Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna"

Transkript

1 Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Antagen

2 Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna ARBETSORDNING Förslag Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Innehåll Inledning... 3 Sammansättning... 4 Sekretariat... 4 Förvaltande myndigheter... 5 Verksamhet... 5 Uppgifter vid de regionala samverkansorganen... 6 Ett ärendens gång... 6 Sammanträdesmöten... 7 Beslut... 7 Innehåll i ansökningstext... 8 Närvaro- och yttranderätt... 8 Jävsregler... 8 Beslut enligt skriftlig procedur... 8 Arbetsgrupper... 8 Ersättningsfrågor... 9 Ledamöternas kontaktuppgifter... 9 Sekretariatets kontaktuppgifter... 9 Styrande dokument Sida 2 av 10

3 Inledning Denna arbetsordning reglerar arbetet inom strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Enligt förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska partnerskapet fastställa sin egen arbetsordning. Strukturfondspartnerskapet reviderar arbetsordningen vid behov. Genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken grundas i flera strategier, handlingsprogram och verktyg på såväl europeisk och nationell som regional nivå. Genomförandet av politiken sker genom samspel mellan EU-, nationell, regional och lokal nivå, där utgångspunkten är de regionala utvecklingsstrategierna. Enligt den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är EU:s strukturfondsprogram en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet. Detta sker genom att programmen medfinansierar insatser som bidrar till genomförandet av regionala utvecklingsstrategier och andra regionala strategier och program. I Sverige inrättades åtta strukturfondspartnerskap inom de åtta geografiska områden för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet, inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder och enligt Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap. Den nationella strategin påpekar att strukturfondspartnerskapet är ett instrument för att säkerställa att synergier kan skapas mellan insatser inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Enligt lagen om strukturfondspartnerskap (2007:459) har partnerskapen till uppgift att under beredningen av ärenden om stöd från EG:s strukturfonder avge bindande yttranden om vilka av de projektansökningar som godkänts av den förvaltande myndigheten som ska prioriteras. Februari 2015 bildande regeringen strukturfondspartnerskapet för regional- och socialfondsprogrammen i programområdet Småland och Öarna Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna omfattar fyra län: Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Sida 3 av 10

4 Sammansättning Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna består av 23 ledamöter, varav: 12 politiska representanter från regioner och kommuner i Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3 representanter från arbetsmarknadsorganisationer 2 representanter från länsstyrelserna 1 representant Arbetsförmedlingen 1 representant Försäkringskassan 1 representant från Universitet/högskola 2 representanter från näringslivsorganisationer 1 representant från intresseorganisationer/föreningar Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet. Regeringen har gett till ordförande uppdrag att besluta om eventuell ersättare till ordförande samt ledamöter i strukturfondspartnerskapet enligt den representation som framgår av lagen om strukturfondspartnerskapet. Ordförande utser övriga ledamöter efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. I partnerskapet ingår inga ersättare till övriga ledamöter. Förordnandet av ledamöter gäller till och med den 31 december Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag skall ledamoten meddela detta skriftligt. Ordförande inhämtar förslag till ny ledamot inom den berörda nomineringskretsen och beslutar därefter om ny ledamot. Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från Tillväxtverket och ESF-rådet. Sekretariat Region Kronoberg ansvarar för sekretariat och övrig administrativt stöd för partnerskapets arbete. Sekretariatets huvudsakliga uppgifter är att, i samråd med ordföranden, bistå strukturfondspartnerskapet enligt följande: Förbereda strukturfondspartnerskapets möten genom att upprätta förslag till dagordning, sammankalla partnerskapet samt utarbeta möteshandlingar, rapporter och protokoll. Förberedelsearbetet avseende dagordning och möteshandlingar sker i samverkan med förvaltande myndigheter. Upprätta förslag till prioritering av de ansökningar som har beretts av de förvaltande myndigheterna. Inhämta yttrande från regionalt utvecklingsansvariga när det gäller ansökningar. Skriva yttranden över ansökningar som strukturfondspartnerskapet prioriterar samt expediera dessa till förvaltande myndigheter inför deras fortsatta beslutsprocess. Administrera utbetalning av ordförandes och ledamöters fastställda ersättningar och utlägg (reseräkningar) för möten och övriga möteskostnader enligt gällande regelverk. Hantera den ekonomiska rapporteringen till Tillväxtverket. Arkivera partnerskapets handlingar. Medverka i nätverk eller motsvarande som direkt berör strukturfondspartnerskapets arbete. I övrigt stödja ordförande i dennes uppdrag att leda strukturfondspartnerskapets arbete. Sida 4 av 10

5 Sekretariatsfunktionen är berättigad till ersättning via programmens tekniska stöd (TAmedel) efter beslut av övervakningskommittéerna. Ersättningsnivån kan inte överstiga den av övervakningskommittéerna fastställda nivån. Förvaltande myndigheter Tillväxtverket är förvaltande och attesterande/utbetalande myndighet för det regionala strukturfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet har motsvarande uppgifter för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Jönköping. Verksamhet Strukturfondspartnerskapet är gemensamt inrättat för Socialfonden och Regionalfonden. Strukturfondspartnerskapet har en självständig myndighetsuppgift när det gäller prioritering av godkända ansökningar. Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är enligt 1-2 (2007:459) att yttra sig över de ansökningar som godkänts av förvaltande myndigheterna. Partnerskapet tar inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets beslut om prioritering ska motiveras och vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Strukturfondspartnerskapet ska också: Samråda med berört samverkansorgan som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i frågan om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Partnerskapet avser att samråda med Region Gotland, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Region Jönköpings län, som har det regionala utvecklingsansvaret i Småland och Öarna. De regional utvecklingsansvariga bestämmer själva vilka aktörer i respektive län involveras i samrådet. Besluta i samråd med de förvaltande myndigheterna och de regionalt utvecklingsansvariga om innehåll och inriktning i utlysningar av ansökningar om strukturfondsmedel. Följa upp beslut från övervakningskommittéerna. Följa upp kontinuerligt och utvärdera sitt arbete. Följa upp programmen regelbundet samt vid behov föreslå förändringar. Ordförande i sin tur ansvara för att: Kalla till sammanträden. Leda strukturfondspartnerskapets arbete. Utse ledamöter i strukturfondspartnerskapet. Utse sekreterare eller motsvarande funktion som biträder strukturfondspartnerskapet. Ingå som ordinarie ledamot i Övervakningskommittén för Nationellt regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Sida 5 av 10

6 Uppgifter vid de regionala samverkansorganen Strukturfondspartnerskapet biträds i genomförandet av programmen av personal vid de regionala samverkansorganen kring: Samrådsyttrande kring godkända projekt inför prioritering Information och råd till sökande och allmänhet. Tillväxtverket och ESF-rådet har huvudansvaret för information till sökande och projektägare. Partnerskapskontakter inom respektive län Stöd åt projektägarna i den egna regionen vid beredning av medfinansiering, under projektgenomförandet samt för projektuppföljning Information om regionens nuläge och framtida prognoser kopplad till regional tillväxt och sysselsättning Ett ärendens gång Handläggning av ansökningar kan delas i fyra delar: Laglighetsprövning Strukturfondspartnerskapets samråd och prioritering Beslut om stöd till projekt och Utbetalning av stöd till projekt samt uppföljning och utvärdering. Beredningsperioden omfattar cirka 8 veckor fram till beslutet om stöd. Myndigheternas beredningsperiod äger rum i dialog med båda programkontoren, strukturfondspartnerskapets sekreterare samt de regional utvecklingsansvariga. De förvaltande myndigheterna jobbar med ett antal ansökningsomgångar per år. Om ansökningarna inkommer efter sista dagen på ansökningsomgången bereds inte. Programkontoren prövar om varje projektansökan stämmer överens med programmets mål, urvalskriterer och uppfyller förordningsmässiga krav som ställs från såväl europeiska som nationella regelverk. Endast godkända projekt går vidare till samråd och prioritering. Prioriteringsunderlaget ska vara utskickat senast fyra veckor före partnerskapets sammanträde. Strukturfondspartnerskapet har digital tillgång till de ärande som är godkända efter överlämning från myndigheterna. Samrådsremiss skickas av strukturfondspartnerskapets sekreterare till samverksanorganerna för yttrande och skriftlig sammanställningen av svaren. Remmissyttrandet skickas till sekreteraren efter 7 arbetsdagar. Samtliga ärande tas upp i alla län. Regionernas svar ingår i beslutsunderlaget. Sekreteraren utformar utifrån myndigheternas underlag och samrådssvaren förslag till prioritering med motivering i varje ärende. Dessa bifogas till kallelsen till strukturfondspartnerskapets sammanträde som tillgängliggörs (digitalt) till ledamöterna senast 7 arbetsdagar före sammanträdet. Strukturfondspartnerskapet beslutar om prioritering, dessa förs i protokollet, varje ärende får en egen paragraf. Protokollet formuleras av sekreteraren och justeras på plats vid samanträdet av två ledamöter och ordförande. Protokollet expedieras till Tillväxtverket och ESF-rådet samt arkiveras. Sida 6 av 10

7 Pressmeddelanden upprättas av myndigheterna och eventuellt av samverkansorganen. Programkontoren expedierar beslutet till respektive projektägare. Projektägarna erbjuds att medverka vid en informationsträff för genomgång av beslutet och stöd i uppstart av projektgenomförandet. Tillväxtverket och ESF-rådet granskar, följer upp och betalar ut projekten i enlighet med gällande regelverk. Sammanträdesmöten Strukturfondspartnerskapet sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdestider skall normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordförande kan när så behövs fatta beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga sammanträdesplanen. Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd skall kunna prioriteras, beslutas och expedieras inom högst fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit till Tillväxtverket respektive ESF-rådet Förslag till sammanträdestid och dagordning upprättas av sekretariatet i samråd med förvaltande myndigheterna och godkänns av ordförande. Enligt förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, Tillväxtverket och ESF-rådet föredrar underlaget för prioritering. Anmälan om förhinder för ledamot att delta på möte meddelas till sekretariatet. Dagordning och möteshandlingar skall vara ledamot tillhanda minst 7 arbetsdagar före mötet om det inte föreligger särskilda omständigheter. En strävan skall vara att förlägga mötena till de olika länen inom programområdet och att kombinera mötena med andra aktiviteter såsom projektbesök, fördjupning i de olika insatsområden, specifika tema, osv. Protokoll justeras av ordföranden samt en på mötet utsed ledamöter. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafens lydelse skall då redovisas skriftligt. Beslut Strukturfondspartnerskapet är beslutsfört när ordförande och minst hälften av ledamöter är närvarande. Beslut skall vara enhälligt. Sida 7 av 10

8 De förvaltande myndigheterna förser kontinuerligt dels en redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående beslutsutrymme samt om andra beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande. Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att prioritera mellan ansökningar. Innehåll i ansökningstext I samband med utlysningen ska förvaltande myndighet och strukturfondspartnerskapet i samråd med de regional utvecklingsansvariga enas om inriktning och innehåll i utlysningstexterna vid varje ansökningsomgång. Närvaro- och yttranderätt Ledamöter, sekretariat i strukturfondspartnerskapet, företrädare för Tillväxtverket och ESFrådet samt de ansvariga tjänstemännen i de regionala samverkansorganen har närvaro- och yttranderätt vid strukturfondspartnerskapets möten. Ytterligare experter och andra kan tillkallas på initiativ av ordföranden. Yttranderätten är begränsad till de ärenden som experten är föredragande och i de fall där strukturfondspartnerskapets ledamöter begär. Närings- och Arbetsmarknadsdepartementet kan också närvara. Jävsregler Bestämmelserna i 11 och 12 förvaltningslagen (1986:223) om jäv skall tillämpas av strukturfondspartnerskapet. Ledamot anmäler själv jäv och deltar då ej i beslut. Om både ordföranden och ordförandens ersättare är jäviga i samma ärende skall strukturfondspartnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende. Beslut enligt skriftlig procedur En ansökan som måste prioriteras före nästa möte med strukturfondspartnerskapet kan på ordförandes initiativ föreläggas partnerskapet för beslut enligt skriftlig procedur. Ledamöterna skall ha 7 arbetsdagar för att besvara prioriteringsförslaget. Efter det att perioden har löpt ut skall sekretariatet utan dröjsmål informera strukturfondspartnerskapet huruvida förslaget har bifallits eller inte. Arbetsgrupper Strukturfondspartnerskapet kan tillsätta olika typer av arbetsgrupper. Arbetsgrupper har dock inte beslutanderätt i prioriteringsärenden som rör partnerskapets verksamhet. Sida 8 av 10

9 Ersättningsfrågor Beslut om ersättningar till ordförande och ledamöter fattas av Näringsdepartementet. Enligt regeringens beslut ska ersättning utgå motsvarande kategori C, 1500 kr betalas per Sammanträdesdag, enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd med flera. Enligt 7 i samma förordning betalas utöver ersättning om en ledamot går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget. Bestämmelserna ska inte tillämpas på ledamot med statligt anställning som företräder sin myndighet i strukturfondspartnerskapet. Av förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. följer att ledamöterna även har rätt till vissa reseförmåner. Ersättning till ordförande utgår med kronor per år enligt beslut från Näringsdepartementet 20 april 2015 (N2015/3781/ESR). Region Kronobergs blanketter för arvode, endagsreseersättning, flerdagsreseersättning gäller för utbetalning. De lämnas till sekreteraren för hantering i Region Kronobergs lönesystem tillsammans med annat underlag för ersättning i original form. Ledamöternas kontaktuppgifter Ledamot ska vid ändring av kontaktuppgifter eller namn meddela detta till sekretariatet. Sekretariatets kontaktuppgifter Korrespondens adresseras till: Region Kronoberg Att. Mariana Gomez Johannesson, verksamhetsstöd Växjö Besöksadress: Nygatan 20, Växjö Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna antar denna arbetsordning med enhällighet Leif Larsson Ordförande Sida 9 av 10

10 Styrande dokument Strukturfondspartnerskapets arbete styrs i huvudsak av: Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap och Förordning (2014:1383) om förvaltning av EG:s strukturfonder Bestämmelser om jäv i 11 och 12 i Förvaltningslagen (1986:223) Samt följande dokument kopplad till ledamöternas ersättningar: Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. (komplettera med TA-medel hänvisningar kring ekonomisk redovisning) I genomförandet är följande dokument gällande perioden styrande för strukturfondspartnerskapets prioriteringar: Operativt program inom målet investering för sysselsättning och tillväxt för Småland med Öarna (2014SE16RFOP002) Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden , Småland och Öarna (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning ) Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Europeiska socialfonden finns i: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 Förordning (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder Sida 10 av 10

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Första arbetsmöte 23 oktober 2015, Kalmar

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Första arbetsmöte 23 oktober 2015, Kalmar Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna 2014-2020 Första arbetsmöte 23 oktober 2015, Kalmar Dagordning 10:15 Ordförande hälsar välkommen. Presentationsrunda. Rapportering ÖK-möte 10:30 Översyn av

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 1(14) Plats och tid Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kl. 10.00 16.00 Lokal: Mobilen ande Ledamöter Övriga närvarande Sune Ekbåge, ordförande, regioner Åsa Johansson, regioner Catarina

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:92

Regeringens proposition 2006/07:92 Regeringens proposition 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Småland och Öarna Sammanträdesdatum Sida 2007-12-03 1 (26) Tid Måndagen den 3 december kl. 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer