Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006"

Transkript

1 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ert försäkringsbrev, så ser ni vad som gäller vid en eventuell skada.

2 Viktig information viktiga begränsningar i försäkringen I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen gäller och inte gäller för. Viktiga begränsningar är t.ex. de som anges under punkt E samt under Sveda och värk försäkring punkt B. anmälan om skada Vid skada gäller att den försäkrade alltid måste anmäla skadan snarast möjligt, dock senast 6 månader från skadehändelsen. Om den försäkrade försummar detta och detta medför skada för If kan ersättningen sättas ned, se under punkten Åtgärder vid skada. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner. 2 Villkor olycksfall 1 januari 2006

3 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2006 innehållsförteckning Olycksfall...4 A. Vem försäkringen gäller för...4 B. När försäkringen gäller...4 C. Var försäkringen gäller...4 D. Vad försäkringen gäller för...4 D.1 Kostnader...4 D.2 Läkekostnader...4 D.3 Resor...4 D.4 Tandbehandling...4 D.5 Merkostnader...5 D.6 Rehabilitering...5 D.7 Ersättning vid invaliditet...5 D.7.1 Ersättning vid medicinsk invaliditet...5 D.7.2 Bedömning av medicinsk invaliditet...5 D.7.3 Ersättning vid ekonomisk invaliditet...6 D.8 Dödsfallskapital...6 D.9 Försäkringsbelopp...6 D.10 Omprövning...6 E. Vad försäkringen inte gäller för...6 Kris A. Vad försäkringen gäller för...7 Sveda och värk tilläggsförsäkring...7 A. Vad försäkringen gäller för...7 B. Undantag och begränsningar...7 Åtgärder vid skada...8 Generella bestämmelser...8 Allmänna avtalsbestämmelser Försäkringsavtalet Försäkringstiden Förnyelse av försäkringsavtalet Månadsbetalning via autogiro Efterkrav Återbetalning av premie Upplysningsplikt och riskökning Lagbestämmelser Personuppgifter Skaderegistrering Överklagande av skaderegleringsbeslut...9 Definitioner Villkor olycksfall 1 januari

4 Olycksfall A. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den grupp personer som anges i försäkringsbrevet om de är inskrivna hos allmän försäkringskassa i Sverige eller motsvarande i de övriga nordiska länderna. För försäkrad som inte är inskriven hos allmän försäkringskassa i Sverige eller motsvarande i de övriga nordiska länderna, lämnas ersättning för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit inskriven hos allmän försäkringskassa. B. När försäkringen gäller Försäkringen gäller från och med den dag och under den tid som anges i försäkringsbrevet. C. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Norden. D. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under försäkringstiden. För försäkrad som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och skadan kan ersättas av LAF eller av TFA gäller försäkringen för invaliditet och dödsfall. d.1 kostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader och som inte ersätts från annat håll enligt författning, avtal, förordning eller konvention. Ersättning lämnas även för kostnader för läkarintyg som If begär. Vilka kostnader som avses framgår av moment D.2 till och med D.6 nedan. Kostnader skall styrkas med originalkvitton. d.2 läkekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig läkarvård, sjukhusvård, behandling, receptbelagd medicin och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid sjukhusvård ersätts den del av vårdkostnaden som inte motsvarar inbesparade levnadsomkostnader. För vård eller behandling i Norden lämnas ersättning om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan sjukvårdspersonal som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman eller motsvarande i de övriga nordiska länderna. Ersättning lämnas också för behandlingskostnader för vård hos legitimerad sjukgymnast eller för annan behandling, om vårdgivaren är godkänd av försäkringskassan och finns upprättad på deras förteckning, under förutsättning att behandlingen sker efter remiss av läkare som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman, eller motsvarande i de övriga nordiska länderna. Ersättning för läkekostnader lämnas i längst tre år från skadetillfället. Om olycksfallet medför invaliditet men slutreglering inte kan ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan den definitiva medicinska invaliditetsersättningen utbetalats. d.3 resor Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade skall kunna utföra sitt ordinarie yrkesarbete, skolutbildning eller arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller utbildningsanstalten. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ersätts under den akuta läkningstiden. Behovet måste styrkas av läkare. Ersättning för resekostnader till och från sjukvårdande behandling lämnas i längst tre år från skadetillfället. Om olycksfallet medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan den definitiva medicinska invaliditetsersättningen utbetalats. d.4 tandbehandling Ersättning lämnas för behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Skador till följd av bitning eller tuggning betraktas inte som olycksfall. If ersätter den försäkrades egna kostnader om behandlingen i sin helhet omfattas av och är ersättningsbar från försäkringskassan genom den allmänna tandvårdsförsäkringen. Detsamma gäller för implantatbehandling. Från försäkringen ersätts en permanent tandbehandling. Behandlingen och kostnaderna skall godkännas av If i förväg. För behandling lämnas ersättning om behandlingen ges av tandläkare inom den offentliga vården eller av tandläkare uppförd på förteckning hos allmän försäkringskassa eller motsvarande i de övriga nordiska länderna. 4 Villkor olycksfall 1 januari 2006

5 Ersättning lämnas för behandling inom fem år från skadetillfället. Ibland kan dock behandlingen behöva uppskjutas till en senare tidpunkt om den försäkrade är så ung att samtliga tänder inte är färdigutvecklade. Sådan uppskjuten behandling ersätts om den genomförs före fyllda 25 år. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala förändringar, får den försäkrade ersättning endast för den skada som antas ha blivit följden om förändringen inte funnits då skadan inträffade. d.5 merkostnader Leder olycksfallet till att den försäkrade måste behandlas av läkare/tandläkare lämnas ersättning enligt Skadeståndslagen för kläder och normalt burna andra personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet Ersättning lämnas dock med högst 0,5 basbelopp. nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallet uppstått under den akuta läkningstiden. Ersättning lämnas dock med högst tre basbelopp. d.6 rehabilitering Om olycksfallet medför behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader. Kostnaden skall ha uppkommit efter den akuta läkningstiden och på förhand godkänts av If. För vård eller behandling lämnas ersättning endast för vårdkostnader om vården eller behandlingen ges inom offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman eller motsvarande i de övriga nordiska länderna. Med rehabilitering menas vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att den försäkrade skall återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling för att upprätthålla funktionsförmåga som förvärrats efter olycksfall är inte rehabilitering. Rehabilitering skall vara tidsbegränsad. Ersättning lämnas för kostnader för vård och behandling som behandlande läkare remitterat den försäkrade till arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning hjälpmedel till exempel i bostaden eller i bilen, som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan.kostnad för standardhöjning ersätts inte. För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två basbelopp. d.7 ersättning vid invaliditet Vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet lämnar If enligt följande regler ersättning med en mot invaliditetsgraden svarande del av invaliditetskapitalet. Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, annars på grundval av den medicinska invaliditeten. Bedömningen skall dock ske på grundval av den medicinska invaliditeten om detta leder till högre invaliditetsgrad. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. d.7.1 ersättning vid medicinsk invaliditet Rätt till ersättning föreligger om den skada som uppstod genom olycksfallet inom tre år orsakat mätbar medicinsk invaliditet och minst ett år förflutit från olycksfallet. Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet, orsakad och för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas också bestående värk, klart missprydande ärr och förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Den medicinska invaliditetsgraden för ärr bestäms enligt en av If fastställd tabell, ärrtabell, se under Definitioner. Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år dock längst till och med 75 års ålder. anmärkning Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan ett år förflutit från olycksfallet, inträder dock ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden skall om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt. d.7.2 bedömning av medicinsk invaliditet Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet Har genom samma olycksfall skador uppkommit på flera kroppsdelar lämnas ersättning högst efter en invaliditetsgrad motsvarande fullständig ersättning. Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den tidigare medicinska invaliditetsgraden. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts. Villkor olycksfall 1 januari

6 d.7.3 ersättning vid ekonomisk invaliditet Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % på grund av olycksfallet. Rätt till ekonomisk invaliditet föreligger när olycksfallet enligt Ifs bedömning medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % och försäkringskassan i Sverige eller motsvarande i de övriga nordiska länderna beviljat sjukersättning tillsvidare till minst 50 % på grund olycksfallet. Rätt att lyfta ersättningen finns dock tidigast från och med den dag sjukersättning tillsvidare betalas ut. Olycksfallet skall dessutom, innan den ekonomiska invaliditeten inträtt och inom tre år från skadedagen, ha medfört medicinsk invaliditet. Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Beviljas sjukersättning tillsvidare från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallet är 50 % eller högre. Motsvarande gäller också om den försäkrade först beviljats mindre än hel sjukersättning tillsvidare och efter fyllda 60år får hel sjukersättning tillsvidare. Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar partiell aktivitetsersättning eller partiell sjukersättning tillsvidare, kan han högst erhålla så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning tillsvidare, har han inte rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet. d.8 dödsfallskapital Försäkringsbeloppet är det belopp som avtalats och framgår av försäkringsbrevet. Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallet inom tre år från skadetillfället och det avtalade beloppet uppgår till högst 1 basbelopp utbetalas beloppet till dödsboet i form av begravningshjälp. När det avtalade beloppet är högre än 1 basbelopp gäller följande förmånstagareförordnande om inget annat anmälts till If 1. make /maka/sambo 2. barn. Förmånstagare enligt 1 kan helt eller delvis avstå sin rätt till förmån för förmånstagare enligt 2. Om sådana efterlevande inte finns, den försäkrades arvingar. Om den försäkrade önskar annan förmånstagare skall detta anmälas på särskild blankett som If tillhandahåller. d.9 försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av försäkringsbrevet. För försäkrad som inte fyllt 17 år är ersättningen för dödsfall begränsad till 1 basbelopp. Ersättningen för invaliditet bestäms av det basbelopp som gäller då ersättningen betalas ut. Vid dödsfall bestäms ersättningen av det basbelopp som gällde vid dödsfallet. Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är det belopp som avtalats och som framgår av försäkringsbrevet. Ersättning betalas ut i förhållande till invaliditetsgraden/nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga. För samma skadefall kan aldrig ersättning lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättning lämnas för den invaliditet som ger det högsta beloppet. Skadeärendet avslutas först när den medicinska och den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på medicinsk invaliditetsersättning lämnas. Om förskott lämnats avräknas detta när ärendet avslutas. Eventuell förhöjning av basbeloppet under mellantiden skall dock tillgodoräknas den försäkrade. d.10 omprövning Om olycksfallet medför att kroppsfunktionen väsentligen försämras efter det att slutreglering skett eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt. Omprövning medges dock inte sedan 10 år förflutit från det att If meddelat beslut i ärendet. E. Vad försäkringen inte gäller för Försäkringen lämnar inte ersättning för hjälpmedel avsedda för idrottsutövning permissionsresor i samband med sjukhusvård förlorad arbetsinkomst Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom överansträngning smitta genom bakterier, virus eller parasit smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck, användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfall som omfattas av denna försäkring, kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion), som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar. Ersättning lämnas inte för skada som godkänts av patientförsäkringen, som behandlings- eller läkemedelsskada. 6 Villkor olycksfall 1 januari 2006

7 Kris A. Vad försäkringen gäller för Försäkringen tillhandahåller kristerapi för försäkrad som råkar ut för någon av nedanstående händelser och detta medför akut psykisk kris. rån, överfall eller hot olycksfall brand, explosion eller inbrott trafikolycka Försäkringen omfattar kristerapi begränsad till tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada. All kristerapi ges i Sverige. Tiden under vilken den kostnadsfria terapin tillhandahålls är begränsad till tolv månader från skadetillfället. Ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga kostnader för resor i Sverige. Sveda och värk (tilläggsförsäkring) A. Vad försäkringen gäller för Försäkringen lämnar ersättning för sveda och värk om olycksfallet medfört sjukskrivning till minst 25 % under mer än 30 dagar under skadans normala akuta behandlings- och läkningstid. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas oberoende av 30-dagars regeln. Ersättningen bestäms och beräknas i enlighet med av If fastställda normer för beräkning av ersättning för sveda och värk som gäller vid utbetalningstillfället. Ersättningen betalas ut när den akuta läkningstiden upphört. B. Undantag och begränsningar Ersättning lämnas inte om olycksfallet ger rätt till sveda- och värkersättning från annat håll enligt lag eller annan författning. Villkor olycksfall 1 januari

8 Åtgärder vid skada Olycksfall som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till If. Om den försäkrade råkar ut för ett olycksfall skall den försäkrade inom sex månader från skadehändelsen skicka en skadeanmälan till If tillsammans med originalkvitton snarast anlita läkare följa läkarens föreskrifter följa Ifs anvisningar. Skadade kläder skall sparas och sändas in till If tillsammans med kvitto. Ersättning lämnas för den reparationskostnad som uppkommer eller för den förstörda tillhörighetens dagsvärde. Vid Kris ska rån, överfall och hot polisanmälas. Ersättningsanspråk skall framföras till If inom sex månader från skadetillfället. Om försäkrad försummar att följa ovanstående anvisningar och det medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa. Generella bestämmelser 1. tidpunkt för utbetalning av ersättning Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. 2. räntebestämmelser Betalas ersättning senare än vad som sagts i punkt 1 betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 3. avräkning Har den försäkrade uppenbarligen rätt till visst belopp skall detta genast betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen. 4. självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 5. force majeure If är inte ansvarig för förlust, som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndigheters åtgärd eller stridsåtgärder i arbetslivet. 6. atomkärnprocess Har försäkrad flera olycksfallsförsäkringar i ett eller flera försäkringsbolag, är ersättningsbeloppet vid invaliditet till följd av atomkärnprocess begränsat. Ersättningsbeloppet får tillsammans med motsvarande ersättningsbelopp från de övriga försäkringarna inte överstiga svenska kronor. Beloppen fördelas mellan de olika försäkringarna i förhållande till dessas ansvarighet. 8 Villkor olycksfall 1 januari 2006

9 Allmänna avtalsbestämmelser 1. försäkringsavtalet Försäkringsavtalet gäller mellan If och den försäkringstagare som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet har ingåtts av försäkringstagaren som ombud för den försäkrade. Varje försäkrad är ägare till den försäkring som avser honom/henne. 2. försäkringstiden Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås. 3. förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år, om försäkringen från endera parten inte dessförinnan sagts upp eller försäkringstagaren inte är försenad med premiebetalningen för föregående försäkringstid. Försäkringen upphör dock att gälla det försäkringsår, under vilket den yngste fyller 65 år. 4. månadsbetalning via autogiro Premien ska betalas enligt de bestämmelser som anges i Allmänna bestämmelser för månadsbetalning mellan If och försäkringstagaren. Ifs ansvar gäller då från försäkringens begynnelsedag. Om avtalet om autogiro upphör att gälla på grund av obetald premie förfaller samtliga återstående premier för hela försäkringstiden till betalning. Premien ska betalas senast 14 dagar efter det att If avsänt premieavin. Betalas premien senare inträder Ifs ansvar först dagen efter betalningen. 5. efterkrav Om försäkringsavtalet upphört på grund av obetald premie har If rätt till premie för tiden fram till upphörandedagen. 6. återbetalning av premie Om försäkringsavtalet upphör att gälla betalar If tillbaka oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses dessutom premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 7. upplysningsplikt och riskökning Försäkringstagaren är på Ifs begäran skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. 8. lagbestämmelser För denna försäkring gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk lag i övrigt. Tvister i anledning av försäkringsavtalet eller detta försäkringsvillkor skall avgöras enligt svensk rätt vid svensk domstol om inte annat avtalats eller angivits i försäkringsavtalet. 9. personuppgifter För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar If personuppgifter. Alla uppgifter om våra försäkringstagare och försäkrade behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och för att informera om bolagets tjänster. Du som inte vill ha ytterligare produkt- och tjänsteerbjudande kan anmäla detta till If på telefon I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som If samarbetar med inom och utanför EU- och EES området för exempelvis skadereglering. Om If har upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar If ut de uppgifter som myndigheten begär. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Den registrerade har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som If har registrerat. Önskar du få information om vilka personuppgifter om dig som If behandlar kan du sända oss en skriftlig ansökan med person- och försäkringsnummer och som du dessutom skall underteckna, till If Stockholm. Begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kan göras till samma adress. Enligt Personuppgiftslagen är If personuppgiftsansvarig. 10. skaderegistrering If äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (gsr) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 11. överklagande av skaderegleringsbeslut Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så sätt klaras upp. kundombudsmannen hos if Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Kundombudsmannen via post, fax eller mail. Du kan också ringa eller besöka Kundombudsmannen. postadress: Ifs Kundombudsman, Stockholm. telefon: fax: mail: besöksadress: Barks väg 15, Solna. Villkor olycksfall 1 januari

10 ifs kundpanel Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga If-kunder sitter med och avgör hur skadeärendet bör avgöras. Du vänder dig dit genom att skriva till Ifs Kundpanel, Stockholm. personförsäkringsnämnden Nämnden har till uppgift att på begäran av försäkringstagare avge rådgivande yttrande i tvister utom rättegång inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Nämnden behandlar endast ärenden där stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor är nödvändigt. Prövningen är kostnadsfri för dig. Du begär överprövning genom att kontakta nämnden. Det måste ske inom sex månader från vårt beslut. postadress: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm. telefon: fax: allmänna reklamationsnämnden (arn) ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende. postadress: Box 174, Stockholm. telefon: fax: mail: internet: domstol Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen. konsumenternas försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33. postadress: Stockholm. telefon: fax: internet: Definitioner basbelopp (bb) Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gäller för januari månad det år skadan inträffar. Med basbelopp avses här prisbasbeloppet. Ersättningen vid invaliditet bestäms dock av det basbelopp som gäller då ersättningen betalas ut. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. olycksfall Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfallsskada och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. ärrtabell ärrbedömning Maximal ersättning för ärr lämnas enligt nedanstående tabell i förhållande till försäkringsbeloppet för Medicinsk invaliditet. Ansikte Klart vanprydande 3,5 % Klart vanprydande av större omfattning 6,0 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 10,0 %... men dessutom påtagligt frånstötande 15,0 % Händer och underarmar Klart vanprydande 3,0 % Klart vanprydande av större omfattning 5,0 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 7,0 %... men dessutom påtagligt frånstötande 10,0 % Bål Klart vanprydande 1,5 % Klart vanprydande av större omfattning 2,8 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 5,0 %... men dessutom påtagligt frånstötande 7,0 % Överarmar, fötter och ben Klart vanprydande 2,8 % Klart vanprydande av större omfattning 4,2 % Klart vanprydande av mycket stor omfattning 6,0 %... men dessutom påtagligt frånstötande 8,0 % 10 Villkor olycksfall 1 januari 2006

11 Villkor olycksfall 1 januari

12 If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Org.nr: If-6959:11 Inhouse SE Elanders 2005, xxxx