Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO"

Transkript

1 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF Styrelsens möte 7/ PROTOKOLL Svenska pensionärsförbundet rf:s styrelsemöte hölls den 4 december 2013 kl på Svenska pensionärsförbundets kansli på Annegatan 25 A 3 våningen i Helsingfors. Närvarande: Ole Norrback, förbundsordförande Jan-Erik Bergquist, ordinarie medlem Per-Erik Ede, ordinarie medlem Gun Forsman, ordinarie medlem Marianne Lindberg, 2. vice ordförande Georg Lång, ordinarie medlem Alf Skogster, ordinarie medlem Birgitta Ström, ordinarie medlem Henrik Svarfvar, 1. vice ordförande Erkki Tuormaa, ordinarie medlem Frånvarande: Rolf Söderback, ordinarie medlem Närvarande experter: Lasse Koivu Vid 163 och 164, klockan : Tuomo Melin Eeva Päivärinta Jari Latvalahti Närvarande anställda: Katarina Bengs-Westermark, , Veronica Biaudet, , Veronica Fellman Jan Holmberg, , Sanna Kallio, Mona Lehtonen, , Patrick Ragnäs, , Tore Johansson, ersättare SPF:s skattmästare Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO chefredaktör ombudsman, verksamhetssekreterare verksamhetsledare ombudsman bokförare ombudsman ombudsman, mötessekreterare 154. MÖTET ÖPPNAS Mötet öppnades kl Före mötets öppnande tackade ordförande personalen på Helsingforskontoret för den utsökta serveringen. Åsa Danielsson tilldelades förbundets förtjänsttecken i silver MÖTETS BEHÖRIGHET Konstaterades.

2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förslag: Marianne Lindberg och Georg Lång är enligt alfabetisk ordning i tur att vara protokolljusterare GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Styrelsens beslut: Godkändes EKONOMISKT UTFALL Styrelsen antecknar förbundets presenterade ekonomiska utfall för kännedom. Lasse Koivu och Sanna Kallio presenterar resultatet för de första tio månaderna. Bilaga 10. Styrelsens beslut: Sanna Kallios och Lasse Koivus presentation antecknas i protokollet ANSÖKAN TILL ARBETETS VÄNNER 2014 Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond stöder år 2014 finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Ansökningarna ska vara Understödsstiftelsen tillhanda senast Stipendierna delas ut i mars Förslag: SPF ansöker om euro från Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond för PANGsångfesten INSPIRATIONSDAG Förbundets ledarkonferens föreslås heta inspirationsdag, och hålls enligt planerna på UKK-institutet i Tammerfors, bilaga 1 a. Responsen från 2013 års Ledarkonferens är bifogad, bilaga 1b. I programutkastet har responsen beaktats. Förslag: Styrelsen godkänner programutkastet för inspirationsdagen. Styrelsens beslut: Programmet godkändes som sådant med den ändringen att i stället för Lasse Koivu leder Henrik Svarfvar diskussionsgrupp FÖRBUNDETS GÅVOR TILL FÖRENINGARNA VID JUBILÉER Förslag: Från och med betalar förbundet 100 euro till en förening som fyller jämna tiotal år och 50 euro till en förening som fyller år som slutar på en femma om föreningen beslutar att vidta åtgärder för att fira jubiléet MEDLEMSVÄRVNINGSTÄVLINGEN 2014 Organisationskommittén har föreslagit för arbetsutskottet, som godkänt som förslag till styrelsen att medlemsvärvningstävlingen fortsätter på samma sätt som 2013, beträffande både uträkning och priser. Förslag: Medlemsvärvningstävlingen fortsätter till uträkningsmetod och priser 2014 såsom 2013.

3 PIOs PROJEKT MED SITRA Besök av Tuomo Melin och Eeva Päivärinta från Sitra, som är en förkortning av Jubileumsfonden för Finlands självständighet och är en offentligrättslig fond. Styrelsen har kl. 13 besök av Tuomo Melin och Eeva Päivärinta från Sitra och Jari Latvalahti, projektchef på PIO-EETUs Sitrafinansierade projekt (projektfinansieringen pågår ). De berättar om Sitras paraplyprojekt En aktiv medborgare i alla åldrar och PIOs projekt med Sitrafinansiering En aktiv och välmående äldre. Intressebevakningsgruppen diskuterade med Tuomo Melin och Jari Latvalahti och avsikten är att PIO-EETUs projekt ska få en svensk dimension och att Svenska pensionärsförbundet kan samarbeta med Sitra i ett pilotprojekt. Intressebevakningsgruppen sammanträder nästa gång och diskuterar prioriteringen av projektet inför nästa styrelsemöte. Avsikten är att vi ska kunna beakta metoder, nätverk, tankar och åtgärdsmönster som redan finns utvecklat i SPF:s RAY-projekt IT för Seniorer. Sitra önskar också att SPF samarbetar med Sitra och Folktinget separat. Det här presenteras närmare på styrelsemötet av de inbjudna. Följande områden omfattas på svenska: a. Översättning enligt det SPF finner behövligt b. Seminarier på svenska områden, se anmälningsärenden punkt 20 b över den planerade seminarierundan. c. IT och lågtröskelverksamhet och datortabletter d. Utbildning och diskussion och kunskapsöverföring från den svenska till den finska samhällsdebatten e. Utvärdering av den svenska verksamheten Förslag: Enligt föredragning eller presentation på mötet. Styrelsens beslut: a. En ansökan ska lämnas in till Sitra om medel för översättning. Ärendet behandlas på SPF:s konstituerande styrelsemöte b. Antecknades för kännedom. c. Svenska pensionärsförbundet satsar på detta projekt med Sitra och Folktinget direkt. Mer diskuteras på det gemensamma mötet kl. 10 på Sitra. Från SPF inbjuds Ole Norrback, Christel von Martens, Rolf Eriksson, Pentti Friberg, Veronica Fellman och Mona Lehtonen. d. Noterades. e. Noterades. f. Diskussion om trafikkoordinator för äldre i stora städer VÄGGTAVLA Behandling av förslaget till väggtavla för äldreråden. Intressebevakningsgruppen har följande förslag till väggtavla till verksamhet för äldreråden. Väggtavlan har utarbetats av Christel von Martens. Bilaga 2. Förslag: Godkänns för distribution till förbundets och äldrerådens medlemmar INITIATIV TILL UTMÄRKELSE SPF Västnyland har kommit med ett initiativ om en utmärkelse. Ärendet har behandlats i organisationskommittén och följande beslut togs på styrelsen : Beslutsförslag: a. Förbundsstyrelsen beslutar om ett tillägg i kriteriet för gyllene förtjänsttecknet lydande: eller på annat sätt gjort särskilda insatser för finlandssvenska pensionärer.

4 4 b. Förbundsstyrelsen omfattar förslaget om en ny utmärkelse att premiera personer som gjort långvariga insatser företrädesvis på lokal och regional nivå för pensionärer. Styrelsens beslut: Ärendet remitterades till arbetsutskottet. Förslag: a. Tillägget omfattas. b. Regionerna fattar själva beslut om förtjänsttecken och utmärkelser utöver de som förbundet för närvarande erbjuder ANSÖKNINGAR OM SILVERNE FÖRTJÄNSTTECKEN Ordförande för Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors Barbro Cedercreutz ansöker om förtjänsttecken i silver till Marianne Huotari, som har varit ordinarie medlem i förbundsstyrelsen och samt åren och ersättare i förbundsstyrelsen. Hon fyller kriterierna. Ansökan finns till påseende. Förslag: Beviljas, eftersom Huotari fyller kriterierna FULLMAKT TILL TVÅ REPRESENTANTER PÅ SSF:S ÅRSMÖTE Svenska studieförbundet håller årsmöte kl. 13 på G18 i Helsingfors, före det bjuder förbundet på lunch kl. 12. SPF har två platser. För information: Per Thomasfolk, pensionerad från SPF Österbotten, sitter med i nuvarande SSF:s valberedning. Han har inte meddelat att han önskar avgå. Förslag: Marianne Lindberg och Lasse Koivu representerar Svenska pensionärsförbundet VÅRMÖTE 2014 Förslag: Förbundets vårmöte 2014 hålls 23.4 i Helsingfors. Frågesporten hålls på vårmötet Kostnaden per befullmäktigad representant och deltagare på vårmötet får inte överstiga 45 euro, helst ska inte busstransport från Helsingfors järnvägsstation eller busstation behöva användas för att komma till vårmötesplatsen. Föredragning om platsen på mötet. Styrelsens beslut: Vårmötet hålls på G18, för övrigt enligt förslaget FOLKPENSIONSANSTALTENS KUNDRÅD Anne Neimala på Folkpensionsanstalten har bett Svenska pensionärsförbundet att utnämna en person till kundrådet från och med den , eftersom det nuvarande kundrådets tvåårsperiod utgår Svenska pensionärsförbundets representanter är Alf Skogster med Gun Forsman som hans personliga ersättare. Kundrådet fungerar som ett rådgivande organ för beredning av Folkpensionsanstaltens seniorärenden för Folkpensionsanstaltens tjänstemän. Pensionärer har företräde till kundrådet. Förslag: Fortsatt förtroende för Alf Skogster med personlig ersättare Gun Forsman. Styrelsens beslut: Alf Skogster valdes till SPF:s representant med Marianne Lindberg som ersättare MÖBLER I SPF:S ÖSTERBOTTENKANSLI Söfuk önskar bli av med möbler som förbundet har investerat i Handelsesplanadens utrymmen, bland dem det som förbundet använder för ombudsmannen i SPF Österbotten, Patrick Ragnäs. Söfuk begär moms för möblerna i rummet. Det blir dyrare att köpa nya möbler. Förslag: SPF löser in möblerna.

5 ÖPPET HUS PÅ SPF:S HELSINGFORSKANSLI VÅREN 2014 SPF ordnar en tillställning för pensionärerna i februari-mars 2014 i stället för en julglögg. Förslag: Tillställningen infaller under vecka 8 den 19 februari 2014 för att hedra den 20 februari 2014 då världsdagen för social rättvisa firas. Styrelsens beslut: Öppet hus hålls på Helsingforskansliet , på vårdagjämningen RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉER Förslag: Eventuella rapporter från kommittéer antecknas för kännedom. Styrelsens beslut: Synpunkter på den planerade omvärldsanalysen skickas till organisationskommittén före den Mona Lehtonen gav en muntlig rapport från IT projektet som antecknades till kännedom. Henrik Svarfvar gav en redogörelse över 2014 års planerade resor. Erkki Tuormaa rapporterade från AGE Platform Europes Anti Diskrimination Expert Groups möte ANMÄLNINGSÄRENDEN a. Lena Wenmans rapport. Bilaga 5. b. PIOs projekt med Sitra: samtliga seminarier 2014, bilaga 11: tid plats Språk Åbo F&S Tammerfors F&S 5.3. Jyväskylä Joensuu Kuopio 9.4. Borgå F&S Kajana Uleåborg Rovaniemi Seinäjoki Östermyra Karleby F&S Vanda F&S Kouvola Vasa S c. PIOs projekt med Sitra ordnade en nätverksdag i Paasitorni. Bilaga 8. d. Rapport från SPF Österbottens besök hos Vasa sjukvårdsdistrikts ledning. Bilaga 6. e. Alf Skogster, Anders G. Lindqvist och Veronica Fellman deltar i Pohjola-Nordens seminarium. f. Ekenäs Pensionärer, undertecknat ordförande Catharina Hindrén, har sänt ett tack till styrelsen för uppvaktningen på 40-årsjubiléet. g. Personalen på Helsingforskansliet har gett grönt ljus åt att en praktikant från Arcada till Helsingforskansliet under våren Kontaktperson på Arcada inom socionomutbildningen är Bettina Brantberg-Ahlfors. Förbundet har meddelat Arcada att SPF kan erbjuda arbete för en studerande som önskar erfarenhet av praktiskt yrke inom tredje sektorn, såsom besök i föreningarna, intressebevakning av aktuella pensionärsfrågor inom social- och hälsovården och stöd för planering och utförande av evenemang. h. PALTAs höstmöte hölls kl , samtidigt som förbundets höstmöte.

6 6 i , hela dagarna, revideras förbundet så långt bokföringen är färdig. Årsrevisionen sker Datum för slutrevision behöver sättas in. j. Gun Forsman fyller 70 år k. Åsa Danielsson utdelas silverne förtjänsttecken på styrelsemötet , vilket godkändes l träffas TRIONs ordförande och verksamhetsledare och möte även Kalle Sällström från Fontana Media för en diskussion om tillgängligheten av och fonten på Kyrkpressen. m. Brev av Ekenäs Pensionärer till styrelsen och svar på det. Bilaga 7 a och b. n. Social- och hälsovårdsministeriet gav på Svenska Dagen följande pressmeddelande: Viktigt att få vård på modersmålet Modersmålet är av stor betydelse inom social- och hälsovården och det är viktigt att tvåspråkiga kommuner aktivt främjar båda språken och erbjuder klienterna alternativ på hans eller hennes eget modersmål. Social- och hälsovårdsministeriet påminner om vikten av modersmålet idag då vi firar Svenska dagen. De grupper som är mest utsatta och beroende av det egna språket är barn, åldringar och personer med funktionshinder. Socialråd Viveca Arrhenius vid Social- och hälsovårdsministeriet understryker språkets betydelse när en människa är svag och befinner sig i en utsatt situation. Också en helt tvåspråkig människa kan tappa bort begrepp på det andra språket som följd av medicinering, demens eller rädsla. o. Ulf Wahlström börjar från årsskiftet producera kryss för God Tid. Avgiften omfattas av budgeten. p. Börje Paro från Korsholm utsågs till Årets pensionär på höstmötet Ett pressmeddelande sändes ut. q. En rapport över responsen från PIO-Sitras projekts seminarium bifogas. Bilaga 8. r. Ombudsmännens verksamhet sedan senaste styrelsemöte. Bilaga 9. s. Svenska pensionärsförbundets ansökan till Svenska kulturfonden lämnades in per enligt följande: euro för allmän verksamhet och euro i Förbundspaket. t. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO höll höstmöte och på det konstituerande styrelsemötet efter höstmötet valdes förbundsordförande Ole Norrback till vice ordförande i PIO. u. Organisationskommittén föreslår att alla kommittéer utför den SWOT-analys av förbundets verksamhet under v. SPF:s arbetsutskott har gett ett utlåtande om lagen om självbestämmanderätt. Bilaga 12. x. RAY:s representant, SPF:s kontrollant Arto Pohjamo besökte förbundet Bland annat följande diskuterades: i. Förbundet kan ansöka om riktat, Ak-understöd, för projektet IT för Seniorer efter projektets utgång från Då är det bäst att först se till att SPF kan förankra projektet i det nya omfördelade understödssystemet innan förbundet erhåller medel för eventuella nya projekt. ii. Följande träff sker våren iii. Om SPF får mer än 50 procent av sina intäkter från RAY måste alla anskaffningar över euro upphandlas offentligt, bland dem tryckandet av medlemstidningen. iv. på grund av att RAY måste spara cirka 10 miljoner euro i utdelningen för 2014 kommer den planerade förhöjningen av förbundets understöd som tillkommer automatiskt troligen att falla bort 2014.

7 7 Förslag: Anmälningsärendena antecknas i protokollet. Styrelsens beslut: Anmälningsärendena antecknades i protokollet PERSONALÄRENDEN 1. Telefonförmånen. Se separat reglemente. Bilaga 3. Förslag: Reglementet godkänns. 2. Ledighet vid julen för anställda: föreslås att anställda erhåller 23 och 27 december 2013 som lediga. Förslag: Godkänns. Styrelsens beslut: Godkändes. 3. Frivilliga personalförmåner: 200 euro per person per år föreslås till SPF-anställda i enlighet med budget. Reglemente uppgörs och presenteras. Bilaga 4 sänds senare. Förslag: Godkänns. Styrelsens beslut: Godkändes. 4. En lönestatistik uppgörs för tydligare löne- och personalpolitik. Förslag: Antecknas för kännedom. Styrelsens beslut: Godkändes. 5. IT-projektet 2014: Förbundets RAY-projekt har pågått och pågår som en fortsättning på projektet med RAY-medel. Eftersom RAY:s reglementen har ändrats kan projektet inte bokföra längre allmänna kostnader till en högre andel än 15 procent av de förverkligade kostnaderna. Projektet behöver tilläggsförstärkning i Österbotten. Förslag: a. Beslut om att Sanna slutar arbeta med IT-projektet. b. Katarina Bengs-Westermark anställs till projektet för 25 procent, så länge förbundet får projektmedel, för att medverka till ökad datorkunskap i Österbotten. Mer information ges på mötet. Styrelsens beslut: a. Enligt förslaget. b. Avtalet med Katarina Bengs-Westermark godkändes. Utvärdering sker före slutet av april REPRESENTANT TILL BOLAGSSTÄMMAN FÖR ANNEGATAN 25 Förbundets aktiebolags stämma hålls kl. 12. Förslag: Mötet utser en representant till stämman. Styrelsens beslut: Alf Skogster valdes till representant KOMMANDE MÖTEN (skrivna ) interimsrevision möte med Sitra och Folktinget möte med intressebevakningskommittén PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Åbo 22.1 PIOs SITRA-projekt bjuder till ett seminarium i Finlandiahuset 23.1 Möte för bidragsgivare kl på Annegatan SPF Västnyland

8 8 5.2 Inspirationsdag, se skilt program 12.2 semifinalsfrågesportstävling i hela förbundet kl. 11 Stiftelsens styrelse kl. 12 finanskommitténs möte Årsrevision 20.2 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Tammerfors Jazzkryssning 9.4 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Borgå 23.4 Vårmöte i Helsingfors: arbetsskyddsrapport och frågesportsfinal 7.5 TRIOns möte med ordförande, verksamhetsledare och FSS chefredaktör 16.5 valberedningskommitténs ordförande Jan Broman 70 år 18.9 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Karleby 2.10 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Vanda Vecka 41 Äldreveckan 8.10 Seniorsurfdag Motionsdag: Gå ut med en äldre PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Vasa OBS! Helt svensk tillställning! Höstmöte (torsdag) i Tammerfors PENSIONÄRSSÅNGFESTEN PANGsångfesten som är en körfest för förbundets samtliga pensionärsföreningars körer. Konstnärlig ledare är Håkan Wikman och Benita Bärlund från sångkören Furorna i Esbo representerar värdföreningen hålls Inspirationsdagen AGE Platform Europes General Assembly Förslag: Mötesdatumen godkänns. Datum för följande styrelsemöte föreslås. Slutrevisionsdatum föreslås. Styrelsens beslut: Följande styrelsemöte hålls , övriga datum antecknas i protokollet ÖVRIGA ÄRENDEN 178. MÖTET AVSLUTAS Mötet avslutades kl In fidem Godkänns Veronica Fellman mötessekreterare 174, Ole Norrback mötesordförande Patrick Ragnäs mötessekreterare , Justeras: Datum: Datum:

9 9 Marianne Lindberg Georg Lång

Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors

Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors Svenska pensionärsförbundet rf STYRELSENS MÖTE 6/2015 PROTOKOLL Tid: 22.9.2015 kl. 10.45-12.55 Plats: Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors Närvarande: Ole Norrback förbundsordförande,

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman.

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman. 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 4/2011 Bästa ordförande och sekreterare Det här blir det sista Förbundsnytt-brevet för i år. En del är sådant som vi berörde på höstmötet, och en del är nytt. Ni får gärna dela med

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. Brev 1/2011. Bästa ordförande och sekreterare

FÖRBUNDSNYTT. Brev 1/2011. Bästa ordförande och sekreterare 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 1/2011 Bästa ordförande och sekreterare Förhoppningsvis har det nya året börjat bra. På förbundet har det nya året satt i gång med fart. Vi sänder trots tidigare utfästelser Förbundsnytt

Läs mer

Föreningarna i fokus Berättelse 2013

Föreningarna i fokus Berättelse 2013 Föreningarna i fokus Berättelse 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Vår- och höstmötet 5 Information 6 Medlemsverksamhet 6 Utbildning och kurser 8 Projekt 9 Äldrepolitik och intressebevakning 10 Samarbete

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare 1 FÖRBUNDSNYTT November 2009 Bästa ordförande och sekreterare Här i Södra Finland är det redan vinter, eftersom det snöar rätt ymnigt. Snart har vi jul och nyår, så kanske vi får en vit jul i år. Som det

Läs mer

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 FÖRBUNDSNYTT Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 Nu är sommaren förbi och vi drar igång igen med friska tag! Här är en del tips och idéer, som du får ta upp med styrelsen

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

den 5 juni 2014, kl Sokos Hotels Pasila Magistratsporten 3, Helsingfors

den 5 juni 2014, kl Sokos Hotels Pasila Magistratsporten 3, Helsingfors Förbundsstyrelsen 0314 Protokoll Tid: Plats: den 5 juni 2014, kl.11.00 Sokos Hotels Pasila Magistratsporten 3, Helsingfors Närvarande: (markeras med x ) x Nils Torvalds x Beatrice Wahlström x Ossian Wassborr

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2017 1. ALLMÄNT Svenska pensionärsförbundet är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation. Förbundet består av 74 föreningar och knappt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningsmedlemmarna i centrum

Verksamhetsberättelse Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsberättelse 2014 Föreningsmedlemmarna i centrum Innehållsförteckning Förord 4 Allmän information och nyckeltal 5 Vår- och höstmötet 5 Medlemsverksamhet 6 Utbildning och kurser 7 IT för Seniorer

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Pensionärerna i centrum

Verksamhetsberättelse 2015. Pensionärerna i centrum Verksamhetsberättelse 2015 Pensionärerna i centrum 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 4 Allmän information och nyckeltal 5 Vår- och höstmötet 5 Medlemsverksamhet 6 IT-verksamhet 10 Utbildning och kurser 13

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

PROTOKOLL 6 /

PROTOKOLL 6 / Församlingsrådet PROTOKOLL 6 / 2013 3.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIDA 72 DISKUSSION OM GUDSTJÄNSTLIVET I ESBO

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 5/2012

JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 5/2012 JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL 24.5.2012 Nr 5/2012 FÖRSAMLINGSRÅDET Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D II vån. Tid: 24.05.2012 kl. 17.30 Närvarande Djupsjöbacka, Stefan kyrkoherde, ordförande Anner,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RFS stadgar Förbundsstadgar antagna av RFS kongress 1997 och reviderade av kongress 2001, årsmöte 2003, årsmöte 2004, årsmöte 2007, årsmöte 2011 och årsmöte 2014. 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Träskman, Anhild Wallendahl, Mårten medlem, från 5. Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Träskman, Anhild Wallendahl, Mårten medlem, från 5. Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 8/2014 Tid: onsdag 20.8.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik t.f. kyrkoherde,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer