Kreditbevis Stena. En icke kapitalskyddad placering med möjlighet till kvartalsvisa kuponger. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditbevis Stena. En icke kapitalskyddad placering med möjlighet till kvartalsvisa kuponger. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar"

Transkript

1 Kreditbevis Stena En icke kapitalskyddad placering med möjlighet till svisa kuponger Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar utbetalas svisa kuponger under hela löptiden. :a plats som Best distributor: performance vilket innebär att det är Swedbanks strukturerade placeringsprodukter som vid återbetalningsdagen under 00 0 uppnått den bästa avkastningen. Källa: StructuredRetailProducts StructuredRetailProducts.com Undersökningen inkluderar även kapitalskyddade placeringar Namn: KBSTENA SWE Teckningskurs: 00 % Löptid: 5 år Tillgångsslag: Krediter Inriktning: Stena AB Återbetalning: Ej kapitalskyddad Sista teckningsdag:

2 Kreditbevis Stena Kreditbevis Stena är en icke kapitalskyddad placering med möjlighet till svisa kuponger, dvs. räntebetalningar. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena AB under löptiden erhåller placeraren de svisa kupongerna och 00 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen. För fastställs kupongen till -månaders Stibor plus en fastställd räntemarginal. Räntemarginalen är indikativt,80-5,90%. Med dagens (0-05-6) Stibor nivå skulle det innebära en årlig ränta på 6,9-8,0 procent. Teckningskursen är 00 procent av bevisets nominella belopp och löptiden är 5 år. Inträffar en kredithändelse under löptiden kommer resterande kupongutbetalningar att utebli. Istället för nominellt belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp att utbetalas på återbetalningsdagen. Justeringen kan innebära att det nominella beloppet delvis eller helt förloras. Ränta erhålls fram till den dag då kredithändelsen fastställdes. Kreditbeviset är ett intressant alternativ till företagsobligationer eftersom det är en investering i kreditrisken i ett bolag i utbyte mot ränta som avkastning. Beviset är börsnoterat och kommer vara godkänt som placering i IPS, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Lägsta teckningspost är SEK. Intressant alternativ till företagsobligationer. Möjlighet till svisa kuponger under hela löptiden. Lägsta teckningspost SEK. Godkänd som placering i IPS, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffat i Stena AB erhåller placeraren de svisa kupongerna och 00 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeraren har en kreditrisk på Swedbank AB och på det bolag avkastningen är kopplad till. Således är placeraren exponerad mot två kreditrisker. Skulle en kredithändelse inträffa kan investeraren förlora hela eller delar av investerat belopp. Produkten ska i första hand ses som en produkt som bör behållas till löptidens slut. Swedbank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www. fondhandlarna.se/struktprod.

3 Kreditbevis Stena Kreditbevis Stena är ett intressant alternativ till företagsobligationer. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffat i bolaget erhåller placeraren de svisa kupongerna och 00 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen. Så fungerar placeringen Kreditbevis Stena är en icke kapitalskyddad placering. Om villkoren för avkastning är uppfyllt utbetalas en ränta i form av en kupong. Med dagens nivåer innebär det en årlig ränta på cirka 6,9-8,0 procent. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffat i bolaget erhåller placeraren de svisa kupongerna och 00 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen. Teckningskursen är 00 procent av bevisets nominella belopp och löptiden är 5 år. Beviset kommer att börsnoteras och är godkänd för placering i investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring och IPS. Lägsta teckningspost är SEK. Inträffar en kredithändelse kommer återstående kuponger inte att utbetalas. Istället för nominellt belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp att utbetalas på återbetalningsdagen. Justeringen kan innebära att det nominella beloppet delvis eller helt förloras. Se slutliga villkor för hur justerat återbetalningsbelopp fastställs. Så beräknas kupongen För fastställs kupongen till -månaders Stibor plus en fastställd räntemarginal. Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra och kommer därför variera under löptiden. Räntemarginalen fastställs däremot för hela löptiden på startdagen. Räntemarginalen är indikativt,80-5,90 procent. Det belopp som utbetalas beräknas på antalet dagar i ränteperioden dividerat med 60. Med dagens Stibor nivå innebär det en årlig ränta på 6,9-8,0 procent. Utbetalning om kredithändelse uteblir Inträffar ingen kredithändelse i Stena AB under löptiden erhåller placeraren de svisa kupongerna och 00 procent av nominellt belopp utbetalas på återbetalningsdagen. 5 + Nominellt belopp Exempel på utbetalning om kredithändelse inträffar Har en kredithändelse inträffat kommer återstående kupongutbetalningar att utebli. Istället för nominellt belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp att utbetalas på återbetalningsdagen. Justeringen kan innebära att det nominella beloppet delvis eller helt förloras. Ränta erhålls fram till den dag då kredithändelsen fastställdes, så om en kredithändelse har inträffat kommer den sista kupongen att vara lägre (den är beräknad på alla dagar i ränteperioden fram till händelsen). Om exempelvis en kredithändelse inträffar under det tredje et år kommer återstående kuponger år fyra och kupongerna för år 5 inte att utbetalas. Istället för nominellt belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp att utbetalas på återbetalningsdagen, dvs nominellt belopp minskas med den fastställda kreditförlusten. Nominellt belopp kan därmed helt eller delvis förloras. Se slutliga villkor för hur justerat återbetalningsbelopp fastställs. utbetalning & 5 Ingen utbetalning av kuponger Justerat återbetalningsbelopp

4 Kreditbevis Stena Internationell kreditrankning underlättar bedömningen Kreditkvaliteten mellan olika bolag varierar. För att underlätta bedömningen av en låntagares kreditvärdighet används en internationell kreditvärderingsskala som kallas rating. Ratingen är en bedömning av förmågan att fullfölja framtida betalningsåtaganden för olika utgivare av obligationslån. Utgivare av obligationer med bästa kreditvärdighet får det bästa betyget AAA, ett högre betyg går inte att få. De något mindre kreditvärdiga utgivarna av obligationer får ett betyg som är AA+ och sedan faller betygen på detta sätt: AA, AA-A+ osv. Angivna betyg avser rating enligt den skala som används av Standard & Poors. Standard & Poors använder + och - efter betygen för att visa företagets ställning inom betygskategorin. Moody s använder sig istället av,, på betygsskala. Där Ba innebär att företaget tillhör den högsta rankningen inom betyget Ba, medan Ba innebär att företaget befinner sig i mitten av kreditbetyget Ba. Ba betyder att företaget befinner sig längst ner i betygskategorin Ba. Kreditrisk på Stena Investeringen medför en kreditrisk på Stena AB. Skulle bolagets betalningsförmåga försämras så att en kredithändelse inträffar riskerar investeraren att förlora hela eller delar av investerat belopp. Stena AB är en av Sveriges största privatägda holdingbolag och ägs till 00 procent av familjen Olsson. Stena AB består av fem affärsdivisioner: Stena Line som bedriver färjetrafik, Stena Drilling som bedriver borrning, rederiverksamheten, Stena fastigheter samt Stena Adactum, som är holdingbolagets investmentbolag. Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Stena Drilling är ledande inom utveckling, konstruktion och drift av offshore-borriggar och borrfartyg. I affärsområdet Rederi ingår bland annat Stena RoRo, Stena Bulk och Northern Marine Management. Stena Fastigheter är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Göteborg, Stockholm, Malmö, Lomma, Lund och Uppsala. Stena Realty är Stena Fastigheters internationella fastighetsbolag. För ytterligare information om Stena AB hänvisas till bolagets hemsida Stena AB hade per den 6 maj 0 kreditbetyget BB+ (för Senior Unsecured Debt) av Standard & Poor s och kreditbetyget Ba från Moody s. För Swedbanks kreditanalys, se Swedbanks hemsida. Kreditrisk på Swedbank Emittenten för kreditbeviset är Swedbank AB och placeraren har därmed en kreditrisk på Swedbank AB. Det innebär att återbetalning av nominellt belopp och kuponger förutsätter att Swedbank AB kan infria sina betalningsåtaganden. Swedbank AB har ratingen A+ av S&P och A av Moody s. Således är placeraren exponerad mot två kreditrisker vid en placering i kreditbeviset. Betyg Standard & Poor s Förklaring Jämförbar rating av Moody s Investment grade AAA Absolut högsta kreditkvalitet Aaa AA Högsta kreditkvalitet Aa A Hög kreditkvalitet A BBB Ganska hög kreditkvalitet Baa Speculative grade BB Något spekulativt Ba (High yield) B Spekulativt B CCC Klart spekulativt Caa CC Mycket spekulativt Ca C Nära betalningsinställelse C

5 Kreditbevis Vad är en kredithändelse En kredithändelse innebär att en eller flera av följande händelser inträffat. a) Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser avseende lånade medel motsvarande lägst en miljon amerikanska dollar eller motsvarande belopp i annan valuta b) Betalningsrekonstruktion innebär att villkoren för betalningsförpliktelser avseende lånade medel motsvarande sammanlagt lägst 0 miljoner amerikanska dollar eller motsvarande belopp i annan valuta har ändrats. c) Konkurs innebär olika händelser eller åtgärder som innebär betalningsinställelse eller utgör tecken på möjligt obestånd. Definitionen av respektive kredithändelse baseras på den marknadspraxis som utvecklats på kreditderivatmarknaden och som framgår av ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc) Credit Derivatives Definitions. Banken skall utifrån offentlig tillgänglig information eller information från ISDA, göra en självständig bedömning av om det inträffat en kredithändelse och när denna kredithändelse inträffat. Se Slutliga Villkor för närmare beskrivning av kredithändelserna. Risker vid försäljning innan löptidens slut Under löptiden påverkas värdet på kreditbeviset av flera faktorer. Framför allt är det marknadens bedömning av sannolikheten för att en kredithändelse ska inträffa som påverkar bevisets värde. Om kreditvärdigheten för ett bolag försämras kommer värdet på beviset att minska. Om kreditvärdigheten istället förbättras kommer värdet att öka. Det innebär således att bevisets värde under löptiden kan överstiga respektive understiga bevisets nominella belopp. Däremot kommer kupongerna alltid att beräknas på nominellt belopp. Andra faktorer som påverkar prissättningen under löptiden är likviditeten i de derivatinstrument som används vid riskavtäckning, kursrörligheten och den svenska marknadsräntan. Ratingen är ett betyg på olika utgivare av obligationer utifrån kreditvärdighet, dvs. bolagens förmåga att betala tillbaka lånade medel. Ratingen bevakas kontinuerligt av ratinginstituten och ändras när utgivarens kreditvärdighet förändras. Om ratingen signifikant förändras kommer redan utgivna obligationer att påverkas eftersom värdet på dessa beräknas till aktuellt marknadsvärde. En sämre rating innebär lägre kurs, det vill säga obligationen tappar i värde på andrahandsmarknaden och en bättre rating innebär att obligationens värde ökar på andrahandsmarknaden eftersom kursen stiger. På slutdagen har dessa händelser däremot ingen betydelse så länge ingen kredithändelse inträffat. Beviset bör behållas till löptidens slut Det bör observeras att denna produkt i första hand ska ses som en produkt som ska behållas till löptidens slut. Investeraren bör därför innan en investering göra en bedömning av risken för att en kredithändelse ska inträffa någon gång under löptiden i underliggande bolag. När marknaden bedömer att sannolikheten ökar för att en kredithändelse ska inträffa kommer detta omgående att avspeglas i bevisets värde. Dessutom kan det vara svårt att sälja beviset eftersom marknaden för de kreditderivat som används för att skapa bevisen inte är särskilt likvid. Skulle du behöva sälja produkten i förtid riskerar du att göra en förlust även om det inte inträffat en kredithändelse. Vad påverkar bevisets värde under löptiden positivt + kreditvärdigheten på Stena AB förbättras + den svenska räntan sjunker + löptiden minskar + lugna kursrörelser i av Stena AB utgivna obligationer Vad påverkar bevisets värde under löptiden negativt - kreditvärdigheten på Stena AB försämras - den svenska räntan stiger - kraftiga kursrörelser i av Stena AB utgivna obligationer

6 FAKTA Kreditbevis Stena Emittent: Swedbank AB (publ), Rating: S&P: A+ och Moody s : A Valörer: Lägsta teckningspost SEK och därefter poster om SEK.000 Lägsta Återbetalning: Löptid: Referensbolag: Ej Kapitalskyddad, dvs återbetalningen kan utebli Ca 5 år Startdag: Likviddag: Slutdag (för kreditrisk i Referensbolaget): Stena AB, Rating: S&P: BB+ och Moody s : Ba Återbetalningsdag: Observationsperiod: : Från och med Startdagen till och med Slutdagen Fastställs av Banken enligt följande Nominellt Belopp x [Räntebas + Räntebasmarginal] x n/60, om ingen Kredithändelse inträffat, eller noll (0) för tiden från och med att en Kredithändelse inträffat Räntebas: Räntebasmarginal: n Räntebestämningsdag: Ränteperiod: utbetalningsdagar: Kredithändelse: Återbetalningsbelopp: Fastställs på Räntebestämningsdag. För den första Ränteperioden fastställs Räntebas genom en linjär interpolering av STIBOR månad och STIBOR månader. För Ränteperiod utom den första (om ingen Kredithändelse inträffar) fastställs Räntebas lika med STIBOR månader Den procentsats för beräkning av som Banken fastställer på Startdagen. Räntebasmarginalen är indikativt,80-5,90 procent. Antal kalenderdagar i en Ränteperiod Två bankdagar före den första dagen i respektive Ränteperiod Om ingen Kredithändelse inträffar löper första ränteperioden från och med Startdagen till första utbetalningsdagen den 7 juli 0. Därefter löper följande ränteperioder från och med en utbetalningsdag till nästa utbetalningsdag. Om Kredithändelse inträffar avslutas ränteperioden i förtid på bestämningsdag för Kredithändelse. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffat utbetalningsdag : utbetalningsdag -0: svis under perioden t o m återbetalningsdagen. Betalningsdröjsmål, Betalningsrekonstruktion eller Konkurs avseende Referensbolaget. Banken ombesörjer kontant slutavräkning på Slutdagen och beräknar därvid för bevis Återbetalningsbelopp enligt nedan: a) Nominellt Belopp x 00%, eller om Kredithändelse inträffat under Observationsperioden b) Nominellt Belopp x Återvinningsvärde där Återvinningsvärdet utgör ett av banken bestämt marknadsvärde uttryckt som ett procenttal på en eller flera krediter hänförliga till Referensbolaget eventuellt minskat i händelse av för hög utbetald kupong

7 FAKTA Kreditbevis Stena Löptid och risk: Placeringen löper på 5 år och är icke kapitalskyddad. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar utbetalas svisa kuponger och nominellt belopp på återbetalningsdagen. Om en kredithändelse inträffar fastställs återvinningsvärde så att återbetalningsbelopp kan beräknas och rätten till kupong upphör. erhålls dock för tiden fram till kredithändelsen inträffat och erläggs närmast följande kupongutbetalningsdag. Placeraren har en kreditrisk på Emittenten, vilket innebär att det belopp som ska erhållas är beroende av att Emittenten kan infria sina åtaganden. Investeringen medför en kreditrisk på Referensbolaget. Skulle bolagets betalningsförmåga försämras så att en kredithändelse inträffar riskerar investeraren att förlora hela eller delar av investerat belopp. Avkastningen är relaterad till huruvida en kredithändelse i Referensbolaget inträffar. Placeringens värde på återbetalningsdagen är således starkt beroende av om en kredithändelse inträffat eller inte. Vid avveckling under löptiden är värdet även beroende av andra faktorer, som t.ex. marknadens bedömning av sannolikheten för att en kredithändelse ska inträffa. Om kreditvärdigheten för ett bolag försämras kommer värdet på beviset att minska. Andra faktorer som påverkar prissättningen under löptiden är likviditeten i de derivatinstrument som används vid riskavtäckning, kursrörligheten och den svenska marknadsräntan Courtage: Registrering:: Notering: Övrigt: Förutsättningar: Fullständiga villkor: procent Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) Ja Swedbanks standarddokumentation för denna typ av transaktioner. Fakta avser rådande marknadsförhållanden per och angivna villkor kan komma att ändras fram till startdagen, såväl positivt som negativt, om marknadsförhållandena så kräver. Slutliga Villkor och Prospekt hittas på Swedbanks hemsida: Rådgivning och Bankens ansvar Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande. Om denna placering är en lämplig investering ska bedömas utifrån enskild investerares egna förhållanden och investerare måste därför själv göra denna bedömning. En investerare måste ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med en investering i dessa värdepapper. Beträffande risk i sammandrag se Löptid och risk ovan. Den bedömning av underliggande marknads utveckling som återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Swedbank påtar sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt.

8 Viktig information till dig som ska placera i Bevis För att du som är intresserad av att placera i Bevis ska ha tillräckliga allmänna kunskaper om Bevis och dess risker uppmanar vi dig att ta del av informationen nedan. Bevis är samlingsnamnet för en särskild form av placeringar som Swedbank erbjuder. Bevis kan fungera på flera olika sätt men gemensamt för alla är att det belopp som placeraren får vid löptidens slut (återbetalningsbelopp), är beroende av utvecklingen för olika tillgångsslag som t ex aktier, räntor, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa. Ett bevis är som regel inte kapitalskyddat, vilket innebär att förlustrisken (marknadsrisken) i likhet med t ex en vanlig aktieplacering uppgår till 00 procent av placerat belopp. Olika varianter Exempel på bevis är Aktiebevis, Valutabevis, Kreditbevis och Råvarubevis. Förutom att Bevis är beroende av utvecklingen för ett eller flera tillgångsslag, kan även konstruktionen i övrigt variera avsevärt. Bevis utfärdas antingen i valörer om ett visst nominellt belopp eller i ett visst högsta antal utan anknytning till nominellt belopp. Återbetalning m m Vid löptidens slut då beviset förfaller betalar Swedbank återbetalningsbelopp. Löptiden är normalt från 6 månader upp till fem år. För vissa Bevis kan, om förutsättningarna enligt villkoren är uppfyllda, slutlikvid erläggas i förtid. Förutom återbetalningsbelopp kan vissa Bevis medföra utbetalning av kuponger under löptiden. Värdeförändring och multiplikator Den vanligaste formen av Bevis är den där återbetalningsbelopp beräknas genom att det nominella beloppet multipliceras med det underliggande tillgångsslagets värdeförändring och den så kallade multiplikatorn. Muiltiplikatorn anger hur stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar återbetalningsbeloppet. Denna fastställs vid löptidens början och kan vara större eller mindre än 00 procent. I ett kreditbevis är avkastning och återbetalningsbelopp istället beroende av huruvuda en kredithändelse inträffar. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar utbetalas avkastning och nominellt belopp erläggs på återbetalningsdagen. Det förekommer även andra varianter av Bevis där slutlikvid beräknas på andra sätt. Kreditrisk Eftersom det är Swedbank som givit ut Beviset innebär placeringen en kreditrisk på banken. Bankens förmåga att betala återbetalningsbelopp beror på en rad olika faktorer. De finns beskrivna i det Prospekt som finns på swedbank.se/ bevis. En placering i Bevis innebär ingen utlåning till banken och bankens betalningar enligt ett Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller någon annan form av garanti. I ett kreditbevis är kunden också exponerad mot kreditrisken i det företag avkastningen är kopplad till. Det innebär att återbetalning av nominellt belopp och avkastning förutsätter att ingen kredithändelse inträffar i bolaget. Således är placeraren exponerad mot två kreditrisker vid en placering i kreditbeviset. Marknadsrisk Placerar man i Bevis tar man också en marknadsrisk. Marknadsrisken kan variera betydligt med hänsyn till värdeutvecklingen för det tillgångsslag som Bevisets värde är kopplat till. Marknadsrisken kan för vissa Bevis med s k hävstång vara betydande. Värdet för ett Bevis med barriär/-er är även beroende av om en barriär aktiverats eller sannolikheten för att en barriär ska aktiveras. Maximal förlustrisk för samtliga bevis är det erlagda beloppet. Andrahandsmarknad Ett Bevis kan vara upptaget till handel på reglerad marknad eller endast handlas genom Swedbank. I båda fallen gäller att Beviset kan säljas på en andrahandsmarknad under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank en köpkurs och om banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det inte går att beräkna marknadsvärdet, eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i Bevis. Marknadskursen Aktuell marknadskurs för Bevis varierar under löptiden. Kursen är bland annat beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen hos de underliggande tillgångsslagen och löptiden. Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och sälja de underliggande tillgångsslagen. Hur stor inverkan de olika faktorerna får på kursen beror på multiplikator, återstående löptid och aktuellt värde på underliggande tillgångsslag i förhållande till dess värde på startdagen och eventuella barriärer. Ett bevis med hög multiplikator kan bli föremål för kraftiga svängningar i marknadsvärdet. Som tidigare nämnts kan ett bevis med barriärer likaledes bli föremål för mycket kraftiga värdeförändringar om en barriär är nära att aktiveras och återstående löptid till avläsningstidpunkt är nära. Ränteförändringar får mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. I vissa fall kan en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen komma att sakna inverkan på marknadskursen, t ex om en barriär aktiverats. Ersättningar och Avgifter Swedbank uppträder i rollen som arrangör och - tillsammans med Sparbankerna - distributör av Bevis. För detta åtagande erhåller banken ett belopp motsvarande högst,05% av det nominella beloppet per löptidsår förutsatt att placeringen behålls till förfall. Denna ersättning ska täcka Bankens kostnader som till exempel licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden och för lånets upptagande på en reglerad marknad samt kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållande av andrahandsmarknad. Mer information Eftersom Bevis kan ha olika konstruktioner och det här inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i Swedbanks Prospekt och Slutliga villkor för aktuellt bevis på swedbank.se/bevis, om beviset erbjudits genom ett publikt erbjudande. I övriga fall hänvisas till offertblad och villkor.

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

Kreditbevis Stena kupong

Kreditbevis Stena kupong Icke kapitalskyddad Bevis Kreditbevis Stena kupong Kreditbevis Stena kupong är en femårig placering med möjlighet till årliga kuponger på indikativt 6,0 procent. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar

Läs mer

Aktiebevis Olja, Guld & Silver

Aktiebevis Olja, Guld & Silver Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking Stockholm Aktiebevis Olja, Guld & Silver Aktiebevis Olja, Guld och Silver är en placering med 11 månaders löptid kopplad till tre ETF:er som följer utvecklingen

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Aktiebevis Olja, Guld & Silver

Aktiebevis Olja, Guld & Silver Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking Stockholm Aktiebevis Olja, Guld & Silver Aktiebevis Olja, Guld och Silver är en placering med 1 års löptid kopplad till utvecklingen för Olja, Guld och Silver.

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Kreditindexbevis Europa 2

Kreditindexbevis Europa 2 Kreditindexbevis Europa 2 En placering med kvartalsvisa kupongutbetalninger kopplad till kreditrisken i 50 europeiska high yield-bolag. Möjlighet till hög kupong som utbetalas kvartalsvis Kreditindexbevis

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Kreditbevis Nordiska Bolag

Kreditbevis Nordiska Bolag Icke kapitalskyddad Bevis Kreditbevis Nordiska Bolag Kreditbevis Nordiska Bolag är en placering som utbetalar årliga kuponger på indikativt 3,10 procent. Förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Aktiebevis Europeiska Banker Kupong

Aktiebevis Europeiska Banker Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid kopplad till utvecklingen för ett europeiskt bankindex. En kupong på indikativt 9 procent utbetalas om aktieindex utvecklas positivt, sidledes

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

Aktiebevis Global Skydd 80

Aktiebevis Global Skydd 80 följer utvecklingen i ett globalt etiskt och hållbart aktieindex. Denna placering har ett skydd mot börsnedgångar större än 20 procent. Möjligt förlust i investerat kapital är således 20 procent. Om aktieindex

Läs mer

Valutabevis Tillväxtvalutor

Valutabevis Tillväxtvalutor Icke kapitalskyddad Bevis Valutabevis Tillväxtvalutor Valutabevis Tillväxtvalutor är en placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av de fyra valutorna brasilianska real, turkiska

Läs mer

Swedbank ABs. Kreditderivatbevis

Swedbank ABs. Kreditderivatbevis Slutliga Villkor: 0-09-06 Swedbank ABs Kreditderivatbevis Kreditbevis Stena Återbetalningsdag 08-0-9 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ)

Läs mer

Aktiebevis Svenska favoriter

Aktiebevis Svenska favoriter Icke kapitalskyddad Bevis är kopplad till en korg bestående av åtta utvalda svenska aktier. Placeringen har en löptid på ett år och ger möjlighet till indikativt 2 gånger uppgången, upp till ett tak på

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Valutabevis Tillväxtvalutor

Valutabevis Tillväxtvalutor Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med tre års löptid kopplad till en valutakorg bestående av de fyra valutorna brasilianska real, sydafrikanska rand, mexikanska peso och ryska rubel mot euron.

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Aktiebevis Datasäkerhet

Aktiebevis Datasäkerhet Icke kapitalskyddad Bevis är kopplad till en korg bestående av tio globala datasäkerhetsbolag. Placeringen har en löptid på 1,5 år och ger möjlighet till 1,5 gånger uppgången upp till ett tak på indikativt

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Kreditbevis Nordiska bolag

Kreditbevis Nordiska bolag Kreditbevis Nordiska bolag En placering med rörlig ränta, kopplad till fyra nordiska bolag Sista dag för köp 23 oktober 2011 Marknadsföringsmaterial - oktober 2011 1 Kreditmarknaden just nu De senaste

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Aktiebevis Airbag Europa

Aktiebevis Airbag Europa Aktiebevis Airbag Europa En placering utan kapitalskydd med fem års löptid kopplad till utvecklingen för ett europeiskt aktieindex och den svenska kronans utveckling mot euron. Placeringen i korthet Aktiebevis

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

kr. Swedbank AB

kr. Swedbank AB Kapitalskyddad SPAX Juni är en ad placering som följer ett brett svenskt aktieindex, innehållande bolag av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Placeringen passar dig som: Har en

Läs mer

1320 Indexcertifikat USA High Yield 1320 INDEXCERTIFIKAT USA HIGH YIELD INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR

1320 Indexcertifikat USA High Yield 1320 INDEXCERTIFIKAT USA HIGH YIELD INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR 1320 Indexcertifikat USA High Yield INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Investment Grade Kreditobligation Europa Investment Grade 1517 KREDITOBLIGATION EUROPA INVESTMENT GRADE. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR

Investment Grade Kreditobligation Europa Investment Grade 1517 KREDITOBLIGATION EUROPA INVESTMENT GRADE. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR Marknadsföringsmaterial 1517 Kreditobligation Europa Investment Grade KREDIT- OBLIGA- TION CA 5 ÅR ALTERNATIV EXPO- NERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen är en placering med 3 års löptid som är kopplad till ett brett svenskt etiskt aktieindex. Om index

Läs mer

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Kreditindexbevis Investment Grade Tranche KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som ger 4%* kupong uttryckt som årsränta (kupongen betalas ut kvartalsvis).

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Aktiebevis Sverige kupong

Aktiebevis Sverige kupong Aktiebevis Sverige kupong En placering med två års löptid och koppling till en aktiekorg innehållande åtta svenska bolag. En kupong utbetalas årligen på indikativt 6 procent om aktiekorgen utvecklas positivt,

Läs mer

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011 MINILONG Avseende: EUR/SEK Med noteringsdag: 22 februari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

+ Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar.

+ Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar. räntebevis Stena + Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar. Kategori Erbjuds av Kreditobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Certifikat US Homebuilders Autocall

Certifikat US Homebuilders Autocall Certifikat US Homebuilders Autocall Avseende: USG, Bed Bath & Beyond, Home Depot och Pulte Group Med Emissionsdag: 28 mars 213 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

SPAX Hållbar Horisont

SPAX Hållbar Horisont Hållbar Horisont Hållbar Horisont är en ad placering som följer utvecklingen för ett etiskt och hållbart globalt aktieindex. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på den globala aktiemarknaden

Läs mer

Kreditbevis Europa High Yield

Kreditbevis Europa High Yield Icke kapitalskyddad Bevis Kreditbevis Europa High Yield Kreditbevis Europa High Yield är en placering där avkastningen är kopplad till ett europeiskt kreditindex som består av 75 bolag i segmentet High

Läs mer

Stena Räntebevis. Stena 1560 RÄNTEBEVIS STENA. Marknadsföringsmaterial RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR

Stena Räntebevis. Stena 1560 RÄNTEBEVIS STENA. Marknadsföringsmaterial RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR Marknadsföringsmaterial 1560 Räntebevis Stena RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR ALTERNATIV EXPO- NERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Stena Räntebevis Stena. Marknadsföringsmaterial HIGH. Ränte- ca 6 år

Stena Räntebevis Stena. Marknadsföringsmaterial HIGH. Ränte- ca 6 år Marknadsföringsmaterial 1396 Räntebevis Stena Ränte- BEVIS ca 6 år HIGH YIELD Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1

Läs mer

Swedbank ABs. Kreditderivatbevis

Swedbank ABs. Kreditderivatbevis Slutliga Villkor: 0--08 Swedbank ABs Kreditderivatbevis Kreditbevis Europa Återbetalningsdag 08-0-9 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ)

Läs mer

Stena Räntebevis. Stena 1326 RÄNTEBEVIS STENA RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR

Stena Räntebevis. Stena 1326 RÄNTEBEVIS STENA RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR 1326 Räntebevis Stena Marknadsföringsmaterial RÄNTE- BEVIS CA 6 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Electrolux, Securitas, Stena, Ericsson och Volvo, historisk 5 års kreditspread. okt-10. feb-11. dec-10. aug-10. apr-11. jun-11

Electrolux, Securitas, Stena, Ericsson och Volvo, historisk 5 års kreditspread. okt-10. feb-11. dec-10. aug-10. apr-11. jun-11 Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 23 oktober 2013 Kreditcertifikatt Svenska Bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Handelsbanken erbjuder ett kreditcertifikat kopplat till en korg av fem svenska bolag. Certifikatet

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Swedbank ABs. Aktiebevis

Swedbank ABs. Aktiebevis Slutliga Villkor: 2013-06-07 Swedbank ABs Aktiebevis Aktiebevis Tillväxtmarknader Återbetalningsdag 2014-06-30 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

SPAX Sverige Horisont

SPAX Sverige Horisont Sverige Horisont Sverige Horisont är en ad placering som följer utvecklingen för OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index vilket är ett etiskt och hållbart svenskt aktieindex som innehåller många bolag

Läs mer