Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa"

Transkript

1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Livförsäkring (nedan kallat Bliwa). Fullständiga försäkringsvillkor finns på Preems webbplats Du kan också beställa dem från Bliwa. Allmänt om försäkringen Preem olycksfalls- och barnförsäkring ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd som gäller enligt lagar och avtal. Här nedan beskrivs både olycksfallsförsäkringen och barnförsäkringen. I ansökningshandlingen kan du se kostnaden för försäkringsskyddet. Om försäkringsskyddets olika delar OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN Preem olycksfallsförsäkring i Bliwa gäller heltid, det vill säga dygnet runt. Olycksfallsförsäkringen kan ge dig ekonomisk ersättning om du råkar ut för ett olycksfall som medför kostnader eller som leder till invaliditet. Försäkringen kan ge ersättning för följande moment: - Medicinsk invaliditet ersättning lämnas med högst 15 prisbasbelopp - Läkekostnader - Resekostnader - Tandskadekostnader - Merkostnader ersättning lämnas med högst 3,5 prisbasbelopp, varav 0,5 avser skadade kläder, glasögon med mera - Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader ersättning lämnas med högst 2 prisbasbelopp - Sveda och värk ersättning lämnas vid mer än 30 dagars sjukskrivning till minst 25 procent - Kristerapi ersättning lämnas för upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog/psykoterapeut - Dödsfall ersättning till förmånstagare med 1 prisbasbelopp. Du kan välja ett mer omfattande försäkringsskydd vid invaliditet som innebär att ersättning lämnas upp till 20 prisbasbelopp vid antingen medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Kostnaden för det högre försäkringsskyddet framgår av ansökningshandlingen. Invaliditetsersättningen minskar succesivt från 46 års ålder med 2,5 procentenheter per år för medicinsk invaliditet och med 5 procentenheter per år för ekonomisk invaliditet. Din make, registrerade partner eller sambo kan medförsäkras i olycksfallsförsäkringen och alltså teckna motsvarande skydd som du själv.

2 Vad är en olycksfallsfallsskada? För att en händelse ska betraktas som en olycksfallsskada och kunna ge rätt till ersättning måste samtliga dessa krav vara uppfyllda: Kroppsskada: Händelsen måste ha medfört en kroppsskada. Utifrån kommande: Skadan måste ha berott på en utifrån kommande händelse. Plötslig händelse: Skadan måste ha inträffat plötsligt. En skada som har uppkommit efter överansträngning eller ensidiga rörelser anses inte vara en olycksfallsskada. Ofrivillighet: Skadan måste ha drabbat dig ofrivilligt. Den som avsiktligt skadar sig själv eller som visat uppenbar likgiltighet inför risken att bli skadad anses inte vara drabbad av ett olycksfall. Som olycksfallsskada räknas också kroppsskada som du har drabbats av genom: Förfrysning, värmeslag, solsting, borreliainfektion eller TBE på grund av fästingbett. Hälseneruptur eller vridvåld mot knä. Olycksfall är normalt inte till exempel en hjärtinfarkt eftersom det är en inre skada. Som olycksfall räknas inte heller kroppsskada som har uppkommit genom: Överansträngning, ensidiga rörelser, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar Tandskada som uppstått till följd av tuggning eller bitning Smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne; smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck; överkänslighetsreaktion Användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring Kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion). Viktiga begränsningar i rätten till olycksfallsersättning Vid vistelse utanför Norden gäller begränsningar för försäkringen, se försäkringsvillkoren för fullständig information. Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada som drabbar dig under deltagande i idrottsutövning, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld aktivitet som inte kan anses som motions- eller fritidsaktivitet av normal omfattning och intensitet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som inträffar om du deltar i militärflygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning eller i flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land. BARNFÖRSÄKRINGEN Barnförsäkringen ger ekonomiskt skydd vid barns sjukdom och olycksfall. Barn som inte har fyllt 22 år kan försäkras. Försäkringen upphör att gälla senast vid utgången av det kalenderår då barnet fyller 25 år. Premien är densamma oavsett antalet barn i familjen. Barnförsäkringen omfattar gruppmedlemmens arvsberättigade barn, oavsett var de är folkbokförda, samt barn till make, registrerad partner eller sambo om de är folkbokförda på gruppmedlemmens adress. Preem barnförsäkring i Bliwa gäller heltid, det vill säga dygnet runt. Barnförsäkringen kan ge ekonomisk ersättning om ditt barn råkar ut för sjukdom eller olycksfall som medför kostnader eller som leder till invaliditet. Försäkringen kan ge ersättning för följande moment vid såväl olycksfallsskada som sjukdom, om det inte anges att ersättning endast betalas vid olycksfall:

3 - Medicinsk eller ekonomisk invaliditet ersättning lämnas med högst 30 prisbasbelopp - Läkekostnader vid sjukdom gäller självrisk - Resekostnader vid sjukdom gäller självrisk - Tandskadekostnader - kostnader ersätts vid olycksfallsskada - Merkostnader ersättning lämnas vid olycksfallsskada med högst 3,5 prisbasbelopp, varav 0,5 avser skadade kläder, glasögon med mera - Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader ersättning lämnas med högst 2 prisbasbelopp - Sjukhusvård ersättning lämnas med 180 kr/dag i högst 300 dagar eller vid akut sjukhusvård i minst 7 dagar - Vårdkostnadsersättning ersättning lämnas med upp till kr/år i högst 3 år - Kristerapi ersättning lämnas för upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog/psykoterapeut - Dödsfall ersättning till förmånstagare med kr. För barnförsäkringen gäller samma definition av begreppet olycksfall som för olycksfallsförsäkringen, se ovan. Med sjukdom avses en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Sjukdom anses ha inträffat då funktionsförmågan påvisbart har försämrats på grund av sjukdomen. Viktiga begränsningar i barnförsäkringen Samma inskränkningar gäller för barnförsäkringen som för olycksfallsförsäkringen, se ovan. Försäkringen ger inte heller ersättning för sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning eller följder av dem då symtom har visat sig innan försäkringen tecknades. Även om symtom visar sig först när försäkringen har tecknats lämnas ingen ersättning för medfödda sjukdomar, förlossningsskador och ärftliga sjukdomar. Gemensamma bestämmelser De bestämmelser som följer här gäller för båda försäkringarna som har sammanfattats ovan, om inte något annat särskilt anges. FÖRSÄKRINGSGIVARE Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org nr (Bliwa) är försäkringsgivare för försäkringarna. Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare. Det innebär i sin tur att försäkringstagarna har rätt till återbäring av det överskott som eventuellt uppstår i Bliwas verksamhet. Läs mer under rubriken Fördelning av överskott samt förlusttäckning. Bliwa står under Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Bliwas kontaktuppgifter finns på folderns baksida. FÖRSÄKRINGSAVTALET Till grund för försäkringen finns ett gruppavtal mellan Preem och Bliwa. Gruppavtalet anger bland annat vilka som kan ansöka om försäkring i Bliwa. För försäkringen gäller också ansökningshandlingar, försäkringsbesked samt de fullständiga försäkringsvillkoren. Gruppavtalet och försäkringen gäller för längst 1 år i taget, det vill säga försäkringstiden är ett år. Om varken försäkringen eller gruppavtalet sägs upp vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen årsvis. Nya villkor kan då komma att gälla för försäkringen. Se nedan under rubriken Ändrade försäkringsvillkor.

4 VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGARNA? Du som är registrerad medlem i kundklubben Fördel Preem (gruppmedlem) kan ansöka om försäkringarna. Även din make, registrerade partner eller sambo (medförsäkrad) kan teckna olycksfallsförsäkringen. NÄR FÖRSÄKRINGARNA BÖRJAR GÄLLA Försäkringarna börjar gälla från och med månaden efter det att Solventor, som för Preems räkning administrerar kundklubben Fördel Preem, har fått din ansökan. FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD Det är du som tecknar försäkringen som är försäkringstagare. Det är också du som är försäkrad, det vill säga det är på ditt liv och/eller din hälsa som försäkringen gäller. För barnförsäkringen gäller dock att det är barnet/barnen som är försäkrat/försäkrade. PREMIEN Priset för försäkringarna, premien, beräknas och fastställs för 1 år i sänder och justeras i samband med att prisbasbeloppet höjs. Premiens storlek beror bland annat på åldersfördelningen bland de försäkrade, skadeutvecklingen och prisbasbeloppets storlek. Premien framgår av ansökningshandlingarna. Premiebetalning Premien ska betalas av dig som är försäkringstagare mot faktura eller via autogiro. Det är Solventor som skickar dig en faktura för betalning av försäkringspremien. Premien vidarebefordras därefter till Bliwa. Om du inte betalar premien kan försäkringen sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSBELOPP Om du vill höja eller sänka försäkringsbeloppet i olycksfallsförsäkringen kan du ansöka om ändring av beloppet. VAR FÖRSÄKRINGARNA GÄLLER Försäkringarna kan gälla för arbetsoförmåga och olycksfall som den försäkrade drabbas av under vistelse i Norden. Försäkringarna kan även gälla för arbetsoförmåga och olycksfall som den försäkrade drabbas av vid vistelse utanför Norden, men bara om vistelsen inte har varat längre tid än 12 månader. Kostnader vid olycksfall eller sjukdom som ersätts av separat reseförsäkring, resemomentet i hemförsäkringen eller från någon annan försäkring ersätts inte från olycksfalls- och barnförsäkringen. Ersättning lämnas inte heller för läkekostnader eller för behandlingskostnader för tandskador, om kostnaderna har uppstått i utlandet efter tidpunkten för den ursprungligt planerade hemresan. Ersättning för vård och behandling lämnas endast för vård och behandling inom den offentliga vården. ANMÄLAN AV FÖRSÄKRINGSFALL När ett försäkringsfall inträffar ska detta anmälas till Solventor så snart som möjligt. Solventor har blanketter för skadeanmälan som kan hämtas från eller beställas per telefon. Det är Bliwa som reglerar försäkringsfallet och som avgör om du har rätt till försäkringsersättning samt betalar ut försäkringsersättning.

5 NÄR FÖRSÄKRINGARNA UPPHÖR Olycksfallsförsäkringen gäller normalt till utgången av den månad då du som är försäkrad fyller 70 år. Bliwa har rätt att säga upp försäkringen/försäkringarna om premien inte betalas i rätt tid (läs mer ovan under rubriken Premien) eller om du som försäkrad har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter (läs mer nedan under rubriken Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter). Försäkringarna upphör om gruppavtalet upphör efter uppsägning av Preem eller Bliwa. Försäkringarna upphör om du upphör att vara medlem i kundklubben Fördel Preem. Medförsäkrads olycksfallsförsäkring upphör om din försäkring upphör. Vidare upphör försäkringsskyddet för medförsäkrad make, registrerad partner eller sambo om äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upphör. Barnförsäkring för barn till gruppmedlems make, registrerad partner eller sambo upphör om sådant barn inte längre är folkbokfört på gruppmedlemmens adress. Se dock nedan under rubriken Efterskydd. EFTERSKYDD 3 månaders efterskydd gäller endast för den som har varit försäkrad i minst 6 månader när försäkringen upphör att gälla. Se de fullständiga försäkringsvillkoren för när efterskydd gäller och vad detta omfattar. FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING Om gruppavtalet mellan Bliwa och Preem sägs upp upphör också din olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa. Om detta händer får du ett meddelande om det. Du har i ett sådant fall rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring inom 3 månader från den dag då din olycksfallsoch barnförsäkring upphörde. Detsamma gäller om du lämnar gruppen genom att inte längre vara medlem i kundklubben Fördel Preem. I det senare fallet kan Bliwa dock neka att bevilja dig fortsättningsförsäkring om du på annat sätt kan få eller har fått samma försäkringsskydd som tidigare. Se vidare de fullständiga försäkringsvillkoren för vad som gäller för fortsättningsförsäkring. SENIORFÖRSÄKRING Seniorförsäkringen ger ett fortsatt försäkringsskydd för dig som har varit försäkrad i Preem olycksfallsförsäkring och där försäkringen har upphört på grund av att du uppnått den slutålder som gäller för försäkringen. Se de fullständiga försäkringsvillkoren för när efterskydd gäller och vad detta omfattar. BEGRÄNSNINGAR I BLIWAS ANSVAR Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter Som försäkringstagare och försäkrad har du upplysningsplikt och är skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på Bliwas frågor. Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan det medföra att försäkringen inte gäller. Se vidare i försäkringsvillkoren. Andra begränsningar i giltigheten Om du genom grov vårdslöshet eller med uppsåt har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna av det kan ersättningen sättas ned. Läs mer i försäkringsvillkoren. Vid krigstillstånd, atomkärnreaktioner, terrorhandlingar och andra situationer av force majeure-karaktär är Bliwas ansvar begränsat på det sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren.

6 SKATTEREGLER Samtliga de försäkringar som ingår i gruppförsäkringen är kapitalförsäkringar enligt inkomstskattelagen. Det innebär bland annat att försäkringsbelopp som betalas ut från Bliwa med anledning av försäkringsfall är fria från inkomstskatt och att premien för försäkringen inte är avdragsgill. FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT SAMT FÖRLUSTTÄCKNING Om det uppstår överskott i Bliwas försäkringsverksamhet ska årsvinsten avsättas till en så kallad konsolideringsfond. Allt överskott måste dock inte avsättas till konsolidering utan kan fördelas ut till försäkringstagarna. Det sker i så fall genom återbäring, i form av framtida premiesänkningar. Om ett underskott skulle uppstå i verksamheten kan uttag göras ur Bliwas konsolideringsfond för att täcka förlusten. Beslut om uttag ur konsolideringsfonden för förlusttäckning, eller för återbäring av överskott fattas av Bliwas bolagsstämma i enlighet med Bliwas bolagsordning samt Bliwas, vid var tid gällande försäkringstekniska riktlinjer, försäkringstekniskt beräkningsunderlag samt solvenspolicy. Enligt Bliwas bolagsordning kan konsolideringsfonden användas för förlusttäckning, för tilldelning av återbäring till försäkringstagarna eller för att lämna gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Bolagsordningen kan komma att ändras i framtiden både när det gäller rätten till överskott och konsolideringsfondens användning. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOR I samband med att försäkringen förnyas har Bliwa rätt att tillämpa nya eller ändrade försäkringsvillkor samt höja eller sänka premien. Information om ny premie och nya villkor lämnas senast i samband med att försäkringen förnyas. Bliwa kan också komma att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Detta gäller dock bara om ändringen behövs på grund av försäkringens art eller av någon annan särskild omständighet, som t ex ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter som Bliwa får av dig eller av Preem eller som Bliwa på annat sätt hämtar in, behandlas för att Bliwa ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt ett gruppeller försäkringsavtal eller för att Bliwa ska kunna ge dig bra service. Bliwa kan också komma att använda lämnade och inhämtade personuppgifter för statistiska ändamål, för utveckling och analys av Bliwas verksamhet eller för att lämna dig information om Bliwas produkter och tjänster. Alla de tre bolag inom Bliwas koncern; Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Bliwa Skadeförsäkring AB och Bliwa Försäkringstjänst AB, kan komma att använda personuppgifterna för dessa ändamål. För samma ändamål kan Bliwa komma att lämna ut personuppgifterna till sådana bolag som vi samarbetar med, som till exempel återförsäkringsbolag, Posten med flera, och till sådana myndigheter som vi är skyldiga att lämna uppgifterna till. Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, eller om Bliwa på annat sätt har hämtat in sådana uppgifter, används dessa uppgifter enbart för att bedöma ditt försäkringsskydd och din rätt till försäkringsersättning. Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Bliwas koncern som du har lämnat uppgifterna till. Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Bliwa har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att skriftligen meddela Bliwa att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Oavsett ärende kan du kontakta Bliwas kundtjänst,

7 För att beställa information om dina personuppgifter, skriv till: Personuppgifter, Bliwa Livförsäkring, Box 5125, Stockholm. Du måste underteckna en sådan begäran. TILLÄMPLIG LAG MED MERA För försäkringen gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. Bliwa tillhandahåller försäkringsvillkor och all annan information, såväl muntlig som skriftlig, på svenska. Domstolsprövning av dessa villkor eller av försäkringen i övrigt ska ske i Sverige med tillämpning av svensk lag. OM VI INTE ÄR ÖVERENS Bliwa omprövar Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du i första hand ta kontakt med Bliwa för omprövning av ärendet. Bliwas försäkringsnämnd Om du efter omprövning av Bliwa ändå inte är nöjd kan ärendet prövas av Bliwas Försäkringsnämnd. Skriv då till Bliwa Livförsäkrings Försäkringsnämnd, Box 5125, Stockholm. Konsumenternas försäkringsbyrå Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Adressen är: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm. Telefonnumret är: Kommunal konsumentvägledare Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig med allmänna råd och upplysningar i ärenden som gäller dig som konsument. Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden prövar endast ärenden som innehåller försäkringsmedicinska frågor och där nämnden därför behöver stöd av rådgivande läkare. Ärenden i personförsäkringsnämnden kan därför normalt sett endast avse Bliwas sjuk-, olycksfalls- eller livförsäkringar. Som skadelidande ska du själv begära prövning i nämnden. Adressen är: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm. Telefonnumret är: Allmänna reklamationsnämnden ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister som rör privatpersoner. Nämnden prövar inte tvister som rör lägre belopp än kr och gör inga medicinska bedömningar. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. Telefonnumret är: Domstolsprövning En försäkringstvist kan också prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.

8 ADMINISTRATION OCH KUNDSERVICE Frågor om Preems olycksfalls- och barnförsäkringar besvaras av Solventor AB som administrerar kundklubben Fördel Preem. Fördel Preem Organisationsnr Box 3454, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: FÖRSÄKRINGSGIVARE Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Organisationsnr: Box 5125, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer