Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa"

Transkript

1 Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa dödsfall Sjukdom OLYCKsfall BARN sjukdom och olycksfall Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna

2 Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om Ledarnas frivilliga gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkring (nedan kallat Bliwa). Fullständiga försäkringsvillkor (Försäkringsvillkor Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa) kan du beställa från Bliwa eller skriva ut från Allmänt om försäkringen Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd som gäller enligt lagar och avtal. Ledarnas gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av dessa försäkringar: Livförsäkring - dödsfallskapital Sjukkapital Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring, se separat förköpsinformation Seniorförsäkring, se separat förköpsinformation Sjukvårdsförsäkring - olycksfall senior, se separat förköpsinformation. Vilka försäkringar som du kan teckna bestäms i det gruppavtal som har träffats mellan Bliwa och Ledarna. I ansökningshandlingarna kan du se vilka försäkringsbelopp du kan ansöka om och vad de olika försäkringarna kostar. Som ny medlem i Ledarna ansluts du automatiskt till ett försäkringsskydd utan att ansöka om det (instegserbjudandet). Försäkringsskyddet är kostnadsfritt under de 3 första månaderna. Du får särskild information om detta när försäkringen börjar gälla. I den här förköpsinformationen jämställs registrerad partner med make/maka och registrerat partnerskap med äktenskap. Om försäkringsskyddets olika delar Livförsäkring - dödsfallskapital Försäkringen är en riskförsäkring som inte innehåller något sparande. Ett försäkringsbelopp betalas ut till dina förmånstagare om du avlider innan du uppnår försäkringens slutålder. Försäkringens slutålder är den månad då du som försäkrad fyller 65 år. Om du som är försäkrad gruppmedlem fortfarande är aktiv medlem i Ledarna efter du har fyllt 65 år, gäller försäkringen längst till den månad då du som är försäkrad fyller 70 år. I ansökningshandlingarna kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja mellan och vad försäkringen kostar. Barntillägg ingår som en del av din livförsäkring med dödsfallskapital. Om du omfattas av livförsäkring dödsfallskapital och avlider under försäkringstiden utbetalas, utöver det försäkringsbelopp som utbetalas från livförsäkring dödsfallskapital, ett försäkringsbelopp på kronor till varje arvsberättigat barn under 18 år från barntilläggsförsäkringen. Barntillägget innebär dessutom att ett försäkringsbelopp betalas ut till dig om dina arvsberättigade barn under 18 år avlider under försäkringstiden. Försäkringsbeloppet är kronor. I detta sammanhang räknas också ett dödfött barn som har avlidit efter utgången av den 22:a havandeskapsveckan som arvsberättigat barn. Ersättning kan endast betalas ut en gång per barn och avtal. Barntillägget gäller längst till och med den månad då barnet fyller 18 år. Om din livförsäkring upphör så upphör även barntillägget. Sjukkapital Försäkringen innebär att ett försäkringsbelopp betalas ut om du blir långvarigt och bestående arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Från och med det år du fyller 41 år baseras ersättningen på 75 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Från och med det år du fyller 51 år baseras ersättningen på 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen kan tecknas av dig som är gruppmedlem och du kan också försäkra din make/maka eller sambo. Du kan ansöka om försäkringen till dess du fyller 58 år och den gäller längst till och med den månad du som är försäkrad fyller fyller 61 år. I ansökningshandlingarna kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja mellan och vad försäkringen kostar Försäkringen är uppdelad i två delar, sjukkapital 1 och sjukkapital 2. Sjukkapital 1 Du har rätt till ersättning från sjukkapital 1 om du under försäkringstiden och innan du fyllt 58 år drabbas av arbetsoförmåga, till minst 50 procent som en följd av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska ha pågått under 18 månader i en sammanhängande period av 24 månader. Du ska även ha beviljats sjukpenning eller liknande ersättning från Försäkringskassan till följd av sjukdomen eller olycksfallet. Ersättningen är 15 procent av försäkringsbeloppet, efter eventuell åldersreduktion. Sjukkapital 2 Du har rätt till ersättning från sjukkapital 2 om du har fått ersättning från sjukkapital 1 och har varit arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller olycksfall, till minst 50 procent under 30 månader i en sammanhängande period av 36 månader. Din arbetsoförmåga ska vara bestående nedsatt till minst 50 procent och Försäkringskassan ska ha beviljat dig sjukersättning till minst 50 procent. Arbetsoförmågan måste ha bedömts vara bestående, det vill säga sjukersättning måste ha beviljats, innan du har fyllt 61 år. Om ovanstående villkor är uppfyllda motsvarar ersättningen en lika stor del av försäkringsbeloppet som graden av arbetsoförmåga efter eventuell åldersreduktion. Avdrag görs för den ersättning som betalats ut från sjukkapital 1. Ersättningen från sjukkapital 2 betalas tidigast ut 36 månader från det att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallet har inträffat. Om du drabbas av arbetsoförmåga när det återstår mindre än 36 månader av försäkringstiden, det vill säga efter det att du fyllt 58 år, kan du inte få ersättning från sjukkapital 1 eller 2. Om du drabbas av bestående arbetsoförmåga efter fyllda 58 år kan istället ett schablonbelopp motsvarande 20 procent av försäkringsbeloppet, efter åldersreduktion, betalas ut. Ersättningen motsvarar en lika stor del av schablonbeloppet som graden av arbetsoförmåga. 2

3 Sjukförsäkring Sjukförsäkringen kan ge dig rätt till månatlig ersättning vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Sjukförsäkringen kan tecknas av dig som är gruppmedlem och du kan även försäkra din make/maka eller sambo. För att få ersättning krävs att du som är försäkrad drabbats av arbetsoförmåga och inkomstförlust. Bliwas beslut om att bevilja ersättning från sjukförsäkringen grundas i första hand på Försäkringskassans bedömning av din arbetsoförmåga. Finns det särskilda skäl kan Bliwa göra en egen bedömning av din arbetsoförmåga och därmed fatta ett annat beslut än Försäkringskassan. I ett sådant fall baseras ersättningen på den arbetsoförmåga som Bliwa bedömt att du drabbats av. För att få ersättning måste din arbetsförmåga vara nedsatt med minst 25 procent enligt Försäkringskassans bedömning. Ersättningen betalas ut efter 90 dagars karenstid och så länge arbetsoförmågan består, dock längst i 36 månader eller till den månad du fyller 65 år. Ersättningen motsvarar lika stor andel av försäkringsbeloppet som graden av din arbetsoförmåga. Ersättning från sjukförsäkringen betalas ut efter begäran av dig som försäkrad. I ansökningshandlingarna ser du vilka försäkringsbelopp du kan ansöka om och vad försäkringen kostar. Försäkringen gäller längst till och med den månad du som är försäkrad fyller 65 år. Överförsäkring Du kan aldrig få ut mer i ersättning än din faktiska lön efter skatt. Om du redan får annan försäkringsersättning till följd av arbetsoförmåga och det totala beloppet överstiger denna nivå, betalar Bliwa inte ut någon ersättning. Du är skyldig att i samband med skadeanmälan/begäran om utbetalning upplysa Bliwa om du får andra försäkringsersättningar. Om du till följd av denna regel inte får någon ersättning från Bliwa så får du tillbaka den premie som du redan har betalat in, dock för högst 12 månader tillbaka i tiden. Diagnosförsäkring Försäkringen kan tecknas av dig som är gruppmedlem och du kan även försäkra din make/maka eller sambo. Ersättningen från försäkringen betalas ut till dig som är försäkrad om du under försäkringstiden får någon av de diagnoser som närmare beskrivs i försäkringsvillkoren. Du kan ha rätt till ersättning från diagnosförsäkringen vid viss typ av cancer, hjärtinfarkt, stroke, Aortaaneurysm, Bechterews sjukdom, Alopecia, Alzheimers sjukdom, Anorexi/Bulimi, Benign hjärntumör, Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, Muskeldystrofi, Primär sjögrens syndrom, Systemisk lupus erythematosus, Motorneurosyndrom, Multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, upphörande av njurfunktion, sjukdom från blodtransfusion eller behandling. Du kan också ha rätt till ersättning från diagnosförsäkringen när du sätts upp på väntelista för operation av hjärtklaff eller organtransplantation. Ersättning från diagnosförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp. En utförligare beskrivning av när du kan få ersättning får du i försäkringsvillkoren. Där beskrivs bland annat viktiga begränsningar i rätten till ersättning vid nämnda diagnoser och operationer. Tänk på att du inte kan få ersättning för sådana diagnoser som du har diagnostiserats för innan försäkringen började gälla, även om du återinsjuknat efter att försäkringen började gälla. Du kan endast få ersättning för 1 diagnos under en 2-årsperiod och för högst 3 diagnoser under hela försäkringstiden. I ansökningshandlingarna framgår vilka försäkringsbelopp du kan ansöka om och vad försäkringen kostar. Försäkringens slutålder är den månad då du som är försäkrad fyller 65 år. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Olycksfallsförsäkringen kan tecknas av dig som är gruppmedlem och du kan även försäkra din make/maka eller sambo. Olycksfallsförsäkringen kan ge dig ekonomisk ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada som medför kostnader eller som leder till invaliditet. Vissa skador/kostnader har ett maximalt ersättningsbelopp, läs mer om detta i försäkringsvillkoren. En förutsättning för ersättning är att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts. Av ansökningshandlingarna framgår vilka försäkringsbelopp du kan ansöka om och vad försäkringen kostar. Försäkringens slutålder är den månad då du som är försäkrad fyller 65 år. Om du som är försäkrad gruppmedlem efter fyllda 65 år fortfarande är aktiv medlem i Ledarna kan försäkringen gälla längst till den månad då du som försäkrad fyller 70 år. Definition av begreppet olycksfall För att en händelse ska betraktas som en olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning måste samtliga dessa grundläggande krav vara uppfyllda: Kroppsskada Händelsen måste ha medfört en kroppsskada. Utifrån kommande Skadan måste ha berott på en utifrån kommande händelse. Plötslig händelse Skadan måste ha inträffat plötsligt. En skada som har uppkommit efter överansträngning eller ensidiga rörelser anses inte vara en olycksfallsskada. Ofrivillighet Skadan måste ha drabbat dig ofrivilligt. Den som avsiktligt skadar sig själv eller som visat uppenbar likgiltighet inför risken att bli skadad anses inte vara drabbad av ett olycksfall. Som olycksfallsskada räknas också kroppsskada som du har drabbats av genom: förfrysning, värmeslag, solsting, borreliainfektion eller TBE på grund av fästingbett hälseneruptur eller vridvåld mot knä. Vad är inte olycksfall? En inre skada som exempelvis en hjärtinfarkt är inte ett olycksfall. Som olycksfall räknas inte heller kroppsskada som har uppkommit genom: överansträngning, ensidiga rörelser, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar tandskada som uppstått till följd av tuggning eller bitning smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, 3

4 smitta eller förgiftning av mat eller dryck eller överkänslighetsreaktion användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte beror på en olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring. Ersättning från olycksfallsförsäkringen Vid olycksfallsskada kan försäkringen ersätta läke- och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt kostnader för kristerapi/psykologtjänster. Försäkringen kan ge invaliditetsersättning (ekonomisk eller medicinsk) och ersättning för sveda och värk samt vanprydande ärr. Dessutom innehåller försäkringen dödsfallsersättning. I försäkringsvillkoren kan du se beloppsbegränsningar och andra begränsningar, i ansökningshandlingarna kan du se vilka ersättningsbelopp du kan ansöka om och kostnaden för dessa. Viktiga begränsningar i olycksfallsförsäkringen Endast direkta följder av en olycksfallsskada ger rätt till ersättning. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte förlorad arbetsinkomst. Försämring av hälsotillståndet efter olycksfallet som beror på ett kroppsfel som redan fanns vid tidpunkten för olycksfallet eller som uppkommit senare, utan samband med olycksfallsskadan, ger inte rätt till ersättning. Försäkringen ersätter endast nödvändiga och skäliga kostnader som uppstått till följd av olycksfallsskadan. Om kostnaderna kan eller ska ersättas av till exempel annan försäkring eller kollektivavtal ersätter inte Bliwa samma kostnader. Om ett olycksfall inträffat utanför din hemort eller utomlands finns begränsningar i rätten till ersättning. Kostnader ersätts endast om de kan styrkas med kvitto eller liknande intyg. Kostnader som uppstått efter det att den definitiva medicinska invaliditetsersättningen har fastställts ersätts aldrig. Ersättning lämnas aldrig för både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd om dina barn drabbas av sjukdom eller olycksfall. Premien är densamma oavsett antalet barn i familjen. Om du som gruppmedlem valt att teckna barnförsäkringen gäller försäkringen för samtliga dina arvsberättigade barn oavsett var de är folkbokförda. Försäkringen gäller även för arvsberättigade barn till make/maka eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Du som försäkrad gruppmedlem kan även teckna en barnförsäkring för medförsäkrads samtliga arvsberättigade barn, som inte är dina arvsberättigade barn och som inte är folkbokförda på samma adress som du, under förutsättning att de uppfyller övriga villkor. Om medförsäkrads barn folkbokförs på samma adress som du, gäller inte barnförsäkringen som du har tecknat för dem längre. Medförsäkrads barn kan då istället försäkras genom den barnförsäkring som gäller för såväl dina arvsberättigade barn som för din make/maka/sambos barn som är folkbokförda på din adress. Det innebär att du kan bli tvungen att se över barnförsäkringen om medförsäkrads barn flyttar hem till er. Barnförsäkringarna gäller längst till och med det år då barnet fyller 25 år eller till utgången av månaden då du som gruppmedlem uppnår gruppförsäkringens slutålder. Definition av olycksfallsbegreppet För barnförsäkringen gäller samma definition av begreppet olycksfall som för olycksfallsförsäkring, se ovan. Definition av sjukdomsbegreppet Med sjukdom menas en försämring av hälsotillståndet som inte är en olycksfallsskada. Ersättning från barnförsäkringen Vid sjuk- och olycksfallsskada kan försäkringen lämna vårdkostnadsersättning, diagnosersättning och ersätta kostnader för kristerapi och sjukhusvård. Utöver detta kan du få ersättning för vanprydande ärr, bestående invaliditet (ekonomisk eller medicinsk) och dödsfall. En förutsättning för ersättning vid olycksfallsskada är att skadan är så allvarlig att den krävt läkarbehandling. Vid olycksfallsskador kan försäkringen även ersätta läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader samt rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. I ansökningshandlingarna kan du se vad försäkringen kostar. I försäkringsvillkoren kan du se ersättningsbelopp, beloppsbegränsningar och andra begränsningar. Viktiga begränsningar i barnförsäkringen Barnförsäkringen har samma begränsningar som olycksfallsförsäkringen, se ovan. Försäkringen lämnar inte ersättning för följande tillstånd eller följder av dessa, oavsett när symptom visat sig eller diagnos kunnat fastställas: psykisk utvecklingsstörning, störning i psykologisk utveckling, beteendestörningar etcetera ICD F70-F99 (till exempel ADHD, autism, försenad utveckling) blödarsjuka ICD D66-D67 medfödda ämnesomsättningssjukdomar ICD E70-E90.0 (till exempel cystisk fibros) sjukdomar i perifera nerv- och muskelsystemet ICD G11, G12, G60, G71 och G80 (till exempel ärftlig och idiopatisk perifer neuropati, Cerebral pares, muskelförtviningar) epilepsi ICD G40 missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser ICD Q00-Q99 (till exempel missbildning i inre organ) speciella störningar i utvecklingen ICD R47, R48 (till exempel dyslexi, dyskalkyli) sensorineural hörselnedsättning ICD H90.3-H90.8 Ovanstående begränsningar gäller inte för dödsfallskapitalet i barnförsäkringen. Försäkringen ger inte heller ersättning för sjukdom eller kroppsfel eller följder av dem om symtom har visat sig innan försäkringen trädde i kraft, även om diagnos kan fastställas först efter det att försäkringen trätt i kraft. Gemensamma bestämmelser De bestämmelser som följer här gäller för samtliga försäkringar som har sammanfattats ovan, om inte något annat särskilt anges. Försäkringsgivare Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer (Bliwa) är försäkringsgivare för försäkring- 4

5 arna. Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare. Det innebär i sin tur att försäkringstagarna har rätt till återbäring av det överskott som eventuellt uppstår i Bliwas verksamhet. Bliwa står under Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Information om Bliwas ekonomiska ställning finns i Bliwas senast fastställda årsredovisning som finns tillgänglig på Bliwas webbplats och kan beställas från Bliwa. Kontaktuppgifter finns på folderns baksida. Försäkringsavtalet Till grund för försäkringen finns ett gruppavtal mellan Ledarna och Bliwa. Gruppavtalet anger bland annat vad som krävs för att en medlem ska betraktas som gruppmedlem och kunna ansöka om och omfattas av försäkring i Bliwa. För försäkringen gäller också ansökningshandlingar, intyg om hälsa, försäkringsbesked samt försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller för längst 1 år i taget, vid nyteckning löper den första försäkringstiden till årets slut, det vill säga till den 31 december det år försäkringen tecknades. Om varken försäkringen eller gruppavtalet sägs upp vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen årsvis. Nya villkor kan då komma att gälla för försäkringen. Se nedan under rubriken Ändring av försäkringsvillkor. Vem kan teckna och omfattas av försäkringarna? Du som är medlem eller tillsvidareanställd i Ledarna och inte har fyllt 65 år kan ansöka om försäkring (för försäkringen sjukkapital får du inte ha fyllt 58 år). Du kan också teckna försäkring för din make/maka eller sambo. Även barnen kan försäkras. Nya medlemmar ansluts automatiskt till ett visst grundläggande försäkringsskydd (instegserbjudande). Detta grundskydd gäller kostnadsfritt en period på 3 månader. Efter den kostnadsfria perioden börjar försäkringen gälla mot en kostnad, om du inte valt att säga upp den innan dess. Särskild information skickas till dig när du ansluts. En förutsättning för att kunna anslutas till frivillig gruppförsäkring är att försäkringstagaren och den försäkrade har sin stadigvarande vistelseort i Sverige. Hälsokrav För att Bliwa ska bevilja försäkring eller höjning av försäkringsbelopp, måste den som ansöker om försäkringen uppfylla Bliwas hälsokrav. Vilka dessa är framgår av Bliwas ansökningshandlingar. När försäkringarna börjar gälla Försäkringarna börjar gälla dagen efter det att Bliwa har tagit emot din ansökan och övriga handlingar som krävs för att bevilja försäkringarna. Försäkringstagare/försäkrad Det är du som tecknar den frivilliga gruppförsäkringen som är försäkringstagare. Det är också du som är försäkrad, det vill säga det är på ditt liv och/eller din hälsa som försäkringen gäller. Om du försäkrar din make/maka, sambo eller barn är han eller hon försäkrad, men det är du som är försäkringstagare. Förmånstagare Förmånstagare kallas den person som får pengarna som betalas ut om den som är försäkrad avlider. När det gäller dödsfallskapitalet i livförsäkringen är förmånstagaren: i första hand den försäkrades make/maka eller sambo i andra hand den försäkrades arvingar. För försäkringarna, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring är förmånstagaren: den försäkrades dödsbo. Den försäkrade har rätt att skriva ett eget förmånstagarförordnande där han eller hon fritt kan välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande kan ändras när som helst, men det kan inte ändras genom testamente. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan beställas från Bliwa eller skrivas ut från webbplatsen Premien Priset för försäkringarna, premien, beräknas och fastställs av Bliwa för 1 år i taget och kan justeras vid ett årsskifte. Skadeutvecklingen och åldersfördelningen bland de försäkrade kan påverka den framtida premien. Av ansökningshandlingarna framgår vilka premier som gäller för din grupp. Premiebetalning Premien ska betalas av dig som är försäkringstagare. Om du inte betalar premien har Bliwa rätt att säga upp försäkringen med en uppsägningstid på 14 dagar. Premiebefrielse Om du som försäkrad har varit helt arbetsoförmögen under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall kan du beviljas så kallad premiebefrielse. Det innebär att försäkringsskyddet gäller utan att premien måste betalas. Som försäkrad gruppmedlem kan du även premiebefrias efter en tid av ofrivillig arbetslöshet. Läs mer om premiebefrielse i försäkringsvillkoren. Ändring av försäkringsbelopp I försäkringarna kan du ofta välja mellan olika nivåer på försäkringsbeloppen. Vilka de olika nivåerna är kan du se i ansökningshandlingarna. Om du vill höja eller sänka ett försäkringsbelopp kan du ansöka om ändring av beloppet. En förutsättning för att få höja försäkringsbeloppet är att du uppfyller försäkringens hälsokrav, läs mer i försäkringsvillkoren och ansökningshandlingarna. Var försäkringen gäller Livförsäkring gäller i hela världen oavsett hur lång tid utlandsvistelsen ha varat. Försäkringarna sjukkapital, sjukförsäkring, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och premiebefrielse gäller för arbetsoförmåga, sjukdom och olycksfall som den försäkrade drabbas av under vistelse i Norden. detsamma gäller vid vistelse utanför Norden, men bara om vistelsen inte har varat längre tid än 12 månader. Kostnader för olycksfall som ersätts av separat reseförsäkring, resemomentet i hemförsäkringen eller från någon annan försäkring, ersätts inte från olycksfalls-, eller barnförsäkringen. Ersättning för kostnader till följd av ett olycksfall som inträffat utomlands regleras som om olycksfallet hade inträffat i Sverige. Det innebär till exempel att ersättning endast lämnas för sjukvård och läkemedel upp till det svenska högkostnadsskyddet. Försäkringen ersätter inte kostnader till följd av hemtransport av den försäkrade. Inte heller ersätts behandlingskostnader för tandskador eller andra läkekostnader, om kostnaderna 5

6 har uppstått i utlandet efter den dag eller den tidpunkt då hemresan varit planerad. Kostnader för vård och behandling (olycksfallsförsäkring och barnförsäkring) ersätts endast för vård och behandling inom den offentliga vården. Anmälan av försäkringsfall När ett försäkringsfall inträffar ska detta anmälas till Bliwa så snart som möjligt. Skadeanmälan kan göras via Bliwas webbplats, Du kan även beställa blanketter för skadeanmälan från Bliwa. När försäkringarna upphör Försäkringarna gäller till dess du som är försäkrad uppnår försäkringens slutålder. Under beskrivningen av respektive försäkring ovan, framgår vilken slutålder som gäller för dem. Bliwa har rätt att säga upp försäkringarna om premien inte betalas i rätt tid (läs mer under rubriken Premiebetalning) eller om du som försäkrad har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter (läs mer under rubriken Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter). Försäkringarna upphör om gruppavtalet upphör efter uppsägning av Ledarna eller Bliwa. Försäkringarna upphör om du som gruppmedlem inte längre är medlem i Ledarna. Försäkringar som gäller för din make/maka eller sambo upphör om din egen försäkring upphör. Försäkringsskyddet för medförsäkrad make/maka eller sambo upphör också om ditt äktenskap eller samboförhållande med den medförsäkrade upphör. Se dock nedan under rubriken Efterskydd och Fortsättningsförsäkring. Efterskydd Efterskydd gäller endast för den som har varit försäkrad i minst 6 månader när försäkringen upphör att gälla av annan anledning än att du har uppnått försäkringens slutålder. Om försäkringen upphör att gälla på grund av att ditt medlemskap i Ledarna upphör, har du ett fortsatt kostnadsfritt försäkringsskydd under 3 månader, så kallat efterskydd. Detsamma gäller för din medförsäkrade make/maka eller sambo i det fall äktenskapet eller samboförhållandet upplöses eller om du som gruppmedlem avlider. I ett sådant fall gäller ett fortsatt försäkringsskydd under 3 månader. Efterskydd gäller inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp, om du själv har valt att säga upp försäkringen men fortfarande är kvar i den försäkringsberättigade gruppen eller om du på annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma slag som tidigare. Om du under efterskyddstiden uppnår slutåldern i försäkringen, upphör efterskyddet att gälla. Förmånstagare Om du avlider under efterskyddstiden betalas livförsäkringsbeloppet ut till den eller de förmånstagare som gällde enligt den tidigare gruppförsäkringen. Fortsättningsförsäkring Om gruppavtalet mellan Bliwa och Ledarna sägs upp upphör också dina försäkringar. Om detta händer får du ett meddelande om det. Du har då rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring inom 3 månader från den dag då din frivilliga gruppförsäkring upphör. Du som lämnar den försäkringsberättigade gruppen, av annan orsak än att du har uppnått försäkringens slutålder, har rätt till fortsättningsförsäkring. Detsamma gäller för din medförsäkrade make/ maka eller sambo i det fall äktenskapet eller samboförhållandet upplöses eller om du som gruppmedlem avlider. Du har inte rätt till fortsättningsförsäkring om du har varit försäkrad i respektive försäkring kortare tid än 6 månader eller om du själv har valt att säga upp försäkringen men är kvar i den försäkringsberättigade gruppen. Du har inte heller rätt till fortsättningsförsäkring om du på annat sätt har fått, eller uppenbarligen kan få, försäkringsskydd av samma slag som tidigare. Om du har fyllt 65 år kan du inte teckna fortsättningsförsäkring. Fortsättningsförsäkringen börjar gälla från och med den dag då efterskyddet i den frivilliga gruppförsäkringen löper ut och gäller som längst till och med utgången av det kalenderår du fyller 65 år. Därefter har du rätt att inom viss tid ansöka om seniorförsäkring, se nedan. Seniorförsäkring Seniorförsäkringen ger ett fortsatt försäkringsskydd för dig som har varit försäkrad i en liv- och/eller olycksfallsförsäkring, om försäkringen har upphört på grund av att du uppnått försäkringens slutålder eller om du har blivit pensionär. Om du har omfattats av gruppförsäkringen under minst 6 månader kan du, utan hälsoprövning, ansöka om seniorförsäkringen. Du måste ansöka inom 3 månader från den dag då din gruppförsäkring upphörde. Seniorförsäkringen börjar gälla från och med den dag då gruppförsäkringen upphört att gälla. Seniorförsäkringen gäller livet ut under förutsättning att du som gruppmedlem fortfarande är medlem i Ledarna och att premien betalas. Seniorförsäkringen har andra försäkringsvillkor, försäkringsbelopp och premier än gruppförsäkringen. Begränsningar i Bliwas ansvar Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter Som försäkringstagare och försäkrad har du upplysningsplikt och är skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på Bliwas frågor. Om du varit anmäld arbetsoförmögen till Bliwa och därefter börjar arbeta igen ska du omgående meddela Bliwa eller den Bliwa anvisar. Det samma gäller om ersättning från Försäkringskassan börjar betalas ut, ändras eller upphör. Du ska också lämna uppgifter till Bliwa eller till den Bliwa anvisar om andra förhållanden som kan påverka rätten till ersättning från försäkringarna. Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan det medföra att försäkringen inte gäller, se vidare i försäkringsvillkoren. Andra begränsningar i giltigheten Om du genom grov vårdslöshet, med uppsåt, eller till följd av påverkan av alkohol har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall, kan du få sänkt ersättning. Läs mer i försäkringsvillkoren. Vid krigstillstånd, atomkärnreaktioner, terrorhandlingar och andra situationer av force majeure-karaktär är Bliwas ansvar begränsat på det sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden gäller vissa begränsningar för försäkringen, se försäkringsvillkoren för fullständig information. 6

7 Skatteregler Samtliga de försäkringar som ingår i gruppförsäkringen är kapitalförsäkringar enligt inkomstskattelagen. Det innebär bland annat att försäkringsbelopp som betalas ut från Bliwa med anledning av försäkringsfall är fria från inkomstskatt och att premien för försäkringen inte är avdragsgill. Fördelning av överskott samt förlusttäckning Avseende Ledarnas medlemsförsäkringar gäller att Ledarna och Bliwa i gruppavtal, på vilket varje enskilt försäkringsavtal vilar, har kommit överens om att ett eventuellt överskott eller underskott som uppkommer inom försäkringsrörelsen med anledning av Ledarnas medlemsförsäkringar inte ska hanteras tillsammans med ett eventuellt överskott eller underskott som genereras av Bliwas övriga försäkringstagarkollektiv. Det innebär att ett överskott respektive underskott som genereras inom Ledarnas medlemsförsäkringar ska fördelas mellan försäkringstagarna och de ersättningsberättigade inom Ledarnas medlemsförsäkringar och separerat från övriga försäkringskollektiv i Bliwa. Överskott fördelas normalt genom återbäring i form av framtida premiesänkningar eller höjda försäkringsförmåner. Ändring av försäkringsvillkor I samband med att försäkringen förnyas har Bliwa rätt att tillämpa nya eller ändrade försäkringsvillkor samt höja eller sänka premien. Information om ny premie och nya villkor lämnas senast i samband med att försäkringen förnyas. Bliwa kan också komma att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Detta gäller dock bara om ändringen behövs på grund av försäkringens art eller av någon annan särskild omständighet, som till exempel ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot Bliwa inom 3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till Bliwa inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst 6 månader från det att Bliwa meddelat sitt slutliga ställningstagande till anspråket. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som Bliwa får av dig, din arbetsgivare eller en organisation som du tillhör eller av annan gruppföreträdare som tecknat gruppavtal med Bliwa, eller som Bliwa på annat sätt hämtar in, behandlas för att Bliwa ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt ett grupp- eller försäkringsavtal eller för att Bliwa ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för att Bliwa ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter så som krav enligt författning eller myndighetsbeslut. Bliwa kan också komma att använda personuppgifter för statistiska ändamål, för utveckling och analys av Bliwas verksamhet eller för att lämna dig information om Bliwas produkter och tjänster samt i samband med val av fullmäktige i Bliwa. Alla de tre bolagen inom Bliwas koncern (Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Bliwa Skadeförsäkring AB och Bliwa Försäkringstjänst AB) kan komma att använda personuppgifterna för dessa ändamål. För samma ändamål kan Bliwa komma att lämna ut personuppgifterna till sådana bolag som vi samarbetar med, som till exempel återförsäkringsbolag, förmedlare, gruppföreträdare, eventuell ny försäkringsgivare som anvisas av gruppföreträdaren efter uppsägning av gruppavtalet, Posten med flera, och till sådana myndigheter som vi är skyldiga att lämna uppgifterna till. Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, eller om Bliwa på annat sätt har hämtat in sådana uppgifter, används dessa uppgifter enbart för att bedöma ditt försäkringsskydd och din rätt till försäkringsersättning. Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Bliwas koncern som du har lämnat uppgifterna till. Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Bliwa har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att skriftligt meddela Bliwa att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Oavsett ärende kan du kontakta Ledarnas kundtjänst hos Bliwa, För att beställa information om dina personuppgifter, skriv till: Personuppgifter, Bliwa Livförsäkring, Box 5125, Stockholm. Du måste underteckna en sådan begäran. Bliwa sparar ansökningshandlingar och uppgifter, för försäkringar som inte har beviljats, under 6 månader. Tillämplig lag med mera För försäkringen gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043), försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. Bliwa tillhandahåller försäkringsvillkor och all annan information på svenska. Tvist med anledning av dessa villkor eller av försäkringen i övrigt ska ske i Sverige med tillämpning av svensk lag. Om vi inte är överens Bliwa omprövar Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du i första hand ta kontakt med Bliwa för omprövning av ärendet. Ett klagomål eller en begäran om omprövning måste göras till Bliwa inom 6 månader från Bliwas slutliga besked i ärendet. Om nya omständigheter inträffar omprövar dock Bliwa ett ärende även efter att denna frist löpt ut. Omprövning sker enligt Bliwas vid var tid gällande riktlinjer för klagomålshantering. I första hand vill vi att du kontaktar den som har handlagt ditt ärende för en omprövning. Om du därefter fortfarande inte är nöjd med handläggarens beslut ska du kontakta den som är klagomålsansvarig på Bliwa. Adress: Klagomålsansvarig, Box 5125, Stockholm. E-post: Bliwas försäkringsnämnd Om du efter omprövning av Bliwa fortfarande inte är nöjd kan ärendet prövas av Bliwas försäkringsnämnd. Nämnden är inte behörig att avgöra tvister som rör kollektivavtalad försäkring eller sådan försäkring som uttryckligen följer kollektivavtalad försäkring. Nämnden är inte heller behörig att bedöma skatterättsliga frågor eller göra medicinska bedömningar. Adress: Bliwa Livförsäkrings Försäkringsnämnd, Box 5125, Stockholm. Konsumenternas försäkringsbyrå Allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor kan du få av Konsumenternas försäkringsbyrå. Adress: 7

8 Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm. Telefon: Kommunal konsumentvägledare Konsumentvägledaren i kommunen hjälper konsumenter med allmänna råd och upplysningar. Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden prövar endast ärenden som innehåller försäkringsmedicinska frågor och där nämnden därför behöver stöd av rådgivande läkare. Adress: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm. Telefon: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan privatpersoner och näringsidkare. Nämnden prövar inte tvister som rör lägre belopp än kronor och gör inga medicinska bedömningar. Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. Telefon: Domstolsprövning En försäkringstvist kan också prövas av allmän domstol. Första instans är tingsrätt. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5138, Stockholm Telefon: , fax: E-post: Webbplats: Bliwa Livförsäkring 161. Januari 2014.

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa sjukvård Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas seniorförsäkring grupp i Bliwa (nedan seniorförsäkring) är en frivillig gruppförsäkring som

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Gruppförsäkring barnförsäkring

Gruppförsäkring barnförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring barnförsäkring SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN OCH UNGDOM (BA1) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas barnförsäkring innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas Seniorförsäkring är en frivillig försäkring som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall och ersättning

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL ITPK familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

Fakta om dina nya försäkringar. Här hittar du information om bland annat försäkringsvillkor, försäkringsbolag och kontaktuppgifter.

Fakta om dina nya försäkringar. Här hittar du information om bland annat försäkringsvillkor, försäkringsbolag och kontaktuppgifter. Fakta om dina nya försäkringar Här hittar du information om bland annat försäkringsvillkor, försäkringsbolag och kontaktuppgifter. Innehåll A. Försäkringsinformation 4 B. Gruppavtalet 4 B.1 Försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer