LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid: kl Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg."

Transkript

1 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid: kl Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz (s) Mats Eriksson (m) Stefan Bengtsson (c) Elisabeth Pettersson (kd) Gunnel Wandel (fp) Eleine Danielsson (s) Lisbeth Olsson (s) Catharina Berghorn (s) Barbro Axelsson (v) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Désirée Hultberg (m) Arne Lindquist (mp) Icke tjänstgörande ersättare Lars Fritzon (s) Christina Nilsson (s) Maud Lanne (s) Marie Martini (v) Tjänstemän Jan Eriksson Kristina Wallentin Anne-Marie Svensson Stefan Arleving Lena Kierkegaard Staffan Carlsson Karin Tandrup Personalföreträdare Agneta Thulin Ulla Svensson sjukhuschef, Halmstad sjukhuschef, Varberg förvaltningschef, HHF tf förvaltningschef, SjtF länssjukvårdsdirektör ekonom nämndsekreterare Kommunal Halland Vårdförbundet

2 ALLMÄNNA ÄRENDEN 44 A:1 Justering att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 45 A:2 Godkännande av föredragningslistan att godkänna den utsända föredragningslistan. enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av ärende SiV:1. 46 A:3 Anmälan av anhängiggjorda ärenden, inkomna skrivelser m m att anteckna till protokollet anmälan av följande anhängiggjorda ärenden, inkomna och avgivna skrivelser. Protokoll fört vid sammanträde med länssjukvårdsnämndens samverkansgrupp. Protokoll fört vid sammanträde med Västra Sjukvårdsregionen, samverkansnämnden. Tre patientskrivelser inkomna med olika önskemål. En patient framför önskemål om att erhålla mellanskillnaden på patientavgiften, 300 kronor eftersom den offentliga vården inte levt upp till vårdgarantin, en patient önskar en god patientläkarkontinuitet i vården och söker om att få mellanskillnaden, 300 kronor, på den kontroll som utförts efter operation samt även för de följande kontrollerna som ska ske. En patient vill ha svar på varför man önskar en gräddfil för enstaka av länets invånare och frångår principen om lika vård på lika villkor för alla. (Dnr 02088) Två patientskrivelser inkomna och en angående ögonsjukvården i Varberg. Patienterna önskar bl a erhålla mellanskillnaden på patientavgiften, 300 kronor. (Dnr 02088) En patientskrivelse inkommen med förfrågan varför landstinget inte vill ha samarbete med Ögoncentrum i Varberg. (Dnr )

3 Skrivelse från Personalen Kungsbacka röntgenavdelning med bl a önskemål om att få påverka och ingå i de konstellationer som kommer att skapas inför den kommande omorganisationen för Kungsbacka sjukhus, som ska träda ikraft (Dnr ) Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad planering, daterad , för sommaren (Dnr B 71) Revisionsrapport, för kännedom, från landstingets revisorer angående Granskning av årsredovisning 2001 Landstinget Halland. Uppföljning av tillgängligheten månadsskiftet april/maj (Dnr ) Redovisning av uppföljningen av hälso- och vårdförsörjningsplanen per april (Dnr 01220) Skrivelse från Jonas Hugosson, professor i urologi, angående förslag om etablering/vårdavtal öppenvårdsurologi i Kungsbacka. (Dnr B 10 nr 02/0789) Länshandikapprådets skrivelse angående äskande om att anslaget för bidragsgivning till handikapporganisationerna höjs till kronor för år (Dnr ) Länshandikapprådets skrivelse angående äskande om att anslaget till rådets verksamhet höjs till kronor för år (Dnr ) Länssjukvårdsnämndens svarsskrivelser till patienter som tillskrivit nämnden angående missnöje rörande bl a ögonmottagning/lång operationskö vid sjukhuset i Varberg. Skrivelserna anmäldes i nämnden den 8 maj (Dnr ) Från landstingets revisorer har inkommit revisionsberättelser 2001 över de stiftelser som finns vid länssjukhuset i Halmstad samt vid sjukhuset i Varberg (för Stiftelsen Halmstads Lasaretts fond för medicinsk forskning kommer revisorerna att överlämna särskild revisionsberättelse). Revisionsberättelserna är kopplat till ärende A:6 Stiftelser förvaltade av länssjukvårdsnämnden. (Dnr ) Skrivelse från överläkare Elisabeth Nilsson och specialistläkare Martin Unger angående synpunkter rörande att röntgenavdelningen bör vara självständig och tillhöra Kungsbacka sjukvårdsförvaltning. (Dnr 01317) Referat från TUB-hearingen i mars 2002 (f d TUB-projektet, numera TILMA rehabenhet). Skrivelse angående översyn av samverkansorgan i Varberg. Skrivelse angående ansökan om tilldelning av länssjukvårdsnämndens extramedel för överproduktion mot HVP (Dnr 01220)

4 Skrivelse från länssjukhuset i Halmstad angående förslag till etablering av PCI-enhet vid länssjukhuset i Halmstad. Hanteras inom hälso- och vårdförsörjningsplanen för (Dnr ) Landstingsförbundets rapport Patienter i sluten vård 2000 Basårsstatistik, Verksamhet Del 2. (Dnr B 100 nr 02/0676) 47 A:4 Anmälan av delegationsbeslut att anteckna till protokollet anmälan av följande beslut fattade med stöd av länssjukvårdsnämndens delegationsregler. Meddelande från handikappförvaltningen att Åsa Grönberg vikarierar vecka 29 och Anna Kinch veckorna för förvaltningschef Anne-Marie Svensson. Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut att chefläkare Carina Forsberg förordnas som sjukhuschef under tiden samt verksamhetschef Yvonne Kollberg förordnas under tiden i samband med sjukhuschefens sommarsemester Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad beslut angående anmälan av vidaredelegation enligt bilaga. Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad beslut att inrätta en tjänst som stabschef, stabsavdelningen sjukhusadministrationen, att utse Peter Nordell till stabschef fr o m , att utse Ingvar Mars till tf verksamhetschef för röntgenkliniken under tiden samt att utse Mikael Hedegärd till ekonomichef fr o m (Dnr ) Förvaltningschefens vid handikappförvaltningen beslut angående huvudattestanter, firmatecknare och utanordnare vid handikappförvaltningen för (Dnr B 55 nr 02/0806) 48 A:5 Anmälan av fullmäktige och andra nämnders/styrelsers beslut att anteckna till protokollet följande beslut fattade av fullmäktige och andra nämnder/styrelser.

5 * Landstingsstyrelsens beslut vid sammanträde med beslut att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2001, samt att betona vikten av en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande som möjliggör att målsättningen om ekonomisk balans uppnås även 2002 för landstinget totalt, men också för varje nämnd med särskild förväntan om verkningsfulla åtgärder från länssjukvårdsnämnden. (Dnr ) 60 med beslut att (avseende uppföljning av målen i budgetprognoser och bokslut. I samband med bokslutet 2001 har bl a länssjukvårdsnämnden besvarat frågorna beträffande tillgänglighet enligt särskilt frågeformulär) lägga redovisningen till handlingarna. (Dnr 00352) 63 med beslut att (behandlat inom ekonomistyrningsprojektets organisation) fastställa priser och prismodeller enligt föreliggande förslag. (Dnr ) 66 med beslut att ansluta sig till överenskommelsen om sjukvård för asylsökande, samt att landstinget ska tillgodose sjukvårdsbehovet hos gömda barn. (Dnr ) 67 med beslut att med giltighet från godkänna föreslaget regelverk vid förskrivning av subventionerade preventivmedel, att ur anslaget för oförutsedda utgifter anvisa primärvårdsnämnderna kronor för år 2002, att helårskostnaden inarbetas i budgeten för år 2003, att med ändring av landstingsstyrelsens beslut enligt 88/01 tonåringar t o m 19 år erhåller gratis akut p-piller vid ungdomsoch barnmorskemottagningarna i länet samt då dessa har stängt vid länets akutmottagningar, samt att informera apoteken i Halland om beslutet.(dnr ) * Landstingsstyrelsens beslut vid sammanträde med beslut att föreslå landstingsfullmäktige beslutar att anvisa länssjukvårdsnämnden kronor 2002 för att upprätthålla en genomförd höjd produktionsnivå inom öppen och sluten somatisk vård med finansiering ur eget kapital samt att landstingsstyrelsen för egen del beslutar att lägga länssjukvårdsnämndens åtgärdsredovisning till handlingarna. (Dnr 01224) 86 med beslut (avseende kompletteringar och förändringar i 2002 års drift- och investeringsbudget samt resultathantering för år 2001) att anvisa landstingsstyrelsen anslag för investeringar enligt bilaga 1 med totalt kronor att finansieras ur rörelsekapitalet, att anvisa landstingsstyrelsen anslag för drift enligt bilaga 2 med totalt kronor att finansieras ur landstingsstyrelsens eget kapital, att anvisa nämnderna tilläggsanslag till driftkostnader 2002 enligt bilaga 3 med kronor och finansiera detta genom budgetförbättringar 2002 motsvarande kronor samt att godkänna föreliggande förslag till resultathantering för 2001 enligt bilaga 4. (Dnr ) 90 med beslut att tillstyrka länssjukvårdsnämndens hemställan om totalt kronor till akutklinik vid sjukhuset i Varberg, steg 1, att finansiering sker genom att disponera avsatta medel i 2002 års budget, samt att förväntade effekter för den totala verksamheten vid sjukhuset i Varberg redovisas innan fler steg införs. (Dnr 00292)

6 med beslut att godkänna att lokalanpassningen för hudsjukvård vid sjukhuset i Varberg får genomföras, samt att landstingsfastigheter anvisas 3,6 Mkr för arbetenas utförande att finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för ospecificerade investeringar i 2002 års budget. (Dnr ) 49 A:6 Stiftelser förvaltade av länssjukvårdsnämnden Enligt lagen ska nämndens stiftelser, som förvaltas av länssjukhuset i Halmstad och sjukhuset i Varberg, avge årsredovisning som består av årsbokslutets resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Sjukhusen har inkommit med årsredovisning för 2001 för sina stiftelser. Av dessa ska den stiftelse som uppgår till 10 basbelopp, Stiftelsen Halmstads Lasaretts fond för medicinsk forskning, redovisas till länsstyrelsen. att godkänna föreliggande årsredovisningar för nämndens stiftelser. 50 A:7 Yttrande över revisionsrapporten Tillgänglighet och väntetider Landstinget Halland Komrev AB har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av tillgänglighet och väntetider. Syftet med granskningen har varit att undersöka och värdera ändamålsenlighet, tillförlitlighet och användning av nuvarande väntetidsmätningar. Avsikten har också varit att ge exempel på hur väntetider uppstår och hanteras vid klinikerna och att beskriva hur de ekonomiska resurserna avsedda att öka tillgängligheten och minska väntetiderna styrts och använts. Inför nämndens behandling av ärendet har synpunkter inhämtats från sjukhusförvaltningarna samt handikappförvaltningen. Från länssjukvårdsnämndens kansli föreligger förslag till yttrande. att till landstingets revisorer avge yttrande enligt föreliggande förslag.

7 A:8 Tidigare beslutade ärenden resultat och prognosuppföljning 1/02 återrapportering Länssjukvårdsnämndens beslöt, 8 maj 2002, bl a att uppdra till arbetsutskottet att fortsätta dialogen med förvaltningscheferna för att nå ekonomisk balans 2002 samt att återredovisa det till länssjukvårdsnämnden. Under nämndens sammanträde redovisar respektive förvaltningschef det ekonomiska läget och åtgärder för att komma i ekonomisk balans. att notera de muntliga redovisningarna till protokollet. 52 A:9 Uppstart av länsövergripande urologisk klinik 01220, Vid länssjukvårdsnämndens sammanträde i augusti 2000, 76, tog nämnden bl a ett inriktningsbeslut att en urologisk specialistklinik (länsklinik) skulle inrättas och som organisatoriskt skulle tillhöra länssjukhuset i Halmstad. Beslut fattades i februari 2002 om överföring av 3,4 Mkr från Gemensamma kostnader till länssjukhuset i Halmstad för finansieringen. Därefter har nämnden i maj 2002 beslutat om en omfördelning mellan sjukhuset så att kronor överförts från länssjukhuset i Halmstad till sjukhuset i Varberg. Efter gjord omfördelning kommer beställningen att ligga kvar på respektive sjukhus. Läkarna kommer att ha sin anställning på länssjukhuset i Halmstad i det kompetenscenter som bildas i och med klinikens uppstart. Sjukhuset i Varberg köper urologisk läkarkompetens från länssjukhuset för att kunna fullgöra sin urologiska beställning. Uppstart av kliniken kommer att ske när verksamhetschefen är rekryterad. att uppdra åt förvaltningschefen vid länssjukhuset i Halmstad att rekrytera en verksamhetschef till en urologisk klinik med länsövergripande ansvar, att efter det verksamhetschef är rekryterad tillskapa en urologisk klinik (basenhet) vid länssjukhuset i Halmstad med ansvar för läkarförsörjningen i Halland, att uppdra åt förvaltningschefen vid sjukhuset i Varberg och vid länssjukhuset i Halmstad att genomföra nödvändiga tjänsteöverföringar, budgetjusteringar och tecknande av nödvändiga interna avtal, att beakta förändringen i budgetarbetet inför 2003, samt

8 att uppdra åt sjukhuscheferna att till nämndens arbetsutskott den 14 augusti 2002 inkomma med en konsekvensbeskrivning om ev inverkan på sjukhusens kirurgiska kliniker. SJUKHUSET I VARBERG 53 SiV:1 Angående utlämnande av journalhandlingar Länssjukvårdsnämndens beslöt vid sitt sammanträde , 9, att inte utlämna journalkopia med hänvisning till sekretesslagens 7 kapitel 1. Den anhörige har därefter i skrivelse överklagat ärendet till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten i Göteborg upphäver, i dom meddelad , det överklagade beslutet och visar målet åter till länssjukvårdsnämnden för utlämnande av begärda handlingar. att begärda journalhandlingar lämnas ut till patientens anhörige, samt att förklara paragrafen för omedelbart justerad. Vid protokollet Karin Tandrup Justerat: Per G Hansson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla , utom 53 som tillkännagavs