Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 januari 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 januari 2017"

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 januari 2017 Sid Justering Information om socialnämndens konkreta handlingsplan Information om kommunens kvalitet i korthet (resultat 2016) Ändrade ägarförhållanden Sundsvall Hamn AB Taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund Ansökan om internlån - verksamhetsanpassningar för socialtjänsten, kommunhuset Plan för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur - fr o m Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl :20 Ajournering Kl. 14:45 14:50 Plats Kommunhuset, rum 538A ande Peder Björk (S) ordförande Malin Larsson (S) v ordförande Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L) Tjänstemän Anneli Wikner tf. kommundirektör 1-9 Örjan Folkesson ekonomidirektör 1-9 Silvia Sandin Viberg socialdirektör 1 Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten 1 Karin Nyman kvalitets- och utvecklingsansvarig 2 Ulf Bergsten kommunjurist 3 Patrik Jansson kommunsekreterare 1-9 Caroline Grafström kommunsekreterare 1-9 Protokollet omfattar 1-9 Justeras Peder Björk Ordförande Jörgen Berglund Justerare Patrik Jansson Sekreterare

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Information om socialnämndens konkreta handlingsplan (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Vid dagens sammanträde redovisar socialdirektör Silvia Sandin Viberg och socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby det föregående årets bokslut. Bland annat har socialnämnden fortfarande ett underskott men redovisar resultatförbättringar med en nettokostnadssänkning motsvarande 58,9 miljoner kronor jämfört med Föredragarna informerade också om status kring beslutade åtgärder i Mål- och resursplanen.

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Information om kommunens kvalitet i korthet (resultat 2016) (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen. Vid dagens sammanträde föredrar Karin Nyman, kvalitets- och utvecklingsansvarig, om Sundsvalls resultat 2016 för kommunens kvalitet i korthet (KKiK). KKiK är ett nätverk om cirka 250 kommuner som samordnas av SKL. Nätverket samlar in ett urval av 40 mått varje år och sammanställer en övergripande bild av bland annat kommunens tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Syftet med KKiK är att ge förtroendevalda en övergripande bild och skapa underlag för dialog och förbättringar.

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ändrade ägarförhållanden Sundsvall Hamn AB (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att aktieägartillskott om 162 miljoner tillförs Sundsvalls Hamn AB (SHAB) genom apport av kommunens fastigheter i avsikt att kapitalisera bolaget så att detta, tillsammans med det aktieägartillskott som SCA Logistics AB (SCA) parallellt tillför, förmår finansiera anläggandet av en containerhamn, att med tillämpliga kompletteringar som får tillföras avtalet i samband med kapitaliseringens genomförande, godkänna bifogat aktieägaravtal, daterat , att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) att lämna aktieägartillskott genom apport av kommunens fastigheter, att uppdra till styrelsen för SBAB att genomföra den nyemission som följer av apporten, samt att uppdra till styrelsen för SBAB att se till att styrelsen för SHAB genomför den nyemission som följer av lämnade aktieägartillskott, att ovanstående beslutssatser är avhängiga kommunfullmäktiges slutliga investeringsbeslut rörande den planerade logistikparken. Kapitalisering av SHAB i avsikt att ge bolaget finansiella förutsättningar att anlägga en containerhamn. Kapitaliseringen medför ändrade ägarförhållanden i SHAB, vilket föranleder till ändringar i aktieägaravtalet mellan SBAB och SCA. Deltagande i beslut Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Stadsbacken AB protokoll, Slutligt utkast aktieägaravtal, Värdering Tunadal, uppdaterad Sundsvalls Hamn AB finansiering , uppd Sundsvalls Hamn AB affärsplan, Stadsbacken AB PM-,

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund 2017 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att meningen på sidan tre i Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF) förslag till taxa 2017 som lyder Enligt Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar from , antagen av kommunfullmäktige ersätts med Enligt Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar from , antagen av kommunfullmäktige , att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslagen taxa avseende avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, att gälla från dagen för kommunfullmäktiges beslut, samt att bemyndiga Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) att, avseende avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, årligen uppräkna sina taxor med en procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV). Ändring av MRF:s taxa 1 avseende avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Översändelse Medelpads räddningstjänstförbunds protokoll, Notering som föranleder denna skrivelses första attsats: MRF:s Taxa 2017 innehåller ett faktafel på sidan tre angående kopiering av allmänna handlingar. Texten hänvisar till Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar from , antagen av kommunfullmäktige Det har dock tagits ett nytt beslut angående taxan, så den korrekta texten borde istället lyda from , antagen av kommunfullmäktige (Kommunfullmäktiges protokoll, ). Motiveringen till ändringen är att taxan annars inte får tillämpas. Synpunkten har framförts till MRF.

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens verksamhetsområde 2017 Taxa 2017

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ansökan om internlån - verksamhetsanpassningar för socialtjänsten, kommunhuset (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 6,7 mnkr från 2016 års internlåneram i syfte att finansiera verksamhetsanpassningar i kommunhuset för socialtjänsten, att finansiera internlånet genom att använda 6,7 mnkr av internlåneramen Kommunstyrelsen, service och teknik, ansöker om ett internlån på 6,7 mnkr från 2016 års internlåneram, i syfte att finansiera verksamhetsanpassningar i kommunhuset för socialtjänsten. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Kommunstyrelsens protokoll,

11 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Plan för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr för 2017, samt att fortsättningsvis delegera till styrelsen i Stadsbacken AB att årligen godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB Enligt aktieägaravtal med Timrå kommun avseende Midlanda Fastigheter och Midlanda Flygplats AB ska investeringar som överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av kommunfullmäktige. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Stadsbacken AB protokoll, Stadsbacken AB skrivelse, Mål och resursplan Stadsbacken AB Mål och resursplan Midlanda Fastigheter AB Mål och resursplan Midlanda Fastigheter AB Mål och resursplan Midlanda Flygplats AB

12 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur - fr o m 2016 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från Trafikverket för 2016 till Midlanda Flygplats AB, samt att fortsättningsvis uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från Trafikverket till Midlanda Flygplats AB. Utbetalning av driftsstöd för Midlanda Flygplats AB. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Stadsbacken AB protokoll, Stadsbacken AB skrivelse,

13 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta koncernstabens förslag till remissvar som sitt eget, samt att överlämna förslag till yttrande över betänkande Ökad insyn i välfärden till socialdepartementet. Sundsvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Överläggning Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på koncernstabens förslag till remissvar till förmån för eget förslag till remissvar. Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. Reservation Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Yttrande - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62), Socialdepartementets missiv, Socialnämndens protokoll, Socialtjänstens remissvar,

14 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att begära att barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen i mars ska komplettera sin mål och resursplan enligt koncernstabens förslag innan mål och resursplanen kan godkännas av kommunstyrelsen, att godkänna att övriga nämnders och bolags mål och resursplaner svarar mot mål och resursplan med plan för , att kommunstyrelsen ska se över sina indikatorer och handlingsplaner i mål och resursplanen för att bättre svara upp till kommunfullmäktiges mål inom de prioriterade områdena, att samtliga nämnder till delårsrapport 1 januari-april 2017 tydliggör hur beaktandet av den hållbara tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet sker för mål inom de prioriterade områdena, samt att samtliga nämnder till delårsrapport 1 januari-april 2017 tydliggör vilka indikatorer som följs upp vid delårsrapport 1, 2 och årsvis. Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avsluta de MRP-uppdrag från tidigare års mål och resursplaner som finns förtecknade i bilaga 1 till slutrapporten Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017, att stadsbyggnadsnämndens budgetram för 2017 justeras ned med 4,6 mnkr för driftmedel för övertagande av gamla E4:an drift och underhåll och att motsvarande uppskrivning sker av resultatbudgeten för 2017, att godkänna att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ska erbjuda sommarjobb på 3-4 veckor inom ramen för verksamhetssatsningen Sommarjobb för ungdomar,

15 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott att begränsa nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ansvar för verksamhetssatsningen Nya jobb till att omfatta åtgärdsanställningar, samt att notera nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations förslag om att ändra mål och önskat resultat för prioriterat område Likvärdig skola. Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i planeringen inför 2017 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan med plan för Koncernstaben har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och resursplaner (MRP) 2017 för att se om de stämmer överens med kommunfullmäktiges MRP med plan för I mål och resursplan 2017 beslutad av kommunfullmäktige framgår tydligt att mål och handlingsplaner inom kommunfullmäktiges beslutade prioriterade områden, ska godkännas av kommunstyrelsen. Överläggning Stefan Falk (L) yrkar bifall till attsatserna 4 och 5 och avstår från att delta i besluten för attsatserna 1 till och med 3 av de attsatser som ska beslutas av kommunstyrelsen. Vidare yrkar han bifall till attsats 1 och avstår från att delta i besluten för attsatserna 2 till och med 5 av de attsatser som ska beslutas av kommunfullmäktige. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. Reservation Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

16 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Deltagande i beslut Stefan Falk (L) meddelar att han avstår från att delta i dagens beslut gällande attsatserna 1-3 som beslutas av kommunstyrelsen samt attsatserna 2-5 som beslutas av kommunfullmäktige. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Kvittering nämndernas mål och resursplaner 2017,

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 september 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 september 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 september 2016 Sid Justering... 2 99 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 100 Internlån

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 1 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 februari 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 februari 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 februari 2017 Sid Justering... 2 10 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 11 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017 Sid Justering... 2 88 Slutrapporter och investeringsförslag från Biogas i Mellannorrland

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016 Sid Justering... 2 121 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 122 Intern

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018 Sid Justering... 2 21 Donationsmedelsrapport 2017... 3 22 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 111 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 112 Månadsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017 Sid Justering... 2 69 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 70 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 oktober 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 oktober 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 oktober 2015 Sid Justering... 2 204 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 205 Översyn

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017 Sid Justering... 2 89 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 90 Månadsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 november 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 november 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 november 2017 Sid Justering... 2 78 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 79 Månadsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015 Sid Justering... 2 150 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Sid Justering... 2 73 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 74 Månadsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 mars 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 mars 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 mars 2018 Sid Justering... 2 10 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2015 Ärenden Sid Justering... 2 218 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-12-16 Ärendelista Sid nr Justering... 3 30 Information om Sveriges bästa skola 2021... 4 31 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 februari 2017

Kommunstyrelsen 13 februari 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 13 februari 2017 Sid Justering... 4 30 Aktuellt från koncernstaben... 5 31 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 6 32 Kommunstyrelsens ordförande informerar...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-09-30 Ärendelista Sid nr Justering... 2 128 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt MRP Kollektivtrafik...4 102 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-05-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 98 Yttrande över rapport Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi...3 99 Socialnämndens besparingar/ambitionssänkningar

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016 Sid Justering... 2 22 Årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen... 3 23 Överföring

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-11-15 Ärendelista Sid nr Justering...2 220 Redovisning av socialnämndens ekonomiska läge...3 221 Direktiv för förändring av planeringsförutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-10-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 136 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-09-03 Ärendelista Sid nr Justering... 2 112 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 3 113 Delredovisning av pågående arbete med anledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2012-09-24 Ärendelista Sid nr Justering...2 139 Delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen...3 140 Information om kommunala utjämningsreserver...5

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 28 april 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 28 april 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-04-28 1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 28 april 2015 Sid Justering... 3 117 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 18 december 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 18 december 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 18 december 2018 Sid Justering... 2 80 Månadsrapport november 2018... 3 81 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 februari 2019

Kommunstyrelsen 25 februari 2019 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 februari 2019 Sid Justering... 3 50 Mål och resursplan för Kommunstyrelsen 2019... 4 51 Hyreserbjudande avseende hyra av idrottslokaler i Baldershovs idrotts- och rackethall...

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 15 december 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 15 december 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 15 december 2015 Sid Justering... 2 233 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 234 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 20 september 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 20 september 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 20 september 2016 Sid Justering... 2 76 Information om måltidsutredningen... 3 77 Information om pågående

Läs mer

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Kommunstyrelsen 18 december 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 18 december 2017 Sid Justering... 3 279 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande... 4 Kommunstyrelsen 2017-12-18 1 Tid Kl. 08.00 08.05 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2008-10-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 468 Information om arenor för idrott och kultur...3 469 Ekonomiska ramar för MRP 2009 (årsbudget 2009)...4 470 Information om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-09-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 172 Information om ombyggnad av Korstaverkets panna, K1, till biobränsle...3 173 Information om betänkandet Fjärrvärme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-06-01 Ärendelista Sid nr Justering...2 795 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014...3 796 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 33 Information om arbetet med nya landsbygdsprogrammet... 3 34 Marknadsplats

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017 Sid Dagordning... 2 Justering... 3 17 Information om sociala investeringar... 4 18 Översyn av de

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Sid Justering... 3 25 Integrationsberedningens slutrapport... 4 Sammanträdessdatum Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 Tid 11.00 11.05 Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen

Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2017-05-15 Tid Kl. 08.30 11.30 tema/information, se separat kallelse Kl. 14.00 beslutssammanträde Plats Kommunstyrelsens sessionssal Justering av protokoll I tur att

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Sid Justering... 2 140 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 141 Rapport

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 maj 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 maj 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 maj 2015 Ärenden Sid Justering... 2 134 Information om socialnämndens konkreta behandlingsplan... 3 135

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2012-02-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Sundsvalls kommuns förvärv av Norrlandspojkarna Fastighets AB:s aktieinnehav i Norra Kajen Exploatering AB...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-10-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 196 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster om Sundsvall, information om MRP-uppdrag nr 15, 2009...3

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017 Sid Justering... 2 53 UPPHANDLING - Livsmedel, fastställande av kravspecifikation (UH-2016-204)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-01 Ärendelista Sid nr Justering... 2 52 Donationsmedelsrapport 2013... 3 53 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden... 4 54 Information

Läs mer

Personalnämnden 25 januari 2017

Personalnämnden 25 januari 2017 Personalnämnden Personalnämnden 25 januari 2017 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 1 Information om SAMklang... 5 2 Information om rekryteringen av ny HR-direktör... 6 3 Information från HR-direktören...

Läs mer

Kommunstyrelsen 12 februari 2018

Kommunstyrelsen 12 februari 2018 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 12 februari 2018 Sid Justering... 4 25 Aktuellt från koncernstaben... 5 26 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 6 27 Kommunstyrelsens ordförande informerar...

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering...3 Dagordning...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering...3 Dagordning... Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-02-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 Dagordning...4 21 Information om årsredovisningar 2012 för de kommunala bolagen...5 22 Redovisning av socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-11-22 Ärendelista Sid nr Justering...2 231 Lägesrapport för projekt Valfrihet och mångfald...3 232 Månadsrapport oktober 2011...4 233 Yttrande över

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 151 Information om bildande av kommunalt näringslivsbolag...4 152 Finansiering och ägarskap av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-03-25 Ärendelista Sid nr Justering...3 126 Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen...4 127 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag...7 Kommunstyrelsen 2013-03-25 1 Tid Kl.

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 oktober 2018

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 oktober 2018 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 oktober 2018 Sid Justering... 2 84 Information från Drakfastigheter... 3 85 Havren 2, verksamhetsanpassning

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 mars 2019

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 mars 2019 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 mars 2019 Sid Justering... 2 15 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019 Sid Justering... 2 17 Ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019 Sid Justering... 2 8 Information från Drakfastigheter... 3 9 Information om uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-05-21 Ärendelista Sid nr Justering...3 83 Diskussion om det regionala utvecklingsansvaret...4 84 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...5

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016 Sid Justering... 2 14 Statusrapport planering för nytt resecentrum i Sundsvall... 3 15

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 27 Information om aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 maj 2018

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 maj 2018 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 maj 2018 Sid Justering... 2 40 Information från Drakfastigheter... 3 41 Information om upphandlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-10-01 Ärendelista Sid nr Justering... 3 124 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 4 125 Delredovisning av pågående arbete med anledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-11-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 829 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014...3 830 Regler för överföring av nämndernas resultat...4 831 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-09-21 Ärendelista Sid nr Justering...2 815 Evenemangs- och marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun...3 816 Verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB...4 817 Lokalstrategi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-12-14 Ärendelista Sid nr Justering...3 848 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010...4 Kommunstyrelsen 2009-12-14 1 Tid Ajournering Plats

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 september 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 september 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 september 2015 Sid Justering... 3 168 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 4 169 Information

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-06-02 7/2017 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017 Sid nr 66 Sammanträdets öppnande och justering... 2 67 Godkännande av dagordning... 2 68 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2012-12-11 Ärendelista Sid nr Justering...2 81 Information om projektet Nya Ostkustbanan...3 82 Planering inför studiebesök i Bryssel...4 83 Information om

Läs mer

Kommunstyrelsen 14 maj 2018

Kommunstyrelsen 14 maj 2018 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 14 maj 2018 Sid Justering... 3 107 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret... 4 108 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 5 109 Kommunstyrelsens ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2012-11-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 Dagordning...4 155 Återrapportering från projektet SAMT (samverkan för tillväxt)...5 156 Redovisning av socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 91 Information från Drakfastigheter... 4 92 Upphandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-10-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 824 Överföring av Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s verksamhet till Sundsvall Energi AB...3 825 Information om arbetet med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kallelse 1 (7) Kommunstyrelsen

Kallelse 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse 1 (7) Kommunstyrelsen Datum 2019-01-14 Tid Kl. 08.30 11.30 tema/information, se separat kallelse Kl. 14.00 beslutssammanträde Plats Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal Justering av protokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-03-10 Ärendelista Sid nr Justering...2 563 Information om arenor för idrott och kultur...3 564 Information om Äventyrsbadet...4 565 Samverkansavtal om exploatering för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-05-27 Ärendelista Sid nr Justering... 3 Ändringar i dagordningen... 4 79 Information om utreda Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-10-06 Ärendelista Sid nr Justering...2 670 Information om projekt E-länet - bra företagsklimat...3 671 Hantering av framtida pensionskostnader...4 672 Ekonomiska ramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-01-28 Ärendelista Sid nr Justering... 2 1 Information om framtida hantering av kommunens pensionsåtaganden... 3 2 Åtgärder för ökat bostadsbyggande

Läs mer

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2013-04-29 3/2013 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013 Sid nr 22 Sammanträdets öppnande och justering... 2 23 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015 Sid Justering... 3 15 Redovisning av genomförandet av projektet Skolfam... 4 16 Information om Winnet...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-04-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 33 Rapportering av samarbetet i Sundsvallsregionen angående traineeprogrammet...3 34 Livsmiljöbokslut 2010

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott 16 april 2019

Kommunstyrelsens personalutskott 16 april 2019 Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 16 april 2019 Sid Justering... 2 5 Information från HR-direktören... 3 6 Val av representanter till uppstartsmöten för löneöversyn... 4

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 februari 2019

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 februari 2019 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 februari 2019 Sid Justering... 2 7 Information om Ett Sundsvall som håller ihop - att utjämna sociala skillnader

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen

Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2019-06-10 Tid Kl. 08.30 11.30 tema/information, se separat kallelse Kl. 14.00 beslutssammanträde Plats Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal Justering av protokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-02-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 734 Planeringsförutsättningar MRP 2011-2014...3 735 Förändrad budgetmodell genom införande av 2 + 2 års budgetprocess...4 736

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-11-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 676 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsverksamhet efter år 2010...3 677 Befolkningsprognos för

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

Stadsbacken AB 29 september 2017

Stadsbacken AB 29 september 2017 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-09-22 8/2017 Stadsbacken AB 29 september 2017 Sid 75 Sammanträdets öppnande och justering... 2 76 Godkännande av dagordning... 2 77 Föregående protokoll - 2017-06-02...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-02-03 2/2017 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017 Sid nr 11 Sammanträdets öppnande och justering... 2 12 Godkännande av dagordning... 2 13 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-12-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 245 Redovisning av kollektivtrafikens ökade kostnader...3 247 Månadsrapport november 2011...4 248 Ekonomiska

Läs mer