16:00. . Inga-Lisa Sundqvi. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen bar tillkannagivits genom anslag. Handikapprâdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16:00. . Inga-Lisa Sundqvi. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen bar tillkannagivits genom anslag. Handikapprâdet 2011-02-14"

Transkript

1 1 1 - PROTOKOLL Ljusuais Kommun Handikappràdet Platsochtid Sunnanàsrummet, 13:15-16:00 Beslutande Markus Evensson (S) ordf Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellströrn (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg HRF, Tommy Olsson PSO, Birgith Persson diabetesfóreningen, Brita Gustafsson, demensfóreningen, Astrid Boudin, SRF Laila Markusson, SRF, Sigrid Fack, FUB, Anita Klaesson, R, John-Bertil Eriksson, RBU, Lena Nordberg, RSMH, Ingegerd Styf demensfóreningen, Karl-Erik Wighoim, DHR Ovriga deltagande Ivan Halvarsson, fasighetschef 6 Maria Hjartmyr, sekreterare och handikappkonsulent IJtses att justera Inga-Lisa Sundqvist Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen, Underskrifter Sebeterare 1C1ia Hã m. Pamf 1-13 Ordfdrande Markus, Evesson iy Justerande. Inga-Lisa Sundqvi Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen bar tillkannagivits genom anslag Handikapprâdet Sammanträdesdatum for anslags uppsattande: Forvaringsplats for protokollet for anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Forvaltningshuset Underskrift I Maria Hjärtmyr

2 2 1 1 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikapprãdet Föregàende protokoll 3 2 Information 4 3 Ekonomisk information 6 4 Tillganglighetsguiden 7 5 Val av kommunala handikappràdets arbetsutskott 9 6 Elsanering av möterum I forvaltningshuset 10 7 Konventionen om rãttigheter for personer med funktionsnedsättning 12 8 Namnbyle for Kommunala Handikappràdet 14 9 Upphandlingar lnbjudan till Kommunikation och kognitionsmässa i Gävle maj Inbjudan till bild- och videoteknik for ökad kommunikation i Vällingby 30 mars Vindkraftsplan for Ljusdals kommun - samrdsforsiag Skrivelse frn Parkinssongruppen gällande avsägelse som med lem I Handikappràdet Ovriga fràgor 21 I Justerare 7 Utdragsbestyrkande 2

3 3 1 1 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikappràdet Diarienummer 1 Föregàende protokoll Handikapprãdet beslutar 1. Handikapprádet har tagit del av forgàende protokoll. For handikappràdets kännedom fmns protokoll fran handikappràdet 13 december I Justerarejj,r Utdragsbestyrkande (V

4 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikapprädet Diarienummer 2 Information Handikapprâdet beslutar 1. Handikapprâdet har tagit del av informationen. 2. Handikappràdet beslutar att alla sorn har e-postadress ffir underlaget till annonsen till handikappkonsulenttjansten. Synpunkter skickas till handikappkonsulent Maria Hj ärtrnyr Handikappkonsulent Maria Hjartrnyr informerar aft hon arbetar sorn handikappkonsulent till pà25 %, vilket innebär aft hon bara kommer att sköta sekreterararbetsuppgifterna till handikapprádet. Yrkanden Inga-Lill Fahlströrn föreslàr att alla far underlag for annonsen. Samt aft alla kan lämna in synpunkter pi forslag pa innehâllet. Propositionsordning OrdfOranden ställer yrkandet under proposition och finner aft râdet antar detsamma. John-B ertil Eriksson anser aft det är en forsamring att handikapprádet är organiserat i sarnhallsutvecklings forvaltningen. Karl-Erik Wighoirn är orolig for att det blir särnre, vill inte att vi ska behandlas sorn ornsorgspaket. forts I Justerare/ Utdragsbestyrkande 4 LI

5 5 1 - PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikapprâdet forts Beslutsexpediering Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr Justerare Lltdragsbestyrkande 5

6 6 i i - PROTOKOLL Ljusctais Kommun Handikapprâdet Diarienuminer 3 Ekonomisk information Hanciikapprâdet beslutar 1. Handikapprâdet har tagit del av budgetredovisningen. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr redovisade budgetuppfoljning per Handikapprádet förbrukade lite mer an sin budget. Riktvärdet per 2010 är 100 % och ràdet har förbrukat 102,8 %. Detta beror bland annat pa att handikappràdet har förbrukat cirka kronor pa annonser och det fanns inget budgeterat for detta ändarnãl. I Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 I Jjusda1s Kommun 7 PROTOKOLL Handikappràdet Diarienummer 4 Tillgä n g Ii g hetsg u ide n Handikapprádet beslutar 1. Handikappridet har tagit del av informationen. 2. Handikappràdet beslutar att handikappkonsulten och ordföranden far i uppdrag att undersöka om det gàr att fa statistik pa hur mânga som besöker tillganglighetsguiden. 3. Handikapprâdet beslutar att handikappkonsulenten och ordföranden far i uppdrag att titta pa hur tillganglighets guiden kan utformas bättre. Handikappkonsulent Maria Hjärtinyr redovisar vilka tillagg sorn tillganlighetsguidén har uppdaterats med under áret Handikappkonsulenten gör en kort redovisning av tillganglighetsguiden. Tillganglighetsguiden finns pa Ljusdals kommuns hemsida; ljusdal.se under handikappràdet. Yrkanden Inga-Lill Fahlström föreslâr att handikappràdet till nästa mote far statistik pa hur mànga som besoker tillganglighetsguiden. OrdfOranden foreslàr att handikappkonsulenten och ordföranden far i uppdrag att titta pa hur tillganglighetsguiden kan utformas bättre. forts Justerare, 4{ Utdragsbestyrkande 7

8 att râdet antar desamma. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner Propositionsordning 4 forts Handikapprádet Ordföranden, Markus Evensson Handikappkonsulent, Maria Hjartmyr Beslutsexpediering Ljusaais Kommun PROTOKOLL I Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 9 1 1 PROTOKOLL jusuais Kommun Handikapprádet Diarienummer 5 Val av kommunala handikappràdets arbetsutskott Handikapprâdet beslutar 1. Handikappràdet beslutar att Ordföranden, Inga-Lill Fahlström (MP), Karl-Erik Wighoirn, DHR, Anneli Nordh, R och Tommy Olsson, PSO väljs till kommunala handikappràdets arbetsutskott. Ordföranden fràgar orn forslag pa ledamöter till kommunala handikapprâdets arbetsutskott. Yrkanden Ledamöterna föreslâr att Karl-Erik Wighoim, DHR, Anneli Nordh, R och Tommy Olsson, PSO väljs till kommunala handikappràdets arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner aft rtdet antar detsamma. Beslutsexpediering De valda Fortroendernannaregistret Löneenheten, Ann-Charlotte Eriksson Handikappkonsulent Maria Hj artrnyr I Justerare utdragsbestyrkande 9 c-ia

10 Liusdals Kommun 10 PROTOKOLL Handikappràdet Diarienummer 6 Elsanering av möterum i förvaltningshuset Handikapprãdet beslutar 1. Handikapprádet har tagit del av informationen. 2. Handikapprdet beslutar aft fastighetschef Ivan Halvarsson áterkommer till handikappràdet när han har mer information om vilken lokal som kan bli larnplig att elsanera. 3. Handikappràdet beslutar att eloverkänsligas forening har ett mote med ordforanden, fastighetschef och handikappkonsulenten när fastighetschef har f aft kiarhet i lokalfrâgan. Fastighetschef Ivan Halvarsson informerar att han tillsarnrnans med handikappkonsulenten har haft ett mote med eloverkansligas forening. Vid det mote beslutades aft fastighetschefen tilisanimans med de eloverkänsliga skulle besöka ett antal lokaler som skulle kunna vara mojliga aft använda sorn rnotesrum. De bar besök lokalema men det finns okiarhet om det gàr aft nyttjas sorn mötesrum. Fastighetschefen undersöker det till nästa ràd. Handikappkonsulenten informerar att eloverkansligas forening vill ha ett mote med ordforanden, fastighetschefen och handikappkonsulenten, när fastighetschefen bar fàtt kiarhet i lokalfrgan. forts Justerare; - Utdragsbestyrkande 10

11 Beslutsexpediering 6 forts Handikapprádet (J Ordföranden Eloverkänsligas forening Ivan Halvarsson, fastighetschef Maria Hjartmyr, handikappkonsulent Ljusaais Kommun PROTOKOLL Justerare Utdragsbestyrkande 11 JI,)

12 Jjusda1s Kommun 12 PROTOKOLL Handikapprádet Diarienummer KS 0049/11 7 Konventionen om rättigheter for personer med funktionsnedsättning Handikapprádet beslutar 1. Handikapprâdet beslutar att handikapprâdet skickar vidare till kommunstyrelsen aft frâga hur konventionen ska implementeras. Karl-Erik Wigholms skrivelse ska folja med i handlingama. 2. Handikapprádet beslutar att ordföranden far i uppdrag aft undersöka hur Ljusdals konirnun har arbetat med konventionen. Sammanfattning Karl- Erik Wighoim, DHR har lämnat in en skrivelse till Ljusdals kommun. Karl- Erik Wigholm, DHR informerar aft nya konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsättning har börjat ge sina spar. Karl- Erik Wighoirn, DHR foreslãr aft det bildas en arbetsgrupp med medlemmar fran handikapprádet och tjänsternän fran Ljusdals kommun som borjarjobba med kraven som finns i konventionen. Karl-Erik Wighoim har lämnat en skrivelse där han foreslâr handikapprâdet aft undersöka mojligheten aft tillsätta en arbetsgrupp i bred sarnverkan med kommunstyrelse, forvaltningar, bolag och kommunala handikappràdet for delaktighet for personer med funktionsnedsattning i Ljusdals kommun. Bilaga. forts I Justerare 1 Utdragsbestyrkande 12 A/Ui - iv

13 Jjusda1s Kommun 13 PROTOKOLL Handikapprádet forts Yrkanden Inga-Lill Fahlström (MP) föreslàr att handikappràdet skickar vidare till konimunstyrelsen att frága hur konventionen ska implernenteras. Karl-Erik Wighoims skrivelse ska följa med i handlingarna. Ordföranden föreslâr att han rar i uppdrag att undersöka hur Ljusdals kommun har arbetat med konventionen. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena under proposition och firmer att râdet antar desamma. Beslutsunderlag Skrivelse fran K E Wighoim, daterad Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Ordföranden, Markus Evensson I Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 biusdals Kommun 14 PROTOKOLL Handikapprâdet Diarienummer 8 Namnbyte for Kommunala Handikappràdet Handikapprâdet beslutar 1. Handikappràdet beslutar att frãgan orn namnbyte diskuteras när arbetet med det handikappolitiska programmet startas. S ammanfattning Handikapprâdet beslutade den 13 december 2010 att nya ràdet far besluta om nytt narnn i samband när man reviderar det handikappolitiska programmet och fasar ut ordet handikapp i alla politiska begrepp. Handikappkonsulenten informerar om vilka beslut eller diskussioner Orebro kommun och Eskilstuna kommun har haft/gjort kring namnbyte for kominunala handikapprâdet. Bilaga. Handikappkonsulenten har sökt efter nya begrepp/narnn sorn handikapprádet skulle kunna byta till. Genom att undersöka orn andra kommuners och organisationers narnn. Förre ordföranden paminde att handikappràdets medlemmar skulle ta med sig della till sina foreningar och komma med forslag denna mandatperiod. Yrkanden Ordföranden föreslâr att frâgan om nanmbyte diskuteras när arbetet med det handikappolitiska programmet startas. forts I Justerare 44 Uc Utdragsbestyrkande 14

15 15 PROTOKOLL jjusaais Kommun Handikapprâdet forts Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att ràdet antar detsamma. Beslutsexpediering Handikappràdet I Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikappràdet Diarienummer 9 Upphandlingar Handikapprâdet beslutar 1. Handikapprâdet beslutar att bjuda in Kia Pehrdotter till arbetsutskottet aft redogora hur arbetet med upphandlingar fungerar. Handikappkonsulenten meddelar att hon har fâtt in en del upphandlingar som hon redogor for. Yrkanden Ordföranden föreslár att bjuda in Kia Pehrdotter till arbetsutskottet aft redogora hur arbetet med upphandlingar fungerar. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner aft ràdet antar detsamma. Beslutsexpediering Handikappràdets arbetsutskott Handikappkonsulent, Maria Hj ärtmyr Justerare / < IJtdragsbestyrkande 16 I /(j ç1)j1 c3

17 Handikapprâdet beslutar Vällingby 30 mars lnbjudan till Kommunikation och kognitionsmässa I Gävle maj lnbjudan till bild- och videoteknik for ökad kommunikation i Handikapprâdet Datuna Diarienummer Justerare( I Utdragsbestyrkande 1 7 En inbjudan till bild- och videoteknik for Okad kommunikation i Vällingby 30 mars 2011 har inkommit. En inbjudan till hjalpmedelsmassan kommunikation och kognition i Gävle maj 2011 har inkomrnit. 1. Handikapprádet har tagit del av informationen. jjusda1s Kommun PROTOKOLL 17

18 I PROTOKOLL jusaais Kommun Handikappràdet Diarienuinmer 11 Vindkraftsplan for Ljusdals kommun - samràdsforslag Handikapprâdet beslutar 1. Handikapprádet har tagit del av samrâdsforslaget angàende vindkraftsetableringar. Handikappkonsulent Maria Hjärtrnyr redovisar aft det har inkommit ett samràdsforslag angâende vindkraftsetableringar. Justerare, 1. 4c,( Utdragsbestyrkande 18

19 Handikapprâdet beslutar Handikappràdet Skrivelse fran Parkinsongruppen gällande avsägelse som medlem I 12 Handikapprádet Diarienummer KS 0044/11 IJusterare,Q I Utdragsbestyrkande 19 forts B erggren, Parkinsongruppen. Skrivelse daterad, fran gruppiedare Kristina Y Beslutsunderlag Ordföranden stälier yrkandet under proposition och finner aft ràdet antar detsamma. Propositionsordning Ordföranden föreslãr att Parkinsongruppens skrivelse angâende avsagelse i Handikapprâdet avslâs, pa grund av aft det inte ska bli ledarnot när det finns nâgon som kan ta uppdraget i handikapprâdet. nágra problem orn Parkinsongruppen i frarntiden viii var aktiv i handikappràdet igen. Parkinsongruppen far áterkomma med en Yrkanden avsägelse i handikapprâdet. Bilaga. Parkinsongruppen i Ljusdal har skickat in en skrivelse angàende Handikapprâdet avsiás, pa grund av aft det inte ska bli nàgra problem om Parkinsongruppen i framtiden vill var aktiv i handikappràdet igen. Parkinsongruppen far âterkonirna med en ledamot när det finns nàgon sorn kan ta uppdraget i handikapprâdet. Jjusda1s Kommun 19 PROTOKOLL 1. Att Parkinsongruppens skriveise angiende avsagelse i

20 Liusdals Kommun 20 PROTOKOLL Handikapprádet forts Beslutsexpediering Parkinsongruppen Handikappkonsulenten Akt I Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 PROTOKOLL jusaais Kommun Handikapprádet Diarienummer 13 Ovriga frâgor Handikapprâdet beslutar 1. Handikappràdet har tagit del av informationen. Birgith Persson, diabetesforeningen frtgar om skyitning av att personer kommer med elrullstol efter vägen. Handikappràdet föreslàr att Birgith Persson tar kontakt med Transportstyrelsen for att fà svar pa fràgan. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr informerar att handikapprâdet ska arbeta med nytt handikappolitiskt program, nytt reglemente for kommunala handikappràdet, mâl 2011 och àrets temadag sá snart sorn mojligt. Justerare,/. Utdragsbestyrkande 21

22 Ljusdals Kommun Handikappràdets arbetsutskott 22 PROTOKOLL Platsochtid Tallásenrummet, 10:00-11:15 Beslutande Ovriga deltagande Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Anneli Nordh R,Tommy Olsson PSO, Karl-Erik Wighoim, DHR Maria Hjartmyr, sekreterare och handikappkonsulent Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Olsson Omsorgsforvaltningen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 6 Ordförande Justerande Organ Sammanträdesdatum for anslags uppsättande: ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Handikapprâdets arbetsutskott for anslags nedtagande: FOrvaringsplats for protokollet Demokratiservice, plan 5, Forvaltningshuset Underskrift Maria Hjärtmyr

23 - PROTOKOLL bjusaa s i Kommun Handikapprádets arbetsutskott Fôregáende protokoll 3 2 Information 4 3 Detaljplaner 5 4 Kursinbjudan 6 5 Fritt val av hjälpmedel 7 6 Ovrigaãrenden 8 Justerare Utdragsbestyrkande 2

24 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikapprádets arbetsutskott Diarienummer 24 1 Foregáende protokoll Handikapyrádets arbetsutskott beslutar 1. Handikapprâdets arbetsutskott har tagit del av forgâende protokoll. Handikappràdets arbetsutskott har tagit del av foregâende protokoll; handikapprâdets arbetsutskott och handikappràd, vilka lades till handlingarna. I Justerare/Lc Utdragsbestyrkande

25 bjusdals Kommun 25 PROTOKOLL Handikappràdets arbetsutskott Diarienummer 2 Information Handikapprádets arbetsutskott beslutar 1. Handikapprâdets arbetsutskott har tagit del av informationen. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr informerar att rekrytering av handikappkonsulent págàr genom internrekrytring. En intervju har genomforts. Efter den väntar PA-konsulten och handikappkonsulen ten pa besked av samhallsutvecklingsforvaltningens chef angâende hur de ska arbeta vidare med frâgan. Handikappkonsulent Maria Hjartmyr kommer att finnas som ett stöd for den nya handikappkonsulenten under hela vâren. I Justerare,.J Utdragsbestyrkande 4

26 PROTOKOLL Ljusaais Kommun Handikappràdets arbetsutskott Diarienummer 26 3 Detaljplaner Handikapprádets arbetsutskott beslutar 1. Handikappràdets arbetsutskott beslutar att handikappkonsulenten svarar pa inkomna detaljplaner och planprogram till samhallsbyggnadsnamnden. 2. Handikappràdets arbetsutskott beslutar att svara ingen erinran angàende; Detaljplan for del av Oje 7:29 med flera, Triangein Vallmovagen del 1. Detaljplan for Väster-Skästra 5:40 med flera, Bostäder vid Skâlbosjön. Inkomna detaljplaner till Handikappràdet; Detaljplan for del av Oje 7:29 med flera, Triangein Vallmovagen del 1. Detaljplan for Väster-Skästra 5:40 med flera, Bostäder vid Sk.lbosjOn. Bilagor. OrdfOranden föreslár att handikappkonsulenten svarar att handikapprâdet inte har nâgot att erinra till samhallsutvecklingsforvaltningen angâende; Detaljplan for del av Oje 7:29 med flera, Triangein Vallmovagen del 1. Detaljplan for Väster-Skästra 5:40 med flera, Bostäder vid SkàlbosjOn. Beslutsexpediering Maria Hj ärtmyr, handikappkonsulent Justerare I (Th Utdragsbestyrkande 5

27 Ljusdals Kommun 27 PROTOKOLL Handikappràdets arbetsutskott Diarienummer 4 Ku rs in bj udan Handikappràdets arbetsutskott beslutar 1. Handikappràdets arbetsutskott beslutar att handikappkonsulenten anmäler och bokar resa for ordföranden, Karl-Erik Wighoim och handikappkonsulenten. 2. Skriftlig dokumentation fran nätverkskonferensen redovisas vid ett kommande handikapprâd. 3. Handikappkonsulenten far i uppdrag att frâga efter information fran omsorgsforvaltningen om det finns nàgon handlingsplan angâende váldutsatta kvinnor med funktionsnedsattning. En inbjudan till Nätverkskonferens i Gävle 13 april 2011 har inkommit. Markus Evensson, Karl-Erik Wighoim och handikappkonsulenten deltar vid denna konferens. Fastighetschef Ivan Halvarsson är anmäld till denna konferens. Inga-Lill Fahlström föreslâr att skriftlig dokumentation fran nätverkskonferensen redovisas vid handikappràdet. En inbjudan till utbildning om vàldsutsatta kvinnor med funktionsnedsattning i Gävle den 6 april 2011 och i Söderhamn den 7 april 2011 har inkommit. Inga-Lill Fahlström föreslâr att handikappkonsulenten far i uppdrag att frâga efter information fran omsorgsforvaltningen om det finns nâgon handlingsplan angâende vâldsutsatta kvinnor med funktionsnedsattning. I Beslutsexpediering Maria Hj artmyr, handikappkonsulent Justerare u,fjf Utdragsbestyrkande 6

28 1 PROTOKOLL Ljusaais i Kommun Handikappràdets arbetsutskott Diarienummer 28 5 Fritt val av hjälpmedel Handikapprâdets arbetsutskott beslutar 1. Handikappràdets arbetsutskott har tagit del av informationen. Ett informationsblad om fritt val av hjalpmedel har inkommit fran Hj alpmedelsinstitutet. Justerare Utdragsbestyrkande 7

29 bjusdals 29 - PROTOKOLL Kommun Handikappràdets arbetsutskott Diarienummer 6 Ovriga ärenden Handikappràdets arbetsutskott beslutar 1. Handikapprádets arbetsutskott föreslàr att handikapprâdet ska arbeta med handikappolitiska programmet, handikapprádets reglemente och árets temadag vid nästa handikapprád. Handikappolitiska programmet, handikapprâdets reglemente och handlingar for namnbyte finns med i sammantradeshandlingarna for nästa handikappràd. 2. Handikapprâdets arbetsutskott föreslâr att handikapprâdet ska arbeta med handikappolitiska programmet, handikappràdets reglemente och àrets temadag vid nästa handikappràd. Handikappolitiska programmet, handikappràdets reglemente och handlingar for namnbyte finns med i sammantradeshandlingarna for nästa handikapprâd. 3. Handikappkonsulenten ska titta pa om det gàr att byta dag for temadagen, forslagsvis 18 eller 19 oktober Handikapprâdets arbetsutskott föreslár att handikappràdet ska arbeta med handikappolitiska programmet, handikapprâdets reglemente och ârets temadag vid nästa handikapprâd. Handikappolitiska programmet, handikapprâdets reglemente och handlingar for namnbyte finns med i s ammantradeshandlingarna for nästa handikappràd. Handikappràdets arbetsutskott föreslár att handikapprâdet kan besluta om namnbyte och tema for temadagen vid nästa handikapprád. Inga-Lill Fahlström föreslâr att handikappkonsulenten ska titta pa om det gàr att byta dag for temadagen, forslagsvis 18 eller 19 oktober Justerare Utdragsbestyrkande 8

30 30 - PROTOKOLL bjusaais 7 Kommun Handikappràdets arbetsutskott Beslutsexpediering Maria Hj ärtmyr, handikappkonsulent Justerare Utdragsbestyrkande 9

31 31 Handikappolitiskt program Susanne Edlund har málat Vattentornet I LjusdaL Bilden finns hos Hantverkskooperativet UNITIS Jjusda1s Kommun

32 32

33 33 INNEHALLSFÔRTECKNING inledning 3 syfte-mi 3 genomforande 4 utvardering 4 Social och ekonomisk trygg bet 4 Barnomsorg och skola 5 Arbete och sysselsättning 5 Kultur och fritid 5 Kommunal service 6. Offentliga lokaler och miljöer 6. Programmet ir framtaget av en arbetsgrupp med ledamöter fran kommunstvrelsen och representanter fran Han dikappradet samt handikappkonsultenten. Antagen av Kornmunfullmäkfige 2003, reviderad 2006 i samarbete med handikappradets arbetsutskott, handikappkonsulent och handikappansvariga i kornmunens förvaltningar, bolag och stiftelser Grahsk Form; InFormation, T.jusdaIs Komniun Trycki av Intern Service ryckcri. I.jusdaIs Kommun 21t06. 2

34 34 INLEDNING Ljusdals kommun ska vara tillgängiig for alla invànare. Detta handlingsprogram utgár fran FN:s standardregler for att tillförsäkra människor med funktionshinderjämlikhet och delaktighet. Kommunen ska verka for att människor som avfysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svarigheter I sin Iivsforing far mojlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Handikappolitiken ska vara ett redskap for att göra det mojligt for människor med funktionshinder att bli fuilt delaktiga I samhället. Utgangspunkten for hur samhället ska utformas är principen om alla människors lika värde. Genom att handikapperspektivet ska ingá som en naturlig del I myndigheternas ordinarie verksamheter, ska personer med funktionshinder garanteras delaktighet ochjämlikhet. SYFTE Syftet med det handikappolitiska programmet är att utifrn de funktionshindrades egna krav gora Ljusdals kommun till en kommun som är tillganglig for alla. Programmet ska vra ett praktiskt redskap for nämnder och forvaltningar I deras arbete. Tillganglighet for alla ska vara en utgángspunkt vid all kommunal planering. Handikappaspekten ska vara en naturlig och integrerad del av arbetet. MAL Ljusdals kommun ska ytterligare utvecklas till en tillganglig kommun for alla människor. Senast 2010 ska enkelt avhjälpta hinder vara átgardade. Människor med olika funktionshinder ska ges forutsattningar att ta del av samhällsutbudet samt kunna verka och bo tilisammans med andra i en god samhällsmiljö. 3

35 35 GENOMFORANDE Politiker och personal ska terkommande utbildas i handikappfrgor. Kommunens styrelser, nämnder, forvaltningar, stiftelser och bolag ansvarar for att leva upp till det Handikappolitiska programmet. Handikappaspekten ska vara en naturlig och integrerad del avarbetet. En person som aransvarig for handikappfràgor ska finnas pa varje forvaltning och motsvarande. Denna person ska ansvara for att handikappfragorna lyfts fram och förankras I planerings- och budgetarbetet. Tidigt samrád med foreträdare for handikapprádet ska användas I kommunens planering. UPPFOLJNING Kommunen är ansvarig for fortlopande granskning och uppfoljning av sin verksamhet. Kommunala handikapprádet ska árligen följa upp det handikappolitiska arbetet och rapportera detta till Kommunfullmaktige. Vid varje ny mandatperiod ska programmet revideras och antas av kommunfullmaktige. SOCIAL OCH EKONOMISKTRYGGHET Alla människor ska ha rätt till samma forutsattningar i frga om ekonomisk och social trygghet. MàI Allmänna motesplatser och information är utformade s att de är tillgangliga for alla människor. Informationen är anpassad sá att den är lätt att förstâ. Stödet till funktionshindrade är utformat s att mojligheter ges till att bygga upp och uppratthlla sociala natverk. Atgärder for att nâ mien Kommunen ska i samverkan med andra myndigheter och organisationer ge stöd som uppmuntrar funktionshindrade personer att söka arbete och utbildning. Kommunen ska verka for att funktionshindrade som har svrigheter i I samhället p jämlika villkor. sin livsforing,fr mojlighet att delta Vid berakning av ekonomiskt stöd till människor med funktionshinder ska hansyn tas till de fordyrande omkostnader som handikappet medför. 4

36 36 BARNOMSORG OCH SKOLA MàI Barnomsorg och skola är tillganglig for alla. Atgärder for att nà màlen Barnomsorgen och skolan ska erbjuda en stimulerande och utvecklande IärandemiljO.AIla i verksamheten ska möta respekt for sin person och sitt arbete. Det ska finnas tillgng till olika pedagogiska läromedel och andra hjälpmedel sá att alla kan tillgodogora sig verksamheten. ARBETE OCH SYSSELSATTNING Alla människor ska ha mojlighet att nyttja sin rätt att ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsattning, utifrn sina egna formgor. MàI Arbete eller meningsfull sysselsattning prioriteras särskilt till yngre personer med funktionshinder. Kommunen ger personer med funktionshinder praktisk hjalp och god samhällsservice. Kommunen är ett föredöme for att arbetsplatser och arbetslivet anpassas efter människors olika behov och forutsattningar. Atgarder for att ná màlen Arbetsplatser ska utformas och anpassas s att de blir tillgangliga for alla människor. I det ingr att se till att teknik och hjalpmedel nyttjas och utvecklas sá att en person med funktionshinder ges mojlighet att fá och behálla ett arbete. KULTUR OCH FRITID MàI ABa kommuninvnare kan delta i det utbud av kultur och fritidsaktiviteter som finns i Ljusdal. Informationen om utbudet är lätt att tillg och Iãtt att förstá. Atgarder for att nà màlen Fungerande horselslinga ska finnas i alla lokaler darforelasningar,teater m.m.forekommer. Syn- och dövtolk ska användas vid olika evenemang. Kommunen ska i gott exempel. detta sammanhang foreg med Kommunen ska ocks verka for att utbudet av tal och kassettböcker, bocker i samt Iättläst ökar. Daisy och storstilsformat Samarbetet mellan kommunen och foreningarna ska öka. 5

37 KOMMUNAL SERVICE MàI Kommunens service är tillganglig for alla. Information och vagledning om servicen är tiliganglig for alla. Atgarder for att nâ màlen Aterkommande inventeringar ska göras s att man känner till behovet av stöd och service, bostäder och arbete/daglig verksamhet for personer med funktionshinder. Information ska finnas tiliganglig for alla som till exempel lättlast, inläst etc. 37 Utbildningsinsatser om funktionshinder och handikapp ska ges till all personal mom Ljusdals kommuns forvaltningar, stiftelser och bolag. OFFENTLIGA LOKALER OCH MILJÔER MM Den fysiska miljon; gator, parker, offentliga lokaler, kollektivtrafik, bostäder och anlaggningar är tillganglig for alla. 1 Juli 2001 trädde den nya lagparagrafen 17 kap 21 a Plan & Bygg lagen (PBL) I kraft. Paragrafen lyder: I byggnader som inneháller lokaler dit allmänheten har tillträde och pa allmänna platser ska enkelt avhjalpta hinder mat lokalernas och platsernas tillganglighet och användbarhet for personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsformága undanröjas i den utstrackning som följer av förskrifter meddelade med stöd av denna lag. Boverket har tagit fram föreskrfter och allmänna rad till denna lag: BFS 2003:19 och malet är att till utgangen av 2010 bör alla de hinder mot tillganglighet och användbarhet som kan upplevas som enkelt avhjalpta vara undanröjda pa allman platser samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. D kommunen är agare till en stor del av de allmänna platserna samt även äger en stor del av de fastigheter och lokaler dit allmänheten har tillträde, har kommunen ett stort ansvar när det galler att foregá med gott exempel. Ett informationsansvar vilar tungt pa kommunen d kommunens byggnadsnamnd även är tillsynsmyndighet beträffande ovanstaende lag. Det kommunala Handikappradet är remissinstans da det galler detaljplanearbete samt pa planeringsstadiet, när det galler anlaggning av gator,vägar, parker samt byggande av lokaler dit allmänheten hartillträde. Atgärder for att nà màlen lnventera problemen och ta fram en strategi for atgarder. lnformera fastighetsagare och affärsidkare m.fl.för att skapa forstaelse for denna lag. Fortlopande revidera Tillganglighetsguiden 6

38 38 Välkommen till Ljusdals kommun! Har du frágor till de politiska partierna? Demokratiservice hjalper dig till rätta: Telefon: Fax: E-post: kommunljusda1.se Viii du fä information om Ljusdais Kommun? Kontakta Informationsenheten Las pa kommunens webbplats: E-post: webbansvarig1jusda1.se Telefon: Fax: !jithls OKornrnun

39 ?s,2c/ Namnbyte. 71T Dhr Ljusdal har vid januarisammanträdet tagit upp frágan om namnbyte, vârt forsiag är Rättviserâdet. Till handikapprâdet i Ljusdals konimun UUSDALS KOMMUN 39

40 40 Li usdals KOrflflI] Reglemente Kommunala Handikapprâdet Ljusdals kommun

41 Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att vidare delta i ett sammanträde, ska ersttare tjänstgora I dennes ställe. Ersättare utgors av personliga suppleanter. 5 En ledamot scm är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i del av sammanträde, ska själv kalla ersättare samt snarast anmäla detta till Handikappkonsulenten. 6 Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skãl är hindrad att fuflgora uppdraget, for en längre tid, fr kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare for ordföranden. Ersättaren fullgor ordförandens samtliga uppgifter. 7 Sammanträden Handikapprdet sammanträder 4-6 gnger per r. Handikapprdet och dess arbetsutskott sammanträder p dag och tid scm Handikapprdet bestmmer. 8 Ordföranden ansvarar for att kallelser utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehlla uppgift om tid och plats for sammanträdena. Senast fern dagar fore sammanträdesdagen ska kallelsen, p (ämp(igt sätt, tillsändas varje ledamot och ersättare. Kallelsen ska tfoljas av foredragningslista. Ordföranden bestämmer I vilken utstrackning handlingar, scm tillhor ett ärende p foredragningslistan, skall bifogas kallelsen. I undantagsfall fr kallelse ske p annat sätt. När varken ordförande eller vice ordforande kan kalla till sammanträde ska handikappkonsulenten gora detta. 9 Ej tjnstgorande ersättare har närvaro och yttrande rätt vid Handikapprdets sammanträden samt rätt att f sin mening antecknad till protokollet.

42 Ersättare fr närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgora. 16 Utskottet sammanträder p dag och tid som utskottet bestämmer. Sarnmanträde ska ocks hilas när ordförande anser att det behövs eller när minst tv av ledamöterna begär det. 17 Proto ko II Protokollen skrivs som informationsprotokoll. Det förväntas att respektive ledamot for informationen vidare till sina respektive medlemmar och till kommunstyrelsen, samt kontinuerligt inhämtar synpunkter frn organisationerna. 18 Arvoden och övriga ersättningar Handikapprdet följer I ovrigt det av Ljusdals kommunfullmaktige antagna reglemente och arvodes bestämmelser for förtroendevalda I Ljusdals kommun. (antogs den 18/ ) Utdrag ur bestämmelserna s/dan 5;...ledamöter scm företräder ideella organisationer / organ scm är tilisatta av kommunfullmaktige är berattigade till arvoden och ersattningar p samma sätt som ovriga ledamäter.

43 - - & iui44i( 4, ( IWfd, k%fti-- aak 1 /tñ /&iei id tlj /&1 1t - dqa !O/,q - /7-2 &.- ) a?e 4kah 1fr d Q hi1- - _ifr / - -- / Ps ti 1 I4? KOMMUNTYRELSEN LIUSDALS KOMMUN //, a4 7 LI / i-i 0 /i l i& i/cn jj, k;t & t)? khc-z,ii/ Wc tc-l ii a1 e- /2e 61edk ccf;1 5, ti,l1 hic j ac-t 1 Ze-z-i K)2 rd,,7i4 fl&i c/s 4? hi-i ii j I1 )?a- M-e4T -i-- itki, oii/e )IILt / ej Jali ii a A4 c / a a L14// 4/&a42h --3 ii s sd1 cdt< 4 i kli /Wlt 2O

44 44 Tillgänghghet Peter.Berglund till: mariahjartmyr :09 Kopia: mikael.ljungberg, ing-gustaf H ej Järvsö församling har tillganglighetsanpassat kyrkans huvudentré. Vi har fàtt synpunkter fran fuilt rorliga människor men vill helire ha det av handikapprâdet. Församlingen önskar ett besök av nagon av er där ni dâ även tittar pa forsamlingshemmet St: Persgarden scm flu ska f därröppnare sâ att hänsyri till era synpunkter kari tas. Församlirigens kontaktpersoner är kyrkvaktmästare Mikael Ljungberg samt kyrkorâdets vice ordförande Ingrid Gustafsson hem.utfors.se. Med vanlig halsning Peter Bergiund FVB Sverige ab, Strömmavagen 2, Gãvle Tel Gàvle: Mobil: Fax: E-post:

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Hembygdsgården, Ljusdal, 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) ordf, Peter Engdahl (S) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Inez Tillqvist R, Otto Forsberg HRF, Tommy Olsson PSO,

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Beslutande Markus Evensson Ordförande Marie-Louise Hellström Ersättare för Ingalill Fahlström Inga-Lisa Sundqvist DHR Jörgen Brink FUB Tommy Olsson PSO Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Övriga deltagande Lars Wennerholm VD Ljusdals Energi 37-45, 47 Maria Hjärtmyr, sekreterare och handikappkonsulent

PROTOKOLL. Övriga deltagande Lars Wennerholm VD Ljusdals Energi 37-45, 47 Maria Hjärtmyr, sekreterare och handikappkonsulent Plats och tid Furugården, Los, 13:15-18:00 Beslutande: Helena Brink (C), Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Inez Tillqvist R, Otto Forsberg HRF, Tommy Olsson PSO, John-Bertil Eriksson RBU, Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR Otto Forsberg. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 32-35 Inger Höij

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR Otto Forsberg. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 32-35 Inger Höij Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 - Beslutande Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström, (M) Inga-Lisa Sundqvist, DHR Jörgen Brink, FUB Tommy Olsson, PSO Otto Forsberg, HRF Ingegerd Styf,

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare John Bertil Eriksson. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare John Bertil Eriksson. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Tallåsenrummet 13:15-15:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M), vice ordförande Karl-Erik Wigholm, DHR Anita Klaesson, Reumatikerföreningen Eva Guldhagen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 14-23 Inger Höij. Ordförande...

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 14-23 Inger Höij. Ordförande... Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 - Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist, DHR Jörgen Brink, FUB Lars Steen PSO Otto Forsberg, HRF John Bertil Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL. Karl-Erik Wigholm Anders Åbom, Utredare Inger Höij, sekreterare. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Karl-Erik Wigholm Anders Åbom, Utredare Inger Höij, sekreterare. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet, 09:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Astrid Boudin, SRF Inga-Lisa Sundqvist, DHR Margareta Andersson FUB Tommy Olsson, PSO Otto

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 16.30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil Eriksson, RBU Ingegerd Styf, Demesföreningen

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-8 Inger Höij

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-8 Inger Höij Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-15.00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Madelene Lindberg, SRF Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jörgen Brink, FUB. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jörgen Brink, FUB. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Rådet för funktionshidersfrågor 2015-03-12 Plats och tid Enåsenrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Per-Gunnar Larsson (S), vice ordförande Eva Guldhagen, HRF Jörgen Brink, FUB Otto

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 12-03-12 sida1-14 Plats och tid Beslutande KS salen, Mora kommunhus Peter Helander, KS/ordförande Ingvar Niilimaa, KS Carina Renhall,

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande...

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande... Plats och tid Enåsenrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Helena Brink (C), ordförande Johan Zahn, DHR Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Jessica Lövdahl

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Jessica Lövdahl Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Johan Zahn, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Lena Andersson, FMLS Elin Jonsson, Demensföreningen Ulla Lundberg,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 Beslutande Övriga deltagande Kerstin Pettersson, ordförande Mayvor Larsson

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade 2016-03-15 1 (11 ) Plats och tid Sammanträdesrum 3, Biblioteket kl. 10.00-11.55 Beslutande Från handikapporganisationerna Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Agneta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

Jävsnämndens reglemente

Jävsnämndens reglemente Jävsnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2010-08-28, 88 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2014-03-26 45 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c) vice

Läs mer

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17:

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17: Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, 2015-03-05, kl. 17:00-18.20 ande: Ersättare: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg Anders Bengtsson BrittMarie Hansson Conny Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00-15:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning (S) tjänstgörande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (10) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 23 september, kl. 13:00-16:30 Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson Margareta Pohjanen

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om byggnadsnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Representation för perioden 2015 2018 4 Mötestider 2015 5 Tillgänglighet 6 Information från socialnämnden

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer