Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl enligt bifogad närvarolista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl enligt bifogad närvarolista Kerstin Stambert, sekreterare Peter Graf, Vårdbolaget TioHundra AB Roger Bolling, Vårdbolaget TioHundra AB Anette Bommelin, Vårdbolaget TioHundra AB Tom Grundell, Fastighetsavdelningen Cristine Dahlbom Nyberg, Sjukvårds- och omsorgskontoret Britt Stålhandske, Sjukvårds- och omsorgskontoret Catrin Josephson, Sjukvårds- och omsorgskontoret Viveka Söderberg Sjukvårds- och omsorgskontoret Gunilla Thomberg, Sjukvårds- och omsorgskontoret Bertil Norstedt, Paragrafer 7-11 Justeringens plats och tid torsdag 6 mars, 2014, kommunhuset Ankaret, Norrtälje Underskrift Sekreterare. Kerstin Stambert Ordförande ans Andersson (fp) Justerare Bertil Norstedt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 KIORRTÄI IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INV/iVIVl AVLJC Sammanträdesdatum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommunala Handikapprådet Närvarolista/Omröstningslista Sammanträdesdatum 2(13) Ledamöter Närv N Namn Frånv F THN: Hans Andersson N KS: Berit Jansson N Kfn: Bengt Ericsson N Bsn: Britt-Inger Kjellberg N Bn: Ingmar Wallén Frånvaro anmäld SRF: Hans Bengtsson N DHR: Irene Olsson N ILCO: Bertil Norstedt N Park.: Olle Lindmark N IPH: Maud Sjöblom N FUB: Britt-Inger Halvorsen N Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ersättare Närv N Namn Frånv F THn: Håkan Jonsson N Ks: Kerstin Bergström N Kfn: Kerstin Modin N Un: Catharina Erdtman F Bn: Ethel Söderman N HRF: Lars Dahlqvist N RTP: Nann Palmgren N Diabetes: Barbro König N Afasi: Lars Eklund N Reum.: Marie-Anne Blomdin N Autism: Anneli Svahn Frånvaro anmäld Adjungerad Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

3 NORRTÄI IF SAMMANTRADESPROTOKOLL INUMVI /\LJ C Sammanträdesdatum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum 3(13) KPR 7 Mötet öppnas, val av justerare Ordförande Hans Andersson öppnar mötet och hälsar åhörare samt Rådens medlemmar välkomna till dagens sammanträde och meddelar åhörarna att det går bra att delta i diskussioner under sammanträdets gång. Beslut Kommunala Handikapprådet beslutar att utse att Bertil Norstedt jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet kommer att justeras den 6 mars 2014, kl , kommunhuset Ankaret.

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 4(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet KPR 8 Aktuell info från Sjukvårds- och omsorgskontoret Nya kundvalsvillkoren Catrin Josephson, kvalificerad utvecklare och Gunilla Thornberg, kvalificerad handläggare, informerar om arbetet med de nya kundvalsvillkoren. I oktober 2013 kallade Catrin Josephson KHR och KPRs AU för att diskutera villkorsförändringarna. Även representanter från NHS var inbjudna till detta möte. Catrin Josephson visar ett bildspel och berättar, se bilaga 1 Förtydligande för: Bild 9 På ett första teammöte träffar kundvalsutföraren, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kunden för att säkerställa kundens behov. Under detta möte görs också riskbedömningar om fall och nutrition. Kundvalsutföraren får ersättning för dessa möten. Bild 11 Att använda sig av en Android App för registrering av besök hos en kund i kundvalet är en jättebra möjlighet. Samma program, Intraphone, som idag används vid registrering via kundens telefon används också vid registrering via en Android App. Idag registreras kundbesöken via kundens telefon men i samband med att färre och färre har fast telefon hemma blir det svårare att sköta besöksregistreringen direkt på plats därför behövs en modernisering av systemet. Kundvalsutföraren loggar besöket via den Androida Appen som registrerar hos vilken kund man är och även hur lång tid man varit där. Bild 13 Kundvalsutförarna ska skriva en genomförande plan för varje kund och registrera denna i datasystemet. Redan idag är kundvalsutförarna är duktig på att skriva genomförande plan men de registreras inte alltid i systemet. Nytt är att ersättning för skrivarbetet betalas ut i en klumpsumma när genomförandeplanen registreras i datasystemet. Fråga från Hans Andersson Omfattas boende i ordinärt boende av kundvalet? Svar från Catrin Josephson Ja, de omfattas av kundvalet. Kommentar från Gunilla Thornberg Gunilla Thornberg kompletterar informationen från Catrin Josephson med att hon vill påpeka att man inte ser boende i gruppbostad som en homogen grupp. Hur mycket stöd den boende behöver varierar från person till person och beror också på vilken boendeform den boende har. Detta är något som man tar med sig in i utredningen så att man hittar en bra lösning för alla. Synpunkt från Hans Bengtsson På synskadades riksförbund får vi många synpunkter från personer med synskada som bor på vårdboenden angående att personalen på boendena ofta är så stressade att de inte hinner låta de boende själva klara t.ex. påklädning. Mer utbildning och 0l>

5 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 5(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet information för personalen i bemötande av synskadade behövs. Synskadade vill klara sig själva så långt som det är möjligt. KPR 9 Aktuell information från TioHundra AB Presentation av Peter Graf, Vd för TioHundra AB Peter Graf har arbetat som Vd för TioHundra AB sedan 1 oktober På den ekonomiska sidan har TioHundra AB extra ordinära utmaningarna. Det operativa resultatet för 2013 blev -40 miljoner kronor. Man arbetar med effektivisering på alla håll, 11 medarbetare på administrativa tjänster har tagits bort. Man effektiviserar också i ledningsstrukturen och divisionerna har tagits bort vilket har gjort organisationen plattare. Man har nio verksamhetschefer som alla sitter med i TioHundra ABs ledningsgrupp. Detta ger en bra dynamik och skapar även mervärde för kunden då alla diskuterar tillsammans mellan vård och omsorg. Andra bitar man arbetar med är: kvaliteten och brukarsäkerheten ska bli ännu bättre tätare samarbete med Sjukvårds- och omsorgskontoret uppdraget är ekonomi i balans Fråga från Maud Sjöblom Personalen inom äldreomsorgen har skurits ner, varför Svar från Peter Graf För att få ekonomi i balans måste det skäras i kostnaderna eller öka intäkterna. Det som är den största tillgången men också största kostnaden är personalen, därför måste den ses över. Följdfråga från Maud Sjöblom Man har ju skurit ner i omgångar, när övergår det från god omsorg till tillsyn? Svar från Peter Graf Peter Graf ägnar just nu mycket tid åt att besöka våra boenden. Det är ingen dålig omsorg, det är bra personcentrerad omvårdnad som bedrivs. Peter Graf anser å det bestämdaste att på samma sätt som man ser över kostnaderna så måste man säkerställa att arbetet bedrivs smart och effektivt med god kvalitet på samma sätt som man har gjort på Norrtälje Sjukhus. Ytterligare fråga från Maud Sjöblom Har nattpersonalen fått ändrad arbetstid så att de nu arbetar fler timmar per natt med samma lön? Svar från Peter Graf Arbetstidsmåttet har justerats så att nattarbetarna arbetar 36,2 timmar per vecka istället för 32 timmar per veckan som man gjorde tidigare. Detta arbetstidsmått är samma som används av övriga utförare i Norrtälje och även överensstämmer med övriga Sverige.

6 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 6(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Hans Andersson När TioHundra bildades tittade man på möjligheten att göra det bättre för nattpersonalen. Efter diskussioner beslutades då att man skulle sänka arbetstiden. Fråga från Lars Eklund Får Norrtäljes sjukvård samma ekonomiska ersättning som övriga länet? Svar från Peter Graf Inte riktigt, sista biten är kvar och en skrivelse har lämnats in till Landstinget med en begäran om att få ett tillskott på 14 miljoner kronor. Kommentar från Hans Andersson Landstinget är lyhörda för våra åsikter. Följdfråga från Lars Eklund Om detta tillskott beviljas, betyder det att ekonomin kommer i balans, eller kanske till och med att man får ett plus resultat? Svar från Peter Graf I alla fall en budget i balans. Fråga från Bengt Ericsson Vad händer med cancervården i Norrtälje? Svar från Peter Graf Peter Graf har varit Vd för Danderyds sjukhus i fyra år och det är hans absoluta övertygelse att, för att Norrtälje sjukhus ska vara framgångsrikt framöver måste man ha ett intensivt samarbete med bland annat Danderyds sjukhus. När det gäller överbeläggningssituation som råder på Danderyds sjukhus kommer Norrtälje att kunna vara ett bra komplement om vi har kontakt på kliniknivå vilket vi har idag. När det gäller cancervården ska vi samarbeta på samma sätt. Vissa av cancersorterna behandlas redan idag på Danderyds sjukhus. Patienterna opereras på Danderyds sjukhus men eftervården sker på Norrtälje sjukhus. Alla direktörerna på S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Peter Graf här i Norrtälje är överens om att det finns mycket att göra i cancervården genom att samarbeta så att man får helheten. Fråga från Hans Andersson Vad händer med Parkinsonmottagningen på RoS? Svar från Peter Graf Vi har en fullständigt fantastisk person, doktor Otto Slätis som är 72 år och kommer att gå i pension. Otto Slätis har en helt unik kompetens. Parkinsonmottagningen har varit ett specialarrangemang som det inte finns möjlighet att driva på samma sätt längre. Det går inte att hitta en person med samma unika kompetens så idag måste man hitta andra lösningar. Kommentar från Olle Undmark Det är en väl fungerande verksamhet som bör få fortsätta. Svar från Peter Graf Det är min skyldighet att hitta en lösning när man ser att den struktur som finns idag inte är hållbar över tid. Man måste se till att verksamheten är hållbar. Och leta lösningar. Detta gäller även Öra-, näsa-, halsmottagningen.

7 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 7(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Fråga från Britt-Inger Halvor sen Kommer det att bli neddragningar av personalen inom LSS-området också? Svar från Lena Karlsson Lekseli Inga neddragningar i bemanningen men däremot effektivisering som till exempel färre möten och mer arbete i vården. Fråga från Britt-Inger Halvor sen Britt-Inger Halvorsen delade ut en artikel till rådets representanter och åhörare och läser därefter upp artikel som handlar om sista dansen på Mobergs. Artikeln är skriven med pictogram. Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Britt-Inger Halvorsen undrar varför danserna har upphört. Informationen om nedläggningen av danserna har lämnats muntligt till brukarna när de varit på dansen på Mobergs. Denna information har sen inte nått till personalen på boendena. Det hade varit bra om skriftlig information skickats med hem till personalen på boendena. Svar från Lena Karlsson Leksell, verksamhetschef för Funktionsstöd och service Lena Karlsson Leksell beklagar nedläggningen av danserna på Mobergs. Mobergs har drivits av enstaka eldsjälar inom TioHundra AB. Idag finns fler utförare som också måste bidra ekonomiskt till verksamheten på Mobergs, kostnaden kan inte bara bäras av TioHundra AB. Det förekommer en dialog om ansvaret mellan TioHundra AB och Norrtälje kommun. Ärendet är inte borttappat. Kommentar från Hans Andersson Man håller på att reda ut vad som ska gälla för dessa aktiviteter. Kommentar från Gunilla Thornberg Det är TioHundra AB som har uppdraget, fritid och kultur för boende inom LSS. Uppdraget innefattar att hitta bra lösningar för individer. Kultur och fritidsutbudet bör ses över. Tips från Britt-Inger Halvorsen När det gäller kulturutbudet för personer med funktionshinder finns det i vissa delar av landet ett kompiskort. Med kompiskortet har man möjlighet att ta med sig en ledsagare på olika evenemang. Kommentar från Bengt Ericsson Den frågan ska Hans Andersson och jag kolla vidare på, det låter som en bra idé. Fråga från åhörare Finns det några EU-bidrag som kommunen skulle kunna söka för samarbeten kring fritidsaktiviteter och utbildning? Doktor Otto Slätis kanske skulle kunna delge sina specialkunskaper till någon läkare inom Parkinsonområdet. Svar från Peter Graf Peter Graf säger att en del i det uppdrag som han själv och Cristine Dahlbom Nyberg har är att se över vilka pengar som finns för att förbättra verksamheterna. Roger Bolling har t.ex. formulerat en ansökan och fått beviljat att få bedriva en akademisk vårdcentral i Norrtälje. På den akademiska vårdcentralen kommer forskning och fortbildning bedrivas i samverkan med det dagliga vårdarbetet, till gagn för både kunder och medarbetare. Det är ett av de projekt som man sökt pengar till.

8 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 8(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Berit Jansson Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) som är en sammanslagning av kommunerna i länet, tittar just nu på möjligheten att anställa en Eu-coach som får i uppdrag att bevaka alla kommuners intressen när det gäller EU-bidrag. Det är svårt med administrationen inom EU och en EU-coach skulle kunna samordna ex. ansökningar om medel till skärgårdskommunerna Norrtälje och Vaxholm. Tidsbokning på vårdcentralerna Roger Bolling, verksamhetschef för primärvården, säger att tidsbokning är en fråga om tillgänglighet. Försök pågår med en helt öppen mottagning under ett par timmar på förmiddagen för att se hur det påverkar tillgängligheten. Det handlar om att använda resurserna på bästa sätt. Det råder brist på läkare i hela landet så även hos oss. TioHundra AB tittar på hur man ska få till kontinuiteten på bästa sätt så att patienten får träffa samma läkare varje gång. När en patient vill boka tid hos sin läkare är det vanligast att patienten ringer till vårdcentralens tidsbokning. Enligt avtal ska det vara en sjuksköterska som svarar vid tidsbokningen. Anledningen till att det ska vara en sjuksköterska som svarar är att hon/han ska göra en bedömning av hur mycket tid som behövs och vem patienten bör träffa. Distriktsköterskorna lägger mycket av sin tid på att svara på tidsbokningar. Många patienter kommer till receptionen för att boka tid. I receptionen arbetar en receptionist eller en läkarsekreterare. Man ska ändå kunna få hjälp med tidsbokningen på plats om det finns en ledig sjuksköterska på plats som kan göra en bedömning om tid och behov. Det fungerar inte alltid men målet är att det ska göra det. Fråga från Lars Eklund Om jag kommer till en vårdcentral nu så ska jag alltså inte bli utvisad med hänvisning till att boka via telefon utan receptionisten ska kalla på en sjuksköterska? Svar från Roger Bolling Det är tanken men man vet idag att det inte alltid fungerar. Det finns idag en resurssjuksköterska på de stora vårdcentralerna som ska hjälpa till och lösa såna här fall. Frekvensen på samtal som kommer in till tidsbokningen en vanlig måndag är 800 samtal. Arbete pågår med att lösa sjuksköterskebemanningen så att det fungerar tillfredställande med bokningar på plats. Fråga från Nann Palmgren Tidsbokningsböckerna är bara öppna vissa tider, det går inte att boka t.ex. återbesök långt fram i tiden. Varför är det så? Svar från Roger Bolling Det ser lite olika ut. Om man har en öppen bok så är risken att den fylls fort. Försöket med den öppna mottagningen på vårdcentralen har minskat belastningen på tidsbokningen men trots det kvarstår problemet. Kommentar från Nann Palmgren

9 MORRTÄI1F SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INV/^M ALJL Sammanträdesdalum Sida Sammanträde Kommunala Handikapprådet Sammanträdesdatum 9(13) Om man är på ett läkarbesök och läkaren vill träffa mig igen om ett halvår så går det inte att boka tid direkt utan jag har ansvar för att ringa och boka tid längre fram. Svar från Roger Bolling Man provar olika lösningar för att komma fram till hur tillgängligheten kan förbättras. Det kan redan idag skilja från vårdcentral till vårdcentral hur man arbetar med tidsbokningen. Förbättringsarbete pågår. Trygghetsjouren svarar på frågor om larm Anette Bommelin, enhetschef Trygghetsjouren svarar tillsammans med Viveka Söderbärg Åhs på frågor om trygghetslarmen. Fråga från Hans Andersson Det har varit tv program om digitala och analoga larm, vad är säkrast? Svar från Anette Bommelin Det är svårt att svara på eftersom digitalisering pågår men ännu inte riktigt har kommit igång. Men med den täckning vi har idag är det de analoga larmen som fungerar bäst och det är dem man använder nästan fullt ut. Det finns en del GSM larm också som inte är helt digitaliserade. Följdfråga från Hans Andersson Vad har vi för framförhållning inför nedsläckningen av det analoga nätet? Svar från Cristine Dahlbom Nygren Sjukvårds- och omsorgskontoret håller tillsammans med kommunens ITavdelning på att se över täckningen och behoven i hela kommunen, det handlar om trygghet. Övergången till digitala larm kommer att ske succesivt och vi måste matcha detta så att det blir tryggt för alla i övergången. Kommentar från Hans Andersson Någon kommun hade provat att ha mätverktyg i sopbilarna för att få koll på var det finns täckning och var man behöver extra antenner. Kommentar från Viveka Söderbärg Ahs Vi vet att man kommer att stänga det analoga nätet men inte när. Som det är idag så fungerar de analoga larmen bäst vilket inte framkom i Uppdrag granskning. Skulle vi införa digitala larm idag så skulle vi få väldiga problem. Ai-betet med att få igång en lugn och säker övergång pågår med och Sjukvårdsoch omsorgskontoret arbetar tillsammans med TioHundra AB och Trygghetsjouren kring hur det ska gå till. Tillsammans försöker vi att få en bra bild över hur behoven ser ut i hela Norrtälje kommun. Det är ett stort projekt som just har inletts, målet är att allt ska digitaliseras men vi vet inte när. Det finns kommuner som inte ens har påbörjat arbete så vi kan känna oss trygga även om det kommer att ta tid med digitaliseringen av larmen. Vi återkommer gärna med hur arbetet fortlöper. Har ni konkreta frågor så passa på att fråga nu för Anette Bommelin är superduktig på detta. Fråga från åhörare Det är ju vissa kostnader med de digitala larmen. Kommer detta att medföra att vissa pensionärer inte kommer att ha råd att skaffa sig larm?

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 10(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Svar från Viveka Söderbärg Åhs Avgifter är en politisk fråga men man tittar så klart på den frågan i arbetet med digitaliseringen. Kommentar från Hans Andersson Man får inte ha så höga kostnader för larm så att människor inte har råd att känna sig trygga. KPR 10 Rapporter och frågor från föreningar, nämnder och åhörare Information om NHS lokaler på Stockholmsvägen 57 Tom Grundell, lokalförsörjningschef på Fastighetsavdelningen, informerar om att kommunen har sagt upp hyresavtalen på de lokaler som finns på Stockholmsvägen 57. Tom Grundell har varit på besök hos NHS där han fick information om vilka verksamheter som använder lokalerna och vilka behov som finns. Vid detta besök framkom önskemål om att få nya lokaler på ROS. Lokalförsörjningen undersöker nu möjligheten att byta till en lokal på ROS, man tittar bland annat på lokalerna ur säkerhetssynpunkt. Om man efter dessa undersökningar kommer fram till att lokalerna fungerar för NHS verksamhet kommer man bjuda in till ett möte för att diskutera framtiden. Idag tillhandahåller Kultur- och fritidsförvaltningen NHS lokaler, så ska det inte vara framöver. Det kommer att bli ett hyresavtal direkt med föreningarna. Fördelarna med dessa lokaler är många. Lokalförsörjningen har försökt att få kontakt med hyresvärden och fråga om möjligheten att i en övergångsperiod kan flytta NHS verksamhet till andra lokaler på Stockholmsvägen 57, där kommunens hyresavtal löper på längre tid. Detta skulle då vara för att få längre tid på sig att lösa den framtida lokalfrågan. Kontraktet på NHS lokaler upphör 31 juli 2014 så det brådskar minst sagt och man letar lösningar på olika håll. Tom Grundell beklagar att inget har skett tidigare. Fråga från Nann Palmgren Innebär de nya hyresavtalen att vi kommer att få betala hyra för lokalen? Svar från Tom Grundell Ja, men det blir en teknisk justering av hyresavtalen. Istället för att Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller lokaler, kommer hyreskontraktet tecknas direkt med föreningarna och ett hyresbidrag betalas ut. Lokalförsörjningen vill inte ha någon lokalupplåtelse framöver. Kommentar från Hans Andersson ROS är ett otroligt bra alternativ med tanke på övriga verksamheter i huset. Kommentar från Nann Palmgren Förra året hade vår förening totalt 150 badtillfällen på ROS. Vi är livrädda att vi ska få betala hyra för dessa bad. Svar från Tom Grundell Som jag sa tidigare är det frågan om en teknisk justering av hyran för föreningslokalen, övriga lokaler t.ex. varmbadet på ROS är inte berörda av denna diskussion.

11 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum Sida 11(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Kommentar från Marie-Anne Blomdin Vi vore tacksamma om reumatikerföreningen också kan få lokaler på samma ställe som de andra föreningarna. Det har hittills inte varit möjligt på grund av platsskäl. Svar från Tom Grundell Så snart vi vet om vi kan upplåta lokalerna bjuder vi in till ett möte för att titta på lösningar. Inbjudan kommer att skickas ut via NHS. Kommentar från Kerstin Söderquist Parkeringsfrågan vid ROS måste lösas om fler verksamheter ska använda lokalerna. Svar från Tom Grundell På lokalförsörjningen är man medveten om parkeringsproblemen och eventuellt kommer man att behöva lyfta denna fråga i och med detta. Information från Kultur- och fritidsnämnden Bengt Ericsson informerar om att det framkommit frågor om det nya badhuset kommer att granskas i tillgänglighetssynpunkt. Personer som är kunniga inom tillgänglighetsområdet har granskat ritningarna. Bengt Ericsson föreslår att Rådet bjuder in Marie-Louise Asp till nästa sammanträde. Rådet ger Kerstin Stambert i uppdrag att skicka en inbjudan till Marie-Louise Asp. Invigning av det nya badhuset kommer att ske till sommaren. Badhusen kommer att hålla stängt i övergången. Nya badhuset öppnar någon gång i september/oktober. Fråga från Lars Eklund NHS fick av Marie-Louise Asp en genomgång av ritningarna på badhuset. 3D-ritningar hade varit önskvärt med markeringar och dylikt utritade men några sådana fanns inte. Man hävdade att det handlar om pengarna för framtagandet. Kommentar från Bengt Ericsson Både jag och Hans Andersson har varit med och stridit för fler handikapparkeringar. Det kommer att bli fler än vad som först hade planerats. Fråga från Hans Bengtsson Hans Bengtsson har varit i kontakt med entreprenören om nya badhusets färgsättning av ledstråken. De taktila ledstråken medförde en del problem. Hans Bengtsson väntar fortfarande på svar från Monica Albertsson i den frågan.taktila stråken ska kunna kännas med t.ex. en käpp och då finns det regler för hur de ska utformas i allmänna reglerna för byggnationer. Det är viktigt att man som synskadad kan hitta i badhuset utan hjälp. Vem är utsedd av kommunen att ansvara för tillgänglighetsfrågorna? Svar från Hans Andersson och Bengt Ericsson gemensamt Peter Elenfalk och Marie-Louise Asp är de som vet mest om badhusfrågorna. Det nya kulturhuset på Galles Gränd står färdigt i höst med en inflyttningstid på några veckor. I och med det nya kulturhuset blir det lättare att ta sig upp till Pythagoras. Det kommer att finnas en hiss mellan Galles Gränd och Pythagoras. Hissen kommer

12 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 12(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet troligtvis att ha en öppettid mellan På kulturhuset kommer man att ha vandringsutställningar. Fråga från Maud Sjöblom Hur kommer man att lösa parkeringsfrågan? Svar från Bengt Ericsson Ni kommer precis som idag att kunna parkera vid café Tullen. Där finns det nästan alltid lediga platser. Det byggs en skateboardbana uppe vid sportcentrum i trakterna av bandybanan. Kultur- och fritidsnämnden har skjutit till pengar till "Konst i ån" som kommer tillbaka som evenemang i sommar, invigning 1 juli klockan För att uppmärksamma att det i år är 60 år sedan det kom en massa flyktingar från Estland till Norrtälje, hösten 1944, kommer ett minnesmärke att resas. I samband med detta kommer man kunna höra berättelser om denna händelse. Minnesmärket kommer förmodligen att placeras i Socitetsparken. Fråga från Nann Palmgren Vad händer med det gamla museet? Svar från Bengt Ericsson Fastigheten ska vara kvar i allmän egendom, vilken verksamhet som kommer att finnas där beslutas av Kommunstyrelsen. Stiftelsen har ett uppdrag att förvalta lokalen. Det kan bli ett museum som berättar om den verksamhet som fanns i fastigheten på 1600-talet, Gevärsfaktoriet. Det finns sådana idéer men inget är klart. Kommentar från Hans Andersson Ett förslag som ligger är att kommunen ska gå in och rusta upp lokalen. Lokalen ska vara i allmän ägo och parken tillgänglig för allmänheten. Byte av namn på Rådet Maud Sjöblom lämnar ett förslag som diskuterats av medlemmar i Rådet. Förslaget är: Rådet för funktionshinder Beslut i namnfrågan fattas på nästa Råd. KPR 11 Övriga frågor Fråga från Hans Bengtsson Hans Bengtsson har blivit uppringd av en synskadad person som berättade att ledstråken som förut gick mellan entrén och kundtjänst på Norrtälje sjukhus har tagits bort. Är det så och i så fall varför? Svar från Efva Lagersted, verksamhetschef för akut- och diagnostikenheten. Ledstråket ska finnas kvar. Efva Lagerstedt lovar att kontrollera uppgiften och återkomma till Kerstin Stambert som rapporterar svaret i protokollet.

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Sida 13(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet o Återkoppling fran Efva Lagerstedt Hela ledstråket är intakt förutom det gulmarkerade området där delar av ledstråket har lossnat. Stråken är limmade på golvet. Efva Lagerstedt skickade med två bilder på ledstråken i entrén där man ser en kort sträcka som är tejpad med gul tejp, annars verkar ledstråket intakt. Det är Locum som ansvarar för ledstråket. Fråga från åhörare: Det uppstår problem med framkomligheten för Servicelinjen i Norrtälje när affärerna på Tullportsgatan öppnar. Leveranser av varor med lastbilar innebär att bussen inte kommer fram utan måste åka en annan väg. Problemet uppstår mellan varje dag, hela sommaren. Skulle man inte kunna göra en undersökning om att tidigarelägga denna Servicelinjetur, vilket troligtvis skulle kunna fungera för många pensionärer då mataffärerna öppnar tidigt på morgonen. Svar från Hans Andersson Trafiksäkerhetsfrågor har tagits upp i Rådet tidigare. Hans gör en notering om frågan och tar på sig att skriva en skrivelse i ärendet. Bilaga 2, verksamhetsberättelse KHR 2013 Bilaga 3, protokoll från "Trafikrådets" senaste möte.

14 Revidering Allmänna villkor Kundvalet Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg

15 2 NORRTÄLJE Allmänna villkor 2012 Verksamhetsområden: Hemtjänst alla dagar kl (biståndsbeslut) Basal hemsjukvård alla dagar kl (långvarigt/kontinuerligt, bedöms av läkare/sjuksköterska) Hemrehabilitering mån - fre kl (rehabmål nås bäst hemma, bedöms arbetsterapeut/sjukgymnast) norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

16 ffl KOMMU Målgrupp Kommuninvånare i ordinärt boende eller HVB-hem ca 1200 individer december 2012 (exklusive trygghetslarm) Snittålder 73,3 år 6,8 % är under 65 år. 56 % är över 80 år. 57 % av hemtjänstkunderna har även insatser inom basal hemsjukvård eller hemrehab norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

17 fjj E Ersättningsmodell Ersättning per utförd timme Nivå utifrån profession + tätort/landsbygd/skärgård Nivå utifrån hembesök eller indirekt tid Ersättning för hembesök: Hemtjänstpersonal 357/433/480 kr Legitimerad personal 417/510/554 Kr Tid registreras i Intraphone. Hembesök ska registreras från kundens hemtelefon. I timpriset ingår alla kringkostnader norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

18 Bemanning, tillgänglighet, kontinuitet Acceptanstid ny kund 24 timmar Inställelsetid i aktuellt ärende 60 minuter Krav på omvårdnadsansvarig sjuksköterska Under 14-dagarsperiod genomsnitt max 10 personal hos en och samma brukare Underleverantör kan godkännas norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

19 6 [Jj E Kontorets u Uppdrag från SON (juni) november 2013: Revidering av Allmänna villkor - Inklusive ändring av målgrupp för basal hemsjukvård: inkludering av personer på boenden med särskild service enligt LSS eller SoL Utredning av formerna för basal hemsjukvård inom daglig verksamhet LSS och daglig sysselsättning SoL. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

20 NORRTÄLJE Utredningsarbetet Dialog med: samtliga kundvalsutförare representanter ifrån KHR, KPR, NHS LSS- och Socialpsykiatriverksamheterna Vårdbolaget TioHundra AB LSS-utförare Lappvärket och Kooperativet Industrihuset HLM Vårdbolaget TioHundra AB MAS, MAR, systemförvaltare, demensansvarig, anhörigansvarig, biståndschef med flera. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

21 NORRTÄLJE _.... Förändringar som föreslås Höjd ersättning 2,5 % hemtjänst 2,5 % basal hemsjukvård och hemrehabilitering norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

22 NORRTÄLJE,.., Förändringar som föreslås Möjlighet till ett förebyggande första teammöte Bör göras för kunder över 75 år. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

23 te NORRTÄLJE Förändringar som föreslås Andrad ersättningsmodell för genomförandeplan Ska säkerställa dokumentation av genomförandeplan. norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

24 NORRTÄLJE _.... Förändringar som föreslås Kvalitetssäkrad insatstid: Förstärkta krav på tidsregistrering från kundens bostad för ersättning för hembesök. Krav på Android App från november 2014 norrtalje.se SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer