Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen

2

3 Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5 Internutredningsavdelningens uppgifter...6 Kriminalunderrättelseverksamhet...6 Internutredningsavdelningen arbetar sammanfattningsvis på följande sätt...6 Anmälan...6 Två grundläggande förutsättningar är avgörande för den fortsatta handläggningen vid IU...6 Underrättelser och information...6 Insyn...6 Sekretessfrågor...7 Arbetsmetodik...7 Utredningsförutsättningar...7 Hur anmälningsflödet ser ut...9 Anmälningar...9 Målsägare...10 Polisen som anmälare...10 Beslag och hittegods...10 Arrester...12 Användande av skjutvapen...13 Kriminalunderrättelseverksamhet...15 Förtroendeskapande verksamhet...16 Förebyggande verksamhet...17 Anmälningsupptagning...18 Kompetensutveckling...19 Budget...20 Övrigt...21 Rapport till Rikspolisstyrelsen styrelse den 6 mars

4 Avdelningen för interna utredningar 4 Inledning Avdelningen för interna utredningar vid Rikspolisstyrelsen (IU) har varit verksam i tre år. Min uppfattning är att verksamheten fungerar bra och att den bedrivs med hög kvalitet. Arbetet inom avdelningen bedrivs i stort sett enhetligt och är mycket förtroendeskapande. Under december år 2013 påbörjades ett projektarbete inom ramen för Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten med syfte att förbereda inrättandet av avdelningen för särskilda utredningar. Projektet har arbetsnamnet OP-9. Samtidigt påbörjades projektet för inrättande av allmänhetens kontaktpunkt som kommer att ha avgränsning mot avdelningen för särskilda utredningar. Under det gångna året har samarbetet med åklagarmyndigheten (Riksenheten för polismål, RIP), Säkerhetspolisen och andra myndigheter fungerat väl. Det pågår f.n. en översyn av riksenhetens verksamhet där det ska klarläggas vilka ärenden som fortsättningsvis ska handläggas vid riksenheten. Översynen har påbörjats under Företrädare från IU deltar i detta arbete. Det kan särskilt noteras att det under året kommit in färre anmälningar än under 2012 men samtidigt har antalet lagföringar ökat. Antalet anmälningar minskade med ca 600. Det kan också noteras att av totalt ärenden, innehåller ca 850 påståenden om oriktigt/felaktigt bemötande. Området som särskilt kommer att granskas under 2014, kommer belysa hur bemötandet i olika situationer, t.ex. vid ingripanden och trafikkontroller, påverkar anmälningsbenägenheten. Dataintrång har, sedan realtidsbevakningen påbörjades vid slagning på eget personnummer, under 2013 minskat. Underrättelseinformation har under året genererat mycket arbete tillsammans med Säkerhetspolisen (ca 120 ärenden). Det viktiga kravet på särskild skyndsam handläggning uppnås i allt väsentligt. Utredningarnas genomströmningstid på IU är i genomsnitt 20 dagar. Cirka hälften av ärendena avslutas inom 4 dagar. De korta handläggningstiderna har uppnåtts genom en effektiv samordning av verksamheten, effektiva handläggningsrutiner och en ändamålsenlig ärendefördelning till åklagare och de utredande enheterna. En särskild skyndsam handläggning är till förmån för både anmälare och anmäld. Det gynnar även rättssäkerheten att inblandade parter har en händelse i färskt minne och att man av samma skäl inte tvekar att medverka i en eventuell utredning. Det är även viktigt att polismyndigheterna ges möjlighet att genomföra en eventuell arbetsrättslig utredning, eller på annat sätt reagera på en händelse, så nära som möjligt efter att den ägt rum. Åklagare och utredare går varje kvartal igenom ärenden där beslut eller andra åtgärder inte vidtagits under de senaste tre månaderna. Likaså träffas RIP:s och IU:s ledning minst en gång i kvartalet för att följa upp och utvärdera verksamheten och diskutera gemensamma frågor. Handläggningen av sekretessärenden ökar i omfattning. Begäran om att få ta del av allmänna handlingar hos IU görs av enskilda, media m.fl. Omkring 500 sekretessärenden har under året bedömts av IU. Det förs fortsatta diskussioner, inom ramen för översynen av RIP:s målområde, om att bl.a. Tull och Kustbevakning torde omfattas av IU:s utredningar. Inom dessa myndigheter utförs arbetsuppgifter snarlika Polisens. Rättssäkerheten skulle inte missgynnas av en enhetlig bedömning. Stefan Carp Tf chef IU

5 Inledning 5 Bakgrund Internutredningsverksamheten ska vara fristående från övrig polisverksamhet. IU:s kansli och en utredningsenhet är placerade i Stockholm. Övriga utredningsenheter är placerade i Umeå, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. All verksamhet är skild från annan polisverksamhet. På tre orter är avdelningen samlokaliserad med RIP. Bemanning Avdelningen består av 51 medarbetare varav 12 är civilanställda. IU har en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och 49 medarbetare fördelade på ett kansli och sex utredningsenheter. Varje internutredningsenhet leds av en enhetschef som är kommissarie. Under delar av 2013 har fem medarbetare (två enhetschefer och tre utredare) varit tjänstlediga för utlandstjänstgöring. IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda med flera inom polisen (RPSFS 2010:12, FAP 403-2). Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Tjänsteföreskrifter för IU. Rikspolisstyrelsens riktlinjer för hantering av ärenden enligt 5 kap polisförordningen (1998:1558). Överenskommelse mellan RIP och IU om handläggning av ärenden m.m.

6 Avdelningen för interna utredningar 6 Internutredningsavdelningens uppgifter Utredningsverksamhet IU utrder ärenden som har samband med arbetet när det i en anmälan till polisen har påståtts att en anställd inom polisen gjort sig skyldig till brott som har samband med arbetet eller på annat sätt förfarit felaktigt i sin myndighetsutövning när en person har skadats allvarligt antingen under sin vistelse i en polisarrest eller genom något som en anställd inom polisen har gjort i tjänsten när det i något annat fall kan bli fråga om att inleda förundersökning mot en anställd inom polisen för brott som har samband med arbetet när det gäller trafikonykterhetsbrott, olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik och smitning. IU utreder inga andra trafikbrott om det inte inträffat någon allvarlig skada om en polismyndighet beslutar att förelägga en ordningsbot eller själv inleder förundersökning. Beslut att lägga ned en förundersökning fattas alltid av åklagare oavsett om IU eller en polismyndighet utrett ärendet. IU utreder även ärenden som har ägt rum på fritiden när en anställd inom polisen kan ha gjort sig skyldig till brott som inte har samband med arbetet när en student vid Polishögskolan kan ha gjort sig skyldig till brott. När det gäller brott på fritiden utreder IU inte när endast penningböter är föreskrivet för brottet och polismyndigheten förelägger en ordningsbot eller själv inleder förundersökning. Beslut att lägga ned en förundersökning fattas alltid av en åklagare oavsett om IU eller en polismyndighet utrett ärendet. När vissa andra offentliganställda påstås ha begått brott utreder IU dessa. Åklagare, domare, ledamöter i t.ex. polisstyrelser, nämndemän och riksdagsmän. IU har även i undantagsfall några andra arbetsuppgifter av biträdande karaktär. Hjälp med expertkompetens till t.ex. JO, JK eller andra myndigheter. I mån av möjlighet biträda RPS samt polismyndigheterna med arbetsrättsliga utredningar. Kriminalunderrättelseverksamhet IU bedriver verksamhet som syftar till att klarlägga om en anställd inom polisen, vissa uppdragstagare eller polisstudenter utövar eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter att poliser umgås med kriminella eller bedriver kriminell verksamhet. Uppgifterna som lämnas har ett varierande innehåll och har sitt ursprung från olika källor. Verksamheten syftar till att ge åklagaren underlag att besluta om förundersökning ska inledas men det är lika viktigt att kunna klarlägga om uppgifterna inte har någon sanningshalt. Internutredningsavdelningen arbetar sammanfattningsvis på följande sätt Anmälan Ett ärende vid IU kan initieras genom att någon gör en anmälan hos en polismyndighet som sedan överför anmälan elektroniskt till IU någon lämnar en skrivelse (även via internet) med uppgifter om ett brott eller felaktigt beteende antingen till en polismyndighet eller direkt till IU en polismyndighet upprättar själv en anmälan som överlämnas till IU t.ex. om skador i arrester eller vid ingripanden någon ringer antingen till en polismyndighet eller direkt till IU och vill göra en anmälan

7 Internutredningsavdelningens uppgifter 7 en polismyndighet eller IU upprättar en anmälan utifrån uppgifter i media att anställda kan ha begått brott. Två grundläggande förutsättningar är avgörande för den fortsatta handläggningen vid IU alla anmälningar som kommer in till, eller upprättas vid IU, ska omedelbart överlämnas till åklagare för bedömning av om förundersökning ska inledas och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas alla förundersökningar ska bedrivas med särskild skyndsamhet. Varken den som anmäler eller den som är anmäld ska behöva vänta onödigt länge med att få besked om utgången av ett ärende. Möjligheten att nå ett bra utredningsresultat ökar också om målsägare, vittnen och andra berörda kommer till tals medan de ännu har en händelse i färskt minne. Dessutom får polismyndigheterna möjlighet att under samma förutsättningar genomföra en eventuell arbetsrättslig utredning. Underrättelser och information IU ska underrätta berörd polismyndighet när en anmälan kommit in när det under en förundersökning framkommer en misstänkt när en misstänkt erkänner brott när ett ärende är avslutat eller återupptagits. Insyn IU underrättar Rikspolisstyrelsens styrelse om inkomna och avslutade ärenden. Det sker genom att två ledamöter, som tillika är riksdagsmän, en gång var sjätte vecka träffar personal från IU och får information utifrån bestämda förutsättningar, slumpvis utvalda ärenden och särskilt uppmärksammade ärenden. De får även daglig skriftlig information med en kort beskrivning av innehållet i anmälningarna. Ledamöterna har även möjlighet att under vissa förutsättningar närvara vid förhör och andra utredningsåtgärder. Ledamöterna avger en rapport vilken överlämnas till Rikspolisstyrelsen i samband med dess årsrapport (bilaga1). Sekretessfrågor Under året har antalet ärenden som rör begäran att få ta del av allmänna handlingar ökat i stor omfattning jämfört med år Under 2013 handlades omkring 500 sekretessärenden. Rätten att ta del av allmän handling regleras i bl.a. Tryckfrihetsförordningen 2kap 1. Det är således viktigt att medborgarna har insyn i den statliga verksamheten. Samtidigt är det av vikt att skydda enskilda berörda. Sekretess prövas vid den enhet inom IU som handlagt ärendet eller vid kansliet. Prövningarna sker på ett likartat sätt, men lagstiftningen ger utrymme för olika tolkningar. Rättsavdelningen vid Rikspolisstyrelsen fattar myndighetsbeslut. Arbetsmetodik IU:s kansli leder, samordnar, följer upp och utvärderar avdelningens verksamhet. Utredningsverksamheten bedrivs i allt väsentligt vid internutredningsenheterna. IU:s kansli bereder ärenden som ska överlämnas för utredning och bedriver även egen utredningsverksamhet. Vid ledningen och styrningen av IU är en grundläggande regel att resurserna ska tillvaratas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt så att verksamheten lever upp till kravet på en särskild skyndsam handläggning. Några sätt att åstadkomma detta med bibehållande av hög kvalitet i utredningsarbetet är att genom en aktiv arbetsledning se till att utredningar inte blir liggande obearbetade under semestrar och annan frånvaro, att möjligheten att arbeta tillsammans i team tas tillvara i omfattande utredningar, att ärenden omfördelas eller resurser flyttas vid tillfälligt höjda arbetsbelastningar m.m.

8 Avdelningen för interna utredningar 8 konsekvent leva upp till överenskommelsen mellan åklagare och polis, om beslut och handläggningstider, gemensam uppföljning av pågående ärenden och att vid behov arbeta i team fördela ärenden till internutredningsenheterna, inte enbart utifrån var brottet begåtts, utan även genom att ta hänsyn till personalens kompetens, arbetsbelastning eller var det av andra skäl är lämpligast att brottet utreds bereda ärendena så fullständigt som möjligt vid kansliet innan de lämnas till utredning t.ex. komplettera med skriftligt material, klara ut eventuella oklarheter i anmälan m.m. brott som erfarenhetsmässigt fordrar mindre omfattande utredningsinsatser handläggs på ett sådant sätt att utrymme frigörs för utredning av brott som kräver mer omfattande utredningsinsatser, är mer komplicerade och där möjligheten till en särskild skyndsam handläggning är svårare att uppnå koncentrera de administrativa åtgärderna utnyttja möjligheten till elektronisk kommunikation i så stor omfattning som möjligt fördela funktioner för statistikinhämtning, beslagshantering, arkivering, förhörsutskrifter m.m. När det gäller kravet på särskild skyndsamhet, bör påpekas att IU inte disponerar över förundersökningen, utan beslut som är avgörande för ärendets handläggning fattas av åklagare. IU:s uppgift är att organisera och bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att polisens resurser och arbetsmetoder underlättar och skapar förutsättningar för särskild skyndsamhet vid handläggningen av ärendena. Utredningsförutsättningar IU:s verksamhet är speciell i jämförelse med annan utredningsverksamhet inom polisen på några avgörande punkter: en åklagare är alltid förundersökningsledare en åklagare leder utredningen även innan förundersökning inletts under s.k. förutredning alla anmälningar, oavsett innehåll, underställs åklagare för prövning det finns särskilda regler för vem som ska ta upp en anmälan och vem som ska hålla förhör m.m. kravet på särskild skyndsamhet gäller alla förundersökningar.

9 Anmälningar 9 Anmälningar Ett svårkommunicerat förhållande är den stora mängden inkomna anmälningar ställd i relation till antalet lagföringar. Under året har emellertid antalet lagföringar ökat trots en minskning av inkomna anmälningar. Förklaringarna till den stora skillnaden mellan inkomna anmälningar och antalet lagföringar är flera, men särskilt kan anges alla anmälningar, oavsett innehåll, överlämnas till åklagare för bedömning och ingår i det statistiska underlaget. Det är i de flesta fall anmälningar där den påstådda händelsen inte utgör något brott, gäller arbetsrättsliga förhållanden inom polisen m.m. möjligheterna att hantera klagomål om felaktiga beteenden på annat sätt än genom anmälan och åklagarinträde är begränsade inom ramen för gällande regelverk i ingripandesituationer har polisen både rätt och skyldighet att använda våld, dels för att skydda sig själv och andra, dels för att genomföra tjänsteåtgärder. Det ligger i sakens natur att samma händelseförlopp under de omständigheterna kan uppfattas på olika sätt många anmälningar ger uttryck för behov som varken polis eller åklagare kan tillgodose även om en förundersökning sällan läggs ned på grund av bevissvårigheter måste ändå understrykas att samma krav på rättssäkerhet gäller för polisanställda som för andra medborgare. Det innebär att såväl frikännanden i domstol som att utredningar läggs ned i brist på bevis måste accepteras även om den allmänna uppfattningen om skulden skiljer sig från domstolens eller åklagarens bedömningar att det råder osäkerhet hos polismyndigheterna och enskilda befattningshavare vilka ärenden som måste överlämnas till IU och åklagare och vad som kan handläggas i arbetsrättslig ordning den möjlighet att tillgodose en persons frågeställningar om vad polisen får eller inte får göra, vad som är lämpligt eller olämpligt, på annat sätt än genom anmälan och åklagarprövning tas inte tillvara i tillräckligt stor omfattning. Att möjligheten tas till vara är särskilt angeläget mot bakgrund av att förundersökning regelmässigt inte inleds i ärenden av den karaktären det är rimligt att anta att den som valt att bli polis också har låg benägenhet att begå brott. Hur anmälningsflödet ser ut Under detta avsnitt presenteras en redovisning av årets inkomna och upprättade anmälningar. Statistik internutredningsavdelningen 2013 avseende samtliga inkomna ärenden m.m. Ej Nedlagdström Genom- Inkomna Antal Redov. Inledd inledd Trafik- IU-enhet ärenden brott till åkl FU FU ärenden i dagar ärenden Stockholm ,5 11 Göteborg ,2 7 Malmö ,2 4 Linköping ,0 3 Västerås ,0 5 Umeå ,9 6 Kansliet ,8 2 Summa ,5 38 Meddelade domar 2013 Totalt: 76 Brott i tjänsten: 53 Fällande 39 Ogillat 14 Brott på fritiden: 23 Fällande 18 Ogillat 5 Uppgifterna kommer från RIP:s preliminära årsrapport. Närmare information gällande domar m.m. finns i RIP:s årsrapport för Under år 2013 har 6212 anmälningar inkommit, eller upprättats vid IU, vilket är en minskning med

10 Avdelningen för interna utredningar 10 ca 600 ärenden jämfört med föregående år. Totalt omfattar ärendena 7201 påståenden om brott. Åklagare har inlett förundersökning i ungefär 29 % av årets inkomna ärenden medan förundersökning inte har inletts i 71 % av ärendena. Antal ärenden som redovisats till åklagare har ökat med 44 % jämfört med Genomströmningstiderna följs upp regelbundet. Genomströmningstiden är tidsperioden (antal dagar) från att ett ärende registreras i IU:s datasystem tills tiden då ärendet slutredovisas. Genomströmningstiden för IU:s ärenden var 20,5 dagar. Den kortaste genomströmningstiden har IU:s kansli med 3,8 dagar. Jämfört med föregående år skedde totalt en minskning med ca en dag. I de ärenden som handläggs på internutredningsenheterna har i regel förundersökning inletts och genomströmningstiderna blir därför längre och varierar i tid över året. 44,5 % av samtliga ärenden handlades på IU:s kansli. I ett fåtal av dessa inleddes förundersökning medan åklagaren i övriga ärenden inte inledde förundersökning, främst beroende på att den anmälda händelsen inte varit brottslig. 32 ärenden inkomna före den 1:a januari 2013 var vid årets slut fortfarande under utredning. Vid utgången av 2013 fanns 54 ärenden äldre än 6 månader. Antalet anmälda brott för samtliga polismyndigheter var 2013: Antalet inkomna ärenden för samtliga polismyndigheter var 2013: (uppgifter från Polisens årsredovisning). Beskrivning av inkomna ärenden Brottskategori, antal anmälda brott Tjänstefel inkl. grovt tjänstefel Misshandel mot kvinna/man 18 år eller äldre, obekant med offret Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri Dataintrång Under hösten 2013 har en omkörning av programmet för verksamhetsuppföljning, VUP, genomförts för perioden Omkörningen genomfördes då det framkommit att resultatmåttet för bearbetade ärenden historiskt visat fel utfall för brottskategorierna tillgreppsbrott (exkl. i butik), narkotikabrott, trafik brott, tillgrepp i butik och övriga specialstraffrättsliga brott. Omkörningen har dock omfattat samtliga brottskategorier och samtliga resultatmått i RAR och Pust. Detta får konsekvensen att de utfall för 2011 och 2012 som redovisades i avdelningen för interna utredningars årsrapport 2012 kan skilja sig från de utfall för motsvarande period som redovisas i avdelningen för interna utredningars årsrapport Den dominerande brottsrubriceringen är tjänstefel. Tjänstefel används även som brottsrubricering när brottspåståendena är osäkra. Minskningen sedan 2012 av ärenden gällande dataintrång beror till stor del på att allt flera har blivit lagförda och att detta har spridit sig inom myndigheterna. Av det totala antalet anmälningar rör ca 200 anmälningar civilanställd personal och ungefär 250 anmälningar rör andra än polisanställda t.ex. åklagare, domare, riksdagsledamöter och liknande. Cirka 5750 anmälningar avser poliser. Ett drygt hundratal anmälningar har avvisats eller överlämnats till annan myndighet då de inte rör personal som IU ska utreda. I 4409 ärenden, dvs ca 71% av den totala mängden, har åklagaren beslutat att inte inleda förundersökning. I de flesta fall av skälet att gärningen inte utgör något brott. En stor del av samtliga anmälningar under året har en sådan karaktär att de under andra förutsättningar överhuvudtaget inte skulle bli föremål för prövning av en åklagare. Exempel på detta är anmälningar där det, enligt IU:s uppfattning, med all tydlighet framgår att det rör sig om uppenbart obefogade anmälningar, att det inte rör sig om brott, rent arbetsrättsliga förhållanden har anmälts, dubbelanmälningar, anmälningar med oförståeligt innehåll m.m. Synpunkterna innebär ingen värde-

11 Personerna på bilden har inget samband med texten. Anmälningar 11

12 Avdelningen för interna utredningar 12 ring av rätten att göra anmälan, men bör ändå tas i beaktande när slutsatser ska dras av anmälningar mot polisanställda. En annan erfarenhet är att uppmärksammade händelser i media, t.ex. av politisk karaktär eller i form av uppmärksammade ingripanden, leder till ett antal följdanmälningar av personer som inte varit involverade i händelserna. Ett sådant exempel är det s.k. romregistret. Tidningen Dagens Nyheter publicerade en serie tidningsartiklar i september 2013 där man gjorde gällande att Polismyndigheten i Skåne upprättat ett olagligt register över mer än 4000 romer. Händelsen uppmärksammades och ett antal anmälningar kom in till IU. Anmälningar upprättas också efter ingripandesituationer, vid drogkontroller eller fordonskontroller, vid ageranden i krogmiljö o.s.v. Anmälningarna avser mestadels påståenden om ingripanden med onödigt våld, kränkningar och dylikt. Personer som kontrollerats av olika skäl uppger sig ofta vara trakasserade och kränkta. Målsägare I de anmälningar som inkommit till IU under 2013 förekommer 4788 fysiska målsägare. Av dessa är 73 % män/pojkar och 27 % är kvinnor/ flickor. 194 målsägare är 17 år eller yngre. De allra flesta målsägare förekommer i en anmälan vardera. Det finns även personer som är målsägare i fem eller fler anmälningar vardera (upp till 54 anmälningar). Tillsammans förekommer dessa 41 målsägare i 399 anmälningar. samtliga anmälningar. Cirka 50 anmälningar har gjorts av åklagare. Beslag och hittegods Beslagtaget gods som vanligtvis försvunnit är t.ex. smycken, kontanter, mobiltelefoner och narkotikaklassade preparat. Ett stort arbete läggs ner på att utreda dessa ärenden. En polis greps under året på bar gärning efter en lång tids utredningsarbete. Flera tidigare anmälda stölder kunde i och med detta klaras upp. Hittegods som försvunnit, skadats eller lämnats ut felaktigt är oftast smycken eller kontanter. Det alldeles övervägande antalet anmälningar leder inte till någon rättslig åtgärd, det gäller både anmälningar av polisen och av enskilda. Ett av skälen är att det ofta inte går att klara ut vad som är anledningen till att godset försvunnit. Av anmälningarna framgår att det fortfarande förekommer brister i hanteringen och förvaringen av beslag och hittegods, i rutiner och i tillsynen över egendom som polismyndigheterna har ansvar för. Det finns anledning för polismyndigheterna att se över sina handläggningsrutiner och sina förvaringsrutiner och etablera metoder att förebygga att gods försvinner, lämnas ut till fel personer o.s.v. Även om det inte går att klarlägga om det förekommer brott i samband med att gods försvinner är händelserna skadliga för allmänhetens förtroende för polisen och genererar även en dålig arbetsmiljö. Polisen som anmälare Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna som juridiska personer, upprättar i många fall själva anmälningar när de uppmärksammar brister eller felbeteenden. Under året har det inkommit cirka 960 sådana anmälningar, vilket är ungefär 15 % av

13 Anmälningar 13 I princip inleder alltid åklagaren förundersökning i dessa fall. Arrester Under året har 470 anmälningar med anknytningar till polisarrester kommit in till IU. Ärenden i arrest 2013 Polis/ Arrestvakt misshandlat intagen Intagen skadat sig själv, inkl. sjukdom Självmordsförsök Polismyndighet Stöld i arrest Dödsfall Stockholm Gotland Västra Götaland Halland Skåne Kronoberg Kalmar Blekinge 1 Södermanland Östergötland Jönköping Västmanland Värmland Dalarna Gävleborg Uppsala 2 5 Örebro 3 2 Västernorrland Jämtland Västerbotten 3 2 Norrbotten Summa: Ärenden i arrest Hela riket avser stölder 89 misshandel 88 intagna som skadat sig själva eller drabbats av sjukdomsfall 49 som bedömts som självmordsförsök 3 avser dödsfall Bland anmälningarna gällande arrest finns även ett drygt hundratal anmälningar som bl.a. avser klagomål av olika slag som dock inte redovisas i årsrapporten. Statistiken är manuellt framtagen med hjälp av sökord i ärendehanteringssystemet RAR. När det gäller stölder rör de flesta anmälningarna Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. När det gäller misshandel rör de flesta anmälningarna Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. När det gäller självförvållade skador rör de flesta anmälningarna Västernorrlands och Gävleborgs län. Användande av skjutvapen Skjutningar inom polisen 2013 Polismyndighet Verkanseld Varningsskott Vådaskott Nödvärn Stockholm Gotland Västra Götaland Halland 1 1 Skåne Kronoberg Kalmar 1 Blekinge Södermanland 1 Östergötland 1 1 Jönköping Västmanland 1 Värmland 3 Dalarna Gävleborg Uppsala Örebro Västernorrland Jämtland Västerbotten 1 Norrbotten 1 Summa: Skjutningar Hela riket Redovisningen görs med förbehåll att alla tillfällen som vapen använts inte kommit till IU:s kännedom.

14 Avdelningen för interna utredningar 14 Verkanseld har avgivits vid 15 tillfällen med anledning av nöd/nödvärn/laga befogenhet. De flesta fallen har inträffat i Stockholms och Västra Götalands län. Några uppmärksammade tillfällen då verkanseld har avgivits är: Polisinsats i Husby mot knivbeväpnad man i lägenhet Polisinsats i Varberg mot knivbeväpnad man på öppen gata Polispatrull attackeras av knivbeväpnad man vid flyktingförläggning i Hagfors Polisingripande i samband med pågående rån i Södertälje Polisens användande av tjänstevapen är reglerade i RPS föreskrifter och allmänna råd (FAP 104-2) om Polisens skjutvapen m.m. När en polis har avlossat skott med avsikt eller av våda ska polisen underrätta närmaste förman/polischef omedelbart. En skriftlig rapport om händelsen skall inges till RPS. Ett ärende som rör användande av skjutvapen ska inte med automatik överlämnas till IU. Om en person har skadats allvarligt med anledning av verkningselden eller om det i något annat fall kan bli fråga om att inleda förundersökning med anledning av verkningseld eller vådaskott, ska ärendet överlämnas till IU för vidare bedömning av åklagare. Bedömningen av om det finns anledning att lämna över ärendet åligger den berörda polismyndigheten men även RPS som tar emot den skriftliga rapporten om vad som hänt. Av rapporten till RPS bör framgå om ärendet överlämnats till IU/åklagare.

15 Kriminalunderrättelseverksamhet 15 Kriminalunderrättelseverksamhet 86 underrättelseärenden har handlagts av IU. IU tar regelbundet emot underrättelseuppslag som rör anställda i hela landet. Samtliga uppslag handläggs av särskilt utsedda medarbetare vid internutredningsenheten i Stockholm och Västerås. Övriga enheter har på samma sätt utsett befattningshavare för att medverka i detta arbete. IU samverkar särskilt med SÄPO och polismyndigheternas verksamhetsskydd. Ett ärende handläggs inom ramen för en särskild undersökning. Detta innebär att om ett ärende indikerar brottslig verksamhet, att en polisanställd, viss uppdragstagare hos polisen eller polishögskoleelev utövar eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet, fortsätter ärendet/uppslaget med att analyseras och bearbetas. Detta sker genom traditionellt underrättelsearbete med hjälp av källor, internetspaning, analys av datatrafik m.m. Kommer det fram uppgifter i den särskilda undersökningen som gör gällande att en sådan anställd gjort sig skyldig till brott eller kan misstänkas för brott av allvarligt slag tas kontakt med åklagare för prövning. Åklagaren är särskilt utsedd vid RIP och underrättelseärenden hanteras av särskild utsedd polisman vid IU. Arbetet med underrättelseuppslag är en mycket viktig del av IU:s verksamhet, inte bara för att påvisa eventuell brottslig verksamhet av en anställd utan även för att konstatera att så inte är fallet. Arbetet förutsätter också ett förtroendefullt samarbete med polismyndigheterna. IU:s underrättelseuppslag diarieförs i ett hemligt diarium med högt sekretesskydd på IU:s kansli.

16 Avdelningen för interna utredningar 16 Förtroendeskapande verksamhet Som inledningsvis omnämnts kommer en allmänhetens kontaktpunkt att inrättas med början år Detta kommer förhoppningsvis att påverka förtroendet för polisen och rättsväsendet positivt. Alltför många vill egentligen inte göra en anmälan utan vill ha svar på sina frågor om vad polisen får eller inte får göra, eller få någon form av ursäkt eller upprättelse. Skrivelser som lämnas över eller inkommer till IU är många gånger svåra att tyda och det är ofta oklart vad avsändaren egentligen vill. När förutsättningarna finns kan det vara lämpligt att ta kontakt med avsändaren och klara ut avsikten med skrivelsen. Avsändarens uppfattning är inte avgörande för om en anmälan ska upprättas eller inte, men genom sådana kontakter kan man avskilja händelser som är av enklare eller rent arbetsrättslig karaktär. Ett litet antal anmälningar leder till påföljd och ett fåtal avslutade ärenden resulterar i disciplinära åtgärder efter arbetsrättsliga utredningar vid polismyndigheterna. Däremellan finns uppskattningsvis tusentals ärenden där det i de flesta fallen inte inletts förundersökning därför att det inte varit fråga om något brott. Oavsett brott eller inte så finns det bakom de flesta anmälningar en människa som känner sig felbehandlad, kränkt eller som inte fått svar på sina frågor.

17 Förebyggande verksamhet 17 Förebyggande verksamhet Det är viktigt att polismyndigheterna så långt det är möjligt, i förebyggande syfte, använder de kunskaper och erfarenheter som de får från IU:s avslutade ärenden. Förhållanden som bör uppmärksammas är t.ex. bristfälliga rutiner, felaktiga arbetsmetoder, brister i bemötandet av människor och brister i kompetens. Ur ett förebyggande perspektiv är det också viktigt att veta om en och samma anställd återkommer i anmälningar eller i disciplinära sammanhang. Genom att sprida kunskap om beteenden, arbetsmetoder m.m. som vanligtvis genererar internutredningar och arbetsrättsliga utredningar kan antalet anmälningar begränsas. Information av det här slaget bör vara ett naturligt inslag i polisutbildningen liksom vid personalsammankomster i polismyndigheterna. Förutsättningarna att lyckas i det förebyggande arbetet ökar genom ett effektivt samarbete med Riksenheten för polismål. Under året har personal från IU besökt flera polismyndigheter, Polishögskolan och polisutbildningarna för att träffa i första hand polisstudenter, nyanställda vid myndigheten och ge information om IU och erfarenheter som dragits av verksamheten. Polismyndigheternas kontaktpersoner och IU har dagliga kontakter.

18 Avdelningen för interna utredningar 18 Anmälningsupptagning En viktig förutsättning för att uppnå en så skyndsam handläggning som möjligt är att anmälningarna håller hög kvalitet. Det är viktigt att alla personuppgifter är riktigt ifyllda och att adressuppgifter och telefonnummer är kontrollerade. Ett grundläggande krav är att det av anmälan framgår vad anmälaren vill anmäla och vad han åberopar för skäl till sin anmälan och att eventuellt material, skrivelser m.m. bifogas anmälan i anslutning till att den överlämnas till IU. Bestämmelserna i internutredningsförordningen innebär inte att reglerna om primärutredning och anmälningsupptagning i 20 kap. 3 tredje stycket rättegångsbalken sätts ur spel. Innan förundersökning inletts, får en polis hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen. En polis som tar upp en anmälan ska vidta de utredningsåtgärder som är möjliga. Om en person skadats under vistelse i arresten eller påstår att han/hon blivit misshandlad vid ett ingripande, ska eventuella skador dokumenteras och vederbörande tillfrågas om hur skadorna uppkommit och om han/hon vet vem som orsakat dem. Åtgärder som inte utan olägenhet kan skjutas upp ska vidtas, t.ex. säkra bevis i form av övervakningsfilmer.

19 Kompetensutveckling 19 Kompetensutveckling Kompetensinventering sker vid utvecklingssamtal där möjlighet ges att klarlägga vilken kompetens som saknas. Under året har två medarbetare genomgått utbildningen det direkta ledarskapet inom polisens chefsförsörjningsprogram. Två medarbetare har genomgått särskild utbildning för förberedande utlandstjänstgöring. Tre medarbetare har genomgått introduktion i verksamhetsuppföljning, VUP. En medarbetare har genomgått första steget rörande civilutredare. Fyra medarbetare har deltagit i utbildning i pågående dödligt våld, PDV. En stor del av avdelningens medarbetare har genomgått utbildning i offentlighets- och sekretesslag. Samtliga chefer har genomgått utbildningen att leda i förändring. Två kompetenshöjande konferenser har genomförts, varav en tillsammans med RIP. På konferenserna har bl.a. aktuella ämnesområden och uppmärksammade rättsfall presenterats och diskuterats.

20 Avdelningen för interna utredningar 20 Budget 2013 års budget var ca 38,5 miljoner kronor. Utfallet av verksamheten följs noga. Året avslutades med ett 99 % utfall av årsbudgeten. Av det planerade budgetutfallet har kostnaden för resor varit osäker. Detta kan förklaras med att det arbete som avdelningen utför innebär mycket resor som i förväg är mycket svårt att uppskatta omfattningen av.

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011 Avdelningen för interna utredningars årsrapport 2011 Innehåll Inledning och sammanfattning 3 Bakgrund 4 Bemanning 4 Internutredningens verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. 5 Internutredningsavdelningens

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Avdelningen för särskilda utredningar Rapport från OP 9 OP 9 2014-06-30 Innehåll Avdelningen för särskilda utredningar... 3 Uppdrag... 3 Uppdrag

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Hanteringen av mängdbrott

Hanteringen av mängdbrott RiR 2010:10 Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för polis och åklagare ISBN 978 91 786 218 2 RiR 2010:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-05-20

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Centrala samverkansgruppen Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande misstanke om brott mot arbetsmiljölagstiftningen m.m. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25 Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet PM 2013-11-25 Stiftelsen Tryggare Sverige Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet Adress: Stiftelsen

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer