Norrmejerier årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrmejerier årsredovisning"

Transkript

1 Norrmejerier årsredovisning 06

2 2

3 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling Produkter och varumärken Marknadsföring och försäljning Forskning och utveckling Produktion, logistik och personal Jordbruk och mjölkproduktion Kvalitet och miljö Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Ledning Adresser

4 2006 SAMMANFATTNING OCH NYCKELTAL Offensiva åtgärder för säkrad lokal mjölkproduktion Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkbönderna i Norrbotten och Västerbotten. Uppdraget är att med största möjliga miljöhänsyn, samla in, förädla och marknadsföra ägarnas mjölkproduktion på ett sätt som medger ett högt avräkningspris. Från ca hektar öppet landskap levererar 587 medlemmar med totalt ca kor 188 tusen ton mjölkråvara för vidare förädling. Inräknat de 479 årsanställda genererar verksamheten ca regionala jobb. Resultatet Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till 22,6 mkr (3,7 mkr). Omsättningen ökade med 0,4 %. Sänkningen av avräkningspriset kunde begränsas till 3,3 öre per kilo mjölk vid aktuella halter. Antalet aktiva mjölkleverantörer minskade med 49, medan mjölkinvägningen var oförändrad. Den torra sommaren gav en mindre skörd men av god hygienisk kvalitet och acceptabla värden. Åtgärdspaket och kostnadsoptimering Konkurrensen från såväl handelns egna märkesvaror som från andra mejeriföretag fortsatte att öka. En svagare försäljning under inledningen av året föranledde styrelsen att, i juni, fatta beslut om ett offensivt åtgärdspaket. Med brett engagemang från personalen kunde den pressade situationen vändas. Återhämtade försäljningsvolymer och långtgående kostnadsbesparingar bidrog till att säkra företagets ställning på en allt mer nordisk marknad. Därmed stärktes förutsättningarna för en fortsatt utveckling som självständigt mejeriföretag och attraktiv partner för affärsmässigt lönsamma produktions- och distributionssamarbeten. Kvalitet och miljö Kvalitets- och miljöarbetet var fortsatt högt prioriterat. Innan årets slut var nästan hälften av mjölkleverantörernas gårdar godkända enligt kvalitetssystemet IP Sigill Mjölk. Inom i stort sett alla delar av Norrmejerier bedrivs arbetet enligt anpassade miljö- och kvalitetsledningssystem. På mejerianläggningen i Luleå pågick arbetet med att införa samma arbetsätt, baserat på kvalitetssystemet BRC Global Standard Food, som övriga anläggningar. Stärkt stöd för Norrmejerier och lokalproducerat Med stöd av en målmedveten marknadsföring stärktes såväl Norrmejeriervarumärket som portföljen av riksvarumärken. Genomförda kampanjer på lokalmarknaden har vidare bidragit till att en klar majoritet av konsumenterna anger att det är viktigt att mejeriprodukterna är lokalproducerade. Gårdarnas utveckling Inom jordbruken fortsätter den viktiga utvecklingen mot tillväxt och ökad effektivitet inför en förestående framtid på en avreglerad marknad. Det positiva utfallet av regeringens förslag till nytt miljö- och landsbygdsprogram, LBU, innebar en värdefull stimulans för den utvecklingen. NYCKELTAL 5 ÅR Invägd mjölk, ton Nettoomsättning, mkr 1 488, , , , ,4 Investeringar, totalt, mkr 27,7 78,1 210,0 59,4 68,0 Soliditet 1, % 34,9 31,1 31,0 37,2 36,1 Antal leverantörer under året Antal årsanställda Soliditeten för år 2004 har justerats genom förändrade redovisningsprinciper som innebär att produktlikvidkonto medlemmar redovisas i sin helhet som fordran. 04

5 SAMMANFATTNING OCH NYCKELTAL Likviditet % 50 Soliditet % 50 Insatskapitalets andel i % av eget kapital Kostnader i % av omsättning Investeringar och avskrivningar på anläggningar, mkr Antal leverantörer Medelinvägning, ton Inköp fr producenter Övr kostn sålda varor Förs kostn. Adm kostn. Investering Avskrivning Antal leverantörer under året Medelinvägd ton/leverantör Tillgångar, kkr Eget kapital och skulder, kkr Eget kapital plus obeskattade reserver (efter skatt), kkr Anläggn tillg Finans anl tillg Varulager Kortfr fordr Kassa, bank Eget kapital Obesk reserver Avsättningar Långfr skulder Kortfr skulder Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Obesk reserver 05

6 2006 VD HAR ORDET Stärkta för en självständig framtid 2006 var det tredje året i rad utan möjlighet till motiverade prishöjningar. Mot bakgrund av en svagare försäljning i början av året fattades i juni beslut om ett kraftfullt åtgärdspaket. I efterhand kan jag konstatera att vi inte bara lyckades med vår målsättning, utan även överträffade den. De kvaliteter hos företaget som åtgärdspaketet lyfte fram stärkte min tro på Norrmejeriers framtid som självständigt mejeriföretag. Då tänker jag både på styrelsens beslutsamhet och medarbetarnas engagemang i en svår situation. För mig blev det tydligt hur mycket vi alla värnar om vårt Norrmejerier. I efterhand kan jag konstatera att vi inte bara lyckades med vår målsättning, utan även överträffade den Vändningen till ett positivt resultat Åtgärdsprogrammet omfattade besparingar på 20 miljoner kr, personalminskning med 26 tjänster, minskade investeringar samt en sänkning av avräkningspriset till bönderna med 16 öre fr o m juni. Med insatser på bred front lyckades vi vända utvecklingen till ett resultat på 22,6 mkr, vilket t o m var något över prognos. Vårt resultat tillät oss dessutom att betala ut 10 öre extra från 1 juni. med mätningarna har aldrig upplevt ett varumärke som föredras av i stort sett alla i målgruppen. Den senaste mätningen i november visade att stödet fortsätter att öka. 85 % av de tillfrågade tycker dessutom att det är viktigt att mejeriprodukterna är lokalproducerade. Därtill kommer vår portfölj av starka riksvarumärken, varav Gainomax Recovery utmärkte sig mest under året. Rustade att möta växande utmaningar Det starka stödet från konsumenterna är en viktig förutsättning för att minimera en ofrånkomlig försäljningsminskning inom det färska bassortimentet. Vid sidan av handelns fortsatta satsning på EMV och lågpris samt den ökande konkurrensen från andra mejeriföretag, måste vi också komma ihåg att regionens befolkning minskar och har en ogynnsam ålderstruktur. Med kvalificerad produktutveckling, moderna anläggningar samt en utbyggd och effektiv distribution, står vi väl rustade att möta utmaningar från olika håll. Med den grunden ska vi fortsätta våra offensiva satsningar på egna mervärdesprodukter i kombination med lönsamma produktions- och distributionssamarbeten med såväl grossister som livsmedels- och mejeriföretag. Ett bra exempel är det nya distributions- och produktionsavtalet med Arla Foods som tecknades under hösten. De tuffa utmaningarna under 2006 har gjort oss ännu mer sammansvetsade och vi ser med tillförsikt fram mot 2007 års utmaningar. Starka varumärken I konsumenternas hjärtan har Norrmejerier en väl förankrad plats. Det undersökningsföretag som hjälper oss Bo Rasmussen, vd 06

7 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 2006 Ett omtumlande år med gott slut Vår nye vd fick en minst sagt omtumlande start. Det omsorgsfulla rekryteringsarbetet var precis avklarat och tjänsten tillsatt när marknadssituationen påkallade insatser av en omfattning som vi tidigare varit förskonade från. Det var förstås ingen angenäm situation när vi i styrelsen såg oss tvungna att fatta beslut om det tuffa åtgärdspaketet som även innebar en rejäl sänkning av avräkningspriset. Desto mer glädjande var det i slutet av året att kunna konstatera att vi överträffade de tufft satta verksamhetsmålen. Återhämtad betalningsförmåga Den torra sommaren gav en mindre skörd, men av god hygienisk kvalitet och acceptabla fodervärden. Den totala invägningen hamnade något över föregående år. Till följd av det goda utfallet av åtgärdspaketet blev avräkningspriset för helåret 3,3 öre lägre än Det innebar att tillsammans med mjölkkompensation från EU på 21 öre per kilo mjölk överträffade vi därmed vår målsättning om minst oförändrad ersättning till oss bönder. Marknaden allt mer nordisk I takt med handelns utveckling tenderar svensk livsmedelsindustri att få en alltmer nordisk prägel. Nyheter om fusioner, uppköp och samarbetsavtal har kännetecknat det gångna året. Så även inom mejeribranschen. Som motbild till den ökade konkurrensen kan vi glädjas åt att konsumenternas genuina stöd för den lokala bonden har stärkts ytterligare. Årets mätningar visar att en mycket klar majoritet föredrar lokalproducerade mejeriprodukter. En utvecklingstrend som också skapar möjligheter på gårdarna är den allt starkare efterfrågan på ekologisk mjölk. ska jordbrukens intressen väl tillgodosedda. En förändring är att taket för ersättning inom LFA-stödet höjdes från 60 till 90 ha. Därmed stärks våra förutsättningar för den strukturutveckling som krävs för att säkra våra gårdars framtida konkurrenskraft. Ökat kvalitetsansvar Kvalitetsarbetet på gårdsnivå är en fortsatt viktig del i en marknadsanpassad produktion. Arbetet med införande av kvalitetssystemet IP Sigill Mjölk fortgick under året. Målsättningen är att systemet ska vara infört på alla gårdar under 2007, samtidigt som det gamla miljöpremiesystemet avvecklas. EUs nya hygienförordning som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebär att mjölken räknas som livsmedel redan när den lämnar spenen. Därmed är det vi mjölkbönder som har ansvaret för spårbarhet, hygien och livsmedelssäkerhet på gården. Mot större och effektivare gårdar Årets enkät till oss bönder prognostiserar en något minskad invägning på kort sikt, men över några år en i stort sett oförändrad produktion. Även om antalet gårdar minskar i allt snabbare takt, bibehålls det totala antalet mjölkkor. En fortsatt utveckling mot tillväxt och effektivisering är en viktig förutsättning för vår framtid på en avreglerad marknad. I det arbetet finns det en hel del hjälp att få i form av utbildning och rådgivning. Nu står vi inför nya spännande utmaningar för att säkra lönsamheten i en konkurrensutsatt mjölksektor. I grunden kan vi konstatera att våra norrländska gårdar har goda möjligheter. Det är min starka övertygelse att vi kommer att ta vara på dem. Positivt LBU-förslag EUs jordbrukskommissionär föreslår att kvotsystemet avvecklas efter Svensk Mjölk har ställt sig bakom en långsiktig utfasning, med betoning på villkor som skapar stabilitet och anpassningsutrymme i svensk produktion. I regeringens förslag till nytt miljö- och landsbygdsprogram, LBU, för perioden 2007 till 2013, blev de norrländ- Herbert Nyman, styrelsens ordförande 07

8 2006 HÄNDELSER Händelser under året Inom företaget kommer minnesbilden av 2006 att präglas av hela organisationens helhjärtade uppslutning i en pressad situation. De väsentliga effekterna återfinns fram för allt på alla de plan som Norrmejerier blev ett vitalare företag. I flera fall ledde de interna framgångarna även till uppmärksammade priser och bekräftelser från omvärlden. Det är bland annat några av dessa som presenteras i det här axplocket ur årets alla händelser. QIII:s kvalitetspris för transporter QIII är en organisation som bistår, granskar och bedömer transportköpare så att de vid upphandling verkar för bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning. Ytterligare åtta av Norrmejeriers mjölkbönder mottog guldmedalj ur HM Konung Carl XVI Gustafs hand Norrmejerier har fått tre stjärnor för sina livsmedelstransporter. Vi får detta pris för ett långsiktigt och målmedvetet arbete genom ett nära samarbete med åkerier och distributörer. Arbetet med förbättringar pågår ständigt. För transportköpare är QIII-bedömningen en kvalitetsgaranti gentemot kunder och medarbetare. Transporter är idag synliga och företag bedöms nu lika ofta efter sitt etiska agerande som efter produkternas kvalitet. Då är det särskilt viktigt att transporterna håller hög standard, säger Lasse Holm, chef för QIII. Under granskningen har Norrmejerier visat att organisationen är mycket ambitiös inom området samt att samarbetet med avtalsparterna är mycket gott. Norrmejerier är till stora delar ett föredöme för upphandlare av transporter. Bästa mjölkkvaliteten i landet Norrmejeriers leverantörer är bäst i Sverige på att hålla låg cellhalt i mjölken och har för år 2006 det lägsta medelvärdet i landet. Norrmejeriers Mellanmjölk vann även ett smaktest i Västerbottens-Kuriren under våren Den låga cellhalten påverkar produkternas smak och hållbarhet, dessutom producerar Norrmejerier mer produkt per kilo högkvalitativ mjölkråvara. Framför allt gäller det ost, men även andra produkter. Milko, Gefleorten och Norrmejerier genomför årligen återkommande provningar av utvalda produkter. Norrmejerier kunde glädja sig över vinst i klasserna ost och matfett samt andraplaceringar i konsumtionsmjölk och specialprodukter. Dessutom fick Norrmejerier diplom för bästa Lättmjölk, Mellanmjölk, 3 % mjölk, Långfil, Mellanfil, Naturell yoghurt och Crème Fraiche. Guldmedalj för mjölk av bästa kvalitet Åtta leverantörer inom Norrmejeriers område mottog den 13 februari guldmedalj för sin goda mjölkkvalité. De tog då, ur HM Konung Carl XVI Gustafs hand, emot Svensk Mjölks Guldmedalj för visad skicklighet och ansvarskänsla, efter att i minst 23 år ha levererat mjölk av bästa kvalitet. 08

9 Svensk Mjölks Guldmedalj delades ut första gången 1958 och sedan starten har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. Totalt i landet mottog 66 svenska mjölkbönder pris ostar i Ånäset Den 20 mars inviger Västerbottens landshövding Lorentz Andersson och Centerns partiledare Maud Olofsson, Ostens Lager i Ånäset. Lokalen är byggd i direkt anslutning till Norrmejeriers egen anläggning där all Västerbottensost lagras. Via Ostens Lager kan besökarna följa arbetet inne i ostlagret, från det att osten anländer från mejeriet fram till dess att den är klar för leverans. För de kulinariskt intresserade finns även guidade turer där besökarna ges en smakfull resa genom lagret med allt från historia och hemligheter till smaksensationer. Ostens Lager visar också en permanent utställning kring mejerihanteringen förr och nu. Ny ladugård på Röbäcksdalen Den 26 april invigs Sveriges Lantbruksuniversitets nya ladugård på Röbäcksdalen. Där finns plats för 60 kor i kall och 60 kor i varm lösdrift, där högteknologiska foderautomater levererar och registrerar exakta fodermängder till rätt ko. För att underlätta för besökare finns ett visningsloft dit allmänheten, skolor etc kan komma på besök. Man får nu alla förutsättningar för att driva verksamheten med rimlig ekonomi, samtidigt som forskningsuppdraget uppfylls. och resultat av företagens marknadsföringsarbete. Priser av tre valörer delas ut i olika klasser. Norrmejeriers nya Gainomax-kampanj belönades med 75-watt. Sammantaget en 100-wattare och två 75-wattare delades ut i klassen, vilket betyder att vår kampanj för Gainomax bedöms vara en av landets tre mest framgångsrika kampanjer. Över en miljon besökare på webben under 2006 Den slutgiltiga statistiken för 2006 visar en siffra på besökare! Bästa resultatet uppvisar vår matsajt, guldkorn.com, med nästan besök under Webbplatsen växer för varje vecka; inte bara med recept och tjänster, utan också med antal besökare. Den senaste nyheten är att besökaren kan bli medlem i en så kallad community, där hundratusentals andra matälskare kan ta del av och betygsätta ens egna favoritrecept. Verum Hälsofil Årets ToppFunctional food Verum Hälsofil utnämns till Årets ToppFunctional food under 2006 med motiveringen: Prisvärd frukostkompis med en rejäl dos snälla magbakterier. För andra året i rad prisar tidningen ToppHälsa hälsosamma livsmedel och inspirerande människor med ToppHälsa-priset i olika kategorier. Norrmejerier belönade i stor reklamtävling Föreningen Sveriges Annonsörer genomför tillsammans med Dagens Industri årligen en tävling som belönar effekt 09

10 2006 MARKNADSUTVECKLING Lokalt och naturligt gentemot ökad konkurrens och prispress Även årets konsumentundersökningar visar att norrlänningarna sätter allt större värde på att livsmedlen är lokalproducerade. När stockholmare fick svara på frågor om Norrland fick den norrländska maten och mattraditionen dessutom ett mycket högt betyg. Marknadens stöd för såväl varumärket Norrmejerier som för Norrland är en viktig styrka i mötet med en allt mer konkurrensutsatt marknad. Konsumenttrenderna Att mejerivarorna är naturliga och lokalt producerade blir allt viktigare för konsumenterna. Av megatrenderna, hälsa, bekvämlighet och njutning, stärktes framför allt njutningstrenden. Hälsomedvetandet utvecklas vidare med en ökad preferens för naturliga livsmedel. Däremot ökar kravet på bekvämlighet inte lika snabbt i Norrland som i storstadsregionerna. EMV och lågpris Handeln, med sina egna märkesvaror, och lågprisaktörerna fortsätter sin intensiva satsning för att ta marknadsandelar inom mejerisortimentet. EMV-andelen ökar inom alla produktområden inklusive det färska bassortimentet. Näst på tur står den färska mjölken samt filprodukterna. Handeln fortsätter att driva en lågprislinje som pressar utrymmet för leverantören. Med handelns centralisering och ökad konkurrens blir butikerna en allt smalare flaskhals i lanseringen av nya produkter. Att mejerivarorna är naturliga och lokalt producerade blir allt viktigare för konsumenterna Segmentering av mjölkutbudet Konsumtionen av dryckesmjölk per capita i Norrland ligger fortfarande mycket högt i relation till landet i övrigt. I likhet med utvecklingen i Europa pågår en segmentering av mjölksortimentet. Låglaktosmjölk och ekologisk mjölk ökar sina andelar. En starkt påverkande faktor i det senare fallet är statens krav på kommunerna att upphandla en större andel ekologiskt odlade livsmedel. Låg fett-produkterna tappar andelar, medan produkter med naturlig fetthalt ökar. Även om sockerdebatten börjar klinga av så har den tillsammans med den mer nyanserade fettdebatten bidragit till en omvärdering av vad som är nyttigt respektive skapar ohälsa. Nya forskningsrapporter som visar att naturliga fetter i mejerivaror är nyttiga och bidrar till en uppvärdering av mjölk som livsmedel. 10

11

12 2006 PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN Starkare varumärken och lönsammare produkter Ett genuint stöd för Norrmejeriervarumärket, i kombination med attraktiva kostnadsoptimerade produkter, utgör grunden för företagets starka ställning på lokalmarknaden. Det skapar i sin tur förutsättningar för en fortsatt framgångsrik satsning på unika varumärken och mervärdesprodukter för Sverige, Norden och utvalda marknader i Europa. Ytterligare ökat konsumentstöd Den satsning på varumärket Norrmejerier som påbörjades 2005 fortsatte under året. Genomförda kampanjer har fått ett mycket positivt gensvar från konsumenterna. Från en mycket stark position enligt föregående års mätningar stärktes varumärket Norrmejerier ytterligare. Kampanjerna har vidare bidragit till att en klar majoritet av konsumenterna anger att det är viktigt att mejeriprodukterna är lokalproducerade. Lönsammare produktsortiment Inom ramen för det offensiva åtgärdspaketet avvecklades ett antal lågvolymprodukter med svagare lönsamhet. Fokuseringen på kostnadsoptimering av befintliga produkter innebar även en tillfälligt minskad satsning på utveckling av nya mervärdesprodukter. Trots det lanserades 32 egna artiklar och ett antal artiklar under andra varumärken. Av egna artiklar utgick 30 stycken ur sortimentet. Minimerad minskning inom färska basprodukter Försäljningsminskningen inom dryckesmjölk kunde begränsas till ungefär samma nivå som föregående år. Fil och yoghurt ökade medan gräddeförsäljningen blev oförändrad. Efterfrågan på låglaktosprodukter och i synner- het ekologiska produkter fortsatte att öka kraftigt. I det senare fallet till stor del på grund av kommunernas ökade efterfrågan. En svag ostförsäljning, delvis p g a begränsad lagertillgång, i inledningen på året hämtades upp under andra halvåret. Positiv utveckling för riksvarumärkena Även företagets riksvarumärken utvecklades överlag positivt. Den mycket starka utvecklingen för Gainomax Recovery fortsatte. Med stöd av det nya och mycket framgångsrika kommunikationskonceptet ökade försäljningen mycket kraftigt.... ett mycket positivt gensvar från konsumenterna Även varumärket JOKKs position på marknaden stärktes. Med stöd av en framgångsrik säljkampanj uppnåddes en försäljningsökning som med god marginal översteg den totala ökningen på 10 % inom marknaden för måltidsdrycker. Likaså stärktes varumärket Verum. Både den naturella och den smaksatta Verum Hälsofil hade en positiv försäljningsutveckling medan Verum Hälsoyoghurt och Verum Drickyoghurt backade något. Företagets äldsta och starkaste varumärke, Västerbottensost, fortsätter att stå sig bra i den ökande konkurrensen inom segmentet lagrade ostar. 12

13

14 2006 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Ett brett engagemang för lönsamhet Kraven på kostnadseffektivitet gäller i högsta grad även marknadsföring och försäljning. Både i form av kloka prioriteringar och effektiva arbetssätt. På lokalmarknaden samordnas kommunikationen för alla basprodukter under varumärket Norrmejerier. På övriga marknader fokuseras satsningarna på de prioriterade varumärkena för företagets unika mervärdesprodukter. Inom försäljningsavdelningen sker en fortsatt satsning på den allt viktigare bearbetningen av handelns centrala inköpsorganisationer i kombination med ett nära försäljningssamarbete med butikerna. Starkt lokalt gensvar Marknadssatsningarna för såväl varumärket Norrmejerier som riksvarumärkena fortsatte. På lokalmarknaden följde en fortsättning av den uppmärksammade tv-reklamen med bonden i centrum. I övrigt genomfördes bland annat två nya butikskampanjer. En av dessa inbjöd målguppen att nominera personer som gjort något gott som förtjänade att belönas med en gräddtårta. Den andra uppmanade personer att ta ställning för lokalproducerade livsmedel genom att skicka in streckkoder i utbyte mot en t-shirt med texten I love norrländskt. Båda kampanjerna fick ett fantastiskt gensvar med över nomineringar respektive ca utdelade t-shirts. Konsumenternas mycket starka lojalitet till såväl Norrmejerier som Norrland bekräftades även i årets marknadsundersökningar. Prisbelönad reklam Av riksvarumärkena riktades den största satsningen på Gainomax Recovery. I november belönades kampanjen Bananas are for monkeys med en silverplacering i kategorin bästa konsumentreklam i den prestigefyllda tävlingen 100 wattaren som arrangeras av Dagens Industri. För Verum lanserades ett nytt framgångsrikt kommunikationskoncept med tydlig fokusering på de nyttiga bakterierna. Bred butikstäckning Med handelskedjornas centralisering och den ökande konkurrensen från EMV och andra mejeriföretag blir dörren in till butiken allt trängre. Mot den bakgrunden har de senaste årens förnyelse av såväl arbetssätt som organisation fått en viktig betydelse. Under året fortsatte Norrmejerier en framgångsrik bearbetning av de centrala inköpsorganisationerna. Ett undantag som också bekräftar svårigheterna att få en bred butikstäckning var den mindre lyckade lanseringen av JOKK i PET-flaska. Direkt efter sommaren lades produkten ner. På lokal nivå fortsätter satsningen på att ta vara på de enskilda butikernas förutsättningar att stimulera försäljning. Där ingår inte minst att ge produkterna rätt exponering i mejerihyllorna. För att verifiera effekterna genomförs även lönsamhetsmätningar i nära samarbete med butikerna. Affärsmöjligheter genom samarbeten Den starka ställningen på lokalmarknaden skapar även förutsättningar att vända konkurrenshotet till affärsmöjligheter. En sådan möjlighet dök upp när Arla Foods förvärvade varumärket Bregott som tidigare ägdes gemensamt av mejeriföretagen. Genom ett nytt avtal om tillverkning av Bregott kunde Norrmejerier återta fjolårets volymtapp. Medias makt Media har en stor påverkan på konsumenternas beteende. De mer nyanserade rapporterna om mjölk och mejeriprodukter har haft en positiv inverkan på försäljningen. Som en del av marknadskommunikationen pågår även ett aktivt PR-arbete som resulterat i värdefull exponering av såväl verksamheten som varumärkena. Ett exempel på tidningarnas makt var den positiva försäljningseffekten av kvällstidningarnas skriverier om Verum Hälsofil som bästa funktionella fil. Årets aktiviteter i samarbete med tidningen Buffé är ett annat exempel. 14

15 15

16 2006 FORSKNING OCH UTVECKLING Kostnadseffektiv utveckling av varumärken och mervärden Innovativ produktutveckling är en viktig konkurrensfaktor för att möta förändrade konsumtionsmönster till följd av nya trender och mediadebatter. Ramen för arbetet är företagets varumärken. Men inte bara för att varumärkena kan skapa förutsättningar för nya produktframgångar. Med rätt vägval i forsknings- och utvecklingsarbetet ska de nya innovationerna i sin tur skapa nya framgångar för varumärkena. Dit hörde arbetet med att stötta marknadssatsningen på Gainomax Recovery. Förutom att bidra med kunskap, bedrivs ett samarbete med forskare vid Umeå universitet för att ytterligare verifiera produktens positiva egenskaper. I samarbete med Tandläkarhögskolan i Umeå startades en studie på förskolor för att utröna Verumbakteriernas förmåga att förebygga karies och infektioner hos barn. Utveckling av nya mervärden Arbetet med forskning och innovativ produktutveckling fortsätter att vara en prioriterad del i företagets långsiktiga strategi. Syftet är att ständigt förädla ett sortiment av framgångsrika mervärdesprodukter vid sidan av det allt mer konkurrensutsatta färska bassortimentet. En av de viktiga uppgifterna är att ta vara på de möjligheter som de starka rikstäckande varumärkena skapar. Under året startades produktionen av 32 nya produkter. Däribland Turkisk yoghurt, Norrmejerier Lättost, Verum Drickyoghurt med lägre sockerhalt, Gainomax Energy Bar och Mellis med lägre fetthalt. Snabbhet och lyhördhet framgångsfaktorer Till framgångsfaktorerna hör även förmågan att vara lyhörd och snabb i mötet med nya trender. De nya nyckelhålsreglerna och debatten om sötningsmedel verifierade riktigheten i Norrmejeriers beslut om sänkning av produkternas sockerhalt och om att bara använda naturligt socker. Kunskap för många uppgifter Vid sidan av den direkta utvecklingen av produkter och produktionsprocesser genomfördes många andra uppgifter. Lyhördhet och snabbhet i mötet med nya trender Vidare etablerades nya arbetsmodeller för att kartlägga egenskaper hos olika produkter som attraherar konsumenterna. En ytterligare uppgift var att effektivisera processer och verktyg för produktutveckling. Det sistnämnda arbetet syftar både till att förbättra det egna utvecklingsarbetet och att stärka förutsättningarna för affärsmässigt intressanta legouppdrag. Minskade kostnader Den pressade situationen vid halvårsskiftet underströk vikten av det redan påbörjade arbetet med optimering av recept och produktionsprocesser. Årets insatser beräknas generera årliga besparingar på cirka 1,5 mkr. Ett arbete med att utvärdera alternativa råvaror och träffa nya avtal med leverantörer, bidrog med ytterligare kostnadssänkningar. 16

17

18 2006 PRODUKTION, LOGISTIK OCH PERSONAL Tuffa utmaningar och medarbetarskapade framgångar Situationen som föranledde åtgärdspaketet samlade hela företaget till enad front i jakten på kostnader. Inom produktion och logistik genomlystes alla delar av verksamheten för att söka besparingar och utvärdera lönsamheten. Engagemanget, den breda dialogen över avdelningsgränserna och resultatet av åtgärdspaketet, gjorde Norrmejerier till ett ännu vitalare företag. Ny framtidsinriktad organisation I samband med vd-bytet genomfördes även förändringar i företagets ledningsorganisation. Samtliga produktionsenheter sammanfördes i en gemensam organisation under en nytillsatt teknisk direktör. Syftet var att skapa förutsättningar för en målmedveten utveckling i takt med allt hårdare marknadskrav. Till samma organisation flyttades även logistikfunktionen som samtidigt fick ett utökat ansvar för lagerverksamheten. Andra förändringar var att information och miljö flyttades till marknad och information, medan ekonomifunktionen lades direkt under vd. Den sistnämnda förändringen syftar till att skapa förutsättningar för en mer direkt ekonomistyrning. Intrimmade produktionsanläggningar Produktionen fungerade överlag tillfredställande. Den i stort sett oförändrade mängden invägd mjölkråvara kunde omsättas i produkter med god lönsamhet. Det intrimningsarbete som återstod efter investeringarna i förpacknings- och processlinjer i Luleå, slutfördes. En produktionsstörning i mitten av juni kunde snabbt avhjälpas, men hann dock innebära att en viss mängd produkter fick återkallas från butikerna. Den nya biotransanläggningen hade vissa intrimningsproblem. Även om intrimningen kommit en bra bit på vägen återstår det en del arbete innan den avancerade biologiska processen är i full balans. Produktionen av Västerbottensost i Burträsk ökade för tredje året i följd. Investeringsstopp med vissa konsekvenser Efter de senaste årens satsningar var inga större anläggningsinvesteringar planerade för året. I mitten på året infördes dessutom ett investeringsstopp som en del i det offensiva åtgärdspaketet. Situationen underströk vikten av en fortsatt prioritering av investeringar som ger maximal konkurrenseffekt. Arbetet med ständiga förbättringar med stöd av företagets kvalitets- och miljöledningssystem, fortlöpte enligt planerna. Även i år fick företaget lovord för kunniga och engagerade medarbetare vid kontroller av oberoende verksamhetsrevisorer. Åtgärdspaketet skapade bred dialog Personalen visade ett mycket stort engagemang i ansträngningarna att vända den uppkomna situationen. Det inkluderade även förståelse för en ofrånkomlig översyn av personalbehovet. Den totala uppslutningen kring åtgärdspaketet bidrog även till en konstruktiv dialog över avdelningsgränserna. Logistiken närmare produktion I samband med att logistikavdelningen sammanfördes med produktionsverksamheten, förflyttades även ansvaret närmare produktionen. Från den tidigare gränsen vid utlastningsporten omfattas nu även ansvaret för logistikflödet i kylrummet. Ledningssystemet och manualen för trafiksäkra 18

19 och miljöanpassade transporter färdigställdes. Därmed är grunden komplett för det fortsatta implementeringsarbetet. På det tekniska området pågick utvecklingen av effektivare orderhantering och temperaturövervakning. Prisad distribution På den glesbefolkade norrländska marknaden är den nya lösningen för samdistribution av färskvaror en vital konkurrensfördel. Samarbetet med såväl transportörer som andra livsmedelsföretag har fungerat mycket bra. Ambitionen är att behandla alla jämlikt, oavsett arbetsuppgift, kön eller kulturbakgrund Kunskap ger motivation Kunniga och motiverade medarbetare är den viktigaste förutsättningen för en kvalitetssäkrad och miljömedveten utveckling. Grundverktyg är företagets verksamhetsanpassade elektroniska miljö- och kvalitetshandböcker. Stor vikt läggs vid utbildning för att ge operatörerna fördjupad kunskap i modern mejeriproduktion. Sedan det tidigare anlitade danska utbildningsföretaget lagt ner sina svenska kurser, tog Norrmejerier en aktiv roll i uppstarten av ett branschgemensamt utbildningssamarbete. Under 2006 utarbetades nya tekniskt uppdaterade kurser inom alla efterfrågade områden. Den första testkursen i ämnet ostlagring genomfördes i Umeå. Under 2007 planeras ytterligare fyra testkurser. Medarbetare istället för anställda Under ett år som 2006 underströks vikten av den målmedvetna utvecklingen av en psykosocial arbetsmiljö som stimulerar alla dimensioner av en medarbetares hälsa och kompetens. Förhållningssättet är en betoning på medarbetare i högre grad än anställda. Ambitionen är att behandla alla jämlikt, oavsett arbetsuppgift, kön eller kulturbakgrund. Ett uttalat mål är att öka mångfalden i form av en stimulerande mix av såväl kvinnor och män samt av åldrar och kulturer. Samtidigt håller en del av gränserna mellan arbetare och tjänstemän på att suddas ut. En förändring under året var övergången till månadslön för medarbetarna i produktionen. Grädde 2% Pulver 2% Matfett 2 % Övrigt 2% Ost 43% 49% Mjölk, Fil, Yoghurt Den invägda mjölkens användning under

20 2006 JORDBRUK OCH MJÖLKPRODUKTION Från en pressad situation till stärkta gårdar Beslutet om sänkning av avräkningspriset med 16 öre som en del i det offensiva åtgärdspaketet, mottogs inte med positiva känslor från Norrmejeriers bönder. Innan årets slut var mejeriföretagets situation betydligt ljusare. Det positiva resultatet av åtgärdspaketet återställde mejeriföretagets betalningsförmåga, samtidigt som regeringens förslag till nytt LBU-program gav önskade besked. Sammantaget stärktes förutsättningarna för offensiva framtidssatsningar på gårdsnivå. Den pressade situationen Under perioden efter midsommar lade Norrmejeriers styrelseordförande och vd ner ett intensivt arbete på att informera medlemmarna om den uppkomna situationen och det nödvändiga åtgärdspaketet. Trots det tuffa beskedet om sänkning av avräkningspriset fanns en förståelse för beslutade åtgärder i den uppkomna situationen. Intresset från medlemmarna var fortfarande stort när den första insatsen följdes upp med en ny informationsturné i oktober. I den ljusnande situationen kunde fokus då inriktas på mer producentnära frågor. Vändningen till ökad ersättning Inför året 2006 budgeterades för en sänkning av avräkningspriset med 6 öre per kilo mjölk, vilket låg inom ramen för årets ökning av mjölkkompensationen från EU på ungefär samma nivå. Ingen prisjustering hade dock genomförts innan juni. Som en del i det offensiva åtgärdspaketet sänktes priset då med hela 16 öre per kilo mjölk. I slutet av året kunde Norrmejerier retroaktivt återbetala 10 öre, fr o m 1 juni. Ett minst sagt spännande år kunde då summeras i en något minskad total ersättning till bönderna med 3,3 öre. Lägre kostnader och mer ansvar inom Producenttjänst För Producenttjänst innebar åtgärdspaketet ett krav på minst nollresultat för husdjurstjänsterna jämfört med tidigare då verksamheten disponerade 1 2 öre per kilo mjölk. Den översyn av verksamheten som redan pågått i ett par år fördjupades därmed ytterligare. En rad sparåtgärder genomfördes parallellt med en prishöjning för avgiftstjänsterna. Genom omorganisation och omfördelning av ansvar minskades antalet tjänster med 7 %. Som en del i företagsledningens ambition att renodla de olika verksamhetsområdenas logiska ansvarsgränser, övertog Producenttjänst ansvaret för intransporter av mjölkråvara från logistikfunktionen. Genom att integrera den uppgiften i övriga åtaganden inom ramen för medlemsansvaret eliminerades även behovet av nyrekrytering inom logistikfunktionen. Oförändrad invägning Den torra sommaren gav ett foder med god hygienisk kvalitet och acceptabla näringsvärden. Ett visst bortfall från torkkänsliga marker innebar en något mindre skörd. Den relativt goda skörden från 2005 bidrog till att mjölkproduktionen ökade med 1 % under första halvåret En förskjuten kalvning har trots oförändrat antal kor dragit ner ökningstakten, vilket resulterade i en för helåret liten invägningsökning med 0,3 procent. Den totala invägningen blev ton. Färre gårdar, samma antal kor Årets medlemsenkät indikerade en minskad invägning med 2,5 % under Enligt enkäten ökar takten i utvecklingen mot färre, men större gårdar. 70 gårdar uppgav att de avser att avveckla under 2007, jämfört med 49 under 20

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer