Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel"

Transkript

1 Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 14 september 2012 i mål B ) Efter medgivet anstånd vill jag nu utveckla grunderna för mitt överklagande och skälen för prövningstillstånd enligt följande. Justerad gärningsbeskrivning Jag justerar gärningsbeskrivningen på så sätt att jag inte längre påstår att MB hotat att döda målsäganden eller uppgett att det skulle gå illa för hennes familj i Serbien (fjärde stycket sista meningen i den i hovrätten justerade gärningsbeskrivningen). Vidare ska sjätte och sjunde styckena ha följande lydelser. Genom att rekrytera målsäganden i syfte att hon, genom samlag med GS, skulle sexuellt exploateras eller utnyttjas i en situation som för henne innebär nödläge, har LS gjort sig skyldig till människohandel från den 18 oktober 2010 till den 2 november Genom att ta emot och inhysa målsäganden i syfte att hon, genom samlag med GS, skulle sexuellt exploateras eller utnyttjas i en situation som för henne innebär nödläge, har MB gjort sig skyldig till människohandel från den 18 oktober 2010 till den 2 november Bakgrund MB, LS och GS åtalades för människohandel och våldtäkt mot barn m.m. Tingsrätten ogillade åtalen. Hovrättens dom Åklagaren yrkade i hovrätten att MB och LS skulle dömas för människohandel enligt följande gärningsbeskrivning. GS har en psykisk och intellektuell funktionsnedsättning som kräver ständig tillsyn, med beteendestörning som omöjliggör honom i kontakter med omvärlden. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 Sida 2 (12) Under oktober 2010 har hans far LS efter överenskommelse och i samförstånd med hans mor MB begett sig till Serbien bland annat i syfte att organisera en hustru eller flickvän till GS. I Serbien eller senare i Göteborg har han övertygat fadern till underåriga flickan, målsäganden, född 21 februari 1996 att låta henne resa till Sverige och därvid rekryterat henne till uppgiften som flickvän eller hustru åt sin son. Genom att förtiga sin sons personliga särdrag och situation har han vilselett och övertygat henne och hennes far att hon skulle komma till Sverige för att bo hos GS i dennes familj i Angered hos dennes bror, mor och delvis honom själv allt i syfte att inleda relationen med denne. Han har under året vidmakthållit relationen med fadern i Serbien genom att låta betala mindre summor till denne. Målsäganden inreste till Sverige den 18 oktober Därefter och fram till den 2 november 2011 togs hon emot och hölls inhyst i familjen Ss lägenhet i Angered och i GSs rum och under kontroll av främst MB och andra familjemedlemmar, och utan att hennes vistelse här gavs till känna för svenska myndigheter. Under tiden i Angered har MB fortlöpande från runt den 1 november 2010 till den 2 november 2011 och utan hänsyn till att målsäganden den första tiden inte uppnått ens femton års ålder uppmanat, förmått, uppmuntrat och gillat att samlag förekommit mellan målsäganden och GS, trots att målsäganden inte fyllt arton, för att hon skulle bli gravid och därför knytas närmare denne. MB har därvid hotat döda målsäganden och uttalat att det skulle gå illa för hennes familj i Serbien. Målsäganden har haft i vart fall två graviditeter med GS under året i Angered, varav den första kända avbröts genom spontanabort under våren Den andra pågick under hösten Genom att vilseleda målsäganden och hennes vårdnadshavare och rekrytera henne till Sverige för att hon skulle sexuellt exploateras genom samlag med hans son, trots att hon var under arton år, och därvid försättas i sådant nödläge som den påtvingade relationen till honom innebar, har LS gjort sig skyldig till människohandel från den 18 oktober 2010 till den 2 november Genom att ta emot målsäganden och placera henne i lägenheten med sonen för att hon skulle sexuellt exploateras av denne, trots att hon var under arton år och därvid försätta henne i sådant nödläge som den påtvingade relationen till honom innebar har MB gjort sig skyldig till människohandel från den 18 oktober 2010 till den 2 november Hovrättens majoritet ogillade åtalet. Ett hovrättsråd och en nämndeman var skiljaktiga och ville döma de tilltalade för människohandel till fängelse i två år. Enligt hovrättens majoritet är i målet följande utrett. MB och LS har sitt ursprung i Serbien. Målsäganden och hennes far JN är också bosatta i Serbien. JN och hans familj levde under fattiga förhållanden i Serbien och ville åka till Sverige. I syfte att söka asyl i Sverige ansökte JN om pass för sig och sina barn i oktober I Serbien tog han upp möjligheten med LS att

3 Sida 3 (12) målsäganden och GS kunde bli ett par. Målsäganden fick ha synpunkter på detta och svarade ja. JN, målsäganden och hennes bror åkte tillsammans med LS till Sverige. Resan betalades av LS. De anlände till Sverige den 18 oktober JN och hans son stannade kvar några dagar för att sedan återvända till Serbien. Målsäganden blev kvar i Göteborg hos familjen S. JN har på ett mycket trovärdigt sätt berättat om den överenskommelse han träffade med LS om ett kommande giftermål och hur han och hans familj reste till Sverige. Denna uppgift styrks också i viss mån av de faktiska förhållanden som rått, dvs. att målsäganden under lång tid befunnit sig i Sverige och bott hos familjen S. Målsäganden har också benämnt LS och MB som sina svärföräldrar. Även LS har berättat om att han till JN sagt att han inte kunde garantera att det skulle bli något mellan målsäganden och G p.g.a. Gs sjukdom. LS har också berättat om att han med MB efter ett tag diskuterade möjligheten om att målsäganden och GS skulle kunna bli ett par. Detta leder hovrätten fram till att målsäganden kom till Sverige i oktober 2010 för att bli flickvän eller hustru till GS. Målsäganden bodde i en lägenhet på Timjansgatan fram till polisens ingripande den 2 november Även om MB var folkbokförd i Staffanstorp bodde hon ofta i lägenheten på Timjansgatan och förvarade en del av sina tillhörigheter där. I någon mån hjälpte målsäganden till med att laga mat, duka och diska. Hon ägnade också tid åt de småbarn som fanns i lägenheten. Målsäganden har under polisförhör, men också i de första förhören vid tingsrätten, uppgett att hon haft sex med GS. Hon har vidare uppgett att GS så klart var far till båda de barn hon väntat. AI har i sitt förhör redogjort för vad målsäganden berättat för henne om sitt sexualliv med GS. Målsägandens far, JN, har också berättat om att han antagit att GS och hans dotter började ha sex med varandra under våren Mot bakgrund av det anförda anser hovrätten att det är visat att det förekommit samlag mellan målsäganden och GS efter att målsäganden fyllt 15 år. Den sexuella relationen ledde till två graviditeter, som båda avbröts. Hovrätten anser det inte bevisat att målsäganden och GS hade sex före hennes femtonårsdag och inte heller att MB hotade målsäganden. MB uppmuntrade dock relationen mellan målsäganden och sonen. Målsäganden hade under tiden i Sverige inte tillgång till sitt pass, kunde ingen svenska och gick inte i skolan. Hon hade dock telefonkontakt med sin familj i Serbien och även med sin mor i Italien. I frågan om MB och LS skulle dömas för människohandel uttalade hovrätten följande. Som ovan påtalats måste samtliga relevanta rekvisit i bestämmelsen om människohandel vara uppfyllda för att ansvar för brottet ska kunna dömas ut. Det räcker med att något av rekvisiten inte är uppfyllda för att åtalet ska ogillas.

4 Sida 4 (12) När det gäller det första elementet i människohandelsbrottet, handelsåtgärderna, har åklagaren gjort gällande att LS har rekryterat målsäganden till uppgiften som flickvän eller hustru åt sin son. Genom att förtiga sin sons personliga särdrag och situation har han enligt åklagaren vilselett målsäganden och hennes vårdnadshavare. MB har enligt åtalet tagit emot målsäganden och placerat henne i lägenheten med sonen. Såvitt gäller det tredje elementet, syftet med handeln, har åklagaren påstått att målsäganden skulle sexuellt exploateras genom samlag med GS, trots att hon var under arton år, och därvid försättas i sådant nödläge som den påtvingade relationen till honom innebar. Enligt förarbetena till den senaste lydelsen av bestämmelsen om människohandel avses med exploatering för sexuella ändamål att offret ska utsättas för sexualbrott eller utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser, dvs. prostitution. Vidare avses ett otillbörligt användande av offret för medverkan vid framställning av pornografiska alster eller medverkan i pornografisk föreställning. Begreppet annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte var, då propositionen skrevs, delvis nytt. Med nödläge avsågs situationer där offret är förhindrat att fritt bestämma över sina göranden och låtanden. Gemensamt för de situationer som innebär nödläge är enligt förarbetena att offret ska befinna sig i en verklig svår situation som inte är helt tillfällig eller övergående (prop. 2009/10:152 s. 60). Uttrycket nödläge har, såvitt nu är av intresse, exemplifierats i tidigare förarbeten till lagen på följande sätt (prop. 2003/04:111 s. 67). Exempel på tillfällen då någon utnyttjas i ett annat nödläge kan vara barn som utnyttjas i en väpnad konflikt, utan att det är fråga om ett tvångstillstånd som i punkten 2. Ett annat exempel kan vara en ung person som utnyttjas sexuellt och för hushållsarbete inom ramen för ett tvångsäktenskap. Även personer som förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön utan att det är fråga om tvångsarbete i punkten 2 kan anses utnyttjas i ett annat nödläge. Åtalet bygger på att den påtvingade relationen med GS skulle innebära en sådan nödsituation som avses i bestämmelsen om människohandel. Såvitt framgår av åtalet är det GSs personliga särdrag och situation som enligt åklagaren skulle göra relationen med honom till en nödsituation. GSs personliga särdrag och situation är enligt åklagaren att han har en psykisk och intellektuell funktionsnedsättning som omöjliggör honom i kontakter med omvärlden. För att styrka detta påstående har åklagaren åberopat två handlingar; dels en utredning från Göteborgs stad angående rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för GS, dels det läkarintyg som inhämtades av tingsrätten enligt 7 lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. beträffande GS. Av det sistnämnda intyget framgår att GS tidigare är diagnostiserad som åtminstone måttligt förståndshandikappad och bärare av en kronisk psykossjukdom. Läkaren har uttalat att GSs tillstånd är svårbedömt. Han har i intyget uttalat att GS inte varit kapabel, alternativt ovillig, att lämna uppgifter om sin aktuella eller tidigare livssituation.

5 Sida 5 (12) Enligt vad som har antecknats i 7-intyget har företrädare för socialtjänsten lämnat in en anmälan om brott då de ansett att bistånd och hjälp till GS med stor sannolikhet beviljats på felaktiga grunder. Hovrätten anser därför att någon större vikt inte kan läggas vid den tidigare utredningen från Göteborgs Stad. Målsäganden har i förhöret vid tingsrätten uttalat att hon gillade GS, han var snäll, trevlig och lugn men hade perioder när han var nervös och orolig. JN har berättat att han upplevde GS som lugn, tillbakadragen och blyg. MB har om sin son uttalat att det kan gå en hel dag utan att han vill ha kontakt med andra personer och att han är tyst då det finns främmande människor i närheten. LS har också nämnt att sonen är sjuk. Efter en samlad bedömning av utredningen i målet anser hovrätten att det inte går att dra den slutsatsen att GSs personliga särdrag och situation varit sådana en relation med honom skulle innebära ett nödläge. Även om det är visat att målsäganden och GS haft samlag med varandra kan denna omständighet inte betraktas som en sexuell exploatering i lagens mening. Åtalet kan därför inte bifallas. Tingsrättens domslut ska således fastställas. Grunderna för min inställning Rättslig reglering m.m. Av 4 kap. 1 a brottsbalken följer - såvitt är av intresse för detta mål - att den som, i annat fall än som avses i 1, rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. Ansvar för människohandel förutsätter att det finns ett visst syfte för handlingen. Syftet kan vara att offret ska exploateras för sexuella ändamål eller utnyttjas för annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. Då offret för brottet är en person som inte har fyllt 18 år krävs inte att gärningsmannen har genomfört handeln med användande av något otillbörligt medel. (Holmqvist m.fl., Brottsbalken. En kommentar, BrB 4:1 a s. 5, maj 2012). Med uttrycket exploateras för sexuella ändamål avses i första hand att offret ska användas för prostitution. Men det kan också vara fråga om situationer där offret används för sexuella ändamål, utan att bestämmelserna om köp av sexuell tjänst blir uppfyllda. Det kan då handla om exploatering genom en sexuell relation som inte sker genom att den sexuella handling som offret ska erbjuda förutsätter ersättning för tjänsten. (A.a. s. 5). Att offret ska utnyttjas för annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, innebär att offret tvingas till att utföra vissa uppgifter mot sin egen vilja. Gemensamt för sådana fall av exploatering av offren är att

6 Sida 6 (12) offren försätts i ett tvångstillstånd som innebär att de helt eller delvis förlorar sin handlingsfrihet. Vad som alltid krävs för straffansvar är att offret är förhindrat att fritt bestämma över sina göranden och låtanden. (A.a. s. 5). Det ska noteras att det handlingsverb som används i bestämmelsen är exploatera och inte det mindre kvalificerade utnyttja. I förarbetena anges med avseende på valet av verb att med utnyttja kan avses både att dra otillbörlig fördel av någonting och att dra god nytta av någonting. Av det skälet ansåg man att exploatera var att föredra framför utnyttja. Med exploatering av människor avses alltid ett otillbörligt användande. Uttrycket exploatera tydliggör också att det är fråga om att hantera och betrakta offren som handelsvaror. Genom att ersätta rekvisitet utnyttja med exploatera tydliggörs alltså tillämpningsområdet för straffbestämmelsen. (A.a. s. 6). När det gäller utnyttjande för sexualbrott, tillfälliga sexuella förbindelser eller utnyttjande för andra sexuella ändamål (punkten 1) sammanfattas det beskrivna syftet med begreppet exploateras för sexuella ändamål. När det gäller utnyttjande av annat sådant tvångstillstånd (del av punkten 2) och av en situation som innebär nödläge för den utsatte (punkten 4) inryms de avsedda situationerna genom beskrivningen annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. Med nödläge avses att offret är förhindrat att fritt bestämma över sina göranden och låtanden eller befinner sig i en verkligt svår belägenhet som inte är helt tillfällig eller övergående. (A.a. s. 6). Som subjektivt rekvisit förutsätts uppsåt, ett uppsåt som täcker de objektiva rekvisiten. Det subjektiva rekvisitet sträcker sig i verkligheten längre än den objektiva sidan. Det krävs ett visst subjektivt överskott. Med avseende på åtgärderna för att genomföra människohandeln förutsätts det bara för att brottet ska fullbordas att de har företagits i syfte att utnyttja en person för angivet ändamål. Brottet är således fullbordat även före något utnyttjande verkligen sker. Genom uttrycket i syfte att klargörs att det som fordras är avsiktsuppsåt (direkt uppsåt) i förhållande till att utnyttja en person för ett avsett ändamål. Det är här fråga om ett preciserat skuldrekvisit. (A.a. s. 6). Barnäktenskap eller tvångsäktenskap Den som är under 18 år får inte gifta sig här i landet om inte länsstyrelsen lämnar tillstånd. Dock är varken barn- eller tvångsäktenskap i sig kriminaliserat. Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap har i det helt nyligen avgivna betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) föreslagit en kriminalisering. Vid barn- eller tvångsäktenskap kan dock andra straffbestämmelser bli tillämpliga, exempelvis bestämmelsen om människohandel (a.a. s. 107 f).

7 Sida 7 (12) Min bedömning Jag godtar hovrättens bedömning av vad som är utrett i målet. Till skillnad från hovrättens majoritet är det dock min uppfattning att samtliga för det här målet relevanta rekvisit i bestämmelsen om människohandel i och med detta är uppfyllda. Jag vill i dessa avseenden peka på följande. De tilltalades syfte m.m. LS har genom att träffa avtalet och betala målsägandens resa rekryterat henne, och MB har tagit emot och inhyst henne på de sätt som avses i människohandelsbestämmelsen. Avgörande för frågan om straffansvar är om LS och MBs syfte med sitt respektive handlande varit att målsäganden skulle utsättas för sexuell exploatering eller på annat sätt utnyttjas i en situation som för henne innebar nödläge. MB har under polisförhör uppgett att hennes och LSs gemensamma avsikt när målsäganden kom var att hon skulle vara med G och även bli hans fru. Som hovrätten angett har JN på ett mycket trovärdigt sätt berättat om den överenskommelse han träffade med LS om ett kommande giftermål och hur han och hans familj reste till Sverige. Dessa omständigheter styrks också av de faktiska förhållanden som rått samt att målsäganden omtalat MB och LS som sina svärföräldrar. Mot bakgrund av bl.a. nu nämnda omständigheter är det enligt min uppfattning utrett att LS rekryterade målsäganden och att MB tog emot och inhyste henne i syfte att målsäganden och GS skulle bli ett par och att detta också skulle innefatta en sexuell relation. De för straffansvar avgörande frågorna är således om något av rekvisiten sexuell exploatering eller liknande verksamhet i en situation som innebär nödläge i och med detta är uppfyllda. Det ska här anmärkas att huruvida syftet med människohandeln förverkligats saknar betydelse för bedömningen av straffansvaret. Sådana omständigheter kan emellertid beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Betydelsen av GSs personliga särdrag m.m. Hovrätten har uttalat att åtalet bygger på att det är den påtvingade relationen med GS som skulle innebära en sådan nödsituation som avses i bestämmelsen om människohandel och att det - såvitt framgår av åtalet - är GSs personliga särdrag och situation som enligt åklagaren skulle göra relationen med honom till en nödsituation. Hovrätten som vid en samlad bedömning inte kunnat dra slutsatsen att en relation med honom skulle innebära ett nödläge har därvid bl.a. beaktat att målsäganden uttalat att hon gillade GS. Jag vill i detta sammanhang tydliggöra att det som enligt åtalet i första hand görs gällande är att den underårige målsäganden rekryterats i Serbien samt mottagits och inhysts i Sverige i syfte att inleda en sexuell relation med en för henne tidigare helt okänd person, nämligen GS. Om relationen med GS inte

8 Sida 8 (12) kan anses utgöra sexuell exploatering av målsäganden, görs i andra hand gällande att samma förfarande syftat till att sexuellt utnyttja målsäganden i en situation som för henne innebär nödläge. GSs personliga särdrag m.m. kan således inte i sig vara på något sätt avgörande för huruvida rekvisiten i straffbestämmelsen om människohandel är uppfyllda. Det ska här också framhållas att målsägandens eventuella samtycke till det åsyftade utnyttjandet eller att hon sedermera underkastat sig detta saknar betydelse för den straffrättsliga bedömningen (jfr SOU 2008:41 s. 68). Sexuell exploatering Som jag angett ovan har syftet med att rekrytera, transportera och inhysa den underårige målsäganden varit att hon skulle fungera som flickvän eller fru åt den för henne tidigare helt okände GS, vilket också innebar att de skulle ha sex med varandra. Enligt min bedömning utgör detta sådan sexuell exploatering som avses i bestämmelsen om människohandel. I prop. 2003/04: 111 sid. 44 f uttalas att Straffansvaret bör alltså även fortsättningsvis träffa människohandelsförfaranden som begås i syfte att offret skall utsättas för sådana sexualbrott som anges i 6 kap. 1-4 brottsbalken eller utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål (kurs. här). Av förarbetena till senare lagstiftning (innebärande ett utvidgat straffansvar) framgår att avsikten med senare ändringar i bestämmelsen om människohandel inte varit att inskränka det straffbara området. Uppräkningen av situationerna sexualbrott, prostitution och pornografi i prop. 2009/10:152 kan därför enligt min uppfattning inte tolkas som annat än en exemplifiering. Även ett åsyftat utnyttjande på det sätt som skett här faller därför enligt min mening under begreppet sexuell exploatering. Utnyttjande i annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte Om den åsyftade sexuella relationen mellan målsäganden och GS inte kan anses utgöra sexuell exploatering av henne, görs i andra hand gällande att förfarandet faller in under nästa led i bestämmelsen, dvs. att syftet har varit att målsäganden skulle utnyttjas sexuellt i en situation som för henne inneburit nödläge. Jag vill här särskilt framhålla att det i förarbetena som exempel på en ovanstående situation anges att en ung person utnyttjas sexuellt eller för hushållsarbete inom ramen för ett tvångsäktenskap (prop. 2003/04:111 s. 67). I fråga om målsägandens situation i det konkreta fallet inneburit ett nödläge bör därvid beaktas följande.

9 Sida 9 (12) Målsägandens vistelse i Sverige har inte getts till känna för någon svensk myndighet och hon har t.ex. inte fått gå i skolan här. Hon har inte haft tillgång till sitt pass. Det ska här också särskilt framhållas att hon vid tiden för överenskommelsen i Serbien, resan och under de första tre månaderna hos familjen S var endast 14 år (i den skiljaktiga meningen anges felaktigt 15 år) och senare 15 år. Hon har saknat utbildning, språkkunskaper och egna medel och befunnit sig i ett främmande land, där hon praktiskt taget helt saknat kontakter utanför familjen S. När hon måst söka vård med anledning av besvär efter missfall har hon uppträtt under falskt namn och födelseuppgift. Målsäganden har således varit medveten om att hon levde utan tillstånd i Sverige. Målsäganden har visserligen haft regelbunden telefonkontakt med sin far i Serbien och möjligen någon telefonkontakt med sin mor, som också befann sig utomlands. Eftersom målsäganden känt till faderns del i och bundenhet av avtalet med LS samt naturligtvis varit medveten om faderns bristande resurser att eventuellt betala skadestånd, bekosta hennes hemresa och fortsatta uppehälle, måste det emellertid antas att kontakten med fadern inte inneburit, eller i vart fall inte av målsäganden själv upplevts som, en reell möjlighet att komma ur situationen. Det har vid en bedömning av hennes belägenhet även betydelse att den avslutades först genom polisens tillslag. Målsäganden har således i Sverige levt under förhållanden där hennes möjlighet att själv påverka sin situation varit, eller i vart fall för henne själv måste ha framstått som, starkt beskuren. Att så varit fallet stöds också av att situationen som har bestått under lång tid har uppdagats och i och med detta upphört först då åklagaren efter ett anonymt tips beslutat om husrannsakan i den aktuella lägenheten. Det är enligt min uppfattning fråga om en situation som för målsäganden inneburit sådant nödläge som krävs för att ansvar för människohandel ska komma i fråga. Som jag angett ovan är det min uppfattning att målsäganden rekryterats, tagits emot och inhysts i syfte att hon och GS skulle ha en sexuell relation. Mot bakgrund av målsägandens nationalitet och låga ålder m.m. hade detta syfte knappast kunnat förverkligas om inte målsäganden befunnit sig här under de förhållanden som angetts ovan. Jag menar att det redan därigenom är visat att syftet varit att målsäganden skulle leva i Sverige under dessa omständigheter. Syftet har i detta fall förverkligats Jag godtar att det inte är visat att det förekommit sex före målsägandens 15- årsdag (vilket i sig innefattar ett allvarligt brott). Det är däremot utrett att en sexuell relation kommit till stånd mellan målsäganden och GS senast från någon gång i mars 2011 till några veckor före polisingripandet den 2 november 2011.

10 Sida 10 (12) Det är enligt min uppfattning alltså utrett att målsäganden medan hon befunnit sig i ett nödläge utnyttjats för sexuella ändamål under lång tid, varvid hon utsatts för två graviditeter före 16 års ålder. Sammanfattning LS har genom att träffa avtalet och betala målsägandens resa rekryterat henne, och MB har tagit emot och inhyst henne i syfte att ställa henne till sonens förfogande för sexuella ändamål. Som jag redogjort för ovan är enligt min uppfattning samtliga för de här målet relevanta rekvisit för människohandel redan därigenom uppfyllda. Syftet med rekryteringen m.m. av målsäganden har i detta fall också förverkligats på ett sätt som inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne under en avsevärd tid. Med beaktande bl.a. härav kan brotten inte bedömas som mindre allvarliga. LS och MB ska därför dömas för människohandel och påföljden bestämmas till fängelse i minst två år. Prövningstillstånd Den nuvarande bestämmelsen som reglerar människohandel infördes i brottsbalken Genom den nya bestämmelsen ändrades en tidigare bestämmelse gällande människohandel för sexuella ändamål som införts Denna tidigare bestämmelse byggde väsentligen på förslag som lämnades i det betänkande som 1998 års sexualbrottskommitté lämnade (SOU 2001:14). Såväl den tidigare bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål och dess avlösare människohandel föranleds också av de internationella åtgärder som har ansetts vara befogade för att bekämpa människohandel i dess olika former, särskilt kvinnohandel för sexuella ändamål. (Holmqvist m.fl., Brottsbalken. En kommentar, BrB 4:1 a, maj 2012, s. 1). Det finns numera ett ganska stort antal internationella instrument som behandlar människohandel för skilda syften och rätt många av dem gäller speciellt människohandel för sexuella ändamål. Nämnas kan bl.a. Europeiska unionens råds rambeslut (2002/629/RIF) av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel (EGT L 203, , s. 1 4). Nämnas bör också FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet med dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, samt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. (A.a. s. 1). Bestämmelsen om människohandel reviderades senast Avsikten med lagreformen var att göra det enklare att tillämpa bestämmelsen i praktiken genom att förenkla beviskraven. Detta skedde framför allt genom att ta bort det tidigare så kallade kontrollrekvisitet. Vad som tidigare krävdes för straffansvar var bland annat att gärningsmannen uppnådde kontroll över offret. (A.a. s. 1).

11 Sida 11 (12) Paragrafen ändrades första gången redan Denna ändring föranleddes av att bestämmelserna i brottsbalkens sjätte kapitel gällande sexualbrott reviderades. Ändringen av bestämmelsen om människohandel var helt formell och bestod i att hänvisningarna till 6 kap. BrB ändrades för att svara mot de nya sexualbrottsbestämmelserna. Den explicita hänvisningen till 6 kap. BrB togs sedan bort vid lagändringen (A.a. s. 1). Handel med människor är allmänt beskrivet utnyttjande av andra människor i varierande syften. Ofta är detta syfte sexuellt relaterat. Människohandel innefattar flera olika led och kan därför beskrivas som en typ av kedjebrottslighet. Typiskt sett innefattar människohandel att människor (då människohandeln sker för sexuella ändamål handlar det nästan uteslutande om kvinnor varför man också talar om kvinnohandel), med användande av tvång eller något annat otillbörligt medel rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan länder i syfte att de senare ska utnyttjas på olika sätt. Människohandel är typiskt sett internationella och gränsöverskridande brott. (A.a. s. 2). Några avgöranden från Högsta domstolen avseende människohandel finns ännu inte. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras har Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt listat ett antal aktuella prejudikatfrågor. Under rubriken Ny lagstiftning och Människohandel anges som en särskild punkt Rekvisiten för människohandel. Som jag angett ovan har det helt nyligen lagts fram ett förslag som går ut på att kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35). Förslaget remissbehandlas för närvarande och remisstiden går ut den 30 november i år. Enligt den definition av äktenskap och vad som är att jämställa med äktenskap som ges i förslaget är det dock ytterst tveksamt om den situation målsäganden i detta mål befunnit sig i skulle ha kunnat falla in under det föreslagna straffstadgandet. Det kan också nämnas att Europadomstolen i målet Siliadin mot Frankrike dragit slutsatsen att en underårig flicka, som utnyttjats som obetald arbetskraft åt ett franskt par under i övrigt likartade förhållanden som i detta mål, hållits i träldom enligt artikel 4:1 i Europakonventionen. Då paret åtalats i Frankrike men frikänts fann Europadomstolen att den då gällande franska strafflagen inte gav tillräckligt skydd mot behandling av detta slag. Slutsatsen blev att artikel 4 hade kränkts (Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 4 uppl., s. 92 f). Det ska påpekas att nu nämnda avgörande såvitt framkommit inte har berörts i något av de lagstiftningsärenden gällande människohandel, tvångsäktenskap och barnäktenskap m.m. som redogjorts för ovan. Liksom i nu förevarande mål präglas utredningar av människohandel ofta av att målsäganden inte vill medverka i utredningen eller ändrar sina uppgifter i

12 Sida 12 (12) domstol, i många fall på grund av rädsla för repressalier men ibland också på grund av att målsäganden blivit bunden till och känner sympatier för gärningsmannen, då målsäganden många gånger upplever gärningsmannen som sin beskyddare och välgörare. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av ovan nämnt avgörande från Europadomstolen är det enligt min uppfattning angeläget att få belyst hur rekvisiten sexuell exploatering och annan verksamhet i en situation som innebär nödläge objektivt ska bedömas och i vilken utsträckning det därvid bör beaktas att målsäganden är underårig. Enligt min uppfattning är det därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar förevarande mål. Bevisning Preliminärt åberopas samma bevisning som i hovrätten. Jag ber att få återkomma med slutlig bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Anders Perklev My Hedström Kopia till: Utvecklingscentrum Göteborg Internationella åklagarkammaren i Göteborg (AM ) Vice chefsåklagaren Thomas Ahlstrand Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Datum 2014-10-23 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-06-18 B 186-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling (Hovrättens

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning Människohandel 2015-03-24 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning 1 Polismyndighetens arbete Rikspolisstyrelsen (RPS) utsågs 1997 till Nationell Rapportör (NR) i frågor som

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom sexuellt ofredande

Överklagande av en hovrättsdom sexuellt ofredande Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-05-26 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom sexuellt ofredande Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Misstänkt människohandel med barn

Misstänkt människohandel med barn Misstänkt människohandel med barn Nationell kartläggning 2015 Märta C. Johansson, Docent, Örebro universitet Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Länsstyrelsen i Stockholm: Uppföljning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 januari 2012 i mål nr B 15416-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 januari 2012 i mål nr B 15416-11, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2012-09-14 B 1689-12 Göteborg Rotel 44 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 januari 2012 i mål nr B 15416-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Människohandel med barn Nationell kartläggning

Människohandel med barn Nationell kartläggning Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Märta C. Johansson, Docent vid Örebro universitet Kartläggningen (2012-2015) Länsstyrelsen i Stockholm: Kartläggning om misstänkt människohandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-09-09 ÅM 2015/3995 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum 2015-10-05 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2015-05-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-24 B 1791-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt Rättsavdelningen Sida 1 (9) Byråchefen My Hedström 2016-07-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål

Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål En utredning av lagstiftningen Författare: Helena Lund Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse?

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Programmet för juristexamen Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Linn Johansson Examensarbete 30p HT 2010 Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2007-08-30 ÅM 2007/3758 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-06-28 B 1599-07 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./.

Läs mer

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet 1(5) Remissyttrande 2017-02-13 UFV 2016/2011 Justitiedepartementet Juridiska institutionens remissyttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Rättsavdelningen 2011-01-17 ÅM 2011/0129 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 1437-02 KLAGANDE R L Offentlig försvarare och ombud: advokaten CGS MOTPART Riksåklagaren SAKEN Olovligt brukande ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En skärpt sexualbrottslagstiftning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En skärpt sexualbrottslagstiftning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-13 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. En skärpt sexualbrottslagstiftning Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 13l. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 13l. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (9) Rättsavdelningen Datum 2016-05-31 ÅM 2016/3508 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2016-05-17 B 1647-16 JS 13l Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PM./. riksåklagaren

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom tjänstefel

Överklagande av hovrättsdom tjänstefel Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (9) Byråchefen My Hedström 2013-12-17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom tjänstefel Klagande Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2006-12-08 Ert ÅM 2006/6483 Er beteckning B 4592-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-09-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-22 B 311-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren

Läs mer

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (8) Byråchefen Stefan Johansson 2006-11-21 Ert ÅM 2006/5558 Er beteckning B 2673/06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM LL./. Riksåklagaren angående medhjälp

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer