Vi förädlar avfall till värdefull råvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi förädlar avfall till värdefull råvara"

Transkript

1 Vi förädlar avfall till värdefull råvara Miljö redovisning 2014

2 2 SITAS MILJÖARBETE 94 % återvinningsgrad Hej! Drygt 94 procent av allt material som kom in på SITAs anläggningar under 2013 återvanns. Materialhantering Tillsammans med våra kunder arbetar SITA för ett miljömässigt hållbart samhälle. Genom att omvandla dagens avfall till morgondagens råvara bidrar vi till en cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra partners kommuner, industrier och privat personer att upp nå sina miljömål. Samtidigt som vi svarar upp mot våra egna och samhällets krav på ökad materialåtervinning. I årets miljöredovisning ger vi några konkreta exempel på detta. På våra återvinningsanläggningar återvinner vi drygt 94 procent av det avfall som vi behandlar. Vi minskar också vår egen belastning på miljön genom att köra snålt och testa nya bränslen såsom biodiesel av rapsmetylester. Läs om Bio Simplex, vår egen lösning som gör livsmedelsbutikerna till miljövänliga biogasproducenter. En låda kasserad frukt får nytt liv som drivmedel i bussar och bilar. Vi är också stolt partner till några av landets största sport- och nöjesevenemang. Från och med i år samarbetar vi även med En Svensk Klassiker med tävlingar som Vasaloppet, Vätternrundan och Lidingöloppet. Tillsammans med arrangörerna siktar vi mot att skapa åter vinning i världsklass ton koldioxid besparade SITAS återvinning miljön under 2013 Återvinningen av avfallet som SITA samlar in bidrar till en klimatnytta som är större än transporternas negativa effekt genomsnittsvillor som SITA producerat värme till SITA levererar avfallsbränsle till fjärrvärmeverk där det genom energiutvinning omvandlas till el och värme. Trevlig grön läsning! 80 km/h Mårten Widlund, vd SITAs fordon är hastighetsbegränsade

3 SITAS MILJÖARBETE 3 dubbelt miljöarbete Inom SITA går det interna och externa miljöarbetet hand i hand. Vi utvecklar nytänkande tjänster för effektiv avfallshantering hos våra kunder. Samtidigt ser vi till att minska vår egen miljöbelastning genom att bland annat successivt gå över till alternativa bränslen för våra 700 tunga fordon. CirkuläR ekonomi deponi energi kraftvärmeverk, biogasproduktion Råmaterial Energi 2. Paketering och distribution till konsument 1. Produkttillverkning 8. ÅtervunnA produkter och återvunnet material Ekonomiska cykeln Avfallshanterings-cykel 7. Återvinning 3. Produktanvändning 4. förbrukat material 5. generering av avfall 6. insamling och logistik Så här ser Henrik Linnarsson, miljö- och kvalitetschef inom SITA, på miljöarbetet för kunderna: SITA arbetar för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och bli ny råvara. SITA sätter fart på det ekologiska och ekonomiska kretsloppet genom att optimera alla delar i avfallskedjan. Vi hjälper våra kunder att förbättra deras miljöprestanda och därmed stärka miljöprofilen. Hela tiden jobbar vi med att utveckla effektiva lösningar som bidrar till en bättre miljö genom ökad återvinning. I nästa steg ser vi till att det vi återvinner blir till råvaror som förs in i kretsloppet igen. Återvinningsgraden är nu drygt 94 procent. Hastighetsbegränsning, Eco driving och alternativa drivmedel minskar ut släppen från SITAs insamlingsfordon. Nytänkare för våra kunder: MiljöCirkeln Bygg på export Miljöcirkeln Bygg är ett unikt koncept för att ta hand om och återvinna byggavfall. SITA erbjuder nu också rivning och återvinning av rivningsavfall. Kunderna får en nyckelfärdig lösning som innebär att man sparar pengar när källsorteringen ökar. Konceptet är en växande framgång och har under året fått stor uppmärksamhet inom vår internationella koncern. Det kan bli en exportprodukt. Matavfall blir biogas Bio Simplex är en egenutvecklad lösning som omvandlar livsmedelsbutikernas kasserade mat till miljövänlig biogas. Butikerna lägger matavfallet i Bio Simplex där det bearbetas och separeras från förpackningarna. Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning och får nytt liv som biogas och gödsel. Växer i Sverige SITA är ett expansivt företag och nya anläggningar byggs eller tas över för att effektivisera logistiken internt, samtidigt som det blir närmare för kunderna. I Älmhult och Jönköping har vi tagit över omlastningsanläggningar för farligt avfall. Vi har även etablerat oss i Umeå och Kalmar. Förebild i miljötänkande: Eco-driving och rapsolja SITAs övergripande miljömål är att minska företagets utsläpp till luft, mark och vatten. Det målet är ledstjärnan i det strategiska arbetet med att minska utsläppen från våra insamlingsfordon. Ett sätt att sänka bränsleförbrukningen är att köra snålt, så kallad eco driving. Alla SITAs förare utbildas i denna körstil och fordonen är dessutom hastig hetsbegränsade till max 80 km/h. Vi testar också alternativa drivmedel som biodiesel av rapsmetylester. I Norrköping, där SITA hämtar hushållsavfall, körs redan alla fordon på RME (Rapsmetylester). Resultatet är 70 procent minskade koldioxidutsläpp. Certifiering ger koll Hela SITAs verksamhet är miljö certifierat enligt ISO Miljö lednings systemet hjälper oss att systematiskt minimera negativ påverkan på miljön och omgivningen. Certifieringen ger ett ramverk för att hålla kontroll på att vi följer alla lagar och regler. Certifieringen innebär också att vi årligen granskas av utomstående miljö- och kvalitetsrevisorer.

4 4 SITAS MILJÖARBETE: Säkerhetsveckan Säkerhetsveckan för en tryggare arbetsmiljö Många medarbetare inom SITA arbetar i riskfyllda miljöer. Genom att ständigt stärka alla medarbetares säkerhetsmedvetande tas nya steg mot målet en olycksfri arbetsplats. En stor satsning under 2013 var säkerhetsveckan som enga gerade hela företaget. Allt hänger samman, en säker arbetsmiljö är en förutsättning för att SITA ska fortsätta att vara ett av landets ledande företag inom åter vinning och avfallshantering. Vi ska genom vårt säkerhetstänkande vara en förebild i trafiken och i hur vi agerar ute hos kunderna och på våra anläggningar. Det säger Annika Karlsson, EQS Controller med ansvar för miljö, kvalitet och säkerhet. Hon är också samordningsansvarig för hela SITA Sveriges säkerhetsarbete. 10 livsviktiga regler Under säkerhetsveckan ordnades arbets platsträffar runt hela Sverige med SITAs företagsledning på plats för att visa säkerhetsarbetets betydelse. Inom koncernen har vi även utarbetat 10 livsviktiga regler som ska leda till en ännu säkrare arbetsmiljö. Dessa regler informerade vi om under säkerhetsveckan, berättar Annika Karlsson. Man talade mycket om hur man förebygger olyckor genom att alltid ha dessa 10 regler i åtanke. Men också om vikten av att hålla ordning på fordon, anläggningar och kontor. Information gick till samverkande företag och till kunder som besöker anläggningarna. Säkerhetsveckan 2014 Under säkerhetsveckan 2014 ligger fokus på att fortsätta att bygga en säkerhetskultur där medarbetarna tar SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT: LIVSVIKTIGA REGLER Se upp för fordon, maskiner och föremål i rörelse. Alkohol och droger är inte tillåtet på arbetsplatsen. Signalera, sänk hastigheten och titta noggrant i speglarna innan du svänger eller backar. Handsfree ska alltid användas vid telefonsamtal då fordonet är i rörelse. Vid all annan användning av telefon eller dator ska fordonet stå stilla. Vid heta arbeten ska brand- och explosionsrisker tas bort innan arbete påbörjas. Gå eller stå inte under hängande last. Kontrollera innan arbete påbörjas att det inte finns kvar någon energi i form av t.ex. elekticitet, spända maskindelar eller vätskor under tryck. Luften ska kontrolleras innan du går in i ett slutet utrymme samt regelbundet under arbetets gång. Använd fallskydd när du arbetar på hög höjd. Kontrollera att väggstöd är på plats vid arbete i ett dike eller grop. ANVÄND ALLTID VARSELKLÄDER DÅ DU ÄR I TJÄNST! De 10 livsviktiga reglerna ska leda till en ännu säkrare arbetsmiljö. ansvar för sig själva och kollegorna men också för kunder och medtrafikanter. Arbetet med riskbedömning av platser fortsätter för att förebygga olyckor vid till exempel backning, skymd sikt och vid hämtning på skolor och dagis. YKB-utbildningar YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett kort för yrkesförare som visar att de har klarat de högt ställda kraven utbildade SITA 800 medarbetare under cirka timmar i YKB. Under 2013 var temat lagar och regler vilket inkluderar till exempel kör- och vilotidsregler och regler för färdskrivare. Under 2014 är inriktningen sparsam körning. Drogfri arbetsplats Det råder nolltolerans vad gäller droger och alkohol på SITAs arbetsplatser. Alla transportfordon som köpts in sedan 2006 har alkolås. Även förmåns- och tjänstebilar har alkolås. Inom SITA genomförs cirka 100 slumpvisa drogtester varje år. Alkolås finns sedan 2006 i alla transport fordon som SITA köpt in.

5 SITAS MILJÖARBETE: ÅTERVINNING 5 Återvinning mot nya höjder Återvinningen stiger och deponeringen störtdyker. Så kan man sammanfatta det senaste decenniets utveckling på SITAs tre fullskaliga återvinningsanläggningar Kovik, Forsbacka och Rödjorna. Nya metoder gör att avfall kan återvinnas istället för att deponeras, säger Anna Janackovic. Går man tillbaka till början av talet så hamnade en mycket stor del av det som vi tog emot i deponier. Idag återvinner vi nästan allt som kommer in och förädlar avfallet till ny råvara med ett kommersiellt värde. SITA är ledande i denna utveckling och totalt återvinner vi drygt 94 procent av det avfall som SITA behandlar. Det berättar Anna Janackovic, chef för behandling och specialavfall. Deponigas värmer bostäder Det finns många exempel på att det som återvinns gör nytta och bidrar till ett miljövänligare samhälle. Från behandlingsanläggningen i Kovik transporteras deponigas och värmer upp hemmen i Gustavsberg, Värmdö kommun. Vinsterna är flera, gasen ersätter fossil olja och är dessutom billigare. Tryck från myndigheter Det finns en mängd orsaker till att åter vinningen stiger och deponeringen sjunker från år till år. För att vi i återvinningsbranschen ska lyckas är det viktigt att det finns ett driv i branschen men även hos lagstiftaren. Det har vi sett exempelvis genom målsättning för materialåtervinning inom byggsektorn, införande av deponiskatt samt deponeringsförbud av utsorterat brännbart och organiskt avfall, säger Anna Janackovic. ökar återvinning Anna förklarar samtidigt att SITA gör en stor insats för att ytterligare öka återvinningen. Tidigare gick till exempel madrasser till deponering, men utvecklandet av nya krossmetoder gör att också madrasser kan återvinnas och bli till ny råvara. En allmän utveckling är den ökande graden av källsortering vilket ger renare flöden av det som kommer in till anläggningarna. SITA bidrar till den ständigt ökande källsorteringen via bland annat vårt populära koncept Miljöcirkeln. För byggbranschen har vi skapat ett unikt koncept där vi nu också tar hand om rivningsavfallet. Men det gäller också att vara nytänkande kring hur man använder det avfall som inte kan återvinnas. På Kovik återanvänder vi en del av detta material som vägunderlag. Med utveckling av tekniker kan det i framtiden vara intressant att omhänderta det deponerade brännbara avfallet och det kan bli en viktig tillgång till värmeverken då mer och mer organiskt material går till gasproduktion i stället för att, som idag, förbrännas. SITAs anläggningar 54 mottagnings- och sorterings anläggningar. 3 fullskaliga anläggningar med heltäckande verksamhet i form av sortering, återvinning, behandling och deponering: Kovik, Forsbacka och Rödjorna. Exempel på material som fortfarande deponeras är kakel, porslin och fönsterglas. Men utvecklingen går framåt och nya behandlingar och användningsområden utvecklas.

6 6 SUEZ ENVIRONNEMENT KONCERNEN I VÄRLDEN 2013 Varje dag hanterar miljökoncernen SUEZ ENVIRONNEMENT och dess dotterbolag, däribland SITA Sverige, utmaningen att skydda våra gemensamma naturresurser genom att erbjuda innovativa lösningar till industrin, myndigheter och till miljontals människor. Vi levererar dricksvatten till 92 miljoner människor, servar 65 miljoner människor med avfalls- och vattenbehandlingstjänster och samlar in avfall som produceras av 52 miljoner människor anställda avfallsbehandlingsanläggningar vattenbehandlingsanläggningar människor förses med avfallstjänster människor förses med dricksvatten

7 SUEZ ENVIRONNEMENT 7 AvfallSHANTERING & VattenRening AVFALLSHANTERING VATTENRENING Innovation, forskning och utveckling 74 miljoner euro i budget 400 forskare i världen 65 forsknings- och utvecklingsprogram 50 miljoner euro i budget för Cleantech blue orange fund avfallstrappan Varje dag hanterar miljökoncernen SUEZ SUEZ ENVIRONNEMENT har anställda SITA ENVIRONNEMENT arbetar enligt avfallstrappan och dess dotterbolag som grundar sig på ett och EU-direktiv en närvaro och på fem kontinenter. anger utmaningen en prioriteringsordning att skydda resurserna för hur genom avfall bör behandlas Naturresurserna för att uppnå är inte oändliga. På SITA EU:s att erbjuda miljömål. innovativa lösningar till industrin arbetar vi för en mer hållbar miljö genom och till miljontals människor. att åter vinna avfall till råvara och hjälpa Vi levererar dricksvatten till 92 miljoner människor, gör avfalls- och vatten- minimering våra kunder att nå sina miljömål. avfallsbehandlings tjänster för 65 miljoner människor och samlar in avfall som produceras Återvinning Återanvändning av 52 miljoner människor. Energiutvinning Deponering

8 8 SUEZ ENVIRONNEMENT: INNOVATIONER HIGH5 FÖR Glasåtervinning Fyra olika färger på glas sorteras i en ny glas återvinningsanläggning i Antwerpen, Belgien. Denna anläggning som kallas High5 är ett resultat av banbrytande optisk sorteringsteknik för glasåtervinning. Produkten är framtagen genom ett industriellt partnerskap mellan SITA och Sibelco, världsledande leverantör av mineraler till glasindustrin. High5-anläggningen kan återvinna ton glas per år, och är den första anläggningen i världen som kan separera de inkommande flödena i fyra olika kvaliteter. En initial manuell sortering skiljer glaset från annat avfall (såsom metallfolie, plast, etc.). Därefter tas metaller bort inifrån råglas med luft-skur och sug, samt med den nya tekniska innovationen med ljus i slutbearbetningsstadiet. Det färgade råglaset passerar genom senaste generationens optiska sorterare. Flödet sorteras i fyra färger: vit, grön, gul och rödbrun. Maskinerna kan också rena och utvinna resterande kristall, porslin och keramik, som är oönskat i glasråvaran. ökad återvinning Den unika kvaliteten på glasavfall som produceras av High5 innebär att anläggningen avsevärt kommer att öka andelen återvunnet glas och därmed medverka till att bevara naturresurser. Detta kommer också att spara energi och minska ut släppen av växthusgaser. Anläggningen är unik i Europa med tanke på kvaliteten på produkterna. Dessutom ligger anläggningen i en hamn och är tillgänglig med båt. Anläggningen är ett perfekt svar på de allt mer specifika behoven inom glasindustrin. Producerar råvara Christophe Cros, vice koncernchef i SUEZ ENVIRONNEMENT ansvarig för Waste Europe, säger: Vi är stolta över att presentera denna toppmoderna anläggning för glas återvinning, som är den första i sitt slag i Europa. Denna anläggning är ett exempel på en av de största utmaningarna för den cirkulära ekonomin; återvinning av avfall och produktion av återvunna råvaror.

9 SUEZ ENVIRONNEMENT: INNOVATIONER 9 Robotar sorterar bygg- och rivningsavfall Världsledande miljöteknik för avfallshantering har utvecklats i Helsingfors. SITA Finland, dotterbolag till SITA Sverige, är det första återvinningsföretaget i världen som inför en behandlingsprocess bestående av tre robotar. Tekniken är utvecklad av Finlands cleantech-pionjär ZenRobotics Oy. Systemet är utformat för behandling av bygg-och rivningsavfall. På SITAs anläggning utanför Helsingfors förädlas årligen ca ton avfall, varav bygg- och rivningsavfall står för nästan hälften. Alla användbara material, såsom trä, metall och sten separeras från avfallet. Viktig milstolpe Vi vill vara föregångare i vår bransch och utveckla nya, effektiva processer och högkvalitativa tjänster. Investeringar i ny teknik effektiviserar sorteringen av byggavfall avsevärt. Tack vare denna innovation, kommer vi att ytterligare kunna stärka vår position som leverantör av högkvalitativ återvunnen råvara till den finländska industrin, säger vd för SITA Finland, Jorma Kangas. Anläggningen är den första avfallsanläggning som utformats helt utifrån principerna om robotik. Juho Malmberg, vd för ZenRobotics Oy berättar: Världens första avfallsanläggning som är optimerad för robotsortering är en viktig milstople på vägen till en cirkulär ekonomi. Tekniken ökar materialåter vinningen och är viktig för samhället. En tredjedel av allt avfall som produceras i världen är bygg-och rivningsavfall; i EU uppgår det till 900 miljoner ton varje år. Innovation är viktigt för SITA och hela SUEZ ENVIRONNEMENT. SITA inledde ett samarbete med ZenRobotics redan 2010, och ZenRobotics undertecknade ett samarbetsavtal med hela koncernen under 2013.

10 10 KUNDEXEMPEL: BUTIK SITA arbetar med att ständigt förbättra kundernas miljöprestanda. Här följer fem exempel. André Fredriksson, ansvarig för avfallshanteringen inom Granngården, har satt fokus på källsorteringen. Detta arbete gör SITA för Granngården: Butikskoncept med gemensam standard för käll sortering. Kundunik sorteringsmanual Utbildningar för alla butiker Statistik och rapporter Löpande förbättringsarbete som dokumenteras Möten flera gånger per år för att följa upp resultat och ta fram handlingsplaner Hantering av farligt avfall GRANNGÅRDEN HAR TAGIT ett jättekliv när det gäller avfallshantering För butikskedjan Granngården är det viktigt att arbeta för en god miljö och de har stort fokus på avfallshanteringen. Avfall till deponi har helt fasats ut och nästa steg är att öka materialåtervinningen. Innan Granngården startade samarbetet med SITA år 2010 använde de 109 butikerna lika många olika lokala leverantörer. Ett faktum som gjorde det svårt och tidskrävande att följa upp kedjans avfallsmängder, kostnader och att genomföra förbättringar. Det var en av anledningarna till Granngården valde SITA som återvinningspartner. Det första målet var att få en gemensam standard när det gäller källsorteringen i butikerna. Platsbrist och kunskap om hur olika material ska sorteras har varit några av utmaningarna. Men SITA har bra system för skyltning och uppmärkning och det har inte varit några problem att få med personalen, säger André Fredriksson som är ansvarig för avfallshanteringen inom Granngården. Granngården får nu uppgifter om avfallsmängder och kostnader genom den statistik som SITA levererar. Dessutom har parterna gemensamma avstämnings- och planeringsmöten. Sedan vi startade samarbetet med SITA har vår källsortering tagit ett jättekliv. Avfall till deponi har försvunnit helt och nu ska vi också få ner mängderna som går till energiut vinning i syfte att öka materialåtervinningen, säger André. Nästa steg blir att jämföra butikernas resultat med var andra i syfte att inspirera butikerna att göra lite till. Vi ska också se över en del inköp i syfte att öka materialåtervinningen ytterligare. Vi arbetar med trädgård och djur så för oss är det naturligt att också arbeta för en god miljö. Det hänger ihop, säger André. Om Granngården Granngården är en riksomfattande butikskedja med 109 butiker runt om i Sverige. Under ett och samma tak hittar djur- och trädgårdsintresserade och villaägare ett brett sortiment.

11 KUNDEXEMPEL: SITA MILJÖCIRKELN PARK & EVENT 11 Störst måste vara bäst Vasaloppet är ett uppdrag som SITA haft under många år. Där har vi bland annat bidragit med många och lättåtkomliga återvinningsstationer för åskådare och åkare under vinterveckan i februari mars. SITA har lång erfarenhet av att samla in och återvinna avfall vid små och stora evenemang; musik- och idrottsevenemang, mässor och utställningar men även i parker och resorts runt om i Sverige. I år anlades nya återvinningsstationer och skräpzoner längs spåret för att göra det ännu lättare att göra rätt. Vasaloppets vision är att vara en ledande och god miljöförebild inom sitt område. Är man störst måste man också vara bäst, säger Monica Eriksson som är miljöansvarig för Vasaloppet. Efter vår insamling lämnas avfallet vidare för bearbetning och förädling till nya råvaror. Det får sedan nytt liv, exempelvis som pappersförpackningar. Andelen avfall som återvinns har ökat hela tiden vilket är väldigt glädjande. År 2013 samlade SITA in och återvann 2,7 ton pappersmuggar och förpackningar, 180 kilo plastförpackningar, 420 kilo wellpapp och 340 kilo kompost. Här är några exempel på platser och evenemang där vi har haft nöjet att ta hand om avfallshanteringen Parker och mässor Branäs skidanläggning Elmia-mässan Gröna Lund Kolmården Skara Sommarland Sunne vattenland Evenemang Asics Stockholm marathon Bråvallafestivalen Falsterbo Horse Show Lidingöloppet Nationaldagstävlingarna på Strömsholm Rally Sweden Stockholm Triathlon Swedish Open i Båstad Vansbrosimningen Vasaloppet Vätternrundan Monica Eriksson, miljöansvarig för Vasaloppet, och Ove Röngård, avdelningschef på SITA i Dalarna, arbetar tillsammans för att öka källsorteringen och återvinningen. SITA Miljöcirkeln Park & Event

12 12 KUNDEXEMPEL: BYGG Avfallsminimering och källsortering viktigt för Peab Lena Wigren från SITA arbetar enligt Miljöcirkeln Bygg som bland annat innebär att SITAs personal finns på plats och sköter källsorteringen. Peab genomför ett gediget arbete för att minska sin miljöpåverkan. Avfallsfrågan står högt på dagordningen och målet är att 70 procent av allt byggavfall inom koncernen ska sorteras. ett nära samarbete och tät dialog. Två fantastiska fördelar är också statistiksystemet där vi ser avfallsmängder och insparade mängder koldioxid genom vår återvinning, säger Jessica. Peab är en samhällsbyggare vilket medför ett ansvar för vår gemensamma miljö. Vi har stort fokus på energieffektivisering, kemikalier, transporter samt avfallsminimering och återvinning, säger Jessica Fredriksson som arbetar med verksamhetsutveckling inom Peab. Peab och SITA inledde ett samarbete för fem år sedan och satte då som mål att 70 procent av allt byggavfall inom koncernen skulle källsorteras. För att uppnå detta håller SITA utbildning för Peabs medarbetare, förser Peab med information och löpande avfallsstatistik via ett interaktivt system samt ser till att avfallshanteringen blir så effektiv som möjligt utifrån förutsättningarna på bygget. Ren och säker arbetsmiljö På vissa av byggarbetsplatserna har SITA personal på plats som sköter källsorteringen vilket ger byggarbetarna mer tid till att bygga. Detta ger också en renare och säkrare arbetsmiljö samt lägre avfallskostnader för Peab. Dessutom ger det en effektiv källsortering och på flera byggen har vi uppnått 95 procents källsorteringsgrad, säger Ulf Gustafsson som är byggchef på SITA. Målet uppnått Peab och SITA har kommit långt under de år som samarbetet pågått. Senaste året har källsorteringsgraden på Peab ökat från 59 till hela 74 procent. Nu spänner de bågen och siktar ännu högre. Vi har nått vårt mål som innebär att 70 procent av allt avfall inom hela koncernen ska sorteras, vilket vi är stolta över. Det har vi lyckats med tack vare Men i den bästa av världar uppstår inget avfall och nu ska vi fokusera ännu mer på avfallsminimering och resurseffektivisering. Vi ska bland annat se över inköp och projektering samt finna ett system för uppföljning. Det avfall som ändå uppkommer ska vi sätta ännu högre källsorteringsmål för, säger Jessica. Detta hjälper SITA till med: Utbildning vid byggstart Planering av avfallsflöden Information och statistik Avstämningsmöten Sorteringsguider Tydligt skyltprogram med källsorteringsanvisningar

13 KUNDEXEMPEL: MATAVFALL 13 Kasserad mat får nytt liv som biogas hos Coop i Karlshamn Ena dagen ett kantstött äpple, en tid senare förvandlad till biogas som driver bussar, transportbilar och privatfordon. Det är resultatet av SITAs nya lösning som gör livsmedelsbutikerna till biogasproducenter. Matsvinnet är ett växande problem och med tanke på att dagligvaruhandeln slänger ton mat per år kan lösningen Bio Simplex göra stor skillnad. Finessen är att det i butikerna tillverkas biogasråvara direkt, som sedan kan gå till biogasframställning. Avfallsminimering Bio Simplex hanterar och sorterar både förpackad och icke förpackad kasserad mat direkt ute i butikerna. I Bio Simplex separeras förpackningarna från maten. Matavfallet transporteras till en biogas anläggning där det omvandlas till biogas och gödsel, förpackningar går till energiutvinning. Biogasen används som fordonsbränsle. Conny Berg, VD på Coop i Karlshamn, har goda erfarenheter av Bio Simplex: Vi vill i första hand minimera mängden avfall i butiken men det går inte helt att undvika att varor blir för gamla. Genom Bio Simplex gör vi en satsning för miljön och 40 ton avfall per år omvandlas till kubikmeter biogas. Sparar arbetstid Bio Simplex hanterar och sorterar både förpackad och icke förpackad kasserad mat direkt ute i butikerna. I Bio Simplex separeras förpackningarna från maten. Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och gödsel, förpackningar går till energiutvinning. Bengt Arne Nilsson och Conny Berg på Coop i Karlshamn gör en extra satsning för miljön. Genom Bio Simplex sparar vi också mycket arbetstid. Tidigare fick vi ta bort förpackningsmaterial från matvarorna. Med Bio Simplex behövs inte det eftersom maskinen separerar förpackningar från matvarorna, säger Conny. Det är brist på biogas, som är ett miljövänligt drivmedel. När livsmedelsbutikerna nu bidrar till att öka produktionen kan det driva marknaden för biogasfordon framåt, vilket leder till miljö vinster, säger Gunnar Huber som är produkt ansvarig för Bio Simplex på SITA.

14 14 KUNDEXEMPEL: MARKSANERING Jordnära samarbete I Göteborg pågår arbetet med den nya Marieholmsförbindelsen. SITA har fått uppdraget att ta hand om de mest förorenade massorna som uppkommer vid markarbetet. Marieholmsförbindelsen är ett stort infrastrukturprojekt som främst består av en knappt 500 meter lång vägtunnel under och en 1500 meter lång järnvägsförbindelse över Göta älv. Omfattande marksanering Trafikverket, som håller i projektet, har upphandlat flera olika tjänster för projektet och SITA fick uppdraget att ta hand om förorenade massor klassade som farligt avfall. Trafikverket är en kund som sätter mycket höga krav på oss gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Jag ser detta som positivt eftersom SITA motiveras att leva upp till dessa högt ställda krav, säger Henrik Mosén, miljökonsult inom SITA. De inledande undersökningarna av marken visade att cirka ton schaktmassor var förorenade, varav cirka ton klassades som farligt avfall. Sanering ska pågå mellan 2014 och Hittills har SITA tagit emot ton genom projektet. Anledningen till att mängden blivit större än beräknat är att projektets arbetsområde har utökats och saneringen därför täcker ett större område än man visste om vid upphandlingen. Behandling av massorna Leveranserna har ett ojämnt flöde, de varierar beroende på var man befinner sig i projektet. Vi tar emot massor några gånger per vecka till 24 gånger per dag, säger Henrik. Massorna transporteras i Trafikverkets regi till SITAs behandlingsanläggning Rödjorna i Skara. SITA och Trafik verket har upprättat deklarationer för de respektive föroreningarna och entreprenaderna. På Rödjorna hanteras massorna efter typ av förorening. Massor förorenade med kolväten behandlas biologiskt med SITAs Biosanmetod, och avsätts slutligen som terrasseringsmaterial på den av slutade deponin. Massor förorenade med metallhalter som överstiger gränsen för farligt avfall omhändertas slutligen på farligt avfall-deponi. Bra samarbete en framgångsfaktor Samarbetet mellan SITA och Trafikverket har fungerat väldigt bra. Vi träffas varannan månad för ett kontrakts möte men har även kontakt varje vecka, säger Malin Egardt, miljöspecialist på Trafikverket för Marieholmsförbindelsen. Vi har särskilt uppskattat att SITA har varit flexibla och har hållit öppet lite längre de dagar det behövdes. Genomgående har våra framgångsfaktorer varit samarbete och att ut nyttja olika kompetenser inom SITA, förklarar Henrik. Vi har hjälpts åt med såväl tekniska frågor som tillstånd, kvalitetskrav, redovisning med mera.

15 KUNDEXEMPEL: MARKSANERING 15 Det goda samarbetet har gjort att vi har kunnat erbjuda hög service åt Trafikverket. Det praktiska arbetet följs upp regelbundet och dokumenteras. Vi rapporterar också gällande massorna, uppfyllnad av kvalitets- och arbetsmiljömål samt resultat av våra säkerhets- och miljöronder, säger Henrik. Jag tycker Marieholmsförbindelsen är ett roligt och lyckat projekt. Det är bra med beställare som ställer höga krav, menar Henrik. Mariehomsförbindelsen ska minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem, minska trafiken i Tingstadstunneln och möjliggöra mer godsoch persontrafik på järnväg. Förbindelsen beräknas bli klar år Marksanering inom SITA Förorenade jordmassor behandlas biologiskt eller genom tvättning. Den biologiska behandlingen med Biosan innebär att små mikroorganismer bryter ner kolvätena i massorna. Jordtvätt-tekniken består av 3 4 olika steg, bland annat används filter och flockningsmedel. Man får ut ren sand och grus. SITA kan också rena förorenat oljeslam där vi bryter ner PAH och separerar metaller och olja. SITA samarbetar med SITA Remediation som finns inom SUEZ Environnement. SITA Remediation tillhandahåller globala saneringslösningar med innovativa och klassiska tekniker. Företaget har mer än 20 års erfarenhet av behandling på plats eller tillvaratagande av jord samt termisk och fysikalisk-kemisk behandling. Biologisk behandling på SITAs anläggning.

16 SITA Sverige Transportgatan 9 D Ängelholm Tel Fax E-post SITA finns på ett 60-tal orter runt om i landet. Se kontaktuppgifter till närmaste SITA-kontor på bättre utfall från ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

avfall är framtidens råvara

avfall är framtidens råvara Sita sverige Miljöredovisning 2011 avfall är framtidens råvara AVFALL ÄR inte skräp Varje dag året runt arbetar vi på SITA för att göra vår planet mer hållbar. I SITAs miljöredovisning för 2011 ger vi

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Öka återvinningen Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Dags för mer hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall Som första branschförening har Återvinningsindustriernas medlemmar

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innehåll Inledning... 3 Utmaningen... 3 Utvecklingspotential... 4 Omfattning... 5 Fördjupning... 5 Sida 2 av 5 Inledning

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Bilaga 2 Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28 (KF 47) Kinda kommun Gunnar Karlsson Projektledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 DEFINITIONER

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB Miljöredovisning 21 avfall är inte skräp SITA Sverige AB avfall är en resurs SITA återvann 94% av allt avfall som vi hanterade 21. Det gjorde vi genom att förädla materialet så det kan användas som råvara

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer