Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: Gäller från och med: Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel Edgren, enhetschef Mikael Mannsdorff, enhetschef (9) Gäller för: Socialförvaltningen Referens (regelverk, lag, SOSFS etc): Socialtjänstlagen, Förvaltningslag, SOSFS 2014:5 Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning Lomma kommun Lomma Tel Fax E-post

2 2(9) Innehållsförteckning 1. Syfte med riktlinjen Socialtjänstlagen i korthet Handläggning Äldres behov i centrum (ÄBIC) Insatser utan behovsprövning Förenklad Biståndsbedömning Hemtjänst Service Hjälp med städning Hjälp med tvätt Hjälp med inköp/ärende Personlig omvårdnad Personlig hygien Toalettbesök Dusch Hjälp med klädsel Förflyttning Måltider Tillsyn Hushållssysslor Social tid Egenvård Övriga insatser Trygghetslarm Ledsagning Avlösning i hemmet Boendestöd Avlösning utanför hemmet Dagverksamhet Korttidsvistelse inom eller utanför kommunen Särskilt anpassad bostad Särskilt boende Hjälp i särskilt boende Val av boende Äkta makar/sammanboende... 9

3 3(9) 1. Syfte med riktlinjen Syftet med riktlinjen är att skapa likvärdiga bedömningar inom ramen för socialtjänstlagen. Riktlinjen ska vara vägledande men ersätter inte socialtjänstlagen. I riktlinjen regleras de tjänster som socialtjänsten i Lomma kommun tillhandahåller för äldre och personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna utgör ingen ram för vad den enskilde kan ansöka om utan ska vara en politisk vägledning inför myndighetens beslut kring en given fråga. 2. Socialtjänstlagen i korthet Stöd och hjälp till personer genom kommunens äldreomsorg regleras enligt 4 kap 1 SoL. Biståndsbedömningen ska bygga på en helhetssyn utifrån individens sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov. Biståndet ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande, delaktighet, inflytande och integritet. Den enskildes önskemål och behov ska utgöra en vägledning för verkställigheten när insatserna ska utföras. All bedömning enligt socialtjänstlagen är individuell och rätten att beviljas hjälp är inte knuten till en viss ålder, situation eller geografisk områdestillhörighet. Biståndet beviljas för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Den enskilde har rätt till insatser om behov föreligger och det inte kan tillgodoses av den enskilde själv eller på annat sätt. Utredningen ska inledas utan dröjsmål, genomföras skyndsamt och leda till beslut i rimlig tid. En utredning om bistånd enligt socialtjänstlagen inleds efter ansökan, anmälan eller på annat sätt (förfrågan, en begäran om ett yttrande, meddelande från en annan myndighet etc.). Utredningen genomförs med hjälp av uppgifter från den enskilde och eventuellt de närstående eller annan som den enskilde önskar ska delta. Det viktiga är att den enskildes önskemål framgår i ansökan, och i de fall den enskilde har svårigheter att formulera önskemålen att hon/han får hjälp med detta. Socialnämndens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 SoL). Hur en beslutad insats ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan, som upprättas tillsammans med den enskilde. Beslut om insats enligt socialtjänstlagen ska vara verkställt inom tre månader från det datum biståndshandläggare har fattat beslut. Alla biståndsbeslut som fattas enligt 4 kap 1 SoL kan överklagas enligt Förvaltningslagen (1986:223) om den sökta insatsen avslagits helt eller att delar av ansökan avslagits. 3. Handläggning Handläggningen innebär att det görs en individuell behovsbedömning där biståndshandläggaren utreder behovet och därefter beslutar vilken insats som kan tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

4 4(9) I Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) tydliggörs ansvaret för att följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Hur ofta en uppföljning behöver genomföras avgörs från fall till fall. 3.1 Äldres behov i centrum (ÄBIC) ÄBIC (äldres behov i centrum) ska vara modellen för handläggning, genomförande och uppföljning inom vård och omsorg i Lomma kommun. ÄBIC är ett arbetssätt som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa (ICF). Syftet är att stärka individperspektivet, likvärdigheten och säkerställa rättsäkerheten. Fokus ska inte ligga på insatser utan tanken med ÄBIC är att gå ifrån en insatsstyrd verksamhet till en mer behovsbaserad verksamhet där den enskildes behov ska stå i centrum från handläggning till utförande. 4. Insatser utan behovsprövning Kommunen erbjuder olika former av hjälp och stöd utan behovsprövning som mötesplatser, närståendestöd och fixartjänst. Mötesplatserna erbjuder gemenskap, samvaro och trivsamma möten och finns både för äldre och för personer med psykisk ohälsa. Närståendestödet vänder sig till personer som vistas i Lomma kommun och/eller har någon närstående boende i Lomma kommun med en äldrerelaterad sjukdom. Fixartjänsten är en avgiftsfri service med syfte att förebygga fallolyckor i hemmen och kan anlitas av personer med funktionsnedsättning samt förtids- och ålderspensionärer boende i Lomma kommun. 5. Förenklad Biståndsbedömning För servicetjänster tillämpas förenklad biståndsbedömning. Servicetjänster innefattar insatserna städ, tvätt och inköp/ärende. Förenklad biståndsbedömning innebär att den enskilde ansöker skriftligt och att ansökan beviljas om följande villkor uppfylls: den enskilde har fyllt 75 år den enskilde är folkbokförd i Lomma kommun ansökan är fullständigt ifylld För personer under 75 år samt personer med demenssjukdom eller psykisk funktionsnedsättning av sådan art att planeringsförmågan av insatserna försvåras, görs en utredning med individuell biståndsbedömning. Detsamma gäller för personer som ansöker om servicetjänster utöver tiderna som beskrivs under punkt 6.1.

5 5(9) 6. Hemtjänst Hemtjänst kan bestå av personlig omvårdnad och/eller service. Även trygghetslarm, ledsagning och avlösning i hemmet ingår i hemtjänst. Personlig omvårdnad är de insatser som behövs för att tillgodose sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov. Det kan till exempel handla om hjälp att äta och dricka, klä sig, sköta personlig hygien, förflytta sig eller stöd vid sociala aktiviteter. Service är praktisk hjälp med skötsel av hushållet såsom städ, tvätt och inköp och ärenden För vissa målgrupper, till exempel personer med psykisk funktionsnedsättning, kan stödet ges som boendestöd, en insats som är ett praktiskt och socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara vardagen i bostaden och i samhället. 6.1 Service Service i Lomma kommun är städ, tvätt och inköp/ärende. För personer 75 år och äldre tillhandahåller Lomma kommun servicetjänster genom förenklad biståndsprövning. Ensamsökande beviljas upp till 10 timmar/månad, som fördelas utifrån eget önskemål. Sammanboende som båda söker, kan nyttja sammanlagt 15 timmar/månad. Sökande hänvisas till den skriftliga ansökan, se även punkt Hjälp med städning I städningen ingår dammtorkning, dammsugning, torka golv, rengöring av toalettstol, handfat, dusch/badkar och speglar. I städning ingår också soptömning och bortforsling av de sopor som städningen genererar. Två gånger per år ingår en storstädning vilket utöver ordinarie städning också innefattar dammtorkning av lådor och hyllor, rengöring av ugn, kyl och fläkt. En gång per år kompletteras storstädning med avfrostning av frys och fönsterputsning. Hur många fönster som omfattas ska framgå av beslutet. Ensamstående personer beviljas vanligtvis städ varannan vecka för två rum och kök med en tidsåtgång om 1,5 timmar per tillfälle. Makar/sambor kan beviljas städning av tre rum och kök med en tidsåtgång på 2 timmar per tillfälle. Den enskilde gör själv en överenskommelse med hemtjänsten kring vilka rum som ska städas inom ramen för beviljad insats Hjälp med tvätt Med tvätt avses att tvätta personlig tvätt (kläder och sängkläder), hänga tvätt, strykning av kläder, enklare klädvård (lagning och strykning), inplockning och renbäddning. Mangling utförs inte. Tvätt beviljas varannan vecka, men grundidén är att den enskilde har rätt att få all sin tvätt tvättad under en 14-dagarsperiod (kläder och sängkläder) Hjälp med inköp/ärende Inköp/ärende inbegriper veckohandel av livsmedel, samt ärende till exempel post, bank och apotek. Inköp av annat slag (kläder, husgeråd etc.) kan beviljas en gång per halvår.

6 6(9) Inköp beviljas 1-2 gång per vecka och innebär inköp av dagligvaror för en veckas normal förbrukning. I inköp ingår även planering av inköp, skriva inköpslista och att plocka in varorna i skåp. Den enskilde kan beviljas möjlighet att följa med till affär, detta ska i sådana fall framgå i beslutet. Inköp av annan karaktär såsom blomsterbutik eller systembolaget beviljas en gång i månaden, liksom ärende. Inköp beviljas i den kommundel man är bosatt i. Insatsen ärende, såsom post, bank, apotek och kemtvätt beviljas en gång per månad. Ovanstående ärenden hänvisas i första hand att utföras av närstående/företrädare. 6.2 Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad kan innebära dagliga insatser och kan bestå av nedanstående insatser Personlig hygien Personlig hygien innebär tvätt, tand- och munvård, rakning och hårvård Toalettbesök Toalettbesök innebär förflyttning till och från toalett, tömning av fristående toalett och byte av inkontinensskydd Dusch Hjälp eller stöd med dusch ges 1-3 gånger per vecka och omfattar tillsyn vid dusch eller hjälp med dusch. I dusch ingår nagel- och öronvård, hårvård, undanplockning/underhållsstädning. I insatsen ingår eventuell förflyttning Hjälp med klädsel Hjälp med klädsel innebär av/påklädning, att lägga fram kläder samt att bädda upp sängen för sänggående Förflyttning Insatsen används separat enbart vid förflyttning exempelvis från säng till stol och vice versa vid vila, inte tillsammans med annan insats då förflyttning naturligt ingår som en del i insatsernas utförande Måltider Dagligt stöd i form av måltider innebär iordningställande av måltider, enklare matlagning och sällskap vid måltid. Enklare matlagning beviljas 3-4 gånger/vecka och innebär ca.30 min tillagningstid samt att brukaren är delaktig i den mån det är möjligt. Övriga dagar gäller uppvärmning av mat. Vid särskilda behov kan hämtning av mat från närliggande restaurang/butik beviljas. Detsamma gäller vid hjälp till och från närliggande restaurang. Personer i behov av specialkost kan få det från kommunens kostenhet. Bedömning av behov av specialkost görs i enlighet med MAS Rutin för kost och nutrition och hjälp kan beviljas för att få maten beställd, hämtad och hemlevererad.

7 7(9) Tillsyn Tillsyn är insatser av trygghetsskapande karaktär vid exempelvis oro, otrygghet, sjukdom etc. Insatsen är antingen telefonservice eller besök under dygnet. Insatsen ges inte om behovet kan tillgodoses genom trygghetslarm Hushållssysslor Hushållssysslor innefattar praktiska göromål i hemmet som den enskilde inte kan utföra på egen hand. Det kan handla om att bädda sängen, sophantering, ta in post, öppna och läsa post om den enskilde lider av synskada, källsortering, vattna blommor, sopa golv, diska och lättare avtorkning/undanplockning Social tid Social tid är aktiviteter eller samvaro en gång per vecka. Omfattningen beräknas till ca 1 timme. Den enskilde kan dela upp tiden Egenvård Egenvård är en åtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en person själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om en person behöver hjälp, stöd eller praktisk hjälp att utföra egenvården ska biståndshandläggare kunna bevilja hjälp med egenvård. En kopia av dokumentation kring planering av egenvården ska då finnas som underlag till beslut om egenvård. 6.3 Övriga insatser Trygghetslarm Enskild som upplever otrygghetskänsla, oro eller har behov av att kunna påkalla hjälp dygnet runt beviljas trygghetslarm om den enskilde bor i ordinärt boende eller särskilt anpassad bostad Ledsagning Ledsagning beviljas utifrån individuella behov, men beviljas upp till 10 timmar per månad. Insatsen syftar till att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet, förhindra social isolering samt att få specifika behov tillgodosedda, till exempel stöd eller hjälp att ta sig till eller från aktiviteter, ledsagning till och från läkaren, frisören eller fotvården. Vid behov innefattas omvårdnad i form av på- och avklädning samt hjälp med förflyttning under aktivitetens gång Avlösning i hemmet Personer med långvarig sjukdom eller med funktionsnedsättning som vårdas av en närstående har möjlighet att beviljas avlösning i hemmet. Hemtjänsten avlöser den som vårdar och finns på plats i hemmet istället för den närstående. Syfte att frigöra tid för den som vårdar att göra saker på egen hand, dagtid Beviljas i en omfattning av maximalt 16 tim per månad. Avlösning får inte beviljas som ett alternativ till barnomsorg.

8 8(9) 7. Boendestöd Beviljas enskilda som har en varaktigt psykisk funktionsnedsättning. Den enskilde ska utifrån sin förmåga vara delaktig i stödet. Syfte med stödet är att få hjälp med att få struktur i vardagen, planera till exempel inköp eller få rutiner runt hemmets skötsel. Det kan också handla om att upprätta ett socialt nätverk. Målet med boendestöd är att den enskilde ska få tillbaka självständiga funktioner och få en fungerande vardag. 8. Avlösning utanför hemmet Personer med långvarig sjukdom eller med funktionsnedsättning som vårdas av en närstående har möjlighet att beviljas avlösning utanför hemmet. Detta beviljas i en omfattning av högst 2 veckor per månad. Syfte är att frigöra tid, för den som vårdar, så att han/hon kan göra saker på egen hand. Avlösning utanför hemmet syftar på kommunens korttidsplatser. 9. Dagverksamhet Dagverksamhet är för personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans för att stärka brukarens resurser att leva ett självständigt liv. Dagverksamhet kan också beviljas som alternativ till avlösning för personer som vårdar långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning i hemmet. 10. Korttidsvistelse inom eller utanför kommunen Beviljas till personer som behöver extra stöd efter sjukhusvistelse på grund av sociala skäl, omvårdnad, boendeutredning eller vid vård i livets slut. Korttidsvistelse på annan ort kan beviljas om synnerliga skäl föreligger eller om plats på kommunens korttidsenhet inte är tillgänglig. 11. Särskilt anpassad bostad Beviljas till personer om följande villkor föreligger: om den nuvarande bostaden inte kan tillgodose den enskildes behov på ett skäligt och tillfredställande sätt utan omfattande bostadsanpassningar. om den enskildes allmänna hälsotillstånd omöjliggör ett tryggt och säkert boende i den nuvarande bostaden om den särskilt anpassade bostaden leder till ökad självständighet och utvecklar den enskildes resurser om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 12. Särskilt boende Beviljas till personer med ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov samt behov av service, stöd och trygghet dygnet runt som inte kan tillgodoses genom hemtjänst/hemsjukvård. Demensdiagnos ska ligga till grund vid beslut om särskilt boende med demensinriktning. I annat fall ska demenssjuksköterskan konsulteras Hjälp i särskilt boende I Lomma kommun tillämpas individuellt beslut om hjälp i särskilt boende. Besluten är detaljerade utifrån nedanstående insatser:

9 9(9) Personlig omvårdnad Trygghetslarm Stöd vid promenad/utevistelse Sociala aktiviteter Assistans till aktivitet Ledsagning till läkare, frisör etc Städning varannan vecka, vid behov varje vecka Uppfräschning i lägenheten Bäddning/renbäddning Tvätt, strykning/klädvård/enklare lagning Inköp livsmedel Inköp övrigt Rengöring av tekniska hjälpmedel 12.2 Val av boende I Lomma kommun tillämpas val av boende. Möjligheten för den enskilde finns att välja vilket boende som hon/han vill flytta till. Personer med en demenssjukdom har möjlighet att välja boende där det finns enhet med demensinriktning och personer med somatisk sjukdom har möjlighet att välja boende där det finns enhet med somatisk inriktning. Prioriteringsordningen som avgör i vilken följd sökande blir tilldelade lägenheter inskränker möjligheten att välja. Personer som vistas på korttidsplats har möjlighet att önska boende men får initialt flytta till anvisad plats. Därefter finns möjlighet för en flytt till sitt ursprungliga önskemål Äkta makar/sammanboende Om en partner blir beviljad ett särskilt boende och makarna/sammanboende framför önskemål om att bo tillsammans finns lägenheter på kommunens särskilda boenden som är anpassade för detta.

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning. 1(15) SOCIALFÖRVALTNINGEN Diarienr: SN 2010:77.739 Beslutsdatum: 2010-05-04 Ansvarig (titel och namn): Reviderad av (titel och namn): Revideringsbestämmelse: Reviderad den: Gunnel Edgren Enhetschef, myndighet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning. 1(16) SOCIALFÖRVALTNINGEN Diarienr: SN 2010:77.739 Beslutsdatum: 2010-05-04 Ansvarig (titel och namn): Reviderad av (titel och namn): Revideringsbestämmelse: Reviderad den: Magnus Holmberg Felicia Mellgren

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Kvalitetsstandard utförare

Kvalitetsstandard utförare Kvalitetsstandard utförare Hemtjänst 2009 09 23 Innehållsförteckning Övergripande...4 Målet med biståndet...4 Utförarens mål...4 För att uppnå kontinuitet...4 Larm...4 Vanligt förekommande insatser med

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning Ansvarig för rutin Ingela Holmström Ut Utfärdat 2016-08-29 Enheten för bistånd- och LSShandläggning Beslutad (av vem och datum) Verksamhetens ledningsgrupp, 2016-09-19 Uppdaterad och Giltig till och version

Läs mer

Schabloner för hemtjänsten

Schabloner för hemtjänsten Lidingö 2016-09-29 Schabloner för hemtjänsten Biståndshandläggaren beslutar om insatser. Varje insats har en schablontid med ett spann, där det är schablontiden som styr ersättningen. Det är inte säkert

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna av socialnämnden 2012-09-01 Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare Handläggare: Förvaltning: Avdelning: Datum: Elisabeth Widskog Socialförvaltningen Äldreomsorgsavdelningen 2013-03-27 socialnämnden

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07 MLO Norra Dalarna 2010-10-07 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna Postadress E-post Telefon Bankgiro Postgiro 792 80 MORA mora.kommun@mora.se 0250-260 00 991-1934 12 42

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 1999-01-01 Dokumentansvarig Förvaring

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8 Innehållsförteckning Inledning.. 2 Syfte.. 2 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2 Hjälp i hemmet.. 2 Korttidsvistelse... 8 Särskilt boende... 8 Ansökan om särskilt boende från enskild i annan kommun.....

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd

Riktlinjer för bedömning av bistånd Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2016-04-27

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Socialtjänsten Dnr 2011/76/730 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Reviderade av Socialförvaltningen 2008-02-27 Reviderade av ÄON 2009-02-12

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Hemtjänst Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Apoteksärende Bäddning Ledsagning till apotek. Företrädesvis sker inhandling av läkemedel planerat en gång per månad. Skulle ytterliggare

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer