Inbrottsförsäkring I02:1 och I03:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbrottsförsäkring I02:1 och I03:1"

Transkript

1 Inbrottsförsäkring I02:1 och I03:1 Särskilt villkor för Företagsförsäkring med exempel och checklista Regler för mekaniskt inbrottsskydd gällande Skyddsklass 1 Skyddsklass 2 Skyddsklass 3

2 2

3 Innehåll I Egendomssförsäkring Villkor med information och exempel försäkringsvillkorets början samt inledning och information Omslutningsyta, Skyddsklass 1, 2 och Allmänt om väggar Exempel på godkända väggkonstruktioner i olika skyddsklasser Dörr,port, lucka, Skyddsklass 1,2 och Allmänt Dörr Monteringsprinciper Låsenhet Låsning Dörr, port, lucka, Skydddsklass Dörr Låsenhet Låsning Dörr, port, lucka, Skyddsklass Dörr Låsenhet Låsning Fönster, Skyddsklass 1, 2 och Fönster Monteringsprinciper Inkrypningsskydd Låsning Fönster, Skyddsklass Fönster Inkrypningsskydd Fönsterlås Fönster, Skyddsklass Exempel på godtagbart skydd för fönster Brandventilator, Skyddsklass Brandventilator, Skyddsklass 2 och Annan öppning, Skyddsklass 1, 2 och Smash & grab Exempel på särskilt skydd Påföljd vid åsidosättande av skyddskrav Information A Områdesskydd inhägnat område B Skydd av cistern- och pumpanordningar utomhus C Skydd av pengar och värdehandlingar DLarm E Nyckehantering F Om skadan inträffar

4 Skyddsklass 1 Gäller om inget anges på försäkringsbrevet om inbrottskrav. Detta är ett Grundvillkor för all företagsförsäkring inklusive kontor, kyrkor, församlingar, föreningar, lantbruk mm. Villkoret finns även återgivet i Allmänna villkoren under kapitlet Skyddskrav och Föreskrifter. Skyddsklass 2 Gäller om det på försäkringsbrevet anges villkor I 02. Detta villkor gäller för försäkringar där risken för inbrott bedöms som något större än normalt på grund av verksamhetens art, belägenhet eller mängden stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 3 Gäller om det på försäkringsbrevet anges villkor I 03. Detta villkor gäller för försäkringar där risken för inbrott bedöms som avsevärt större än normalt. Särskilt villkor Inbrottsförsäkring Skyddsklasserna 1-3 Regler för mekaniskt inbrottsskydd Detta villkor är samtidigt en informationsbroschyr med exempel för att förtydliga innebörden. Försäkringstagaren kan också använda det som en checklista för att se att de krav som ställs är uppfyllda. Regler för mekaniskt inbrottsskydd används för att dels beskriva de krav som ställs på lås- och reglingsanordningar, dels kraven på motståndskraft mot inbrott hos golv, väggar, tak, dörrar, fönster mm. Fler och mer detaljerade exempel på godtagbara lösningar kan hämtas ur gällande regler för Mekaniskt inbrottsskydd SSF 200, som kan beställas från Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. Även andra tekniska föreskrifter kan beställas, bland annat gällande Elektromekaniskt skydd. Godkända och rekommenderade produkter för inbrottsskydd redovisas i Säkerhetsguiden, som kan beställas från SSF. Rådfråga/anlita gärna låssmed för information om produkter, tillvägagångssätt samt hjälp med montering/installation. Tänk då på att anlita låssmed som är medlem i Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund. På försäkringsbrevet anges vilken skyddsklass som krävs för den aktuella försäkringslokalen: Observera! De krav som anges i dessa villkor är minimikrav inom respektive skyddsklass. Bolaget kan i vissa fall ställa ytterligare skyddskrav på försäkringslokalen. Dessa krav framgår av och specificeras i särskilt Inbrottsbesiktningsprotokoll som upprättas av bolaget vid besiktning av försäkringslokalen och meddelas försäkringstagaren. Så här läser du villkoret och informationen: I den yttre spalten står vad villkoret föreskriver. Det är genomgående skrivet med fet stil. Det är uppdelat på Skyddsklass 1 (Grundvillkor), Skyddsklass 2 och Skyddsklass 3. I den inre spalten finns information och exempel avsedda att förtydliga villkorstexten. Där kan man också pricka av om kraven är uppfyllda eller göra anteckningar om sådant som behövs. Plats för anteckningar finns även på sista uppslaget. 4

5 Information och exempel 1.1 ALLMÄNT OM VÄGGAR I OMSLUTNINGSYTAN Väggar ska, för att kunna godkännas, vara heltäckande, det vill säga nå ända upp till innertak eller till ovanförliggande bjälklag, om innertaket inte motsvarar kraven. Syftet är att förhindra överkrypning. 1.2 EXEMPEL PÅ GODKÄNDA VÄGGKONSTRUKTIONER I OLIKA SKYDDSKLASSER Vägg av betong, lättbetong, annat stenmaterial etcetera Skydds- Minsta tjocklek i mm klass Betong Sten Lättbetong Vägg av betong, lättbetong, annat stenmaterial med tilläggsskikt. Skydds- Väggskikt mot Tilläggsskikt mot lokalens insida klass angreppssida Minsta tjocklek i mm (utsida). Minsta tjocklek i mm Betong Stenmaterial Sten Annat material 1 Betong ,6 Sten ,6 Lättbtg ,8 2 Betong ,8 Sten ,8 Lättbtg ,2 3 Betong ,0 Sten ,2 Lättbtg ,5 Trä Lättbetong Plywood Plåt FÖRSÄKRINGSVILLKOR Exempel på godtagbara lösningar, kan hämtas ur gällande regler för Mekaniskt inbrottsskydd, SSF 200, som kan beställas från Svenska Stöldskyddsföreningen. 1. OMSLUTNINGSYTA Skyddsklass 1, 2 och 3. Försäkringen gäller endast under förutsättning att försäkringslokalens omslutningsytor (lokalens avgränsning vägg, golv, tak, dörr och fönster med mera mot andra lokaler i byggnaden samt mot det fria ) vad avser såväl det byggnadstekniska utförandet som låsoch reglingsanordningar i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvårar obehörigt bortförande av egendom. Yttervägg, bottenbjälklag och yttertak som uppfyller hållfasthets- täthets- och värmeisoleringskraven i Nybyggnadsregler BFS 1988 (eller Svensk Byggnorm SBN 80) är som regel godtagbara. Innervägg och mellanbjälklag samt innertak som utgör del av försäkringslokalens omslutningsyta ska ha samma motståndskraft mot inbrott som yttervägg. Oisolerad yttervägg, till exempel regelvägg med enkel ytbeklädnad av plåt, plast eller träpanel, är inte godtagbar. Kravet på skydd ökar med högre Skyddsklass. Förklaringar: Betong: Sten: Lättbetong: Trä/plywood: Plåt: Armerad eller oarmerad (platsgjuten respektive element). Murverk av tegel, kalksandsten eller betongblock/-mursten. Lättballastbetong (gas-, lättklinkerbetong eller motsvarande) i murblock eller element. Spontade brädor/plank respektive lamellträeller kryssfanér. Stålplåt eller annat plåtmaterial med motsvarande hållfasthet. 5

6 1.23. Flerskiktsvägg (regelkonstruktion) För att uppfylla kraven i skyddsklass 2 kan väggen vara utförd på någon av följande sätt: Regelvägg: Regelvägg med dubbla byggskivor på båda sidor. Regelvägg - Regelvägg med yttersida av minst 16 mm dubbelskikt: spontade bräder och innersida av minst 10 mm byggplatta. För skyddsklass 3 ställs högre krav. Vägg godkänd i skyddsklass 2 måste till exempel vara förstärkt med stålplåt (2 mm) på insidan för att godtas. Uppfylls kraven? Ja Nej 2. DÖRR, PORT, LUCKA 2.1 Skyddsklass 1, 2 och 3 Dörr i omslutningsyta ska vara låst med av försäkringsbolaget godkänd låsenhet eller med annan låsanordning som i det särskilda fallet godtagits av bolaget. Regelkolv i godkänt lås ska gripa in i slutbleck minst 14 mm om låset inte har hakregel. För pardörr gäller dessutom att den ena dörren ska vara reglad såväl upp- som nedtill med säkrade kantreglar, låst spanjolett eller på likvärdigt sätt. Dörr anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset. Dörr och fastsättning ska ge godtagbart skydd mot inbrott. Utåtgående dörr ska ha godtagbar bakkantssäkring. Exempel på godtagbar bakkantssäkring är tappbärande gångjärn, bakkantbeslag eller stiftning. Med dörr avses dörrblad och dörrkarm. Med låsenhet avses instickslås och slutbleck eller hänglås med beslag. Anmärkning För port eller lucka i omslutningsyta gäller samma regler som för dörr Allmänt En vanlig in- och utbrottsväg samt reträttväg genom en försäkringslokals omslutningsyta är dörrar eller andra öppningsbara delar. Det är därför viktigt att dessa är utförda och monterade så att de, efter förhållandena, ger ett godtagbart skydd mot inbrott. Särskilda krav på brythållfasthet måste ställas på dörrar som vetter mot undanskymd plats, såsom bakdörr och dörr mot gårds- och lastutrymmen eller annan plats där gärningsman kan arbeta ostört Dörr I svensk standard SS (Dörrar - Inbrottsskydd - Klassindelning, krav och provning) anges 4 dörrklasser (där 1 är den lägsta och 4 högsta nivån) för inbrottsskyddande dörrar, oberoende av material och konstruktion. I bilagan till standarden anges exempel på användningsområden för respektive dörrklass samt antal lås och klass. Vid komplettering (förstärkning) av befintliga dörr följs Svenska Stöldskyddsföreningens normer (SSF-norm) för förstärkning till dörrenhet samt för gallergrind Exempel på godtagbar dörr i olika Skyddsklasser Skyddsklass 1 : dörrklass 1. Skyddsklass 2 : dörrklass 2. Skyddsklass 3 : dörrklass 3. Glas (ljusinsläpp) i dörrenhet ska så långt möjligt undvikas. Dörr som inte uppfyller standard Dörr som inte uppfyller standard SS måste förstärkas till skyddsnivå motsvarande denna standard. Inbrottsskyddande förstärkning till dörr utföres enligt SSF-norm. Vid förstärkning av befintliga dörrar och där av olika skäl inbrottsskyddande anordningar inte kan monteras måste samråd ske med försäkringsbolaget. 6

7 Följande gäller för Skyddsklass 1: eventuell förstärkning avgörs från fall till fall. Skyddsklass 2: förstärkning sker med minst 1 mm stålplåt på ena sidan. Skyddsklass 3: förstärkning sker med minst 1,5 mm stålplåt på utsidan eller 1 mm på båda sidor. Anmärkning Används stålplåt ska plåten täcka hela dörrbladet och fästas så att den inte utifrån kan demonteras eller utan avsevärd svårighet brytas loss. Även karmen kan behöva förstärkas på likvärdigt sätt Industriportar För industriportar gäller i princip samma krav som för dörr. Eftersom förutsättningarna oftast varierar mycket är en särskild bedömning nödvändig i varje enskilt fall. Följande riktlinjer för bedömningen kan dock anges: Skyddsklass 1: Porten ska ha ytskikt av stålplåt på båda sidor, med en sammanlagd plåttjocklek av minst 1 mm, eller annan konstruktion med samma motståndskraft. Ljusinsläpp som saknar inkrypningsskydd får inte finnas. Skyddsklass 2: Porten ska ha ytskikt av stålplåt på båda sidor, varav den ena sidans plåttjocklek ska vara minst 1 mm. Ljusinsläpp som saknar inkrypningsskydd får inte finnas. Skyddsklass 3: Industriport i standardutförande kan normalt inte godtas Monteringsprinciper Allmänt Dörr ska vara i gott skick samt konstruerad och monterad så att hela enheten, delar eller fästdon inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan Fästelement Vid montering ska lämpliga fästelement i tillräckligt antal och i rätt avpassad dimension användas och placeras enligt SS (Dörrar, Inbrottsskydd - Karminfästning - Fodringar). Monteringens hållfasthet och angreppsskydd ska överensstämma med föreskriven dörrklass. I princip gäller samma krav för montering av gallergrind Kilning Kilning mellan karm och vägg ska utföras vid samtliga infästningspunkter (normalt 4 på vardera sidan samt vid slutbleck och gångjärn). Kil monteras och fixeras dikt mellan karm och vägg så att karmsidostyckena inte ger efter, vid brytning i dörrspringan. Kil ska vara av torrt och hårt träslag, av stål eller av plåt Dörrfoder Dörrfoder (täcklist) i plast av typ snäpplist får inte användas på utsidan. Kraftiga täcklister av trä eller annat material med motsvarande motståndskraft och som är svåra att demontera, ska användas. 7

8 2.134 Väggförstärkning Ska karmen fästas i vägg som består av exempelvis lätt- eller lättklinkerbetong eller har regelkonstruktion måste väggen förstärkas för att uppnå tillräcklig säkerhet för infästning. Väggförstärkning Exempel: Vägg av lättbetong förses med spiklask av minst 12 mm plywood vid varje fästpunkt och spikas till lättbetongen med minst 4 st klippspik. Vägg med plåtreglar kompletteras vid karmöppningen med antingen träreglar eller lämplig stålprofil mellan golv och tak för att fästelementen ska kunna förankras i hållbart material. Uppfylls kraven? Ja Nej 2.14 Låsenhet Godkänd låsenhet Godkänd låsenhet består antingen av ett godkänt lås och ett godkänt slutbleck och, i förekommande fall, godkända dörrförstärkningsbehör, eller ett godkänt hänglås med godkänt beslag. Låsen ska uppfylla kraven enligt SS 3079 samt uppfylla lägst låsklass 3 i SS 3522 för att vara godkända enligt Svenska Stöldskyddsföreningen. Låsen ska från båda sidor av dörren endast kunna öppnas och låsas med nyckel. Ett godkänt cylinderlås får således inte ha vred om inte vredet kan spärras eller frikopplas. Cylindern eller andra viktiga delar ska inte kunna demonteras från utsidan. Från insidan ska de enbart kunna demonteras med specialverktyg. Cylinderlås Tillhållarlås Låsets spärrmekanism utgörs av tillhållare inbyggda i låshuset. Cylinderlås Låsets spärrmekanism utgörs av en eller flera cylindrar där spärrfunktion sker via stift eller skivor. Låscylindern kan sticka utanför dörrplanet men måste då kombineras med cylinderring och/eller dörrförstärkningstillbehör. Båda låstyperna ovan ska kompletteras med säkerhetsslutbleck Ej godkänt lås Lås med enbart snedställd kolv är aldrig godkänt. 8

9 2.143 Säkerhetsslutbleck Slutbleck monteras i karmen som förstärkning vid låskolvens ingrepp. Det ska uppfylla kraven enligt SS 3079 samt uppfylla lägst låsklass 3 i SS 3522 för att vara godkänt enligt Svenska Stöldskyddsföreningen. Montering av slutblecket ska anpassas efter karmens och dörrbladets konstruktion. Tillverkarens instruktion ska följas. Svikt mellan vägg och karm måste förhindras genom kilning eller liknande. Vissa slutbleck har justerskruv för att förhindra rörelser. Om slutblecket inte kan monteras med därför avsedd snedskruv i till exempel framkant på pardörr eller liknande måste andra förstärkningsåtgärder vidtas Dörrförstärkningsbehör Dörrförstärkningsbehör är en förstärkning av dörrbladet som försvårar åverkan på låset. Det ska uppfylla kraven enligt SS 3559 samt uppfylla lägst låsklass 3 i SS 3522 för att vara godkänt enligt Svenska Stöldskyddsföreningen. Snedställda skruvar Säkerhetsslutbleck Dörrförstärkningsbehör Bakkantssäkring Bakkantssäkring monteras för att förhindra att dörrbladet, i stängt läge, ska kunna lyftas av. A. Bakkantsbeslag Utåtgående dörr ska ha bakkantsbeslag. B. Annan godtagbar typ Fabriksmonterade på brand och/eller inbrottsskyddande dörrar. Eftermonterade i form av karmstift. Dörrkarmen (ej dörren!) förses med minst två karmstift (dubbar) av stål, ett i varje gångjärn, som griper in i hål i dörrens motsvarande gångjärnshalva. Karm Stålbult Dörrblad Anmärkning. Bakkantssäkringens ingrepp, såväl som låsregelns, ska gripa in minst 14 mm i karm Hänglås med beslag A. Hänglås Godkända hänglås är uppdelade i 5 hänglåsklasser, med klass 1 som lägsta klass. Kraven för respektive ändamål är följande: Klass/Ändamål 1. Invändig låsning av fönster. 2. Invändig låsning av galler/lucka för fönster, i Skyddsklass 1 och Invändig låsning av dörr, port, lucka, i Skyddsklass 1, 2 och 3 samt invändig låsning av galler i Skyddsklass Utvändig låsning av dörr, port, lucka, galler, i Skyddsklass 1, 2 och 3. (5. Speciellt krävande användningsområden.) Bakkantsbeslag Bygelhänglås Blockhänglås 9

10 Exempel på hänglåsbeslag Exempel på hänglåsbeslag med bom B. Hänglåsbeslag Hänglåsbeslag förekommer i olika utföranden och i 5 klasser. Beslag ska vara godkänt och fylla samma krav på brythållfasthet som hänglåset. Det innebär att beslagets klass ska motsvara hänglåsets klass. Om beslaget har åtkomlig bygel skall denna ha samma dimension som hänglåsets bygel. Beslaget ska vara så monterat att det inte utan avsevärd svårighet kan demonteras. Detta kan åstadkommas genom att till exempel skruv eller mutter säkras med svetsloppa, genom nedfilning av huvudet eller på liknande sätt Låsning Hakregellås Låsning av skjutdörr Låsning av parskjutdörr Låsning av pardörr Låsning av skjutdörr Skjutdörr ska låsas i fram- eller bakkant mot anslutande karm/ väggparti med svängregellås med hak ( hakregellås ). Det innebär att den del av dörren som inte är försedd med lås måste ha motsvarande angreppsmotstånd. Om inte detta uppfylles måste både fram- och bakkant låsas. Vid parskjutdörr ska båda dörrarna låsas med svängregellås med hak samt hoplåsas i framkant. Beroende på dörrpartiets konstruktion kan låsning med annan godkänd låsenhet vara nödvändig, vilket avgörs från fall till fall. Obs! Skjutdörrar ska vara upphängda och styrda så att avlyftning eller utpressning inte utan avsevärd svårighet kan ske Låsning av pardörr Gångdörren (1) ska vara låst med godkänd låsenhet samt ha nödvändiga behör. Den inaktiva dörren (2) ska reglas med hävarmskantreglar eller låsbar spanjolett, förses med slutbleck samt ha nödvändiga behör. Låsbar bom med godkänt hänglås och beslag kan godtas. Hakregellås Hävarmskantregel Igensatt dörr Spanjolett Exempel på låsning av pardörr: Låsning av så kallad fönsterdörr. Med fönsterdörr avses altan, balkongdörr eller liknande och således inte vanlig entrédörr med fönster. I Skyddsklass 1 godtas, förutom godkänd låsenhet, även speciallås för fönsterdörrar enligt SS 3620 klass B Igensatt dörr Som alternativ till låsning kan godtas att dörr, port eller lucka, som inte används sätts igen, under förutsättning att motståndskraften mot uppbrytning blir minst lika stor som om dörren vore låst med godtagbar låsenhet enligt gällande bestämmelser. Till trä- och metalldörrar används stålvinklar av minst 3 mm tjocklek och 200 mm längd. Vinklarna skruvas eller svetsas fast i karm och dörrblad, normalt två på vardera långsidan dock minst en per påbörjad meter. Vid skruvning ska varje vinkel fästas i dörr och karm med minst tre skruv med väl avpassad längd i förhållande till dörrbladets och karmens tjocklek. Skruvspåren skall förstöras. 10

11 2.155 Lås för dörr i utrymningsväg Utformningen av utrymningsväg regleras i Boverkets byggregler, BBR 94. Dörrarna ska bland annat vara lätt öppningsbara och normalt utåtgående i utrymningsriktningen. I lokaler, där dörrar avsedda för utrymning hålls låsta under vissa tider, kan elektrisk kontroll godtas som reglerar att dörrarna är upplåsta för tider då allmänheten har tillträde till lokalerna. Särskild elektrisk koppling krävs då, så att strömavbrott inte sätter öppningsbarheten ur funktion. Om elektrisk låsning inte kan installeras krävs det att dörren förses med larm. Det är viktigt att samråd alltid sker med räddningstjänsten och försäkringsbolaget. Uppfylls kraven? Ja Nej 2.21 Dörr Exempel på godtagbar dörr Dörr som enligt Svensk Byggnorm antingen uppfyller minst SS enligt äldre standard eller SS enligt nu gällande standard. Brand- eller arkivdörr i minst klass A 60. Industriport av stålplåt med plåt på båda sidor varav den ena sidan ska vara minst 1 mm. Ljusinsläpp som saknar inkrypningsskydd får inte finnas, se pkt Säkerhetsdörr/stålgrind testad av Stöldskyddsföreningen och godkänd av Försäkringsförbundet. Altandörr enligt SS 3620 Se för övrigt punkt 2.121, Skyddsklass Skyddsklass 2 Utöver 2.1 gäller även följande: Slagdörr av trä med lås ska förstärkas med av försäkringsbolaget godkänt dörrförstärkningsbehör på båda sidor. Andra dörrtyper, till exempel skjutdörrar, ska förstärkas på likvärdigt sätt. För port eller lucka krävs samma eller likvärdigt utförande som för dörr. Tappbärande gångjärn eller stiftning är inte godtagbar bakkantssäkring i Skyddsklass Låsenhet Säkerhetsslutbleck Om i karm av lättmetall säkerhetsslutbleck inte kan monteras efter anvisningarna (enligt pkt 2.143) måste det monteras med hjälp av stålplattor som mothåll inuti karmprofilen. I pardörr måste montering av slutbleck också förstärkas på lämpligt sätt till exempel med stålbeslag på dörrens båda sidor (se Dörr ovan). Karm av stål kan ersätta det godkända slutblecket förutsatt att karmen i tillämpliga delar uppfyller SS 3556 och SS Sammanlagda spelet mellan karm och vägg får inte överstiga 6 mm. 11

12 2.222 Förstärkningsbehör Dörr, port, lucka av trä eller lättmetall ska vara förstärkt med dörrförstärkningsbehör (långskylt) se pkt Låsning Låsning av så kallad fönsterdörr Fönsterdörr ska vara låst med godkänd låsenhet för dörr, (se pkt 2.153). Uppfylls kraven? Ja Nej 2.3 Skyddsklass 3 Utöver 2.1 gäller även följande: Dörr ska vara låst med 2 av försäkringsbolaget godkända låsenheter. Låsen placeras med hänsyn till dörrenhetens konstruktion så att bästa brytmotstånd erhålls. Avståndet mellan låsenheterna får normalt inte understiga 400 mm. Slagdörr av trä med lås ska förstärkas med av försäkringsbolaget godkänt dörrförstärkningsbehör i lägst låsklass 4, på båda sidor. Andra dörrtyper, till exempel skjutdörrar ska förstärkas på likvärdigt sätt. Dörrblad av trä utom vid dörr mot trafikerad allmän plats ska vara beklädd med stålplåt, antingen minst 1,5 mm på utsidan eller minst 1mm på båda sidor. För port eller lucka krävs samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan. Tappbärande gångjärn eller stiftning är inte godtagbar bakkantssäkring i Skyddsklass Dörr Exempel på godtagbar dörr Se punkt 2.121, för Skyddsklass Industriport Godtas inte i standardutförande (se pkt 2.123) Låsenhet Utåtgående dörr Utåtgående dörr i Skyddsklass 3 ska ha två bakkantsbeslag (se pkt 2.145, A) Låsning Pardörr För pardörr gäller att gångdörren (den aktiva delen) ska vara låst med dubbla godkända låsenheter Hänglås med beslag För Skyddsklass 3 krävs låsning med minst dubbla hänglås med beslag (se pkt 2.146). Uppfylls kraven? Ja Nej 12

13 3.11 Fönster Allmänt Fönster och väggpartier av glas är, i likhet med dörrar, luckor med mera, en vanlig inbrottsväg då dessa delar utgör en försvagning av omslutningsytan. Fönster som uppfyller föreskrifterna i svensk standard samt Boverkets Byggregler, BBR 94, eller som är utförda enligt allmänt vedertagna regler för bostads-, kontors-, affärs- och industribyggnader, godtas normalt. Fönster och andra ljusinsläpp utförda av annat material än glas ska skyddas, om inte annat sägs, som om de vore av glas Fönster lägre än 4 m från markplan För fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomligt gäller följande: Skyddsklass 1: Istället för glas godtas polykarbonat med en tjocklek av minst 6 mm. Skyddsklass 2: Samma som för Skyddsklass 1 ovan, under förutsättning att rutan är högst 1 kvm. Vid större ruta ska tjockleken vara minst 9 mm. Skyddsklass 3: Fönstren ska vara skyddade med inkrypningsskydd Väggpartier av glas Partier i omslutningsyta som helt eller delvis består av glas betraktas som fönster såvida det inte rör sig om specialkonstruktioner bestående av glasblock och liknande (glasbetong/betongglas), vilka är betydligt mer motståndskraftiga än rutor av glas. Följande riktlinjer gäller: Skyddsklass 1 och 2: Mindre väggpartier av glasblock med armerade liggfogar och godtagbar förankring i vägg, godtas. Skyddsklass 3: Avgörs från fall till fall, där väggpartiets storlek, blockens dimensioner, armering, belägenheten, verksamhetens art mm tas med vid en helhetsbedömning. 3. FÖNSTER 3.1 Skyddsklass 1, 2 och 3 Fönster (glas, båge, karm) och fastsättning ska ge godtagbart skydd mot inbrott. Med fönster avses även ruta av glas i dörr och lucka samt väggparti av glas. Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat. Ventilationsfönster ovan dörr får dock vara öppet om det har inkrypningsskydd. Utvändig montering av ruta med så kallad snäpplist eller gummiprofiler godtages endast efter särskild prövning. Exempel på godtagbart inkrypningsskydd för ventilationsfönster är stoppbom för inåtgående fönster och stålgaller i stålram för utåtgående fönster. Stoppbom ska förhindra öppnande av fönstret mer än 15 cm och kan vara utförd av plattstål med en dimension av minst 5x30 mm. Tillåten maskvidd i galler är beroende av stålkvalitet och stångdimension. Närmare anvisningar lämnas i Svenska Stöldskydddsföreningens folder Norm för galler SSFN Monteringsprinciper Fönster och väggpartier ska vara funktionsdugliga, i gott skick samt utförda och monterade efter tillverkarens anvisningar eller andra föreskrifter. Alla fästelement ska vara så utförda att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan. Montering av lätt åtkomlig fönsterruta med så kallad snäpplist eller gummiprofil samt list med icke spärrat skruvförband som är åtkomlig utifrån godtas inte Inkrypningsskydd Inkrypningsskydd är sådan anordning som syftar till att försvåra för obehörig att ta sig in i lokal genom öppning i omslutningsyta. Huvudregeln är att inkrypningsskyddet placeras invändigt för att försvåra för angriparen genom att han först ska tvingas exempelvisvis krossa rutan innan han kan börja bearbeta inkrypningsskyddet. 13

14 Om det mekaniska skyddet kombineras med inbrottslarm är det viktigt att få en så tidig larmindikering som möjligt (till exempel vid rutans krossande) så att polis/väktare hinner fram innan inkrypningsskyddet forcerats. Om inkrypningsskydd måste placeras åtkomligt eller på undanskymd plats måste större fordringar ställas på skyddets material, dimension och fastsättning. Inkrypningsskydd kan vara utformat som bom, galler eller bestå av heltäckande material (exempel på heltäckande material är polykarbonat, laminerat glas eller lucka ). I Skyddsklass 1 krävs normalt inte inkrypningsskydd, utom för ventilationsfönster ovan dörr om ventilationsfönstret skall kunna stå öppet. I Skyddsklass 2 är inkrypningsskydd ett alternativ till fönsterlås. I Skyddsklass 3 är inkrypningsskydd obligatoriskt för vissa fönster och andra öppningar Låsning Öppningsbart fönster Öppningsbart fönster ska vara stängt och invändigt reglat även om det har inkrypningsskydd (se dock nedan). Fönsterlåsning ger ett bättre inbrottsskydd, men är inget villkorskrav i Skyddsklass 1. Fönsterlåsning kan ske med hjälp av särskilt fönsterlås med nyckel eller genom att fönstret skruvas igen. 15 cm Ventilationsfönster ovan dörr Stoppbom Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det skyddas med stoppbom som förhindrar att fönstret kan öppnas mer än 15 cm. Bommen ska vara av plattstål med en dimension av minst 5x30 mm eller likvärdigt. För större fönster anpassas dimensionen efter fönsterstorleken. Bommens infästning måste i det enskilda fallet anpassas efter konstruktion och hållfasthet. Skruvskallarna ska förstöras för att försvåra demontering. Uppfylls kraven? Ja Nej 14

15 3.21 Fönster Fönster lägre än 4 m från markplan. Istället för glas godtas polykarbonat med en tjocklek av minst 6 mm om rutan är högst 1 kvm. Vid större ruta ska tjockleken vara minst 9 mm (se pkt 3.111) Väggpartier av glas Se punkt 3.112, första klunsen (gällande Skyddsklass 1 och 2) Inkrypningsskydd För Skyddsklass 2 är inkrypningsskydd (pkt 3.13) ett alternativ till fönsterlåsning enligt punkt 3.23 nedan Fönsterlås Godkänt fönsterlås Fönster ska vara låst med speciallås för fönster enligt SS 3620, lägst klass A. Exempel på godtagbart fönsterlås för utåtgående fönster där den ena delen fastskruvas i fönsterbågen och den andra i karmen Annan låsanordning Annan låsanordning kan godtas, men först efter godkännande av försäkringsbolaget. Ett exempel på sådan låsanordning som i det enskilda fallet kan godtas är hänglås som kombineras med stålöglor. Godkänt hänglås enligt punkt ska användas. Stålöglorna ska ha samma brythållfasthet som hänglåset. 3.2 Skyddsklass 2 Utöver 3.1 gäller även följande: Öppningsbart fönster, vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (till exempel från balkong, tak, annat ståplan, stege eller liknande) ska antingen vara låst med av försäkringsbolaget godkänt fönsterlås eller annan låsanordning som i det särskilda fallet godtagits av försäkringsbolaget, eller ha inkrypningsskydd. Detta gäller även fönster (glas) i dörr, port och lucka. Fönster anses inte låst om nyckeln kvarlämnats i låset. Godkänt fönsterlås Uppfylls kraven? Ja Nej Annan låsanordning 15

16 3.3 Skyddsklass 3 Utöver 3.1 gäller även följande: Samtliga fönster, vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (till exempel från balkong, tak, annat ståplan, stege eller liknande) ska vara skyddade med inkrypningsskydd. Detta krav gäller även fönster (glas) i dörr, port eller lucka. Skyltfönster behöver inte förses med inkrypningsskydd. Dock gäller att om inkrypningsskydd saknas begränsas ersättningen enligt reglerna för Inbrottsförsäkring i Allmänna villkoren. Skyltfönster i vindfång ska dock ha inkrypningsskydd. Ventilationsfönster ovan dörr ska ha annat inkrypningsskydd än stoppbom. Fönstret får inte vara öppet då lokalen är obemannad Exempel på godtagbart skydd för fönster Bilden visar ingång till affär med skyltfönster, fönster i vindfång, dörr samt sidofönster vid vindfång som inte är skyltfönster. Skyltfönster Uppfylls kraven? Fönster i vindfång Ja Ej aktuellt Nej Ventilationsfönster med stoppbom och galler Öppningsbart fönster (inte skyltfönster) Anmärkning Med skyltfönster avses mot allmän trafikerad plats beläget inte öppningsbart fönster med ruta av glas med minst 1 kvm yta och som används för att visa varor. 4 BRANDVENTILATOR 4.1 Skyddsklass 1 Brandventilator ska vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha inkrypningsskydd av samma slag som angivits under punkt Skyddsklass 2 och 3 Utöver 4.1 gäller även följande: Brandventilator av glas eller plast, som är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig, ska oavsett reglingsanordning ha inkrypningsskydd. Uppfylls kraven? Ja Ej aktuellt Nej Uppfylls kraven? Ja Ej aktuellt Nej 16

17 Uppfylls kraven? Ja Ej aktuellt Nej 5. ANNAN ÖPPNING 5.1 Skyddsklass 1, 2 och 3 Annan öppning i omslutningsyta som är större än 15x30 cm, ska ha inkrypningsskydd av samma slag som angivits under punkt Exempel på särskilt skydd Särskilt skydd kan bestå av Galler, vilket måste vara godkänt i lägst klass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm för galler SSFN 012. Största maskvidd får vara 150x300 mm. För vissa branscher som har stöldbegärliga varor av mindre storlek, till exempel guldsmeds- och urmakeribranschen, kan kravet på maskvidd vara strängare (mindre maskvidd), vilket avgörs i det enskilda fallet. Rullgaller/rulljalusi, ska vara av motsvarande klass som fast monterat galler enligt ovan samt ha samma krav på maskvidd. Laminerat glas, ska vara provat enligt SS samt klassificerat enligt SS , lägsta godtagbara klass är B 3. Polykarbonat, minst 10 mm tjock. Polykarbonatskivan placeras innanför glaset och monteras i stabil metallram. För ytterligare information, se SSF 200. Uppfylls kraven? Ja Ej aktuellt Nej 6. SMASH & GRAB Skyddsklass 2 och 3 Vid tillgrepp utifrån genom krossat fönster (så kallat smash and grab ) begränsas ersättningen enligt reglerna för Inbrottsförsäkring i Allmänna villkoren. I skyddsklass 2 och 3 begränsas ersättningen på samma sätt även för mynt, sedlar och frimärken samt musikinstrument. 7. PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SKYDDSKRAV Skyddsklass 1, 2 och 3 Om försäkringslokalen inte uppfyller fastställda skyddskrav gäller försäkringen endast om försäkringstagaren kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven varit uppfyllda. 17

18 Information A. OMRÅDESSKYDD - INHÄGNAT OMRÅDE Se särskilt inbrottsförsäkringsvillkor I 05, Objekt förvarade utomhus inom inhägnat område. Allmänt Områdesskyddet har normalt till uppgift att skydda egendom som förvaras utomhus inom inhägnat område. För att inbrottsförsäkringen ska gälla för egendom inom inhägnat område gäller att områdesskyddet fyller vissa minimikrav. Här följer vissa anvisningar och kommentarer. Mera detaljerad information finns i Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 200. Generellt om utförandet Måttangivelser: A = minst 2,20 m totalhöjd från markplan eller annat ståplan till översta taggtråd. B = minst 2,00 m höjd från markplan eller annat ståplan till nätets överkant. C = högst 0,10 m mellanrum mellan nät och markplan eller annat ståplan. D = avståndet mellan stolparna, normalt maximalt 3,00 m. E = 0,20 m mellan överkant på nät och översta taggtråd, med minst två rader taggtråd. F = vid försänkningar i marken ska erforderlig påbyggnad göras. Grind, port och dörr skall uppfylla minst samma skyddskrav som områdesskyddet i övrigt. Det innebär bl a att grinden ska ha samma höjd som stängslet och hängas upp på minst två, helst tre, gångjärn. Vid låsning av grind med instickslås ska låshus och slutbleck skyddas mot direkt åverkan genom stålskoning. Om hänglås används ska låset och hänglåsbeslaget vara godkänt i lägst klass 4 enligt Försäkringsförbundets normer för hänglås och hänglåsbeslag. B. SKYDD AV CISTERN- OCH PUMPANORDNINGAR UTOMHUS Se särskilt inbrottsförsäkringsvillkor I 04, Förvaring av brandfarlig gas och vätska. Som försäkringslokal anses, om villkoret I 04 är tillämpligt, även cisterner med tillhörande rörledningar under jord och under bar himmel samt pumpar utanför byggnad. Dessa måste därför låsas med godtagbara låsanordningar för att förhindra stöld av vätska samt skadegörelse. Om hänglås med beslag användes gäller reglerna under punkt 2.146, vilket innebär att hänglåset och beslaget måste uppfylla minst klass 4. De exakta kraven bestäms från fall till fall. C. SKYDD AV PENGAR OCH VÄRDEHANDLINGAR Pengar och värdehandlingar överstigande 20 procent av gällande basbelopp ska förvaras i värdeskåp, kassaskåp eller säkerhetsskåp som är klassade enligt svensk standard SS 3150, 18

19 SS 3493, SS 3492, SS 3000 eller LPS 1183 (märkningen sitter oftast på skåpdörrens insida). Se Allmänna villkoren. D. LARM Godkända inbrottslarm kan komplettera de mekaniska inbrottsskydden och därigenom förbättra skyddet, men larmet kan aldrig ersätta det mekaniska skyddet. E. Nyckelhantering Försäkringsvillkoren ställer krav på nyckelhantering. Med nyckel avses även passagekort eller liknande (se Allmänna villkoren). Om det finns anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel, kod eller har kännedom om låskombination, ska lås eller låskombination omedelbart bytas eller ändras. För att inte äventyra försäkringens giltighet är det därför viktigt att den som har hand om eller ansvarar för nycklar till försäk ringslokal handhar dessa med största möjliga aktsamhet, att nycklar förvaras på ett betryggande sätt, exempelvis i särskilt skyddat skåp, att nycklar inte får vara märkta eller indikerade så att de kan identifieras, att nycklar endast utlämnas mot kvitto, att utlämnade nycklar omgående begärs in när behovet av nyckel upphört, att inventering sker ett par gånger per år för att kontrollera att nycklarna fortfarande finns kvar och att behovet kvarstår att inneha nyckel, samt att den som behörigen disponerar nyckel förvissar sig om att dörrar, fönster och andra öppningar är stängda, reglade och låsta i överensstämmelse med försäkringsvillkorens krav. Om försäkringslokalen lämnas olåst lämnas ingen ersättning vid stöldskada. En förutsättning för ersättning är att någon med våld brutit sig in i lokalen. F. OM SKADAN INTRÄFFAR Gå igenom rutinerna med de anställda så att de vet hur de ska agera om något händer. Kontakta polisen så snart du vet, eller misstänker, att ett brott sker eller har skett. Rör inte de föremål som tjuv/rånare kan ha berört. Försök spärra av området tills polisen kommer. Vid rån Ta inga risker! Lyd rånarens/rånarnas uppmaningar! Var uppmärksam och försök lägga på minnet sådant som kan vara av värde för polisens arbete, såsom signalement, dialekt, vapen, flyktväg, fordon, registreringsnummer med mera. Ring polisen så snart rånaren/rånarna försvunnit. Observera att försäkringen inte gäller vid rån av pengar och värdehandlingar utanför försäkringsstället om den som utsatts för rånet var under 18 år! 19

20 Försäkringsfrågor Företagskundcenter SalusAnsvar Stoclholm Tel Om skada inträffar Kontakta oss så snart som möjligt. SalusAnsvar Postadressc/o Svenska Konsumentförsäkringar AB Företagsskador Stockholm Tel Vid akut skadehändelse Jourtelefon Utom Norden SOS International E-post Nordic Assistance Försäkringsgivare Svenska Konsumentförsäkringar AB Stockholm S

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Skyddsklass2. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01

Skyddsklass2. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01 Skyddsklass2 Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna... 3 Information... 4 NYCKELHANTERING... 4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...

Läs mer

Skyddsklass1. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01

Skyddsklass1. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01 Skyddsklass1 Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna... 3 Information... 4 NYCKELHANTERING... 4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...

Läs mer

Skyddsklass3. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01

Skyddsklass3. Illustrerade säkerhetsföreskrifter. Gäller från 2008-01-01 Skyddsklass3 Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna...3 Information...4 NYCKELHANTERING...4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...4

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets

Läs mer

VIKTIGT OM VILLKORET

VIKTIGT OM VILLKORET VIKTIGT OM VILLKORET Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 3. Föreskrifterna enligt detta villkor utgör omfattningsbestämmelser. Detta innebär att om det föreligger

Läs mer

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 M ed hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

VIKTIGT OM VILLKORET

VIKTIGT OM VILLKORET VIKTIGT OM VILLKORET Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 2. Föreskrifterna enligt detta villkor utgör omfattningsbestämmelser. Detta innebär att om det föreligger

Läs mer

VIKTIGT OM VILLKORET

VIKTIGT OM VILLKORET VIKTIGT OM VILLKORET Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 1. Föreskrifterna enligt detta villkor utgör omfattningsbestämmelser. Detta innebär att om det föreligger

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2 Skyddsklass 3 Skyddsklass 3 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 3 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 1 Skyddsklass 1 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

SKYDDSKLASS 1. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 1:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se

SKYDDSKLASS 1. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 1:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se SKYDDSKLASS 1 Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 1:2 1 april 2014 01.04.2014 www.alands.se Viktig information, skyddsklass 1 Dessa försäkringsvillkor innehåller de säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd

Mekaniskt inbrottsskydd 1. Skyddsklasser Säkerhetsföreskrifterna indelas i tre skyddsklasser; skyddsklass 1, 2 och 3. Av försäkringsbrevet framgår vilken skyddsklass som gäller för respektive försäkringsställe. I dokumentet görs

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav /

Läs mer

SKYDDSKLASS 3. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 3:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se

SKYDDSKLASS 3. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 3:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se SKYDDSKLASS 3 Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 3:2 1 april 2014 01.04.2014 www.alands.se Viktig information, skyddsklass 3 Dessa försäkringsvillkor innehåller de säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Sidan 2 I Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

SKYDDSKLASS 2. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 2:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se

SKYDDSKLASS 2. Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 2:2 1 april 2014 01.04.2014. www.alands.se SKYDDSKLASS 2 Illustrerade försäkringsvillkor för inbrottsskydd SVS 2:2 1 april 2014 01.04.2014 www.alands.se Viktig information, skyddsklass 2 Dessa försäkringsvillkor innehåller de säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Sidan 2 I Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Inbrottsskydd skyddsklass 2 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav /

Läs mer

Skyddsklass 3. Illustrerad information avseende inbrottsskydd

Skyddsklass 3. Illustrerad information avseende inbrottsskydd Illustrerad information avseende inbrottsskydd Modernas anvisningar för fysiskt inbrottsskydd Våra anvisningar är avsedda att vara ett hjälpmedel för att själv kunna kontrollera om verksamhetens inbrottsskydd

Läs mer

Skyddsklass 2. Illustrerad information avseende inbrottsskydd 2010-01-25

Skyddsklass 2. Illustrerad information avseende inbrottsskydd 2010-01-25 Illustrerad information avseende inbrottsskydd 1 Modernas anvisningar för fysiskt inbrottsskydd Våra anvisningar är avsedda att vara ett hjälpmedel för att själv kunna kontrollera om verksamhetens inbrottsskydd

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2 Skyddsklass 3 Skyddsklass 3 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSSKYDD Skyddsklass 1

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSSKYDD Skyddsklass 1 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSSKYDD Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Om det finns brister i inbrottsskyddet kan det leda

Läs mer

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA 2016 Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD PROTECTOR FORSIKRING ASA Innehåll Inbrottsskydd klass 2... 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd... 3 Allmänt... 3 Väggar, golv och tak... 3 Dörr, port och lucka... 4 Låsning

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2/12 Skyddsklass 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...4 Allmänt...4 Väggar, golv och tak...4 Dörr, port och lucka...4 Låsning av dörr, port och lucka...5

Läs mer

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna...3 Information...4 NYCKELHANTERING...4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...4

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärliga varor. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skyddsklass 3 Illustrerade säkerhetsföreskrifter

Skyddsklass 3 Illustrerade säkerhetsföreskrifter Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2017-09-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna... 3 Information... 4 NYCKELHANTERING... 4 FÖRSÄKRINGSLOKAL... 4 OMSLUTNINGSYTA...

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...4 Allmänt...4 Väggar, golv och tak...4 Dörr, port och lucka...4 Låsning av dörr, port och lucka...5 Bakkantsäkring

Läs mer

Skyddsklass 2 Illustrerade säkerhetsföreskrifter

Skyddsklass 2 Illustrerade säkerhetsföreskrifter Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2017-09-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna... 3 Information...4 NYCKELHANTERING...4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...4 OMSLUTNINGSYTA...4

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Med hjälp av anvisningar och råd i den här foldern

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE. Allmänt försäkringsvillkor VIR 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE. Allmänt försäkringsvillkor VIR 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE Allmänt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser för inbrotts- och rånförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 3

Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 3 Föreskrifterna enligt detta villkor utgör säkerhetsföreskrifter. Detta innebär att om det

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13)

Svenska Träförsäkringar AB. Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13) Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 1 Föreskrifterna enligt detta villkor utgör säkerhetsföreskrifter. Detta innebär att om det

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 1 SKYDDSKLASS 2 Modernas anvisningar för fysiskt inbrottsskydd Modernas anvisningar är avsedda att vara ett hjälpmedel för att själv kunna kontrollera om verksamhetens inbrottsskydd

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 2 Föreskrifterna enligt detta villkor utgör säkerhetsföreskrifter. Detta innebär att om det

Läs mer

Skyddsklass 2. Illustrerad information avseende inbrottsskydd

Skyddsklass 2. Illustrerad information avseende inbrottsskydd Skyddsklass 2 Illustrerad information avseende inbrottsskydd 1 Modernas anvisningar för fysiskt inbrottsskydd Våra anvisningar är avsedda att vara ett hjälpmedel för att själv kunna kontrollera om verksamhetens

Läs mer

Försäkring för båthandel

Försäkring för båthandel Försäkring för båthandel Särskilt försäkringsvillkor De allmänna försäkringsvillkoren, Båtförsäkring för näringsidkare, K 727, gäller om de inte upphävs av detta försäkringsvillkor. Ord som skrivs med

Läs mer

Skyddsklass 2 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD

Skyddsklass 2 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 2 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Inbrottsskydd - Skyddsklass 2 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Om det finns brister i inbrottsskyddet kan det

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005

Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005 Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005 2005 Sida 1/11 MEKANISKT INBROTTSSKYDD 1 2005 2005 Sida 2/11 INBROTTSSKYDD, SKYDDSKLASS 1 1 ALLMÄNNA BEGREPP...3 2 OMGIVNINGSFAKTORER...3 3 KRAVEN PÅ MEKANISKT SKYDD...4

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd 3/2005

Mekaniskt inbrottsskydd 3/2005 Mekaniskt inbrottsskydd 3/2005 2005 Sida 1/11 MEKANISKT INBROTTSSKYDD 3 2005 2005 Sida 2/11 INBROTTSSKYDD, SKYDDSKLASS 3 1 ALLMÄNNA BEGREPP...3 2 OMGIVNINGSFAKTORER...3 3 KRAVEN PÅ MEKANISKT SKYDD...4

Läs mer

Försäkring för Hyrex medlemmar i samarbete med Pensum och Svedea

Försäkring för Hyrex medlemmar i samarbete med Pensum och Svedea Detta är en beskrivning av den försäkring Hyrexkedjan tagit fram i samarbete med Pensum och Svedea Specialförsäkringar. Försäkringen kan endast tecknas av företag som är medlemmar i Hyrex. Försäkringen

Läs mer

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas)

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas) Datum 1 (6) Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vägledning och sammanställning över de säkerhetsskyddskrav som gäller för

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014 För kunder i Länsförsäkringar För hemmet 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar Borr

Läs mer

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring SPANJOLETTER Spanjoletter - konstr onstruktion Kantskena - Kolvstång - Låshus Sidkolv - Ändkolv - Överföring Välj rätt spanjolett Monteringsex. Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge Monteringsex.

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Inbrott & Rån Villkor VIR 2012:

Inbrott & Rån Villkor VIR 2012: Inbrott & Rån Villkor VIR 2012:1 2012-08-01 Innehållsförteckning Sida 1. Försäkrade skadehändelser 4 1.1 Stöld och skadegörelse i försäkringslokal 4 1.2 Låsändringar 4 1.3 Särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme

Läs mer

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman.

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman. SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-04 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A ANLÄGGNINGSSKYDD Inledning Denna riktlinje är ett grunddokument och anger skyddsnivån vid upphandling för Svenska

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Villkor Fordonstillbehör Gäller från och med

Villkor Fordonstillbehör Gäller från och med Villkor Fordonstillbehör Gäller från och med 2016-01-01 Villkor Fordonstillbehör Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se - styrelsen - DK 2750 Ballerup, Danmark Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation. Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk

Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation. Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation Grundskydd vattenkraftverk Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk Grundskydd

Läs mer

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck. Se över altandörrarna. Altan- eller fönsterdörrar

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Datum 1 (6) Polismyndigheten Verksamhetsskydd 1 RPC Kansli Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Nivå

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 2 Mindre ändringar. I övrigt enligt utgåva A 12-09-01 2/11 Innehåll 1 Tillämpliga normer... 4 2 Betydelseklasser... 5 3 Mekaniskt inbrottsskydd... 6 4

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 53

Produktblad Massivdörr VD 53 Utgåva 2 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 53 Klassningar Massivdörr VD 53 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Måttbeställd spanjolett för fönster

Måttbeställd spanjolett för fönster Spanjolett för fönster Spanjolett för fönster och dörr Måttbeställd spanjolett för fönster S1601 S1605 Används för utåtgående enluftfönster och tvåluftsfönster med post. Speciellt anpassad för Euronot.

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd 2 S

Mekaniskt inbrottsskydd 2 S Mekaniskt inbrottsskydd S85 01 19 496 1 04.16 1. ALLMÄNNA BEGREPP Inbrott Intrång i en mekaniskt skyddad och låst förvaringslokal för egendom genom åverkan på lokalens konstruktioner eller lås. Förvaringslokal

Läs mer

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Personsäkerhet Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Våra bästa tips om lås och säkerhet Bekväm säkerhet blir använd När du har

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

det säkra låset Godkänd DORMA Duo Enligt SS 3522

det säkra låset Godkänd DORMA Duo Enligt SS 3522 det säkra låset DORMA Duo Godkänd Enligt SS 3522 KLASS 3 innehåll 04 DORMA Duo Dubbel säkerhet 05 Att välja lås Dorma Duo dubbla funktioner 06 Så här funkar det säkra låset 08 Det är enkelt att byta lås

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk 2006-06-07 1(5) Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör Andreas Frostensson 040-42 51 65 Hantering av brandfarlig vara på lantbruk Hantering av brandfarlig vara är reglerat i flera olika lagstiftningar

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Diarie nr: PVS 244-6345/10 RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Daterad: 2003-02-10 Reviderad: 2003-08-27 2005-03-15 2005-11-01 2006-10-30 2007-10-15 2010-10-01 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40

Läs mer

@ctiveline. Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från :

@ctiveline. Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från : Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från : Hur effektivt är ditt skydd mot olika skadehändelser? Den här broschyren handlar om skadehändelser

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

INBROTTSSKYDDANDE DÖRRAR FASTIGHETSÄGARNA FRUKOSTMÖTE

INBROTTSSKYDDANDE DÖRRAR FASTIGHETSÄGARNA FRUKOSTMÖTE INBROTTSSKYDDANDE DÖRRAR FASTIGHETSÄGARNA FRUKOSTMÖTE 2015-01-20 SSF STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Bildades 1934 Oberoende, ideell förening Samverkan med näringslivet och säkerhetsbranschen Rådgivare och informationsspridare

Läs mer

det säkra låset Godkänd DORMA Duo Enligt SS 3522

det säkra låset Godkänd DORMA Duo Enligt SS 3522 det säkra låset DORMA Duo Godkänd Enligt SS 3522 KLASS 3 innehåll 04 DORMA Duo Dubbel säkerhet 05 Att välja lås Dorma Duo dubbla funktioner 06 Så här funkar det säkra låset 08 Det är enkelt att byta lås

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0 Handling LSU2012-0469 Sidantal (9) Ver. 1.0 Landstingsservice Landstinget i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING...3

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Särskilt försäkringsvillkor säkerhetsföreskrifter

Särskilt försäkringsvillkor säkerhetsföreskrifter Särskilt försäkringsvillkor säkerhetsföreskrifter GL 510:1D Detta villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Kursiv stil anger att begreppet finns definierat i Allmänna villkoret GL100, avsnitt

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 60

Produktblad Massivdörr VD 60 Utgåva 1 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 60 Klassningar Massivdörr VD 60 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT TIPS OCH RÅD I VAL OCH MONTERING AV LÅS OCH BESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR Detta är ett urval av ASSAs produktsortiment. För mer information: www.assaoem.se eller kontakta oss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE BPM Musik Handelsbolag, 969639-7349 Oxbacksgatan 8 151 73 Södertälje

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE BPM Musik Handelsbolag, 969639-7349 Oxbacksgatan 8 151 73 Södertälje Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2009 T 2463-08 KLAGANDE BPM Musik Handelsbolag, 969639-7349 Oxbacksgatan 8 151 73 Södertälje Ombud: Jur.kand. MC MOTPART Länsförsäkringar

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Flerpunktslås för dörr

Flerpunktslås för dörr Spanjolett för fönster och M5000 M5100 Används för inåt- och utåtgående ytterdörr. M5000 Låsbar med 360 graders nyckelvridning. Med hakkolvar. Kolvutsprång 25 mm, regel och fallkolv. Kantskena 25x2 mm,

Läs mer

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB FÖRRÅDS- och GARAGEINREDNINGAR Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka

Läs mer