Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl enligt bifogad närvarolista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl enligt bifogad närvarolista Kerstin Stambert, sekreterare Peter Graf, Vårdbolaget TioHundra AB Roger Bolling, Vårdbolaget TioHundra AB Anette Bommelin, Vårdbolaget TioHundra AB Tom Grundell, Fastighetsavdelningen Cristine Dahlbom Nyberg, Sjukvårds- och omsorgskontoret Britt Stålhandske, Sjukvårds- och omsorgskontoret Catrin Josephson, Sjukvårds- och omsorgskontoret Viveka Söderberg Sjukvårds- och omsorgskontoret Gunilla Thomberg, Sjukvårds- och omsorgskontoret Bertil Norstedt, Paragrafer 7-11 Justeringens plats och tid torsdag 6 mars, 2014, kommunhuset Ankaret, Norrtälje Underskrift Sekreterare. Kerstin Stambert Ordförande ans Andersson (fp) Justerare Bertil Norstedt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 KIORRTÄI IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INV/iVIVl AVLJC Sammanträdesdatum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommunala Handikapprådet Närvarolista/Omröstningslista Sammanträdesdatum 2(13) Ledamöter Närv N Namn Frånv F THN: Hans Andersson N KS: Berit Jansson N Kfn: Bengt Ericsson N Bsn: Britt-Inger Kjellberg N Bn: Ingmar Wallén Frånvaro anmäld SRF: Hans Bengtsson N DHR: Irene Olsson N ILCO: Bertil Norstedt N Park.: Olle Lindmark N IPH: Maud Sjöblom N FUB: Britt-Inger Halvorsen N Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ersättare Närv N Namn Frånv F THn: Håkan Jonsson N Ks: Kerstin Bergström N Kfn: Kerstin Modin N Un: Catharina Erdtman F Bn: Ethel Söderman N HRF: Lars Dahlqvist N RTP: Nann Palmgren N Diabetes: Barbro König N Afasi: Lars Eklund N Reum.: Marie-Anne Blomdin N Autism: Anneli Svahn Frånvaro anmäld Adjungerad Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

3 NORRTÄI IF SAMMANTRADESPROTOKOLL INUMVI /\LJ C Sammanträdesdatum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum 3(13) KPR 7 Mötet öppnas, val av justerare Ordförande Hans Andersson öppnar mötet och hälsar åhörare samt Rådens medlemmar välkomna till dagens sammanträde och meddelar åhörarna att det går bra att delta i diskussioner under sammanträdets gång. Beslut Kommunala Handikapprådet beslutar att utse att Bertil Norstedt jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet kommer att justeras den 6 mars 2014, kl , kommunhuset Ankaret.

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 4(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet KPR 8 Aktuell info från Sjukvårds- och omsorgskontoret Nya kundvalsvillkoren Catrin Josephson, kvalificerad utvecklare och Gunilla Thornberg, kvalificerad handläggare, informerar om arbetet med de nya kundvalsvillkoren. I oktober 2013 kallade Catrin Josephson KHR och KPRs AU för att diskutera villkorsförändringarna. Även representanter från NHS var inbjudna till detta möte. Catrin Josephson visar ett bildspel och berättar, se bilaga 1 Förtydligande för: Bild 9 På ett första teammöte träffar kundvalsutföraren, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kunden för att säkerställa kundens behov. Under detta möte görs också riskbedömningar om fall och nutrition. Kundvalsutföraren får ersättning för dessa möten. Bild 11 Att använda sig av en Android App för registrering av besök hos en kund i kundvalet är en jättebra möjlighet. Samma program, Intraphone, som idag används vid registrering via kundens telefon används också vid registrering via en Android App. Idag registreras kundbesöken via kundens telefon men i samband med att färre och färre har fast telefon hemma blir det svårare att sköta besöksregistreringen direkt på plats därför behövs en modernisering av systemet. Kundvalsutföraren loggar besöket via den Androida Appen som registrerar hos vilken kund man är och även hur lång tid man varit där. Bild 13 Kundvalsutförarna ska skriva en genomförande plan för varje kund och registrera denna i datasystemet. Redan idag är kundvalsutförarna är duktig på att skriva genomförande plan men de registreras inte alltid i systemet. Nytt är att ersättning för skrivarbetet betalas ut i en klumpsumma när genomförandeplanen registreras i datasystemet. Fråga från Hans Andersson Omfattas boende i ordinärt boende av kundvalet? Svar från Catrin Josephson Ja, de omfattas av kundvalet. Kommentar från Gunilla Thornberg Gunilla Thornberg kompletterar informationen från Catrin Josephson med att hon vill påpeka att man inte ser boende i gruppbostad som en homogen grupp. Hur mycket stöd den boende behöver varierar från person till person och beror också på vilken boendeform den boende har. Detta är något som man tar med sig in i utredningen så att man hittar en bra lösning för alla. Synpunkt från Hans Bengtsson På synskadades riksförbund får vi många synpunkter från personer med synskada som bor på vårdboenden angående att personalen på boendena ofta är så stressade att de inte hinner låta de boende själva klara t.ex. påklädning. Mer utbildning och 0l>

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 5(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet information för personalen i bemötande av synskadade behövs. Synskadade vill klara sig själva så långt som det är möjligt. KPR 9 Aktuell information från TioHundra AB Presentation av Peter Graf, Vd för TioHundra AB Peter Graf har arbetat som Vd för TioHundra AB sedan 1 oktober På den ekonomiska sidan har TioHundra AB extra ordinära utmaningarna. Det operativa resultatet för 2013 blev -40 miljoner kronor. Man arbetar med effektivisering på alla håll, 11 medarbetare på administrativa tjänster har tagits bort. Man effektiviserar också i ledningsstrukturen och divisionerna har tagits bort vilket har gjort organisationen plattare. Man har nio verksamhetschefer som alla sitter med i TioHundra ABs ledningsgrupp. Detta ger en bra dynamik och skapar även mervärde för kunden då alla diskuterar tillsammans mellan vård och omsorg. Andra bitar man arbetar med är: kvaliteten och brukarsäkerheten ska bli ännu bättre tätare samarbete med Sjukvårds- och omsorgskontoret uppdraget är ekonomi i balans Fråga från Maud Sjöblom Personalen inom äldreomsorgen har skurits ner, varför Svar från Peter Graf För att få ekonomi i balans måste det skäras i kostnaderna eller öka intäkterna. Det som är den största tillgången men också största kostnaden är personalen, därför måste den ses över. Följdfråga från Maud Sjöblom Man har ju skurit ner i omgångar, när övergår det från god omsorg till tillsyn? Svar från Peter Graf Peter Graf ägnar just nu mycket tid åt att besöka våra boenden. Det är ingen dålig omsorg, det är bra personcentrerad omvårdnad som bedrivs. Peter Graf anser å det bestämdaste att på samma sätt som man ser över kostnaderna så måste man säkerställa att arbetet bedrivs smart och effektivt med god kvalitet på samma sätt som man har gjort på Norrtälje Sjukhus. Ytterligare fråga från Maud Sjöblom Har nattpersonalen fått ändrad arbetstid så att de nu arbetar fler timmar per natt med samma lön? Svar från Peter Graf Arbetstidsmåttet har justerats så att nattarbetarna arbetar 36,2 timmar per vecka istället för 32 timmar per veckan som man gjorde tidigare. Detta arbetstidsmått är samma som används av övriga utförare i Norrtälje och även överensstämmer med övriga Sverige.

6 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 6(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Hans Andersson När TioHundra bildades tittade man på möjligheten att göra det bättre för nattpersonalen. Efter diskussioner beslutades då att man skulle sänka arbetstiden. Fråga från Lars Eklund Får Norrtäljes sjukvård samma ekonomiska ersättning som övriga länet? Svar från Peter Graf Inte riktigt, sista biten är kvar och en skrivelse har lämnats in till Landstinget med en begäran om att få ett tillskott på 14 miljoner kronor. Kommentar från Hans Andersson Landstinget är lyhörda för våra åsikter. Följdfråga från Lars Eklund Om detta tillskott beviljas, betyder det att ekonomin kommer i balans, eller kanske till och med att man får ett plus resultat? Svar från Peter Graf I alla fall en budget i balans. Fråga från Bengt Ericsson Vad händer med cancervården i Norrtälje? Svar från Peter Graf Peter Graf har varit Vd för Danderyds sjukhus i fyra år och det är hans absoluta övertygelse att, för att Norrtälje sjukhus ska vara framgångsrikt framöver måste man ha ett intensivt samarbete med bland annat Danderyds sjukhus. När det gäller överbeläggningssituation som råder på Danderyds sjukhus kommer Norrtälje att kunna vara ett bra komplement om vi har kontakt på kliniknivå vilket vi har idag. När det gäller cancervården ska vi samarbeta på samma sätt. Vissa av cancersorterna behandlas redan idag på Danderyds sjukhus. Patienterna opereras på Danderyds sjukhus men eftervården sker på Norrtälje sjukhus. Alla direktörerna på S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Peter Graf här i Norrtälje är överens om att det finns mycket att göra i cancervården genom att samarbeta så att man får helheten. Fråga från Hans Andersson Vad händer med Parkinsonmottagningen på RoS? Svar från Peter Graf Vi har en fullständigt fantastisk person, doktor Otto Slätis som är 72 år och kommer att gå i pension. Otto Slätis har en helt unik kompetens. Parkinsonmottagningen har varit ett specialarrangemang som det inte finns möjlighet att driva på samma sätt längre. Det går inte att hitta en person med samma unika kompetens så idag måste man hitta andra lösningar. Kommentar från Olle Undmark Det är en väl fungerande verksamhet som bör få fortsätta. Svar från Peter Graf Det är min skyldighet att hitta en lösning när man ser att den struktur som finns idag inte är hållbar över tid. Man måste se till att verksamheten är hållbar. Och leta lösningar. Detta gäller även Öra-, näsa-, halsmottagningen.

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 7(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Fråga från Britt-Inger Halvor sen Kommer det att bli neddragningar av personalen inom LSS-området också? Svar från Lena Karlsson Lekseli Inga neddragningar i bemanningen men däremot effektivisering som till exempel färre möten och mer arbete i vården. Fråga från Britt-Inger Halvor sen Britt-Inger Halvorsen delade ut en artikel till rådets representanter och åhörare och läser därefter upp artikel som handlar om sista dansen på Mobergs. Artikeln är skriven med pictogram. Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Britt-Inger Halvorsen undrar varför danserna har upphört. Informationen om nedläggningen av danserna har lämnats muntligt till brukarna när de varit på dansen på Mobergs. Denna information har sen inte nått till personalen på boendena. Det hade varit bra om skriftlig information skickats med hem till personalen på boendena. Svar från Lena Karlsson Leksell, verksamhetschef för Funktionsstöd och service Lena Karlsson Leksell beklagar nedläggningen av danserna på Mobergs. Mobergs har drivits av enstaka eldsjälar inom TioHundra AB. Idag finns fler utförare som också måste bidra ekonomiskt till verksamheten på Mobergs, kostnaden kan inte bara bäras av TioHundra AB. Det förekommer en dialog om ansvaret mellan TioHundra AB och Norrtälje kommun. Ärendet är inte borttappat. Kommentar från Hans Andersson Man håller på att reda ut vad som ska gälla för dessa aktiviteter. Kommentar från Gunilla Thornberg Det är TioHundra AB som har uppdraget, fritid och kultur för boende inom LSS. Uppdraget innefattar att hitta bra lösningar för individer. Kultur och fritidsutbudet bör ses över. Tips från Britt-Inger Halvorsen När det gäller kulturutbudet för personer med funktionshinder finns det i vissa delar av landet ett kompiskort. Med kompiskortet har man möjlighet att ta med sig en ledsagare på olika evenemang. Kommentar från Bengt Ericsson Den frågan ska Hans Andersson och jag kolla vidare på, det låter som en bra idé. Fråga från åhörare Finns det några EU-bidrag som kommunen skulle kunna söka för samarbeten kring fritidsaktiviteter och utbildning? Doktor Otto Slätis kanske skulle kunna delge sina specialkunskaper till någon läkare inom Parkinsonområdet. Svar från Peter Graf Peter Graf säger att en del i det uppdrag som han själv och Cristine Dahlbom Nyberg har är att se över vilka pengar som finns för att förbättra verksamheterna. Roger Bolling har t.ex. formulerat en ansökan och fått beviljat att få bedriva en akademisk vårdcentral i Norrtälje. På den akademiska vårdcentralen kommer forskning och fortbildning bedrivas i samverkan med det dagliga vårdarbetet, till gagn för både kunder och medarbetare. Det är ett av de projekt som man sökt pengar till.

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 8(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Berit Jansson Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) som är en sammanslagning av kommunerna i länet, tittar just nu på möjligheten att anställa en Eu-coach som får i uppdrag att bevaka alla kommuners intressen när det gäller EU-bidrag. Det är svårt med administrationen inom EU och en EU-coach skulle kunna samordna ex. ansökningar om medel till skärgårdskommunerna Norrtälje och Vaxholm. Tidsbokning på vårdcentralerna Roger Bolling, verksamhetschef för primärvården, säger att tidsbokning är en fråga om tillgänglighet. Försök pågår med en helt öppen mottagning under ett par timmar på förmiddagen för att se hur det påverkar tillgängligheten. Det handlar om att använda resurserna på bästa sätt. Det råder brist på läkare i hela landet så även hos oss. TioHundra AB tittar på hur man ska få till kontinuiteten på bästa sätt så att patienten får träffa samma läkare varje gång. När en patient vill boka tid hos sin läkare är det vanligast att patienten ringer till vårdcentralens tidsbokning. Enligt avtal ska det vara en sjuksköterska som svarar vid tidsbokningen. Anledningen till att det ska vara en sjuksköterska som svarar är att hon/han ska göra en bedömning av hur mycket tid som behövs och vem patienten bör träffa. Distriktsköterskorna lägger mycket av sin tid på att svara på tidsbokningar. Många patienter kommer till receptionen för att boka tid. I receptionen arbetar en receptionist eller en läkarsekreterare. Man ska ändå kunna få hjälp med tidsbokningen på plats om det finns en ledig sjuksköterska på plats som kan göra en bedömning om tid och behov. Det fungerar inte alltid men målet är att det ska göra det. Fråga från Lars Eklund Om jag kommer till en vårdcentral nu så ska jag alltså inte bli utvisad med hänvisning till att boka via telefon utan receptionisten ska kalla på en sjuksköterska? Svar från Roger Bolling Det är tanken men man vet idag att det inte alltid fungerar. Det finns idag en resurssjuksköterska på de stora vårdcentralerna som ska hjälpa till och lösa såna här fall. Frekvensen på samtal som kommer in till tidsbokningen en vanlig måndag är 800 samtal. Arbete pågår med att lösa sjuksköterskebemanningen så att det fungerar tillfredställande med bokningar på plats. Fråga från Nann Palmgren Tidsbokningsböckerna är bara öppna vissa tider, det går inte att boka t.ex. återbesök långt fram i tiden. Varför är det så? Svar från Roger Bolling Det ser lite olika ut. Om man har en öppen bok så är risken att den fylls fort. Försöket med den öppna mottagningen på vårdcentralen har minskat belastningen på tidsbokningen men trots det kvarstår problemet. Kommentar från Nann Palmgren

9 MORRTÄI1F SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INV/^M ALJL Sammanträdesdalum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum 9(13) Om man är på ett läkarbesök och läkaren vill träffa mig igen om ett halvår så går det inte att boka tid direkt utan jag har ansvar för att ringa och boka tid längre fram. Svar från Roger Bolling Man provar olika lösningar för att komma fram till hur tillgängligheten kan förbättras. Det kan redan idag skilja från vårdcentral till vårdcentral hur man arbetar med tidsbokningen. Förbättringsarbete pågår. Trygghetsjouren svarar på frågor om larm Anette Bommelin, enhetschef Trygghetsjouren svarar tillsammans med Viveka Söderbärg Åhs på frågor om trygghetslarmen. Fråga från Hans Andersson Det har varit tv program om digitala och analoga larm, vad är säkrast? Svar från Anette Bommelin Det är svårt att svara på eftersom digitalisering pågår men ännu inte riktigt har kommit igång. Men med den täckning vi har idag är det de analoga larmen som fungerar bäst och det är dem man använder nästan fullt ut. Det finns en del GSM larm också som inte är helt digitaliserade. Följdfråga från Hans Andersson Vad har vi för framförhållning inför nedsläckningen av det analoga nätet? Svar från Cristine Dahlbom Nygren Sjukvårds- och omsorgskontoret håller tillsammans med kommunens ITavdelning på att se över täckningen och behoven i hela kommunen, det handlar om trygghet. Övergången till digitala larm kommer att ske succesivt och vi måste matcha detta så att det blir tryggt för alla i övergången. Kommentar från Hans Andersson Någon kommun hade provat att ha mätverktyg i sopbilarna för att få koll på var det finns täckning och var man behöver extra antenner. Kommentar från Viveka Söderbärg Ahs Vi vet att man kommer att stänga det analoga nätet men inte när. Som det är idag så fungerar de analoga larmen bäst vilket inte framkom i Uppdrag granskning. Skulle vi införa digitala larm idag så skulle vi få väldiga problem. Ai-betet med att få igång en lugn och säker övergång pågår med och Sjukvårdsoch omsorgskontoret arbetar tillsammans med TioHundra AB och Trygghetsjouren kring hur det ska gå till. Tillsammans försöker vi att få en bra bild över hur behoven ser ut i hela Norrtälje kommun. Det är ett stort projekt som just har inletts, målet är att allt ska digitaliseras men vi vet inte när. Det finns kommuner som inte ens har påbörjat arbete så vi kan känna oss trygga även om det kommer att ta tid med digitaliseringen av larmen. Vi återkommer gärna med hur arbetet fortlöper. Har ni konkreta frågor så passa på att fråga nu för Anette Bommelin är superduktig på detta. Fråga från åhörare Det är ju vissa kostnader med de digitala larmen. Kommer detta att medföra att vissa pensionärer inte kommer att ha råd att skaffa sig larm?

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 10(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Svar från Viveka Söderbärg Åhs Avgifter är en politisk fråga men man tittar så klart på den frågan i arbetet med digitaliseringen. Kommentar från Hans Andersson Man får inte ha så höga kostnader för larm så att människor inte har råd att känna sig trygga. KPR 10 Rapporter och frågor från föreningar, nämnder och åhörare Information om NHS lokaler på Stockholmsvägen 57 Tom Grundell, lokalförsörjningschef på Fastighetsavdelningen, informerar om att kommunen har sagt upp hyresavtalen på de lokaler som finns på Stockholmsvägen 57. Tom Grundell har varit på besök hos NHS där han fick information om vilka verksamheter som använder lokalerna och vilka behov som finns. Vid detta besök framkom önskemål om att få nya lokaler på ROS. Lokalförsörjningen undersöker nu möjligheten att byta till en lokal på ROS, man tittar bland annat på lokalerna ur säkerhetssynpunkt. Om man efter dessa undersökningar kommer fram till att lokalerna fungerar för NHS verksamhet kommer man bjuda in till ett möte för att diskutera framtiden. Idag tillhandahåller Kultur- och fritidsförvaltningen NHS lokaler, så ska det inte vara framöver. Det kommer att bli ett hyresavtal direkt med föreningarna. Fördelarna med dessa lokaler är många. Lokalförsörjningen har försökt att få kontakt med hyresvärden och fråga om möjligheten att i en övergångsperiod kan flytta NHS verksamhet till andra lokaler på Stockholmsvägen 57, där kommunens hyresavtal löper på längre tid. Detta skulle då vara för att få längre tid på sig att lösa den framtida lokalfrågan. Kontraktet på NHS lokaler upphör 31 juli 2014 så det brådskar minst sagt och man letar lösningar på olika håll. Tom Grundell beklagar att inget har skett tidigare. Fråga från Nann Palmgren Innebär de nya hyresavtalen att vi kommer att få betala hyra för lokalen? Svar från Tom Grundell Ja, men det blir en teknisk justering av hyresavtalen. Istället för att Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller lokaler, kommer hyreskontraktet tecknas direkt med föreningarna och ett hyresbidrag betalas ut. Lokalförsörjningen vill inte ha någon lokalupplåtelse framöver. Kommentar från Hans Andersson ROS är ett otroligt bra alternativ med tanke på övriga verksamheter i huset. Kommentar från Nann Palmgren Förra året hade vår förening totalt 150 badtillfällen på ROS. Vi är livrädda att vi ska få betala hyra för dessa bad. Svar från Tom Grundell Som jag sa tidigare är det frågan om en teknisk justering av hyran för föreningslokalen, övriga lokaler t.ex. varmbadet på ROS är inte berörda av denna diskussion.

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 11(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Marie-Anne Blomdin Vi vore tacksamma om reumatikerföreningen också kan få lokaler på samma ställe som de andra föreningarna. Det har hittills inte varit möjligt på grund av platsskäl. Svar från Tom Grundell Så snart vi vet om vi kan upplåta lokalerna bjuder vi in till ett möte för att titta på lösningar. Inbjudan kommer att skickas ut via NHS. Kommentar från Kerstin Söderquist Parkeringsfrågan vid ROS måste lösas om fler verksamheter ska använda lokalerna. Svar från Tom Grundell På lokalförsörjningen är man medveten om parkeringsproblemen och eventuellt kommer man att behöva lyfta denna fråga i och med detta. Information från Kultur- och fritidsnämnden Bengt Ericsson informerar om att det framkommit frågor om det nya badhuset kommer att granskas i tillgänglighetssynpunkt. Personer som är kunniga inom tillgänglighetsområdet har granskat ritningarna. Bengt Ericsson föreslår att Rådet bjuder in Marie-Louise Asp till nästa sammanträde. Rådet ger Kerstin Stambert i uppdrag att skicka en inbjudan till Marie-Louise Asp. Invigning av det nya badhuset kommer att ske till sommaren. Badhusen kommer att hålla stängt i övergången. Nya badhuset öppnar någon gång i september/oktober. Fråga från Lars Eklund NHS fick av Marie-Louise Asp en genomgång av ritningarna på badhuset. 3D-ritningar hade varit önskvärt med markeringar och dylikt utritade men några sådana fanns inte. Man hävdade att det handlar om pengarna för framtagandet. Kommentar från Bengt Ericsson Både jag och Hans Andersson har varit med och stridit för fler handikapparkeringar. Det kommer att bli fler än vad som först hade planerats. Fråga från Hans Bengtsson Hans Bengtsson har varit i kontakt med entreprenören om nya badhusets färgsättning av ledstråken. De taktila ledstråken medförde en del problem. Hans Bengtsson väntar fortfarande på svar från Monica Albertsson i den frågan.taktila stråken ska kunna kännas med t.ex. en käpp och då finns det regler för hur de ska utformas i allmänna reglerna för byggnationer. Det är viktigt att man som synskadad kan hitta i badhuset utan hjälp. Vem är utsedd av kommunen att ansvara för tillgänglighetsfrågorna? Svar från Hans Andersson och Bengt Ericsson gemensamt Peter Elenfalk och Marie-Louise Asp är de som vet mest om badhusfrågorna. Det nya kulturhuset på Galles Gränd står färdigt i höst med en inflyttningstid på några veckor. I och med det nya kulturhuset blir det lättare att ta sig upp till Pythagoras. Det kommer att finnas en hiss mellan Galles Gränd och Pythagoras. Hissen kommer

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 12(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet troligtvis att ha en öppettid mellan På kulturhuset kommer man att ha vandringsutställningar. Fråga från Maud Sjöblom Hur kommer man att lösa parkeringsfrågan? Svar från Bengt Ericsson Ni kommer precis som idag att kunna parkera vid café Tullen. Där finns det nästan alltid lediga platser. Det byggs en skateboardbana uppe vid sportcentrum i trakterna av bandybanan. Kultur- och fritidsnämnden har skjutit till pengar till "Konst i ån" som kommer tillbaka som evenemang i sommar, invigning 1 juli klockan För att uppmärksamma att det i år är 60 år sedan det kom en massa flyktingar från Estland till Norrtälje, hösten 1944, kommer ett minnesmärke att resas. I samband med detta kommer man kunna höra berättelser om denna händelse. Minnesmärket kommer förmodligen att placeras i Socitetsparken. Fråga från Nann Palmgren Vad händer med det gamla museet? Svar från Bengt Ericsson Fastigheten ska vara kvar i allmän egendom, vilken verksamhet som kommer att finnas där beslutas av Kommunstyrelsen. Stiftelsen har ett uppdrag att förvalta lokalen. Det kan bli ett museum som berättar om den verksamhet som fanns i fastigheten på 1600-talet, Gevärsfaktoriet. Det finns sådana idéer men inget är klart. Kommentar från Hans Andersson Ett förslag som ligger är att kommunen ska gå in och rusta upp lokalen. Lokalen ska vara i allmän ägo och parken tillgänglig för allmänheten. Byte av namn på Rådet Maud Sjöblom lämnar ett förslag som diskuterats av medlemmar i Rådet. Förslaget är: Rådet för funktionshinder Beslut i namnfrågan fattas på nästa Råd. KPR 11 Övriga frågor Fråga från Hans Bengtsson Hans Bengtsson har blivit uppringd av en synskadad person som berättade att ledstråken som förut gick mellan entrén och kundtjänst på Norrtälje sjukhus har tagits bort. Är det så och i så fall varför? Svar från Efva Lagersted, verksamhetschef för akut- och diagnostikenheten. Ledstråket ska finnas kvar. Efva Lagerstedt lovar att kontrollera uppgiften och återkomma till Kerstin Stambert som rapporterar svaret i protokollet.

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 13(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet o Återkoppling fran Efva Lagerstedt Hela ledstråket är intakt förutom det gulmarkerade området där delar av ledstråket har lossnat. Stråken är limmade på golvet. Efva Lagerstedt skickade med två bilder på ledstråken i entrén där man ser en kort sträcka som är tejpad med gul tejp, annars verkar ledstråket intakt. Det är Locum som ansvarar för ledstråket. Fråga från åhörare: Det uppstår problem med framkomligheten för Servicelinjen i Norrtälje när affärerna på Tullportsgatan öppnar. Leveranser av varor med lastbilar innebär att bussen inte kommer fram utan måste åka en annan väg. Problemet uppstår mellan varje dag, hela sommaren. Skulle man inte kunna göra en undersökning om att tidigarelägga denna Servicelinjetur, vilket troligtvis skulle kunna fungera för många pensionärer då mataffärerna öppnar tidigt på morgonen. Svar från Hans Andersson Trafiksäkerhetsfrågor har tagits upp i Rådet tidigare. Hans gör en notering om frågan och tar på sig att skriva en skrivelse i ärendet. Bilaga 2, verksamhetsberättelse KHR 2013 Bilaga 3, protokoll från "Trafikrådets" senaste möte.

14 Revidering Allmänna villkor Kundvalet Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg

15 2 NORRTÄLJE Allmänna villkor 2012 Verksamhetsområden: Hemtjänst alla dagar kl (biståndsbeslut) Basal hemsjukvård alla dagar kl (långvarigt/kontinuerligt, bedöms av läkare/sjuksköterska) Hemrehabilitering mån - fre kl (rehabmål nås bäst hemma, bedöms arbetsterapeut/sjukgymnast) norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

16 ffl KOMMU Målgrupp Kommuninvånare i ordinärt boende eller HVB-hem ca 1200 individer december 2012 (exklusive trygghetslarm) Snittålder 73,3 år 6,8 % är under 65 år. 56 % är över 80 år. 57 % av hemtjänstkunderna har även insatser inom basal hemsjukvård eller hemrehab norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

17 fjj E Ersättningsmodell Ersättning per utförd timme Nivå utifrån profession + tätort/landsbygd/skärgård Nivå utifrån hembesök eller indirekt tid Ersättning för hembesök: Hemtjänstpersonal 357/433/480 kr Legitimerad personal 417/510/554 Kr Tid registreras i Intraphone. Hembesök ska registreras från kundens hemtelefon. I timpriset ingår alla kringkostnader norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

18 Bemanning, tillgänglighet, kontinuitet Acceptanstid ny kund 24 timmar Inställelsetid i aktuellt ärende 60 minuter Krav på omvårdnadsansvarig sjuksköterska Under 14-dagarsperiod genomsnitt max 10 personal hos en och samma brukare Underleverantör kan godkännas norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

19 6 [Jj E Kontorets u Uppdrag från SON (juni) november 2013: Revidering av Allmänna villkor - Inklusive ändring av målgrupp för basal hemsjukvård: inkludering av personer på boenden med särskild service enligt LSS eller SoL Utredning av formerna för basal hemsjukvård inom daglig verksamhet LSS och daglig sysselsättning SoL. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

20 NORRTÄLJE Utredningsarbetet Dialog med: samtliga kundvalsutförare representanter ifrån KHR, KPR, NHS LSS- och Socialpsykiatriverksamheterna Vårdbolaget TioHundra AB LSS-utförare Lappvärket och Kooperativet Industrihuset HLM Vårdbolaget TioHundra AB MAS, MAR, systemförvaltare, demensansvarig, anhörigansvarig, biståndschef med flera. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

21 NORRTÄLJE _.... Förändringar som föreslås Höjd ersättning 2,5 % hemtjänst 2,5 % basal hemsjukvård och hemrehabilitering norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

22 NORRTÄLJE,.., Förändringar som föreslås Möjlighet till ett förebyggande första teammöte Bör göras för kunder över 75 år. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

23 te NORRTÄLJE Förändringar som föreslås Andrad ersättningsmodell för genomförandeplan Ska säkerställa dokumentation av genomförandeplan. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

24 NORRTÄLJE _.... Förändringar som föreslås Kvalitetssäkrad insatstid: Förstärkta krav på tidsregistrering från kundens bostad för ersättning för hembesök. Krav på Android App från november 2014 norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Nr Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Bolstadsrummet, 3 april 2006 klockan 13.00 16.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Per-Axel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 2015-03-09 1 (9) Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 Närvarande Anders Magnhagen, ordf Jessica Ashworth Olle Iding Agne Dahlqvist Linda Andersson Janette Skoghus Gun Hansson

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewy Svensson, SN, ordförande Henrik Nilsson Bokor, SN Linda Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Handikapprådet 2012-02-15 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.53 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Kent Blixt, Omsorgsnämnden Gabriella Sjöberg, Medborgarnämnden

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, stadshuset Beslutande Ulf Nilsson Ordförande, kommunstyrelsen Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO, Oskarshamn Willy Nilsson PRO, Misterhult Birger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015 kl. 09:00-12:10

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015 kl. 09:00-12:10 NORDANSTIGS KOMMUN Gemensamt sammanträde mellan kommunala pensionärsrådet och handikapprådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG Alf Sahlström SPRF ERSÄTTARE

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2011-05-31 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 Tisdagen den 31 maj 2011, klockan 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16 1 (6) Tid: Kl 12.00 14.30 Plats: Lokal: Visningsmiljöns lokal, Fluxen Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Marita Johansson, SPKF

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer