Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-15:06 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Anna Stenlund (MAP) ledamot Emil Gullbrantz (C) ledamot Emelie Olsson (V) ledamot deltog ej 183 Jan Hallström (FP) ledamot Margareta Alexandersson (KD) ledamot Marianne Johansson (S) tj. Ersättare Fred-Joachim Bruns (S) tj. Ersättare Rune Skogsberg (C) tj. Ersättare Anita Ahl (M) tj. Ersättare Annika Käll (FP) tj. Ersättare Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) ersättare Annica Olsson ekonom Pia Möller ekonom Elisabeth Olsson förvaltningschef IFO Lotta Hjoberg förvaltningschef VoO Hanna Ohlsson Bredh nämndsekreterare Utses att justera Emelie Olsson, Margareta Alexandersson ( 183) Justeringens plats och tid Stadshuset 13 december kl 16:00 Sekreterare... Paragrafer Hanna Ohlsson Bredh Ordförande... Björn Fagerlund Justerande... Emelie Olsson Margareta Alexandersson 183

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Sn 174 SN 2012/ Ny gruppbostad för personer med autism s beslut ger förvaltningschefen VoO i uppdrag att starta en gruppbostad för personer med autism. beslutar vidare att föreslå att kommunstyrelsens arbetsutskott tillåter nämnden att använda del av Bjurliden för en ny gruppbostad för personer med autism. Det har inkommit ansökningar om boende för två personer med autism och samtidigt finns det inom verksamheten ytterligare tre personer med autism som är i behov av ett anpassat boende. Autism är ett språk- och kommunikationshandikapp vilket gör att det är av yttersta vikt att de som arbetar med dessa personer möter och bemöter dessa personer lika. Det har funnits kännedom i verksamheten om behovet av ytterligare en gruppbostad, men det har varit osäkert när i tiden detta skulle ske. Det finns nu en person som bor på annan ort, placerad av IFO, som från och med våren 2013 kommer vara bosatt i Mariestads kommun och därför bör gruppbostaden komma igång så snart som möjligt. Gruppbostadens innehåll ska utformas utifrån evidensbaserad kunskap. Behandling på sammanträdet Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut vilket är att socialnämnden ger förvaltningschef VoO i uppdrag att starta en gruppbostad för personer med autism, samt att socialnämnden föreslår KSAU att tillåta nämnden att externt hyra ändamålsenliga lokaler för en ny gruppbostad för personer med autism. Rune Skogsberg (C) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut vilket är att socialnämnden ger förvaltningschef VoO i uppdrag att starta en gruppbostad för personer med autism, samt att socialnämnden föreslår KSAU att tillåta nämnden att använda delar av Bjurliden för en ny gruppbostad för personer med autism. Ordförande Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar enligt eget yrkande. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå på Fagerlunds (M) förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå på Skogsbergs (C) förslag till beslut röstar nej.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Sn 174 (forts) Vid omröstningen avges sex stycken ja röster och sju stycken nej röster. har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. (Se protokollsbilaga 1) Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg , Ny gruppbostad för personer med autism inklusive bilaga Behovet av en ny gruppbostad vikten av en helhetssyn Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Kommunstyrelsens arbetsutskott

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Sn 175 SN 2012/ Avgifter inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin 2013 s beslut beslutar att fastställa avgifterna för vård och omsorg samt socialpsykiatrin enligt förslaget samt att avgifterna ska gälla fr.o.m Sammanfattning Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att fatta beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2013 höjs prisbasbeloppet med 500 kronor till kronor. Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets årliga kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna summa i förhållande till den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid särskilt boende, dagverksamhet och matleverans påverkar den enskildes förbehållsbelopp samt den avgift som kommunen har möjlighet att ta ut. I taxan finns angivet att socialnämnden kan besluta att justeringar med ytterst marginell betydelse inte behöver göras årligen. När det gäller avgift för mat vid korttidsplats innebär omräkningen utifrån Konsumentverkets beräkningar att avgiften för 2013 skulle sänkas från 59 kronor per dygn till 58 kronor per dygn. I förslaget är avgiften oförändrad 59 kronor per dygn. De avgifter som föreslås ändras inför 2013 är markerade med kursiv/fe text i bifogat förslag till taxa för Högsta avgift i hemvårdens nivåer 1-4 samt avgift för yttre hemtjänst är redan beräknade utifrån prisbasbeloppet för 2013, vilket skedde i samband med att socialnämnden beslutade föreslå Kommunfullmäktige att höja dessa avgifter. Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg samt enhetschef bistånd Mariane Iwarson; Bilaga 1: Förslag till avgiftstaxa; Bilaga 2: Tillämpningsanvisningarför avgift inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin: Bilaga 3: Bilaga till tillämpningsanvisningarna; Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Enhetschef bistånd Marianne Iwarson

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 176 SN 2012/ Avgift för service till medboende i särskilt boende s beslut beslutar att medboende i särskilt boende ska erbjudas att kostnadsfritt få använda äldreboendets tvättstuga samt att äta i äldreboendets matsal till en avgift som fastställs årligen av socialnämnden. För 2012 och 2013 fastställs avgiften till 55 kr för middag, 24 kr för frukost, 27 kr för kvällsmat och 10 kr för fika. Beslutet gäller omgående. Det är fr.o.m inskrivet i socialtjänstlagen att det ska ingå i skälig levnadsnivå för en person som beviljats särskilt boende för äldre att kunna bo tillsammans med make eller sambo, även om maken eller sambon inte har behov av särskilt boende. Den medboende har inte rätt till några insatser i det särskilda boendet men det framgår av propositionen att kommunen kan avtala med den medboende om att hon/han kan ta del av viss service som boendet erbjuder. Då de allra flesta lägenheter i de särskilda boendena endast är utrustade med trinettkök kommer det att bli bekymmersamt för den medboende att laga alla sina måltider i bostaden. Det bör därför vara möjligt för den medboende att äta sina måltider i äldreboendets matsal. Avgiften för mat bör motsvara den ersättning som vård och omsorgsförvaltningen betalar till kostenheten, det under förutsättning att avgiften inte blir lägre än vad den som är beviljad särskilt boende betalar. Skulle dessa ersättningsnivåer understiga kostenhetens självkostnad fastställs istället avgiften så att den motsvara självkostnaden. Föreslaget pris motsvarar för middag och kvällsmat det pris som vård och omsorgsförvaltningen kommer att betalt till kostenheten 2013 och priset för frukost motsvarar den avgift som den som är beviljad särskilt boende kommer att betala. Förutom maten så bör den medboende erbjudas att kostnadsfritt få använda äldreboendets tvättstuga. Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg samt enhetschef bistånd Marianne Iwarson; Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Samtliga enhetschefer på särskilt boende

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 177 SN 2012/ Remissvar: Finskt förvaltningsområde s beslut rekommenderar kommunstyrelsen att avråda från att ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. I den händelse kommunfullmäktige beslutar ansöka om att ingå i finskt förvaltningsområde ansöker förvaltningen om ekonomisk kompensation för de merkostnader detta kommer leda till. har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att utreda kring behov och kostnader vid ett eventuellt införande av finskt förvaltningsområde. Detta med anledning av ett medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige i Mariestad angående att Mariestads kommun ska ansöka hos regeringen att ingå i finskt förvaltningsområde. För vård- och omsorgsförvaltningen skulle ett införande av finskt förvaltningsområde främst innebära ökade kostnader och eventuella personalomställningar inom äldrevården. En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska (18 Minoritetslagen). Idag finns det inget finskt äldreboende i Mariestad och det finns inte heller någon finsk avdelning eller enhet inom äldreomsorgen. Av ca 800 anställda personer inom äldreomsorgen finns det idag omkring tio personer som talar och/eller förstår finska. Ett flertal av dem kan tänka sig att delvis använda finska i sitt yrkesutövande. Det finns ingen administrativ personal inom äldreomsorgen som behärskar finska, men en sjuksköterska som både talar och skriver finska. Mariestads kommun försöker idag erbjuda finskspråkig personal vid ett par tillfällen under vårdtagarens vistelse, om det är någon som önskar det. Inom äldreomsorgen i Mariestads kommun finns det idag ingen uttrycklig önskan från någon vårdtagare att bli erbjuden personal som pratar finska. Mot bakgrund av den befintliga personalens kunskap i finska så finns det idag ingen möjlighet att inrätta varken en avdelning, ett särskilt boende eller en hemtjänstgrupp som enbart talar finska. Alternativet att ha beredskap för att vid behov kunna etablera en finskspråkig avdelning, ett särskilt boende eller en hemtjänstgrupp anser förvaltningen vara svårt. Detta med anledning av att det tar lång tid att rekrytera personal och skapa en verksamhet med så specifika behov. Idag nyttjar förvaltningen tolk i de fall den sökande inte kan svenska, oavsett ursprung. Förvaltningens bedömning för att etablera en finskspråkig avdelning med ca tio platser inom kommunens särskilda boende inklusive personalkostnader, hyra och drift uppskattas till ca kr. Att etablera en hemtjänstgrupp bestående av

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 177 (forts) en biståndsbedömare och fyra årsarbetare bedöms kosta ca 2.3 mnkr. Total kostnad för att starta upp en finsktalande verksamhet bedöms således till kr. Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och nämndsekreterare Hanna Ohlsson Bredh; Utredning; Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson; Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 178 SN 2012/ Revisionsrapport - Granskning av äldreomsorgen med fokus på kvalitet s beslut beslutar att ge förvaltningschef VoO i uppdrag att utarbeta ett förslag till en sammanställning över vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter som revisorerna framfört i rapporten. Revisorerna har i samråd med kpmg genomfört en granskning av äldreomsorgen med fokus på kvalitet i Mariestads kommun. Revisionsrapporten inkom till förvaltningen den 26 november. I följebrevet till rapporten framkommer att revisorerna önskar att socialnämnden inkommer med svar senast den 31 januari 2013 angående vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter som revisionsrapporten har gentemot socialnämnden. Förvaltningschef Lotta Hjoberg informerar om revisionsrapporten på sammanträdet. Skrivelse upprättad av revisorerna samt kpmg: Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen med fokus på kvalitet, Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 179 SN 2012/ Ekonomi, månadsavstämning november 2012 VoO s beslut 1. beslutar att godkänna avstämningen för november månad 2012 samt uppföljningen av effekten av beslutade besparingar. 2. beslutar vidare att ge förvaltningschefen för VoO i uppdrag att ta fram besparingsåtgärder motsvarande underskottet, det vill säga tkr. Förvaltningen lämnar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Prognosen för november visar underskott på tkr vilket är en något förbättrad prognos mot månadsavstämningen i oktober Förvaltningen har genomfört de beslutade åtgärder samt haft någon vakans som inte fullt ut har återbesatts. Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson; Avstämning november månad 2012 Kommunstyrelsen Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Ekonom Annica Olsson

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 180 SN 2012/ Ekonomi, månadsavstämning november 2012 IFO s beslut beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen för november månad Socialförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Avstämning för november 2012 års redovisas i bilaga. Avstämningen för november pekar på ett överskott med tkr (exkl försörjningsstödet). Den visar ett bättre resultat än prognos 4 som visade på tkr i överskott exkl försörjningsstödet. Det återstår nu endast en månad av året. Fortfarande kan oförutsedda händelser inträffa som kan förändra resultatet men ett litet utrymme finns avsatt till kommande och ännu okända placeringar. Försörjningsstödet visar minus tkr. De åtgärder som nämnden fattat beslut kring är verkställda. Besparing i ledningsfunktionen ca 425 tkr totalt (varav 210 tkr IFO), neddragning av tjänster har gett en besparing på ca 880 tkr, hemtagningar psykiatri ca 760 tkr. Beslutet om nya riktlinjer för placering inom beroendevården har påverkat verksamhetens förslag till behandlingsinsatser men samtidigt har vi haft flera svåra ärenden med stora behov. En minskad kostnad med 300 tkr kommer inte att uppnås. Samtidigt har ett intensivt arbete skett på alla enheter för att kunna erbjuda vård på hemmaplan och sammantaget ger detta ett positivt ekonomiskt resultat. Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och ekonom Pia Möller Avstämning november månad 2012 Kommunstyrelsen Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Ekonom Pia Möller

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 181 SN 2012/ s detaljbudget 2013 s beslut 1. beslutar att revidera tidigare beslut (Sn 169/2012) om budget 2013 genom att inarbeta besparingen om tkr i budgeten för 2013 under rubriken ospecificerade åtgärder. Med ospecificerade åtgärder avses effektiviseringar och besparingar inom verksamheterna samt eventuellt ekonomiskt tillskott från kommunstyrelsen. 2. beslutar att begära maximalt tkr av kommunstyrelsen inför redovisningen av prognos beslutade att godkänna detaljbudgeten för år 2013 sånär som på de besparingskrav om 6 mnkr som är kopplade till den upphandling som det beslutades om i 60 miljonerspaketet, så inga förutsättningar finns för att få detta implementerat under verksamhetsåret. föreslog även kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott att dra tillbaka sina besparingskrav samt att kommunfullmäktige fortsättningsvis står för de överoch underskott som försörjningstödet kan uppvisa under Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att socialnämndens besparingskrav för år 2013 om 6 mnkr ligger fast. har möjlighet att begära ramförstärkning under verksamhetsåret 2013 med maximalt 6 mnkr. Denna kostnad kommer att täckas via kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att socialnämnden ska inarbeta hela sparkravet om 6 mnkr i budget för år Detaljbudget 2013 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 447/2012 Kommunstyrelsen Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Ekonom Annica Olsson Ekonom Pia Möller

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 182 SN 2012/ Information om avslag på projektansökan till Folkhälsoinstitutet s beslut beslutar godkänna informationen att Folkhälsoinstitutet avslagit ansökan om medel till Lärande föräldrar. ger förvaltningschefen IFO i uppdrag att göra en ny uppgraderad ansökan fick Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Folkhälsoinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete när det gäller stöd till barn i riskmiljöer. Uppdraget syftar främst till att motverka de risker som föräldrars missbruk, psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning, samt våld i familjen, innebär för barnet. Statens folkhälsoinstitut ska särskilt stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av metoder på området. Med utgångspunkt i den uttalade ambitionen hos både politik och verksamhet i Mariestad, att sätta fokus på att alla barn ska lyckas i skolan, gjorde Individ och familjeomsorgen och Barn- och utbildningsförvaltningen en projektansökan. Denna förankrades hos Högskolan i Skövde som såg projektet som mycket intressant och överensstämmande med deras inriktning. De beslutade därför att delta som forskande part i ansökan (50% av medlen). Projektet hade fokus på att ta fram en metod för utbildning till föräldrar med egen bristande skolgång. Projektet skulle erbjuda utbildning i kombination med riktat stöd till eleven och familjen. Målet var att förbättra barnens skolresultat. Folkhälsoinstitutet har mottagit 42 godkända ansökningar. 12 st har beviljats medel och man kan läsa på vilka detta är. Mariestads kommun var inte ett av dessa. Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Beslut från Folkhälsoinstitutet inkommet Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 183 SN 2012/ Samlokalisering av verksamheter på Mariaskolan s beslut beslutar att ställa sig bakom inriktningen att skapa ett innovativt sysselsättningscenter genom att samlokalisera individ- och familjeomsorgens vuxenenhet, arbetsmarknadsenheten samt eventuellt fler verksamheter till Mariaskolan. Emelie Olsson (V) deltar inte i beslutet. Två parallella processer och medföljande diskussioner har pågått under en tid: - Behov av att bättre samordna försörjning och sysselsättning framförallt utifrån ett ungdomsperspektiv - Tomma lokaler Utifrån detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisa arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens samt eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolans lokaler. Förstudien ska tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar samt en preliminär tidsram. Förstudien ska även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan. Kommunchef har delegerat frågan vidare till förvaltningscheferna för BUN och IFO. Förstudien är genomförd, en del uppgifter är fortfarande lite osäkra och förstudien kommer successivt att anpassas men utifrån de uppgifter som förligger i dagsläget vi kommit fram till att Mariestads kommun har en unik möjlighet att genomföra en tydlig satsning för kommunen, utan någon större kostnad, om man fokuserar på - Målet - att att alla ska vara med i Mariestad - Brukarnyttan - en enkel väg in med tillgång till alla möjligheter - Att sammanföra verksamheter som kan förstärka effekten av varandras stöd och service till medborgarna så att en gemensam nytta uppstår - Skapa samordnat multiprofessionellt samarbete med fokus på vuxnas väg till självständighet Vår bedömning är att ett en omställning av Mariaskolan och en samlokalisering av verksamheter enlig förslaget skulle ha ovanstående fokus och innebära så stora fördelar att det överstiger den beräknade merkostnaden.

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 183 (forts) Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO: Utredning Förstudie Mariaskolan: Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 184 SN 2011/ Verksamhetsövergång Utväg s beslut beslutar att från den 1 januari 2013 teckna ett nytt avtal för finansiering och samverkansöverenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnderna som ansvariga för Utvägs verksamhet. Utvägs verksamhet som riktar sig mot våld i nära relationer, har funnits sedan 1996 och har under åren successivt utvecklats och vuxit i omfattning. Verksamheten bedrivs av kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen tillsammans men även andra myndigheter såsom kriminalvården, åklagarmyndigheten och polisen deltar aktivt i samarbetet. Flera olika kommuner har under åren haft huvudmannaskapet för Utväg och just nu ligger det under Skövde kommun. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg sade upp avtalet den 13 dec Nytt avtal behövs därför från januari Socialcheferna har genom en särskilt utsedd avtalsgrupp fört dialog med Hälso- och sjukvårdskansliet och även med övriga samverkande myndigheter. Förankring har sedan skett med socialchefsgruppen som anser - att Utvägs verksamhet fortsatt skall vara icke biståndsbedömd - att varje kommun är beredd att ta ett större lokalt åtagande - att Utvägs verksamhet inte ska erhålla utökat anslag samt - att de är positiva till att Västra Götalandsregionen tar över uppdraget som huvudman för Utväg i avvaktan på att socialtjänsten formerar en gemensam driftsorganisation Avtalsförslaget för gemensam finansiering och överenskommelse för samverkan mellan organisationerna är till innehållet likalydande som tidigare avtal men med Hälso- och sjukvårdsnämnderna som huvudansvarig huvudman. Skaraborgs kommunalförbunds styrelse rekommenderar i beslut den 26 oktober 2012 medlemskommunerna att från den 1 januari 2013 teckna nytt avtal för finansiering och samverkansöverenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnderna som ansvariga för Utvägs verksamhet. Nämnderna kommer i sin tur att beställa verksamheten av Primärvården som utförare Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Överenskommelse om Utvägs myndighetssamverkan Avtal-Utväg Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Sn 185 SN 2012/ Anmälan av delegationsbeslut Förteckning Nr 13/2012 Delegationsbeslut Ärende Dnr Delegationslista för individoch familjeomsorgen Delegationslista för LSS Delegationslista för äldreoch handikappomsorgen Delegationsbeslut tim-, vissoch tillsvidareanställningar s arbetsutskott s arbetsutskott s arbetsutskott s arbetsutskott s arbetsutskott s arbetsutskott Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Upphörande av vård enligt 14 LVU Upphörande av vård enligt 14 LVU Övervägande enligt 6 kap 6 SoL Övervägande enligt 6 kap 6 SoL Placering i form av bistånd enligt SoL 4:1 och 6:6 Medgivande enligt 6 kap 12 SoL godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Protokollsbilaga 1 Omröstning 174 Namn och parti JA NEJ AVSTÅ R Björn Fagerlund (M) Janne Jansson (S) Leif Johansson (S) Eivor Hallén (S) Fred-Joachim Bruns (S) Marianne Johansson (S) Anna Stenlund (MAP) Emil Gullbrantz (C) Emelie Olsson (V) Rune Skogsberg (C) Jan Hallström (FP) Margareta Alexandersson (KD) Anita Ahl (M) SUMMA 6 7

18 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeomsorgsförvaltningens- och vård- och omsorgsförvaltningens arkiv Underskrift... Hanna Ohlsson Bredh

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö kl. 08:30-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö kl. 08:30-13:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung 2010-12-14 1 Plats och tid Residenset, klockan 16.00-18.00 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot Maj-Britt

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 17:00-19:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP)

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.05, sammanträdet ajournerades kl. 15.30 15.50 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016 kl 08:30-11:45 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 13:00-18:00 Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15 Beslutande Björn Fagerlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-23

Sammanträdesdatum 2010-11-23 Plats och tid Ullerås äldreboende, klockan 14.00-16.20 Beslutande Lennart Daghed (FP) ordförande/vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Maj-Britt Jansson (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:10 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden. Helena Eriksson, personalkonsult 42 Annica Olsson, ekonom Lotta Hjoberg, sektorchef Helena Andersson, sekreterare

Socialnämnden. Helena Eriksson, personalkonsult 42 Annica Olsson, ekonom Lotta Hjoberg, sektorchef Helena Andersson, sekreterare Sida 1 ande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset tisdag den 12 april 2016 kl 08:30-12:20 ande Jan Hallström (L), ordförande Leif Johansson (S), ledamot, deltar ej i beslut 44 Eivor Hallén (S), ledamot,

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Torsö kl 08:30-12:25 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Jan Hallström (FP) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

- 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

- 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats - 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Residensets flygel, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Torsö, klockan 14.00- Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Eivor Hallén (s) ledamot Maj-Britt Jansson (c) ledamot Tuula

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön kl 08:30-12:05 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00

Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 08:30-14.15 Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande

Läs mer

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65.

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65. Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset, tisdag den 24 april 2018 kl 08:30-12:00 Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65. ande Björn Fagerlund (M), ordförande Sebastian Clausson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 15 november 2016 kl 08:30-11:10 ande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson (S) Eivor Hallén (S) Fred

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-30 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida. Utses att justera Margareta Alexandersson Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, kl. 08:30-10:55 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden. Björn Fagerlund. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Plats och tid Vänersalen, klockan

Socialnämnden. Björn Fagerlund. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Plats och tid Vänersalen, klockan Plats och tid Vänersalen, klockan 13.00-16.40 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Markus Läth (S) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Beslut om närvarorätt

Beslut om närvarorätt Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

May-Brith Jansson (C) Ledamot Eivor Hallén (S) Björn Fagerlund (M) Ledamot Margareta Alexandersson (KD) Ledamot. Emil Gullbrantz (C) Ledamot

May-Brith Jansson (C) Ledamot Eivor Hallén (S) Björn Fagerlund (M) Ledamot Margareta Alexandersson (KD) Ledamot. Emil Gullbrantz (C) Ledamot Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hovden, tisdagen den 12 januari 2016 kl 8:30-11.45 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande May-Brith Jansson (C) Ledamot Eivor Hallén (S) Ledamot Fred

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl 13.00 15.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 97 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Anette Karlsson (M) ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 31 augusti 2011, kl

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 31 augusti 2011, kl 1 Plats och tid Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 31 augusti 2011, kl 13.00 16.30 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c), 77-87/11. Ersättare Bernt Westerhagen (c) 88-92/11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Leif Johansson. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-08 1. Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-17.

Socialnämnden. Leif Johansson. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-08 1. Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-17. 2011-02-08 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-17.45 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Markus Läth

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid Hovden, Stadshuset kl. 08:30-14:10 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-13:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid Hovden, Stadshuset kl. 08:30-14:10 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-13:00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset kl. 08:30-14:10 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-13:00 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Eivor Hallén. Socialförvaltningen. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-22 1.

Socialnämnden. Eivor Hallén. Socialförvaltningen. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-22 1. 2011-03-22 1 Plats och tid Vänersalen i Stadshuset, klockan 14.00-16.30 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 8 maj 2017 kl. 17.00 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Bertil Svenson (np) Matilda Drol (s) Eva Johansson (s) Ersättare Kristina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Handlingar att anmäla

Handlingar att anmäla Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 1-2, 8, 13 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) vice ordförande

Läs mer