Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU ) Svar senast 4 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU ) Svar senast 4 april 2014 STK Sammanfattning I betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? föreslås bl.a. att absolut preskription införs efter drygt 15 år för fordringar som fastställts av Kronofogdemyndigheten eller i domstol samt en förstärkt budget- och skuldrådgivning. Ett övergripande syfte med förslagen är att motverka överskuldsättning. Betänkandet har remitterats till miljönämnden som i huvudsak tillstyrker förslagen. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen och som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande. Dock förordas att förslaget om ett statligt övertagande av finansiering av en basnivå för budget- och skuldrådgivning genom skatteväxling avstyrks. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att för kommunen avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med upprättat förslag från stadskontoret. Beslutsunderlag SOU Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU ) Svar senast 4 april 2014 G-Tjänsteskrivelse Betänkande Överskuldsättning i kreditsamhället? Förslag till Yttrande Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? Remissvar från Miljönämnden Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 2 (4) Ärendet Bakgrund Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. I uppdraget har ingått att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort, särskilt för barn och unga i överskuldsatta familjer, samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. I uppdraget har även ingått att resonera kring eventuella behov av förändringar i lagstiftningen men inte att lämna författningsförslag. Utredningen har antagit namnet Utredningen om överskuldsättning. I betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) redovisar utredningen sina överväganden och förslag. Malmö kommun har genom remiss från Justitiedepartementet inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet. Kort beskrivning av betänkandet Betänkandet innehåller ny statistik över svenska hushålls skuldsättning och överskuldsättning samt förslag till åtgärder för att för att minska överskuldsättningen i Sverige. Utredningen har kartlagt skuldsättningens och överskuldsättningens utbredning i Sverige med hjälp av datauppgifter från UC AB, Kronofogdemyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistiken visar bland annat att det är hushåll med höga inkomster och lång utbildning som i regel tar de största lånen men att det är hushåll med bland annat låga inkomster och kortare utbildning som är överskuldsatta. Utredningens kartläggning visar också att många personer har varit skuldsatta under mycket lång tid. Över har haft skulder hos Kronofogdemyndigheten sedan 1992 och tidigare, över sedan 1997 och tidigare och nästan sedan 2007 och tidigare. Utredningen föreslår bl.a. följande. Införande av absolut preskription (dvs. införande av en yttersta preskriptionsfrist med innebörd att en fordran preskriberas slutligt då den längsta tillåtna tiden för utsökning har löpt ut) för civilrättsliga fordringar efter drygt 15 år för fordringar som fastställts av Kronofogdemyndigheten eller i domstol. Den slutliga preskriptionstidens starttidpunkt bör enligt utredningen inträffa tre månader efter fastställelse och preskriptionstiden vara 15 år i normalfallet samt 20 år för fordringar mellan fysiska personer och om skulden grundar sig på brott. En mera kraftfull och likvärdig Budget- och Skuldrådgivning över hela landet. Enligt utredningen är Budget- och skuldrådgivningen i många kommuner orimligt underförsörjd med resurser och uppfyller på många håll inte ens lagstadgade krav. För mera likformighet menar utredningen att staten bör överta ansvaret för finansieringen av en basnivå genom att skatteväxla generella statsbidrag mot den genomsnittliga kommunala kostnaden för budget- och skuldsaneringen. Därtill behövs, enligt utredningen, tillkommande

3 resurser för framför allt utbildning, systemstöd och tillsyn. Försöksverksamhet med saneringslån. För att samla ihop många små dyra lån till ett enda till rimligt låg ränta för individer som därmed skulle kunna reda ut sin situation innan skuldsanering blir aktuell menar utredningen att saneringslån bör, med hjälp av en förstärkt budget- och skuldrådgivning, prövas i en försöksverksamhet. Staten bör stå för en lånegaranti, men för att saneringslånen ska fungera effektivt anser utredningen att lånen bör administreras av kommunerna. Kommunerna bör ta ansvar för behovsprövningen, som ska avgöra huruvida individens skuldsituation skulle underlättas av ett saneringslån och om individen har kapacitet att betala av och sköta ett saneringslån. Tidigare förslag om höjt förbehållsbelopp vid löneutmätning för barnfamiljer övervägs på nytt. Enligt utredningen har föräldrar med löneutmätning mindre att leva på än föräldrar med försörjningsstöd, trots att en utgångspunkt när förbehållsbeloppet lades fast var att det skulle ligga på en högre nivå än socialbidraget. Det solidariska skadeståndsansvaret för barn och ungdomar avskaffas. Enligt utredningen är problemet bl.a. att det ofta är svårt för den som ensam betalat att få tillbaka pengarna från de övriga skadeståndsskyldiga och att detta kan vara särskilt svårt när det gäller omyndiga gärningsmän, varför enskilda ungdomar riskerar att hamna i långvariga skuldproblem. Tidigare förslag om avräkning på kapital före räntor och andra avgifter prövas på nytt eftersom skulden i en sådan ordning skulle kunna betalas av fortare. Utredning av om fler kreditupplysningsuppgifter skulle förbättra kreditbedömningsunderlaget. I en försöksverksamhet kan enligt utredningen prövas om olika kredituppgifter, till exempel förekomsten av inkassoskulder, skulle leda till bättre kreditbeslut. Ändrad ockerlagstiftning. Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket. Utveckling av den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning. 3 (4) Miljönämndens synpunkter Betänkandet har remitterats till miljönämnden som har yttrat sig. Miljönämnden har i sitt yttrande i huvudsak tillstyrkt förslagen i betänkandet men har lämnat vissa synpunkter på bl.a. förslagen rörande försöksverksamhet med saneringslån, utmätningsförfarandet och kreditupplysning för inkassoskulder. Stadskontorets synpunkter Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen samt som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande. Dock förordas att förslaget om ett statligt övertagande av finansiering av en basnivå för budget- och skuldrådgivning genom skatteväxling (som Miljönämnden har tillstyrkt) avstyrks och att synpunkterna nedan istället lämnas i den delen. Denna inställning är i linje med den som Sveriges Kommuner och Landsting ställt sig bakom. Enligt utredningen är problemen med budget- och skuldrådgivningen att verksamheten ser olika ut i landet och att den är eftersatt på flera håll. Det anges att förändringar behövs som innebär en större likvärdighet över landet vad gäller tillgänglighet och kvalitet och att budget- och skuldrådgivarna arbetar mer förebyggande. Utredningen menar att om dessa förändringar ska ske, måste staten ta ett större ansvar. Utredningen föreslår att verksamheten fortfarande ska ske i kommunernas regi, men att Konsumentverket ska överta basfinansieringen av verksamheten,

4 samt ansvaret för verksamhetens kvalitetsutveckling och grunddimensionering över landet. Detta bör, enligt utredningen, finansieras genom en skatteväxling där de generella statsbidragen växlas ner i motsvarande grad som den genomsnittliga kommunala kostnaden för budget- och skuldrådgivningen. Därtill bör tillkommande resurser skjutas till från staten. 4 (4) Ansvar och resurser för budget- och skuldrådgivning bör följas åt. Det är inte en bra ordning att kommunerna har ett lagstadgat ansvar för budget- och skuldrådgivning men att medel för verksamheten fördelas via anslag från Konsumentverket. Vidare är det av vikt att kommunerna även i fortsättningen kan anpassa sina resurser i verksamheten till de behov som finns lokalt. Överskuldsättning och problemen med detta ser olika ut i landets kommuner vilket får genomslag i vilka satsningar de olika kommunerna gör. Det är även så att i praktiken har kommunernas insatser inom budget- och skuldrådgivningen en nära koppling med socialtjänstens övriga arbete och i utjämningssystemets delmodeller finns faktorer som tar hänsyn till de varierande behoven vid fördelning av de generella statsbidragen inklusive utjämning. Härtill kommer att frågan om skatteväxling som påverkar kommunernas möjlighet att själva prioritera och besluta över sina verksamheter inte kan anses tillräckligt utredd. Någon genomgripande utvärdering av den faktiska verksamheten har utredningen inte haft att tillgå. Inspektionen för vård och omsorg har ansvaret för tillsyn av budget- och skuldrådgivningen, men någon sådan har enligt utredningen aldrig skett. Mot denna bakgrund förordas att förslaget om ett förändrat ansvar för finansieringen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen avstyrks. Ansvariga Tomas Bärring Kanslidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

5 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (4) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Justitiedepartementet Stockholm Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU ) Svar senast 4 april 2014 [Ju2014/125/KO] Yttrande Justitiedepartementet har berett Malmö kommun tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen får i anledning härav anföra följande. Likvärdig Budget- och skuldrådgivning Förslaget om ett förändrat ansvar för finansieringen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen avstyrks. Ett skäl för detta är att ansvar och resurser för budget- och skuldrådgivning bör följas åt. Det är inte en bra ordning att kommunerna har ett lagstadgat ansvar för budget- och skuldrådgivning men att medel för verksamheten fördelas via anslag från Konsumentverket. Vidare är det av vikt att kommunerna även i fortsättningen kan anpassa sina resurser i verksamheten till de behov som finns lokalt. Överskuldsättning och problemen med detta ser olika ut i landets kommuner vilket får genomslag i vilka satsningar de olika kommunerna gör. Det är även så att i praktiken har kommunernas insatser inom budget- och skuldrådgivningen en nära koppling med socialtjänstens övriga arbete och i utjämningssystemets delmodeller finns faktorer som tar hänsyn till de varierande behoven vid fördelning av de generella statsbidragen inklusive utjämning. Härtill kommer att frågan om skatteväxling som påverkar kommunernas möjlighet att själva prioritera och besluta över sina verksamheter inte kan anses tillräckligt utredd. Någon genomgripande utvärdering av den faktiska verksamheten har utredningen inte haft att tillgå. Inspektionen för vård och omsorg har ansvaret för tillsyn av budget- och skuldrådgivningen, men någon sådan har enligt utredningen aldrig skett.

6 Saneringslån 2 (4) Enligt kommunstyrelsen riskerar saneringslån att enbart komma att innebära att skattemedel går till kreditinstituten, utan att lösa problemet med överskuldsättning. I utredningen föreslås att kommunerna ska hantera beviljandena av saneringslån. Detta omkullkastar rådgivarens, idag, neutrala och opartiska roll samt kan komma bli en tung ekonomisk börda för de kommuner som har en stor andel skuldsatta invånare. Kommunstyrelsen förespråkar istället att öka möjligheterna för att kunna bli beviljad skuldsanering, få igenom tvångsackord och betalplaner. En positiv förändring kan vara, som utredningen föreslår, att frivilliga överenskommelser är tvingande om exempelvis 2/3 av fordringsägarna godkänner det. Stärk dessa möjligheter istället för att uppmuntra individer att belåna sig ytterligare för att ta sig ur skuldsättningen. Barnperspektiv Utredningen föreslår att förbehållsbeloppet för föräldrar med hemmavarande ska höjas, då det idag i praktiken innebär att vid lönetumätning får dessa personer behålla ett belopp som är lägre än vad kommunens försörjningsstöd är. Detta innebär att barnperspektivet belyses, vilket välkomnas. Det framkommer i utredning att det finns barn i familjer som är överskuldsatta. Ett sätt att komma åt detta är, enligt kommunstyrelsen, att kronofogden vid beräkning av förbehållsbelopp inte räknar barnbidraget som en inkomst, som minskar förbehållsbeloppet. Dessutom bör hänsyn tas till kostnaden för umgänges resor samt kostnaden för de antal dagar ett umgängesbarn bor med föräldern. Absolut preskription Förslaget om 15 års preskriptionstid ställer sig kommunstyrelsen positiv till. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att det ska bli praktiskt genomförbart. Exempelvis att fordringsägarna inom en viss tidsperiod från fordrans uppkomst, 1-2 år, måste inkomma med ärendet till Kronofogden och därefter börjar preskriptionstiden löpa. Annars finns det en risk att fordringsägarna ligger på skulderna för att förlänga preskriptionstiden. Inkassobolaget bör kunna uppvisa en uppkomstkedja samt ett tydligt uppkomstdatum. Utredningen kommer även med förslag om att högre krav bör ställas på borgenärerna att ange hur och när preskriptionsavbrott skett. Idag ligger mycket ansvar på individen att göra den bedömningen, vilket är svårt när de, som utredning också anger, har förlorat kontrollen och överblicken över sin ekonomiska situation. Solidariskt skadeståndsansvar Kommunstyrelsen är positiv till förslaget att avskaffa det solidariska skadeståndsansvaret för barn.

7 Kreditering av utmätt belopp hos kronofogden 3 (4) Tidigare förslag om avräkning på kapital före räntor och andra avgifter bör enligt utredningen prövas på nytt. Kommunstyrelsen menar att eventuellt bör även utredas om kreditering ska ske mot de mindre skuldposterna först, istället för som idag när det sker proportionerligt och småskulderna finns hos Kronofogden år efter år och enbart genererar mer kostnader. Skulder till staten Många personer som har skulder och utmätning hos Kronofogden har även skulder till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Då denna kostnad inte är en utgift som kronfogden tar hänsyn till, innebär det att personer oundvikligen restförs för CSN skulder varje år, och därmed förlänger tiden som denna person omfattas av kronofogden tvångsåtgärder. Att få förbehållas återbetalningen till CSN på samma sätt som man förbehålls underhåll borde, enligt kommunstyrelsen, vara en självklarhet. När man blir föremål för tvångsåtgärderna cementeras individen i sin skuldsituation, nya skulder såsom CSN-lån, underhåll, statliga skulder såsom återkrav av bostadsbidrag och skatteskulder pga. att kronofogden sålt en fastighet eller bostadsrätt med reavinst, genererar nya skulder som man inte har någon egen kontroll över. Utmätningsförfarandet Enligt kommunstyrelsen bör hela utmätningsförfarandet ses över liksom förbehållsberäkningen. Budget- och skuldrådgivningen i Malmö har bl. a. uppmärksammat att kronofogden i större omfattning än tidigare, inte tar hänsyn till den faktiska hyran vid utmätning av inkomst, om de anser den vara för hög. Detta medför att gäldenären hamnar i en ekonomisk situation som är ohållbar, i värsta fall att personen riskerar att bli hemlös. För personer som är restförda hos kronofogden är det i stort sett omöjligt att få en ny bostad, även om hyran i det nya boendet är lägre. Betalningsanmärkningarna och skulderna medför att hyresvärdarna nekar dem ett nytt kontrakt. Kreditupplysning för inkassoskulder Kommunstyrelsen ställer sig negativ till förslaget om att kreditupplysningsuppgifterna även ska omfatta inkassoskulder. En grundligare kontroll av individens aktuella inkomster bör istället göras. En individs inkomst är en tydligare indikator på betalningsförmåga än vad en sen betalning som renderat i ett inkassokrav är. Malmö På kommunstyrelsens vägnar:

8 4 (4) Ordförande [Förnamn Efternamn] [Fyll i titel] [Förnamn Efternamn] [Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

9 Malmö stad Miljönämnden 1 (2) UTDRAG ur PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö Tid Kl Plats Bergsgatan 17, Samlingssalen Paragrafer 23 Närvarande: Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Ewa Bertz (FP) 2:e vice ordförande Leif Holmgren (S) Daniel Wolski (S) Charlotta Gustafsson (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Eva Bergkvist (SD) Ersättare Per Thomsen (S) Wilfredo Salinas (S) Maria Zingmark (MP) Matilda Gradin (V) Elisabet Landrup (M) Ing-Marie Hultberg (M) Tara Curovic (FP) Håkan Andersson (SD) Tjänstgör Tjänstemän Tillförordnad miljödirektör Jeanette Silow, avdelningschef Dave Borg och Per-Arne Nilsson ( 20-29), stf. avdelningschefer Nasrin Bigdelou och Micaela Aleman, bitr. avdelningschefer Christina Olofsson och Jonas Kamleh, enhetschefer Håkan Nilsson och Malin Sandström ( 13 17), tjänstemännen Tomas Fredriksson, Pernilla Hedin, Lena Påmark samt Martin Dahl, även facklig företrädare. Vid protokollet Andrea Hjärne Dalhammar Bitr. nämndsekreterare/stadsjurist Utdrag: Kommunstyrelsen Sign

10 Protokoll 2/2014, Miljönämnden i Malmö (2) 23 Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), STK Dnr 524: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), bil 23. Ärendet föredras. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag att som sitt svar till Kommunstyrelsen åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande. Som ovan: Andrea Hjärne Dalhammar Justerat Anna-Karin Bengtsdotter Ewa Bertz Anslaget Rätt utdraget intygar: Tomas Fredriksson Sign

11 6 f 2/14 Malmö stad Miljöförvaltningen Bil. 2.> Tjänsteutlåtande Datum Handläggare Elisabet Carlsson Budget och skuldrådgivare Direkttelefon Malmö st~d~--~ Miljönämnden il,,_ Ärende: 524: Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), STK FÖRSLAG TILL BESLUT Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar att som sitt svar till Kommunstyrelsens åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande f" r ( }-, ' (i I ' '' '"{~ /' '\ ; ~ : ' J\,, \, ;'y (/ \,/,. "" N asrin Bigdekfu T f avdehlingschef A vdehllngen för konsumtion och livsstil UTLÅTANDE Kommunstyrelsen har översänt J ustitiedcpartementets betänkande för yttrande senast den 24 mars 2014.

12 2 (4) Förvaltningens synpunkter Miljöförvaltningen tillstyrker rubricerade betänkande och lämnar följande synpunkter. Likvärdig Budget- och skuldrådgivning Vi ställer oss positiva till en mer kraftfull och likvärdig budget- och skuldrådgivning över hela landet. Om staten övertar finansieringen är detta ett sätt att säkerställa att kommunerna tillhandahåller en budget och skuldrådgivning med kvalitet och långsiktighet. Saneringslån. Saneringslån riskerar att enbart komma att innebära att skattemedel går till kreditinstituten, utan att lösa problemet med överskuldsättning. I utredningen föreslås att kommunerna ska hantera beviljandena av saneringslån. Detta omkullkastar rådgivarens, idag, neutrala och opartiska roll. Detta kan komma bli en tung ekonomisk börda för de kommuner som har en stor andel skuldsatta invånare. Vi förespråkar istället att öka möjligheterna för att kunna bli beviljad skuldsanering, få igenom tvångsackord och betalplaner. En positiv förändring kan vara, som utredningen föreslår, att frivilliga överenskommelser är tvingande om exempelvis 2/3 av fordringsägarna godkänner det. Stärk dessa möjligheter istället för att uppmuntra individer att belåna sig ytterligare för att ta sig ur skuldsättningen. Barnperspektiv Utredningen föreslår att förbehållsbeloppet för föräldrar med hemmavarande ska höjas, då det idag i praktiken innebär att vid lönetumätning får dessa personer behålla ett belopp som är lägre än vad kommunens försörjningsstöd är. Detta innebär att barnperspektivet belyses, vilket välkomnas. Det framkommer i utredning att det finns barn i familjer som är överskuldsatta. Ett sätt att komma åt detta är att kronofogden vid beräkning av förbehållsbelopp inte räknar barnbidraget som en inkomst, som minskar förbehållsbeloppet. Dessutom bör hänsyn tas till kostnaden för umgänges resor samt kostnaden för de antal dagar ett umgängesbarn bor med föräldern.

13 3 (4) Absolut preskription Förslaget om 15 års preskriptionstid ställer vi oss positiva till. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att det ska bli praktiskt genomförbart. Exempelvis att fordringsägarna inom en viss tidsperiod från fordrans uppkomst, 1-2 år, måste inkomma med ärendet till Kronofogden och därefter börjar preskriptionstiden löpa. Annars finns det en risk att fordringsägarna ligger på skulderna för att förlänga preskriptionstiden. Inkassobolaget bör kunna uppvisa en uppkomstkedja samt ett tydligt uppkomstdatum. Utredningen kommer även med förslag om att högre krav bör ställas på borgenärerna att ange hur och när preskriptionsavbrott skett. Idag ligger mycket ansvar på individen att göra den bedömningen, vilket är svårt när de, som utredning också anger, har förlorat kontrollen och överblicken över sin ekonomiska situation. Solidariskt skadeståndsansvar Vi ställer oss positiva till förslaget att avskaffa det solidariska skadeståndsansvaret för barn. Kreditering av utmätt belopp hos kronofogden Kreditering mot kapitalbeloppet, istället som idag på kostnader och ränta. Bör kanske även se över om kreditering ska ske mot de mindre skuldposterna först, istället för som idag när det sker proportionerligt och småskulderna finns hos Kronofogden år efter år och enbart genererar mer kostnader. Skulder till staten Många personer som har skulder och utmätning hos Kronofogden har även skulder till Centrala studiestödsnämnden, CSN, Då denna kostnad inte är en utgift som kronfogden tar hänsyn till, innebär det att personer oundvikligen restförs för CSN skulder varje år, och därmed förlänger tiden som denna person omfattas av kronofogden tvångsåtgärder. Att få förbehållas återbetalningen till CSN på samma sätt som man förbehålls underhåll vore en självklarhet. När man blir föremål för tvångsåtgärderna cementeras individen i sin skuldsituation, nya skulder såsom CSN-lån, underhåll, statliga skulder såsom återkrav av bostadsbidrag och

14 4 (4) skatteskulder pga. att kronofogden sålt en fastighet eller bostadsrätt med reavinst, genererar nya skulder som man inte har någon egen kontroll över. Utmätningsförfarandet Hela utmätningsförfarandet bör ses över samt även förbehållsberäkningen. Budget- och skuldrådgivningen i Malmö har bl. a. uppmärksammat att kronofogden i större omfattning än tidigare, inte tar hänsyn till den faktiska hyran vid utmätning av inkomst, om de anser den vara för hög. Detta medför att gäldenären hamnar i en ekonomisk situation som är ohållbar, i värsta fall att personen riskerar att bli hemlös. För personer som är restförda hos kronofogden är det i stort sett omöjligt att få en ny bostad, även om hyran i det nya boendet är lägre. Betalningsanmärkningarna och skulderna medför att hyresvärdarna nekar dem ett nytt kontrakt.. Kreditupplysning för inkassoskulder Vi ställer oss negativa till förslaget om att kreditupplysningsuppgifterna även ska omfatta inkassoskulder. En grundligare kontroll av individens aktuella inkomster bör istället göras. En individs inkomst är en tydligare indikator på betalningsförmåga än vad en sen betalning som renderat i ett inkassokrav är. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen. Elisabet Carlsson Budget- och skuldrådgivare Avdelningen för konsumtion och livsstil BILAGA Sammanfattningen av Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning (SOU 2013:78), STK

15

16

17

18

19 Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning Stockholm 2013 SOU 2013:78

20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice. Omslag: Blomquist Annonsbyrå. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2013 ISBN ISSN X

21 Till Statsrådet Birgitta Ohlsson Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka skuldsättning. Uppdraget omfattade också att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort, särskilt för barn och unga i överskuldsatta familjer, samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. 1 Till särskild utredare förordnades från och med den 1 juni 2012 Anna Hedborg. Den 13 augusti 2012 påbörjade Sebastian de Toro en anställning som huvudsekreterare i utredningen, och den 13 februari 2013 anställdes Paula Roth som sekreterare. Från den 18 september 2013 till den 27 september 2013 anlitades Carl-Johan Rosenvinge för att bistå i arbetet med att ta fram diagram och tabeller. Under arbetets gång har utredningen biträtts av experter från olika sektorer i samhället. En förteckning av experterna och de organisationer de tillhör återfinns nedan. Vidare har utredningen inhämtat information från andra organisationer, forskare, myndigheter och företag, bland andra Riksbanken, Riksförbundet Insolvens och NSPH. En särskilt omfattande insats har varit att ta fram ny statistik om skuldsättningens och överskuldsättningens utbredning i Sverige. Statistiska Centralbyrån har på utredningens uppdrag producerat statistiken, utifrån deras egna uppgifter samt uppgifter från UC AB (hädanefter UC) och Kronofogdemyndigheten. Utredningen har också inhämtat kunskaper från litteratur på området. I slutet av betänkandet återfinns en referenslista. Utredningen vill tacka alla som har bidragit i arbetet. Som ofta är fallet har det inte varit möjligt att tillmötesgå alla synpunkter 1 Utredningens direktiv återfinns i bilaga 1 och 2.

22 och förslag som har inkommit. Utredningen har möjliggjort för experterna att inkomma med särskilda yttranden. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om överskuldsättning, överlämnar härmed betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78. Utredningsuppdraget är härmed slutfört. Stockholm i november 2013 Anna Hedborg /Sebastian de Toro Paula Roth

23 Utredningens experter Bankföreningen Tomas Tetzell (13 augusti 2012) Barnombudsmannen Hanna Larheden (13 augusti mars 2013) Janna Törneman (20 mars 2013) Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare Christina Sjödahl (13 augusti 2012) Finansdepartementet Malou Larsson Klevhill (13 augusti 2012) Finansinspektionen Per Arne Ström (13 augusti 2012) Justitiedepartementet Marita Axelsson (13 augusti 2012) Konsumenternas Bank- och Finansbyrå Fredrik Nordquist (13 augusti 2012) Konsumentverket Bertil Elenius (13 augusti 2012) Kronofogdemyndigheten Anna-Carin Gustafsson Åström (13 augusti maj 2013) Charlotte Carrborg (1 maj 2013) Socialdepartementet Jessica Löfvenholm (13 augusti 2012) Svensk Handel Anna-Karin Smedberg (13 augusti 2012) Svensk Inkasso Claes Månsson (13 augusti 2012)

24 Sveriges Konsumenter Jan Bertoft (13 augusti 2012) Örebro Universitet Annina Persson (1 februari 2012)

25 Innehåll Sammanfattning Konsumtion och krediter. En introduktion Kortfattad historisk översikt Tidiga förhållningssätt till krediter Krediter under det moderna Sveriges framväxt Konsumtionshistoria Kortfattad teoriöversikt Konsumtionsteorier Låna till investeringar eller till konsumtion Hushållens kunskaper och räknefärdigheter Överskuldsättning i Sverige Vad är överskuldsättning? Orsaker till överskuldsättning. Vad visar tidigare undersökningar? Försämrade ekonomiska förutsättningar Den enskildes kunskaper och förmågor Krediter Svagt socialt nätverk Konsekvenser av överskuldsättning Effekter på hälsa Utanförskap Effekter på relationer Hur påverkas samhället i stort av överskuldsättning?

26 Innehåll SOU 2013: Hushållens balansräkning Tillgångar och skulder Fördjupning: Fördelning av totala lån på olika grupper Fördjupning: Bostadslån Fördjupning: Fördelning av konsumtionslån på olika grupper Statistik om överskuldsättning Överskuldsättning över tiden Jämförelse av betalningsproblem med andra länder Många med begränsad kontantmarginal Vem är överskuldsatt? Slutsatser av statistik Ytterligare risker Mindre skydd mot sjukdom och arbetslöshet Osäkra anställningar Egen företagsamhet Brist på hyresrätter Den fortsatta utvecklingen på kreditmarknaden Kreditsamhällets infrastruktur Privat- och offentligrättsliga skulder Privaträttsliga skulder Offentligrättsliga skulder Villkor på kreditmarknaden Avtalsfrihet och konsumentskydd Lagstiftning rörande konsumentkrediter Bedömning av betalningsförmågan Myndigheters ansvarsområden Är konsumenten tillräckligt skyddad? Det samhälleliga indrivningssystemet Vägen från en obetald räkning till betalning via Kronofogdemyndigheten Allmänna och enskilda mål Verkställighet Preskription

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag.

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag. SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-8. Rapport från... 9-11. Insolvensutredningen 12-18. Tema: Europeisk InkassoUtopia 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/försörjningsförmåga Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:89 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Betänkande av Utredningen Framtidens FHV-utbildning Stockholm 2007 SOU 2007:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer