Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007"

Transkript

1 Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår tjänstereseförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada.

2 Viktig information viktiga begränsningar i försäkringen I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen gäller och inte gäller för. Viktiga begränsningar är t ex de som anges i Läke- och resekostnader punkt A.4 5, i Resgods punkt E.4, i Överfall punkt F.3, i Privat Ansvar punkt G.3, i Privat Rättsskydd punkt H.2 och H.5, i Självriskskydd punkt I.2 och under Olycksfall punkt J.1.1 stycke 2 och punkt J.4. Pengar och värdehandlingar i Resgods ersätts endast vid stöld och brandskada. Försening gäller inte vid strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. Om du reser till område, som Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att resa till, gäller inte försäkringen, se punkt 8 i Generella bestämmelser. Privat Rättsskydd gäller inte för brottmål. anmälan om skada Skada som inte är att hänföra till personförsäkring skall anmälas till If snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan. Anmälan senare medför att rätten till ersättning är förlorad. Olycksfall eller sjukdom, som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till If dock senast inom sex månader från skadehändelsen. Om försäkrad försummar att följa denna anvisning och det medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa. viktiga säkerhetsföreskrifter I villkoren finns det säkerhetsföreskrifter som måste följas. Syftet med dessa föreskrifter är att förhindra att du drabbas av skador. Om dessa inte följs kan ersättningen sättas ned. Viktiga säkerhetsföreskrifter är t ex i Läke- och resekostnader kravet på att inte påbörja tjänsteresa trots pågående sjukdomstillstånd, se punkt A.2. Under Resgods anges att egendomen skall handhas och förvaras med tillbörlig omsorg och aktsamhet så att skada som långt som möjligt förhindras, se punkt E.2. Det är av särskild betydelse om det rör sig om stöldbegärlig egendom. dessa villkor omfattar Läke- och resekostnader, Reseavbrott, Försening, Kris, Resgods, Överfall, Privat ansvar, Privat rättsskydd, Självriskskydd, Olycksfall, Kidnappning, Åtgärder vid skada, Generella bestämmelser samt Allmänna avtalsbestämmelser. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner. Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

3 Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för...5 A. Läke- och resekostnader...5 A.1 Vad försäkringen ersätter...5 A.2 Säkerhetsföreskrift...6 A.3 Ersättningstider...6 A.4 Begränsningar...6 A.5 Undantag...6 B. Reseavbrott...6 B.1 Vad försäkringen ersätter...6 C. Försening...7 C.1 Vad försäkringen ersätter...7 D. Kris D.1 Vad försäkringen ersätter...7 E. Resgods...7 E.1 Vad försäkringen ersätter...7 E.2 Säkerhetsföreskrifter...7 E.3 Försäkrad egendom...7 E.4 Egendom som försäkringen inte gäller för...7 E.5 Försäkringsbelopp och försäkringsvärde 8 F. Överfall...8 F.1 Vad försäkringen ersätter...8 F.2 Försäkringsbelopp...8 F.3 Undantag...8 G. Privat Ansvar...8 G.1 Vad försäkringen gäller för...8 G.2 Försäkringsbelopp...8 G.3 Undantag och begränsningar...8 H. Privat Rättsskydd...9 H.1 Tvister försäkringen gäller för...9 H.2 Tvister försäkringen inte gäller för...9 H.3 Ombud...9 H.4 Kostnader som ersätts...9 H.5 Kostnader som inte ersätts...9 H.6 Krav för att kostnader ska betalas...9 H.7 När den försäkrade ska ha haft försäkring för att få rättsskydd...9 H.8 Högsta ersättningsbelopp I. Självriskskydd I.1 Vad försäkringen gäller för I.2 Undantag Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

4 J. Olycksfall J.1 Vad försäkringen gäller för J.2 Ersättning vid invaliditet J.3. Ersättning vid dödsfall J.4 Undantag J.5 Försäkringsbelopp J.6 Omprövning K. Kidnappning K.1 Vad försäkringen gäller för Allmänna avtalsbestämmelser Försäkringsavtalet Upplysningsplikt och riskökning Lagbestämmelser Preskription Personuppgifter Skaderegistrering Överklagande av skaderegleringsbeslut Definitioner Åtgärder vid skada Anmälan om skada Övriga åtgärder Generella bestämmelser Tidpunkt för utbetalning av ersättning Räntebestämmelser Avräkning Räddningsplikt Räddningskostnad Självrisk Ersättnings- och värderingsregler Utrikesdepartementets reserekommendationer Force majeure Atomkärnprocess Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

5 1. Vem försäkringen gäller för Vem som är försäkrad framgår av försäkringsbrevet. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar vid tjänsteresa under den tid den försäkrade omfattas av försäkringen, om Ifs ansvar föreligger enligt försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet. 3. Var försäkringen gäller Försäkringens geografiska giltighet framgår av försäkringsbrevet. anmärkning Särskilda bestämmelser gäller i område som Utrikesdepartementet avråder från att resa till, se Generella bestämmelser, punkt Vad försäkringen gäller för Vilka moment, A-K, som försäkringen omfattar framgår av försäkringsbrevet. A. Läke- och resekostnader a.1 vad försäkringen ersätter Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader om den försäkrade drabbas av akut sjukdom eller råkar ut för olycksfall enligt följande. a.1.1 läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkar- och sjukhusvård samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller skadans läkning. Ersättning lämnas även för kostnader för läkarintyg som If begär. a.1.2 tandbehandling vid olycksfall Ersättning lämnas för behandlingskostnader för skadad tand. Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes som när den skadades var på plats i munnen. Från försäkringen ersätts en (1) permanent tandbehandling. Skador till följd av bitning eller tuggning är inte ett olycksfall enligt dessa villkor. If skall, med undantag för akutbehandling, godkänna kostnaden och behandlingen innan någon behandling påbörjas. a.1.3 akut tandbehandling Ersättning lämnas för kostnader för tillfällig behandling vid akuta besvär, oavsett orsak. Försäkringen omfattar inte kostnad för tandreglering. a.1.4 graviditetskontroll och förlossning Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som avser löpande kontroller under graviditetstid samt dylika kostnader för förlossning till och med graviditetens 32:a vecka. anmärkning Ersättning lämnas endast för kostnader under vistelse utanför hemlandet. a.1.5 resor för vård och behandling Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med vård och behandling. a.1.6 resor för hemtransport pga. sjukdom eller olycksfall Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader i samband med hemtransport på grund av medicinska skäl av den sjuke/skadade. Försäkringen omfattar även merkostnader för medföljande försäkrads hemresa. Nödvändigheten av resan samt färdsättet skall vara föreskriven av behandlande läkare på stationeringsorten och godkänd av If Assistance och/eller If. Ersättning lämnas om hemtransporten sker inom tre år från första läkarbesöket för den sjukdom eller olycksfall som föranleder hemtransporten. Med hemtransport avses transport av den sjuke/skadade till sitt hemland. Ersättning lämnas även för återresan till arbetsorten. a.1.7 hemtransport pga. dödsfall Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport av den försäkrade om sjukdomen eller olycksfallet inom ett år från insjuknandedagen/olycksfallsdagen leder till dödsfall. Ersättning lämnas också för medföljande försäkrads hemresa. Färdsättet skall vara godkänt av If Assistance och/eller If. I stället för hemtransport kan If betala begravning på platsen. a.1.8 närstående persons resa till livshotande sjuk, skadad eller avliden Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för två närstående personers resa fram och åter inklusive uppehälle om den försäkrade råkar ut för sjukdom eller olycksfall som behandlande läkare på stationeringsorten bedömer som livshotande. Detsamma gäller vid dödsfall, när begravning äger rum på platsen. a.1.9 ersättares resa Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga biljettkostnader för en ersättares resa om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall tvingas avbryta tjänsteresan och återvända till hemorten/hemlandet. Om den försäkrade tillfrisknar, inom tre månader från första läkarbesöket, kan försäkringen i stället ersätta återresa Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

6 för den försäkrade. Läkarintyg krävs från behandlande läkare på stationeringsorten. a.1.10 merkostnader för kost och logi Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för den försäkrade och övriga medföljande försäkrade, förutsatt att sjukdomen eller olycksfallet enligt intyg från behandlande läkare på stationeringsorten medfört, att den försäkrade måste förlänga restiden eller ändra boendeformen. Nödvändigheten av förlängd vistelse skall vara godkänd av If Assistance och/eller If. a.2 säkerhetsföreskrift Ersättning kan nedsättas om den försäkrade påbörjat tjänsteresa trots pågående sjukdomstillstånd som kan förvärras. Ersättningen kan också nedsättas om det första läkarbesöket eller tandläkarbesöket inte gjorts under pågående tjänsteresa. a.3 ersättningstider Vid olycksfall är ersättningstiden tre år beräknat från olycksfallstillfället. Om olycksfallet medför invaliditet men slutreglering inte kan ske inom tre år lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan definitiv medicinsk invaliditetsersättning utbetalats från denna försäkring. Vid sjukdom är ersättningstiden begränsad till ett år från första läkarbesöket. Flera sjukdomsfall med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. För tandskador vid olycksfall är ersättningstiden tre år från skadetillfället under förutsättning att behandlingen påbörjas inom ett år från skadetillfället. För tandbehandlingskostnader som uppstår för försäkrat barn, kan ersättningstiden förlängas tills barnet uppnått vuxen ålder, dock högst 25 års ålder. För merkostnader för kost och logi är ersättningstiden längst 60 dagar från första läkarbesöket. a.4 begränsningar Kostnader som skall ersättas från annat håll, enligt författning, avtal, förordning eller konvention ersätts inte. För den som vårdas i Norden och som inte har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Norden betalas bara den kostnad som skulle ha ersatts om rätten hade funnits. a.5 undantag Försäkringen gäller inte för kostnader för privat sjukvård i Norden kostnader för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förknippade resor kostnader för vaccinationer, förebyggande hälsovård kostnader för sterilisering, abort, fertilitets- eller IVFbehandling förlorad arbetsinkomst och inte heller den del av kostnad för vård utom hemmet som svarar mot inbesparade levnadsomkostnader kostnader vid olycksfall som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på elitnivå. kostnader vid olycksfall och sjukdom som uppkommit genom atomkärnprocess som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt deviationsförluster, dvs kostnader som förorsakats av att t.ex. fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades sjukdom/skada måste ändra sin färdplan kostnader vid olycksfall som inträffar under deltagande i offpist-skidåkning utan utbildad guide kostnader vid olycksfall som inträffar vid dykning med tub kostnader vid olycksfall som drabbar den försäkrade vid flygolycka när han är förare eller har annan funktion ombord vid militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. Ovanstående gäller dock inte om försäkringsfallet uppkommit i en situation som kan anses försvarlig i syfte att undvika skada på person eller egendom. B. Reseavbrott b.1 vad försäkringen ersätter b.1.1 merkostnader för hemresa Ersättning lämnas för skäliga merkostnader för hemresa med reguljärt transportmedel om den försäkrade tvingas avbryta tjänsteresan på grund av att oförutsedd händelse inträffar, som orsakar väsentlig egendomsskada i den försäkrades bostad eller på dennes arbetsplats på hemorten som kräver den försäkrades omedelbara hemresa, närstående person på hemorten blir livshotande sjuk eller livshotande skadad vid olycksfall eller avlider, affärskollega som är med på resan och som omfattas av samma försäkring blir livshotande sjuk eller livshotande skadad vid olycksfall eller avlider. Ersättning lämnas bara om omedelbar hemresa är nödvändig och den försäkrade kommer hem minst 24 timmar före den planerade hemkomsten. Ersättning lämnas endast för en hemresa för en och samma skada. b.1.2 återresa till placeringsorten If lämnar ersättning för biljettkostnader för återresa till den arbetsort i utlandet som den försäkrade tvingats lämna pga. händelse enligt B.1.1 för att arbetet skall kunna slutföras. Om den försäkrade inte kan återvända till arbetsorten, kan försäkringen i stället betala biljettkostnader för ersättares resa. Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

7 C. Försening c.1 vad försäkringen ersätter c.1.1 resestartskydd Blir den försäkrade försenad till inbokad avresa eller inbokad hemresa, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att hinna fram i tid till platsen för avresan/hemresan (t.ex. flygplats eller järnvägsstation) eller för att ansluta sig till resan om orsaken till försening är att allmänt färdmedel eller privat eller hyrd bil som den försäkrade åker med till resans utgångspunkt försenas och förseningen beror på väderlekshinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder på den direkta färden till utgångspunkten. Är vid utresa från Norden anslutning inte möjlig på grund av ovannämnda orsaker kan If i stället lämna ersättning med belopp motsvarande resans pris. Maximalt ersättningsbelopp är vid varje skada 0,7 basbelopp. c.1.2 försening av allmänt transportmedel Om det allmänna färdmedel som den försäkrade reser med försenas mer än fyra timmar lämnas ersättning med maximalt svenska kronor för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstått på grund av, och i direkt samband med, förseningen. undantag Försäkringen gäller inte vid försening på grund av strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. c övrigt Kostnaden skall kunna styrkas med kvitton i original annars kan ersättningen nedsättas. D. Kris d.1 vad försäkringen ersätter d.1.1 kristerapi Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som under tjänsteresa råkar ut för någon av nedanstående händelser och detta medför en akut psykisk kris rån, överfall eller hot olycksfall brand, explosion eller inbrott trafikolycka. Dessutom tillhandahåller försäkringen psykologhjälp enligt detta moment för nära anhöriga vid den försäkrades dödsfall under tjänsteresa. Personer under 18 år omfattas inte av försäkringen. Försäkringen omfattar kristerapi begränsad till tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada. All kristerapi ges i Sverige. Tiden under vilken den kostnadsfria terapin tillhandahålls är begränsad till ett år från skadetillfället. Ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga kostnader för resor i Sverige. För utländska medborgare som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för högst tio behandlingstillfällen i vistelselandet. Ersättning lämnas mot originalkvitto. Resekostnader utomlands ersätts inte. E. Resgods e.1 vad försäkringen ersätter e.1.1 medförd egendom Försäkringen ersätter fysisk skada på, eller förlust av, personligt medförd egendom orsakad av plötslig oförutsedd yttre händelse. Pengar och värdehandlingar ersätts endast vid stöld och brandskada. e.1.2 försening av resgods vid tjänsteresa Vid resa med allmänt färdmedel lämnas ersättning när resgods som incheckats, eller på annat sätt skrivits in, blir försenat på utresan. Om den försäkrade har för avsikt att åka på tjänsteresa igen inom 48 timmar från hemkomsten, gäller försäkringen för försenat resgods även på hemresan. e.2 säkerhetsföreskrifter Den försäkrade skall iaktta tillbörlig omsorg och aktsamhet. Egendomen skall handhas och förvaras så att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är bl.a. om egendomen är stöldbegärlig, särskilt värdefull eller av sådan beskaffenhet att det i sammanhanget framstår som naturligt att ägna den särskild uppmärksamhet. Om säkerhetsföreskrifterna ej är uppfyllda kan ersättningen sättas ned. e.3 försäkrad egendom Försäkringen gäller för lösegendom upp till ett värde som anges i försäkringsbrevet, varav stöldbegärlig egendom utgör hälften av försäkringsbeloppet. Egendomen skall tillhöra den försäkrade eller dennes arbetsgivare. arbetsgivarens egendom ingår i försäkringsbeloppet intill ett värde av högst svenska kronor värdehandlingar ingår i försäkringsbeloppet intill ett värde av 40 % av 1 basbelopp pengar ingår i försäkringsbeloppet intill ett värde av 20 % av 1 basbelopp lösöre som den försäkrade hyrt eller lånat för personligt bruk i den mån ersättning inte kan erhållas från annat håll än från annan försäkring. e.4 egendom som försäkringen inte gäller för motordrivet fordon, släpfordon båt, utom windsurfingbräda luftfartyg eller liknande farkoster. Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovannämnda fordon och farkoster. frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde djur. Villkor tjänsteresa 1 januari

8 e.5 försäkringsbelopp och försäkringsvärde Försäkringen gäller som förstariskförsäkring. Försäkringsbeloppen följer basbeloppets utveckling. Försäkringsvärdet skall innefatta de normala kostnaderna för att vid skada återställa eller återanskaffa försäkrad egendom. F. Överfall f.1 vad försäkringen ersätter Försäkringen ersätter det skadestånd för personskada som de försäkrade enligt 5 kap skadeståndslagen har rätt till om de försäkrade utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld. Gärningen ska utgöra brott som innefattar personskada och/eller sådan kränkning av den personliga integriteten som berättigar till ersättning. Den försäkrade ska visa att han/hon är berättigad till skadestånd och att gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadestånd. Föranleder skadan åtal ska den försäkrade på Ifs begäran föra skadeståndstalan. If står för kostnaderna. f.2 försäkringsbelopp Försäkringen gäller vid varje skada intill högst 15 basbelopp. Flera skador anses som en skada om de uppkommit vid samma tillfälle. f.3 undantag Ersättning lämnas inte för skada som de försäkrade tillfogat varandra uppstår då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas uppstår i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig gärning. uppstår när den försäkrade vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. G. Privat Ansvar g.1 vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller när någon kräver att den försäkrade i egenskap av privatperson skall betala skadestånd för person- eller sakskada som den försäkrade orsakat vid tjänsteresa. g.1.1 vid skadeståndskrav Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig If gentemot den försäkrade att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger förhandla med den som kräver skadestånd föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt. En förutsättning för försäkringens giltighet är att den försäkrade medverkar till uppgörelse i godo med den skadelidande och i övrigt följer Ifs beslut. Den försäkrade har dock inte rätt att utan Ifs tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Har If förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är If fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och företa ytterligare utredning. Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis och/eller annan myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, skall han omedelbart underrätta If. If äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner. g.2 försäkringsbelopp Vid varje skadetillfälle ersätter If högst 200 basbelopp. Detta gäller även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga, eller om flera skador uppkommit av samma orsak eller vid samma tillfälle. g.3 undantag och begränsningar Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade hyrt, leasat, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med. Med helt tillfällig befattning avses här inte enbart en kortvarig befattning utan även att den, för en privatperson, har varit av okvalificerat art. anmärkning Försäkringen omfattar dock skada som den försäkrade orsakat på hotellrum eller annan hyrd bostad samt på inventarier däri, förutsatt att skadan inte beror på slitage eller vanvård eller orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling. förmögenhetsskada som inte är en följd av enligt detta villkor ersättningsbar person- eller sakskada, skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare av fastighet, innehavare av tomträtt eller som ägare av lägenhet (utomlands), skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av: a) motordrivet fordon då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet b) båt utom windsurfingbräda anmärkning Om båten är utrustad med antingen utombordsmotor om högst 6 hk eller segel med en segelyta av högst 7,5 kvm gäller försäkringen för personskada. c) luftfartyg eller liknande farkoster. skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört gärning som enligt svensk lag är straffbelagd. Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

9 H. Privat Rättsskydd Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson. Försäkringen betalar i vissa tvister ombuds- och rättegångskostnader som den försäkrade inte kan få ersättning för av motpart. h.1 tvister försäkringen gäller för Tvist som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens va-nämnd, hovrätt eller Högsta domstolen. Med tvist avses inte brottmål. Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans, t.ex. skiftesman, arrende- eller hyresnämnd, betalas endast kostnader som uppkommit efter sådan prövning. h.2 tvister försäkringen inte gäller för Tvist som vid rättslig prövning kan bli småmål enligt 1 kap 3 d rättegångsbalken. Tvist som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. pantsättning eller borgensåtagande av den försäkrade till förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning fordran eller anspråk som överlåtits på den försäkrade om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom den försäkrade som ägare till fastighet eller innehavare av tomträtt den försäkrade som ägare, brukare eller förare av motorfordon, båt - utom windsurfingbräda, luftfartyg eller liknande farkost såvida det inte är fråga om fordon som korttidshyrs utanför Norden anspråk mot den försäkrade på grund av gärning som föranlett att denne misstänkts eller åtalats för brott som kräver uppsåt för straffbarhet nedsättning av köpeskilling eller skadestånd enligt 4 kap 19 jordabalken (sk dolda fel mm) om det omtvistade beloppet understiger ett basbelopp. att den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. h.3 ombud För att försäkringen ska gälla måste den försäkrade anlita ett ombud. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till den försäkrades bostadsort, till ärendets natur och 1. vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller 2. kunna visa att han någon gång under de tre senaste åren förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde eller 3. på annat tillfredsställande sätt kunna visa att han har lämplighet för uppdraget. Prövning av ombuds lämplighet enligt 2 och 3 görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Ombudet måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och övriga kostnader i händelse av tvist. If har rätt att hos Sveriges advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode och kostnader eller begära prövning i ombudskostnadsnämnden. I tvist som handläggs utomlands måste den försäkrade anlita ombud som If godkänner. h.4 kostnader som ersätts Ersättning lämnas för följande nödvändiga och skäliga kostnader och som den försäkrade inte kan få betalda av motpart ombuds arvode och kostnader kostnader för utredning före rättegång som den försäkrades ombud beställt kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande expeditionskostnader i domstol rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten, eller som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till motpart om det är uppenbart att den försäkrade skulle dömts att betala högre rättegångskostnader kostnad för medling enligt 42 kap 17 rättegångsbalken. Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som domstolsverket tilllämpar vid fastställande av taxa i vissa mål. h.5 kostnader som inte ersätts eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader för den försäkrade eller annan försäkrad merkostnad som uppstår genom att den försäkrade anlitar flera ombud eller byter ombud ersättning till skiljemän verkställighet av dom, beslut eller avtal om skadestånd till den försäkrade får anses innefatta även kompensation för den försäkrades advokatkostnader betalas inte någon ersättning för dessa. h.6 krav för att kostnader ska betalas Ersättning lämnas endast för nödvändiga och skäliga kostnader och som den försäkrade inte kan få betalda av motpart eller staten. Det innebär bland annat att If inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång avstår från sina möjligheter att få ersättning av motparten. h.7 när den försäkrade ska ha haft försäkring för att få rättsskydd De händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket ska ha inträffat när försäkringen var i kraft Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

10 och det ska därefter inte ha gått längre tid än tio år.de försäkringsvillkor för rättsskydd som gällde hos If vid tiden för tvistens uppkomst tillämpas i sådant fall. h.8 högsta ersättningsbelopp Ifs ersättningsskyldighet är vid varje tvist, mål eller ärende begränsad till 5 basbelopp. Ersättningen för samtliga tvister som uppkommit under ett försäkringsår begränsas till 50 basbelopp. Det anses som en tvist om den försäkrade och annan försäkrad står på samma sida. Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma händelser och omständigheter räknas också som en tvist. Således kan en tvist föreligga även då yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. Om flera tvister kan handläggas i samma rättegång enligt 14 kap Rättegångsbalken räknas de som en tvist. I. Självriskskydd i.1 vad försäkringen gäller för i.1.1 skada i obebodd permanent bostad på hemorten Om ersättningsbar skada i den försäkrades obebodda permanenta bostad på hemorten inträffar under tjänsteresa och skadan överstiger gällande självrisk lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken. Skadan skall ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag. i.1.2 skada på privat personbil Om ersättningsbar skada inträffar på den försäkrades privata personbil när den försäkrade är på tjänsteresa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken. Skadan skall ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag. Om bilen inte medförts på tjänsteresan skall den ha stått oanvänd hemma i hemlandet. i.2 undantag Självriskskydd gäller inte för skada som omfattas av bilens rättsskyddsförsäkring avbrottsersättning bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil. J. Olycksfall j.1 vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller vid olycksfall som leder till bestående invaliditet och vid dödsfall på grund av olycksfall. j.1.1 försäkringen omfattar ersättning vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet ersättning vid dödsfall. Som olycksfall räknas inte skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som uppkommit på grund av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar skada som uppkommit genom kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt. j.2 ersättning vid invaliditet Vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet lämnar If enligt följande regler ersättning med en mot invaliditetsgraden svarande del av invaliditetskapitalet. Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, annars på grundval av den medicinska invaliditeten. Bedömningen skall dock ske på grundval av den medicinska invaliditeten om detta leder till högre invaliditetsgrad. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. j.2.1 ersättning vid medicinsk invaliditet Rätt till ersättning föreligger om den skada som uppstod genom olycksfallet inom tre år orsakat mätbar medicinsk invaliditet och minst ett år förflutit från olycksfallet. Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet, orsakad och för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas också bestående värk, klart missprydande ärr och förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Den medicinska invaliditetsgraden för ärr bestäms enligt en av If fastställd tabell, se generella bestämmelser punkt Så snart den definitiva invaliditetsgraden därefter fastställts utbetalas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. anmärkning Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan ett år förflutit från olycksfallet, inträder dock ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden skall om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt. 10 Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

11 j.2.2 bedömning av medicinsk invaliditet Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet Har genom samma olycksfall skador uppkommit på flera kroppsdelar lämnas ersättning högst efter en invaliditetsgrad motsvarande fullständig ersättning. Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den tidigare medicinska invaliditetsgraden. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts. j.2.3 ersättning vid ekonomisk invaliditet Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % på grund av olycksfallet. Rätt till ekonomisk invaliditet föreligger när olycksfallet enligt Ifs bedömning medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % och försäkringskassan i Sverige eller motsvarande i de övriga nordiska länderna beviljat sjukersättning tillsvidare till minst 50 % på grund olycksfallet. Rätt att lyfta ersättningen finns dock tidigast från och med den dag sjukersättning tillsvidare betalas ut. Olycksfallet skall dessutom, innan den ekonomiska invaliditeten inträtt och inom tre år från skadedagen, ha medfört medicinsk invaliditet. Beviljas sjukersättning tillsvidare från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallet är 50 % eller högre. Motsvarande gäller också om den försäkrade först beviljats mindre än hel sjukersättning tillsvidare och efter fyllda 60 år får hel sjukersättning tillsvidare. Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar partiell aktivitetsersättning eller partiell sjukersättning tillsvidare, kan han högst erhålla så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning tillsvidare, har han inte rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet. j.2.4 ersättning vid invaliditet som leder till dödsfall Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider den försäkrade sedan rätt till medicinsk invaliditetsersättning inträtt, men innan slutlig utbetalning skett, utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg innan dödsfallet. Avlider den försäkrade innan rätten att lyfta ekonomisk invaliditet har inträtt utbetalas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. j.3. ersättning vid dödsfall Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallet föranleder dödsfall inom tre år från olycksfallet. Förmånstagare vid dödsfallet är efterlevande make/ sambo, registrerad partner och barn eller om sådana saknas, den försäkrades arvingar. Om den försäkrade önskar annan förmånstagare skall detta anmälas på särskild blankett som If tillhandahåller j.4 undantag Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på elitnivå, olycksfall som inträffar under deltagande i offpistskidåkning utan utbildad guide. olycksfall som inträffar vid dykning med tub olycksfall som drabbar den försäkrade vid flygolycka när han är förare eller har annan funktion ombord vid militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. Ovanstående gäller dock inte om försäkringsfallet uppkommit i en situation som kan anses försvarlig i syfte att undvika skada på person eller egendom. j.5 försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av försäkringsbrevet. För försäkrad som inte fyllt 17 år är ersättningen för dödsfall begränsad till 1 basbelopp. Ersättningen för invaliditet bestäms av det basbelopp som gäller då ersättningen betalas ut. Vid dödsfall bestäms ersättningen av det basbelopp som gällde vid dödsfallet. Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är det belopp som avtalats och som framgår av försäkringsbrevet. Vid medicinsk invaliditet betalas ersättning ut i förhållande till invaliditetsgraden och vid ekonomisk invaliditet betalas ersättning ut i förhållande till nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga. För samma skadefall kan aldrig ersättning lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättning lämnas för den invaliditet som ger det högsta beloppet. Skadeärenden avslutas först när den medicinska och den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på medicinsk invaliditetsersättning lämnas. Om förskott lämnats avräknas detta när ärendet avslutas. Eventuell förhöjning av basbeloppet under mellantiden skall dock tillgodoräknas den försäkrade. j.6 omprövning Om olycksfallet medför att kroppsfunktionen väsentligen försämras efter det att slutreglering skett eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt. Omprövning medges dock inte sedan 10 år förflutit från det att If meddelat beslut i ärendet. K. Kidnappning k.1 vad försäkringen gäller för Om den försäkrade blir kidnappad lämnar If ersättning enligt nedan. k.1.1 dagsersättning If lämnar ersättning per dag för den tid som den försäkrade är kidnappad. Dagsersättning lämnas från det att If har fått en skriftlig anmälan. Dagsersättningen är 600 svenska kronor. If lämnar ersättning i maximalt 90 dagar. Villkor tjänsteresa 1 januari

12 k.1.2 resekostnader If lämnar ersättning för två närstående personers resa tur och retur samt uppehälle för att ansluta sig till ort i närheten av den kidnappade. Maximal ersättning per försäkrad är svenska kronor. Om flera försäkrade råkar ut för kidnappning under ett försäkringsår är ersättningen maximerad till svenska kronor. Åtgärder vid skada 1. anmälan om skada Skada som inte är att hänföra till personförsäkring skall anmälas till If snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan. Anmälan senare medför att rätten till ersättning är förlorad. 2. övriga åtgärder Om försäkrad försummar att följa nedanstående anvisningar och det medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa. Inbrott, rån, överfall och hot skall polisanmälas. Ersättningsanspråk skall framföras till If inom sex månader från skadetillfället. resgods den försäkrade skall vid stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott göra polisanmälan på skadeorten och sända denna till If, vid skada på egendom som befordras med allmänt transportmedel eller finns på hotell, anmäla skadan till transportföretaget respektive hotelledningen, upplysa If om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada. Den försäkrade har i sådana fall inte rätt till högre ersättning än som sammanlagt svarar mot skadan. överfall Den försäkrade skall göra polisanmälan på skadeorten och sända denna till If. privat rättsskydd Den försäkrade skall så fort tvisten ha uppkommit och om möjligt före det att ombud anlitas, kontakta If för att få vidare information om vad som gäller. privat ansvar Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav skall anmälas till If så snart som möjligt. Skadeståndskrav riktat mot försäkrad skall vidarebefordras till If snarast efter det att försäkrad fått sådant krav. Den försäkrade är skyldig att utan ersättning göra de utredningar, analyser och undersökningar, vilka är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet inom den försäkrade verksamheten. De övriga handlingar och upplysningar, som If anser vara av betydelse, skall anskaffas av den försäkrade och sändas till If utan kostnad för If. 2.1 speciella bestämmelser läke- och resekostnader samt olycksfall Olycksfall eller sjukdom, som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till If. Om den försäkrade drabbas av sjukdom eller olycksfall, skall den försäkrade inom sex månader från skadehändelsen skicka en skadeanmälan till If tillsammans med originalkvitton snarast anlita läkare följa läkarens föreskrifter följa Ifs/If Assistance s anvisningar. försening Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och styrka detta genom att sända If intyg från trafikföretag, polismyndighet eller annan myndighet om trafikhinder och försening. Originalkvitto på uppkommen kostnad skall alltid sändas in till If. 12 Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

13 Generella bestämmelser 1. tidpunkt för utbetalning av ersättning Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, skall betalas senast en månad efter att den försäkrade visat att så skett. Om polisutredning eller värdering av värderingsman avvaktas skall ersättning betalas senast en månad efter det att If erhållit utredningen eller värderingen. 2. räntebestämmelser Betalas ersättning senare än vad som sagts i punkt 1 betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 3. avräkning Har den försäkrade uppenbarligen rätt till visst belopp skall detta genast betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen. 4. räddningsplikt Den försäkrade skall efter förmåga försöka begränsa skada som redan inträffat eller avvärja skada som kan befaras omedelbart inträffa. Den försäkrade skall, om tredje man är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara Ifs rätt mot denne. Om räddningsplikten ej uppfylls kan ersättningen sättas ned. 5. räddningskostnad If ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. 6. självrisk Förutom rättskyddet gäller försäkringen utan självrisk om inget annat avtalats. Rättsskyddet gäller med en självrisk av 20 % av kostnaden. 7. ersättnings- och värderingsregler Den försäkrade är skyldig att på begäran styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och tillhandahålla originalkvitton, bevis och andra handlingar som behövs för bedömning av Ifs ansvarighet och ersättningens storlek. 7.1 ersättnings- och värderingsregler för resgods Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningsanspråk och på begäran lämna förteckning över försäkrad egendom skadad/förlorad egendom med uppgift om värde före och efter skadan. Vid förlust av försäkrat föremål skall den försäkrade kunna styrka såväl äganderätten till det förlorade föremålet som vad det är värt. Kravet på sådant styrkande är större ju högre värde föremålet har försening av resgods Om resgodset kommer tillrätta och den försäkrade hunnit återköpa det nödvändigaste av den förlorade egendomen ersätts kostnaden till 50 % av det återköpta om den försäkrade önskar behålla detta. I annat fall skall de inköpta föremålen lämnas till If och ersätts då till 100 %. Värdering skall göras med utgångspunkt från prisläget i Sverige vid skadetillfället fotografier, film, skiv- och bandupptagningar samt hobbyarbeten Skada värderas till marknadsvärdet om det finns ett sådant, i annat fall till kostnaden för återanskaffning av råmaterialet ritningar, manuskript, datamedia, modeller, formar etc. Skada värderas till kostnaden för återanskaffning av råmaterialet datorer Skada på dator värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet övrig egendom Föremålet värderas och ersätts med hänsyn till ålder, slitage, modernitet, användbarhet och andra omständigheter, men utan hänsyn till personliga känslor för föremålet (affektionsvärde). Är föremålets värde minst 2/3 av priset för nytt likvärdigt föremål om sådant finns kan ersättning lämnas med nypriset. Därvid måste föremålet återanskaffas inom sex månader. Förbrukningsartiklar såsom toalettartiklar och liknande ersätts maximalt med 50 % av nyvärdet skadevärdering genom värderingsman Vid tvist om värdet av skada på egendom skall, på begäran av part, ett utlåtande begäras av en värderingsman som är utsedd av svensk handelskammare. Värderingsmannen skall tillämpa de regler som finns i detta villkor ersättningsregler skadeersättning If ersätter skada värderad enligt punkt 7.1, dock högst med försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet. Har skada drabbat både den försäkrades egendom och företagets egendom vid samma skadetillfälle till ett belopp överstigande valt försäkringsbelopp ersätts i första hand från denna försäkring den försäkrades egendom upp till valt försäkringsbelopp räddningskostnad I samband med egendomsskada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för egendomsskada som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits. Villkor tjänsteresa 1 januari

14 Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll ersättningsregler i övrigt If har rätt att avgöra om skadad egendom skall ersättas kontant eller med likvärdig egendom som är ny, begagnad eller om den skall repareras. If har också rätt att bestämma var återanskaffning eller reparation skall ske. Om egendom, som If redan har ersatt kontant, kommer till rätta skall den försäkrade snarast ställa föremålet till Ifs förfogande eller om den försäkrade vill behålla dem, återbetala ersättningen. If övertar äganderätten till föremål som ersatts om inte annat avtalats. If ersätter endast de skador som inte ersätts från annat håll enligt, författning, avtal, förordning, konvention ärrersättning Maximal ersättning för ärr lämnas enligt nedanstående tabell i förhållande till försäkringsbeloppet för Medicinsk invaliditet. Ansikte Klart vanprydande 3,5 % Klart vanprydande av större omfattning 6,0 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 10,0 %... och dessutom påtagligt frånstötande 15,0 % Händer och underarmar Klart vanprydande 3,0 % Klart vanprydande av större omfattning 5,0 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 7,0 %... och dessutom påtagligt frånstötande 10,0 % Bål Klart vanprydande 1,5 % Klart vanprydande av större omfattning 2,8 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 5,0 %... och dessutom påtagligt frånstötande 7,0 % Överarmar, fötter och ben Klart vanprydande 2,8 % Klart vanprydande av större omfattning 4,2 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 6,0 %... och dessutom påtagligt frånstötande 8,0 % 8. utrikesdepartementets reserekommendationer Om den försäkrade reser till område, som Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att resa till, gäller inte försäkringen. Om inte annat avtalats. Om den försäkrade redan vistas i område, som Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer plötsligt avråder från att resa till gäller försäkringen, dock med de undantag som finns angivna nedan under punkt 8.1. Med samma förutsättningar ersätts även nödvändiga merkostnader för hemresa dock inte för deltagare i sådan resa som avses i resegarantilagen. Ersättning för resgods lämnas även vid förlust genom att den försäkrade vid evakuering eller liknande händelse nödgats kvarlämna sin egendom. 8.1 undantag If lämnar inte ersättning för skada som uppkommit till följd av att den försäkrade deltar i krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp eller tar befattning därmed som rapportör eller dylikt skada som skulle ersättas enligt moment F. (Överfall) skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet då skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall 9. force majeure If är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller reparation av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om If vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder. 10. atomkärnprocess Försäkringen gäller vid olycksfall genom atomkärnprocess om processen inte har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt. Har den försäkrade högre försäkringsbelopp än 7 basbelopp begränsas ersättningen vid skada genom atomkärnprocess ändå till 7 basbelopp vid invaliditet och 7 basbelopp vid dödsfall. Finns flera olycksfallsförsäkringar gällande i ett eller flera försäkringsbolag är försäkringsbeloppen vid invaliditet och dödsfall genom atomkärnprocess begränsade, så att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de övriga försäkringarna inte överstiger ovannämnda belopp. Beloppen fördelas därvid på de olika försäkringarna i förhållande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. Allmänna avtalsbestämmelser 1. försäkringsavtalet Försäkringsavtalet gäller mellan If och den försäkringstagare som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet har ingåtts av försäkringstagaren som ombud för den försäkrade. Varje försäkrad är ägare till den försäkring som avser honom/henne. 14 Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

15 1.1 försäkringstiden Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås. 1.2 förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år, om försäkringstagaren inte är försenad med premiebetalningen för föregående försäkringstid. Om någon av parterna inte vill förnya försäkringsavtalet ska motparten meddelas detta senast 30 dagar före försäkringstidens slut. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen måste If meddela detta senast då premiefakturan sänds ut. Försäkringstagaren har rätt att senast 14 dagar efter det att meddelandet avsänts säga upp försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång eller, om försäkringsavtalet förnyats, med omedelbar verkan. 1.3 uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet under försäkringstiden försäkringstagarens rätt till uppsägning Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Detta innebär inte att försäkringstagaren får säga upp försäkringsavtalet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna försäkring i annat försäkringsbolag ifs rätt till uppsägning If har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den dag uppsägningen avsändes vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot If om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som If inte kan antas ha tagit i beräkning ändring av försäkringsvillkoren If har rätt att ändra försäkringsvillkoren med verkan 14 dagar efter den dag meddelandet om ändringen avsändes om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot If ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som If inte kan antas ha tagit i beräkning. 1.4 premiebetalning och ansvar första premie Premien ska betalas inom 14 dagar efter det att If avsänt premiefaktura eller på annan senare dag som anges på fakturan. Ifs ansvar gäller då från avtalets begynnelsedag. Betalas premien senare är försäkringstagaren i dröjsmål och Ifs ansvar inträder fr.o.m. dagen efter betalningen förnyelsepremie Premien ska betalas senast på det nya försäkringsavtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att If skickat ut premieavin. Betalas premien senare är försäkringstagaren i dröjsmål och Ifs ansvar inträder fr.o.m. dagen efter betalningen tilläggspremie under försäkringstiden Om tilläggspremien ska betalas under försäkringstiden gäller för tilläggspremien vad som sagts om första premien. Om tilläggspremien ej betalas inom ovan angiven tid, begränsas Ifs ansvar till vad som svarar mot erlagd premie fastställande av premie Premien fastställs vid nytecknings-/förnyelsetillfället utifrån aktuellt antal anställda. Minsta möjlig årspremie kronor månadsbetalning via autogiro Premien ska betalas enligt de bestämmelser som anges i Allmänna bestämmelser för månadsbetalning mellan If och försäkringstagaren. Ifs ansvar gäller då från försäkringens begynnelsedag. Om avtalet om autogiro upphör att gälla på grund av obetald premie förfaller samtliga återstående premier för hela försäkringstiden till betalning. Premien ska betalas senast 14 dagar efter det att If avsänt premieavin. Betalas premien senare inträder Ifs ansvar först dagen efter betalningen efterkrav Om försäkringsavtalet upphört på grund av obetald premie har If rätt till premie för tiden fram till upphörandedagen. Premien beräknas då enligt de regler som skulle ha gällt om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden återbetalning av premie Om försäkringsavtalet upphör att gälla betalar If tillbaka oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 2. upplysningsplikt och riskökning Försäkringstagaren är på Ifs begäran skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. If tilllämpar reglerna i FAL 8 och 12 kapitlet. Vid tillämpning av FALs 8 kapitel 9-10 skall nedsättning göras enligt pro rata-regeln. 3. lagbestämmelser För denna försäkring gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk lag i övrigt. Tvister i anledning av försäkringsavtalet eller detta försäkringsvillkor skall avgöras enligt svensk rätt vid svensk domstol om inte annat avtalats eller angivits i försäkringsavtalet. Villkor tjänsteresa 1 januari

16 4. preskription If följer FALs regler om preskription. 5. personuppgifter För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar If personuppgifter. Alla uppgifter om våra försäkringstagare och försäkrade behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och för att informera om bolagets tjänster. Du som inte vill ha ytterligare produkt- och tjänsteerbjudande kan anmäla detta till If på telefon I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som If samarbetar med inom och utanför EU- och EESområdet för exempelvis skadereglering. Om If har upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar If ut de uppgifter som myndigheten begär. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Den registrerade har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som If har registrerat. Önskar du få information om vilka personuppgifter om dig som If behandlar kan du sända oss en skriftlig ansökan med person- och försäkringsnummer och som du dessutom skall underteckna, till If, Stockholm. Begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kan göras till samma adress. Enligt Personuppgiftslagen är If personuppgiftsansvarig. 6. skaderegistrering If äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (gsr) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 7. överklagande av skaderegleringsbeslut Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så sätt klaras upp. kundombudsmannen hos if Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Kundombudsmannen via post, fax eller mail. Du kan också ringa eller besöka Kundombudsmannen. postadress: Ifs Kundombudsman, Stockholm. telefon: fax: mail: besöksadress: Barks väg 15, Solna. ifs kundpanel Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga If-kunder sitter med och avgör hur skadeärendet bör avgöras. Du vänder dig dit genom att skriva till Ifs Kundpanel, Stockholm. personförsäkringsnämnden Nämnden har till uppgift att på begäran av försäkringstagare avge rådgivande yttrande i tvister utom rättegång inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Nämnden behandlar endast ärenden där stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor är nödvändigt. Prövningen är kostnadsfri för dig. Du begär överprövning genom att kontakta nämnden. Det måste ske inom sex månader från vårt beslut. postadress: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm. telefon: fax: allmänna reklamationsnämnden (arn) ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende. postadress: Box 174, Stockholm. telefon: fax: mail: internet: domstol Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen. konsumenternas försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33. postadress: Stockholm. telefon: fax: internet: 16 Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

17 Definitioner basbelopp (bb) Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gäller för januari månad det år skadan inträffar. Med basbelopp avses här prisbasbeloppet. Ersättningen vid invaliditet bestäms dock av det basbelopp som gäller då ersättningen betalas ut. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. dagsvärde Härmed avses marknadsvärdet vid viss tidpunkt. Kan detta inte fastställas utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. dator Härmed avses dator och adb-utrustning, dvs. apparater för databehandling, med tillhörande enheter som t.ex. bildskärm, tangentbord, mus, skrivare, cd-läsare, scanners, modem, projektor, digital kamera, plotters, digitaliseringsbord, nätverkskablage och nätverksutrustning. förstariskförsäkring Gäller försäkringen på förstarisk ersätts uppkommen skada intill försäkringsbeloppet. försäkrad Med försäkrad avses anställd hos försäkringstagaren och inskriven hos nordisk försäkringskassa. Dessutom kan följande personer ingå om de är angivna i försäkringsbrevet. den anställdes maka/make eller sambo/registrerad partner och barn under 21 år om överenskommelse träffats mellan den anställde och arbetsgivaren om att dessa skall medfölja på tjänsteresan och om de är inskrivna hos nordisk försäkringskassa=medföljande. Medföljandes rätt enligt ovan att omfattas av försäkringen är avhängig den anställdes rätt till densamma. person ej inskriven hos nordisk försäkringskassa. Försäkrad omfattas av försäkringen så länge anställningen varar. För försäkrad som inte är anställd gäller försäkringen till den försäkrade fyller 70 år. hemland Hemland är det land den försäkrade är medborgare i och det land den försäkrade är bosatt i och skriven i vid tidpunkten för tjänsteresans påbörjande. I första hand gäller bosättningslandet. inbrott Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i eller med dyrk tagit sig in i lokal. kidnappning Med kidnappning avses här människorov. livshotande Med livshotande sjukdom eller skada menas sjukdom eller skada som behandlande läkare bedömer kan leda till döden inom 14 dagar. lösgendom Med lösegendom avses lösöre, t.ex. möbler, husgeråd, smycken, kläder och matvaror. Dock inte byggnad, byggnadstillbehör och annat husdjur än man normalt har i bostaden. värdehandlingar, t.ex. aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, frimärken, värdekuponger och biljetter. pengar. medföljande Med medföljande avses den försäkrades maka/make eller sambo/registrerad partner och barn under 21 år om de omfattas av försäkringen. medförd egendom Egendomen anses vara medförd även när den försäkrade t.ex. tillfälligt lämnar den kvar i bilen vid måltidsuppehåll under resa. Egendomen anses inte vara medförd om den försäkrade före avresan från bostaden eller arbetsplatsen eller vid återkomsten dit lämnar kvar den i bil, båt, husvagn eller annat släpfordon under längre tid än som normalt åtgår för omedelbar i- eller urlastning. Egendomen anses inte heller medförd om den försäkrade vid fortsättning av resa lämnar den kvar vid exempelvis flygplats, järnvägsstation eller båthamn. nära anhörig Med nära anhörig förstås i detta fall maka, make eller sambo/registrerad partner och barn. närstående person Med närstående person menas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar, annan person med vilken den försäkrade sammanlever som make, samt person som har vårdnad om anhörig inom den försäkrades familj. olycksfall Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfallsskada och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. privatperson Om det står angivet att försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson innebär detta att försäk- Villkor tjänsteresa 1 januari

18 ringen inte gäller för något som har samband med den försäkrades yrkesutövning eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. resegarantilagen De personer som omfattas av resegarantilagen är de personer som köpt individuell resa som marknadsförts med i förväg uppgjorda program som innefattar kostnader för resan och övernattning. De som omfattas av resegarantilagen är även de som köpt en resa som utformats för en grupp av resenärer=sällskapsresa. ritningar och arkivalier samt datamedia Härmed avses originalritningar och andra originalhandlingar, t.ex. manuskript, bokföringsböcker, kartotek, korrespondens och exponerad originalfilm tidningars, bildbyråers och fotoateljéers arkiv och liknande magnetband, magnetblad, magnetkort, disketter, skivor, hårddiskar, datalagringsminnen o dyl med information. rån Rån förutsätter våld på person eller användande av hot som innebär trängande fara. Häri innefattas även lindrigare våld på person förutsatt att våldet och tillgreppet omedelbart uppfattas av den som utsatts för våldet, att denne gjort vad som rimligen kan begäras för att hindra eller minska skadan och att händelsen kan styrkas genom tillförlitlig utredning. tjänsteresa Med tjänsteresa menas resa som är avsedd att vara under högst ett år. Tjänsteresa är, om inte annat framgår av försäkringsbrevet, en resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Ordinarie arbetsplats är, om inte annat avtalats, den stationära plats där det dagliga arbetet utförs eller påbörjas. Resor mellan den försäkrades bostad/tillfälliga bostad och ordinarie arbetsplats räknas inte som tjänsteresa. Försäkringen gäller ej under semester eller annan motsvarande ledighet i samband med tjänsteresa. Tjänsteresan är påbörjad då den försäkrade lämnar den ordinarie arbetsplatsen eller bostaden och upphör i och med att denne återkommer till någon av dessa platser. Försäkringen gäller endast resor i direkt förbindelse till/från tjänstestället/bostaden. värdehandling Med värdehandling menas aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, frimärken, värdekuponger, biljetter etc. överfall Med överfall förstås skada genom våld på person. självrisk Självrisk innebär att försäkringen vid varje skada inte omfattar självriskbeloppet. stöldbegärlig egendom Med stöldbegärlig egendom avses föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar antikviteter, konstverk och äkta mattor klockor kameror, projektorer, band- och skivspelare, förstärkare, högtalare, radio-, video- och tv-apparater, mobiltelefoner, datorer, projektorer samt tillbehör till nu uppräknade föremål (även band, kassetter och skivor) kikare och musikinstrument pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och oberedda skinn vin och sprit vapen. 18 Villkor tjänsteresa 1 januari 2007

19 Villkor tjänsteresa 1 januari

20 If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Org.nr: If-30467:1 Inhouse SE Elanders 2006, xxxx

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA GJK 799:2 AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Viktiga begränsningar i försäkringen I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ert försäkringsbrev, så ser ni vad

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2014

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2014 Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning 4 5.1.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänsteresa

Försäkringsvillkor för Tjänsteresa 1 Vem försäkringen gäller för Vem som är försäkrad framgår av försäkringsbrevet. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar under ansvarstiden vid tjänsteresa om Ifs ansvar föreligger

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

AVBROTTSFÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA. Allmänt försäkringsvillkor VSA2015:1 Gäller från 2015-01-01

AVBROTTSFÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA. Allmänt försäkringsvillkor VSA2015:1 Gäller från 2015-01-01 AVBROTTSFÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA Gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning Viktiga begränsningar i försäkringen 3 Anmälan om skada 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning 4 5.1.

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2015

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2015 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2015 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Genom detta särskilda försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg till Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänsteresa Försäkringsnummer SP84323.7.1

Försäkringsvillkor för Tjänsteresa Försäkringsnummer SP84323.7.1 1 Vem försäkringen gäller för Vem som är försäkrad framgår av försäkringsbrevet. I begreppet 'anställd' inkluderas automatiskt även styrelselsemedlem, då denne reser på uppdrag av försäkringstagaren. 2

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 986191ac-ba6c-4b28-8c0e-f7d508294a54 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 FB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:2 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer