PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Maria Hjärtmyr. Ordförande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande..."

Transkript

1 Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture Nilsson SRF Inga-Lisa Sundqvist DHR, Tommy Olsson PSO Jörgen Brink FUB, Inez Tillqvist R Otto Forsberg HRF, John Bertil Eriksson RBU Kristina Ytterstedt Berggren Parkinsgr, Anita Klaesson R Per Göran Hedberg RSMH, Lena Andersson FMLS Ingegerd Styf Demensförening Roger Walter, frivilligcentralen, Lena Persson, färdtjänsthandläggare Anders Åbom, handikappansvarig OSF, Karin Boström, handikappansvarig KSF, Roland Nilsson handikappansvarig BMRF, Nils Ternow, Ljsudals energibolag Maria Hjärtmyr, handikappkonsulent och sekreterare Per Göran Hedberg Omsorgs- och socialförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Maria Hjärtmyr Ordförande... Helena Brink Justerande... Per Göran Hedberg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Handikapprådet Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Maria Hjärtmyr

2 10 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Information Ekonomisk information Tillgänglighetsguiden Redovisning av kundundersökning inom färdtjänsten till Kommunala Handikapprådet Gäster Information till hemsidan om Tillgänglighetspriset Skrivelser Planering för kommande råd Presentation av Remumatikerförbundet Övriga frågor Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 10 Godkännande av dagordning 1. Dagordningen kompletteras med redovisning av Reumatikerföreningen. Sammanträdets dagordning kompletteras med redovisning av Reumatikerföreningen. Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 11 Föregående protokoll 1. Handikapprådet har tagit del av förgående protokoll. 2. att skicka inbjudan till polischefen till rådet i september. Syftet med inbjudan är att vi presenterar oss för varandra, samt att ett samarbete kan initieras där det kan ske ett kunskaps- och informationsutbyte. 3. att bjuda in Maudh H Gårdsknappen till rådet i november, eventuellt till rådet i september beroende på vilken ort vi kommer att ha rådet. För handikapprådets kännedom finns protokoll från handikapprådet 15 februari Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr vill få mer information om inbjudan till polischefen Jan Olsson, vilket är syftet eller vilka frågor vill vi ha svar på. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr vill att rådet beslutar till vilket råd vi ska skicka inbjudan till Maudh H Gårdsknappen. Beslutsexpediering Handikappkonsulenten Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 12 Information 1. Informationen om att sammanträdesdagar för 2010 är annonserade i Ljusdals-Posten och på hemsidan noteras till protokollet. 2. Informationen om brev från SKL noteras till protokollet. Samt att handikapprådet gav i uppdrag till ordföranden att undersöka om vilka medel som går att söka. 3. Informationen om Livslyckan noteras till protokollet. 3. Informationen om seminarium om tillgänglig lek noterades till protokollet. 5. Informationen om Länsnätverksträff för handikappkonsulenter i Hudiksvall, samt inbjudan till Handikappdagen 2010 i Hudiksvall noterades till protokollet. 6. Informationen om detaljplan för Åkersta 22:4 och del av Åkersta 29:1 noterades till protokollet. 7. Kallelse, handlingar och protokoll ska läggas ut på hemsidan. 8. Sammanställning av minnesanteckningar från besöket av Landshövding Barbro Holmberg utdelades på sammanträdet. Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 Ordföranden Helena Brink informerar om att sammanträdesdagar för 2010 är annonserade i Ljusdals- Posten och på hemsidan ljusdal.se. Bilaga. Ordföranden Helena Brink informerar om brev från SKL om ett projekt Enkelt avhjälpta hinder. Bilaga. Helena Brink föreslår att hon får i uppdrag att läsa mer angående detta. Ordföranden Helena Brink informerar om brev från Livslyckan som vill informera handikapprådet om deras verksamhet. Bilaga. Ordföranden Helena Brink redogör för inbjudan om seminarium om tillgänglig lek. Bilaga. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr informerar om inbjudan till Länsnätverksträff för handikappkonsulenter i Hudiksvall, samt en inbjudan till Handikappdagen 2010 i Hudiksvall. Bilaga. Ordföranden Helena Brink informerar om detaljplan för Åkersta 22:4 och del av Åkersta 29:1. Bilaga. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr delade ut sammanställning minnesanteckningar från besöket av Landshövding Barbro Holmberg. Ordföranden föreslår att kallelse, handlingar och protokoll ska läggas ut på hemsidan. Beslutsexpediering Ordföranden Handikappkonsulent Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 13 Ekonomisk information 1. Handikapprådet har tagit del av budgetredovisningen. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr redovisade budgetuppföljning per mars Handikapprådet håller sin budget, riktvärdet per mars är 25% och rådet har förbrukat 17%. Förklaringen till att rådet ligger lägre än riktvärdet är neddragning av handikappkonsulenttjänsten från 50% till 25% samt inställda sammanträden. Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 14 Tillgänglighetsguiden 1. att skicka brev med e-post till samtliga registrerade företag i tillgänglighetsguiden. 2. att ordföranden får i uppdrag att diskutera med kommunledningen hur vi ska jobba vidare med tillgänglighetsguiden och om vi kan avsätta mer resurser till detta arbete. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr har undersökt flera alternativ för hur hon ska sända utskicket till alla registrerade företag. Handikappkonsulenten har nu fått alla e-postadresser till alla företag och nu bör handikapprådet ta ställning till hur utskicket ska utformas. Arbetet med adresserna tar tid. Bilaga. Dessa funktioner är åtgärdade på tillgänglighetsguiden: Ta fram dold text i formuläret. Att kunna lämna synpunkter via mail på sidan, kopplad till en egen mail. Ordföranden föreslår att hon får uppdraget att diskutera med kommunledningen hur vi ska jobba vidare med tillgänglighetsguiden och om vi kan avsätta mer resurser till detta arbete. Beslutsexpediering Ordförande Handikappkonsulent Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 KS 0095/10 15 Redovisning av kundundersökning inom färdtjänsten till Kommunala Handikapprådet 1. Handikapprådet har tagit del av informationen. 2. att de är intresserade av redovisningar av kundundersökningar. 3. att Färdtjänsthandläggare Lena Persson redovisar undersökningen för Ljusdals kommun vid nästa råd den 14 juni Färstjänsthandläggare Lena Persson redovisar kundundersökning Barometern, inom färdtjänsten. Denna undersökning är gjord på uppdrag av svensk kollektivtrafik, länstrafikbolagen, X-trafik. Färdtjänsthandläggare Lena Persson har beställt denna undersökning för Ljusdals kommun. Lena Persson meddelar att det går bra att lämna in klagomål till henne så hon kan skicka det vidare till X-trafik, bra att det finns med när det blir ny upphandling. En medlem påpekar att de nya hastighetsbegränsningarna har gjort att färdtjänstresorna blir försenade. Lena Persson meddelar att detta har nått X-trafik också. En medlem påpekar att vissa resor får man åka runt halva länet innan man kommer hem. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 Lena Persson informerar att man kan meddela att man inte klarar att åka mer än raka vägen till sitt hem när man beställer sin resa. Angående frågor om sjukresor ring: Lena Persson berättar att ärendena angående länsgemensam färdtjänsttaxa och länsgemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst är beslutade av omsorgsnämnden och har skickats vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att Färdtjänsthandläggare Lena Persson redovisar undersökningen för Ljusdals kommun vid nästa råd. På uppdrag från Jenny Breslin (S) ledamot i omsorgsnämnden ska kommunala handikapprådet besluta om deras intresse för redovisningar av kundundersökningar. Bilaga. Beslutsexpediering Omsorgsnämnden Färdtjänsthandläggare Lena Persson Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 16 Gäster 1. Handikapprådet har tagit del av informationen om frivilligcentralen. 2. Handikapprådet har tagit del av informationen från de handikappansvariga. Frivilligsamordnaren Roger Walter informerar om den Frivilligcentral som Omsorgs- och socialförvaltningen startat i samarbete med Röda Korset, Svenska kyrkan och Civilförsvarsförbundet. Frivilligcentralen riktar sin verksamhet till alla åldrar, alla religioner, alla hudfärger och både män och kvinnor. Syftet är att främja fler sociala kontakter och därigenom skjuta på demenssjukdomarnas utbrott. De frivilliga ska komplettera de offentliganställda och andra frivilligorganisationer. Kommunala Handikapprådet har bjudit in Handikappansvariga på alla förvaltningar. Frågor som handikapprådet vill att de handikappansvariga ska beskriva för handikapprådet är: Hur Ni arbetar med FNs standardregler. Hur Ni arbetar med tillgänglighet. Hur Ni arbetar med bemötande. Hu Ni arbetar med dolda funktionshinder och bokstavsdiagnoser. Bilaga: Handikapprådets verksamhetsmål Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 Karin Boström från kommunstyrelseförvaltningen, Anders Åbom från omsorgs- och socialförvaltningen och Roland Nilsson från byggmiljö- och räddiningsförvaltningen, samt Nils Ternow från Ljsudals energibolag deltog vid sammanträdet. Karin Boström presenterar sig och berättar om validerat.se som är en mätning om tillgänglighet på hemsidan. Enligt den undersökningen är Ljusdals kommun 99% tillgängliga. Arbete pågår när det gäller talsyntes samt att protokoll och skrivelser ska skrivas på lättförstålig svenska. Anders Åbom presenterar sig och berättar att när det gäller fysisk tillgänglighet så är våra egna verksamheter tillgängliga för alla. Informationstillgänglighet är den fråga som vi behöver arbeta på. Vi behöver bli bättre att översätta dokument på lättsvenska. Våra verksamheter och omsorgsnämnden har uppmärksammat detta med dolda funktionshinder på senaste tiden. Bemötande är en daglig fråga för oss. Nils Ternow presenterar sig och vill tacka för inbjudan det är jättebra att vi får kallelser och inbjudan och protokoll. Tycker att den fysiska tillgängligheten är bra. Det som är viktigt att tänka på är de elallergiska personerna. Alla som arbetar hos oss ska ha ett bra bemötande. Roland Nilsson presenterar sig och berättar att de jobbar mycket handfast med tillgänglighetsfrågor. Vi är en tillsynsmyndighet när det gäller tilllgänglighetsfrågor. Lagen om lätt avhjälpta hinder, är vårt styrdokument. Arbetar med rådgivning mot fastighetsägare. Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 17 Information till hemsidan om Tillgänglighetspriset 1. att information angående tillgänglighetspriset läggs ut på hemsidan. 2. att informationen ska innehålla: NOMINERA TILL ÅRETS TILLGÄNGLIGHETSPRIS 2010 I LJUSDALS KOMMUN Handikapprådet har inrättat ett Tillgänglighetspris 2010 som riktar sig till enskilda personer, företag, föreningar och organisationer m fl i kommunen som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Vi vill nu ha nomineringar på blivande kandidater för detta pris insänt till Handikapprådets Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr. Vi vill ha din nominering senast 30 september. Prisutdelningen sker på vår Tillgänglighetsdag i oktober. Priset består av ära och berömmelse, diplom och en liten personlig gåva. Skicka in dina nomineringar med en bra motivering. Samt att handikappkonsulent Maria Hjärtmyr annonserar i lokalpressen samt på hemsidan. Helena Brink föreslår att Handikapprådet instiftar ett tillgänglighetspris. Exempel på kandidat skulle kunna vara bokhandeln som har gjort en ny entré. Nominering av kandidater välkomnas till handikapprådet. Helena Brink föreslår att information läggs ut på hemsidan. Handikapprådet är jury. Priset ska delas ut årligen i samband med rådets handikappdag. Bilaga. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr vill att rådet beslutar vad som ska stå på hemsidan angående tillgänglighetspriset. Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 Ordföranden föreslår att informationen ska innehålla detta: NOMINERA TILL ÅRETS TILLGÄNGLIGHETSPRIS 2010 I LJUSDALS KOMMUN Handikapprådet har inrättat ett Tillgänglighetspris 2010 som riktar sig till enskilda personer, företag, föreningar och organisationer m fl i kommunen som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Vi vill nu ha nomineringar på blivande kandidater för detta pris insänt till Handikapprådets Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr. Vi vill ha din nominering senast 30 september. Prisutdelningen sker på vår Tillgänglighetsdag i oktober. Priset består av ära och berömmelse, diplom och en liten personlig gåva. Skicka in dina nomineringar med en bra motivering. Beslutsexpediering Handikappkonsulent Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 18 Skrivelser 1. Handikapprådet har tagit del av informationen. Vid senaste handikapprådet uppmanade handikapprådets ledamöter att Helena Brink och Peter Engdahl, som båda är ledamöter i kommunfullmäktige, att skriva en gemensam motion till kommunfullmäktige gällande detta. Ordföranden redogör för motionen, angående köp före av detta statoilmarken framför förvaltninghuset och gör fler tillgängligare parkeringar. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 19 Planering för kommande råd 1. att nästa handikappråd är flyttat till den14 juni 2010 klockan 12:00, hemma hos Christina Wreiding. 2. att vid rådet den 14 juni ska det beslutas om verksamhetsmålen för att rådet den 13 september 2010 ska vara på annan ort annan centralorten, på vilken ort beslutas på junisammanträdet. Förslag om att flytta nästa handikappråd från den 7 juni till den 14 juni Hemma hos Christina Wreiding i Hiklack denna dag serveras lunch.vid detta sammanträde ska handikapprådet besluta om målen för Handikapprådet den 13 september 2010 ska vara på annan ort annan centralorten, på vilken ort beslutas på junisammanträdet. Beslutsexpediering Christina Wreiding Handikappkonsulent Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 20 Presentation av Remumatikerföreningen 1. Handikapprådet har tagit del av presentationen av reumatikerföreningen. 2. att nästa råd ska DHR redovisa sin verksamhet, reserv förening Psoriasisföreningen. Inez Tillkvist presenterar sin förening, Reumatikerföreningen, R. Antalet medlemmar i Ljusdal är 234 personer, verksamhetsplan och tidskrifter utdelades. Ordföranden föreslår att på nästa råd ska DHR redovisa sin verksamhet, reserv förening Psoriasisföreningen. Beslutsexpediering DHR Psoriasisföreningen Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 21 Övriga frågor 1. Handikapprådet har tagit del av informationen. Handikappkonsulent Maria Hjärtmyr tar upp frågan från Elöverkänsligas förening om handikapprådet skulle kunna göra en skrivelse angående ett elsanerat mötesrum eller mötesplats i förvaltningshuset. Ordföranden meddelar att den frågan hade vi på arbetsutskottet i januari och hon har skickat en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden som vi inte har svar på ännu. Per-Göran Hedberg har en enskild fråga som ordföranden hjälper honom med efter mötet. Tommy Olsson delar ut information från psoriasisföreningen. Justerare Utdragsbestyrkande 18

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17. 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.00 Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Madeleine Karlsson, KS Ingvar Håkansson, SBN

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Närvarande: Nordström, Yvonne Segerheden, Norrby, Olszon, Anne Demerus, Lotta Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Urban

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer