Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning"

Transkript

1 Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning

2 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

3 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 1 -knapp, öppna manöverpanel 2 knapp, koppla apparaten Till/Från, ljuddämpning (mute) 3 volymreglage 4 funktionsknappar, funktionen varierar med menyerna; aktuell funktion visas i teckenfönster 5 OK-knapp, kvittera menyinmatningar, lämna meny 6 DEQ-knapp, visa menyn Equalizer 7 multifunktionsvippa 8 MENU-knapp, visa menyn Grundinställningar 9 AUD-knapp, justera bas, diskant, balanser bak/fram och hö/vä samt loudness : DIS-knapp, växla mellan olika visningslägen ; teckenfönster < CD-knapp, starta spelning av cd = CDC-knapp, starta spelning av (ev. ansluten) cd-växlare eller spela (ev. ansluten) extern ljudkälla > TUNE-knapp, starta spelning av radio visa funktionsmeny Radio (endast i läge radio) KNAPPAR OCH RATTAR ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH SVENSKA ESPAÑOL 149

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Trafiksäkerhet Montering Tillbehör Internationell servicetelefon Stöldskydd med kodkort (KeyCard). 152 Sätta i kodkortet (KeyCard) Ta ut kodkort Upplärning av ett andra kodkort / byte av kodkort Förlust av / skadat kodkort Upplärning av nytt kodkort / inmatning av masterkod Optiskt stöldskydd (lysdiod) Visa radiopassdata Skötsel av kodkort (KeyCard) Till-/frånkoppling Inställning av volym Tonval och balans Inställning av teckenfönstret Radio Tillkoppling av radio RDS-komfortfunktioner Val av frekvensband/minnesnivå Inställning av station Inställning av känslighet vid stationssökning Spara station Automatisk lagring av station (Travelstore) 160 Välja sparad station Presentera station Inställning av presentationstid (scantime) Programtyp (PTY) Optimering av radiomottagningen Omkoppling mono/stereo Välja visningssätt Trafikradio Cd Starta cd-spelare, mata in cd-skiva Ta ut cd-skiva Välja spår Snabbspolning (medhörning) Slumpvis spelning (MIX) Presentation av spår (SCAN) Upprepning av spår (REPEAT) Byte av visningssätt Trafikmeddelande i cd-driftläge Programmera favoritspår på cd-skiva. 166 Namnge cd-skiva Cd-växlare (tillval) Starta cd-växlare Välja cd-skiva Välja spår Snabbspolning (medhörning) Byte av visningssätt Upprepa enskilda spår eller enskilda skivor (REPEAT) Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX) Presentera samtliga spår på alla skivor (SCAN) Namnge cd-skiva Programmera favoritspår på cd-skiva. 169 CLOCK - Tid Ställa tiden Välja 12- eller 24-timmars visning Visning av aktuell tid även när apparaten är frånkopplad Equalizer Inställningsråd Från-/tillkoppling equalizer Inställning av equalizer Inställning av kvalitetsfaktor (bandvidd) för filter Välja förinställd klangbild (preset) Ställa in nivåvisare Inställningshjälp Externa ljudkällor TMC för dynamiska navigeringssystem Förförstärkare / lågbas Tekniska data Garanti Monteringsanvisning

6 ALLMÄNT Tack för att Du valt en produkt från Blaupunkt. Vi hoppas att Du kommer få stor glädje av din nya apparat. Studera denna bruksanvisning och lär känna Din bilradio innan Du börjar använda den. Ha alltid bruksanvisningen lätt åtkomlig i bilen så att Du kan titta i den vid behov. Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten går före allt. Använd bara bilradioapparaten när trafiksituationen tillåter det. Lär känna Din apparat innan Du startar. Ljudsignaler från utryckningsfordon skall kunna uppfattas inuti Ditt fordon på ett tydligt sätt och i tillräckligt god tid. Anpassa volymen därefter. Montering Om Du har för avsikt att själv montera Din bilradioapparat, är det viktigt att Du först läser anvisningarna om montage och inkoppling i slutet av bruksanvisningen. Tillbehör Använd endast tillbehör och reservdelar godkända av Blaupunkt. Fjärrstyrning Som tillval finns fjärrstyrning RC 08, RC 10 och RC 10H, som gör det möjligt för Dig att säkert och bekvämt använda apparatens grundläggande funktioner. Till Pasadena CD71 US ( ) hör fjärrstyrning RC 10H som medföljer vid leverans. Förstärkare Alla Blaupunkt-förstärkare kan användas. Cd-växlare (changer) Följande cd-växlare från Blaupunkt kan anslutas: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 och IDC A 09. Med en adapterkabel (Blaupunktnr ) kan även cd-växlarna CDC A 05 och CDC A 071 anslutas. Internationell servicetelefon Har Du frågor om användningen av apparaten eller behöver Du ytterligare information? Kontakta oss! Telefonnummer till vår kundtjänst finns på sista sidan i bruksanvisningen. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 151

7 STÖLDSKYDD Stöldskydd med kodkort (KeyCard) Vid leveransen medföljer ett kodkort (Key- Card). Bilradion kan också användas med ett andra kodkort. Förkommer eller skadas ett kodkort kan Du erhålla ett ersättningskort från en Blaupunkt återförsäljare. Använder Du två kodkort, överförs det första kortets inställningar till det andra kodkortet. Du kan emellertid själv lagra följande funktioner olika mellan korten: Inställning av radiostationsknappar, av bas, diskant, balans hö/vä, balans fram/bak, volym, volym trafikmeddelanden, volym signalljud och av equalizern. Dessutom lagras de senast inställda värdena för frekvensband, stationsinställning, trafikmeddelande, RDS, REG, presentationstid, känslighet vid stationssökning, förvald grundvolym och SHARX. På så sätt återskapas alltid Dina grundinställningar när Du sätter in kodkortet. Sätta i kodkortet (KeyCard) För att öppna manöverpanelen: Tryck på knappen 1. Manöverpanelen öppnas. Lägg i kodkortet så som det visas på bilden (pil 1) med kontaktytan nedåt. 3 Skjut kodkortet försiktigt med sliden i pilens riktning (2) till anslaget. Stäng manöverpanelen (pil 3). 1 2 Skulle ett annat kort, t.ex. ett bankkort, sättas i apparaten, visas WRONG KC i teckenfönstret. Ta ut det felaktiga kortet och sätt i ett för apparaten avsett kodkort (KeyCard). Ta ut kodkort För att öppna manöverpanelen: Tryck på knappen 1. Manöverpanelen öppnas. För kortet med sliden åt höger tills det går emot anslaget. Ta ut kortet ur manöverpanelen. Stäng manöverpanelen. Förebygg stöld! Ta med kodkortet och låt manöverpanelen stå öppen när Du lämnar fordonet. Av säkerhetsskäl måste manöverpanelen alltid vara stängd när fordonet kör. Upplärning av ett andra kodkort / byte av kodkort Ett andra kodkort kan läras upp som extra kort när apparaten används med det första kortet. Upplärning av ett andra kodkort: Sätt i det första kodkortet och koppla apparaten Till. Tryck på knappen eller 7 (ev. flera ggr) tills teckenfönstret visar LEARN KC. Tryck på knappen 7. Teckenfönstret visar CHANGE. Ta ut det första kodkortet. Sätt i det nya kodkortet. Teckenfönstret visar nu LEARN OK. 152

8 STÖLDSKYDD För att lämna menyn: Bilradion kan nu användas med det nya kodkortet. Du kan maximalt använda två kodkort i varje apparat. Har Du redan två kodkort till apparaten och lär upp ett tredje kodkort, kan det kodkort som inte användes vid upplärningen ej längre användas i apparaten. Förlust av / skadat kodkort När alla apparatens kodkort skadats eller förlorats kan Du lära upp ett nytt kodkort. Du kan få ett nytt kodkort hos Din återförsäljare. För att kunna använda ett nytt kodkort måste Du veta apparatens huvudkod ( mastercode ), som står i bilradiopasset. Se avsnittet Upplärning av nytt kodkort för anvisningar om hur man går tillväga. Förvara bilradiopasset på ett säkert ställe, aldrig i själva fordonet. Upplärning av nytt kodkort / inmatning av masterkod När Du inte längre har något giltigt kodkort och vill lära upp ett nytt kodkort: Sätt i det nya, olärda kodkortet i apparaten. Stäng manöverpanelen. Stäng av apparaten. Håll knapparna TUNE > och ST1 4 nedtryckta samtidigt. Koppla Till apparaten med knapp 2. Teckenfönstret visar Mata in den fyrsiffriga huvudkoden på följande sätt: Mata in kodsiffrorna en efter en med knapparna / 7. Tryck på knapparna (ev flera ggr) tills rätt resp siffra visas i teckenfönstret. Flytta mellan inmatningspositionerna med knapparna / 7. Tryck på knappen OK 5 när rätt huvudkod visas i teckenfönstret. Om det nya kodkortet godkänns av apparaten, kopplar den Till och radion börjar spela. Optiskt stöldskydd (lysdiod) Du kan välja att låta Till-knappen och cd-fackets belysning blinka när apparaten är frånkopplad och kodkortet uttaget. I så fall ställer Du LED i menyn i läge ON. Tryck på knappen eller 7 (ev. flera ggr), tills teckenfönstret visar LED ON resp LED OFF. Tryck på knappen eller 7 för att välja mellan inställningarna Till (ON) och Från (OFF). Visa radiopassdata Med det bifogade kodkortet kan Du se radiopassets data i teckenfönstret, t.ex. apparatens namn, typnummer (7 6...) och apparatnummer. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills READ KC visas i teckenfönstret. Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas radiopassets data som löpande text. För att lämna menyn: 153 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL

9 STÖLDSKYDD Skötsel av kodkort (KeyCard) För att kodkortet ska fungera felfritt, är det viktigt att kodkortets kontakter hålls rena. Undvik att röra direkt vid kontakterna. Vid behov kan kodkortets kontakter rengöras med en luddfri tygbit indränkt i alkohol. TILL-/FRÅNKOPPLING Till-/frånkoppling För till- resp frånkoppling av apparaten finns olika möjligheter att välja på. Till-/frånkoppling med knapp 2 Tryck på knapp 2 för att koppla Till apparaten. Apparaten slås på. För frånkoppling, håll knapp 2 nedtryckt längre än två sekunder. Apparaten stängs av. Till-/frånkoppling via fordonets tändning När apparaten inte frånkopplas med knappen 2, kopplas den Från när fordonets tändning slås Från. (Detta förutsätter att apparaten är elektriskt ansluten på rätt sätt.) Apparaten kan också tillkopplas när tändningen är frånslagen. Tryck då på knapp 2. För att skydda fordonets batteri kopplas apparaten automatiskt Från efter en timme om tändningen är frånslagen. Till-/frånkoppling med kodkort Apparaten kopplas även automatiskt Till resp Från när kodkortet läggs in resp tas ut. (Förutsatt att den inte tidigare kopplats Från med knapp 2. Se kapitel Stöldskydd kodkort för anvisningar om hur Du lägger i / tar ut kodkortet. 154

10 Inställning av volym Volymen kan ställas i steg mellan 0 (Från) och 66 (max). Vrid volymreglaget åt höger för att öka volymen. Vrid volymreglaget åt vänster för att sänka volymen. Inställning av förvald grundvolym Grundvolymen, dvs den volym som automatiskt ställs in vid tillkoppling av apparaten, kan väljas i förväg. Tryck på knappen 7 (ev flera ggr), tills teckenfönstret visar ON VOL. Justera önskad grundvolym med knapparna / 7 eller med volymknappen. Om Du väljer en volym lägre än 1, visas LAST VOL i teckenfönstret. Detta innebär att apparaten vid varje tillkoppling väljer den volym som var inställd när den kopplades Från senast. Varning för allvarlig skada! Om grundvolymen är inställd mycket hög, blir ljudstyrkan mycket kraftig när apparaten kopplas Till. Samma sak gäller om grundvolymen är ställd till LAST VOL och apparaten sedan frånkopplas i ett läge med mycket hög volym. Risk för allvarliga hörselskador! Dämpning (mute) Du kan sänka volymen helt i ett enda steg (mute). Tryck kort på knappen 2. MUTE visas i teckenfönstret. Ta bort dämpning: Tryck kort på knappen 2. eller Vrid på volymreglaget 3. VOLYM Ljuddämpning vid telefonsamtal Är Din bilradio kopplad till en mobiltelefon, dämpas radioljudet automatiskt när Du svarar. Detta förutsätter att mobiltelefonen är ansluten till bilradion felfritt enligt monteringsanvisningarna. Om ett trafikmeddelande tas emot under ett telefonsamtal och funktionen Företräde för trafikmeddelanden är aktiverad, återges trafikmeddelandet. Mer information finns i kapitlet Trafikradio. Inställning av kvitteringssignal (Beep) Vid vissa funktioner hörs en kvitteringssignal när en knapp hålls nedtryckt mer än två sekunder, t. ex. när en station sparas på en stationsknapp. Ljudsignalens volym kan ställas in. Tryck på knappen 7 (ev flera ggr) tills BEEP visas i teckenfönstret. Ställ in volymen med knapparna / 7 eller med volymreglaget. 0 betyder ljudsignal Från, 9 betyder maximal volym. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 155

11 TONVAL OCH BALANS Tonval och balans Inställning av bas, diskant och loudness kan ske individuellt för olika ljudkällor. Inställning av bas Tryck på knappen AUD 9. BASS [BAS] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att ställa in önskad basnivå. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD 9. Inställning av diskant Tryck på knappen AUD 9. BASS [BAS] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills TREBLE [DISKANT] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att ställa in diskanten. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD 9. Loudness Funktionen loudness innebär att basåtergivningen höjs vid låga volymer, för att bättre efterlikna den naturliga ljudupplevelsen. Tryck på knappen AUD 9. BASS [BAS] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills LOUD visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7. för att ställa in loudness. LOUD OFF innebär ingen höjning, LOUD 6 maximal höjning. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD Inställning av volymförhållande höger/vänster (balans) För inställning av balans, tryck på knappen AUD 9. BASS [BAS] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills BAL visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att fördela volymen mellan höger och vänster sida. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD 9. Inställning av balans fram/ bak (fader) För inställning av balansen, tryck på knappen AUD 9. BASS [BAS] visas i teckenfönstret. Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills FADER visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att fördela volymen mellan fram och bak. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD 9. TONVAL TRAFIKMEDDELANDEN (endast radiomottagarläge EUROPE) Tonval och balans för trafikmeddelanden kan ställas separat. Håll funktionsknapp TA 4 nedtryckt minst två sekunder. TA-SOUND visas i teckenfönstret. Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills önskad parameter visas i teckenfönstret. Justera inställningarna med knapp eller 7. När inställningen är färdig: Tryck på knappen AUD 9.

12 TECKENFÖNSTER Inställning av teckenfönstret Du kan anpassa teckenfönstret efter hur det är monterat i fordonet och efter Dina behov. Inställning av avläsningsvinkel Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills ANGLE visas i teckenfönstret. Ställ in avläsningsvinkeln med knapparna / 7. Inställning av ljusstyrka i teckenfönstret Är Din bilradioapparat ansluten enligt monteringsanvisningarna, ändras teckenfönstrets belysning med fordonsljuset. Teckenfönstrets belysning kan ställas in separat för dag och natt på en skala från 1-9. Teckenfönsterbelysning dagtid Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills DIM DAY visas i teckenfönstret. Ställ in ljusstyrkan med knapparna / 7. Teckenfönsterbelysning nattetid Tryck på knappen resp 7 (ev flera ggr) tills DIM NGHT visas i teckenfönstret. Ställ in ljusstyrkan med knapparna / 7. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL SVENSKA 157

13 RADIO Ställa in radiomottagare Radiomottagaren kan ställas in för mottagning i Europa, Latinamerika eller USA. Tryck på knapp eller 7 (ev flera ggr) tills TUNER visas i teckenfönstret. Tryck på knapp eller 7 för att välja mellan EUROPE, LATIN och USA. Radio Denna apparat är utrustad med en RDSradiomottagare. Många FM-stationer sänder förutom själva programmet även ohörbar extrainformation, t.ex. stationens namn eller programinnehållets typ (PTY). Om RDS-stationen sänder sitt namn, visas detta direkt i teckenfönstret. Önskas visning av programtyp, måste detta ställas in. För mer information, läs avsnittet Programtyp (PTY). Tillkoppling av radio Om apparaten är i annat driftläge: Tryck på knappen TUNE >. RDS-komfortfunktion RDS-komfortfunktionerna AF (alternativ frekvens) och REG (regional) ökar radioapparatens kapacitet (endast FM-mottagning). AF: När RDS-komfortfunktionen är tillkopplad, söker apparaten automatiskt (ohörbart) efter den frekvens som ger bäst mottagning för lyssnad radiostation. REG: En del stationer delar tidvis upp sina program i regionalprogram med olika innehåll. REG-funktionen förhindrar att bilradion växlar till alternativa frekvenser som har annat regionalt programinnehåll. Funktionen REG finns bara för radiomottagarläge Europe! REG måste aktiveras/deaktiveras separat i funktionsmenyn Radio. Till-/frånkoppling av RDSkomfortfunktion För inställning av RDS-funktionerna AF och REG, Tryck i läge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknappen RDS 4. När RDS-funktionerna är aktiverade, visar teckenfönstret RDS mot färgad bakgrund. När RDS-funktionerna kopplas Från eller Till, visas kort REG ON resp. REG OFF. I radiomottagarläge USA/LATIN kopplar knappen RDS 4 visning av stationens namn Till resp. Från. I radiomottagarläge USA/LATIN kopplar knappen TA (tuner alternative) 4 funktionen alternativ frekvens Till resp. Från. Om funktionen alternativ frekvens är aktiverad visas TA mot färgad bakgrund i teckenfönstret. För att komma tillbaka till huvudmenyn: Tryck på knappen TUNE > eller vänta åtta sekunder. Inställningarna Till-/frånkoppling av REG (endast radiomottagarläge EUROPE) För att använda RDS-funktionen REG: Tryck i läge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknappen REG

14 RADIO När funktionen REG kopplas Till resp. Från, visas kort REG ON resp. REG OFF i teckenfönstret. För att komma tillbaka till huvudmenyn: Tryck på knappen TUNE > eller vänta åtta sekunder. Inställningarna Val av frekvensband/minnesnivå Med denna apparat kan Du ta emot stationer på FM-bandet (UKV) och AM-banden (MV, LV), resp. i radiomottagarläge USA/LATIN FM samt AM. För FM-frekvensbandet finns tre minnesnivåer och för frekvensbanden MV, resp. AM och LV, resp. AMT vardera en minnesnivå. På varje minnesnivå kan sex stationer lagras. Val av FM-minnesnivå För att välja mellan FM-minnesnivåerna: dtryck på funktionsknappen NEXT 4 (ev flera ggr) tills önskad minnesnivå visas i teckenfönstret. Minnesnivåerna visas i turordningen FM I, FM II och FMT. Val av frekvensband För att välja frekvensband (FM, MV eller LV, resp. i radiomottagarläge USA/LATIN FM, AM eller AMT): Tryck i läge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknappen BND 4 (ev flera ggr), tills önskat frekvensband visas i teckenfönstret. För att komma tillbaka till huvudmenyn Radio: Tryck på knappen TUNE > eller vänta åtta sekunder. Inställningarna Inställning av station Du kan ställa in en station på olika sätt. Automatisk stationssökning Tryck på knappen eller 7. Nästa station inom mottagningsområdet ställs in. Manuell stationsinställning Du kan även ställa in stationerna manuellt. Tryck på knappen eller 7. Manuell stationsinställning är endast möjlig om RDS-komfortfunktionen är deaktiverad. Hoppa mellan samverkande stationer (endast FM) Om flera stationer hör till samma organisation, kan Du hoppa mellan dessa samverkande stationer. Tryck på knappen eller 7. för att växla till nästa station bland de samverkande stationerna. För att denna funktion ska fungera, måste RDS-komfortfunktionen vara aktiverad. Därmed kan Du bara byta till stationer som Du tagit emot tidigare. Lämpligen använder Du därtill den automatiska stationssökningen (scan) eller resefunktionen (travelstore). Inställning av känslighet vid stationssökning Du kan välja om bara starka sändare eller också svaga ska ställas in. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills FM-SENS visas i teckenfönstret. Teckenfönstret visar det aktuella känslighetsvärdet. SENS 6 är högsta känslighet och innebär att även mycket avlägsna (svaga) stationer tas emot. SENS 1 är den lägsta inställningen. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 159

15 RADIO Välj önskad känslighet med knapparna / 7. Spara station Manuell lagring av station Välj önskad minnesnivå (FM I, FM II, FMT) eller ett av frekvensbanden MV (AM) eller LV (AMT). Ställ in önskad station. (Se Inställning av station.) Välj vilken funktionsknapp 4 ST1 till ST6 stationen ska lagras på, och håll denna nedtryckt minst två sekunder. Automatisk lagring av station (Travelstore) Du kan automatiskt spara de sex starkaste sändarna i regionen (bara FM-bandet). Lagringen sker på minnesnivå FMT. Stationer som tidigare lagrats på denna nivå raderas då. För att använda travelstore-funktionen: Tryck i läge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknappen 4 TS. Apparaten börjar söka och spara stationer. T-STORE visas i teckenfönstret. När förloppet är avslutat, spelas stationen på plats 1 på minnesnivån FMT. Välja sparad station Välj önskad minnesnivå resp önskat frekvensband. Tryck på den funktionsknapp 4 som hör till önskad station (ST1-ST6). Presentera station Presentera mottagningsbara stationer (radioscan) Du kan låta radion i följd söka upp alla stationer inom mottagningsområdet och spela dem ett visst antal sekunder. Presentationstiden kan ställas mellan 5 och 30 sekunder. Starta presentation (radioscan) För att starta presentationen: Tryck i driftläge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknappen SCA 4. Genomgången startar. SCAN visas kort i teckenfönstret, därefter blinkar det aktuella stationsnamnet resp frekvensen. Presentation av sparade stationer (preset scan) Du kan låta apparaten gå igenom samtliga stationer som är sparade på alla minnesnivåer (och som finns inom mottagningsområdet) och spela dessa ett visst antal sekunder. Presentationstiden kan ställas mellan 5 och 30 sekunder. Starta presentationen (preset scan) För att starta presentationen: Tryck i läge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Håll funktionsknapp 4 SCA nedtryckt minst en sekund. Avsökningen och presentationen börjar. SCAN visas kort i teckenfönstret. Presentationen går genom samtliga minnesnivåer, varvid aktuell lagringsplats ST1 - ST6 i teckenfönstret visas mot färgad bakgrund. Avsluta presentationen och spela aktuellt presenterad station Tryck en gång till på funktionsknappen SCA 4. Presentation avslutas och den sist presenterade stationen spelas. 160

16 Inställning av presentationstid (scantime) Tryck på knappen eller 7 (ev. flera ggr) tills teckenfönstret visar SCANTIME. Ställ in önskad presentationstid med knapparna / 7. Den inställda presentationstiden tillämpas också vid presentation av (i förekommande fall) cd, cd-växlare, kassett eller md. Programtyp (PTY) Förutom stationens namn sänder vissa FMstationer även information om vilken typ av program Du lyssnar på. Denna information läses av och kan visas i teckenfönstret. Bl.a. finns följande programtyper: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med hjälp av PTY-funktionen kan Du välja ut en särskild programtyp. Sedan söker apparaten endast efter sådana program. PTY-EON När programtyp har valts och stationssökningen startas, växlar apparaten automatiskt från aktuellt spelad station till nästa station med vald programtyp. Hittas ingen station med vald programtyp, återgår inställningen till senast spelad station. Om inställd station eller en med denna samverkande station senare sänder program av vald typ, växlar apparaten automatiskt till denna station från aktuellt spelad station resp. från spelning av (beroende på utförande) cd, kassett, md eller cd-växlare. RADIO Till-/frånkoppling av PTY För att använda PTY-funktionen: Tryck i driftläge Radio på knappen TUNE >. Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret. Tryck på funktionsknapp 4 PTY. När PTY kopplas Till, visar teckenfönstret kort den senast valda programtypen. PTY visas i teckenfönstret. För att komma tillbaka till huvudmenyn Radio: Tryck på knappen TUNE > eller vänta åtta sekunder. Inställningarna Välja programtyp och starta sökning Tryck på knappen eller 7. Aktuell programtyp visas i teckenfönstret. För att välja en annan programtyp: Tryck en av knapparna / 7 (ev flera ggr) tills önskad programtyp visas. eller För att välja en sparad programtyp, trycker Du en av funktionsknapparna 4 ST1 - ST6. Vald programtyp visas kort. För att starta sökningen: Tryck på knappen eller 7. Nästa station inom mottagningsområdet med vald programtyp spelas. Hittas ingen station med vald programtyp, hörs en ljudsignal och NO PTY visas kort i teckenfönstret. Radion återgår till senast spelad station. Spara programtyp på stationsknapp Välj en programtyp med knapp eller 7. Spara programtypen på önskad funktionsknapp 4 ST1 - ST6 genom att hålla denna nedtryckt minst en sekund. Programtypen sparas på vald plats. 161 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL

17 RADIO Inställning av PTY-språk Du kan välja på vilket språk programtyperna ska visas. Tryck på knappen eller 7 tills PTY LANG visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att välja TYSKA, ENGELSKA eller FRANSKA. Optimering av radiomottagningen Brusanpassad diskantsänkning (HICUT) Vid radiolyssning under dåliga mottagningsförhållanden, kan ljudupplevelsen förbättras med funktionen HICUT. När mottagningsförhållandena är dåliga, sänker funktionen återgivningen av de hög tonerna (diskanten), vilket även minskar störningsljudet (brus). Inställning av HICUT Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills HICUT visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7, för att välja önskad nivå på funktionen HICUT. NO HICUT kopplar Från den automatiska funktionen, HICUT 3 medför kraftigast möjliga sänkning. Brusanpassad bandviddsanpassning (SHARX) Med hjälp av funktionen SHARX kan Du begränsa störningar från stationer som ligger nära intill på frekvensbandet. SHARXfunktionen är särskilt användbar i områden med många, på frekvensbandet tätt placerade stationer. Till-/frånkoppling av SHARX Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills SHARX visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att koppla Till resp Från funktionen SHARX. NO SHARX kopplar Från den automatiska bandviddsanpassningen, SHARX ON kopplar Till den. 162

18 RADIO Omkoppling mono/stereo Vid dåliga mottagningsförhållanden kan Du välja att spela radion med enkanalsåtergivning (mono), Omkopplingen från stereo till mono sker med mjuk övergång. Grundinställningen varje gång bilradion kopplas Till, är alltid stereo. Omställningen mellan stereo/ mono görs menystyrt. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills teckenfönstret visar STEREO resp MONO. Tryck på knappen eller 7 för välja stereo eller mono. Välja visningssätt Du kan välja vilken information teckenfönstret ska visa. I teckenfönstrets översta rad (ledraden) kan Du antingen visa stationens namn, frekvens eller programtyp. I teckenfönstrets undre rad (DOT-fält) kan Du antingen visa aktuell tid eller aktuell minnesnivå. Omkoppling av ledrad Tryck knappen DIS : (ev flera ggr), tills ledraden visar önskad information (stationens namn, frekvens eller programtyp) Omkoppling DOT-fält Håll knappen DIS : nedtryckt minst en sekund. Visningen omkopplas mellan aktuell tid och aktuell minnesnivå. TRAFIKRADIO Trafikradio (endast radiomottagarläge EUROPE) Denna apparat är utrustad med en RDS- EON-radiomottagare. EON (Enhanced Other Network) möjliggör att programinformation kan överföras mellan samverkande radiostationer. Funktionen innebär att mottagningen automatiskt flyttar till en samverkande station, när denna sänder ett trafikmeddelande (TA). Efter trafikmeddelandet återgår mottagningen till innan spelad station. Till-/frånkoppling av prioritet för trafikmeddelanden Tryck på funktionsknappen 4 TA. När Företräde för trafikmeddelanden är aktiverat, visas TA i teckenfönstret mot färgad bakgrund. En varningssignal hörs om Du lämnar mottagningsområdet för den trafikradiostation Du lyssnar på Du lyssnar på (i förekommande fall) cd, kassett eller md och lämnar mottagningsområdet för den inställda trafikradiostationen och den då startade automatiska sökningen inte hittar någon ny trafikradiostation Du byter från en trafikradiostation till en station som inte sänder trafikmeddelanden I dett fall kan Du antingen koppla Från Företräde för trafikmeddelanden eller byta till en trafikradiostation. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 163

19 TRAFIKRADIO Inställning av volym för trafikmeddelanden Tryck på knappen eller 7 (ev. flera ggr) tills teckenfönstret visar TA VOLUME. Justera volymen till önskad nivå med knapparna / 7 eller volymreglaget. Cd CD-SPELARE Med denna apparat kan du spela vanliga cdskivor (diameter 12 cm / 5 inch). Även självinspelade cd-skivor ( hembränd cd-r ) kan spelas i de flesta fall. Blaupunkt kan emellertid inte ge någon garanti för felfri funktion, eftersom cd-skivornas kvalitet varierar väldigt mycket. Cd-skivor som man kan spela in på flera gånger (cd-rw), kan dock inte användas. Fara för allvarlig skada på cd-läsaren! Använd aldrig cd-singlar (cd-skivor med diameter 8 cm / 3 inch) eller cd-skivor med annan, ej rund omkretsform ( shape-cd ). Vi frånsäger oss allt ansvar för skador på cd-läsaren som uppkommer genom inmatning av därtill ej lämpliga skivor. Starta cd-spelare, mata in cdskiva Om ingen cd-skiva finns i läsaren: Tryck på knappen 1. Manöverpanelen öppnas. Lägg in cd:n med den tryckta sidan uppåt i läsaren, och skjut in denna tills Du känner en visst motstånd. Cd-skivan dras då automatiskt in i enheten. Rör inte enheten medan den drar in skivan! Stäng manöverpanelen med lätt tryck, tills den märkbart går i spärr. Teckenfönstret visar menyn Cd och cdskivan börjar spelas. Om det redan ligger en cd-skiva i läsaren: Tryck på knappen CD <. Teckenfönstret visar menyn Cd och spelningen av skivan startas åter där den avbröts. 164 Ta ut cd-skiva Tryck på knappen 1. Manöverpanelen öppnas framåt.

20 CD-SPELARE Tryck på knappen på den öppnade panelen. Cd-skivan matas ut. Ta försiktigt bort cd-skivan. Om du inte tar bort cd-skivan inom 30 sekunder, dras den åter in i enheten. Välja spår Tryck på en av pilknappsatsens knappar 7 (ev flera ggr), tills numret på det önskade spåret visas i teckenfönstret. För att återstarta aktuellt spår från början: tryck en gång på knappen eller 7. Snabbspolning (medhörning) För att snabbt spola framåt eller bakåt: Håll en av knapparna / eller / 7 nedtryckt, tills snabbsökning bakåt eller framåt börjar. Slumpvis spelning (MIX) Tryck på funktionsknappen 4 MIX. MIX CD visas kort i teckenfönstret. Nästa spår som spelas väljs ut slumpvis. Avsluta MIX Tryck en gång till på funktionsknappen 4 MIX. MIX OFF visas kort i teckenfönstret. Presentation av spår (SCAN) Du kan låta spela början av alla spår på cdskivan ett visst antal sekunder. Tryck på funktionsknappen 4 SCA. I teckenfönstret visas SCAN. Cd-spåren presenteras i stigande ordningsföljd. Presentationstiden går att ställa in. För inställning av presentationstid, se avsnittet Inställning av presentationstid i kapitlet Driftläge Radio. Avsluta SCAN, forsätta lyssna på spår Tryck en gång till på funktionsknappen 4 SCA. Det spår som just presenteras fortsätter att spela. Upprepning av spår (REPEAT) Tryck på funktionsknappen 4 RPT. Spåret upprepas tills RPT deaktiveras. Avsluta REPEAT Tryck en gång till på funktionsknappen RPT 4. Återgivningen fortsätter normalt. Byte av visningssätt Du kan välja mellan olika visningssätt i läge cd: Visning av spår och aktuell tid. Visning av spårnummer och speltid. Visning av cd-namn och spårnummer. För att växla mellan visningssätten, tryck på knappen DIS : (ev flera ggr) tills önskad information visas i teckenfönstret. Visning av ett cd-namn är bara möjligt om den isatta cd-skivan försetts med ett namn. För mer information, läs avsnittet Ge namn åt cdskiva. Trafikmeddelande i cd-driftläge Vill Du kunna ta emot trafikmeddelanden i driftläge Cd, tryck på funktionsknappen 4 TA. Företräde för trafikmeddelanden är aktiverat om TA visas mot färgad bakgrund i teckenfönstret. Mer information finns i kapitlet Mottagning av trafikmeddelanden. 165 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL

21 CD-SPELARE Programmera favoritspår på cdskiva Med TPM-funktionen Track Program Memory (Favoritminne) kan Du programmera, spara och spela ett favoritspår på varje cd. Du kan göra programmeringen i valfri ordning, återgivningen sker sedan i stigande ordningsföljd. När Favoritminne är kopplad Till, spelas endast de förprogrammerade spåren på den cd som finns i läsaren. I läge Cd kan upp till 30 cd-skivor med maximalt 40 titlar vardera hanteras. Programmera favoritspår För att programmera Dina favoritspår på en cd, gör på följande sätt: Lägg in den cd i läsaren som Du vill programmera Dina favoritspår från. Välj Ditt första favoritspår. Håll funktionsknappen 4 TPM nedtryckt minst en sekund. Spåret har registrerats i favoritminnet för denna cd. Fortsätt på samma sätt med övriga favoritspår på cd-skivan. Till-/frånkoppling av funktionen Spela favoritminne För att spela spåren i favoritminnet för ilagd cd-skiva resp koppla Från spelningen av favoritminnet: Tryck kort på funktionsknappen 4 TPM. Aktuellt läge TPM ( TPM ON resp TPM OFF ) visas kort i teckenfönstret. När funktionen Favoritminne är aktiverad, visas TPM mot färgad bakgrund i teckenfönstret. Ta bort favoritspår För att ta bort enstaka spår från favoritminne för viss cd-skiva Tillkoppla TPM. Välj det spår som ska raderas. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca två sekunder. Teckenfönstret visar kort TRCK CLR. Sedan är spåret raderat ur favoritminnet. Radera favoritminne för en cd Du kan radera samtliga spår i ett favoritminne för en cd. Den cd vars favoritminne ska raderas måste vara ilagd. Koppla TPM Till. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca fem sekunder. I teckenfönstret visas kort CD CLR och programmeringen raderas. Radera samtliga favoritminnen Du kan radera samtliga favoritminnen för alla cd-skivor. För detta måste en cd-skiva vara ilagd från vilken spår finns sparade i favoritminnet. Koppla TPM Till. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca åtta sekunder. I teckenfönstret visas kort ALL CLR och alla programmeringar raderas. Namnge cd-skiva För att bilradion lättare ska känna igen Dina cd-skivor kan Du namnge 30 enskilda cdskivor. Namnen får högst ha åtta tecken. Försöker Du lägga in mer än 30 namn, visas FULL i teckenfönstret. Ange/ändra cd-namn Lyssna på önskad cd-skiva Välj CD NAME med knapparna / 7. Tryck på knappen eller 7. Nu kan Du redigera. Är Din valda cd-skiva utan namn, visas åtta understreck i teckenfönstret. Aktuell markörposition blinkar. 166

22 CD-SPELARE Välj önskade tecken med knapparna / 7. Vill Du ha mellanslag, infogar Du ett understreck. Flytta markören med knapp eller 7. Tryck på knappen MENU 8 när Du har redigerat färdigt och vill spara namnet. Radera cd-namn Välj och spela den cd, vars namn Du vill radera Välj UPDATE med knapparna / 7. Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas CLR DISC. Håll knappen OK 5 nedtryckt. Efter fyra sekunder hörs en ljudsignal och teckenfönstret visar DELETING. Släpp upp knappen OK 5. Nu är cd-skivans namn raderat. Radera alla cd-namn Välj och spela en cd. Välj UPDATE med knapparna / 7. Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas CLR ALL. Håll knappen OK 5 nedtryckt. Efter fyra sekunder hörs en ljudsignal och teckenfönstret visar DELETING. Släpp upp knappen OK 5. Alla cd-namn är nu raderade. Cd-växlare (tillval) CD-VÄXLARE Om Du vill veta vilka cd-växlare som kan anslutas till denna apparat, kan Du antingen titta på sidan 151 i denna anvisning eller kontakta Din Blaupunkt fackhandel. Allmänt Information om hantering av cd-skivor, hur man lägger in skivorna och hanterar cdväxlaren, finns i bruksanvisningen för cdväxlaren. Starta cd-växlare Tryck på knappen CDC =. Menyn Cd-växlare visas och spelningen av aktuell skiva återupptas där den avbröts. Om magasinet har varit urtaget ur växlaren, startar spelningen med första spåret på första skivan som växlaren känner av. Välja cd-skiva Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) för att flytta uppåt eller nedåt tills önskad cd visas i teckenfönstret. Välja spår Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) för att flytta uppåt eller nedåt tills önskat spår visas i teckenfönstret. Tryck en gång på knappen 7 om Du vill starta om aktuellt spår från början. Snabbspolning (medhörning) För att snabbt spela framåt eller bakåt: håll en av knapparna / 7 nedtryckt till snabbspolning framåt resp bakåt börjar. Byte av visningssätt Du kan välja mellan olika visningssätt i driftläge Cd-växlare: Visning av cd-nummer, spår och aktuell tid. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 167

23 CD-VÄXLARE Visning av cd-nummer, spår och spelad tid. Visning av cd-namn och spårnummer. Tryck på knappen DIS : (ev flera gånger) tills önskad information visas i teckenfönstret. Visning av ett cd-namn är bara möjligt om ilagd cd-skiva försetts med ett namn. För mer information, läs avsnittet Namnge cd-skiva. Upprepa enskilda spår eller enskilda skivor (REPEAT) Tryck på funktionsknappen 4 RPT. Teckenfönstret visar kort RPT TRCK. För att upprepa hela cd-skivan, trycker Du en gång till på funktionsknappen RPT. Teckenfönstret visar kort RPT DISC. Avsluta REPEAT För att avsluta pågående upprepning av aktuellt spår, resp aktuell skiva: Tryck på funktionsknappen 4 RPT (ev flera ggr), tills teckenfönstret kort visar RPT OFF. Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX) Om Du vill låta en slumpgenerator avgöra i vilken ordningsföljd en skivas spår ska spelas: Tryck på funktionsknappen 4 MIX. Teckenfönstret visar kort MIX CD. Om Du vill spela samtliga spår på samtliga skivor i magasinet i slumpvis ordningsföljd: Tryck en gång till på funktionsknappen 4 MIX. Teckenfönstret visar kort MIX MAG. Har Du cd-växlaren CDC A 08 eller IDC A 09 spelas samtliga spår på samtliga skivor i slumpvis ordningsföljd. Har Du en annan växlare, spelas först samtliga spår på en skiva i slumpvis ordningsföljd, sedan samtliga spår på nästa skiva etc... Avsluta MIX Tryck på funktionsknappen 4 MIX (ev flera ggr), tills teckenfönstret kort visar MIX OFF. Presentera samtliga spår på alla skivor (SCAN) Om Du vill höra de första sekunderna av samtliga spår på alla skivor i magasinet i stigande ordningsföljd: Tryck på funktionsknappen 4 SCA. Teckenfönstret visar SCAN. Avsluta SCAN Om Du vill avbryta presentationen: Tryck en gång till på funktionsknappen SCA 4. Det spår som just presenteras fortsätter att spela. Presentationstiden går att ställa in. Hur du ställer in presentationstiden, står i avsnittet Inställning av presentationstid i kapitlet Driftläge Radio. Namnge cd-skiva För att Du enklare ska kunna hålla reda på Dina cd-skivor, finns möjligheten att tilldela egna namn åt upp till 99 enskilda cd-skivor. Namnen får högst ha sju tecken. Om Du försöker namnge fler än 99 skivor, visar teckenfönstret FULL. Ange/ändra cd-namn 168

24 CD-VÄXLARE Välj CDC NAME med knapparna / 7. Tryck på knapp eller 7. Nu kan Du välja en cd-skiva. Välj med knapparna / 7 den skiva som ska namnges. Tryck på knappen eller 7. Nu kan Du redigera. Är den valda cd-skivan utan namn, visas sju understreck i teckenfönstret. Aktuell markörposition blinkar. Välj tecken med knapparna / 7. Vill Du ha mellanslag, väljer Du ett understreck. Flytta markören med knapp eller 7. Radera cd-namn Välj och spela den cd, vars namn ska raderas. Välj UPDATE med knapparna / 7. Tryck på knappen 7. Teckenfönstret visar kort CD CLR och sedan cd-skivans namn. Håll knappen OK 5 nedtryckt. Efter fyra sekunder visar teckenfönstret DELETING. Släpp upp knappen OK 5. Nu är cd-skivans namn raderat. Tryck på knapp MENU 8 eller OK 5. Radera alla cd-namn Välj och spela en cd-skiva i växlaren. Välj UPDATE med knapparna / 7. Tryck på knappen 7. I teckenfönstret visas CLR ALL. Håll knappen OK 5 nedtryckt. Efter fyra sekunder visar teckenfönstret DELETING. Släpp upp knapp OK 5. Nu är alla cd-namn raderade. Programmera favoritspår på cdskiva Med TPM-funktionen Track Program Memory (Favoritminne) kan Du programmera, spara och spela ett favoritspår på varje cd. Du kan göra programmeringen i valfri ordning, återgivningen sker sedan i stigande ordningsföljd. När funktionen Spela favoritminne är kopplad Till, spelas endast de utvalda spåren från aktuell cd. I läge Cd kan upp till 30 cd-skivor med maximalt 40 titlar vardera hanteras. Programmera Favoritminne För att programmera favoritminnet med spår från en cd, gör Du på följande sätt: Välj i läge cd-växlare den cd som Du vill programmera favoritminne för. Välj Ditt första favoritspår. Håll funktionsknappen 4 TPM nedtryckt minst en sekund. Spåret har registrerats i favoritminnet för denna cd. Fortsätt på samma sätt med övriga favoritspår från cd-skivan. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 169

25 CD-VÄXLARE Till-/frånkoppling av funktionen Spela favoritminne För att spela de programmerade favoritspåren på ilagd cd-skiva resp stänga av spelningen av favoritminnet: Tryck kort på funktionsknappen 4 TPM. Aktuellt läge för funktionen TPM ( TPM ON resp TPM OFF ) visas kort i teckenfönstret. När funktionen Spela favoritminne är aktiverad, visas TPM mot färgad bakgrund i teckenfönstret. Ta bort spår från favoritminne För att ta bort enstaka spår från favoritminnet: Koppla TPM Till. Välj det spår som ska raderas. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca två sekunder. Teckenfönstret visar kort TRCK CLR. Sedan är spåret raderat från favoritminnet. Radera favoritminne för en cd Du kan radera hela favoritminnet för en cd. Välj och spela den cd, för vilken Du vill radera hela favoritminnet. Koppla TPM Till. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca fem sekunder. I teckenfönstret visas kort CD CLR och favoritminnet raderas. Radera samtliga favoritminnen Du kan radera alla sparade programmeringar av favoritspår för alla cd-skivor. För detta måste en cd-skiva vara ilagd från vilken favoritspår finns sparade. Koppla TPM Till. Håll funktionsknapp 4 CLR nedtryckt ca åtta sekunder. I teckenfönstret visas kort ALL CLR och hela favoritminnet raderas. CLOCK - Tid Ställa tiden Du kan låta ställa tiden automatiskt med hjälp av en RDS-signal. Om ingen station inom mottagningsområdet sänder RDS eller om den station Du lyssnar på inte ger denna typ av signal, kan Du även ställa in tiden manuellt. Automatisk inställning av tid Om Du vill låta tiden ställas automatiskt: Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills CLK MAN (manuell) visas i teckenfönstret. Om teckenfönstret visar CLK AUTO, är den automatiska tidsinställningen redan aktiverad. Tryck på knappen 7 tills CLK AUTO visas i teckenfönstret. Om inställningen CLK AUTO är vald och en sändare med tidsfunktion (RDS-CT) tas emot, sker automatisk inställning av apparatens klocka. Manuell inställning av tid Tryck på knappen MENU 8 för att manuellt ställa tiden. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills CLOCKSET visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7. Teckenfönstret visar aktuell tid. Aktuell timme visas blinkande och kan förändras. Ställ in rätt timme med knapparna / 7. Tryck sedan på knappen 7. Aktuell minut visas blinkande. TID 170

26 TID Ställ in rätt minut med knapparna / 7. Välja 12- eller 24-timmars visning Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills 24 H MODE eller 12 H MODE visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7, för växla mellan visningslägena. Visning av aktuell tid även när apparaten är frånkopplad. Om Du vill att apparaten ska visa aktuell tid även när den är frånkopplad med tändningen är tillslagen, tryck då på knappen MENU 8. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills CLK OFF resp CLK ON visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7, för växla mellan visningslägena ON resp OFF. Equalizer Apparaten är utrustad med en parameterstyrd, digital equalizer. Parameterstyrt innebär här, att Du i apparatens tre filter kan välja ut en viss ljudfrekvens, som sedan kan förstärkas eller försvagas (GAIN +8 till -8). Följande filter finns: LOW EQ Hz MID EQ Hz HIGH EQ Hz Du behöver inga mätinstrument för att ställa in dessa filter. Att ställa in filtrena innebär att Du gör en individuell anpassning av ljudbilden till Dina önskemål och förutsättningarna i Ditt fordon. Inställningsråd Lämpligen väljer Du ut ett musikstycke el. dyl. som Du känner till väl. Börja med att ställa equalizerns inställningar för tonval och volym i läge noll. Deaktivera funktionen loudness. Läs kapitlet Tonval och volymbalans om Du är osäker på hur man gör. Spela cd-skiva, kassett eller md (beroende på utrustning). Försök bedöma Din personliga upplevelse av ljudbilden. Jämför Ditt intryck med beskrivningarna i tabellen Inställning av equalizer under rubriken Ljudupplevelse. Justera equalizerns inställning enligt förslagen under rubriken Åtgärd. Från-/tillkoppling equalizer EQUALIZER Tryck på knappen DEQ 6 för att koppla Till equalizern. Teckenfönstet visar LOW EQ. Håll knappen DEQ 6 nedtryckt tills teckenfönstret kort visar DEQ OFF om Du vill koppla equalizern Från. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 171

27 EQUALIZER Inställning av equalizer Tryck på knappen DEQ 6. Tryck på knappen eller 7 för att välja önskat filter ( LOW EQ, MID EQ eller HIGH EQ ). Tryck på knappen eller 7 för att välja önskad frekvens. Tryck på eller 7 för att ställa in önskad nivå. När Du vill flytta till nästa filter, trycker Du först på knappen OK 5 och sedan knappen eller 7. När Du är färdig med Dina inställningar, trycker Du på knappen DEQ 6. Inställning av kvalitetsfaktor (bandvidd) för filter Tryck på knappen DEQ 6. Tryck på knapp eller 7 för att välja för vilket filter ( LO-Q- FAC, MI-Q- FAC eller HI-Q-FAC ) Du vill ställa in bandvidden. Tryck på knapp eller 7 för att ställa in bandvidden för valt filter. När Du vill flytta till nästa filter, trycker Du först på knappen OK 5 och sedan knappen eller 7. När Du är färdig med Dina inställningar, trycker Du på knappen DEQ 6. Inställningshjälp Brist i klangljudet svag basåtergivning lös och oskarp bas bullrande ljud för högt fysiskt hörseltryck ljudklang utan djup för snärtig, ingen stereoeffekt dovt ljud otydlighet oskarpa instrument Åtgärd öka basåtergivningen med filtret LOW EQ frekvens: 50 till 100 Hz nivå: +4 till +6 sänk undre mellanregistret med filtret: LOW EQ, MID EQ frekvens: 125 till 400 Hz nivå: ca. -4 sänk mellanregistret med filtret: MID EQ, HIGH EQ frekvens: till Hz nivå: -4 till -6 höj diskanten med filtret: HIGH EQ frekvens: ca Hz nivå: +2 till

28 EQUALIZER Välja förinställd klangbild (preset) Du kan använda någon av följande förberedda inställningar av klangbilden: ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL Equalizerinställningarna för dessa musikstilar är förprogrammerade. Tryck på knappen DEQ 6. Välj PRESET med knapp 7. eller Tryck på knappen eller 7 för att välja önskad förinställd klangbild. Tryck på knappen OK 5. När Du är färdig med Dina inställningar, trycker Du på knappen DEQ 6. Ställa in nivåvisare Med nivåvisaren (spectrometer) kan Du i teckenfönstret kort visas symboler som förtydligar volymnivå, ljudklangs- och equalizerinställningar. När ingen inställning pågår, kan nivåvisaren även ange utnivån för bilradions ljud. Till-/frånkoppling nivåvisare Teckenfönstret visar MENU. Tryck på knappen eller 7 (ev flera ggr) tills PEAK OFF resp PEAK ON visas i teckenfönstret. Tryck på knappen eller 7 för att koppla Till resp Från nivåvisaren. EXTERNA LJUDKÄLLOR Externa ljudkällor Istället för cd-växlaren kan Du ansluta någon annan ljudkälla med line-utgång. Du kan t.ex. ansluta en bärbar cd-spelare, en mdspelare eller en MP3-spelare. Därtill måste Du aktivera ingången AUX i menyn. Du behöver även en passande adapterkabel. Din Blaupunkt fackhandel säljer gärna en sådan kabel. Till-/frånkoppling av AUXingången Tryck på knappen 7 (ev flera ggr) tills AUX OFF resp AUX ON visas i teckenfönstret. Om teckenfönstret visar AUX ON, är denna ingång redan aktiverad. Tryck på knappen eller 7 för att koppla AUX Från resp Till. När AUX-ingången är tillkopplad, kan den väljas med knappen CDC =. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 173

29 TMC TMC för dynamiska navigeringssystem TMC betyder Traffic Message Channel. Med hjälp av TMC-systemet överförs trafikmeddelanden i digital form, så att de av därtill förberedda navigeringssystem kan användas för en dynamisk planering av lämplig körväg. Denna bilradio har utrustats med en TMCutgång, via vilken ett Blaupunkt navigeringssystem kan anslutas. Fråga Din Blaupunkt fackhandel efter vilken modell av navigeringssystem som kan anslutas. Om ett navigeringssystem är anslutet och om en radiostation som överför TMC-information tas emot, visas TMC i teckenfönstret. FÖRFÖRSTÄRKARE / LÅGBAS Förförstärkare / lågbas Bilradion är utrustad med utgångar lämpliga för anslutning av förförstärkare och/eller lågbas (subwoofer). Vi rekommenderer anslutning av anpassade produkter från produktserien Blaupunkt eller Velocity. Tillslagsfördröjning för extern förförstärkare Du kan ställa in en fördröjningstid som tillämpas vid tillkoppling av extern förstärkare som är ansluten till utgången för förförstärkare (pre-amp out). Maximal fördröjning är ca fyra sekunder. Tryck på knappen eller 7 (ev. flera ggr) tills teckenfönstret visar AMP DELAY. Tryck på knappen eller 7, för att ställa in tillslagsfördröjningen. DLAY OFF innebär ingen fördröjning, DELAY 1 till DELAY 4 anger att fördröjning är inställd med angivet antal sekunder. 174

30 TEKNISKA DATA Tekniska data Förstärkare Uteffekt: Mottagare Frekvensband US: FM: AM: 4 x 25 watt sinus enligt DIN vid 14,4 V, 4 x 45 watt max musik. 87,7 107,9 MHz khz Frekvensband Europe: FM: 87,5 108 MHz MW (MV): khz LW (LV): khz Frekvensband Latin: FM: 87,7 107,9 MHz AM: khz Känslighet FM mono: 9 dbf Ljudfrekvensomfång (vid FM): Hz Cd Ljudfrekvensomfång: Hz Förförstärkare ut 4 kanaler: 4 V AUX in Ingångskänslighet: 1,2 V / 10 kω Garanti GARANTI Omfattningen av garantin följer gällande lag i säljställets land. Om Din apparat inte fungerar felfritt, vänligen kontakta säljaren. Ta med köpkvittot. Oavsett nationell lagstiftning ger Blaupunkt dock alltid minst tolv månaders tillverkargaranti på produktionsfel. Detta garantiåtagande gäller dock inte skador till följd av slitage, osakkunnig hantering eller användning inom näring. För att utnyttja Blaupunkts tillverkargaranti, vänligen skicka defekt apparat med köpkvitto till Blaupunkts kundtjänstcentral i aktuellt land. Ring vår telefonservice för att få adressen dit. Telefonnumret står på baksidan av denna bruksanvisning. Blaupunkt förbehåller sig rätten att välja mellan reparation och tillsändelse av utbytesapparat. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL Med förbehåll för ändringar! 175

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Helsinki RTM 127. Bruksanvisning

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Helsinki RTM 127. Bruksanvisning Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon Helsinki RTM 127 Bruksanvisning För förklaring av numren i cirklarna se Kortfattad bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11

Läs mer

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT IDC-A09. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT IDC-A09 instruktionsbok

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 24 CD-spelare... 30 AUX-ingång... 34 USB-port... 36 Röstigenkänning... 41 Telefon... 50 Alfabetiskt register... 64 4 Inledning Inledning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

CD-Changer IDC A09. Bruks- och monteringsanvisning

CD-Changer IDC A09. Bruks- och monteringsanvisning CD-Changer IDC A09 Bruks- och monteringsanvisning Deutsch Übersichtsbild... 3 Hinweise... 4 Sicherheitshinweise... 4 Einbau... 5 Bedienung... 7 English-GB Overview diagram... 3 Notes... 8 Safety instructions...

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Saab 9-3. Infotainment

Saab 9-3. Infotainment Saab 9-3 Infotainment 1 Infotainment Saab Infotainment 5 Sakregister 27 2 Introduktion Denna instruktionsbok beskriver handhavandet av Saab Infotainment System. Systemet är anpassat speciellt för kupéutrymmet

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik. Manual Baufeng UV-5R Rubriker * Nollställa radion * Generell menyhantering * Grundinställningar * Manuell programmering Nollställa radion I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler

Läs mer

Bruksanvisning. Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen.

Bruksanvisning. Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen. BeoCenter 9300 innehåller en FM/AM receiver,

Läs mer

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: 370481 -AEG CS MP

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning för Milestone 310

Bruksanvisning för Milestone 310 Bruksanvisning för Milestone 310 Vi gratulerar till köpet av detta elektroniska fickminne av mycket hög kvalitet, tillverkat av Bones GmbH i Schweiz. Milestone har en mycket hög ljudkvalitet, är enkel

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-RECEIVER BRUKSANVISNING Swedish/01 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Angående CD-skivor 5 Om MP3 och WMA 6 Allmänna egenskaper

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Aktiva högtalare eller mixer med slutsteg Som vi konstaterade i förra numret av Skapa bra PA-ljud bestod ett PA av mikrofoner och lineboxar, multikabel, mixerbord, processorer, delningsfilter, slutsteg

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING

KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR CDA-9811R

CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR CDA-9811R R FM/MW/LW/RDS CD Receiver CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR EN DE FM/MW/LW/RDS CD Receiver CDA-9811R FR OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese

Läs mer

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK Innehåll 1 Innehåll Allmänna anvisningar............... Bruksanvisning............................... Tecken i bruksanvisningens text............ Apparatöversikt...............................

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer