Monteringsanvisning för rullställning Alulight 135

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning för rullställning Alulight 135"

Transkript

1 S0907 Monteringsanvisning för rullställning Alulight 135 1

2 SCANDO Alulight rullställningar Typ 135 Användningsområde SCANDO AluLight uppfyller ställningsklass 3 enligt SS-HD Maximal jämnt fördelad last på ställningsplan är 2,0 kn/m 2. Den tillåtna totalbelastningen på de olika modellerna framgår av tabellen nedan. Lämpliga arbeten till vilka SCANDO AluLight kan användas är t ex putsningsarbeten, fogningsarbeten, takläggningsarbeten, målningsarbeten, reparations- och monteringsarbeten. En SCANDO AluLight ställning får inte användas som tillträdesled till andra konstruktioner och det är inte tillåtet att bygga landgångar mellan ställningen och hus eller konstruktioner. Den får inte lyftas eller bogseras.. Max. tillåtna totalbelastningar AluLight 135 Definition av höjder för rullställningar Arbetshöjd = plattformshöjd + 2 m Total ställningshöjd Max. plattformshöjd (ståhöjd) Längd m Typ Bredd m Max. tillåten belastning kg 2, , , ,2 720 Endast ett arbetsplan får belastas. Allmänna monterings- och bruksanvisningar Användaren av rullställningar måste beakta följande säkerhetsanvisningar. Endast personer som har kunskap om dessa monterings- och bruksanvisningar får bygga upp ställningen, använda den och ta ned den. Upp- och nedmontering skall ske enligt denna monteringsanvisning. Endast ett ställningsplan får belastas. Maximal utbredd last på ställningsplan och per ställning är 2,0 kn/m 2 (lastklass 3) Ställningen får endast ställas upp och användas på bärkraftigt och vågrätt underlag. Uppställningsytan måste kunna bära ställningens egenvikt plus den tillåtna belastningen. Vindförhållandena måste beaktas, max 11 m/sek. Ställningen justeras in lodrätt med hjälp av de justerbara benen och vattenpass. Plattformshöjden får inte ökas med de justerbara benen på hjulen. Istället måste ytterligare ramar byggas på inom angiven maxhöjd. Den maximala plattformshöjden (höjden från marken till övre arbetsplan) är utomhus 8 m och 12 m inomhus. För uppbyggnaden av ställningen skall material- och ballasttabellerna beaktas. Det är inte tillåtet att öka plattformshöjden genom att använda stegar, lådor eller andra hjälpmedel. Kontrollera att alla delar finns på plats innan uppmontering av ställningen påbörjas. Endast SCANDO AluLight originaldelar får användas. Kontrollera före uppmonteringen att alla delar är i felfritt skick. Skadade eller defekta ställningsdelar får inte användas. Kontrollera också att hjälpverktyg, säkerhetsutrustning (rep etc.) för uppbyggnad, säkring och nedtagning finns tillgängligt på arbetsplatsen. Stödben skall alltid monteras. Stödbenens vinklar framgår av anvisning på stödbenen. Ballast skall anbringas enligt monteringsanvisningen. Största vertikala avstånd mellan olika ställningsplan är 4,0 m. Maximalt avstånd mellan markplan och det första ställningsplanet är 4,4 m. 2 För upp- och nedmontering av SCANDO AluLight behövs minst två personer från plattformshöjd 4,3 m. Upplyftningen av ställningsdelar för uppmonteringen av de övre sektionerna (också verktyg och arbetsmaterial) skall ske så tätt utmed ställningen som möjligt för att undvika att man lutar sig utanför ställningssidan och därmed risken för att ställningen stjälper. Vid upp- och nedmontering skall ordinarie plattformar användas. Dessa placeras på ett avstånd av max. 2 m som hjälpplattformar för att ge en säker ståyta för den fortsatta upp- eller nedmonteringen. Hela nivån skall utfyllas med plattformar. Ställningsdelarna får inte monteras eller demonteras med våld, t ex hammarslag. När fallhöjden från arbetsplan är 2 meter eller mer skall alltid ett tvåledigt skyddsräcke monteras, bestående av ett övre horisontalstag ca 1 meter över arbetsplanet och ett horisontalstag ca 0,5 m över arbetsplanet. Dessutom skall fotlist monteras. På arbetsplan som används enbart för upp- och nedstigning behöver fotlist inte monteras. Mellanplattform skall vara försedd med horisontalstag som skyddsräcke. Hjälm, skyddsskor och arbetshandskar skall användas vid uppoch nedmontering och vid arbete på ställning. Stegramarna skall säkras mot att oavsiktligt lyftas av med hjälp av fjäderpinnar som anbringas och spärrar genom skarvstyckena. Diagonal- och horisontalstagen skall vid monteringen placeras så långt som möjligt mot utsidan av respektive stegramars rör. Kontrollera alltid vid montage av alla typer av stag liksom plattform att låshakarna låser ordentligt om rören. Innan ställningen tas i bruk skall noga kontrolleras att den är korrekt och säkert monterad inklusive säkring av ställningsdelar enligt denna instruktion som medföljer ställningen vid leverans. Ställningen skall stå stabilt och lodrätt. Avvikelsen lodrätt får vara högst 1%. Detta kontrolleras med vattenpass och uppriktningen korrigeras vid behov. Ställningens hjul skall vara låsta utom då den flyttas. Detta sker genom att hjulens bromsbeslag kraftigt trycks mot hjulen. Kontrollera att hjulen blir ordentligt låsta! Hänsyn skall tas till eventuella förändringar av yttre omständigheter.

3 För ställningens ståsäkerhet skall speciellt punkten Montering av stödben (se sid 12) noggrant beaktas. Det skall också beaktas att vid t ex arbete på angränsande konstruktion kan horisontella krafter uppstå som kan välta ställningen. I botten på ställningen skall det sättas upp en varningsskylt om inte ställningen är fullständigt monterad eller om den ännu inte är säker att använda. Före varje användning av ställningen skall löpande kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas: att den står lodrätt. att den fortfarande är korrekt och komplett monterad. att inga miljöförändringar eller förändringar på arbetsplatsen påverkar säkerheten vid användningen eller väder-/vindförhållanden inträffat som kan påverka säkerheten vid användning av ställningen. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen. Lyft- eller draganordningar, vinschar, etc får inte användas på rullställningar. Ställningen får inte lyftas eller hängas. Upp- och nedstigning får endast göras på ställningens (vertikalramarnas) insida. Det är inte tillåtet att gå upp till eller lämna ställningsplan på annat sätt. Plattformarnas luckor skall enbart öppnas för genomgång och därefter stängas. Det är förbjudet att hoppa på plattformar. Personer som arbetar på rullställningar får inte pressa sig mot sidoskydden. Rullställningar som används utomhus skall, när så är möjligt, säkras till en byggnad eller annan konstruktion. Utomhus eller i öppna byggnader och vid en vindstyrka på 11 meter per sekund eller mer eller vid byig vind är arbete påställningen inte tillåtet. Ställningen skall då monteras ned eller placeras vindskyddat och genom lämpliga åtgärder skall den säkras mot att välta, eller att den rullar iväg eller kollapsar! T ex genom säker förankring i vägg. Vid längre arbetsuppehåll, t ex under semesterperiod, skall ställningen likaså tas ned eller på ett säkert sätt säkras mot att välta eller att den rullar iväg etc. Säkra också ställningen vid arbetets slut för dagen eller när den lämnas utan tillsyn så att den inte välter eller rullar iväg etc. Vindstyrka, kännetecknande verkningar: meter per sekund, frisk vind som sätter stora trädgrenar. Observera: Vid passager, öppna byggnader och hörn av byggnader kan ytterligare vindlaster uppstå genom tunneleffekter. Det är också förbjudet att använda ställningen vid åskväder! Ställningen får inte användas för arbeten där den kan komma i kontakt med elektrisk spänning eller på/vid maskiner som är i drift. Detta gäller också vid flyttning av ställning. Ställningen får inte användas som återledare vid elektrisk svetsning. Var observant på att inga hinder finns som kan vara farliga vid upp- eller nedstigning eller vid användning av ställningen. Ställningar får inte kopplas ihop med varandra och det får inte arrangeras förbindelse mellan ställningen och annan ställning eller mellan ställningen och byggnad eller annan konstruktion genom t ex plank eller plattform. Då en ställning står vid vatten, väg, gata, järnväg, kranspår eller intill starkströmsanläggning skall skydd ordnas mot de särskilda risker som kan uppkomma därav. När ställningen tas ned får inte stabiliserande delar eller förankring tas bort så att stabiliteten hos de kvarvarande delarna av ställningen försämras. Vid uppställning mot väggar och vid plattformshöjder från 4 m, skall väggdistanser användas. Se under Detaljlista (sid 11) och Montering av väggdistans (sid 12). Färgmärkning av stag: Horisontalstag - svart märkning. Diagonalstag - röd märkning. Horisontal-/diagonalstag - svart/röd märkning. Observera! Beakta ballastföreskrift och monteringsanvisning under Montering av ballast (sid 12). Underlåtenhet medför olycksfallsrisk! Anvisning för flyttning av ställning För att flytta ställningen i uppbyggt skick skall bromsarna på de fyra hjulen frigöras genom att bromsbeslagen frigörs. Stödbenen uppjusteras bara så mycket att fotplattorna kommer maximalt 3 cm över marken/golvet. Dessutom måste lämpliga åtgärder vidtagas så att ställningen säkras mot vältning. Ta också hänsyn till eventuell vind. Förflyttning av ställningen får bara ske manuellt och är endast tillåten i ställningens längdriktning och på slätt, stabilt, bärkraftigt och vågrätt underlag utan hinder. Underlaget som förflyttningen sker på måste tåla ställningens egenvikt. Ställningen får inte lyftas eller hängas. Ställningen får inte flyttas fortare än normal gånghastighet. Stötar skall undvikas. Vid uppställning mot vägg med väggdistanser får förflyttning endast ske parallellt med väggen. Vid förflyttningen får inga lösa föremål, verktyg etc eller någon person befinna sig på plattformar eller på ställningen i övrigt. Efter förflyttningen skall ställningen på nytt riktas upp så att den står lodrätt och hjulen låsas genom att bromsbygeln på hjulen trycks ned. Stödbenen skall på nytt justeras in så att stödbenens fotplattor ligger stadigt an mot marken och garanterar en säker stöttning. Kontroll, underhåll och skötsel Kontrollera funktionerna på ställningens komponenter. Låt aldrig ställningsdelar falla till marken från större höjd. Ställningsdelarna får inte utsättas för aggressiva vätskor eller gaser. Smörj då och då säkringsbultarna på horisontal- och diagonalstag. Gör rent ställningen regelbundet, speciellt de rörliga delarna, från färg, puts, murbruk eller andra rester. Kontrollera efter varje användning ställningens ingående komponenter med avseende på eventuella skador som brottställen, sprickor eller andra skador. Skadade eller felaktiga delar får inte användas utan skall bytas ut mot felfria originaldelar. Lagra ställningsdelarna stående eller liggande på en torr plats. Kontrollera så att ställningsdelarna är tillfredsställande säkrade vid transport. Beakta alltid Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar STÄLLNINGAR AFS 1990:12 och AFS 1994:14. Vi reserverar oss för tryckfel och tekniska förändringar. 3

4 Stödbensanordning Fristående uppställning max. plattformshöjd inomhus 12 m utomhus 8 m Uppställning mot vägg max. plattformshöjd inomhus 12 m utomhus 8 m Största utvändiga mått, fristående uppställning Största utvändiga mått, uppställning mot vägg L L B Modell-längd L B 2,50 m 3,22 m 3,20 m 2,50 m 3,77 m 3,20 m Modell-längd L B 2,50 m 3,22 m 2,25 m 2,50 m 3,77 m 2,25 m B 4

5 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 2,1 m 4,1 m Ingående delar Antal Benämning Art.nr för Art.nr för 1,35x2,5 m 1,35x3,0 m 2 Vertikalramar, 2 m Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans Se vidare under Monteringsanvisning sid 13. 5

6 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 4,0 m 6,0 m Ingående delar Antal Benämning Art.nr för Art.nr för 1,35x2,5 m 1,35x3,0 m 4 Vertikalramar, 2 m Vertikalramar, 1,2 m*) Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans *) För plattformshöjd 3,5 m byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Se vidare under Monteringsanvisning sid 13. 6

7 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 5,9 m 7,9 m Ingående delar Antal Benämning Art.nr för Art.nr för 1,35x2,5 m 1,35x3,0 m 6 Vertikalramar, 2 m Vertikalramar, 1,2 m*) Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans *) För plattformshöjd 5,5 m byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Se vidare under Monteringsanvisning sid 13. 7

8 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 7,9 m 9,9 m Ingående delar Antal Benämning ArLnr för Art.nr för 1,35x2,5 m 1,35x3,0 m 8 Vertikalramar, 2 m Vertikalramar, 1,2 m*) Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans *) För plattformshöjd 7,4 m byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Se vidare under Monteringsanvisning sid 13. 8

9 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 9,9 m 11,9 m Ingående delar Antal Benämning Art.nr för Art.nr för 1,35x2,5 in 1,35x3,0 m 10 Vertikalramar, 2 m Vertikalramar, 1,2 m*) Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans *) För plattformshöjd 9,4 m byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Se vidare under Monteringsanvisning sid 13. 9

10 AluLight Typ 135 Max plattformshöjd Max arbetshöjd 11,7 m 13,7 m Ingående delar Antal Benämning Art.nr for Art.nr för 1,35x2,5 m 1,35x3,0 m 12 Vertikalramar, 2 m Vertikalramar, 1,2 m*) Räckesramar Hjul med nivåjustering Horisontalstag Diagonalstag Horisontal-diagonalstag Plattform Plattform med lucka Fotlist Stödben Tillbehör: se tabell Ballast 10 kg Ballast 20 kg Väggdistans *) För plattformshöjd 11,3 m byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Se vidare under Monteringsanvisning sid

11 AluLight 135 detaljlista Benämning Alla mått i meter Artikel nr Vikt Bredd Höjd/ Längd ca kg Vertikalramar LOO-VR ,35 2, ,20 LOO-VR ,35 1, ,20 Räckesramar LOO-GR ,35 0, ,70 Hjul 200 mm med steglös höjdjustering ca 300 mm LOO-LR ,00 Horisontalstag HOO-HO , ,70 (svart märkning) HOO-HO , ,20 Diagonalstag HOO-DI , ,80 (röd märkning) HOO-DI , ,30 Horisontal/ Diagonalstag HOO-HD ,35 2, ,90 (svart/röd märkning) HOO-HD ,35 3, ,50 Plattform HOO-BE ,60 2, ,00 HOO-BE ,60 3, ,00 Plattform med lucka HOO-DB ,60 2, ,50 HOO-DB ,60 3, ,50 Fotlist av trä, hopvikbar LOO-BB ,35 2, ,20 LOO-BB ,35 3, ,20 Stödben HOO-DA , ,30 Ballastvikt KOO-BL S 0,09 0, ,8 KOO-BL G 0,13 0, ,00 Väggdistans KOO-WA , ,70 11

12 Ballast m.m. Som ballast skall våra ballastvikter användas. De skall monteras enligt monteringsanvisningen. Endast dessa vikter får användas, alltså inga flytande eller skrovliga ballastmaterial. Ballasteringen skall göras enligt följande tabell: Ballasteringsanvisningar AluLight placering mot vägg Typ 135 Vid användning inomhus behöver ingen ballastering göras. Vid användning utomhus skall ballast påföras enligt nedan: Max plf.h Ballast i kg i m Längd 2,5m Längd 3m 2,4-4, , , Ballasteringsanvisningar AluLight placering frittstående Typ 135 Vid användning inomhus behöver ingen ballastering göras. Vid användning utomhus skall ballast påföras enligt nedan: Max plf.h Ballast i kg i m Längd 2,5m Längd 3m 2,4-4, , , Montering av ballast Då ställningen är byggd frittstående skall ballasten med hjälp av kopplingen anbringas på det långa stödbenet som stöder i marken, så nära stödbenets fot som möjligt. Varje ballast väger 10 kg alt. 20 kg. Total ballastvikt framgår av ballasteringföreskriften under respektive ställningsversion. Ballastvikterna placeras, jämnt fördelade, på alla 4 stödbenen. Skulle det åtgå bara 2 vikter skall dom placeras diagonalt. Ballastvikterna finns som tillbehör. Med ställningen mot vägg skall ballastviktema fästas på bottensektionens vertikala ramrör (spiror) på sidan som vetter mot väggen. Endast dessa original ballastvikter får användas. Inga flytande eller andra ballaster får användas! Varning: Olycksfallsrisk föreligger om inte ballastföreskrifterna efterföljs! Frittstående med ballast Ballast Mot vägg med ballast Ballast Fäste av ballast Väggdistans Montering av väggdistans Vid uppställning mot vägg skall 2 st väggdistanser (tillbehör Art. nr ) monteras. Väggdistansen fästes på det vertikala ramröret under den översta plattformen och dras fast med vingmuttern. Ställningen stöder då mot väggen med föreskrivet avstånd. Väggdistans monteras under den översta plattformen Om väggdistanser inte monteras är ställningens stabilitet inte säkrad. 12

13 Monteringsanvisning 1 Sortera horisontal-, diagonal- och horisontal/diagonalstagen efter längd = färg: Horisontalstag (svart märkning); de har samma längd som plattformarna. Diagonalstagen (röd märkning). Horisontal-Diagonalstag (svart/röd märkning), endast en per ställning. 2Sätt i hjulen med spindlarna (justerbara benen) i röröppningarna på båda undre stegramarna. Lås alla fyra hjulen genom att trycka ned bromsbygeln. Justermuttern sätts i bottenläge. 3Ställ nu den ena vertikalramen upprätt och montera de två horisontalstagen, med låshakarna inifrån och utåt, på ramens vertikala rör, ovanför nedre stegröret i ramen. Montera sedan stagen på motsvarande sätt i andra ramen. Därnäst monteras horisontal-/diagonalstaget på samma sätt, men vågrätt och diagonalt, från den ena till den andra ramen. Kontrollera alltid vid montage av alla typer av stag och plattform att låshakarna låser ordentligt om rören. 4Montera nu diagonalstagen: 4 st stag monteras två och två i kryss, ett kryss på varje sida av vertikalramama. Hakarna skall hakas uppifrån över stegrören. Nedtill skall diagonalstagen fästas på det näst undre röret i vertikalramarna. En spärr på stegröret förhindrar hakarna att glida in mot mitten av stegramen. Plattformarna hängs nu in på önskade höjder, minst en på var 4:e meter. Vindsäkringsspärren på plattformens undersida skall vridas i spärrläge. Med hjälp av justermuttern på de justerbara benen, justeras ställningen så att ställningen står lodrätt och plattformarna kommer i vågrät ställning. 13

14 Monteringsanvisning (forts.) 5Montera ett stödben på varje vertikalt ramrör (i varje hörn). Därvid fästes den övre låsklamman ovanför det övre stegröret så att låshaken inte kan glida uppåt vid belastning. (Används endast bottensektion kan den övre klamman fästas under det övre röret i bottenramarna.) Fäst nu den undre låsklamman över det undre stegröret på bottensektionens vertikala ramrör. Ställ stödbenet i läge. Står ställningen fritt, alltid 60 graders vinkel mot långsidans förlängning, står den mot vägg ställs de yttre lika medan stödbenen mot väggen placeras i 90 grader mot kortsidans förlängning. Se anvisning på stödbenen. Justera in benen genom förskjutning av klamman på det korta stagröret på stödbenet så att fotplattan stöder fast mot marken. Drag åt klammorna med spännskruvarna så att rören inte kan vrida sig eller glida ur läge. 6Fortsätt nu att bygga ställningen till önskad plattformshöjd arbetshöjd efter instruktion i punkt 4. Kom ihåg att det måste placeras en plattform på minst var 4:e meter med ett övre och ett undre räckesrör. Vertikalramarna skall låsas vid ramarna under med låsclipsen. Kontrollera så att clipsen låser ordentligt! Antal diagonal- och horisontalstag och placeringen av dessa framgår av illustration för respektive ställningshöjd. Kom ihåg att diagonalstagen monteras uppifrån över vertikalramarnas stegrör medan horisontalstagen monteras på vertikalramarnas vertikala rör (spiror) inifrån och utåt. 7När den önskade höjden (beakta max. tillåtna höjder tidigare i monteringsanvisningen) har nåtts skall räckesramarna monteras i de övre vertikalramarnas rör och låsas med clipsen. De två räckesramarna skall förbindas med två horisontalstag som räcke på varje sida varvid hakarna fästes inifrån och utåt på räckesramarnas vertikala rör, det ena högst upp, ca 1 m över plattformen på räckesramarna och det andra ca 0,5 m över plattformen. Montera sedan fotlisten på plattformen. 14

15 8Vid montering av halvsektion byter man ut de översta vertikalramarna 2,0 m mot vertikalramar 1,2 m. Diagonalstagen monteras två och två i kryss, ett kryss på varje sida av vertikalramarna. Hakarna skall hakas uppifrån över stegrören, över det andra röret uppifrån på 1,2 m ramarna och de undre hakarna över det övre röret på de båda ramarna i sektionen under. Vertikalram 1,2m x 1,35m. Art.nr Nedmontering sker i omvänd ordning. 15

16 Scando AB * Lancashirevägen 5c * Ramnäs * Tel * Fax * Våra broschyrer gör det enkelt att hitta den produkt du söker. Vi har redskapen som ger en säkrare arbetsmiljö och fritid. Scando tillhandahåller följande broschyrer: Produktkatalog Rullställningar i aluminium Utfällbar räddningsstege Vill du ha en broschyr? Fråga din återförsäljare, ring oss på tel eller gå in på 16

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING

1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING CERTIFIED TO BRITSH STANDARDS 1450/850 LÄTTMETALLSTÄLLNING BS1139:PART 3:1994 Komponenter 2-STEGS SPANNRAM GAVELFOTLIST PLATTFORM (MED OCH UTAN LUCKA) FOTLIST HORISONTAL- STAG DIAGONAL- STAG STEGRAM SPANNRAM

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE

VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE VILLA RULLSTÄLLNING EAGLE En prisvärd aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus. Enkel montering utan verktyg. Bassektionen kan dras genom dörröppningar utan demontering. Levereras komplett

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405

Komponenter HJUL. typkontrollintyg 249405 Komponenter SPANNSTÄLLNING 850/1450 Denna WIBE Boss monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna noggrant innan

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Instant VX Spann 7/130 Lättmetallställningar 300 Mobila ställningar enligt SS-EN 1004. Tillåten belastning 2 kn/m2 (lastklass 3) jämnt fördelat oavsett plattformsnivå. Högst

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/10 Lättmetallställningar 00 SPANN 00 : HD 100 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 100:1992 (BS119 DEL : 199) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M2 (BELASTNINGSKLASS

Läs mer

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax:

Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead Close, Round Spinney, Northampton, NN3 8RG, England Tel: Fax: Europeisk standard - SS-EN 1004:2005 Lastklass 3 - Maxlast 200kg/m 2 Maxlast plattform - 250 kg. Typkontrollerad av SP - typkontrollintyg nr. SC0729-09 Tillverkad av: Euro Towers Ltd, Unit 5, Edgemead

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning Hi-Way Spannställning. Rullställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

BoSS Clip in-stege. ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1. Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850.

BoSS Clip in-stege. ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1. Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850. BoSS Clip in-stege Rullställning i aluminium med Clip in-stege för spannramar och stegramar 1450/850 3T - Genom luckan ANVÄNDARGUIDE Utgåva: 1 Girmek Bygghjälp AB Tfn: 0155-915 70 E-post: info@girmek.se

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning

Bruksanvisning. RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning LÄTTMETALLSTÄLLNING. Rullställning. Hi-Way Spannställning. Rullställning - Hi Way Spannställning RULLSTÄLLNING Hi-Way Spannställning Bruksanvisning INLEDNING Denna HI-WAY monteringsanvisning visar steg för steg hur du monterar ställningen på enklaste sätt och med maximal säkerhet. Läs säkerhetsanmärkningarna

Läs mer

Monterings- och informationsbroschyr för rullställning av lättmetall med sned uppstigningsanordning

Monterings- och informationsbroschyr för rullställning av lättmetall med sned uppstigningsanordning Monterings- och informationsbroschyr för rullställning av lättmetall med sned uppstigningsanordning Ident-Nr.:00250.100.81.9 Monterings- och informationsbroschyr för rullställning av lättmetall med sned

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI smart Rullställning Trappställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Monteringsoch användningsinstruktion. www.zarges.de. Z600 Rullställning

Monteringsoch användningsinstruktion. www.zarges.de. Z600 Rullställning Monteringsoch användningsinstruktion www.zarges.de Rullställning Innehållsförteckning 1. Allmänt 4 1.1. Inledning 4 1.2. Tillverkare 4 1.3. Typgodkännande 4 1.4. Garanti 4 1.5. Utgåvans datum 5 1.6. Upphovsrätt

Läs mer

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32

Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298. www.altrex.com 738890-D-1011. 1 van 32 sv Montering och bruksanvisning Ihopfällbart/mobilt torn 3400 EN 1004 EN 1298 738890-D-1011 www.altrex.com Relax. Het It s an is een Altrex. Altrex. 1 van 32 fi g.1 fi g.2 fi g.3 fi g.4 fi g.5 fi g.6 fi

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtiON

MONTERINGSINSTRUKtiON MONTERINGSINSTRUKtiON HAKI Rullställning HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Belysningsmaster framtagna för och

Belysningsmaster framtagna för och Belysningsmaster framtagna för och med användaren General 7M Kapten 5M Säker Enkel Smidig Belysningsmast 7 meter med fäste för 3 st strålkastare. Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara

Läs mer

S1401. Scando. Arbete på höjd. Scandoprodukter som uppfyller: EN-131. scando.se 1

S1401. Scando. Arbete på höjd. Scandoprodukter som uppfyller: EN-131. scando.se 1 Scando Arbete på höjd S1401 Scandoprodukter som uppfyller: EN-131 scando.se 1 Scando uppfyller RS-Gruppens säkerhetsstandard I februari 2011 införde RS-Gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska,

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk!

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! Montage- och bruksanvisning Pallställ OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! 1. Placera två stolpar på marken, parallellt med varandra. Kontrollera att hålen för

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Rullställning Standard 282

Rullställning Standard 282 Rullställning Standard 282 En aluminiumställning för arbeten både inom- och utomhus från Skeppshultstegen, nedan kallat Skps. Framförallt tänkt i trånga utrymmen eller då andra omständigheter omöjliggör

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium

Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium w Besök oss på Nordbygg i monter B14:19 Klippet Nyhet Fasadställning i aluminium w 1 10 www.zarges.se w Kampanjpriser på stegar och ställningar. w Gäller till 2010-06-30. w Alla priser exkl moms. Hantverksställning

Läs mer

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR Wibe Ladders ställningssortiment är konstruerat för vårt hårda nordiska klimat och utvecklat för att vara både säkert och enkelt att använda. Med våra kompletta paketlösningar är det också enklare än någonsin

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA INNAN DU BÖRJAR MONTERA BELASTNINGSINFO & STAGSCHEMA TILLSYN & UNDERHÅLL MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 s. 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Ställningsklass 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typkontrollintyg nr 35 37 03 WWW.JUMBO.AS JUMBO SUPERFLEX MONTERINGSANVISNING JUMBO 4 MM FASADSTÄLLNINGAR 1. Villkor 2. Garantibestämmelser 3. Allmänt 4. Montering 4.1 Underlaget 4.2 Montering av första ställningsfacket 4.3 Montering av fotlister

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR Plan GD 25x2 / 33x50 Planräcke Mått enligt ritning Centrumrör En eller i flera sektioner Planstolpe Industri / Barnsäker Trappstolpe Industri / Barnsäker Anslutningsstolpe för plan Steg Bredd: 600-1300

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

HAKI smart Rullställning Lutande stege

HAKI smart Rullställning Lutande stege monteringsinstruktion HAKI smart Rullställning Lutande stege HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV

KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV SCAFFOLDING KALLPRESSNING: ETT STARKARE ALTERNATIV BELASTNINGSTEST: ALUFASE vs SVETSNING Belastning (ton) / Deformation (mm) 7 6 Tester visar att kallpressningssystemet är tre gånger starkare än det traditionella

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Grenställ

Montage- och bruksanvisning. Grenställ Montage- och bruksanvisning Grenställ Verktyg som behövs för montaget Blocknyckel alt. mutterdragare och hylsor med nyckelvidd 24 mm (för M16) 16 mm (för M10) Stagfästen placeras enligt sid 4-5 Hammare,

Läs mer

Fasader Murnings- och putsställning

Fasader Murnings- och putsställning 50.1 AFH.61 Fasader Murnings- och putsställning Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid murnings- och putsningsarbeten Se även allmänt om

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Handhavandeinstruktion. brand- & räddningsstegar

Handhavandeinstruktion. brand- & räddningsstegar Handhavandeinstruktion brand- & räddningsstegar Brand- och räddningsstegarna är typgodkända enligt Svensk standard SS 2091 och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 samt enligt Europeisk standard

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Monterings- och användningsinstruktion Z 300 S-PLUS Fällbar ställning COMPACT Z 300 Fällbar ställning COMPACT

Monterings- och användningsinstruktion Z 300 S-PLUS Fällbar ställning COMPACT Z 300 Fällbar ställning COMPACT 07/2016 Nr 291352 sv Monterings- och användningsinstruktion Z 300 S-PLUS Fällbar ställning COMPACT Z 300 Fällbar ställning COMPACT 2 Innehåll 1. Allmänt... 4 1.1. Inledning...4 1.2. Tillverkare...4 1.3.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280

INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280 Svenska Manuellt ställbar väggmonterad köksbänk - Manulift 6280 Dok. Nr: M6280 Utgåva: 2 Datum: 202-06-25 INSTRUKTIONSBOK Manuellt ställbar köksbänk - Manulift 6280 Granberg Interior AB Box 62 SE-600 06

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Helena SystemRoMedic TM Manual - Svenska Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena är en fristående lyftställning som tillsammans

Läs mer

GRUPPEN. www.big-gruppen.com

GRUPPEN. www.big-gruppen.com GRUPPEN www.big-gruppen.com Ställningar godkända enligt nya föreskrifter AFS 2013:04 gällande fr.o.m. 1/7-14! Stegar och bockar godkända för bl.a. NCCs och SKANSKAs arbetsplatser. 2 14 Kampanjpriser ZARGESKLIPPET.SE

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer