Rego 500. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rego 500. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.3"

Transkript

1 Rego 500 Handledning Drifttagning Artikel nr: Utgåva 1.3

2 Handbok Rego 500 IVT Industrier AB, Oktober 2003 Artikelnummer: Utgåva 1.3 Copyright IVT Industrier AB. IVT förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

3 Innehållsförteckning REGO Elschema...5 Igångkörning...5 Kontrollpanelen...6 Kontrollpanelens knappar och indikeringar... 6 Exempel på fortlöpande information... 7 Funktioner Kundnivå Samtliga givartemperaturer... 8 Funktioner Kundnivå Värmeinställningar...9 Drifttider... 9 Tid och datum...10 Lagrade larm Återgå till fabriksvärden Funktioner Installatör/Service...11 Varmvatteninställningar Igångkörning och service Timeravläsning...14 Köldbärarinställning Larm...15 Exempel på hur ett larm kan se ut och vad du bör göra Menyträd...21 Mjukvarubeskrivning...25 Inkoppling externingångar...28 IVT Industrier AB Oktober 2003 Sid 3 Art nr:

4 REGO 500 En inbyggd datoriserad styr- och övervakningsutrustning i värmepumpen för enkel och säker funktion. REGO 500 styr och övervakar alla inbyggd utrustning i värmepumpen och kontrollerar att temperaturerna på köldbärar- och värmebärarvätskan ligger inom tillåtna värden. Med REGO 500 i värmepumpen är det mycket enkelt att samköra flera värmepumpar från en överordnad (DUC) styrning. REGO 500 kan även styra en extern växelventil för varmvattenlandning. Då ansluts även en temperaturgivare i tanken som initierar varmvattenladdning. REGO 500 styr även eventuell hetgaskrets för laddning av spetsberedare. REGO 500 passar alltid, även om värmepumpen skall gå som kylmaskin. Mycket enkel skötsel. All information i klartext. Tre knappar och en ratt för alla inställningar och avläsning. Fem inbyggda temperaturgivare som visas i displayen mäter både in- och utgående värme och kyla, samt hetgastemperaturen ut ur kompressorn. Drifttidsmätning på kompressorn och inbyggda pumpar ingår. Larm och driftavvikelser loggas. REGO 500 består av samma beprövade hårdvara som REGO 600. REGO 500 är förberedd för naturkyla. Art nr: Sid 4

5 Igångkörning Mät spänningen på inkommande plint mellan fas och nolla. Spänningen ska ligga mellan 220 och 240 volt. Därefter ska huvudsäkringen slås till. Start av värmepump 1. Tryck på knappen ON/OFF på kontrollpanelen. Rego500 mäter fasföljden för att kompressorn inte ska gå åt fel håll. Får du ett larm om fasföljdsfel av den anledningen, ska huvudströmmen till värmepumpen brytas och två av faserna skiftas. 2. Tryck på knappen Meny i 10 sekunder för att komma in i menyn för Installatör/Service. Uppe i högra hörnet av fönstret ska det stå I/S. 3. Gå in i meny 5.7 och välj driftalternativ. För att slippa vänta på återstartstimern för värmepumpen kan du gå in i fönster 5.6 och snabbåterstarta värmepumpen. Startar inte värmepumpen kan du genom att trycka på knappen Info se om det föreligger något behov. Då värmepumpen startar kontrolleras synglaset inne i värmepumpen. Vid uppstart kan det synas bubblor i synglaset under någon minut, varefter bubblorna skall upphöra. Om det bubblar hela tiden som pumpen är i drift är detta ett felsymptom, och beror antingen på luft i köldbärarkretsen eller köldmediebrist. 4. Gå igenom inställningarna i meny 1, (2), 5, 8 och 10. Elschema Elschema (kretsschema) till respektive värmepump finns i drift- och skötselpärmen som följer med pumpen. De finns även att hämta på i systemhandboken för större fastigheter. Sid 5 Art nr:

6 Kontrollpanelen Kontrollpanelens knappar och indikeringar Kontrollpanelen är hjärtat i din värmepumpsanläggning. Från den ges signaler till värmepumpens reglercentral Rego500 som styr så att du får jämn värme i huset. Alla inställningar görs här och du ser direkt i fönstret vilken inställning som är gjord. Blinkar lampan har ett fel upp stått. Lampan tänds när varmvattenberedaren värms. Lampan används ej till Rego500. När lampan är tänd är värmepumpen i drift. Brytaren använder du för till och från slag av värmepumpen. När lam pan är tänd är värmepumpen tillslagen. Blinkar den är värmepumpen från sla gen. Ratten använder du för att förflytta dig i menyn samt ändra värden på inställningar. Rego500 K Fr Info Meny Här ser du i vil ken användarnivå du befin ner dig i. I det här fönstret får du information som text och tem pe - raturer. Tryck en gång och du får fortlöpande information om drift till stånd på värmepump och till skott. Tryck en gång och du kommer till den full ständiga menyn för inställningar och visning av tem pe - raturer. Art nr: Sid 6

7 Kontrollpanelen Principen bygger på att du med hjälp av tre knappar och en ratt förflyttar dig till olika fönster för inställningar eller avläsning. I fönstrets nedersta rad får du alltid information om vad knapparna har för betydelse beroende på i vilket fönster du befinner dig i. Rego500 K :00:00 Fr Info Meny För att få fortlöpande information om vad värmepumpen utför och vid vilken temperatur den stannar trycker du en gång på knappen Info. Om du väljer att stanna i detta fönster får du alltid denna information. Vill du återgå till första fönstret trycker du på info-knappen igen. Tryck en gång på knappen Meny och du kommer till huvudmenyn för inställningar eller visning av temperaturer. Exempel på fortlöpande information VILOLÄGE Inget värmebehov Inget varmvattenbehov Värmepumpen står still. VÄRMEBEHOV Värmepumpen startar om 320 sekunder Ett värmebehov har uppstått och värmepumpen väntar på ett återstartstiden ska räkna ner till noll. VÄRMEDRIFT Stopp temp 45,0º Nuvarande temp 44,0º Värmepumpen är i värmedrift. Du ser vid vilken temperatur som värmepumpen stannar och vad den nuvarande temperaturen är. VARMVATTENDRIFT Stopp temp 47,5º Nuvarande temp 42,0º Värmepumpen producerar varmvatten. Sid 7 Art nr:

8 Funktioner Kundnivå 1 Rad 3 Samtliga givartemperaturer Här kan du se alla temperaturer 3 Om man trycker på knappen Meny kommer man först in i Rad 3. Här kan du se de olika givartemperaturerna. Temperaturavläsning Varmvatten GT3 ##,# Givaren T3 (GT3) visar temperaturen i slingtanken. Notera att den temperaturen är ca 5ºC lägre än den temperatur som den inre behållaren med varmvatten håller. Temperaturavläsning Kompressor GT6 ##,# Givaren T6 (GT6) visar kompressorns arbetstemperatur. Den varierar i drift mellan ca 70ºC till 125ºC. Temperaturavläsning Värmebärare ut GT8 ##,# Givaren T8 (GT8) visar temperaturen ut från värmepumpen. Den varierar beroende på utomhustemperatur och om värmepumpen befinner sig i varmvattendrift. Temperaturavläsning Värmebärare in GT9 ##,# Givaren T9 (GT9) visar temperaturen in till värmepumpen. Den varierar enligt ovan. Observera att värmepumpen av säkerhetsskäl stannar då denna visar över ca 48ºC. (60ºC för värmepumpar med R134a) Temperaturavläsning Köldbärare in GT10 ##,# Givaren T10 (GT10) visar temperaturen från borrhålet eller marken. Normalt varierar den mellan 5ºC och 8ºC under året. Temperaturavläsning Köldbärare ut GT11 ##,# Givaren T11 (GT11) visar temperaturen ut till borrhålet eller marken. Normalt är den vid drift 1,5ºC till 5ºC lägre än köldbärare in. Art nr: Sid 8

9 Funktioner Kundnivå 2 Som användare har man även tillgång till utökade funktioner. Genom att trycka in vänstra knappen i 5 sekunder och sen gå in i Meny, får man tillgång till dessa fönster. Efter 30 minuter återgår det automatiskt till kundnivå 1 igen. Rego500 K :00:00 Fr Info Meny Rad 1 Värmeinställningar värmepump 1 Värmeinställningar Returtermostat stopp temp. inst Returtermostat inst 30 48,0 50 Ändra Värmeinställningar Returtermostat differens inst Värmeinställningar Tryck in knappen i 5 sek. När man är i läge K2 och trycker på knappen Meny kommer man först in i rad 1. Här kan du ändra värmepumpens till- och frånslagstemperatur. Med ratten förflyttar du dig till fönster 1.16 och trycker på knappen Välj. Från fabrik är 48ºC inställt. Notera att detta gäller frånslagstemperaturen in till värmepumpen. Temperaturen ut från pumpen är oftast 5-10ºC högre. Inställning över 48ºC rekommenderas inte av tekniska skäl. (För värmepumpar med R134a ej över 60ºC.) Du kan också ställa in differensen mellan tillslag och frånslag av värmepumpen i fönstret Från fabrik är detta inställt på 3ºC. En lägre inställning ger tätare start och stopp intervaller av värmepumpen. Du trycker på knappen Välj för att ändra. Rad 7 Drifttider avläsn. på VP 7 Drifttider I rad 7 kan du avläsa drifttider på värmepumpen. Tryck på knappen Välj för att komma in i följande menyer. Drifttider avläsning Värmepump i drift antal timmar? 7.1 I 7.1 ser du hur många timmar värmepumpen varit i drift. Drifttider avläsning P3 i drift antal timmar? 7.3 I 7.3 ser du hur många timmar köldbärarpump G3 (P3) har varit i drift. Drifttider avläsning P5 i drift antal timmar? 7.5 I 7.5 ser du hur många timmar hetgascirkulationspump G5 (P5) har varit i drift. Sid 9 Art nr:

10 Funktioner Kundnivå 2 Rad 10 Klocka, inställning av tid och datum 10 Tid och datum Om värmepumpens klocka inte stämmer med verklig tid kan du ställa in rätt tid fönster 10. Rad 11 Larmloggning av samtliga larm 11 Lagrade larm Genom att gå in i rad 11 kan du se alla eventuella larm som förekommit på din värmepump. Du ser vilken typ av larm och vid vilken tidpunkt det inträffade. Om det finns en * i fönstret så innebär det att det larmet fortfarande är aktivt. Rad 12 Återgå till fabriksvärden 12 Återgå till fabriksvärden Om du skulle ångra dina egna inställningar i kundnivå 1 och 2 kan du återgå till fabriksinställningarna i rad 12. Notera: Om man befinner sig i nivån för installatör/service då man väljer återgå till fabrik försvinner alla installatörens inställningar och en ny idrifttagning av anläggningen måste göras av er installatör. Installatör/service nivån är endast för installatör. Som slutanvändare får du aldrig gå in i denna nivå! Art nr: Sid 10

11 Funktioner Installatör/Service När du som installatör går in i inställningar för Installatör/ Service har du även tillgång till alla de menyfönster som finns kundnivå 1 och 2. Genom att hålla inne knappen Meny i 15 sekunder och sen gå in i Meny, kommer du in i inställningar för installatör och service. Menyfönstren är indelade i rader och varje fönster har ett nummer för att du lätt ska hitta. Efter 30 minuter återgår läget automatiskt till kundnivå 1 igen. Rego500 I/S :00:00 Fr Info Meny Rad 2 Varmvatteninst värmepump 2 Varmvatteninställningar Denna meny finns endast om värmepumpen har varmvattengivare T3 (GT3) ansluten. Varmvatteninställn. Visning VXV läge 2.1 Visning av VXV öppning. I displayen visas om VXV öppnar, stänger eller befinner sig i neutralzon. Varmvatteninställn. Stopp varmvattenladdning GT9 2.4 Stopptemperatur av VV-laddning. Inställning av stopptemperaturen på varmvattenladdning för GT9. Varmvatteninställn. Start varmvattenladdning GT3 2.5 Starttemperatur av VV-laddning. Inställning av starttemperaturen på varmvattenladdning på T3 (GT3). Varmvatteninställn. Startfördröjning varmvattenladdn 2.6 Startfördröjning VV-laddning. Inställning av startfördröjning på varmvattenladdning vid låg temperatur på T3 (GT3). Varmvatteninställn. Start P5 GT6 2.7 Starttemperatur av G5 (P5) hetgaskretspump. Inställning av starttemperaturen G5 (P5) på T6 (GT6). Varmvatteninställn. Stopp P5 GT6 2.8 Stopptemperatur av G5 (P5) hetgaskretspump. Inställning av stopptemperaturen G5 (P5) på T6 (GT6). Sid 11 Art nr:

12 Funktioner Installatör/Service Rad 5 för installatör 5 Igångkörning och service Gå alltid igenom denna meny vid drifttagning. Här väljer du driftfall VK VVK 5.1 Ska alltid vara. De övriga har ingen funktion. Handkörning av samtliga funkt. 5.3 Vid kontroll av funktioner kan du här manuellt starta och stoppa pumpar, ventiler osv. Val av funktion P2 5.4 Möjlighet att starta värmebärare G2 (P2) på extern signal när kompressorn står still. Val av funktion P3 5.5 Möjlighet att starta köldbärare G3 (P3) på extern signal när kompressorn står still. Snabbåterstart av av värmepump 5.6 För att inte behöva vänta på återstartstiden för värmepumpen kan du förkorta tiden. Finns värme- eller varmvattenbehov startar värmepumpen inom 20 sekunder. Inställningen måste upprepas vid varje tillfälle du önskar snabbåterstart. Val av extern styrning VP 5.7 Ingång för extern styrning av värmepumpen. Ingången är programmerbar för respektive steg. Vid kortsluten ingång kan dessa funktioner programmeras. 0: Ingen inverkan, värmepumpen går hela tiden. 1: VP startar när ingången sluts. 2: VP startar, VP kan starta vid låg temperatur på T3 (GT3) även om ingång ej är sluten. Art nr: Sid 12

13 Funktioner Installatör/Service Rad 5 forts. Val av språkmeny 5.8 Igångkörning och service I fönster 5.8 väljer du språk i menyn. Svenska är fabriksinställning. Val av driftalt. för P I 5.10 kan du välja om värmebärarpumpen alltid ska vara i drift eller om den ska starta och stoppa med kompressorn. Från fabrik är Startar med kompressor vald. Val av driftalt. för P Köldbärarpumpen ska i normaldrift alltid starta och stoppa med kompressorn. I 5.11 kan man välja att den går kontinuerligt vid tex. användande av naturkyla. Från fabrik är Startar med kompressor vald. Visning av versionsnummer 5.12 I fönster 5.12 kan du se versionsnummer av Rego500. Val av driftalt. för P Start cirkulationspump hetgas på temperatur T6 (GT6) eller kontinuerligt. Stoppfördröjning P2, P Fördröjt stopp av G2 (P2) och G3 (P3) efter stopp av kompressor. Motionskörning P2, P3, P Motionskörning av G2 (P2), G3 (P3) och G5 (P5) i en minut varje måndag kl. 12. Sid 13 Art nr:

14 Funktioner Installatör/Service Rad 6 Timeravläsning Timer avläsning status i sekunder 6 Timer avläsning Avläsning av VV startfördröjning 6.2 Visar återstående tid innan tillskott aktiveras. Räknar den inte neråt finns inget behov av tillskott. Timer avläsning Avläsning av LP blockering 6.3 Visar återstående tid innan larm för LP aktiveras. Timer avläsning Avläsning av startfördröjning 6.4 Visar återstående tid innan värmepumpen återstartar efter ett föregående stopp. Värmepumpen startar endast om behov finns. Timer avläsning Avläsning av stopp P2, P3 6.5 Visar återstående tid innan shunten öppnar efter att pannan startat. Rad 8 Köldbärarinställning 8 Köldbärarinställning Viktig inställning vid frånluft, grundvatten eller vid drift som kylmaskin. Köldbärarinställning Inställning av start KB ut GT Kompressorn startar när inställd köldbärartemperatur överskrids. Köldbärarinställning Inställning av stopp KB ut GT Kompressorn stoppar när inställd köldbärartemperatur underskrids. Köldbärarinställning Inställning av larm antal stopp/dygn 8.3 Efter larm krävs manuell kvittens av larmet för att värmepumpen ska starta igen. Art nr: Sid 14

15 Larm Reglercentralen ger dig den mesta informationen om felets art och vad du kan göra för att åtgärda felet. Rego500 har avancerade funktioner för övervakning och skydd av din vär me pump. Därför är det aldrig någon risk att återställa ett larm. Observera, vid upprepade fel bör installatören alltid kontaktas. Exempel på hur ett larm kan se ut och vad du bör göra Felorsak. LARM Strömbortfall :10:18 Info Kvittera Datum och tid när felet inträffade. Trycker du på knap pen Info och sen rullar med ratten får du in for ma tion om möjlig orsak till felet och vad du själv kan göra. Trycker du på knap pen Kvit te ra och felet är åtgärdat, slocknar larmlampan och värme pum pen startar igen inom 15 mi nu ter. Om lampan lyser med fast sken är larmet kvitte rat men felorsaken kvarstår. Om fle ra larm upp stått an vän der du ratten för att kom ma åt dessa. På följande sidor beskrivs de larm som kan uppträda i menyfönstret. Beskrivningen ger en uppfatt ning om felet och vad du själv kan kontrollera och utföra. Ett larm kan ibland uppstå till fäl ligt. Det är aldrig någon risk att återställa ett larm. Sid 15 Art nr:

16 Larm LARM (MB1) Motorskydd komp :10:18 Info Kvittera Larm om motorskydd kompressor (MB1) Trolig orsak 1: Tillfälligt fel eller överbelastning i elnätet. Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera vid fönstermenyn. Larmlampan slocknar även om felet inte är åtgärdat. 2. Tryck in motorskyddsknappen på värmepumpen (säkring 1.) 3. Avvakta värmepumpens drift. Trolig orsak 2: Amperetalet på motorskydd MB1 för lågt inställt. Kompressorns strömstyrka varierar under sommar/vinterdrift. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Trolig orsak 3 Fel i kontaktor, motorskydd eller dåligt fastdragna elledningar till kompressorn. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Trolig orsak 4: Fel i kompressorn. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. LARM (MB2) Motorskydd KB.pump :10:18 Info Kvittera Larm om motorskydd köldbärarpump (MB2) Trolig orsak 1: Köldbärarpumpen (P3) är låst på grund av föroreningar. Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera vid fönstermenyn. Larmlampan slocknar även om felet inte är åtgärdat. 2. Om pumpen har en luftskruv kan denna lossas. Ta bort eventuell smuts. 3. Hjälp igång pumpen med en skruvmejsel. Trolig orsak 2: Fel i köldbärarpumpens elmotor. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Trolig orsak 3: Tillfälligt fel. Åtgärd: 1. Vid upprepade fel kontakta installatören. Art nr: Sid 16

17 Larm LARM (LP) Pressostat låg :10:18 Info Kvittera Larm om pressostat låg (LP) Trolig orsak 1: Luft i köldbärarsystemet. Åtgärd: 1. Kvittera. Kontrollera expansionskärlet och fyll på vätska vid behov. 2. Lyssna efter luft i systemet. Om luft hörs kontinuerligt kontakta installatören. Trolig orsak 2: Partikelfiltret på kalla sidan är igensatt. Åtgärd: 1. Kontrollera filtret och rensa vid behov. Kvittera larmet. Trolig orsak 3: Köldmediebrist i kylkretsen. Åtgärd: 1. Kvittera och invänta att värmepumpen startar. 2. Kontrollera synglaset. Om det bubblar kontinuerligt kontakta installatören. Trolig orsak 4: Köldbärarpumpen har stannat eller är inställd på för låg hastighet. Åtgärd: 1. Kontrollera att pumpen inte stannat eller är inställd på fel hastighet. Trolig orsak 5: Isbildning i värmeväxlaren p.g.a. för lite frostskydd i köldbärarkretsen. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Trolig orsak 6: Fel i expansionsventilen (larmet återkommer i tidsinter valler om 3-4 veckor). Åtgärd: 1. Kontakta installatören. LARM (HP) Pressostat hög :10:18 Info Kvittera Larm om pressostat hög (HP) Trolig orsak 1: Luft i köldbärarsystemet. Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera vid fönstermenyn. 2. Kontrollera om det finns luft i radiatorerna. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov. Trolig orsak 2: För litet flöde över värmepumpen. Åtgärd: 1. Kvittera och kontrollera att värmebärarpumpen (P2) inte har stannat eller att någon ventil är stängd. Trolig orsak 3: Partikelfiltret på varma sidan är igensatt. Åtgärd: 1. Kvittera. 2. Kontrollera partikelfiltret och rengör det vid behov. Trolig orsak 4: Köldmediekretsen är överfylld. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Trolig orsak 5: Torkfiltret är igensatt. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Sid 17 Art nr:

18 Larm LARM (GT6) Kompressor temp :10:18 Info Kvittera Larm om kompressortemperatur (GT6) Trolig orsak 1: Kompressorns arbetstemperatur är för hög. Åtgärd: 1. Kvittera. Kontakta installatören vid upprepade larm. Trolig orsak 2: Tillfälligt för hög temperatur orsakat av onormalt tillstånd. Åtgärd: 1. Kvittera och avvakta. LARM Strömbortfall :10:18 Info Kvittera Larm om strömbortfall Trolig orsak: Åtgärd: En eller två faser saknas till värmepumpen. 1. Kontrollera pumpens säkringar i husets elcentral och byt om någon är trasig. 2. Har du automatsäkringar och dessa löst ut återställer du genom att skjuta vippan uppåt. 3. Larmet återgår och värmepumpen startar automatiskt när felet är åtgärdat. LARM Fasföljdsfel :10:18 Info Kvittera Larm om fasföljdsfel Fasföljdsfel kan endast uppträda i samband med driftstart. Fasföljden måste ändras av installatör. Trolig orsak: Fasföljden till värmepumpen är felaktig. Åtgärd: 1. Fasföljden på inkommande matning till vär me - pum pen måste skiftas. 2. Värmepumpen startar automatiskt när fasföljden har ändrats. Art nr: Sid 18

19 Larm LARM (GT9) Hög retur VP :10:18 Info Kvittera Larm om hög retur till värmepump (GT9) I värmepumpen finns en givare (GT9), som av säkerhetsskäl stoppar kompressorn då re tur tem pe ra tu ren från radiatorerna blir för hög, ca 48 C. När temperaturen sjunkit återgår larmet och kompressorn startar automatiskt. Trolig orsak 1: Värmeinställningen är för hög. Åtgärd: 1. Sänk värmeinställningen (Värme öka/minska). Trolig orsak 2: Varmvattentemperaturen är för högt ställd. Åtgärd: 1. Kontakta installatören för justering av varmvattentemperaturen. Trolig orsak 3: Radiatorernas eller golv vär me sys te mets ventiler är stängda. Åtgärd: 1. Öppna ventilerna. Trolig orsak 4: Flödet över värmepumpen är större än flödet i radiatorsystemet. Åtgärd: 1. Sänk hastigheten på värmebärar pum pen (P2) med hjälp av en skruvmejsel eller öka hastigheten på hu vud pum pen (P1) i värmesystemet. Kontakta installatören. LARM (GT8) Värmebärare ut max :10:18 Info Kvittera Larm om värmebärare ut max (GT8) I värmepumpen finns en givare (GT8), som av säkerhetsskäl stoppar kompressorn då temperaturen ut från värmebärarpumpen (P2) blir för hög, ca 75 C. När temperaturen sjun kit återgår larmet och kompressorn startar automatiskt. Trolig orsak 1: För litet flöde till värmepumpen. Åtgärd: 1. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat eller att någon ventil i systemet är stängd. Trolig orsak 2: Partikelfiltret på varma sidan är igensatt. Åtgärd: 1. Kontrollera partikelfiltret och rensa vid behov. Sid 19 Art nr:

20 Larm LARM (GT1) Givare retur RAD :10:18 Info Kvittera Larm om givarfel Alla givare som är anslutna till värmepumpen kan larma vid fel. I exemplet till höger är det givare T1 (GT1), Retur radiator, som har larmat. Alla givare larmar på samma sätt. Trolig orsak 1: Tillfälligt fel. Åtgärd: 1. Avvakta. Trolig orsak 2: Kortslutning eller avbrott i ledning till givare. Åtgärd: 1. Har du ett instrument för att mäta ohm kan du själv kontrollera motståndet i led ning en och jämföra med tabellen för givare nedan. I annat fall kon tak tar du installatören. Trolig orsak 3: Fel i givare eller felaktig anslutning. Åtgärd: 1. Kontakta installatören. Givartabell I tabellen visas samtliga givarmotstånd vid olika temperaturer. Temperatur (ºC) kω 154, ,700 81,700 60,400 45,100 33,950 25,800 19,770 15,280 11,900 9,330 7,370 5,870 4,700 3,790 3,070 2,510 2,055 1,696 1,405 1,170 0,980 0,824 0,696 0,590 0,503 0,430 Art nr: Sid 20

21 Menyträd 100 Rego500 ### Värmeinställningar Värmeinställningar värmepump 1 Returtermostat stopp Returtermostat inst. temp. inst ## ##,# ## Ändra ###### ##:##:## ## Info Meny Värmeinställningar VÄRMEDRIFT värmepump Värmeinställningar Returtermostat Returtermostat diff differens inst # ##,# ## Ändra Varmvatteninst Varmvatteninställn värmepump 2 Visning VXV läge Läge VXV 2.1 Värme <- Varmvatten Stopp temp ##,#º Nuvarande temp ##,#º 2 Varmvatteninst Välj värmepump 2 3 Här kan du se alla temperaturer 3 5 för installatör 5 6 Timer avläsning status i sekunder 6 8 Köldbärarinställning 8 10 Klocka, inställning av tid och datum Larmloggning av samtliga larm Återgå till fabriksvärden 12 Sid 21 Art nr:

22 Menyträd Här kan du se alla Temperaturavläsning temperaturer 3 Varmvatten GT3 ##,# 2.4 Varmvatteninställn Stopp varmvatten- Stopp varmvattenläge laddning GT9 2.4 # ##,# ## Ändra 2.5 Varmvatteninställn Start varmvatten- Start varmvattenladd laddning GT3 2.5 ## ##,# ## Ändra 2.6 Varmvatteninställn Startfördröjning Startfördröjn varmv. varmvattenladdn 2.6 #min ##min ##min Ändra 2.7 Varmvatteninställn Start P5 GT6 Start P5 2.7 ## ##,# ## Ändra 2.8 Varmvatteninställn Stopp P5 GT6 Stopp P5 2.8 ## ##,# ## Ändra 3.2 Temperaturavläsning Kompressor GT6 ##,# 3.3 Temperaturavläsning Värmebärare ut GT8 ##,# 3.4 Temperaturavläsning Värmebärare in GT9 ##,# 3.5 Temperaturavläsning Köldbärare in GT10 ##,# 3.6 Temperaturavläsning Köldbärare ut GT11 ##,# för installatör 5 Här väljer du drift- Val av driftfall fall VK VVK 5.1 (VK) (VVK) () # # # Ändra Handkörning av Handkörning samtliga funkt. 5.3 P3 Köldbärarpump P3 Köldbärarpump starta/stoppa Vill du starta köldbärarpump P3? Ja Art nr: Sid 22

23 Menyträd Handkörning P2 Värmebärarpump P2 Värmebärarpump starta/stoppa Vill du starta värmebärarpump P2? Ja Handkörning P5 Hetgaspump P5 Hetgaspump starta/stoppa Vill du starta hetgaspump P5? Ja Handkörning Växelventil Växelventil VXV öppna / stänga Vill du öppna Ändra växelventil VXV? Ja Handkörning Kompressor Kompressor starta/stoppa Vill du starta kompressor? Ja Val av funktion P2 Funktion P2 5.4 Ingen inverkan ## P2 startar ## Ändra Val av funktion P3 Funktion P3 5.5 Ingen inverkan ## P3 startar ## Ändra Snabbåterstart av Vill du korta av värmepump 5.6 återstartstimern till 20 sekunder? Ja Val av extern Extern styrning styrning VP 5.7 Ingen VP VP/GT3 # # # Ändra Val av Språk språkmeny 5.8 ############## Språk Svenska Avbryt Spara Val av driftalt. P2 driftalternativ för P P2 kont. drift ## P2 med komp. ## Ändra Val av driftalt. P3 driftalternativ för P P3 kont. drift ## P3 med komp. ## Ändra Visning av Version versionsnummer 5.12 ##.## Sid 23 Art nr:

24 Menyträd Val av driftalt. P5 driftalternativ för P P5 kont. drift ## P5 med GT6 ## Ändra Stoppfördröjning Stoppfördröj. P2, P3 P2, P #min ##min ##min Ändra Motionskörning Motionskörn P2,P3,P5 P2, P3, P kl## kl## kl## Ändra Timer avläsning Timer avläsning status i sekunder 6 Avläsning av VV Startfördröjning VV startfördröjning 6.2 ## tim ## min ## sek 6.3 Timer avläsning Avläsning av LP LP blockering blockering 6.3 ## tim ## min ## sek 6.4 Timer avläsning Avläsning av Startfördröjning startfördröjning 6.4 ## tim ## min ## sek 6.5 Timer avläsning Avläsning av Stopp P2, P3 stopp P2, P3 6.5 ## tim ## min ## sek Köldbärar- Köldbärarinställning inställning 8 Inställning av Start KB ut GT11 start KB ut GT ## ##,# ## Ändra Klocka, inställning av tid och datum Köldbärarinställning Inställning av Stopp KB ut GT11 stopp KB ut GT ## ##,# ## Ändra Larmloggning av samtliga larm Köldbärarinställning Inställning av larm Larm stopp/dygn antal stopp/dygn # # ## Ändra Återgå till fabriksvärden 12 Art nr: Sid 24

25 Mjukvarubeskrivning Driftfall VK = Värme och kommunikation, ej aktiverat funktion saknas. Driftfall VVK = Värme och varmvatten via kommunikation, ej aktiverat funktion saknas. Driftfall = Ingen kommunikation Rad 1 Värmeinställning Position Inställning av Nivå Driftfall Område Fabrik P1.16 Returtermostat stopptemperatur inställning K Inställning av den temperatur när värmepumpen stannar vid GT9 P1.17 Returtermostat differens inställning Inställning av kopplingsdifferensen mellan vär mepumpens till och frånslag på GT9 K Rad 2 Varmvatteninställning Position Inställning av Nivå Driftfall Område Fabrik P2.1 Visning av VXV öppning I/S VVK, - I displayen visas om VXV öppnar/stänger eller befinner sig i neutralzon P2.4 Stopptemperatur av VV-laddning I/S VVK, Inställning av stopptemperaturen på varmvattenladdning för GT9. P2.5 Starttemperatur av VV-laddning I/S VVK, Inställning av starttemperaturen på varmvattenladdning på GT3 P2.6 Startfördröjning VV-laddning I/S VVK, 0-60 min 0 min Inställning av startfördröjning på varmvatten laddning vid låg temp på GT3 P2.7 Starttemperatur av P5 hetgaskretspump I/S VK, VVK, Inställning av starttemperaturen P5 på GT6 P2.8 Stopptemperatur av P5 hetgaskretspump Inställning av stopptemperaturen P5 på GT6. I/S VK, VVK, Rad 3 Temperaturavläsning Position Beskrivning Nivå C eller --/--- 3 Varmvattentemperatur GT3 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning 3 Kompressor GT6 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning 3 Värmebärare ut GT8 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning 3 Värmebärare in GT9 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning 3 Köldbärare in GT10 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning 3 Köldbärare ut GT11 K1 temp. eller --avbrott/---kortslutning Sid 25 Art nr:

26 Mjukvarubeskrivning Rad 5 Igångkörning/service Position Inställning av Nivå Driftfall Område Fabrik P5.1 Här väljer du driftfall A B C - Ingen kommunikation ( VK och VVK ingen funktion - är ännu ej aktiverat. ) I/S VK, VVK, VK, VVK eller P5.3 Handkörning av samtliga funktioner Inställning för manuell styrning av samtliga funk tioner Värmepump, VXV,P2, P3, P5 Automatiken kopplas ur i detta driftläge men larmen är aktiva. Återgår till normaldrift efter 2 timmar. P5.4 Val av externa styrning P2 Ingång för extern styrning av P2. Ingången är programmerbar för respektive steg. Vid kortsluten ingång kan dessa funktioner pro grammeras. 0: ingen inverkan 1: P2 startar P5.5 Val av externa styrning P3 Ingång för extern styrning av P3. Ingången är programmerbar för respektive steg. Vid kortsluten ingång kan dessa funktioner pro grammeras. 0: ingen inverkan 1: P3 startar P5.6 Snabbåterstart av värmepump Återstartstimern som normalt är 15 minuter förkortas till 20 sekunder. Föreligger ett värmebehov startar VP inom 20 sekunder. P5.7 Val av externa styrning VP Ingång för extern styrning av vp. Ingången är programmerbar för respektive steg. Vid kortsluten ingång kan dessa funktioner pro grammeras. 0: ingen inverkan 1: VP startar. 2: VP startar, VP kan starta vid låg temp på GT3 även om ingång ej är sluten P5.8 Val av språkmeny Inställning av språk P5.11 Val av driftalternativ för P3 Inställning av funktion på köldbärarpumpen P3 Kont drift: P3 är alltid i drift Med kompr: P3 startar och stoppar med kompressor. P5.12 Visning av versionsnummer Visning av version nummer på Rego500 P5.13 Val av driftalternativ för P5 Inställning av funktion på hetgaspumpen P5 Kont drift: P5 är alltid i drift Via GT6: P5 startar och stoppar med hetgastemperaturen. P5.14 Stoppfördröjning P2, P3 Fördröjt stopp av P2 och P3 efter stopp av kompressor P5.15 Motionskörning P2, P3, P5 Motionskörning av P2,P3 och P5 i 1 minut varje måndag kl I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, VK, VVK, ja/nej nej ja Kont.drift Eller med Kompr Med kompr - - Kont.drift Eller via GT6 Via GT Art nr: Sid 26

27 Mjukvarubeskrivning Rad 6 Timer avläsning Position Beskrivning Nivå Driftfall Sekunder Beskriver timerns status P6.2 Avläsning av VV startfördröjning I/S VK, VVK, - Visar återstående tid innan VV-laddning aktiveras P6.3 Avläsning av LP blockering I/S VK, VVK, - Visar återstående tid innan larm för LP aktiveras P6.4 Avläsning av startfördröjning I/S VK, VVK, - Visar återstående tid innan värmepump återstartar P6.5 Avläsning av stoppfördröjning P2, P3 Visar återstående tid innan P2 ocj P3 stoppar efter att kompressor stoppat I/S VVK, - Rad 7 Drifttider avläsning Position Beskrivning Nivå Driftfall Timmar/dagar/% Visar drifttider på värmepump, tillskott och varmvat ten P7.1 Värmepump i drift antal timmar K2 VK, VVK, - Visar den totala drifttiden på värmepumpen i tim mar P7.3 P3 i drift antal timmar K2 VK, VVK, - Visar den totala drifttiden på värmepumpen i tim mar P7.5 P5 i drift antal timmar Visar den totala drifttiden på värmepumpen i tim mar K2 VK, VVK, - Rad 8 Köldbärarstyrning Position Inställning av Nivå Driftfall Område Fabrik P8.1 Start kompressor köldbärartemp GT11 I/S VK, VVK, Kompressorn kan starta när temperaturen överskrids. P8.2 Stopp kompressor köldbärartemp GT11 I/S VK, VVK, Kompressorn stoppar när temperaturen underskrids. P8.3 Larm vid fler än inställt antal stopp/dygn pga låg temp GT11 Efter larm krävs manuell kvittens av larmet för att värmepumpen skall starta igen. Larmet kopplat till P9.5. I/S VK, VVK, Rad 12 Återgå till fabriksvärden Position Inställning av Nivå Driftfall Område Fabrik P12.0 Återgå till fabriksvärden Vid kvittering återgår alla inställningar som gjorts i K1 och K2 till fabriksinställningar K2 VK, VVK, - - Sid 27 Art nr:

28 Externa anslutningar P2: Ingång för extern styrning av värmebärarpumpen G2 (P2). Ingång ska kortslutas för att aktivera ingången. P3: Ingång för extern styrning av köldbärarpumpen G3 (P3) (+ev. G8 (P8)). Ingång ska kortslutas för att aktivera ingången. GT3 X: Varmvattengivare. SUMMALARM: Potentialfri summalarmsutgång. Max 24V 100mA. Sluter vid larm. EXT: Ingång för extern styrning av värmepumpen (kompressorn). Ingången ska kortslutas för att aktivera funktionen. VXV: V äxelventil mot varmvattenberedare. Plinkort 230V Art nr: Sid 28

29 IVT Industrier AB, Sverige

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Rego 600. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.0

Rego 600. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.0 Rego 600 Handledning Drifttagning Artikel nr: 290554 Utgåva 1.0 Handbok Rego 600 IVT Industrier AB, December 2003 Artikelnummer: 290554 Utgåva 1.0 Copyright 2003. IVT Industrier AB. IVT förbehåller sig

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION Greenline HT C och E INNEHÅLL HJÄLPINFORMATION FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290580 Utgåva 1.0 Handbok Värmepump Greenline HT C och E IVT Industrier

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1. Optima INNEHÅLL FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.1 Handbok Värmepump Optima 1000 och 1300 IVT Industrier AB, 2003-02-17

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 S Greenline C6 - C9 Användarhandledning Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Rego Användarhandledning

Rego Användarhandledning Rego 5002 Användarhandledning 1 2006-03-24 Innehållsförteckning Kontrollpanelen... 3 Lampor... 3 Knappar... 3 Indikeringslampornas funktion... 4 Lösenordshantering... 4 Så här använder du kontrollpanelen...

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER Greenline HT Plus C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290410-20 Utgåva 2.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmepump från IVT

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1. Optima 1000-1300 FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290548 Utgåva 1.2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

Handledning i montage drifttagning skötsel

Handledning i montage drifttagning skötsel Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 290516 Utgåva 8.1 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.3 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning Air 50-150 400V 3N~ 6 720 616 817-00.1I Användarhandledning 6 720 616 818 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2010/04 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva: 1.0

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva: 1.0 Greenline HT Plus C och E Användarhandledning INDEX Art. nr: 290410 Utgåva: 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Rego Användarhandledning. Artikel nr: Utgåva 1.0

Rego Användarhandledning. Artikel nr: Utgåva 1.0 Rego 5004 Användarhandledning Artikel nr: 14253 Utgåva 1.0 Användarhandledning Rego 5004 IVT Industrier A, Artikelnummer: 14253 Utgåva 1.0 opyright 2008. IVT Industrier A. IVT förbehåller sig rätten till

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 2.0

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 2.0 Optima 500-700 Användarhandledning Art. nr: 290564 Utgåva 2.0 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11)

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11) 6 720 646 834-01.1I Värmepumpsmodul Bosch CM 200/300 Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.... 3 1.1 Symbolförklaring.....................

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Kombimodul A/W

Kombimodul A/W Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Användarhandledning Art nr 12892 Utgåva 2.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Installatörshandledning. Art. nr: Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Installatörshandledning. Art. nr: Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Installatörshandledning Art. nr: 6720646252 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10 IVT 633 Användarhandledning Art. nr: 6 720 619 992 Utgåva: 2009/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Compress 3000 2.0 EW/9

Compress 3000 2.0 EW/9 6 70 804 7-00.I.0 EW/9 Frånluftsvärmepump Användarhandledning 670805005 0/ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.0

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.0 Optima 500-700 Användarhandledning INDEX Art. nr: 290564 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01/08 beskrivning feb 2008

Aquasol Reglercentral 01/08 beskrivning feb 2008 Aquasol Reglercentral 01/08 beskrivning feb 2008 Extra membrangenomföring S o l f T a n k P u m p 7 4 6 8 P å Display visar temp och inställningar Ex: meny för temperaturvisning solfångare 74 C, tank 68

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2009/06 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

IVT Optima Användarhandledning. Art. nr: Utgåva 1.2

IVT Optima Användarhandledning. Art. nr: Utgåva 1.2 IVT Optima 600-1700 Användarhandledning Art. nr: 12311 Utgåva 1.2 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

GSM-modul. Inkoppling av GSM-modul till Rego 400. Artikel nr: Version 2.3

GSM-modul. Inkoppling av GSM-modul till Rego 400. Artikel nr: Version 2.3 GSM-modul Inkoppling av GSM-modul till Rego 400 Artikel nr: 9519066 Version 2.3 Innehåll Anslut kablage... 4 Montera SIM-kortet... 5 Programera GSM-modulen... 6 Kontroll av funktion... 7 Externa funktioner...

Läs mer