CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

2 Knappar och reglage knapp Att frigöra den löstagbara panelen 2 MENU-knapp Kort tryckning: öppna/stänga menyn Lång tryckning: starta presentation (Scan) 3 På/av-knapp Kort tryckning: slå på bilradion Under drift: dämpa bilradion (Mute) Lång tryckning: slå av bilradion I menyn: byta menynivå Vid snabbval: Bekräfta urval 4 Volymreglage I menyn: välja menyalternativ, ändra inställning Vid snabbval: välja kategori (endast ipod), mapp och spår 5 CD-fack (endast Köln 230 BT) 6 Teckenfönster 7 / -knapp I menyn: välja menyalternativ, ändra inställning Radioläge: starta sökning MP3-/WMA-/iPod-läge: växla till nästa/föregående mapp / -knapp I menyn: byta menynivå Radioläge: ställa in station Andra driftlägen: välja spår 8 -knapp (Eject) (endast Köln 230 BT) Mata ut CD-skiva 9 Mikrofon : USB-uttag ; AUX-IN-uttag på fronten < -knapp Kort tryckning: besvara inkommande samtal, snabbval Lång tryckning: öppna mobiltelefonens telefonbok eller aktivera röststyrd uppringning = Knappsats 1-5 > Infraröd mottagare? SRC-knapp Välja minnesnivå eller DIS-knapp Kort tryckning: ändra visning Lång tryckning: ändra teckenfönstrets ljusnivå A SD-korthållare Åtkomst enbart om panelen är borttagen 17 2

3 Innehåll Säkerhetsanvisningar... 4 Symboler som används... 4 Trafiksäkerhet... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar... 4 Konformitetsdeklaration... 5 Rengöringsanvisningar... 5 Anvisningar om avfallshantering... 5 Levererade komponenter... 5 Specialtillbehör (ingår ej i leveransen )... 5 Idrifttagning... 5 Sätta i/ta loss panelen... 5 Ställa in mottagningsregion... 6 Till-/frånkoppling... 6 Volym... 6 Teckenfönstrets ljusnivå... 6 Aktivera/avaktivera demoläget... 7 Trafikradio... 7 Radioläge... 7 RDS... 7 Växla till radioläge resp. välja minnesnivå... 7 Ställa in stationer... 8 Spara station eller kalla fram en sparad station... 8 Presentera stationer... 8 Spara stationer automatiskt (Travelstore)... 8 PTY... 9 Växla visning... 9 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Grundläggande information...10 Växla till CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge...10 Lägga i/ ta ut en CD (endast Köln 230 BT)...11 Ansluta/ta bort USB-datamedium...11 Sätta i/ta ut minneskort...11 Välja spår...12 Välja mapp (endast i MP3-/WMA-/iPod-läge)...12 Snabbsökning...12 Avbryta uppspelning...12 Presentera alla spår...12 Spela spår i slumpvis ordningsföljd...12 Spela upp vissa spår eller mappar flera gånger...12 Växla visning...13 Bläddring...13 Bluetooth Bluetooth -meny...15 Koppla in och ansluta Bluetooth -enhet...15 Telefonfunktioner...16 Bluetooth -streaming-läge...19 Bluetooth -streaming-läge via app (Android-mobiltelefon)...19 Fler funktioner i Bluetooth -menyn...20 Externa ljudkällor AUX-IN-uttag på fronten...22 Klangbildsinställningar Öppna menyn "AUDIO" och lämna den...23 Utföra inställningar i menyn "AUDIO"...23 Användarinställningar Öppna användarmenyn och välja meny...24 Utföra inställningar i menyn "TUNER"...24 Utföra inställningar i menyn "DISPLAY"...26 Utföra inställningar i menyn "VOLUME" (Volym)...26 Utföra inställningar i menyn "CLOCK" (Tid)...27 Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)...27 Fabriksinställningar Viktig information Garanti...29 Service...29 Tekniska data Monteringsanvisning

4 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Bilradion har tillverkats enligt den senaste tekniken och enligt gällande säkerhetstekniska regler. Trots det kan faror uppstå om du inte tar hänsyn till säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. I bruksanvisningen hittar du viktig information om hur du enkelt och säkert monterar och använder bilradion. Läs noga igenom hela denna anvisning innan du använder bilradion. Förvara bruksanvisningen på en plats där den alltid är tillgänglig för alla användare. Lämna aldrig bilradion till någon utan att även bifoga bruksanvisningen. Följ också bruksanvisningarna tillhörande andra enheter som du använder tillsammans med bilradion. Symboler som används I denna bruksanvisning används följande symboler: VARNING! Varning för skador VARNING! Varning för skador på CD-spelaren VARNING! Varning för hög volym CE-märkningen visar att EU:s riktlinjer har följts. Kännetecknar en åtgärd Kännetecknar en uppräkning Trafiksäkerhet Observera följande anvisningar om trafiksäkerheten: Använd enheten så att du alltid kan styra fordonet på ett säkert sätt. Om du är tveksam, stanna på en lämplig plats och använd enheten när bilen står stilla. Du får endast ta bort eller sätta fast panelen när fordonet står stilla. Lyssna alltid med måttlig ljudstyrka för att skydda din hörsel och för att kunna höra akustiska varningssignaler (t.ex. polissirener). Vid ljudavstängningspauser (t.ex. vid byte av ljudkälla) är förändringen av volymen inte hörbar. Höj inte volymen under dessa perioder. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ nedanstående anvisningar för att skydda dig själv mot skador: Enheten får inte ändras eller öppnas. Enheten innehåller en klass 1-laser som kan skada dina ögon (endast Köln 230 BT). Öka inte volymen under ljudavstängningspauser, t.ex. vid byte av ljudkälla. Förändringen av volymen är inte hörbar under ljudavstängningspauser. Avsedd användning Bilradion är gjord för att monteras och användas i en bil med 12 V nätspänning och måste monteras in i en DIN-hållare. Observera effektgränserna som anges i Tekniska data. Låt en fackman utföra reparationer och vid behov även monteringen. Monteringsanvisningar Du kan montera in enheten själv, men endast om du har erfarenhet av att montera bilradioapparater och är väl förtrogen inom området fordonsel. Observera då monteringsanvisningen i slutet av denna bruksanvisning. 4

5 Rengöringsanvisningar Anvisningar om avfallshantering Levererade komponenter Idrifttagning Konformitetsdeklaration Härmed försäkrar Blaupunkt Europe GmbH att bilradio Köln 230 BT och Dresden 230 BT är utformade i överensstämmelse med grundläggande krav och övriga relevanta föreskrifter i direktiven 2004/108/EG och 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finner du på Internet på Rengöringsanvisningar Lösnings-, rengörings- och skurmedel liksom vinylglans och plastrengöringsmedel kan innehålla medel som skadar bilradions yta. Använd bara en torr eller lätt fuktad trasa för att rengöra bilradion. Rengör vid behov panelens kontakter med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsalkohol. Anvisningar om avfallshantering Kasta inte uttjänta apparater i hushållssoporna! Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Levererade komponenter Följande komponenter ingår vid leverans: 1 Bilradio 1 Bruks-/monteringsanvisning 1 Etui för panelen 1 Hållare 1 Antennanslutningsadapter 2 Demonteringsverktyg 1 Distansskruv 1 Plastkåpa 1 Handhållen fjärrstyrning (inkl. batteri) Specialtillbehör (ingår ej i leveransen ) Använd endast specialtillbehör godkända av Blaupunkt. Informera dig hos din Blaupunktåterförsäljare eller på Internet på webbplatsen Idrifttagning Varning Säkringsskruvar (endast Köln 230 BT) Försäkra dig om att säkringsskruvarna för transporten tagits bort innan bilradion tas i bruk (se kapitlet "Monteringsanvisning"). Sätta i/ta loss panelen Som ett stöldskydd är bilradion utförd med en frontpanel som kan tas loss (Release-Panel). Vid leverans ligger frontpanelen i medföljande etui. För att ta radion i drift efter monteringen, måste du börja med att sätta fast panelen (se avsnittet "Sätta i panelen" i det här kapitlet). Ta med dig panelen varje gång du lämnar fordonet. Utan panel är bilradion värdelös för en tjuv. Varning Risk för skador på frontpanelen Tappa inte panelen. Vid transport måste panelen skyddas för stötar och kontakterna får inte bli smutsiga. Utsätt aldrig panelen för direkt solljus eller andra värmekällor. Undvik att panelens kontakter kommer i direkt beröring med huden. Sätta i panelen Skjut in panelen i hållaren på höger huskant. Tryck in panelen försiktigt i den vänstra hållaren tills den snäpper fast. 5

6 Idrifttagning Ta bort panelen Tryck på knappen 1, för att frigöra panelen. Vänster del av panelen lossas från enheten och hindras från att falla ut tack vare hållaren. För panelen något åt vänster, tills den lossnar från den högra hållaren. Ta försiktigt loss panelen från den vänstra hållaren. Bilradion stängs av automatiskt så snart panelen tagits av. Ställa in mottagningsregion Bilradion är konstruerad för användning i olika regioner med olika frekvensområden och stationsteknologier. Vid leverans är mottagningsområdet "EUROPE" (Europa) inställt. Dessutom är mottagningsområdena "ASIA" (Asien), "USA", "S-AMERICA" (Sydamerika) och "THAILAND" tillgängliga. Om du använder bilradion utanför Europa måste du först ställa in en lämplig mottagningsregion i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "AREA" (Mottagningsområde)). Till-/frånkoppling Till-/frånkoppling med på-/av-knapp Tryck in på-/av-knappen 3 för att koppla till enheten. Bilradion slås på. När du vill slå av enheten håller du på/avknappen 3 intryckt längre än två sekunder. Bilradion slås av. Om du slår på bilradion när tändningen är frånslagen, slås den av automatiskt efter en timme, för att skona bilbatteriet. Från-/tillkoppling via fordonständningen Om bilradion är kopplad till fordonets tändning på det sätt som visas i monteringsanvisningen, och om den inte har slagits från med på/av-knappen 3 slås den till resp. från med tändningen. Volym Ställa in volym Volymen kan ställas i steg mellan 0 (från) och 50 (max). Vrid volymreglaget 4 för att ändra volymen. Om en telefon är ansluten till bilradion enligt beskrivningen i monteringsanvisningen, stängs ljudet i bilradion av vid ett telefonsamtal. I teckenfönstret visas "TELEPHONE" (telefon) under ljudavstängningen. Dämpa ljudet på bilradion (Mute) Tryck kort in på-/av-knappen 3 för att dämpa ljudet på bilradion eller för att aktivera föregående volym igen. I teckenfönstret visas "MUTE" under ljudavstängningen. Teckenfönstrets ljusnivå Du kan ställa om teckenfönstrets ljusnivå manuellt mellan dag- och nattläge eller låta den växla automatiskt med bilens vägbelysning. Manuell eller automatisk omställning av teckenfönstrets ljusnivå väljer du i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "DISPLAY", menyalternativet "DIM MODE"). Du kan ställa in teckenfönstrets ljusnivå separat för dag och natt (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "DISPLAY", menyalternativ "DIM DAY" (Ljusnivå dag) och "DIM NIGHT" (Ljusnivå natt). 6

7 Idrifttagning Trafikradio Radioläge Tryck på knappen under ca två sekunder för att ställa om teckenfönstrets ljusnivå manuellt. Aktivera/avaktivera demoläget Demoläge visar bilradions funktioner som löpande text i teckenfönstret. Avbryt demoläget genom att trycka på valfri knapp, så kan du använda enheten. Du kan sätta på och stänga av demoläget i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse), menyalternativet "DEMO MODE"). Trafikradio I mottagningsregionen "EUROPE" (Europa) kan en FM-station markera trafikmeddelanden med en RDS-signal. Om företräde för trafikmeddelanden är inställt släpps ett trafikmeddelande igenom automatiskt, även om bilradion för tillfället inte befinner sig i radioläge. Med tillkopplat företräde visas kösymbolen ( ) i teckenfönstret. Under mottagning av ett trafikmeddelande visas indikeringen "TRAFFIC" (Trafik) i teckenfönstret. Företrädet kopplas till eller från i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "TRAFFIC" (Trafikinformation)). Volymen ökar under tiden som trafikmeddelandet läses upp. Du kan ställa in minsta ljusvolymen för trafikmeddelanden (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " VOLUME" (Ljudvolym)", menyalternativet "TA VOLUME" (Volym för trafikinformation)). För att avbryta ett genomsläppt trafikmeddelande, tryck på knappen SRC?. Radioläge RDS I mottagningsregionen "EUROPE" (Europa) skickar flera FM-stationer förutom sitt program ut en RDS-signal (Radio Data System), vilket möjliggör följande extrafunktioner: Stationens namn visas i teckenfönstret. Bilradion identifierar trafikmeddelanden och nyhetsutsändningar och släpper igenom dem automatiskt i andra driftlägen (t.ex. i USB-läge). Alternativ frekvens (AF): när RDS är tillkopplat, kopplar bilradion automatiskt om till den bästa frekvensen för den inställda stationen. Regional: en del sändare delar tidvis upp sina program i regionalprogram med olika innehåll. Genom en tillkopplad REGIONAL-funktion växlar bilradion endast till alternativa frekvenser som sänder samma regionalprogram. Funktionerna RDS och REGIONAL kopplas till och från i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativen "RDS AF" och "REGIO- NAL"). Växla till radioläge resp. välja minnesnivå Tryck på knappen SRC? flera gånger tills önskad minnesnivå visas: FM1 FM2 FMT AM AMT Upp till fem stationer kan sparas på varje minnesnivå. Via användarmenyn kan du aktivera eller avaktivera minnesnivåer (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "BANDS" (Val av band)). Avaktiverade minnesnivåer kan du hoppa över vid val av ljudkälla med hjälp av knappen SRC?. 7

8 Radioläge Ställa in stationer Du har olika möjligheter att ställa in en station: Ställa in en station manuellt Tryck på knappen / 7 kort en eller flera gånger för att ändra frekvens stegvis resp. länge för att ändra frekvens snabbt. Starta stationssökning Tryck kort på knappen / 7 för att starta stationssökning. Närmaste station inom mottagningsområdet väljs. För mottagningsregion "EUROPE" (Europa): i FM- våglängdsområdet ställs trafikradiostationer enbart in om företräde för trafikradio ( ) är tillkopplat. För mottagningsregion "EUROPE" (Europa) och "USA": I våglängdsområdet FM ställs nästa station med vald programtyp in när PTY-funktionen är aktiv (se kapitlet "PTY"). Sökningens känslighet kan ställas in (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "SEEK SENS" (Känslighet). Spara station eller kalla fram en sparad station Välj önskad minnesnivå. Ställ in önskad station. Tryck på stationsknappen 1-5 = under ca två sekunder för att spara aktuell station på knappen. - eller - Tryck kort på stationsknappen 1-5 = för att återkalla den sparade stationen. Presentera stationer Med presentationsfunktionen (Scan) kan du välja mellan att presentera alla mottagbara stationer eller bara de sparade stationerna för aktuellt våglängdsområde. Du kan ställa in presentationstiden för varje station (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)", menyalternativet "SCAN TIME" (Presentationstid)). Presentera mottagbara stationer Tryck på knappen MENU 2 i ca två sekunder för att starta presentationen. Under presentationen visas omväxlande "SCAN" och den aktuella frekvensen samt minnesnivån respektive stationsnamnet i teckenfönstret. Tryck kort på knappen MENU 2 för att fortsätta lyssna på den inställda stationen. Presentera sparade stationer Tryck på knappen / 7 i ca två sekunder för att starta presentationen. Under presentationen visas minnesplatsen och den aktuella frekvensen respektive stationsnamnet i teckenfönstret. Tryck kort på knappen / 7 för att fortsätta lyssna på den uppspelade stationen. Spara stationer automatiskt (Travelstore) Med Travelstore kan du automatiskt söka efter de fem starkaste stationerna i regionen på frekvensband FM och AM och spara dem. Stationerna finns sedan på minnesnivå FMT resp. AMT. Tidigare sparade stationer i denna minnesnivå raderas därmed. Välj en minnesnivå inom önskat våglängdsområde, t.ex. FM1 eller AM. Tryck på knappen SRC? under ca två sekunder. 8

9 Radioläge Radiomottagaren börjar med den automatiska stationssökningen, i teckenfönstret visas "FM TSTORE" eller "AM TSTORE". När stationerna har sparats, spelas stationen på minnesplats 1 på FMT- eller AMT-nivån. För region "EUROPE" (Europa): vid aktiverat företräde för trafikradio ( ) sparas endast trafikradiostationer. Om minnesnivån FMT eller AMT är avaktiverad (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TU- NER"", menyalternativet "BANDS" (Val av band)) aktiveras den automatiskt igen när funktionen Travelstore startas. PTY I mottagningsregionerna "EUROPE" (Europa) och "USA" kan en FM-station sända sin aktuella programtyp, t.ex. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT eller VETENSKAP. Med PTY-funktionen kan du söka efter en viss programtyp bland sändningarna, t.ex. rock- eller sportsändningar. Observera att PTYfunktionen inte stöds av alla stationer. PTY-funktionen är bara tillgänglig om den är aktiverad (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "PTY"). Välja programtyp Information om att välja en programtyp hittar du i kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "TUNER"", menyalternativet "PTY TYPE" (Programtyp). Du kan ställa in de språk på vilket programtyperna ska visas (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " TUNER"", menyalternativet "PTY LANG" (PTY-språk)). Söka station Tryck på knappen / 7. Under sökningen visas den för tillfället valda programtypen i teckenfönstret. Så snart som en station med den sökta programtypen hittas ställs den in. Om ingen station med den valda programtypen hittas, visas kort indikationen "PTY NONE" och två ljudsignaler avges. Den senast sparade stationen ställs då in igen. Om den inställda stationen eller en annan samverkande station senare sänder ett program av vald typ, växlar bilradion automatiskt från aktuellt spelad station resp. från annan ljudkälla (t.ex. CD) till stationen med önskad programtyp Observera att denna funktion inte stöds av alla stationer. Växla visning Tryck på knappen för att växla mellan indikationerna: Visning ABCDEF FM resp. P FM1 18:30 resp. P1 18:30 Betydelse Stationens namn Minnesnivå/frekvens resp. Minnesplats/frekvens Minnesnivå/tid resp. Minnesplats/tid 9

10 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Grundläggande information CD-/MP3-/WMA-läge Köln 230 BT: Med denna bilradio kan du spela CD-ljudskivor (CDDA) och CD-R/RW-skivor med ljud-, MP3- eller WMA-filer, samt WMA-filer på USB-datamedier och på SD(HC)-/MMC-minneskort. Dresden 230 BT: Med den här bilradion kan du spela MP3- eller WMA-filer från USB-minnen och SD(HC)-/MMCminneskort. Använd endast CD-skivor med Compact- Disc-logo för bästa möjliga funktion. Blaupunkt kan inte garantera en perfekt funktion för kopieringsskyddade CD-skivor eller för alla de inspelningsbara CD-skivor, USB-datamedier och minneskort som finns ute på marknaden. Ta hänsyn till följande uppgifter vid förberedelse av ett MP3-/WMA-datamedium: Spårets och mappens namn: Max 32 tecken förutom filtilläggen ".mp3" eller ".wma" (vid flera tecken minskar antalet spår och mappar som bilradion accepterar) Inga omljud eller specialtecken CD-format: CD-R/RW, Ø: 12 cm CD-dataformat: ISO 9669 nivå 1 och 2, Joliet CD-brännhastighet: max 16 ggr (rekommenderas) USB-format/-filsystem: Mass Storage Device (massminne)/fat16/32 Filsystem för minneskort: FAT16/32 Ljudfiländelser:.MP3 för MP3-filer.WMA för WMA-filer WMA-filer endast utan Digital Rights Management (DRM) och som skapats med Windows Media Player från version 8 MP3-ID3-taggar: version 1 och 2 Bithastighet för återgivning av ljudfiler: MP3: 32 till 320 kbps WMA: 32 till 192 kbps Maximalt antal filer och mappar: upp till inmatningar beroende på datastrukturen ipod-läge Du kan ansluta många olika ipod- och iphonemodeller till bilradion via USB-anslutningen och styra uppspelningen från bilradion. I slutet av bruksanvisningen finns en lista med kompatibla ipod- och iphone-modeller. Blaupunkt kan inte garantera perfekt funktion för andra ipod-och iphone-modeller. Använd en lämplig adapterkabel för att ansluta din ipod eller din iphone till bilradions USB-anslutning. Växla till CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Tryck på knappen SRC? flera gånger, tills den önskade ljudkällan visas: "CD" (endast Köln 230 BT): isatt CD "SD(HC)": Isatt minneskort "USB": anslutet USB-datamedium "IPOD"/"IPHONE": ansluten ipod/iphone "AUX": ansluten extern ljudkälla En ljudkälla kan bara väljas om motsvarande CD-skiva har lagts in eller om en lämplig enhet är ansluten. En ansluten ipod väljs för första gången under "USB", och så snart som ipoden känns igen under "IPOD". Om bilradion först måste läsa in datainformationen i en ansluten enhet eller ett datamedium före uppspelning, visas under tiden "READING" (Inläsning) i teckenfönstret. Tiden för inläsningen beror på mängden data och enhetens eller datamediets konstruktion. Om det är fel på enheten eller datamediet eller om överförda data inte 10

11 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge kan spelas upp, visas ett meddelande med denna innebörd i teckenfönstret (t.ex. "USB ERROR" (USB-fel)). Lägga i/ ta ut en CD (endast Köln 230 BT) Lägga i en CD Risk för skada på CD-läsare! CD-skivor med kontur (shape-cd) och CD-skivor som är 8 cm i diameter (mini- CD) får inte användas. Vi frånsäger oss allt ansvar för skador på CD-läsaren som uppkommer genom inmatning av olämpliga skivor. Den automatiska laddningen av CD-skivan får inte hindras eller påskyndas. Lägg in CD-skivan med den tryckta sidan uppåt och skjut in den i CD-hållare 5, tills du känner ett motstånd. CD-skivan dras automatiskt in i läsaren och dess data kontrolleras. Därefter börjar uppspelningen i CD- eller MP3-läge. Om den ilagda CD-skivan inte kan spelas, visas kort "CD ERROR" (CD-fel) och CD:n matas ut automatiskt efter ca två sekunder. Ta ut CD-skivan Hindra inte utmatningen av CD-skivan och försök inte heller skynda på den. Tryck på knappen 8 för att mata ut en CDskiva som lagts i. En CD-skiva som matats ut och inte avlägsnas laddas automatiskt igen efter ca 10 sekunder. Det går att mata ut skivor även om bilradion är avslagen eller om du spelar upp ljud från någon annan källa. Ansluta/ta bort USB-datamedium Ansluta USB-medium Slå av bilradion, så att datamediet registreras på rätt sätt. Skjut USB-uttagets skyddskåpa : framåt tills den lossnar från USB-uttaget och fäll ned den. Anslut USB-datamediet. Slå på bilradion. Om USB-datamediet väljs som ljudkälla för första gången läses först alla data in. Om det anslutna USB-datamediet inte kan spelas upp, visas kort "USB ERROR" (USB-fel). Tiden som behövs för inläsningen är beroende av USB-datamediets konstruktion och storlek. Ta ut USB-medium Slå av bilradion, så att datamediet avregistreras på rätt sätt. Dra ut USB-mediet. Stäng USB-uttagets skyddshätta :. Sätta i/ta ut minneskort Sätta i minneskort Ta loss panelen. Skjut in minneskortet i korthållaren A med den tryckta sidan uppåt och kontakterna framåt tills det snäpper fast. Sätt tillbaka panelen på plats. Efter aktivering väljer apparaten automatiskt det isatta minneskortet som ljudkälla. Filerna på minneskortet blir inlästa. Därefter börjar uppspelningen i MP3-läge. Om det isatta minneskortet inte kan spelas upp visas kort "SD ERROR" (SD-fel). Tiden som behövs för inläsningen är beroende av minneskortets konstruktion och storlek. 11

12 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Ta ut minneskort Ta loss panelen. Tryck på minneskortet tills spärren lossas. Dra ut minneskortet ur korthållaren A. Sätt tillbaka panelen på plats. Välja spår Tryck kort på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa spår. Om det aktuella spåret spelas längre tid än tre sekunder, startar spåret igen efter en tryckning på 7. Välja mapp (endast i MP3-/WMA-/iPod-läge) Tryck på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa mapp. I ipod-läge växlar du på detta sätt mellan föregående/nästa mapp i den aktuella kategorien, alltså exempelvis till nästa genre, om du sist på ipoden valde ett spår ovanför den aktuella genren. Snabbsökning Håll knappen / 7 intryckt tills önskat ställe nås. Avbryta uppspelning Tryck på knappen 2 = för att avbryta uppspelningen ("PAUSE") eller för att starta den igen. Presentera alla spår Med Scan-funktionen presenteras alla tillgängliga spår. Tryck på knappen MENU 2 under ca två sekunder för att starta uppspelningen, eller tryck kort för att höra det uppspelade spåret igen. Uppspelningstiden går att ställa in (se kap. "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse), menyalternativet "SCAN TIME"(Speltid)). Spela spår i slumpvis ordningsföljd Tryck på knappen 4 MIX = för att växla mellan uppspelningslägen: Drift Visning Betydelse CD*/ ipod MIX ALL Blanda spår MP3/ WMA Allmänt MIX DIR MIX ALL MIX OFF Blanda spår i den aktuella mappen Blanda spår i datamediet Normal uppspelning * Endast Köln 230 BT Om MIX-funktionen är aktiverad visas symbolen MIX (Blanda alla spår) resp. MIX (Blanda spåren i den aktuella mappen) i teckenfönstret. Spela upp vissa spår eller mappar flera gånger Tryck på knappen 3 RPT = för att växla mellan uppspelningslägen: Drift Visning Betydelse CD*/ ipod RPT TRACK Upprepa spår MP3/ RPT TRACK Upprepa spår WMA RPT DIR Upprepa mappen Allmänt RPT OFF Normal uppspelning * Endast Köln 230 BT Om RPT-funktionen är aktiverad visas symbolen (Upprepa spår) resp. (Upprepa mapp) i teckenfönstret. 12

13 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Växla visning Tryck på knappen en eller flera gånger för att växla mellan de här indikeringarna: Drift Indikering Betydelse T01 00:15 Spårnummer och speltid CD* T01 03:37 Spårnummer och spårets speltid T01 18:30 Spårnummer och tid MP3/ WMA/ ipod FILE Filnamn ² FOLDER Mappnamn ² SONG Spårnamn ¹ ARTIST Artist ¹ ALBUM Albumnamn ¹ GENRE Genre ³ PLAY 00:15 Speltid TOTAL03:37 Spårets uppspelningstid CLOCK18:30 Tid ALL INFO All information som löpande text * Endast Köln 230 BT ¹ Spårnamn, artist och albumnamn måste vara sparade som ID3-taggar för att kunna visas. ² Fil- och mappnamnet visas endast i MP3/ WMA-läge. ³ Genreinformation finns endast i ipod-läget. Bläddring Vid bläddring kan du söka efter ett särskilt spår på MP3-/WMA-datamediet eller ipoden och välja spår utan att avbryta den pågående uppspelningen. Bläddring i MP3-/WMA-läge I MP3-/WMA-läge kan du välja ett spår från en av datamediets mappar och spela upp det. Tryck på knappen 1 = för att öppna bläddringen i MP3-/WMA-läge. Symbolen blinkar i teckenfönstret. Dessutom visas symbolen (spår) resp. (mapp). Du kan när som helst lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 =. Tryck på knappen 7 för att visa mappen för dataenheten. Den aktuella mappen visas i teckenfönstret. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja en annan mapp. Tryck på knappen 7 för att visa spåren i den valda mappen. Det första spåret i mappen visas i teckenfönstret. Genom att trycka på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över mappar. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja ett annat spår. Tryck på knappen 7 för att spela upp spåret. Uppspelningen börjar. Du lämnar bläddringen. 13

14 CD-/MP3-/WMA-/iPod-läge Bläddring i ipod-läge På en ipod kan du välja och spela upp spår utifrån kategorierna "ARTISTS" (artister), "ALBUMS" (album), "GENRES" (genrer), "PLAYLISTS" (spellistor) respektive "AUD-BOOKS" (ljudböcker). Tryck på knappen 1 = för att öppna bläddring i ipod-läge. Symbolen blinkar i teckenfönstret. Dessutom visas symbolen (kategori) resp. (spår). Den första kategorin "ARTISTS" visas. Tryck ner knappen 1 = i ca 2 sekunder för att öppna kategorin "PLAYLISTS" (spellistor) direkt. Du kan när som helst lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 =. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 för att välja en annan kategori. Tryck på knappen 7 för att visa tillgängliga mappar i kategorin. Den första mappen i den valda kategorin visas i teckenfönstret (t.ex. "JAZZ" i kategorin "GENRES"). Genom att trycka på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över kategorier. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja en annan mapp. Tryck på knappen 7 för att visa de tillgängliga spåren i mappen. Det första spåret i mappen visas i teckenfönstret. Om du trycker på knappen 7 kommer du tillbaka till listan över mappar. Tryck en eller flera gånger på knappen / 7 eller håll knappen nedtryckt för att välja ett annat spår. Tryck på knappen 7 för att spela upp spåret. Uppspelningen börjar. Du lämnar bläddringen. Snabbval av spår (Fast-Browsing) Snabbvalet gör det möjligt för dig att snabbare komma åt ett spår. Istället för pilknapparna 7 använder du volymreglaget 4 och på-/av-knappen 3 för att välja och bekräfta valet av olika inmatningar i en lista: Funktion Bläddring Snabbval Gå tillbaka till överordnad nivå Välja inmatningar i listorna Bekräfta inmatningar / 7 Volymreglage 4 På-/avknapp 3 7 Välj visningsalternativet 7 "<<<" och bekräfta Snabbvalet aktiverar eller avaktiverar du via användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn "VARIOUS" (Diverse)", menyalternativet "BROWSE" (Snabbval)). När snabbvalet är aktiverat kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av bilradions ljud (Mute) under bläddringen. För att göra detta måste du först lämna bläddringen genom att trycka på knappen 1 = eller genom att starta uppspelningen. 14

15 Bluetooth Bluetooth Du kan ansluta bilradion via Bluetooth till andra Bluetooth -kompatibla enheter som mobiltelefoner. På det sättet kan du använda bilradion med dess integrerade mikrofon för handsfree-samtal med anslutna mobiltelefoner, styra ljudet från Bluetooth -enheter och spela upp dem i bilradions högtalare (Bluetooth -streaming). Du kan också ansluta en extern mikrofon för handsfree-samtal (se kapitlet "Monteringsanvisning"). Bluetooth -teknologin är en trådlös anslutning med kort räckvidd. Därför måste Bluetooth enheter finnas i närheten av bilradion (i bilen) för att etablera och upprätthålla en förbindelse. För att etablera en Bluetooth -förbindelse måste du först koppla ihop bilradion och Bluetooth enheten. När du kopplar ihop enheterna, etableras en Bluetooth -förbindelse automatiskt. Denna förbindelse kvarstår så länge Bluetooth -enheten är inom räckhåll. Om förbindelsen bryts, t.ex. för att du befinner dig utom räckhåll med en mobiltelefon, återställs förbindelsen automatiskt så fort du åter befinner dig inom räckhåll. Du kan endast ansluta en Bluetooth -enhet till bilradion. Om du ansluter en ny enhet till bilradion, bryts förbindelsen med en för tillfället ansluten enhet automatiskt. Bilradion tillåter hopkoppling med upp till 5 olika Bluetooth -enheter och du kan snabbt och bekvämt ansluta dem till bilradion igen. Bluetooth -meny I Bluetooth -menyn finns alla funktioner för hopkoppling, anslutning och administration av Bluetooth -enheter. Öppna Bluetooth -menyn Tryck kort på knappen MENU 2 för att öppna användarmenyn. Vrid på volymreglaget 4 tills menyalternativet "BLUETOOTH" visas. Tryck in på-/av-knappen 3 för att öppna Bluetooth -menyn. Vrid på volymreglaget 4 tills önskat menyalternativ visas. Utför inställningen (se de följande avsnitten). Tryck kort på knappen MENU 2 för att stänga menyn. Bluetooth -menyn stängs automatiskt ca 30 sekunder efter den sista knapptryckningen och du återvänder till teckenfönstret för den aktuella ljudkällan. Genom att trycka på knappen 7 i menyn kommer du alltid tillbaka till den överordnade menynivån. Om en Bluetooth -aktivitet är igång (t.ex. återställning av anslutningen till den senast anslutna apparaten), är funktionerna i Bluetooth -menyn spärrade. Om du försöker öppna Bluetooth -menyn under denna tid visas "LINK BUSY" (Anslutningen upptagen) i teckenfönstret. Om du avbryter Bluetooth -operationen och vill öppna Bluetooth -menyn, tryck på knappen 5 =. Koppla in och ansluta Bluetooth enhet Du kan ansluta upp till fem Bluetooth enheter med den här bilradion. Innan du kan koppa in ytterligare en enhet måste du först koppla från en av de fem redan inkopplade enheterna (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Administrera inkopplade enheter"). Om du försöker att koppla in en femte Bluetooth enhet visas "PHONE LIST FULL PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST" (Telefonlista full radera inmatningar från listan). Om det föreligger en anslutning till en Bluetooth -enhet kopplas denna anslutning automatiskt från om du kopplar in och ansluter en annan streaming-enhet. 15

16 Bluetooth Välj menyalternativet "PAIRING" (Koppla in) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att koppla till en Bluetooth -enhet. På teckenfönstret visas "PRESS > TO CONFIRM". Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas "ENTER PIN" (Ange PIN) och sparad PIN (standard "1234"). Dessutom blinkar Bluetooth -symbolen. Bilradion kan nu kännas av och anslutas till en Bluetooth enhet under ca. två minuter. Leta efter bilradion från din Bluetooth -enhet (Bluetooth -namn: "BP 230 BT"). Etablera förbindelsen från din Bluetooth enhet. Mata in den PIN-kod som angetts av bilradion när du gör detta. I teckenfönstret visas kort "PAIRED" (Inkopplad) och därefter "CONNECTED" (Ansluten), så snart bilradion och Bluetooth -enheten är hopkopplade och anslutna. Om ingen anslutning kan upprättas, visas kort "CONNECT FAILED" (Anslutning misslyckades). Om en Bluetooth -enhet är ansluten till bilradion visas Bluetooth -symbolen i teckenfönstret. Om den senast anslutna enheten inte kan hittas när bilradion slås på, försöker bilradion att ansluta en av de andra inkopplade enheterna. Om ingen av enheterna kan hittas visas kort "NO DEVICE" (Ingen enhet) i teckenfönstret. Telefonfunktioner Besvara/avvisa inkommande samtal Vid inkommande samtal visas omväxlande "CALL" (Samtal) och det anropande numret i teckenfönstret. Den aktuella ljudkällan stängs av och en ringsignal hörs i bilradions högtalare. Om numret som ringer inte kan registreras visas istället "PRIVATE" (Okänt nummer). Om numret som ringer har sparats tillsammans med ett namn i bilradion visas namnet och numret. Tryck på knappen < för att svara. I teckenfönstret visas "CALL" (Samtal) och den löpande samtalstiden. Tryck på knappen 5 = för att avvisa samtalet eller för att avsluta ett pågående samtal. I teckenfönstret visas "CALL END" (Samtal avslutat). Under samtalet kan du ändra volymen med volymreglaget 4 eller kort trycka in på-/av-knappen 3 för att stänga av enhetens ljud. Du kan förinställa högtalarvolymen i användarmenyn (se kapitlet "Användarinställningar", avsnittet "Utföra inställningar i menyn " VOLUME" (Ljudvolym)", menyalternativet "TEL VOL" (Handsfree-volym)). När bilradion är avstängd medan tändningen är på slås den automatiskt på vid inkommande samtal. Därmed kan du besvara samtalet med handsfree-anordningen. Efter att samtalet har avslutats slås bilradion av igen. Ringa ett samtal Välj menyalternativet "DIAL NEW NUMBER" (Ring upp nytt nummer) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Nu kan du slå ett telefonnummer med upp till 20 siffror: Vrid på volymreglaget 4 för att välja en siffra för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. 16

17 Bluetooth Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Medan du matar in ett telefonnummer kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av ljudet (Mute) på bilradion Tryck på knappen < för att ringa angivet nummer. I teckenfönstret visas då omväxlande "CALLING" (Uppringning) och det valda numret. Så snart din samtalspartner besvarar samtalet visas "CALL" (Samtal) och den löpande samtalstiden i teckenfönstret. Ringa upp ett nummer i telefonboken Den här funktionen är bara tillgänglig om telefonboken i den anslutna mobiltelefonen har överförts till bilradion (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Överföra mobiltelefonens telefonbok till bilradion"). Välj menyalternativet "PHONEBOOK" (Telefonbok) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna telefonboken. Det första numret i telefonboken visas i teckenfönstret. Om telefonboken ännu inte har överförts visas kort "PHONEBOOK NOT AVAILABLE" (Telefonbok ej tillgänglig) i teckenfönstret. - eller - Välj menyalternativet "PB SEARCH" (Telefonboksök) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Vrid på volymreglaget 4 för att välja första bokstaven för sökt inmatning. Tryck på på/av-knappen 3 för att bekräfta valet. Den första telefonboksposten som börjar med vald begynnelsebokstav visas i teckenfönstret. Om det inte finns någon post med vald begynnelsebokstav i telefonboken visas kort "NOT FOUND" (Hittades ej) i teckenfönstret. Vrid på volymreglaget 4 för att välja önskad post. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. I teckenfönstret visas då omväxlande "CALLING" (Uppringning) och det valda numret. Du kan även ringa upp ett nummer i telefonboken via snabbval (se avsnitt "Snabbval för inmatningar i telefonboken" i detta kapitel). Ringa upp med röststyrd uppringning (Voice Dial) Den här funktionen finns bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonen stöder röststyrd uppringning. Välj menyalternativet "VOICE DIAL" (Röststyrd uppringning) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att aktivera taligenkänning. Bilradions ljud stängs av och i teckenfönstret visas "SPEAK NOW" (Tala nu). Säg den önskade samtalspartnerns namn. Om det inte finns någon Bluetooth anslutning vid aktivering av taligenkänning visas kort "VOICE DIAL FAILED NO BT CONNECTION" (Röststyrningsfel ingen Bluetooth-anslutning). Om namnet inte känns igen eller tiden för taligenkänning har löpt ut visas kort "DIAL FAILED" (Röststyrningsfel). Du kan avbryta taligenkänning genom att trycka på knappen 5 =. 17

18 Bluetooth Tänk på att tiden för taligenkänning är begränsad och beror på den mobiltelefon du använder. Du kan också aktivera taligenkänning via snabbval (se avsnittet "Snabbval för röststyrd uppringning" i det här kapitlet). Spara telefonnummer i bilradion Du kan spara telefonnummer i bilradion och ringa upp dem via snabbval (se nästa avsnitt). Ett telefonnummer sparas för den telefon som just då är ansluten och är bara tillgängligt för den telefonen. Bilradion kan spara upp till fem nummer för var och en av upp till fem anslutna enheter. Mata in numret på det sätt som beskrivs i avsnittet "Ringa ett samtal". Tryck på önskad minnesknapp 1-5 = i ca 2 sekunder, för att endast spara numret. - eller - Tryck på knappen 7 i ca 2 sekunder för att ange namn till numret. Nu kan du lägga in ett namn med upp till 15 tecken: Vrid på volymreglaget 4 för att välja ett tecken för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Tryck på önskad minnesknapp 1-5 = i ca 2 sekunder, för att spara numret och namnet. I teckenfönstret visas kort "NUMBER SAVED" (Nummer sparat). Därefter kommer du tillbaka till menyalternativet "DIAL NEW NUMBER" (Ring upp nytt nummer) i Bluetooth -menyn. Ett nummer som tidigare är sparat på minnesknappen byts ut. Om en telefon kopplas från raderas de nummer som sparats för denna telefon automatiskt. Snabbval för ett telefonnummer vilket som helst, för sist uppringda nummer eller ett sparat nummer Med snabbvalet kan du ringa ett samtal utan att du först måste välja den passande funktionen i Bluetooth -menyn. För att ringa upp det senast slagna numret, tryck på knappen <. I teckenfönstret visas det senast uppringda numret. Om ingen mobiltelefon är ansluten för tillfället, öppnas Bluetooth -menyn. Menyalternativet "PAIRING" (Koppla in) har valts. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. För att ringa upp ett sparat nummer, tryck på knappen <. Tryck på en minnesknapp 1-5 = för att ta fram numret, som är sparat där. Om inget nummer finns sparat på den valda minnesknappen visas kort "NO NUMBER" (Inget nummer). Tryck på knappen < för att ringa numret. För att ringa upp ett valfritt nummer, tryck på knappen <. Tryck på på-/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn och ange ett nummer (ange numret på det sätt som beskrivs i avsnittet "Ringa ett samtal"). Tryck på knappen < för att ringa numret. Snabbval för inmatningar i telefonboken Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonens telefonbok har förts över till bilradion (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Överföra mobiltelefonens telefonbok till bilradion"). 18

19 Bluetooth om snabbvalet för inmatningar i telefonboken är inställt (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Ställa in knappfunktioner för snabbval"). För att välja ett nummer i telefonboken och ringa upp det trycker du på knappen < i ca 2 sekunder. Den första telefonboksposten resp. sökfunktionen för telefonboksposter visas i teckenfönstret. Vrid på volymreglaget 4 för att välja önskad post. Tryck på knappen < för att ringa upp numret. Snabbval för röststyrd uppringning (Voice Dial) Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna mobiltelefonen stöder röststyrd uppringning. om snabbvalet för röststyrd uppringning är inställt (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnittet "Ställa in knappfunktioner för snabbval"). För att aktivera taligenkänning med snabbvalet trycker du på knappen < i ca 2 sekunder. Bilradions ljud stängs av och i teckenfönstret visas "SPEAK NOW" (Tala nu). Säg den önskade samtalspartnerns namn. Bluetooth -streaming-läge Du kan spela upp musik från en Bluetooth -enhet via bilradiohögtalarna om enheten har stöd för Bluetooth -profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Starta Bluetooth -streaming Tryck på knappen SRC? tills "BT-STREAM" visas i teckenfönstret. Uppspelningen börjar. Bluetooth -streaming-läget är bara valbart om en lämplig enhet är ansluten. Om anslutningen till streaming-enheten avbryts under uppspelning visas kort "DIS- CONNECTED" (Frånkopplad) och bilradion växlar till föregående ljudkälla. Välja spår Tryck kort på knappen / 7 för att växla till föregående/nästa spår. Avbryta uppspelning Tryck på knappen 2 = för att avbryta uppspelningen ("PAUSE") eller för att starta den igen. Bluetooth -streaming-läge via app (Android-mobiltelefon) Med appen "Android Music Player Series 230" från Blaupunkt kan du välja och spela upp musikfiler som sparats på en Android-mobiltelefon via bläddringsläget på bilradion. Appen måste vara installerad på Android-mobiltelefonen. Appen "Android Music Player Series 230" kan du ladda ner på Om du använder en Android-mobiltelefon med appstyrning för uppspelning av musik måste appläget aktiveras i Bluetooth -menyn (se kapitlet "Fler funktioner i Bluetooth -menyn", avsnitt "Ställ in användning för Bluetooth -streaming-läge"). Starta Bluetooth -streaming via appstyrning Tryck på knappen SRC? tills "ANDROID" visas i teckenfönstret. Uppspelningen börjar. Under uppspelningen visas ID3-tag-information som spårnamn, artist, albumnamn osv. i teckenfönstret. Dessutom visas Androidlogotypen. Appen "Android Music Player Series 230" möjliggör inte bara manövrering via bilradions knappar, utan musiken delas in i vissa musikkategorier med hjälp av ID3-tag-informationen. På detta sätt kan du snabbt och enkelt välja och spela upp låtar via bilradions bläddringsläge (se kapitlet "CD-/MP3-/ WMA-/iPod-läge", avsnittet "Bläddring"). 19

20 Bluetooth Bluetooth -streaming-läge via appen "Android Music Player Series 230" är endast tillgängligt vid Android-mobiltelefoner med operativsystem Android 2.3 eller senare. Dessutom måste mobiltelefonen vara kompatibel med Bluetooth -profilen SPP (Serial Port Profile) och A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile). En lista över Android-mobiltelefoner med denna kompatibilitet hittar du på www. blaupunkt.com. Blaupunkt kan inte garantera perfekt funktion för andra Andriodmobiltelefoner. Om anslutningen till mobiltelefonen avbryts under uppspelning visas kort "DISCONNECTED" (Frånkopplad) och bilradion växlar till föregående ljudkälla. Fler funktioner i Bluetooth -menyn Ändra Bluetooth -PIN-kod Bilradion har Bluetooth -PIN-koden "1234" från fabriken, som du t.ex. måste ange på mobiltelefonen vid inkoppling av en mobiltelefon. Du kan ändra denna PIN-kod. Välj menyalternativet "PIN EDIT" (Redigera PIN-kod) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna inmatningsmenyn. Nu kan du ange PIN-koden: Vrid på volymreglaget 4 för att välja en siffra för den aktuella teckenplatsen. Tryck på knappen eller 7 för att komma till nästa eller föregående teckenplats. Du kan också komma till nästa teckenplats genom att trycka in på-/av-knappen 3. Medan du matar in PIN kan du inte ändra ljudvolymen eller stänga av ljudet (Mute) på bilradion. Tryck på knappen 7 flera gånger ända tills du passerar den sista teckenplatsen, för att bekräfta inmatad PIN-kod och komma tillbaka till Bluetooth -menyn. Administrera inkopplade enheter I Bluetooth -menyn kan du administrera anslutna Bluetooth -enheter. I listan visas Bluetooth -namnen och -adressen för anslutna enheter. Här kan du: Bryta förbindelsen till den för tillfället anslutna Bluetooth -enheten Upprätta en förbindelse till en av de inkopplade Bluetooth -enheterna koppla från Bluetooth -enheter Välj menyalternativet "PHONE LIST" (Enhetslista) i Bluetooth -menyn. Tryck på på/av-knappen 3 för att öppna enhetslistan. Den första enheten i listan visas. Om ingen enhet är inkopplad, visas kort "EMPTY LIST" (Listan tom). Vrid på volymreglaget 4 för att välja en annan enhet. Du har följande alternativ: För att ansluta den visade enheten, tryck på knappen <. När enheten är ansluten, visas kort "CONNEC- TED" (Ansluten) och du kommer tillbaka till Bluetooth -menyn. Om ingen anslutning kan upprättas, visas kort "CONNECT FAILED" (Anslutning misslyckades). Om enheten redan är ansluten visas kort "CONNECT EXIST" (Anslutning finns). För att avsluta den visade enhetens anslutning, tryck på knappen 5 =. I teckenfönstret visas kort "DISCONNECTED" (Frånkopplad) och du kommer tillbaka till Bluetooth - menyn. 20

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -knapp Att frigöra

Läs mer

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara panelen 2 MENU-knapp

Läs mer

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Innehåll i förpackningen. Den första användningen 1. Installation

Innehåll i förpackningen. Den första användningen 1. Installation Svenska 135 Innehal Inledning... 137 Innehåll i förpackningen... 138 Den första användningen... 138 1. Installation... 138 2. Avstämning av bilradion och telefonen... 139 3. Para ihop din telefon med Parrot

Läs mer

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Radio / CD / MP3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Navigering Radio MP3

Navigering Radio MP3 Navigering Radio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- och monteringsanvisning Innehåll Innehåll Om bruksanvisningen...3 Säkerhet...3 Förpackningsinnehåll...5 Översikt över enheten...6

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium

Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp Kort tryckning: Slå på

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem Innehåll Inledning... 4 Radio... 23 CD-spelare... 29 AUX-ingång... 32 USB-port... 33 Röstigenkänning... 38 Telefon... 47 Alfabetiskt register... 60 4 Inledning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Alicante CD Freiburg CD

Alicante CD Freiburg CD Radio / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Casablanca MP

Casablanca MP Radio CD SD USB MP3 WMA Casablanca MP56 7 646 581 310 Operating instructions Käyttöohje Bruksanvisning Betjeningsvejledning Instruções de serviço Instrucciones de manejo http://www.blaupunkt.com 1 ESPAÑOL

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MADEIRA CD27 GREEN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3300647

Din manual BLAUPUNKT MADEIRA CD27 GREEN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3300647 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning Radiophone Antares T60 Bruksanvisning ÖVERSIKTSBILD 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 ÖVERSIKTSBILD 1 Volymreglering, Till/Från 2 SRC-knapp, val av ljudkälla, dvs radio, ev. cd-växlare eller ev.

Läs mer

Porto CD San Remo CD

Porto CD San Remo CD Radio / CD Porto CD34 7 644 191 310 San Remo CD34 7 644 176 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning.

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning. Radio / Cassette Caracas C12 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DANSK ITALIANO

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

DEH-X9600BT DEH-X8600BT Bruksanvisning CD RDS-MOTTAGARE DEH-X9600BT DEH-X8600BT Svenska Innehåll Tack för att du köpt denna PIONEER-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för första gången så att du

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Bruksanvisning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 15 2 18 19 Option / Optional / Tilval / Optie / Opcional / Opção 1 21 20 3 17 16 2 Innehållsförteckning Snabbguide...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Car Radio CD MP3. Hamburg MP

Car Radio CD MP3. Hamburg MP www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Innehåll Innehåll Om bruksanvisningen...

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer