Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 17:00-19:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot Anna Stenlund (MAP) ledamot Emil Gullbrantz (C) ledamot May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström (FP) ledamot Margareta Alexandersson (KD) ledamot Madeleine Biesert-Salén (M) ledamot Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare Fred-Joachim Bruns (S) tjänstgörande ersättare Maria Holm (V) tjänstgörande ersättare Anitha Ahl (M) tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Annika Käll (FP) ersättare Anitha Ahl (M) ersättare Rune Skogsberg (C) ersättare Annelie Eriksson 143 Elisabeth Lundh Svensson 143 Malin Blomqvist 143 Marie Engelbrektsson 144 Katrin Jedselius verksamhetsutvecklare 145 Lena Myrén enhetschef Lotta Hjoberg förvaltningschef VoO Elisabeth Olsson förvaltningschef IFO Hanna Ohlsson Bredh nämndsekreterare Utses att justera Leif Johansson Justeringens plats och tid Stadshuset 15 oktober 2012 kl. 14:00 Sekreterare... Paragrafer Hanna Ohlsson Bredh Ordförande... Björn Fagerlund Justerande... Leif Johansson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Sn 143 SN 2011/ Laps- Care- planeringssystem i hemtjänsten Information Informationen om Laps Care läggs till handlingarna. Enhetschef Annelie Eriksson informerar om Laps Care- ett planeringssystem i hemtjänsten.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Sn 144 SN 2012/ Nyckelsystem Information Informationen om nyckelsystemet läggs till handlingarna. Marie Engelbrektsson är av socialnämndens arbetsutskott inbjuden att informera socialnämnden om nyckelsystemet på sammanträdet den 9 oktober. En nyckelgömma monteras på ett säkert sätt på ytterdörren utan någon åverkan. I nyckelgömman förvaras nyckeln till lägenheten säkert, vilket innebär att nyckelgömman har samma låsklass som det befintliga låset. Inom kommunen så kommer det finnas olika zoner. För personalen så innebär detta att de vid starten på sitt arbetspass kommer att få information om vad man ska göra under dagen och har då en nyckel på sig till den arbetszon man ingår i. Det innebär att personalen, vid larm, slipper åka tillbaka till sin arbetsplats för att hämta nyckeln till personen som larmat. Kostnaden för det nya nyckelsystemet har kommunstyrelsen tagit, och det kostar Mariestads kommun t kr. Man hoppas genom detta kunna spara arbetstid för personalen. Beräkningar säger att varje arbetsgrupp ska spara upp till 1 timma/dag i arbetstid på att slippa åka onödiga resor för att hämta nycklar. Installationen per dörr tar ca 10 minuter. Starten för installationen av nyckelsystemet kommer att ske den 22 oktober.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Sn 145 SN 2012/ s mål 2013 Information Informationen om s mål 2013 läggs till handlingarna. Den 13 december 2010 fattade Kommunfullmäktige ett stort och viktigt beslut: man beslutade om en gemensam vision - Vision Vision 2030 är en bild av hur kommunen ska se ut i framtiden. För att nå dit krävs att alla nämnder har visionen i åtanke vid fattandet av beslut - små och stora - i vår vardag. För att nå vår vision krävs också handling! Varje år ska varje nämnd ställa sig frågan Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar man sedan fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att man säkerställer att det finns resurser att genomföra det man tänkt. Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp; d v s i samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och i årsbokslut. På socialnämndens möte 28 augusti önskades av nämnden en förnyad information angående målen inför 2013 som antogs 27 mars Katrin Jedselius informerar socialnämndens arbetsutskott om nämndsmålen på sammanträdet den 11 september 2012 och informationen kommer att hållas för socialnämnden den 9 oktober Underlag för beslut Skrivelse inkommen av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius; Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 146 SN 2012/ Försöksverksamhet med alternativ driftsform s beslut beslutar att ansöka hos Kommunfullmäktige att få genomföra ett pilotprojekt för att bedriva verksamhet genom intraprenad enligt bifogad beskrivning. Den psykosociala enheten inom Individ och familjeomsorgen har genomfört ett omfattande förändringsarbete under det senaste året utifrån det inriktningsbeslut som socialnämnden fattade Detta har inneburit att man startat ett särskilt boende för personer med ett stort vårdbehov vilket medfört att flera personer kunnat flytta hem från behandlingshem på annan ort. Fokus ligger på brukarens egen delaktighet och en meningsfull vardag. Daglig sysselsättning är en central del i Mariehöjd. Detta förändringsarbete har bara kunnat ske genom en aktiv, delaktig och kreativ personalgrupp och vi ser detta som en framgångsfaktor i att skapa utveckling. Utifrån detta skulle vi vilja pröva en alternativ driftsform av den psykosociala enheten. Den har en lagom storlek, har ett tydligt avgränsat uppdrag och har en engagerad personalgrupp. Efter att ha gjort ett antal studiebesök och andra efterforskningar har förvaltningen fastnat för intraprenad som form. I en intraprenad är man fortfarande en del i kommunens verksamhet men styr sin egen verksamhet utifrån givna ekonomiska och innehållsmässiga ramar genom en överenskommelse med ansvarig nämnd. Tiden för överenskommelsen brukar vara tre-fem år och inom den tiden bedriver man självständigt verksamheten och tar ansvar för det ekonomiska och kvalitativa resultatet. Förvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få bedriva verksamhet som intraprenad som ett pilotprojekt. Överenskommelsen ska utformas i överensstämmelse med bifogade grunder för intraprenad men kan vid behov revideras under projekttiden. Resultatet ska utvärderas och bli en kunskaps- och erfarenhetsbas för andra verksamheter som vill pröva denna alternativa driftsform. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Grunder för intraprenad som alternativ driftsform; Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Enhetschef Lena Myrén

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 147 SN 2012/ Boende för unga med särskilda behov s beslut beslutar att ställa sig bakom förslaget att flytta Björkvägens verksamhet samt starta nytt boende för unga vuxna. beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra detta under Individ och familjeomsorgsenheten har idag ett boende för ungdomar ca år med neuropsykiatrisk diagnos eller med liknande behov (Björkvägen) men saknar helt boende för åldersgruppen unga vuxna dvs. 20 år och äldre, med motsvarande problematik. Björkvägen, som lokal, har brister och motsvarar inte nuvarande och kommande behov och i samband med att vi behöver ett nytt boende för unga vuxna, ser förvaltningen vinster med att förlägga dessa båda boendeformer i omedelbar närhet till varandra. Förvaltningen har med stöd av fastighetsavdelningen inventerat kommunens lokaler och har nu två alternativa förslag. Det ena alternativet motsvarar bättre verksamhetens behov och en eventuellt högre hyreskostnad är berättigad ur ett effektivitetsperspektiv och ur ett brukarperspektiv. Beslut om förhyrning av lokaler fattas av kommunstyrelsen men socialnämnden bör ställa sig bakom förslaget till lösning av boendefrågan. Kostnaden för det nya boendet finns medtagen i budget 2013 med tkr. Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att flytta Björkvägens verksamhet samt starta nytt boende för unga vuxna. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Skrivelse Behov av boende för unga med särskilda behov, delas på sammanträdet Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Enhetschef Lena Nordgren

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 148 SN 2012/ Information om uppdrag från kommunchef s beslut beslutar att lägga informationen om uppdraget från kommunchefen till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisa arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens samt eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolans lokaler. Förstudien ska tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar samt en preliminär tidsram. Förstudien ska även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan. Kommunchef har delegerat frågan vidare till förvaltningscheferna för BUN och IFO. Förstudien planeras vara klar i mitten av oktober. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 149 SN 2012/ Ekonomi, månadsavstämning september IFO s beslut beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen för september månad Socialförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Avstämningen för september 2012 pekar på ett överskott om ca tkr (exkl. försörjningsstödet). Avstämningen visar ett bättre resultat än prognos 3 som visade på ett nollresultat (exkl. försörjningsstödet). Den förbättrade prognosen beror framförallt på att vi nu kunnat se resultatet av de osäkra sommarmånaderna som utföll mer positivt än förväntat. Samtidigt återstår nu bara en fjärdedel av året vilket gör att vi vågar skriva ner utrymmet för nya behov av insatser. Det är en sårbar prognos och fortfarande kan oförutsedda händelser förändra resultatet men ett relevant utrymme finns avsatt till kommande och ännu okända placeringar. De åtgärder som nämnden fattat beslut kring är verkställda. Besparing i ledningsfunktionen ca 425 tkr totalt (varav 210 tkr IFO), neddragning av tjänster har gett en besparing på ca 880 tkr, hemtagningar psykiatri ca tkr. Beslutet om nya riktlinjer för placering inom beroendevården har påverkat verksamhetens förslag till behandlingsinsatser men samtidigt har vi haft flera svåra ärenden med stora behov. Besparing på 300 tkr kommer inte att uppnås inom placering vuxen men uppnås i det sammantagna resultatet. Ett intensivt arbete har skett på alla enheter för att kunna erbjuda vård på hemmaplan. En del av detta kan man se som en minskad kostnad (inom t.ex. psykosociala enheten) men det mesta syns inte även om det inneburit en utebliven kostnad. Gällande försörjningsstödet så behandlas detta som särskilt ärende. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och ekonom Pia Möller; Avstämning september 2012 Kommunstyrelsen Ekonomichef Maria Vaziri Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Ekonom Pia Möller

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 150 SN 2012/ Ekonomi, månadsavstämning september VoO s beslut beslutar att godkänna avstämningen för september månad 2012 samt uppföljningen av effekten av beslutade besparingar. beslutar att ge förvaltningschefen VoO i uppdrag att arbeta vidare med de beslutade besparingsåtgärderna motsvarande underskottet, tkr. Förvaltningen lämnar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Prognosen för augusti visar underskott på 3950 tkr vilket är en något förbättrad prognos mot månadsavstämningen/delårsbokslutet augusti Förvaltningen har genomfört de beslutade åtgärder samt haft någon vakans som inte fullt ut har återbesatts. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annika Olsson; Avstämning september 2012 Kommunstyrelsen Ekonomichef Maria Vaziri Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Ekonom Annika Möller

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 151 SN 2012/ Budget 2013, VoO s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vård och Omsorgsförvaltningen har tilldelats en budgetram om tkr inför verksamhetsåret Förväntade kostnadsökningar inför 2013 som var okända för förvaltningen är nytt avtal för ob och jourersättningar motsvarande 500 tkr. Löneökningar för tillsvidareanställda ersätts från en central lönepott men det utgår inte full ersättning för löneökningar till timanställda motsvarande tkr. Volymökningen inom hemtjänsten är något vi ser efter sommaren och ökningen ser ut att hålla i sig även 2013 motsvarande tkr. Besparingspaketet på tkr innebär en ramminskning på tkr för. Denna ramminskning skulle finansieras genom en LOU-upphandling. I samband med KF i september 2012 ändrades beslutet och förvaltningen får endast använda LOV. Trots det ändrade beslutet om LOU kvarstår beslutet om ramminskningen på tkr för. Totalt behöver förvaltningen hitta besparingar/åtgärder motsvarande tkr. Underlag Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2013 Kommunstyrelsen Ekonomichef Maria Vaziri Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg Ekonom Annika Möller

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 152 SN 2012/ Budget och kostnad för försörjningsstöd s beslut beslutar att avvakta med att fatta beslut om att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge. Leif Johansson (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Maria Holm (V) reserverar sig mot beslutet. I ett beslut KS 2012/0147 beslutade KS att ansvaret för försörjningsstödet ska ligga kvar hos socialnämnden i budgetramen för individ- och familjeomsorgen och att eventuella under- och överskott för försörjningsstödet inte ombudgeteras till nästa år. I budgetäskande 2013 redovisade socialnämnden upp kostnaderna för försörjningsstöd som en separat post och beräknades till 14 milj. kr. Samtidigt begärdes medel till ytterligare en handläggare med anledning av den ökade omfattningen av försörjningssstödet (ca 500 tkr). Sammanlagt tkr. I den budget för 2013 som fördelades juni fick socialnämnden tkr tilldelade för ovanstående behov. I dagsläget, utifrån prognos 2012, bedömer förvaltningschefen för IFO att det inte kommer att räcka med 14 milj. kronor för försörjningsstödet utan prognosen pekar snarare mot 15 miljoner kronor om omvärldfaktorerna är stabila. Förvaltningschefen för IFO föreslår därför att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om den förändrade situationen och begär ytterligare en miljon i budget för försörjningsstödet. Behovet av att anställa ytterligare en handläggare blir alltmer påtagligt. I en närliggande kommun med ett betydligt lägre försörjningsstöd/capita har varje handläggare ca 35 ärenden. I Mariestad har vi ca 60 ärenden/handläggare. Detta innebär en försämrad kontroll samt minskat utrymme att jobba proaktivt för annan försörjning för klienterna. Förvaltningschefen för IFO föreslår därför att socialnämnden beslutar att anställa ytterligare en handläggare för att hålla nere kostnaderna för försörjningsstödet. s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår att socialnämnden avvaktar med att fatta beslut om att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge.

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 152 (forts) Behandling på sammanträdet Leif Johansson (S) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut vilket är att socialnämnden beslutar att begära ytterligare en miljon för försörjningsstödet 2013 samt att besluta att tillsätta en handläggartjänst inom försörjningsstödet. Bengt Erik Askerlund (MP) tillstyrker Leif Johanssons (S) förslag. Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut vilket är att socialnämnden avvaktar med att fatta beslut om att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge. Jan Hallström (FP) tillstyrker Björn Fagerlunds (M) förslag till beslut. Ordförande Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget yrkande. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå på arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå på förvaltningens förslag till beslut röstar nej. Vid omröstningen avges sju stycken ja röster och sex stycken nej röster. har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. (Se protokollsbilaga 1) Leif Johansson (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Maria Holm (V) reserverar sig mot beslutet. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; Ekonomichef Maria Vaziri Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson Ekonom Pia Möller

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 153 SN 2012/ Trygghetsboende s beslut beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda behovet av samt fastställa kommunens kostnader för ett trygghetsboende. Kommunen har sedan 2009 befogenhet men inte skyldighet, att inrätta trygghetsbostäder. Trygghetsbostäder ska möta behoven hos äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i sina nuvarande bostäder. Bostadens utformning men även bostadsområdets utformning har stor betydelse för äldres möjligheter att leva ett självständigt liv och känna sig trygga. Trygghetsboende kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Boendet upplåts till personer som fyllt 70 år. Utöver lägenheter så ska trygghetsboende också tillhandahålla utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation vilket innebär kostnader för kommunen. Det finns inte angivet i vilken omfattning kommunen ska tillhandahålla personal men det ska finnas dagligen på trygghetsboendet. Vård och omsorgsförvaltningen har blivit kontaktade av två företag som är intresserade av att bygga trygghetsboende i Mariestad. Behandling på sammanträdet Ordförande Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg;

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 154 SN 2012/ Information om beviljande av alkoholtillstånd Information s lägger informationen till handlingarna. Alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen är av socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) inbjuden att informera om arbetet kring att utreda och bevilja/avslå ansökan om alkoholtillstånd samt att upprätta riktlinjer för beviljande av alkoholtillstånd. Informationen hålls för socialnämndens arbetsutskott den 11 september Under sammanträdet den 11 september beslutar socialnämndens arbetsutskott att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för alla typer av alkoholtillstånd i Mariestads kommun.

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 155 SN 2012/ s sammanträdestider 2013 s beslut beslutar enligt förvaltningens förslag på sammanträdestider för Nämndsekreteraren har tagit fram följande förslag till socialnämndens sammanträdestider för 2013: Socialnämnd (tisdagar kl 13:00 i Vänersalen i Stadshuset) 15 januari (OBS! Lokal Torsö), 12 februari, 12 mars, 9 april (Prognos 1) 14 maj, 11 juni (Prognos 2), 20 augusti, 10 september (Prognos 3, Delårsbokslut), 15 oktober, 12 november (Prognos 4), 10 december s arbetsutskott (tisdagar kl 08:30 i Torsö i Stadshuset) 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april (Prognos 1), 16 april, 7 maj, 21 maj, 4 juni (prognos 2), 18 juni, 13 augusti, 3 september (Prognos 3, Delårsbokslut), 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november (Prognos 4), 19 november, 3 december, 17 december Underlag för beslut Förslag till nya mötestider för socialnämnden 2013 skrivet ; nämndsekreterare Hanna Ohlsson Bredh

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Sn 156 SN 2012/ Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut Ärende Dnr Förteckning Nr 11/2012 Delegationslista för individoch familjeomsorgen Delegationslista för LSS Delegationslista för äldre- och handikappomsorgen Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Beslut för tiden fr.o.m t.o.m Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Sn 157 Handlingar att anmäla Ytterligare information om nedanstående handlingar finns att läsa på politikerportalen Kurs Hur ska vi stoppa vårdskandalerna? Kurs om regelverk och metoder för att säkerställa kvalitet i upphandlad vård och omsorg. 28 november i Stockholm Konferens Samling för social hållbarhet, handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland 6 november i Göteborg Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan för kv Apeln mm, Mariestads kommun (Dnr. SN 2012/ ) Inbjudan föreläsningsdag- Spel om pengar- ett dolt beroende? Mariestad, Vadsbogymnasiet 13 november Beslut från Kommunstyrelsen Handlingsplan för åren Landstings, regioners, och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet - Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen för e-hälsoområdet för perioden Kommunstyrelsen beslutar att anta och finansiera verksamhetsplanen för ska beakta eventuellt ökade kostnader i kommande budgetprocess. Kurs Ensamkommande barns utbildning 31 oktober, Skövde

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Protokollsbilaga 1 Omröstning 152 Namn och parti JA NEJ AVSTÅR Björn Fagerlund (M) Marianne Johansson(S) Leif Johansson (S) Eivor Hallén (S) Fred-Joachim Bruns (S) Bengt Erik Askerlund (MP) Anna Stenlund (MAP) Emil Gullbrantz (C) Maria Holm (V) May-Brith Jansson (C) Jan Hallström (FP) Margareta Alexandersson (KD) Anitha Ahl (M) SUMMA 7 6

19 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeomsorgsförvaltningen- och vård och omsorgsförvaltningens arkiv Underskrift... Hanna Ohlsson Bredh

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö kl. 08:30-13:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö kl. 08:30-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.05, sammanträdet ajournerades kl. 15.30 15.50 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialnämnden. Helena Eriksson, personalkonsult 42 Annica Olsson, ekonom Lotta Hjoberg, sektorchef Helena Andersson, sekreterare

Socialnämnden. Helena Eriksson, personalkonsult 42 Annica Olsson, ekonom Lotta Hjoberg, sektorchef Helena Andersson, sekreterare Sida 1 ande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset tisdag den 12 april 2016 kl 08:30-12:20 ande Jan Hallström (L), ordförande Leif Johansson (S), ledamot, deltar ej i beslut 44 Eivor Hallén (S), ledamot,

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016 kl 08:30-11:45 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65.

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65. Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset, tisdag den 24 april 2018 kl 08:30-12:00 Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, 65. ande Björn Fagerlund (M), ordförande Sebastian Clausson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-15:06 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Beslut om närvarorätt

Beslut om närvarorätt Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung 2010-12-14 1 Plats och tid Residenset, klockan 16.00-18.00 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot Maj-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 15 november 2016 kl 08:30-11:10 ande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson (S) Eivor Hallén (S) Fred

Läs mer

Handlingar att anmäla

Handlingar att anmäla Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 1-2, 8, 13 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:10 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15

Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 13:00-18:00 Ajournering av sammanträdet mellan kl. 14:20-14:25, 17:00-17:05 och 17:10-17:15 Beslutande Björn Fagerlund

Läs mer

Socialnämnden. Björn Fagerlund. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Plats och tid Vänersalen, klockan

Socialnämnden. Björn Fagerlund. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Plats och tid Vänersalen, klockan Plats och tid Vänersalen, klockan 13.00-16.40 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Markus Läth (S) ledamot

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-23

Sammanträdesdatum 2010-11-23 Plats och tid Ullerås äldreboende, klockan 14.00-16.20 Beslutande Lennart Daghed (FP) ordförande/vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Maj-Britt Jansson (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Torsö kl 08:30-12:25 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Jan Hallström (FP) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00

Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 08:30-14.15 Sammanträdet ajournerades 11.50 13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Inga-Lill Bertilsson s ledamot Therese Weckström

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Emil Gullbrantz. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-09-25. Beslutande organ

Emil Gullbrantz. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-09-25. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 2012-09-25 Beslutande organ Plats och tid Torsö, kl 13:00-15:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Marcus Eklund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

- 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

- 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats - 1-1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Residensets flygel, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 97 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Anette Karlsson (M) ledamot

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 18.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 170 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Roger Erkenvåg utredare, 67, 69 Inger Hermansson grundskolechef, 68-69 Annie Jonzon rektor, 70 Pia Svartén ekonom/controller, 71

Roger Erkenvåg utredare, 67, 69 Inger Hermansson grundskolechef, 68-69 Annie Jonzon rektor, 70 Pia Svartén ekonom/controller, 71 Sammanträdesdatum Sida 83 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 17.45-19.30 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande, ej 67 Anette Karlsson (M) 1:e vice ordförande Siv Samuelsson (M)

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-30 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida. Utses att justera Margareta Alexandersson Justeringens plats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Janne Jansson. I anslutning till sammanträdet. Helena Andersson

Janne Jansson. I anslutning till sammanträdet. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-12:45 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Socialnämnden. Eivor Hallén. Socialförvaltningen. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-22 1.

Socialnämnden. Eivor Hallén. Socialförvaltningen. Marita Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-22 1. 2011-03-22 1 Plats och tid Vänersalen i Stadshuset, klockan 14.00-16.30 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer