VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump"

Transkript

1 1 VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump Denna guide för anskaffning och installation av luftvärmepumpar är en del av ett större reparationskort för föreningshus som publicerats hösten I den kommer man att allmänt behandla och anvisa om reparationsverksamhet angående uppvärmnings-, vatten- och avloppssamt luftkonditioneringsapparatur och system. Reparationskortet strävar till att uppmärksamma föreningshusens särdrag gällande användning och verksamhet samt mångfalden av byggnadstyper. I detta reparationskort behandlas främst uteluftvärmepumpar och speciellt luft-luftvärmepumpar. Andra uppvärmningssystem kommer att behandlas i reparationskortets andra delar. Uppvärmingssystem Uppvärmning av föreningshus är en utmaning. Man måste beakta byggnaden och dess renoveringskrav som helhet. Uppvärmingssättet bör väljas som en del av den av bidragen förutsatta helhetsplanen för renoveringen. Som första alternativ bör alltid vara att ansluta sig till fjärrvärme. Detta kommer dock endast sällan på fråga eftersom fjärrvärme endast fås i tätorter. Uppvärmningsmöjligheterna för föreningshusen på gläsbygden minskar. Framtidsutsikterna för oljeuppvärmningsprisen är inte uppmuntrande. Kostnaderna för direkt eluppvärmning börjar vara ohållbara speciellt i de gamla föreningshusen. Det lönar sig att satsa på reglering och handledning i de hus där oljeuppvärmning fungerar tekniskt och har ekonomisk bruksålder. Förbättring av nyttoförhållanden inom oljeuppvärming kan hämta snabbare ekonomisk nytta än tex installationen av en luftvärmepump. Trä är det bästa förnybara biobränslet ur klimatförändringens synvinkel. Bytet från olje- till flis-eller pelletsystem bör särskilt undersökas. Luftvärmepumpar Försäljningen av luftvärmepumpar har fördubblats flere år i rad. Värmepumpsboomen kan även ses i föreningshusens bidragsansökningar. Detta reparationskort skall visa kraven för bidrag samt ge anvisningar för planering samt anskaffning av apparater och installationer av dem. Värmepumpens funktion och egenskaper Luftvärmepumper fungerar i princip som ett kylskåp eller en frys. Värmeenergin flyttas med hjälp av köldmedium in i byggnaden från den kalla uteluften. Luft-luftvärmepumpen samlar värmen via en utomhus installerad blåsare/förångare( uteenhet )och ger ut värmen via inomhusdelen ( inneenheten ). Luftvärmepumpen är en fungerande lösning vid sidan om direkt elvärme. Systemet producerar gratis tilläggsenergi jämfört med den direkta eluppvärmningen. Ett förmånligt pris, enkel installation och lättskötthet hör dessutom till luftvärmepumpens fördelar.

2 2 Luft-luftvärmepumpens nackdelar är, att den vid sidan om kräver ett fungerande grunduppvärmingssystem. Luftvärmepumpen är dessutom svår att placera i byggnader av historiskt värde. Föreningshus är ofta sådana. Apparaterna har en design som är främmande för det finska byggandet. Man har inte erfarenhet om en luftpumps livscykel. Man skall inte heller glömma problem av det ljud som både inne och uteenheterna förorsakar. Luftvärmepumpen fungerar som ersättare av direkt elvärme under uppvärmingssäsongens början och slut, speciellt då temperaturen ute hålls under -15 grader C. Man måste komma ihåg att detta inte betyder att man kan minska på eluppvärmingssystemet. I under 15 grader C får man ingen större nytta av luftvärmepumpen. Då värmer man upp med endast direkt el. Planeringsanvisningar Valet av uppvärmingssytem ska grunda sig på en omfattande analys om byggnadens nuvarande värmesystem, konstruktion, energiförbrukning, särdragen av byggnadens användning samt de villkor byggnaden ställer för installation och placering. Man formulerar planer och kostnadsberäkningar om uppvärmingen som grundar sig på kartläggning av byggnadens skick och systemanalys. Renovering av konstruktioner Det är ytterst viktigt att förbättra möjliga brister i värmeisoleringen av byggnaderna. Utförandet av sådana arbeten förbättrar energihushållningen utan fortsatt service eller tilläggskostnader i senare skeden. Installation av extra värmeisolering förutsätter alltid en konstruktionsplanerares expertis. Vacker interiör och exteriör - trivsel Då man installerar luftvärmepumpar i gamla värdefulla byggnader måste man vara varsam med placeringen av pumpen. Man måste beakta byggnadens historia oh arkitektur. Det krävs omtanke vid palceringen av inne- och uteenheterna. Apparaterna kan inte,oberoende av vägande tekniska skäl, placeras på paradplats tex vid ingången till byggnaden eller på centrala platser i interiören. Båda enheterna skall placeras i första hand ur estetisk synvikel utan att helt glömma det tekniska. Uteenheten skall inte fästas i ytterväggen utan kan med fördel placeras till och med 15 meter från huvudbyggnaden, tex i samband med en utebyggnad. Speciellt träbyggnader kan få konstruktionsfel om uteenheter fästs vid ytterväggar. Inneenheter som ställs på golvet passar oftast bättre in än väggenheter. Energiförbrukning Innan renoveringsarbetet påbörjas bör man undersöka hur mycket energi som går till uppvärmning av byggnaden. Detta är nödvändigt vid kalkylering av lönsamhet för installation av luftvärmepump.vid uppföljning av energiförbrukning kan man upptäcka fel i funktionalitet och/eller förbrukning oh ha nytta av uppföljningen även i framtiden.

3 3 Bevaringstemperatur i byggnaden Man har i undersökningar kommit fram till att en temperatur på minst +12 grader C är lämplig om byggnaden används säsongsvis och innetemperaturen vill sänkas då huset står tomt. I lägre temperaturer ökar risken för fuktskada. Trä- och stockhus samt byggnader byggda av massivtegel kan lämnas helt kalla vintertid om det inte finns risk för frusna vattenrör. Experter skall alltid rådfrågas då man önskar lämna en byggnad kall över vintern. Uppläggandet av lämplig bevaringstemperatur skall baseras på noggrann uppföljan samt optimering av uppvärmingstiden från bevaringstemperatur till användningstemperatur. Vanligtvis är luftvärmepumparna försedda med reglage till +16 grader C. Om man vill sänka temperaturen till +12 grader C, måste man förse pumpen med rätt slags reglage. Då man använder bevaringstemperatur bör man försäkra sig om att hela byggnaden håller samma temperatur. Eftersom en värmepump är en punktvärmekälla finns risk för kondens längre från själva värmekällan. Tekniska förutsättningar Av de tekniska funktionsförutsättningarna måste man särskilt beakta det ljud som hörs från luftvärmepumpen samt installationen så att värmen når byggnaden jämnt. Minimering av uteenhetens isbildning och problem som uppstår därav samt tömning av kondensvatten som möjligtvis bildas i inneenheten bör lösas utan kompromisser. Synkronisering av värmesystemet Synkronisering av de olika värmeanläggningarna bör noga uppmärksammas för att få ut den största nyttan då man använder luftvärmepump. Justeringsvärdena i grundsystemet ska ställas så att luftvärmepumpen är den enda värmekällan så långt dess funktionsförutsättningar angående temperaturer räcker. Grundvärmen skall kopplas på först då man fått full nytta av luftvärmepumpen. Planeringsdokument Som ovan nämnts förutsätts noggrann planering före installation av en luftvärmepump. Renoveringens huvudplanerare ansvarar för att de nödvändiga planerna skaffas oh att de bildar en helhet som motsvarar de krav som ställts. En VVs-planerare eller en planeringsbyrå eller leverantören för apparaten gör de tekniska planerna. I värdefulla utrymmen bör man konsultera en arkitekt om hur pumpen kan placeras i historisk miljö. Från fasadritningar, bottenplansritningar samt väggskissar skall man kunna se hur anläggningen placeras i byggnaden eller hurdant eventuellt tak uteenheten har. Rör, ledningar, ingröpningar och inkapsling bör också framkomma i ritningarna. De tekniska planerna innehåller

4 4 apparatdefinitioner, effektdefinitioner, COP-tal samt en redovisning för hur luftvärmepumpen synkroniseras med det andra uppvärmningssättet. Att be om offert Val av apparat skall baseras på ett anbudsförfarande till olika leverantörer. Apparaten kan inte skaffas om ett bra anbud fåtts av bara en leverantör. Vid val av anårdning borde man sträva till att skaffa en apparat av känt märke av en leverantör som funnits på marknaden länge. Man bör försäkra sig om att garantin, servicen och reservdels leveransen fungerar under apparatens estimerade livslängd. Apparaten skall installeras av leverantören. Offertanbudet skall innehålla planer av apparater och apparatplaceringar effektbestämmelser COP-tal (värmekoefficient) enligt standard krav att under den första uppvärmningssäsongen synkronisera luftvärmepumpen med den resterande uppvärmningsapparaturen för att kunna maksimera den ekonomiska nyttan I offerten skall följande saker utredas separat pris för apparatur och installation separat pris för byggnadsarbeten kopplade till installationen separat pris för elarbeten kopplade till installationen utredning för garanti, service och brukshandledning Vilka är förutsättningarna för att få bidrag till anskaffning och installation av luftvärmepumpar? I huvudsak kan enbart föreningshus som redan har direkt eluppvärmning få bidrag. Som bilaga till ansökan måste finnas en plan gjord av en kompetent planerare. Uteenheten skall ej installeras på byggnadens yttervägg. Apparaten får ej användas till eller skaffas för avkylningsändamål. Bidraget står för max 60% av planerings-, anskaffnings-, installations- och byggnadskostnaderna. Källor: Lämpöpumput, Suomalainen käsikirja aikamme lämmitysjärjestelmästä, Rae Perälä Alfamer Tekniikanmaailma, Rakennusmaailma lämpöpumppuvertailu Internet Bilagor: Termer(Termit) Teknik (Tekniikka) Tilläggsuppgifter på finska: (Lisätietoja seurantalojen korjausavustusten osalta) Rakennustutkija Leni Pakkala, Suomen Kotiseutuliitto, p

5 5 Bilaga 1 Termer Luft-luftvärmepump Luft-luftvärmepumpen samlar värme ur uteluften via en blåsnings/ångarenhet och avger den direkt i innomhusluften via en (split) enhet eller flere (multisplit) enheter. Luft-vattenvärmepump Värmen som uteenheten av en luft-vattenvärmepump samlar överförs till vatten, vanligtvis till byggnadens varmvattenberedare. Apparaten hör egentligen till den direkta elvärmeanläggningen. Värmekoefficienten sjunker fort då utetemperaturen sjunker. Köldmedium I nya luftvärmepumpar används fluorkolvete, sk. HFC föreningar. HFC köldmedierna är problemavfall och får därav inte släppas ut i atmosfären. Även oljorna som används i kompressorerna är problemavfall. Värmekoefficient COP (Coefficient Of Performance) är den värmeeffekten luftvärmepumpen ger delat med den effekt den tar från elnätet. I dags dato anger man att luftvärmepumpar har ett COP-värde på till och med över sex. Det betyder att pumpen producerar över 6 kw med den 1 kw den tar från elnätet. Detta torde stämma när COP-värdet anges enligt standard då utetemperaturen är +6 grader C. Under köldperioder måste uteenheten smältas och under den tiden värmer pumpen inte inomhusluften alls. Det betyder att man i praktiken når 1,8 2,5 COP. Förångare Förångaren är en värmeväxlare, var värmen från uteluften blandas med köldmediet. Kylaren Kylaren är en värmeväxlare, var energin som värmepumpen samlat upp förflyttas inomhus. Kompressor Kompressorn är en pump som suger klödmediet från förångaren och håller trycket i förångaren så lågt att köldmediet kan koka. Sedan pumpar kompressorn köldmediet i kylaren med så högt tryck att den kan förvätskas. De hermetiska kompressortyper som används i luftvärmepumpar heter rotary, twin rotary och scroll. On/Off luftvärmepump I dessa pumpar styrs kompressorn av en termostat. Då innetemperaturen sjunker startar kompressorn och börjar gå på full effekt. Den går tills termostaten stannar kompressorn. Produceringen av värme är inte jämn och värmekoefficienten är inte så god. Kompressorns liv förkortas av att den går stundvis. De billigaste pumparna på marknaden är vanligtvis on/off pumpar.

6 6 Inverterluftvärmepump Invertern (frekvensändraren) ställer hastigheten i kompressorn och ställer effekten jämnt enligt behovet av uppvärmning. Värmeproduceringen är jämn och nyttan större än hos on/off pumpar. Pumpen kan gå delvis, vilket leder till att värmekoefficienten är bättre. Då man väljer värmepump borde man sträva till att överdimensionera pumpen så att man kan dra den maximala nyttan av att pumpen går bara delvis. Bild paisuntaventtiili=strypventil kompressori=kompressor höyrystin=förångare 4-tie magneettiventtiili=4-vägs magnetventil ulkoyksikkö=uteenhet sisäyksikkö=inneenhet lauhdutin=kylare suodatin=filter kauko-ohjain=fjärr-reglage

7 7 Bilaga2 Teknik Hur fungerar en värmepump? Uppvärmningen baserar sig på köldmediets förångande i uteenheten i lägre temperatur och tryck, och kylning till vätska i inneenheten i högre temperatur och tryck. Uteenheten fungerar som förångare och inneenheten som kylare. Då man använder apparaten om avkylare fungerar den i motsatt riktning: uteenheten som kylare och inneenheten som förångare. Värmepumpen som uppvärmare Köldmediet, som avkylts kraftigt efter att det pumpats till förångaren, tillåts fånga värme från uteluften vilket leder till att det samtidigt förångas. Därefter pressar kompressorn köldmediet med högt tryck (ca 36 bar), som leder till att det samtidigt upphettas (till ca.60 grader C). Nu styrs det pressade varma köldmediet till inneenhetens kylare varifrån den avger värme in i byggnaden. Köldmediet som avstått från värme förvandlas igen till vätska. Köldmediet i vätskeform tillåts nu pressas genom strypventilen på nytt till förångaren. Trycket i köldmediet minskar kraftigt och köldmediet avkyls. Då köldmediet frigjorts till förångaren börjar det igen samla värme och cirkulationen börjar om från början. I luftvärmepumpens enheter samlas fukt från luften. På vintern samlas fukten på ytan av uteenhetens förångare och på sommaren vid avkylning på inneenheten. Uteenheten samlar kondensvatten som mest vid noll grader. Då finns det mycket fukt i luften. Om ytan av förångaren är kallare än noll grader, blir kondensvattnet till is på förångaren. Isen isolerar och försämrar förångarens värmeupptagningsförmåga. Luftvärmepumpen reagerar på isbildningen och startar en avsmältningsfunktion. Avsmältningen fungerar väl endast i de pumpmodeller som gjorts för kalla klimat, sk. Nordic-modeller. Då man skaffar en luftpump är det skäl att kontrollera att pumpen fungerar i kalla nordiska förhållanden.

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energipålar ger energieffektiva byggnader

Energipålar ger energieffektiva byggnader WHITE PAPER Energipålar ger energieffektiva byggnader www.ruukki.com Ruukkis energipålar kombinerar grundläggning av byggnader med utvinning av jordvärme. Energipålarna lämpar sig särskilt väl för kontor

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer