DELEGATIONSORDNING. för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSORDNING. för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden"

Transkript

1 DELEGATIONSORDNING för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Dnr FS

2 Innehållsförteckning A. Fakultetsnämndens delegation... 2 A.1. Frågor som fakultetsnämnden fattar beslut om... 2 A.2. Fakultetsnämndens delegation till dekan... 3 A.3. Fakultetsnämndens delegation till prodekan... 3 A.4. Fakultetsnämndens delegation till vicedekan... 3 A.5 Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 4 B. Dekanens delegation... 5 B.1 Frågor som dekanen fattar beslut om... 5 B.2 Dekanens delegation till prefekt... 9 B.3 Dekanens delegation till kanslichef...14 B.4 Dekanens delegation till rektor för Lärarhögskolan C. Förkortningar...16 Notering 1: Numrerad delegation avser numrering i rektors delegation. Onumrerad delegation ligger utanför rektors delegation. Notering 2: Vid vidaredelegation från fakultetsnivå jämställs centrumbildningar, enheter och högskolor med institutioner samt föreståndare med prefekter... Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Typ av dokument: Regel Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Giltighetstid: och tills vidare Område: Organisation Ansvarig enhet: Kansliet för samhällsvetenskap Revidering: , , ,

3 A. Fakultetsnämndens delegation A.1. Frågor som fakultetsnämnden fattar beslut om 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Allmänt Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning till institutioner (motsvarande). I förekommande fall ska medelstilldelning ske efter samråd med annan berörd fakultetsnämnd Fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt Fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner och enheter Fastställa bokslut för fakulteten Besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten 3. Utbildning Får ej delegeras Antagning, anstånd och studieuppehåll Besluta om särskild behörighet för program som leder till generell examen Utbildning på forskarnivå Besluta om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå Fastställa särskilda behörighetsvillkor för forskarutbildningsämnen Inrättande av utbildning a) Fastställa och revidera utbildningsplan för utbildningsprogram (förutom ändringar av redaktionell karaktär som får delegeras) Se även i rektors delegationsordning och b) i nämndens delegation till prodekan Fastställa programutbud Fastställa kursutbud Platsantal och platsfördelning Fastställa antal platser på program. Se även i fakultetsnämndens delegation till prodekan (beslut om antalet studenter som antas på program) Förslagsställare: Prefekt vid värdinstitution 4. Organisation och förvaltning m.m. Får ej delegeras Lokaler Besluta om riktlinjer för dispositionen av lokaler som hyrs av institution eller enhet inom ramen för internhyressystemet, dock med undantag av lokaler och materiel som sjukvårdshuvudman tillhandahåller 5. Personal Får ej delegeras Personalfrågor ej reglerade i rektors delegationsordning Utse hedersdoktor 2

4 A.2. Fakultetsnämndens delegation till dekan 5. Personal Får ej delegeras* Personalfrågor ej reglerade i rektors delegationsordning Besluta om befordran av universitetsadjunkt till universitetslektor Besluta i ärende om antagning av docent Besluta i ärenden om antagning av meriterad lärare (Nivå 1) och excellent lärare (Nivå 2) Beslut om arvoden för sakkunniga Besluta om semester för prefekt (motsvarande) och kanslichef Fastställa anställningsprofil för universitetslektor, biträdande universitetslektor och universitetsadjunkt Utse sakkunniga för tillsättning av anställningar som professor, adjungerad professor, universitetslektor, adjungerad lektor, biträdande lektor Utse sakkunniga vid befordran av universitetslektor till professor respektive vid befordran av universitetsadjunkt till universitetslektor Utse sakkunniga vid antagning av docent *Får ej delegeras längre än till prodekan eller vicedekan A.3. Fakultetsnämndens delegation till prodekan 3. Utbildning Får ej delegeras Inrättande av utbildning b) Revidera utbildningsplan för utbildningsprogram (ändringar av redaktionell karaktär). Se även i rektors delegationsordning och a) i listan över de ärenden nämnden fattar beslut om Platsantal och platsfördelning Besluta om antalet studenter som antas på program. Se även i rektors delegation till fakultetsnämnden (beslut om antalet platser på program) Inom högskoleförordningens minimigränser besluta om den exakta fördelningen av platser mellan betygs- och provgruppen vid urval till program som vänder sig till nybörjare Förslagsställare: Prefekt vid värdinst./programsamordnare. A.4. Fakultetsnämndens delegation till vicedekan 3. Utbildning Får ej delegeras Utbildningsfrågor ej reglerade i rektors delegationsordning Ansvara för att utreda och vidta eventuella åtgärder i de fall doktorand och handledare inte är överens om att de uppfyller sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. 3

5 A.5 Fakultetsnämndens delegation till prefekt 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Ekonomifrågor ej reglerade i rektors delegationsordning Fastställa budget för institution/enhet Fastställa verksamhetsplan för institution/enhet Fastställa verksamhetsberättelse för institution/enhet Fastställa bokslut för institution/enhet 3. Utbildning Får ej delegeras Inrättande av utbildning Inrätta, revidera och avveckla kurs samt fastställa kursplan Platsantal och platsfördelning Fastställa antal platser på kurs Besluta om vakanser på program ska återbesättas och hur många platser som ska fyllas Prov, examination och betyg Besluta om riktlinjer för anordnande av undervisning och prov 4

6 B. Dekanens delegation B.1 Frågor som dekanen fattar beslut om 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Allmänt Inrätta stipendier inom ramen för gällande bestämmelser Underteckna avtal om samverkan på fakultetsövergripande nivå oavsett om avtalet innehåller något ekonomiskt åtagande eller inte Externfinansierad verksamhet Avtal avseende forskning och uppdragsutbildning Sekretessavtal/NDA, LoI/MoU, Material transfer agreement (MTA) Underteckna LoI/MoU på fakultetsövergripande nivå Beslut om ekonomiska transaktioner Utbetalnings-/bokföringsorder Besluta om medfinansiering på fakultetsgemensam nivå/motsvarande 3. Utbildning Får ej delegeras Stipendier Besluta om att skattefritt stipendium får användas för finansiering av levnadsomkostnader för studerande på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt vid postdoktoral meritering Utbytesavtal Teckna övergripande utbytesavtal för fakultetsområdet och där ingående institutioner Läsår och terminsindelning Besluta om undantag från fastställd läsårsindelning då utbildningen kräver en annan förläggning av läsåret/terminen, dock högst fem dagar (med beaktande av studiestödsförordningen) Utbildning på forskarnivå Besluta om undantag om utlysning av lediga utbildningsplatser Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål Fastställa tid och plats för disputation Medge undantag från elektronisk publicering av doktorsavhandling då upphovsrättsliga skäl föreligger Besluta om ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent för varje enskilt licentiatseminarium Besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild disputation 5

7 Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på central eller fakultetsnivå Besluta om riktlinjer för fastställande och uppföljning av individuell studieplan Avge yttrande i överklagandeärenden som rör tillgodoräknande inom forskarnivå Besluta om tillgodoräknande av andra året från masterexamen vid antagning till utbildning på forskarnivå 5. Personal Får ej delegeras Bestämmelse Kommentar Anställning Besluta om utlysning av befattningar HF, AO i enlighet med anställningsordning Besluta om att anställa1 lärare RF, LOA, HF, AO Undantaget de anställningar som rektor beslutar om Beslut om dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt fattas av rektor Besluta om anställning 1 av kanslichef RF, LOA, AF, LAS, rektorsbeslut Efter samråd med universitetsdirektören Besluta om arbetsmarknadspolitisk anställning efter genomförd samverkan i universitetets centrala samverkansgrupp (CSG) LOA, AF, LAS, förordning 2000:630 Information och dialog ska ske på arbetsplatsträff (APT) och i lokal samverkansgrupp (LSG) eller fakultetens samverkansgrupp (FSG). Samverkan inför beslut sker i den centrala samverkansgruppen (CSG) Besluta att avbryta en rekrytering AF Där dekan beslutar om anställning Besluta om återanställning av anställd som avgått med ålderspension 1 Inbegripet fastställande av lön och övriga anställningsvillkor. 6

8 Uppdrag Utse vicedekan samt fastställa uppdragsvillkor Utse prefekt vid institution Efter samråd med rektor. Vid institution som är organisatoriskt delad mellan flera fakulteter ska utseendet föregås av ett samråd mellan berörda dekaner Utse ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt Utse föreståndare vid centrumbildning Utse handläggare för lika villkor vid fakultet Besluta om uppdragstillägg och övriga villkor för prefekt (motsvarande), biträdande prefekt, ställföreträdande prefekt Lön och övriga anställningsvillkor Besluta om ny lön vid lönerevision för professor, adjungerad professor och gästprofessor Besluta om ny lön vid lönerevision för kanslichef Besluta om annan stationeringsort för lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal Besluta om lönetillägg (får endast vidaredelegeras vid beslut om lönetillägg kortare tid än 2 månader) Ingå enskild överenskommelse i enlighet med gällande kollektivavtal när det gäller uttag utöver 150 timmar övertid per kalenderår för lärare RALS, RALS-T Villkorsavtal och Villkorsavtal -T RALS, RALS-T Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T, Lokalt arbetstidsavtal I samråd med tillträdande prefekt eller under pågående mandatperiod prefekt Efter samråd med rektor Beslut utifrån Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt), dnr FS Efter samråd med universitetsdirektören Ledigheter Besluta om skälighetsledigheter över 6 månader Villkorsavtalet, Villkoravtalet-T, Tjänstledighetsförordningen, m.fl. 7

9 5.2.4 Bisysslor Besluta om åtgärd i samband med granskning av redovisning av bisyssla för lärare, med undantag av arbetstagare som omfattas av chefsavtalet (se även universitetsdirektören p 5.3.4) HF, LOA, Omställning (se även Anställnings upphörande) Besluta om risk för övertalighet med anledning av verksamhetsförändring, MBL, LAS, Avtal om omställning Gäller övergripande för fakulteten Anställnings upphörande (varsel, uppsägning) Besluta om skiljande från provanställning vid eller före prövotidens utgång LAS, LOA, HF Undantaget de anställningar rektor beslutar om Besluta om anställds egen begäran om uppsägning LOA, Villkorsavtal-T Undantaget de anställningar rektor beslutar om Undantaget postdoktor (beslut fattas av prefekt) Arbetsmiljö, brand och strålskydd Fullgöra de uppgifter som framgår av arbetsmiljölagstiftningen, brandskyddslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, andra föreskrifter, det lokala samverkansavtalet och den av rektor beslutade uppgiftsfördelningen gällande respektive område. (FS ) Mallar för delegering av arbetsuppgifter finns i regeldokumentet, se rektorsbeslut (FS ), AML 8

10 B.2 Dekanens delegation till prefekt 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Externfinansierad verksamhet Underteckna LoI/MoU på fakultetsövergripande nivå Bidragsavtal Underteckna bidragsavtal inom fakulteten med statliga, kommunala och mellanstatliga myndigheter samt organisationer och stiftelser, utan begränsning av bidragsbeloppets storlek. Observera att om bidragsgivaren är ett företag gäller p (Får ej delegeras längre än till prefekt/föreståndare) Uppdrags- och samarbetsavtal Underteckna uppdrags- och samarbetsavtal inom fakulteten där universitets ekonomiska andel sammantaget understiger 3 mkr. Observera begränsning i denna delegation ovan rektor p (Får ej delegeras längre än till prefekt/föreståndare) Sekretessavtal/NDA, LoI/MoU, Material transfer agreement (MTA) Underteckna sekretssavtal/nda. Observera begränsning i denna delegation under p (Får ej delegeras längre än till prefekt/föreståndare) Underteckna MTA (Får ej delegeras längre än till prefekt/föreståndare) Beslut om ekonomiska transaktioner Utbetalnings-/bokföringsorder Teckna utbetalnings-/bokföringsorder för institutioner/enheter inom fakulteten (får ej delegeras längre än till biträdande prefekt/motsvarande). Se även i dekanens delegation till kanslichef respektive rektor för Lärarhögskolan Besluta om medfinansiering på institutionsgemensam nivå (får ej delegeras längre än till prefekt/föreståndare) Upphandling/inköp Beställa varor och tjänster inom ramen för budget genom avrop från ramavtal Besluta om direktupphandling av varor och tjänster i samråd med upphandlingsansvarig vid universitetsledningens kansli, under förutsättning att direktupphandling får ske och att dokumentationskravet uppfylls Besluta om att genomföra upphandling och förnyad konkurrensutsättning inom ramen för budget i samråd med upphandlingsansvarig vid Universitetsledningens kansli Fatta tilldelningsbeslut för upphandling i samråd med upphandlingsansvarig vid Universitetsledningens kansli, samt teckna därpå följande avtal, med kontraktsvärde understigande tröskelvärdet 9

11 3. Utbildning Får ej delegeras Antagning, anstånd och studieuppehåll Besluta om särskild behörighet för kurser Besluta om studieuppehåll Besluta att antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå får fortsätta med studier efter studieuppehåll Medge tillstånd till parallelläsning Utbytesavtal Teckna utbytesavtal för institutionen/enheten Prov, examination och betyg Utse examinator vid utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå Utbildning på forskarnivå Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som slutmål efter det att finansieringsplan godkänts av dekan Utseende av huvudhandledare och biträdande handledare (får ej delegeras vidare längre än till prefekt) Besluta om byte av handledare efter doktorands begäran (får ej delegeras längre än till prefekt) Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på institutionsnivå Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand till följd av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet Besluta om förlängning av anställning som doktorand till följd av vård av sjukt barn Fastställa och följa upp individuell studieplan Underteckna avtal med andra lärosäten och aktörer när extern handledning anlitas Underteckna avtal med annan arbetsgivare kring frågor om rättigheter och finansiering i de fall doktorand inom ramen för extern anställning bedriver utbildning på forskarnivå Besluta om tillgodoräknande under studierna på forskarnivå Utbildningsfrågor ej reglerade i rektors delegationsordning Fastställa tid (inom terminstid) och plats för försvar av licentiatuppsats Prefekt kan när det är motiverat göra ändringar, upprätta och fastställa en enskild individuell studieplan. Utse kontaktperson för stöd vid studenters funktionsnedsättningar gällande utbildningsprogram för vilken institutionen har värdskapet (Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionshinder) 10

12 4. Organisation och förvaltning m.m. Får ej delegeras Anmälningar/tillstånd vid forskning För forskningshuvudmannens (Umeå universitet) räkning underteckna ansökan till den regionala etikprövningsnämnden i Umeå om etikprövning av forskning som avser människor 5. Personal Får ej delegeras Bestämmelse Kommentar Anställning Besluta om anställning som doktorand HF Besluta om anställning som postdoktor, amanuens Anställningsordn ing, Postdoktorsavtalet Ärende ej reglerad i rektors delegationsordning Besluta om anställning2 av övrig teknisk och administrativ personal RF, LOA, AF, LAS, rektorsbeslut Efter samråd med personalsekreterare Besluta om arbetsmarknadspolitisk anställning efter genomförd samverkan i universitetets centrala samverkansgrupp LOA, AF, LAS, förordning 2000:630 Information och dialog ska ske på arbetsplatsträff (APT) och i lokal samverkansgrupp (LSG) eller fakultetens samverkansgrupp (FSG). Samverkan inför beslut sker i den centrala samverkansgruppen (CSG Uppdrag Utse studierektor vid institution Besluta om uppdragstillägg för studierektorer, enhetschefer underställda prefekten Efter samråd med dekan och utifrån Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (dnr FS ) Lön och övriga anställningsvillkor Besluta om ny lön vid lönerevision för lärare RALS, RALS-T Villkorsavtal-T, AO Efter samråd med personalsekreterare Besluta om lön för doktorander enligt doktorandavtal Lokalt kollektivavtal Besluta om ny lön vid lönerevision för övrig teknisk och administrativ personal RALS, RALS-T Villkorsavtal-T Efter samråd med personalsekreterare 2 Inbegripet fastställande av lön och övriga anställningsvillkor. 11

13 Besluta om närvaroskyldighet på arbetsplatsen för lärare, doktorander samt teknisk/ administrativ personal RALS, RALS-T Villkorsavtal-T I enlighet med lokala arbetstidsavtal Besluta om arvoden (vid beslut om arvoden upp till 2 månader eller som understiger två basbelopp/år) Villkorsavtal-T Ledigheter Besluta om rätt till ledighet i enlighet med lag och avtal Villkorsavtalet Villkoravtalet-T, Tjänstledighetsförordningen, m.fl. Gäller ledighet p.g.a. sjukdom, utlandstjänstgöring, föräldraledighet, ledighet för vissa kommunala uppdrag, ledighet för facklig anställning, annan ledighet Besluta om skälighetsledigheter som är 6 månader eller kortare (Förlängning av sk.ledighet efter 6 månader fattas av dekan) Villkorsavtalet Villkoravtalet-T, Tjänstledighetsförordningen, m.fl Anställnings upphörande (varsel, uppsägning) Besluta om skiljande från provanställning vid eller före prövotidens utgång LAS, LOA, HF Beslut avseende teknisk och administrativ personal Undantaget de anställningar rektor resp dekan beslutar om Besluta om besked och varsel med anledning av att tidsbegränsad anställning enligt LAS och HF upphör LAS, HF Besluta om begäran om anställds uppsägning Beslut avseende teknisk och administrativ personal samt i samråd med dekan avseende doktorand, postdoktor Undantaget de anställningar rektor respektive dekan beslutar om 12

14 5.2.7 Arbetsmiljö, brand och strålskydd Fullgöra de uppgifter som framgår av arbetsmiljölagstiftningen, brandskyddslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, andra föreskrifter, det lokala samverkansavtalet och den av rektor beslutade uppgiftsfördelningen gällande respektive område. (FS ) AML Miljöledning och miljöskydd Fullgöra de uppdrag som framgår av förordning om miljöledningsansvar 2009:907, andra föreskrifter och den av rektor beslutade uppgiftsfördelningen i det systematiska miljöledningsarbetet. rektorsbeslut Prefekt har visst direkt ansvar enligt rektorsbeslut Avseende miljöskydd har ansvar för yttre och inre miljö enligt miljöbalken 1998:808 delegerats direkt från rektor till prefekt/motsvarande enligt beslut Dnr: UmU

15 B.3 Dekanens delegation till kanslichef 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Beslut om ekonomiska transaktioner Utbetalnings-/bokföringsorder Teckna utbetalnings-/bokföringsorder inom fakulteten gemensamt (får ej delegeras vidare längre än till respektive kanslichef) Teckna bokföringsorder (betalattest) för institutioner/enheter inom fakulteten. Se även i dekanens delegation till prefekt Upprätta och attestera (ej betalattest) för institutioner/enheter inom fakulteten (får delegeras till controller/ekonom för fakulteten). Se även i dekanens delegation till rektor för Lärarhögskolan 5. Personal Får ej delegeras Bestämmelse Kommentar Anställning Besluta om anställningar vid kansliet Besluta om ny lön i samband med lönerevision för de anställningar kanslichefen har att besluta om Besluta om att avbryta en rekrytering vid kansliet Besluta om arbetsmarknadspolitisk anställning efter genomförd samverkan i universitetets centrala samverkansgrupp (CSG) RF, LOA, LAS, rektorsbeslut Anm i rektors delegation till dekan AF, LAS Efter samråd dekan LOA, AF, LAS, förordning 200:630, främjandelagen m.fl. Information och dialog ska ske i fakultetens samverkansgrupp (FSG). Samverkan inför beslut sker i den centrala samverkansgruppen (CSG) Ledigheter Besluta om rätt till ledighet i enlighet med lag och avtal Villkorsavtal-T, tjänstledighetsförordning m.fl. Gäller för de anställningar som kanslichefen beslutar om Besluta om skälighetsledigheter som är 6 månader eller kortare (Förlängning av sk.ledighet efter 6 månader fattas av dekan) Villkorsavtal-T, tjänstledighetsförordning m.fl. Gäller för de anställningar som kanslichefen beslutar om Anställnings upphörande (varsel, uppsägning) Besluta om skiljande från provanställning vid eller före prövotidens utgång LAS, LOA, HF Gäller för de anställningar som kanslichefen beslutar om 14

16 Besluta om besked och varsel med anledning av att tidsbegränsad anställning enligt LAS och HF upphör LAS, HF Besluta om begäran om anställds uppsägning LOA, Villkorsavtal-T Gäller för de anställningar som kanslichefen beslutar om Arbetsmiljö, brand och strålskydd Fullgöra de uppgifter som framgår av arbetsmiljölagstiftningen, brandskyddslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, andra föreskrifter, det lokala samverkansavtalet och den av rektor beslutade uppgiftsfördelningen gällande respektive område (FS ) AML Se ovan Miljöledning och miljöskydd Fullgöra de uppdrag som framgår av förordning om miljöledningsansvar 2009:907, andra föreskrifter och den av rektor beslutade uppgiftsfördelningen i det systematiska miljöledningsarbetet Prefekt har visst direkt ansvar enligt rektorsbeslut Avseende miljöskydd har ansvar för yttre och inre miljö enligt miljöbalken 1998:808 delegerats direkt från rektor till prefekt/ motsvarande enligt beslut dnr B.4 Dekanens delegation till rektor för Lärarhögskolan 2. Ekonomi och avtal Får ej delegeras Beslut om ekonomiska transaktioner Utbetalnings-/bokföringsorder Teckna bokföringsorder (betalattest) för institutioner/enheter inom fakulteten. Se även i dekanens delegation till prefekt samt i dekanens delegation till kanslichef Upprätta och attestera (ej betalattest) för institutioner/enheter inom fakulteten (får delegeras till controller/ekonomisamordnare och fakultetsadministratör för Lärarhögskolan). Se även i dekanens delegation till kanslichef 15

17 C. Förkortningar AF Anställningsförordningen (1994:373) Villkorsavtal Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren i staten Villkorsavtal-T Avtal som tillsvidare reglerar de generella anställningsvillkoren i staten ATL Arbetstidslag (1982:673) AO Umeå universitets anställningsordning FL Förvaltningslagen (1986:223) FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Förordning 2000:630 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga HF Högskoleförordningen (1993:100) HL Högskolelag (1992:1434) LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd LFA Lag (1994:261) om fullmaktsanställning LOA Lagen (1994:260) om offentlig anställning LoI Letter of Intent LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling MBL Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MoU Memorandum of Understanding PA Pensionsavtal för statligt anställda RALS Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet RALS-T Tillfälligt ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet RF Regeringsformen (1974:152) RGK Riksgäldskontoret SemL Semesterlag (1977:480) 16

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga. vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga. vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11 Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-12-18

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-02-08

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Delegationsordning Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Delegationsordning Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Delegationsordning Teknisk-naturvetenskaplig fakultet BESLUT 2011-09-08 Reviderad 2011-12-01 Reviderad 2012-12-10 (beslut av dekan) Reviderad 2013-10-07 (dekanus delegation) Reviderad 2014-04-24 (fakultetsnämndens

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Överbibliotekarien Delegationsordning 2013-11-01 tills vidare Delegationsordning vid UmUB kopplad till rektors beslut om delegationsordning för Umeå universitet (dnr UmU 100119011).

Läs mer

Delegationsordning. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. BESLUT Reviderad Reviderad (beslut av dekan) Dnr

Delegationsordning. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. BESLUT Reviderad Reviderad (beslut av dekan) Dnr Delegationsordning Teknisk- naturvetenskaplig fakultet BESLUT 2011-09-08 Reviderad 2011-12-01 Reviderad 2012-12-10 (beslut av dekan) Dnr 103-1701-11 1 Innehållsförteckning A. Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning

Läs mer

Typ av dokument: Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Typ av dokument: Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2012-01-01- tills vidare Organisation Planeringsenheten Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd

Läs mer

Förvaltningschefens delegation

Förvaltningschefens delegation Förvaltningschefens Fastställd av 2011-09-30 Giltighetstid: 2011-10-01 och tills vidare Ansvarig enhet: Universitetsförvaltningen Dnr: UmU 100-1190-11 Typ av dokument: Regel Delegationen utgår från den

Läs mer

Rektors delegationsordning för Umeå universitet

Rektors delegationsordning för Umeå universitet Rektors delegationsordning för Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-12-23 Dnr: FS 1.2.4-1819-14 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning fastställd av rektor 2013-09-03 Typ av

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors delegationsordning för Umeå universitet

Rektors delegationsordning för Umeå universitet Rektors delegationsordning för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-03 Dnr: UmU 100-1190-11 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning fastställd av rektor 2012-11-20 Typ av

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Universitetsdirektörens vidaredelegation Fastställd i samråd med förvaltningschefen

Universitetsdirektörens vidaredelegation Fastställd i samråd med förvaltningschefen Universitetsdirektörens vidaredelegation Fastställd i samråd med förvaltningschefen Datum: 2012-06-26 Dnr: UmU 100-1190-11 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Ekonomi och avtal... 5 3. Utbildning...

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMFAK 2016/10 Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, /vice, institutionsstyrelse

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå 901 87 Umeå Dokumenttyp: Regler Område: Personal Ansvarig enhet: Personalenheten Fastställd av: Rektor Datum: 2014-06-17 Giltighetstid: 2014-07-01 och tv Dnr: FS 1.1.2-803-14

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 ( ) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Organisation av forskarutbildningen Rektor fattar beslut om att inrätta ämnen på forskarutbildningsnivå vid Umeå

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE

Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE Inledning En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma vilka

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde Besluts- och delegationsordning för Humanistiska s verksamhetsområde Fastställd av Humanistiska 2014-05-06 och reviderad 2014-10-07, 2015-06-02 och 2016-06-04 Dnr. SU FV- 1.2.3-1543-14 Detta dokument är

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet Sid 1 (7) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet 1. Allmänt Umeå universitets vision och delmål utgör grunden och utgångspunkten för all verksamhet inom Umeå universitet, och är därmed centrala

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor Dnr: UmU FS Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor Dnr: UmU FS Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-06-28 Dnr: UmU FS 1.1-87-16 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2016-07-01

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten 1 (13) BESLUT 2016-10-27 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2016-10-18. Enligt

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden 1 (5) Beslut FN 2011-04-05 Bilaga till delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer