Kommersialisering och ekonomisk öppenhet Granskning av IBF 32. Direktiven angav behovet av att granskningen av FOC- kampanjen inkluderade en granskning av IBF. I synnerhet bad medlemsförbunden att följande skulle undersökas: a) IBF- systemets starka och svaga sidor; b) Ärlighet och öppenhet inom IBF- systemet; c) Inverkan av IBF på förhandlingsrättigheter; d) ITF:s policys roll i regleringen av konfliktlösning inom IBF- systemet; och e) Huruvida det fanns ett bättre system än IBF eller inte. 33. Dessa frågor behandlades och diskuterades av arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen under flera möten som ägde rum mellan 2007 och Slutsatser 34. Arbetsgruppen konstaterade det bidrag IBF har lämnat till den totala ökningen av FOC- fartyg under avtal, innefattande ett antal TCC- avtal som har förts över till IBF. Man ansåg att förhandlade löner och villkor var en positiv utveckling i FOC- kampanjen. Arbetsgruppen var överens om att FOC- kampanjen bör sträva efter att behålla ett system med internationella kollektivförhandlingar. 35. Det var en stark uppfattning att IBF inte bör tillåtas underminera ITF- principerna med egentligt ägande och förhandlingsrättigheter. Arbetsgruppen var överens om att dessa principer bör stärkas inom ITF:s reviderade FOC- kampanjpolicy. Vidare bör IBF kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att dess metoder fortsätter att stärka ITF:s policy. 36. Man ansåg att IBF- systemet bör skapa en rättvisare fördelning av sysselsättning mellan länder där det egentliga ägandet ligger och länder som tillhandahåller arbetskraft. Arbetsgruppen var överens om att inrättandet av DER- fonder inom IBF- systemet var ett steg i rätt riktning och att genomförandet av detta bör övervakas och utvärderas för att bedöma dess effektivitet. 12

14 37. Man ansåg att den maximala procentandelen av fondering och icke kontanta delar bör efterlevas mer strikt i hela styrelsen. I detta avseende reviderade och uppdaterade arbetsgruppen riktlinjerna för fonderingskrav och de granskningsprocedurer som tillämpas för ITF:s egna avtal och utarbetade en Policy för fondering och revision (se bilaga 1.3). Arbetsgruppen beslöt att denna fråga även skulle tas upp inom IBF:s struktur med utsikt att skärpa IBF:s fonderingsmetoder. 38. Arbetsgruppen var överens om att avtalsgranskningsgruppen bör vara kvar för att ge stöd till styrgruppen och förse sekretariatet med rekommendationer. Detta ansågs livsviktigt för IBF:s godkännandeprocedur och ett viktigt verktyg för att hjälpa till att behålla kontroll över avtalsnivån i sammanhanget IBF:s flexibla genomförandeprocess. 39. Arbetsgruppen var också överens om att man bör fortsätta använda de pro- forma kalkylprogrammen för att säkerställa att man håller fast vid kriterierna för godkännande. 40. Oro togs upp över IBF:s procedur vid konflikter och bindande medling. Detta togs upp i ITF:s krav som lämnades inför 2009 års förhandlingar. Dessa förhandlingar pågick vid tiden för granskningen, så man beslöt att denna fråga skulle tas upp igen efter granskningen av IBF:s metodik. Stadga för sjöfolk 41. En viktig del av granskningen av FOC- kampanjen var att se på ITF:s och dess medlemsförbunds skyldigheter gentemot sjöfolk, särskilt dem som arbetar på FOC- fartyg enligt ITF- godkända kollektivavtal. Man ansåg att de centrala principer som fastställs i Stadgan för sjöfolk inte bör vara valfria att skriva under utan de bör vara bindande. 42. Arbetsgruppen var överens om att stadgan för sjöfolk bör anpassas och införlivas i ITF:s policy, för att ange minimiskyldigheter som ska uppfyllas av alla medlemsförbund som undertecknar ITF- avtal. 43. Texten i Policyn stadga för sjöfolk bifogas Mexiko- policyn (se bilaga 1.9). 44. Efter att ha slutfört arbetet med texten bildades en undergrupp för att se på genomförandet av policyn stadga för sjöfolk samt utarbeta riktlinjer och en tidplan, vilka bifogas detta dokument som bilaga 2. 13

15 Finansiering och revision 45. För att bedöma den ekonomiska öppenheten i FOC- kampanjen, granskade arbetsgruppen fonderings- och revisionskraven. Som med stadgan för sjöfolk var man överens om att dessa bör anpassas och införlivas i FOC- kampanjpolicyn, för att tillhandahålla en ram för medlemsförbund som tillhandahåller förmåner för sjöfolk genom ITF:s avtalssystem. 46. Texten i Policyn för fondering och revision bifogas Mexiko- policyn (se bilaga 1.3). 47. Efter att ha slutfört arbetet med texten bildades en undergrupp för att se på genomförandet av policyn för fondering och revision samt utarbeta riktlinjer och en tidplan, vilka bifogas detta dokument som bilaga 3. TCC- riktmärke 48. Framtiden för TCC- riktmärket behandlades av undergruppen för TCC- riktmärket, genom utbyte av synpunkter via e- post. 49. Under e- postdiskussionerna behandlade undergruppen flera olika frågor, innefattande följande: a) De ursprungliga syftena med ITF:s TCC- riktmärke; b) Möjligheten av att ITF:s enhetliga TCC- avtal kan existera utan riktmärket; c) De politiska och praktiska följdverkningarna av att behålla eller överge riktmärket; d) Värdet av skillnader och behovet av att granska; e) Inverkan av IBF- systemet och TCC- riktmärket; f) Riktmärkets roll i förhållandet mellan ITF och dess IBF- motparter; g) Konceptet med riktmärket som ett minimum, eller som ett högre straff för icke- IBF- redare; och h) Ansvaret för att fastställa och granska riktmärket. Slutsatser 50. Konstaterades att TCC- riktmärket alltid hade varit en viktig komponent i ITF- avtal, men att sedan IBF bildades, så föredrogs förhandlade löner jämfört med ensidigt införda löneniåver såsom TCC- riktmärket. 51. Det noterades emellertid att några arbetsgivare står kvar utanför IBF- processen och man kom fram till att ITF bör behålla sitt eget TCC- avtal och löneskala för att säkerställa att sjöfolk ombord på icke IBF- fartyg också skyddas. 14

16 52. Det ansågs viktigt att ha ett avtal att erbjuda de redare som inte är med i IBF och detta kunde tjäna som ett första steg i riktning mot att ansluta sig till IBF- processen. 53. Det bör fortfarande finnas något sätt att ha riktmärke för löner för icke- IBF- avtal och för att normer ska fortsätta att fastställas av ITF:s medlemsförbund. TCC- riktmärket bör behållas, men inte nödvändigtvis i dess nuvarande form. 54. TCC- riktmärket bör anpassas för att spegla IBF- formatet, men ligga mellan 1 och 3 % högre. 55. TCC- lönenivåerna bör fortsätta att fastställas oberoende av IBF men inom det övergripande IBF- sammanhanget. 56. Övervägande bör göras av möjligheten att ha en lägsta kontantlönenivå och hur detta skulle kunna fungera. 57. Den huvudsakliga fördelen för IBF- arbetsgivare är flexibilitet. Denna bör behållas och samma nivå av flexibilitet bör inte erbjudas inom TCC- avtalet. 58. Två grupper bör bildas befäl och manskap för att fastställa minimum för varje grupp, med mindre flexibilitet än vad IBF tillåter. 59. Differenser bör anpassas så att de mer nära återspeglar dagens arbetsmarknad. Differenser bör fastställas av FPC regelbundet. De bör vara föremål för lokala förhandlingar, men bör vara flexibla bara inom de gränser som fastställs av FPC. 60. Vad som än ersätter TCC- riktmärket bör vara tydligt och öppet för att säkerställa att lönekonton kan kontrolleras av inspektörer utan problem. Rekommendation 61. Arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen bekräftade att processen med att omforma TCC- riktmärket skulle pågå ännu efter kongressen. Föreslogs att avtalsgranskningsgruppen skulle få i uppgift att utföra det nödvändiga tekniska arbetet och att arbetet går vidare under övervakning av FPC:s styrgrupp och FPC. 15

17 Inspektoratet 62. Framtiden för ITF- inspektoratet behandlades av undergruppen för inspektoratet. Flera möten ägde rum, några involverade bara inspektoratsföreträdare i undergruppen och några involverade företrädare för både inspektorat och medlemsförbund. 63. Förslag diskuterades av arbetsgruppen för granskning av FOC- kampanjen och slutsatser drogs. Slutsatser 64. Man ansåg att inspektoratets roll stod i relation till tillämpningen av policy och FOC- kampanjens verksamhet, snarare än policyn i sig. Därför slutförde arbetsgruppen denna del av granskningen genom att fastställa en rad principer, som tillhandahåller ett ramverk för inspektoratets framtida inriktning och arbete att beaktas. a) Organiserat sjöfolk och hamnarbetare samt starka och effektiva sjöfartsförbund är viktiga delar i FOC- kampanjens framgång. b) FOC- och POC- kampanjen faller inom ramen för ITF:s satsning "Vi organiserar globalt" och kan därför inte verka effektivt isolerat från andra viktiga ITF- aktiviteter. c) Fokus för den världsomfattande FOC- och POC- kampanjen bör vara på nationell nivå av medlemsförbunden. d) FOC- och POC- kampanjens strategier måste ta hänsyn till dagens näringsmässiga och sociala miljö. e) Det världsvida inspektoratet är en livsviktig internationell resurs för att föra fram FOC- och POC- kampanjen globalt. f) En utökad roll för inspektörer som främjar kampanjens målsättningar inom relevanta områden för förbundet bör uppmuntras, t.ex. aktivt engagemang i FOC/POC organiserings- och kampanjverksamhet. g) Fartygsinspektioner och stöd till besättningar förblir grundläggande för inspektörernas arbete. h) Inspektörer och samordnare bör inte vara involverade i att utarbeta policy. i) 1994 års FPC Policyuttalande "Kriterier beträffande inspektörers status och utnämning av inspektörer och ITF- samordnare" bör tas upp igen tillsammans med samförståndspromemorian mellan medlemsförbunden och ITF. j) Inspektoratets arbete måste samordnas av ITF:s sekretariat. k) Sekretariatet måste bibehålla tillräckliga resurser för att stödja och övervaka inspektoratet. 16

18 l) Nya befattningsbeskrivningar bör utarbetas för inspektörer och samordnare, med hänsyn tagen till de moderna arbetskraven för FOC- och POC- kampanjerna. m) Modeller för procedurerna för urval, rekrytering och utnämning av inspektörer bör utarbetas. n) Mått för inspektoratets prestation måste vara tillämpliga för den lokala arbetsmiljön. o) Årliga arbetsplaner för inspektoratet bör införas, innefattande viktiga mål för året. p) Förbund på den nationella nivån måste stödja inspektörens arbete på fältet. q) FOC- besättningar bör vara organiserade och bör uppmuntras att känna till och vara engagerade i FOC- och POC- kampanjerna. Rekommendationer 65. Arbetsgruppen rekommenderade att arbetet drivs vidare under övervakning av FPC:s styrgrupp och FPC. 66. Tabellen (Bild 6) nedan indikerar ytterligare arbete som ska göras av sekretariatet i granskningen av procedurer och processer som gäller anställning av det världsvida inspektoratet och en tänkt tidplan för fullgörande. Det förutses att arbetet utförs av sekretariatet i samverkan med företrädare för anslutna förbund och/eller inspektoratet, i förhållande till vad som är lämpligt. Uppgift 1 Granska 1994 års policyuttalande Kriterier beträffande inspektörers och samordnares status 2 Granska samförståndspromemorian om inspektoratsarrangemang mellan ITF och medlemsförbund 3 Granska inspektoratets ledningssystem samt stödprocesser och procedurer 4 Utarbeta nya befattningsbeskrivningar för inspektörer och samordnare 5 Utarbeta modell för inspektorats urvals- och rekryteringskriterier samt därtill hörande processer och procedurer 6 Utarbeta modell för verktyg för att mäta inspektorats prestation 7 Utarbeta modell för årliga arbetsplaner och utbildningsmoduler för inspektorat 8 Utarbeta ytterligare utbildningsmoduler för inspektorat med hänsyn till ny kompetens som krävs för en utökad roll Tids- ram Bild 6 17

19 Demokratisk kontroll 67. I granskningen av FOC- kampajen bedömdes det nödvändigt att bedöma den demokratiska kontrollen av kampanjen, att utvärdera huruvida strukturerna på plats ännu passade kampanjens behov och, om så inte var fallet, hur de borde anpassas. 68. Denna fråga debatterades i flera forum och det förelåg en bred konsensus om att det fanns utrymme att förbättra strukturen. Framför allt ansåg man att det fackliga engagemanget borde förbättras och att diskussioner inte bör föras om igen i flera forum. 69. För att fastställa den framtida strukturen hade arbetsgruppen som mål att: a) möjliggöra demokratiskt beslutsfattande i samförstånd och i rätt tid: b) uppmuntra större engagemang och medverkan bland förbund i beslutsfattande och kampanjaktiviteter, särskilt förbund som tidigare varit mindre involverade; c) behålla lika representation bland sjöfolk och hamnarbetare; samt d) säkerställa effektivt utnyttjande av resurser och tid (i synnerhet att undvika upprepning av diskussioner i flera olika forum). Rekommendationer Bild 7 18

20 Bild 8 Gemensam konferens sjöfolk och hamnarbetare Ansvarsområde 70. Den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare, som del av kongressen, skulle ansvara för att anta FOC- kampanjens policy, fastställa ett 4- årigt arbetsprogram för FOC- kampanjen och välja företrädare till FPC:s styrgrupp och FPC. Möten 71. Konferensen skulle äga rum vart 4:e år vid kongressen och skulle vara öppen för alla sjöfolks- och hamnarbetareförbund att delta i, i linje med kongressens regler och procedurer. Fair Practices- kommittén (FPC) Ansvarsområde 72. FPC skulle ansvara för att utarbeta FOC- kampanjens policy, stå för inriktning och övervaka kampanjen. 19

21 Sammansättning 73. Fair Practices- kommittén skulle fortsätta att utgöras av 108 ledamöter, med platser tilldelade enligt fastställda kriterier. Av de 108 platserna skulle följande vara platser ex officio: Sjöfolks- sektionen Hamnarbetare- sektionen Sektionsordförande 1 1 Vice sektionsordföranden 2 2 Regionalordföranden/vice ordföranden Upp till 5 Upp till 5 Kvinnorepresentant 1 1 Summa 9 9 TOTALT 18 Bild Fördelning av de återstående 90 platserna skulle fastställas med hänsyn tagen till följande: a) Medlemsförbund med det största antalet deklarerade sjöfolks- och hamnarbetar- medlemmar; b) Regional uppdelning av ITF:s sjöfartsmedlemmar vid tidpunkten för valet (varje kongress); c) Medlemsförbund med etablerat engagemang i/bidrag till FOC- och/eller POC- kampanjerna; d) Medlemsförbund vars ökade engagemang skulle vara till fördel för FOC och/eller POC- kampanjerna; och e) medlemsförbund vars engagemang skulle hjälpa till att uppfylla ITF:s strategiska målsättningar. 75. Lika representation skulle bibehållas mellan hamnarbetare och sjöfolk. Möten 76. Möten skulle äga rum vartannat år, under det år som följer efter ett kongressår och under det år som föregår ett kongressår. Möten skulle vara formella möten i plenarstil, gemensamt ledda av ordförandena för sjöfolks- och hamnarbetaresektionerna. 77. Medlemmarnas deltagande skulle finansieras. 78. Deltagande skulle begränsas till FPC- ledamöter, med rådgivare och observatörer tillåtna enligt fastställda kriterier. a) De personer som specifikt getts observatörsstatus (t.ex. ordföranden för projektgrupp) skulle tillåtas delta som observatörer. 20

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Mexico City- policyn ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Andra upplagan November 2011 Innehåll 5 Förord Mexico City- policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord Innehåll 5 Förord Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg 7 Inledning 8 Angivande av principer 10 Angivande av målsättningar 12 Definition av bekvämlighetsflagg (FOC)

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA Förenta nationerna A/RES/48/134 Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA A/RES/48/134 85:e sessionen 20 december 1993 48/134. Nationella institutioner för att främja

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

UNI-OTE Globalt avtal

UNI-OTE Globalt avtal UNI-OTE Globalt avtal INLEDNING Detta avtal mellan Union Network International (hädanefter UNI), med huvudkontor i Genève (Nyon), Schweiz, som representerar fackförbund som organiserar OTE-anställda världen

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Durban, 2-9 augusti 2006. GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE.

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Durban, 2-9 augusti 2006. GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE. 41 C-15/JSDC/Report Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Durban, 2-9 augusti 2006 GEMENSAM KONFERENS FÖR SJÖFOLK och HAMNARBETARE Rapport Den gemensamma konferensen för sjöfolk

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till. meddelande från kommissionen till rådet

BILAGA. till. meddelande från kommissionen till rådet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 BILAGA till meddelande från kommissionen till rådet om ingående av ett avtal som ger Europeiska unionen särskild status i Internationella

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer