CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

2 Knappar och reglage knapp Att frigöra den löstagbara panelen 2 MENU-knapp Kort tryckning: öppna/stänga menyn Lång tryckning: starta presentation (Scan) 3 På/av-knapp Kort tryckning: slå på bilradion Under drift: dämpa bilradion (Mute) Lång tryckning: slå av bilradion I menyn: byta menynivå Vid snabbval: Bekräfta urval 4 Volymreglage I menyn: välja menyalternativ, ändra inställning Vid snabbval: välja kategori (endast ipod), mapp och spår 5 CD-fack (endast Köln 230 BT) 6 Teckenfönster 7 / -knapp I menyn: välja menyalternativ, ändra inställning Radioläge: starta sökning MP3-/WMA-/iPod-läge: växla till nästa/föregående mapp / -knapp I menyn: byta menynivå Radioläge: ställa in station Andra driftlägen: välja spår 8 -knapp (Eject) (endast Köln 230 BT) Mata ut CD-skiva 9 Mikrofon : USB-uttag ; AUX-IN-uttag på fronten < -knapp Kort tryckning: besvara inkommande samtal, snabbval Lång tryckning: öppna mobiltelefonens telefonbok eller aktivera röststyrd uppringning = Knappsats 1-5 > Infraröd mottagare? SRC-knapp Välja minnesnivå eller DIS-knapp Kort tryckning: ändra visning Lång tryckning: ändra teckenfönstrets ljusnivå A SD-korthållare Åtkomst enbart om panelen är borttagen 17 2

3 Innehåll Säkerhetsanvisningar... 4 Symboler som används... 4 Trafiksäkerhet... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar... 4 Konformitetsdeklaration... 5 Rengöringsanvisningar... 5 Anvisningar om avfallshantering... 5 Levererade komponenter... 5 Specialtillbehör (ingår ej i leveransen )... 5 Idrifttagning... 5 Sätta i/ta loss panelen... 5 Ställa in mottagningsregion... 6 Till-/frånkoppling... 6 Volym... 6 Teckenfönstrets ljusnivå... 6 Aktivera/avaktivera demoläget... 7 Trafikradio... 7 Radioläge... 7 RDS... 7 Växla till radioläge resp. välja minnesnivå... 7 Ställa in stationer... 8 Spara station eller kalla fram en sparad station... 8 Presentera stationer... 8 Spara stationer automatiskt (Travelstore)... 8 PTY... 9 Växla visning... 9 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Grundläggande information...10 Växla till CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge...10 Lägga i/ ta ut en CD (endast Köln 230 BT)...11 Ansluta/ta bort USB-datamedium...11 Sätta i/ta ut minneskort...11 Välja spår...12 Välja mapp (endast i MP3-/WMA-/iPod-läge)...12 Snabbsökning...12 Avbryta uppspelning...12 Presentera alla spår...12 Spela spår i slumpvis ordningsföljd...12 Spela upp vissa spår eller mappar flera gånger...12 Växla visning...13 Bläddring...13 Bluetooth Bluetooth -meny...15 Koppla in och ansluta Bluetooth -enhet...15 Telefonfunktioner...16 Bluetooth -streaming-läge...19 Bluetooth -streaming-läge via app (Android-mobiltelefon)...19 Fler funktioner i Bluetooth -menyn...20 Externa ljudkällor AUX-IN-uttag på fronten...22 Klangbildsinställningar Öppna menyn "AUDIO" och lämna den...23 Utföra inställningar i menyn "AUDIO"...23 Användarinställningar Öppna användarmenyn och välja meny...24 Utföra inställningar i menyn "TUNER"...24 Utföra inställningar i menyn "DISPLAY"...26 Utföra inställningar i menyn "VOLUME" (Volym)...26 Utföra inställningar i menyn "CLOCK" (Tid)...27 Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)...27 Fabriksinställningar Viktig information Garanti...29 Service...29 Tekniska data Monteringsanvisning

4 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Bilradion har tillverkats enligt den senaste tekniken och enligt gällande säkerhetstekniska regler. Trots det kan faror uppstå om du inte tar hänsyn till säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. I bruksanvisningen hittar du viktig information om hur du enkelt och säkert monterar och använder bilradion. Läs noga igenom hela denna anvisning innan du använder bilradion. Förvara bruksanvisningen på en plats där den alltid är tillgänglig för alla användare. Lämna aldrig bilradion till någon utan att även bifoga bruksanvisningen. Följ också bruksanvisningarna tillhörande andra enheter som du använder tillsammans med bilradion. Symboler som används I denna bruksanvisning används följande symboler: VARNING! Varning för skador VARNING! Varning för skador på CD-spelaren VARNING! Varning för hög volym CE-märkningen visar att EU:s riktlinjer har följts. Kännetecknar en åtgärd Kännetecknar en uppräkning Trafiksäkerhet Observera följande anvisningar om trafiksäkerheten: Använd enheten så att du alltid kan styra fordonet på ett säkert sätt. Om du är tveksam, stanna på en lämplig plats och använd enheten när bilen står stilla. Du får endast ta bort eller sätta fast panelen när fordonet står stilla. Lyssna alltid med måttlig ljudstyrka för att skydda din hörsel och för att kunna höra akustiska varningssignaler (t.ex. polissirener). Vid ljudavstängningspauser (t.ex. vid byte av ljudkälla) är förändringen av volymen inte hörbar. Höj inte volymen under dessa perioder. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ nedanstående anvisningar för att skydda dig själv mot skador: Enheten får inte ändras eller öppnas. Enheten innehåller en klass 1-laser som kan skada dina ögon (endast Köln 230 BT). Öka inte volymen under ljudavstängningspauser, t.ex. vid byte av ljudkälla. Förändringen av volymen är inte hörbar under ljudavstängningspauser. Avsedd användning Bilradion är gjord för att monteras och användas i en bil med 12 V nätspänning och måste monteras in i en DIN-hållare. Observera effektgränserna som anges i Tekniska data. Låt en fackman utföra reparationer och vid behov även monteringen. Monteringsanvisningar Du kan montera in enheten själv, men endast om du har erfarenhet av att montera bilradioapparater och är väl förtrogen inom området fordonsel. Observera då monteringsanvisningen i slutet av denna bruksanvisning. 4

5 Rengöringsanvisningar Anvisningar om avfallshantering Levererade komponenter Idrifttagning Konformitetsdeklaration Härmed försäkrar Blaupunkt Europe GmbH att bilradio Köln 230 BT och Dresden 230 BT är utformade i överensstämmelse med grundläggande krav och övriga relevanta föreskrifter i direktiven 2004/108/EG och 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finner du på Internet på Rengöringsanvisningar Lösnings-, rengörings- och skurmedel liksom vinylglans och plastrengöringsmedel kan innehålla medel som skadar bilradions yta. Använd bara en torr eller lätt fuktad trasa för att rengöra bilradion. Rengör vid behov panelens kontakter med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsalkohol. Anvisningar om avfallshantering Kasta inte uttjänta apparater i hushållssoporna! Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Levererade komponenter Följande komponenter ingår vid leverans: 1 Bilradio 1 Bruks-/monteringsanvisning 1 Etui för panelen 1 Hållare 1 Antennanslutningsadapter 2 Demonteringsverktyg 1 Distansskruv 1 Plastkåpa 1 Handhållen fjärrstyrning (inkl. batteri) Specialtillbehör (ingår ej i leveransen ) Använd endast specialtillbehör godkända av Blaupunkt. Informera dig hos din Blaupunktåterförsäljare eller på Internet på webbplatsen Idrifttagning Varning Säkringsskruvar (endast Köln 230 BT) Försäkra dig om att säkringsskruvarna för transporten tagits bort innan bilradion tas i bruk (se kapitlet "Monteringsanvisning"). Sätta i/ta loss panelen Som ett stöldskydd är bilradion utförd med en frontpanel som kan tas loss (Release-Panel). Vid leverans ligger frontpanelen i medföljande etui. För att ta radion i drift efter monteringen, måste du börja med att sätta fast panelen (se avsnittet "Sätta i panelen" i det här kapitlet). Ta med dig panelen varje gång du lämnar fordonet. Utan panel är bilradion värdelös för en tjuv. Varning Risk för skador på frontpanelen Tappa inte panelen. Vid transport måste panelen skyddas för stötar och kontakterna får inte bli smutsiga. Utsätt aldrig panelen för direkt solljus eller andra värmekällor. Undvik att panelens kontakter kommer i direkt beröring med huden. Sätta i panelen Skjut in panelen i hållaren på höger huskant. Tryck in panelen försiktigt i den vänstra hållaren tills den snäpper fast. 5

6 Idrifttagning Ta bort panelen Tryck på knappen 1, för att frigöra panelen. Vänster del av panelen lossas från enheten och hindras från att falla ut tack vare hållaren. För panelen något åt vänster, tills den lossnar från den högra hållaren. Ta försiktigt loss panelen från den vänstra hållaren. Bilradion stängs av automatiskt så snart panelen tagits av. Ställa in mottagningsregion Bilradion är konstruerad för användning i olika regioner med olika frekvensområden och stationsteknologier. Vid leverans är mottagningsområdet "EUROPE" (Europa) inställt. Dessutom är mottagningsområdena "ASIA" (Asien), "USA", "S-AMERICA" (Sydamerika) och "THAILAND" tillgängliga. Om du använder bilradion utanför Europa måste du först ställa in en lämplig mottagningsregion i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "AREA" (Mottagningsområde)). Till-/frånkoppling Till-/frånkoppling med på-/av-knapp Tryck in på-/av-knappen 3 för att koppla till enheten. Bilradion slås på. När du vill slå av enheten håller du på/avknappen 3 intryckt längre än två sekunder. Bilradion slås av. Om du slår på bilradion när tändningen är frånslagen, slås den av automatiskt efter en timme, för att skona bilbatteriet. Från-/tillkoppling via fordonständningen Om bilradion är kopplad till fordonets tändning på det sätt som visas i monteringsanvisningen, och om den inte har slagits från med på/av-knappen 3 slås den till resp. från med tändningen. Volym Ställa in volym Volymen kan ställas i steg mellan 0 (från) och 50 (max). Vrid volymreglaget 4 för att ändra volymen. Om en telefon är ansluten till bilradion enligt beskrivningen i monteringsanvisningen, stängs ljudet i bilradion av vid ett telefonsamtal. I teckenfönstret visas "TELEPHONE" (telefon) under ljudavstängningen. Dämpa ljudet på bilradion (Mute) Tryck kort in på-/av-knappen 3 för att dämpa ljudet på bilradion eller för att aktivera föregående volym igen. I teckenfönstret visas "MUTE" under ljudavstängningen. Teckenfönstrets ljusnivå Du kan ställa om teckenfönstrets ljusnivå manuellt mellan dag- och nattläge eller låta den växla automatiskt med bilens vägbelysning. Manuell eller automatisk omställning av teckenfönstrets ljusnivå väljer du i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "DISPLAY", menyalternativet "DIM MODE"). Du kan ställa in teckenfönstrets ljusnivå separat för dag och natt (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "DISPLAY", menyalternativ "DIM DAY" (Ljusnivå dag) och "DIM NIGHT" (Ljusnivå natt). 6

7 Idrifttagning Trafikradio Radioläge Tryck på knappen under ca två sekunder för att ställa om teckenfönstrets ljusnivå manuellt. Aktivera/avaktivera demoläget Demoläge visar bilradions funktioner som löpande text i teckenfönstret. Avbryt demoläget genom att trycka på valfri knapp, så kan du använda enheten. Du kan sätta på och stänga av demoläget i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse), menyalternativet "DEMO MODE"). Trafikradio I mottagningsregionen "EUROPE" (Europa) kan en FM-station markera trafikmeddelanden med en RDS-signal. Om företräde för trafikmeddelanden är inställt släpps ett trafikmeddelande igenom automatiskt, även om bilradion för tillfället inte befinner sig i radioläge. Med tillkopplat företräde visas kösymbolen ( ) i teckenfönstret. Under mottagning av ett trafikmeddelande visas indikeringen "TRAFFIC" (Trafik) i teckenfönstret. Företrädet kopplas till eller från i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "TRAFFIC" (Trafikinformation)). Volymen ökar under tiden som trafikmeddelandet läses upp. Du kan ställa in minsta ljusvolymen för trafikmeddelanden (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " VOLUME" (Ljudvolym)", menyalternativet "TA VOLUME" (Volym för trafikinformation)). För att avbryta ett genomsläppt trafikmeddelande, tryck på knappen SRC?. Radioläge RDS I mottagningsregionen "EUROPE" (Europa) skickar flera FM-stationer förutom sitt program ut en RDS-signal (Radio Data System), vilket möjliggör följande extrafunktioner: Stationens namn visas i teckenfönstret. Bilradion identifierar trafikmeddelanden och nyhetsutsändningar och släpper igenom dem automatiskt i andra driftlägen (t.ex. i USB-läge). Alternativ frekvens (AF): när RDS är tillkopplat, kopplar bilradion automatiskt om till den bästa frekvensen för den inställda stationen. Regional: en del sändare delar tidvis upp sina program i regionalprogram med olika innehåll. Genom en tillkopplad REGIONAL-funktion växlar bilradion endast till alternativa frekvenser som sänder samma regionalprogram. Funktionerna RDS och REGIONAL kopplas till och från i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativen "RDS AF" och "REGIO- NAL"). Växla till radioläge resp. välja minnesnivå Tryck på knappen SRC? flera gånger tills önskad minnesnivå visas: FM1 FM2 FMT AM AMT Upp till fem stationer kan sparas på varje minnesnivå. Via användarmenyn kan du aktivera eller avaktivera minnesnivåer (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "BANDS" (Val av band)). Avaktiverade minnesnivåer kan du hoppa över vid val av ljudkälla med hjälp av knappen SRC?. 7

8 Radioläge Ställa in stationer Du har olika möjligheter att ställa in en station: Ställa in en station manuellt Tryck på knappen / 7 kort en eller flera gånger för att ändra frekvens stegvis resp. länge för att ändra frekvens snabbt. Starta stationssökning Tryck kort på knappen / 7 för att starta stationssökning. Närmaste station inom mottagningsområdet väljs. För mottagningsregion "EUROPE" (Europa): i FM- våglängdsområdet ställs trafikradiostationer enbart in om företräde för trafikradio ( ) är tillkopplat. För mottagningsregion "EUROPE" (Europa) och "USA": I våglängdsområdet FM ställs nästa station med vald programtyp in när PTY-funktionen är aktiv (se kapitlet "PTY"). Sökningens känslighet kan ställas in (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "SEEK SENS" (Känslighet). Spara station eller kalla fram en sparad station Välj önskad minnesnivå. Ställ in önskad station. Tryck på stationsknappen 1-5 = under ca två sekunder för att spara aktuell station på knappen. - eller - Tryck kort på stationsknappen 1-5 = för att återkalla den sparade stationen. Presentera stationer Med presentationsfunktionen (Scan) kan du välja mellan att presentera alla mottagbara stationer eller bara de sparade stationerna för aktuellt våglängdsområde. Du kan ställa in presentationstiden för varje station (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)", menyalternativet "SCAN TIME" (Presentationstid)). Presentera mottagbara stationer Tryck på knappen MENU 2 i ca två sekunder för att starta presentationen. Under presentationen visas omväxlande "SCAN" och den aktuella frekvensen samt minnesnivån respektive stationsnamnet i teckenfönstret. Tryck kort på knappen MENU 2 för att fortsätta lyssna på den inställda stationen. Presentera sparade stationer Tryck på knappen / 7 i ca två sekunder för att starta presentationen. Under presentationen visas minnesplatsen och den aktuella frekvensen respektive stationsnamnet i teckenfönstret. Tryck kort på knappen / 7 för att fortsätta lyssna på den uppspelade stationen. Spara stationer automatiskt (Travelstore) Med Travelstore kan du automatiskt söka efter de fem starkaste stationerna i regionen på frekvensband FM och AM och spara dem. Stationerna finns sedan på minnesnivå FMT resp. AMT. Tidigare sparade stationer i denna minnesnivå raderas därmed. Välj en minnesnivå inom önskat våglängdsområde, t.ex. FM1 eller AM. Tryck på knappen SRC? under ca två sekunder. 8

9 Radioläge Radiomottagaren börjar med den automatiska stationssökningen, i teckenfönstret visas "FM TSTORE" eller "AM TSTORE". När stationerna har sparats, spelas stationen på minnesplats 1 på FMT- eller AMT-nivån. För region "EUROPE" (Europa): vid aktiverat företräde för trafikradio ( ) sparas endast trafikradiostationer. Om minnesnivån FMT eller AMT är avaktiverad (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TU- NER"", menyalternativet "BANDS" (Val av band)) aktiveras den automatiskt igen när funktionen Travelstore startas. PTY I mottagningsregionerna "EUROPE" (Europa) och "USA" kan en FM-station sända sin aktuella programtyp, t.ex. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT eller VETENSKAP. Med PTY-funktionen kan du söka efter en viss programtyp bland sändningarna, t.ex. rock- eller sportsändningar. Observera att PTYfunktionen inte stöds av alla stationer. PTY-funktionen är bara tillgänglig om den är aktiverad (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "PTY"). Välja programtyp Information om att välja en programtyp hittar du i kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "PTY TYPE" (Programtyp). Du kan ställa in de språk på vilket programtyperna ska visas (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " TUNER"", menyalternativet "PTY LANG" (PTY-språk)). Söka station Tryck på knappen / 7. Under sökningen visas den för tillfället valda programtypen i teckenfönstret. Så snart som en station med den sökta programtypen hittas ställs den in. Om ingen station med den valda programtypen hittas, visas kort indikationen "PTY NONE" och två ljudsignaler avges. Den senast sparade stationen ställs då in igen. Om den inställda stationen eller en annan samverkande station senare sänder ett program av vald typ, växlar bilradion automatiskt från aktuellt spelad station resp. från annan ljudkälla (t.ex. CD) till stationen med önskad programtyp Observera att denna funktion inte stöds av alla stationer. Växla visning Tryck på knappen för att växla mellan indikationerna: Visning ABCDEF FM resp. P FM1 18:30 resp. P1 18:30 Betydelse Stationens namn Minnesnivå/frekvens resp. Minnesplats/frekvens Minnesnivå/tid resp. Minnesplats/tid 9

10 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Grundläggande information CD-/MP3-/WMA-läge Köln 230 BT: Med denna bilradio kan du spela CD-ljudskivor (CDDA) och CD-R/RW-skivor med ljud-, MP3- eller WMA-filer, samt WMA-filer på USB-datamedier och på SD(HC)-/MMC-minneskort. Dresden 230 BT: Med den här bilradion kan du spela MP3- eller WMA-filer från USB-minnen och SD(HC)-/MMCminneskort. Använd endast CD-skivor med Compact- Disc-logo för bästa möjliga funktion. Blaupunkt kan inte garantera en perfekt funktion för kopieringsskyddade CD-skivor eller för alla de inspelningsbara CD-skivor, USB-datamedier och minneskort som finns ute på marknaden. Ta hänsyn till följande uppgifter vid förberedelse av ett MP3-/WMA-datamedium: Spårets och mappens namn: Max 32 tecken förutom filtilläggen ".mp3" eller ".wma" (vid flera tecken minskar antalet spår och mappar som bilradion accepterar) Inga omljud eller specialtecken CD-format: CD-R/RW, Ø: 12 cm CD-dataformat: ISO 9669 nivå 1 och 2, Joliet CD-brännhastighet: max 16 ggr (rekommenderas) USB-format/-filsystem: Mass Storage Device (massminne)/fat16/32 Filsystem för minneskort: FAT16/32 Ljudfiländelser:.MP3 för MP3-filer.WMA för WMA-filer WMA-filer endast utan Digital Rights Management (DRM) och som skapats med Windows Media Player från version 8 MP3-ID3-taggar: version 1 och 2 Bithastighet för återgivning av ljudfiler: MP3: 32 till 320 kbps WMA: 32 till 192 kbps Maximalt antal filer och mappar: upp till inmatningar beroende på datastrukturen ipod-läge Du kan ansluta många olika ipod- och iphonemodeller till bilradion via USB-anslutningen och styra uppspelningen från bilradion. I slutet av bruksanvisningen finns en lista med kompatibla ipod- och iphone-modeller. Blaupunkt kan inte garantera perfekt funktion för andra ipod-och iphone-modeller. Använd en lämplig adapterkabel för att ansluta din ipod eller din iphone till bilradions USB-anslutning. Växla till CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Tryck på knappen SRC? flera gånger, tills den önskade ljudkällan visas: "CD" (endast Köln 230 BT): isatt CD "SD(HC)": Isatt minneskort "USB": anslutet USB-datamedium "IPOD"/"IPHONE": ansluten ipod/iphone "AUX": ansluten extern ljudkälla En ljudkälla kan bara väljas om motsvarande CD-skiva har lagts in eller om en lämplig enhet är ansluten. En ansluten ipod väljs för första gången under "USB", och så snart som ipoden känns igen under "IPOD". Om bilradion först måste läsa in datainformationen i en ansluten enhet eller ett datamedium före uppspelning, visas under tiden "READING" (Inläsning) i teckenfönstret. Tiden för inläsningen beror på mängden data och enhetens eller datamediets konstruktion. Om det är fel på enheten eller datamediet eller om överförda data inte 10

11 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge kan spelas upp, visas ett meddelande med denna innebörd i teckenfönstret (t.ex. "USB ERROR" (USB-fel)). Lägga i/ ta ut en CD (endast Köln 230 BT) Lägga i en CD Risk för skada på CD-läsare! CD-skivor med kontur (shape-cd) och CD-skivor som är 8 cm i diameter (mini- CD) får inte användas. Vi frånsäger oss allt ansvar för skador på CD-läsaren som uppkommer genom inmatning av olämpliga skivor. Den automatiska laddningen av CD-skivan får inte hindras eller påskyndas. Lägg in CD-skivan med den tryckta sidan uppåt och skjut in den i CD-hållare 5, tills du känner ett motstånd. CD-skivan dras automatiskt in i läsaren och dess data kontrolleras. Därefter börjar uppspelningen i CD- eller MP3-läge. Om den ilagda CD-skivan inte kan spelas, visas kort "CD ERROR" (CD-fel) och CD:n matas ut automatiskt efter ca två sekunder. Ta ut CD-skivan Hindra inte utmatningen av CD-skivan och försök inte heller skynda på den. Tryck på knappen 8 för att mata ut en CDskiva som lagts i. En CD-skiva som matats ut och inte avlägsnas laddas automatiskt igen efter ca 10 sekunder. Det går att mata ut skivor även om bilradion är avslagen eller om du spelar upp ljud från någon annan källa. Ansluta/ta bort USB-datamedium Ansluta USB-medium Slå av bilradion, så att datamediet registreras på rätt sätt. Skjut USB-uttagets skyddskåpa : framåt tills den lossnar från USB-uttaget och fäll ned den. Anslut USB-datamediet. Slå på bilradion. Om USB-datamediet väljs som ljudkälla för första gången läses först alla data in. Om det anslutna USB-datamediet inte kan spelas upp, visas kort "USB ERROR" (USB-fel). Tiden som behövs för inläsningen är beroende av USB-datamediets konstruktion och storlek. Ta ut USB-medium Slå av bilradion, så att datamediet avregistreras på rätt sätt. Dra ut USB-mediet. Stäng USB-uttagets skyddshätta :. Sätta i/ta ut minneskort Sätta i minneskort Ta loss panelen. Skjut in minneskortet i korthållaren A med den tryckta sidan uppåt och kontakterna framåt tills det snäpper fast. Sätt tillbaka panelen på plats. Efter aktivering väljer apparaten automatiskt det isatta minneskortet som ljudkälla. Filerna på minneskortet blir inlästa. Därefter börjar uppspelningen i MP3-läge. Om det isatta minneskortet inte kan spelas upp visas kort "SD ERROR" (SD-fel). Tiden som behövs för inläsningen är beroende av minneskortets konstruktion och storlek. 11

12 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Ta ut minneskort Ta loss panelen. Tryck på minneskortet tills spärren lossas. Dra ut minneskortet ur korthållaren A. Sätt tillbaka panelen på plats. Välja spår Tryck kort på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa spår. Om det aktuella spåret spelas längre tid än tre sekunder, startar spåret igen efter en tryckning på 7. Välja mapp (endast i MP3-/WMA-/iPod-läge) Tryck på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa mapp. I ipod-läge växlar du på detta sätt mellan föregående/nästa mapp i den aktuella kategorien, alltså exempelvis till nästa genre, om du sist på ipoden valde ett spår ovanför den aktuella genren. Snabbsökning Håll knappen / 7 intryckt tills önskat ställe nås. Avbryta uppspelning Tryck på knappen 2 = för att avbryta uppspelningen ("PAUSE") eller för att starta den igen. Presentera alla spår Med Scan-funktionen presenteras alla tillgängliga spår. Tryck på knappen MENU 2 under ca två sekunder för att starta uppspelningen, eller tryck kort för att höra det uppspelade spåret igen. Uppspelningstiden går att ställa in (se kap. "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse), menyalternativet "SCAN TIME"(Speltid)). Spela spår i slumpvis ordningsföljd Tryck på knappen 4 MIX = för att växla mellan uppspelningslägen: Drift Visning Betydelse CD*/ ipod MIX ALL Blanda spår MP3/ WMA Allmänt MIX DIR MIX ALL MIX OFF Blanda spår i den aktuella mappen Blanda spår i datamediet Normal uppspelning * Endast Köln 230 BT Om MIX-funktionen är aktiverad visas symbolen MIX (Blanda alla spår) resp. MIX (Blanda spåren i den aktuella mappen) i teckenfönstret. Spela upp vissa spår eller mappar flera gånger Tryck på knappen 3 RPT = för att växla mellan uppspelningslägen: Drift Visning Betydelse CD*/ ipod RPT TRACK Upprepa spår MP3/ RPT TRACK Upprepa spår WMA RPT DIR Upprepa mappen Allmänt RPT OFF Normal uppspelning * Endast Köln 230 BT Om RPT-funktionen är aktiverad visas symbolen (Upprepa spår) resp. (Upprepa mapp) i teckenfönstret. 12

13 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Växla visning Tryck på knappen en eller flera gånger för att växla mellan de här indikeringarna: Drift Indikering Betydelse T01 00:15 Spårnummer och speltid CD* T01 03:37 Spårnummer och spårets speltid T01 18:30 Spårnummer och tid MP3/ WMA/ ipod FILE Filnamn ² FOLDER Mappnamn ² SONG Spårnamn ¹ ARTIST Artist ¹ ALBUM Albumnamn ¹ GENRE Genre ³ PLAY 00:15 Speltid TOTAL03:37 Spårets uppspelningstid CLOCK18:30 Tid ALL INFO All information som löpande text * Endast Köln 230 BT ¹ Spårnamn, artist och albumnamn måste vara sparade som ID3-taggar för att kunna visas. ² Fil- och mappnamnet visas endast i MP3/ WMA-läge. ³ Genreinformation finns endast i ipod-läget. Bläddring Vid bläddring kan du söka efter ett särskilt spår på MP3-/WMA-datamediet eller ipoden och välja spår utan att avbryta den pågående uppspelningen. Bläddring i MP3-/WMA-läge I MP3-/WMA-läge kan du välja ett spår från en av datamediets mappar och spela upp det. Tryck på knappen 1 = för att öppna bläddringen i MP3-/WMA-läge. Symbolen blinkar i teckenfönstret. Dessutom visas symbolen (spår) resp. (mapp). Du kan när som helst lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 =. Tryck på knappen 7 för att visa mappen för dataenheten. Den aktuella mappen visas i teckenfönstret. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja en annan mapp. Tryck på knappen 7 för att visa spåren i den valda mappen. Det första spåret i mappen visas i teckenfönstret. Genom att trycka på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över mappar. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja ett annat spår. Tryck på knappen 7 för att spela upp spåret. Uppspelningen börjar. Du lämnar bläddringen. 13

14 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Bläddring i ipod-läge På en ipod kan du välja och spela upp spår utifrån kategorierna "ARTISTS" (artister), "ALBUMS" (album), "GENRES" (genrer), "PLAYLISTS" (spellistor) respektive "AUD-BOOKS" (ljudböcker). Tryck på knappen 1 = för att öppna bläddring i ipod-läge. Symbolen blinkar i teckenfönstret. Dessutom visas symbolen (kategori) resp. (spår). Den första kategorin "ARTISTS" visas. Tryck ner knappen 1 = i ca 2 sekunder för att öppna kategorin "PLAYLISTS" (spellistor) direkt. Du kan när som helst lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 =. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 för att välja en annan kategori. Tryck på knappen 7 för att visa tillgängliga mappar i kategorin. Den första mappen i den valda kategorin visas i teckenfönstret (t.ex. "JAZZ" i kategorin "GENRES"). Genom att trycka på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över kategorier. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja en annan mapp. Tryck på knappen 7 för att visa de tillgängliga spåren i mappen. Det första spåret i mappen visas i teckenfönstret. Om du trycker på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över mappar. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja ett annat spår. Tryck på knappen 7 för att spela upp spåret. Uppspelningen börjar. Du lämnar bläddringen. Snabbval av spår (Fast-Browsing) Snabbvalet gör det möjligt för dig att snabbare komma åt ett spår. Istället för pilknapparna 7 använder du volymreglaget 4 och på-/av-knappen 3 för att välja och bekräfta valet av olika inmatningar i en lista: Funktion Bläddring Snabbval Gå tillbaka till överordnad nivå Välja inmatningar i listorna Bekräfta inmatningar / 7 Volymreglage 4 På-/avknapp 3 7 Välj visningsalternativet 7 "<<<" och bekräfta Snabbvalet aktiverar eller avaktiverar du via användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)", menyalternativet "BROWSE" (Snabbval)). När snabbvalet är aktiverat kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av bilradions ljud (Mute) under bläddringen. För att göra detta måste du först lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 = eller genom att starta uppspelningen. 14

15 Bluetooth Bluetooth Du kan ansluta bilradion via Bluetooth till andra Bluetooth -kompatibla enheter som mobiltelefoner. På det sättet kan du använda bilradion med dess integrerade mikrofon för handsfree-samtal med anslutna mobiltelefoner, styra ljudet från Bluetooth -enheter och spela upp dem i bilradions högtalare (Bluetooth -streaming). Du kan också ansluta en extern mikrofon för handsfree-samtal (se kapitlet "Monteringsanvisning"). Bluetooth -teknologin är en trådlös anslutning med kort räckvidd. Därför måste Bluetooth enheter finnas i närheten av bilradion (i bilen) för att etablera och upprätthålla en förbindelse. För att etablera en Bluetooth -förbindelse måste du först koppla ihop bilradion och Bluetooth enheten. När du kopplar ihop enheterna, etableras en Bluetooth -förbindelse automatiskt. Denna förbindelse kvarstår så länge Bluetooth -enheten är inom räckhåll. Om förbindelsen bryts, t.ex. för att du befinner dig utom räckhåll med en mobiltelefon, återställs förbindelsen automatiskt så fort du åter befinner dig inom räckhåll. Du kan endast ansluta en Bluetooth -enhet till bilradion. Om du ansluter en ny enhet till bilradion, bryts förbindelsen med en för tillfället ansluten enhet automatiskt. Bilradion tillåter hopkoppling med upp till 5 olika Bluetooth -enheter och du kan snabbt och bekvämt ansluta dem till bilradion igen. Bluetooth -meny I Bluetooth -menyn finns alla funktioner för hopkoppling, anslutning och administration av Bluetooth -enheter. Öppna Bluetooth -menyn Tryck kort på knappen MENU 2 för att öppna användarmenyn. Vrid på volymreglaget 4 tills menyalternativet "BLUETOOTH" visas. Tryck in på-/av-knappen 3 för att öppna Bluetooth -menyn. Vrid på volymreglaget 4 tills önskat menyalternativ visas. Utför inställningen (se de följande avsnitten). Tryck kort på knappen MENU 2 för att stänga menyn. Bluetooth -menyn stängs automatiskt ca 30 sekunder efter den sista knapptryckningen och du återvänder till teckenfönstret för den aktuella ljudkällan. Genom att trycka på knappen 7 i menyn kommer du alltid tillbaka till den överordnade menynivån. Om en Bluetooth -aktivitet är igång (t.ex. återställning av anslutningen till den senast anslutna apparaten), är funktionerna i Bluetooth -menyn spärrade. Om du försöker öppna Bluetooth -menyn under denna tid visas "LINK BUSY" (Anslutningen upptagen) i teckenfönstret. Om du avbryter Bluetooth -operationen och vill öppna Bluetooth -menyn, tryck på knappen 5 =. Koppla in och ansluta Bluetooth enhet Du kan ansluta upp till fem Bluetooth enheter med den här bilradion. Innan du kan koppa in ytterligare en enhet måste du först koppla från en av de fem redan inkopplade enheterna (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Administrera inkopplade enheter"). Om du försöker att koppla in en femte Bluetooth enhet visas "PHONE LIST FULL PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST" (Telefonlista full radera inmatningar från listan). Om det föreligger en anslutning till en Bluetooth -enhet kopplas denna anslutning automatiskt från om du kopplar in och ansluter en annan streaming-enhet. 15

16 Bluetooth Välj menyalternativet "PAIRING" (Koppla in) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att koppla till en Bluetooth -enhet. På teckenfönstret visas "PRESS > TO CONFIRM". Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas "ENTER PIN" (Ange PIN) och sparad PIN (standard "1234"). Dessutom blinkar Bluetooth -symbolen. Bilradion kan nu kännas av och anslutas till en Bluetooth enhet under ca. två minuter. Leta efter bilradion från din Bluetooth -enhet (Bluetooth -namn: "BP 230 BT"). Etablera förbindelsen från din Bluetooth enhet. Mata in den PIN-kod som angetts av bilradion när du gör detta. I teckenfönstret visas kort "PAIRED" (Inkopplad) och därefter "CONNECTED" (Ansluten), så snart bilradion och Bluetooth -enheten är hopkopplade och anslutna. Om ingen anslutning kan upprättas, visas kort "CONNECT FAILED" (Anslutning misslyckades). Om en Bluetooth -enhet är ansluten till bilradion visas Bluetooth -symbolen i teckenfönstret. Om den senast anslutna enheten inte kan hittas när bilradion slås på, försöker bilradion att ansluta en av de andra inkopplade enheterna. Om ingen av enheterna kan hittas visas kort "NO DEVICE" (Ingen enhet) i teckenfönstret. Telefonfunktioner Besvara/avvisa inkommande samtal Vid inkommande samtal visas omväxlande "CALL" (Samtal) och det anropande numret i teckenfönstret. Den aktuella ljudkällan stängs av och en ringsignal hörs i bilradions högtalare. Om numret som ringer inte kan registreras visas istället "PRIVATE" (Okänt nummer). Om numret som ringer har sparats tillsammans med ett namn i bilradion visas namnet och numret. Tryck på knappen < för att svara. I teckenfönstret visas "CALL" (Samtal) och den löpande samtalstiden. Tryck på knappen 5 = för att avvisa samtalet eller för att avsluta ett pågående samtal. I teckenfönstret visas "CALL END" (Samtal avslutat). Under samtalet kan du ändra volymen med volymreglaget 4 eller kort trycka in på-/av-knappen 3 för att stänga av enhetens ljud. Du kan förinställa högtalarvolymen i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " VOLUME" (Ljudvolym)", menyalternativet "TEL VOL" (Handsfree-volym)). När bilradion är avstängd medan tändningen är på slås den automatiskt på vid inkommande samtal. Därmed kan du besvara samtalet med handsfree-anordningen. Efter att samtalet har avslutats slås bilradion av igen. Ringa ett samtal Välj menyalternativet "DIAL NEW NUMBER" (Ring upp nytt nummer) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Nu kan du slå ett telefonnummer med upp till 20 siffror: Vrid på volymreglaget 4 för att välja en siffra för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. 16

17 Bluetooth Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Medan du matar in ett telefonnummer kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av ljudet (Mute) på bilradion Tryck på knappen < för att ringa angivet nummer. I teckenfönstret visas då omväxlande "CALLING" (Uppringning) och det valda numret. Så snart din samtalspartner besvarar samtalet visas "CALL" (Samtal) och den löpande samtalstiden i teckenfönstret. Ringa upp ett nummer i telefonboken Den här funktionen är bara tillgänglig om telefonboken i den anslutna mobiltelefonen har överförts till bilradion (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Överföra mobiltelefonens telefonbok till bilradion"). Välj menyalternativet "PHONEBOOK" (Telefonbok) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna telefonboken. Det första numret i telefonboken visas i teckenfönstret. Om telefonboken ännu inte har överförts visas kort "PHONEBOOK NOT AVAILABLE" (Telefonbok ej tillgänglig) i teckenfönstret. - eller - Välj menyalternativet "PB SEARCH" (Telefonboksök) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Vrid på volymreglaget 4 för att välja första bokstaven för sökt inmatning. Tryck på på/av-knappen 3 för att bekräfta valet. Den första telefonboksposten som börjar med vald begynnelsebokstav visas i teckenfönstret. Om det inte finns någon post med vald begynnelsebokstav i telefonboken visas kort "NOT FOUND" (Hittades ej) i teckenfönstret. Vrid på volymreglaget 4 för att välja önskad post. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. I teckenfönstret visas då omväxlande "CALLING" (Uppringning) och det valda numret. Du kan även ringa upp ett nummer i telefonboken via snabbval (se avsnitt "Snabbval för inmatningar i telefonboken" i detta kapitel). Ringa upp med röststyrd uppringning (Voice Dial) Den här funktionen finns bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonen stöder röststyrd uppringning. Välj menyalternativet "VOICE DIAL" (Röststyrd uppringning) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att aktivera taligenkänning. Bilradions ljud stängs av och i teckenfönstret visas "SPEAK NOW" (Tala nu). Säg den önskade samtalspartnerns namn. Om det inte finns någon Bluetooth anslutning vid aktivering av taligenkänning visas kort "VOICE DIAL FAILED NO BT CONNECTION" (Röststyrningsfel ingen Bluetooth-anslutning). Om namnet inte känns igen eller tiden för taligenkänning har löpt ut visas kort "DIAL FAILED" (Röststyrningsfel). Du kan avbryta taligenkänning genom att trycka på knappen 5 =. 17

18 Bluetooth Tänk på att tiden för taligenkänning är begränsad och beror på den mobiltelefon du använder. Du kan också aktivera taligenkänning via snabbval (se avsnittet "Snabbval för röststyrd uppringning" i det här kapitlet). Spara telefonnummer i bilradion Du kan spara telefonnummer i bilradion och ringa upp dem via snabbval (se nästa avsnitt). Ett telefonnummer sparas för den telefon som just då är ansluten och är bara tillgängligt för den telefonen. Bilradion kan spara upp till fem nummer för var och en av upp till fem anslutna enheter. Mata in numret på det sätt som beskrivs i avsnittet "Ringa ett samtal". Tryck på önskad minnesknapp 1-5 = i ca 2 sekunder, för att endast spara numret. - eller - Tryck på knappen 7 i ca 2 sekunder för att ange namn till numret. Nu kan du lägga in ett namn med upp till 15 tecken: Vrid på volymreglaget 4 för att välja ett tecken för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Tryck på önskad minnesknapp 1-5 = i ca 2 sekunder, för att spara numret och namnet. I teckenfönstret visas kort "NUMBER SAVED" (Nummer sparat). Därefter kommer du tillbaka till menyalternativet "DIAL NEW NUMBER" (Ring upp nytt nummer) i Bluetooth -menyn. Ett nummer som tidigare är sparat på minnesknappen byts ut. Om en telefon kopplas från raderas de nummer som sparats för denna telefon automatiskt. Snabbval för ett telefonnummer vilket som helst, för sist uppringda nummer eller ett sparat nummer Med snabbvalet kan du ringa ett samtal utan att du först måste välja den passande funktionen i Bluetooth -menyn. För att ringa upp det senast slagna numret, tryck på knappen <. I teckenfönstret visas det senast uppringda numret. Om ingen mobiltelefon är ansluten för tillfället, öppnas Bluetooth -menyn. Menyalternativet "PAIRING" (Koppla in) har valts. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. För att ringa upp ett sparat nummer, tryck på knappen <. Tryck på en minnesknapp 1-5 = för att ta fram numret, som är sparat där. Om inget nummer finns sparat på den valda minnesknappen visas kort "NO NUMBER" (Inget nummer). Tryck på knappen < för att ringa numret. För att ringa upp ett valfritt nummer, tryck på knappen <. Tryck på på-/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn och ange ett nummer (ange numret på det sätt som beskrivs i avsnittet "Ringa ett samtal"). Tryck på knappen < för att ringa numret. Snabbval för inmatningar i telefonboken Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonens telefonbok har förts över till bilradion (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Överföra mobiltelefonens telefonbok till bilradion"). 18

19 Bluetooth om snabbvalet för inmatningar i telefonboken är inställt (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Ställa in knappfunktioner för snabbval"). För att välja ett nummer i telefonboken och ringa upp det trycker du på knappen < i ca 2 sekunder. Den första telefonboksposten resp. sökfunktionen för telefonboksposter visas i teckenfönstret. Vrid på volymreglaget 4 för att välja önskad post. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. Snabbval för röststyrd uppringning (Voice Dial) Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonen stöder röststyrd uppringning. om snabbvalet för röststyrd uppringning är inställt (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Ställa in knappfunktioner för snabbval"). För att aktivera taligenkänning med snabbvalet trycker du på knappen < i ca 2 sekunder. Bilradions ljud stängs av och i teckenfönstret visas "SPEAK NOW" (Tala nu). Säg den önskade samtalspartnerns namn. Bluetooth -streaming-läge Du kan spela upp musik från en Bluetooth -enhet via bilradiohögtalarna om enheten har stöd för Bluetooth -profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Starta Bluetooth -streaming Tryck på knappen SRC? tills "BT-STREAM" visas i teckenfönstret. Uppspelningen börjar. Bluetooth -streaming-läget är bara valbart om en lämplig enhet är ansluten. Om anslutningen till streaming-enheten avbryts under uppspelning visas kort "DIS- CONNECTED" (Frånkopplad) och bilradion växlar till föregående ljudkälla. Välja spår Tryck kort på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa spår. Avbryta uppspelning Tryck på knappen 2 = för att avbryta uppspelningen ("PAUSE") eller för att starta den igen. Bluetooth -streaming-läge via app (Android-mobiltelefon) Med appen "Android Music Player Series 230" från Blaupunkt kan du välja och spela upp musikfiler som sparats på en Android-mobiltelefon via bläddringsläget på bilradion. Appen måste vara installerad på Android-mobiltelefonen. Appen "Android Music Player Series 230" kan du ladda ner på Om du använder en Android-mobiltelefon med appstyrning för uppspelning av musik måste appläget aktiveras i Bluetooth -menyn (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnitt "Ställ in användning för Bluetooth -streaming-läge"). Starta Bluetooth -streaming via appstyrning Tryck på knappen SRC? tills "ANDROID" visas i teckenfönstret. Uppspelningen börjar. Under uppspelningen visas ID3-tag-information som spårnamn, artist, albumnamn osv. i teckenfönstret. Dessutom visas Androidlogotypen. Appen "Android Music Player Series 230" möjliggör inte bara manövrering via bilradions knappar, utan musiken delas in i vissa musikkategorier med hjälp av ID3-tag-informationen. På detta sätt kan du snabbt och enkelt välja och spela upp låtar via bilradions bläddringsläge (se kapitlet "CD-/MP3-/ WMA-/iPod-läge", avsnittet "Bläddring"). 19

20 Bluetooth Bluetooth -streaming-läge via appen "Android Music Player Series 230" är endast tillgängligt vid Android-mobiltelefoner med operativsystem Android 2.3 eller senare. Dessutom måste mobiltelefonen vara kompatibel med Bluetooth -profilen SPP (Serial Port Profile) och A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile). En lista över Android-mobiltelefoner med denna kompatibilitet hittar du på www. blaupunkt.com. Blaupunkt kan inte garantera perfekt funktion för andra Andriodmobiltelefoner. Om anslutningen till mobiltelefonen avbryts under uppspelning visas kort "DISCONNECTED" (Frånkopplad) och bilradion växlar till föregående ljudkälla. Fler funktioner i Bluetooth -menyn Ändra Bluetooth -PIN-kod Bilradion har Bluetooth -PIN-koden "1234" från fabriken, som du t.ex. måste ange på mobiltelefonen vid inkoppling av en mobiltelefon. Du kan ändra denna PIN-kod. Välj menyalternativet "PIN EDIT" (Redigera PIN-kod) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Nu kan du ange PIN-koden: Vrid på volymreglaget 4 för att välja en siffra för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Medan du matar in PIN kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av ljudet (Mute) på bilradion. Tryck på knappen 7 flera gånger ända tills du passerar den sista teckenplatsen, för att bekräfta inmatad PIN-kod och komma tillbaka till Bluetooth -menyn. Administrera inkopplade enheter I Bluetooth -menyn kan du administrera anslutna Bluetooth -enheter. I listan visas Bluetooth -namnen och -adressen för anslutna enheter. Här kan du: Bryta förbindelsen till den för tillfället anslutna Bluetooth -enheten Upprätta en förbindelse till en av de inkopplade Bluetooth -enheterna koppla från Bluetooth -enheter Välj menyalternativet "PHONE LIST" (Enhetslista) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna enhetslistan. Den första enheten i listan visas. Om ingen enhet är inkopplad, visas kort "EMPTY LIST" (Listan tom). Vrid på volymreglaget 4 för att välja en annan enhet. Du har följande alternativ: För att ansluta den visade enheten, tryck på knappen <. När enheten är ansluten, visas kort "CONNEC- TED" (Ansluten) och du kommer tillbaka till Bluetooth -menyn. Om ingen anslutning kan upprättas, visas kort "CONNECT FAILED" (Anslutning misslyckades). Om enheten redan är ansluten visas kort "CONNECT EXIST" (Anslutning finns). För att avsluta den visade enhetens anslutning, tryck på knappen 5 =. I teckenfönstret visas kort "DISCONNECTED" (Frånkopplad) och du kommer tillbaka till Bluetooth - menyn. 20

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer