Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl enligt bifogad närvarolista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl. 13.00 16.00. enligt bifogad närvarolista"

Transkript

1 20 maj (23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Tisdag, 20 maj, 2014 kl enligt bifogad närvarolista Susanne Bergendahl Glas, Vårdbolaget TioHundra AB Anna Johansson, Attendo Kerstin Söderqvist, Norrtälje kommun Utses att justera Lennart Edbom Paragrafer 7-13 Justeringens plats och tid Norrtälje kommunhus, 10 Juni 2014, kl Underskrift Sekreterare... Kerstin Stambert Ordförande... Hans Andersson (fp) Justerare.... Lennart Edbom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala Pensionärsrådet Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Sjukvårds- och omsorgskontoret Underskrift... Kerstin Stambert Utdragsbestyrkande

2 20 maj (23) Närvarolista /Omröstningslista Kommunala Pensionärsrådet Ledamöter Närv (N), Frånv (F) Ja Nej Ja Nej Hans Andersson SON N Berit Jansson KS N Bengt Ericsson KoF N Svante Norström Bmn: N Sune Alm PRO:s samo N Olof Schillström PRO:s samo Gabriella Wiberg PRO:s samo N Kurt Wahlgren SPF N Carl-Ingvar Göransson SPF Frånvaro anmäld Inger Holmberg SPRF Lena Augustsson SKPF N Jussi Böök Finska föreningen N Ersättare Håkan Jonsson SON N Kerstin Bergström KS N Kerstin Modin KoF N Bertil Norstedt Bmn N Gunnar Marstorp PRO:s samo Alf Sandqvist PRO:s samo N Lennart Edbom PRO:s samo N Gertrud Svensson SPF N Harriet Ringvall SPF N Vakant SPRF V Astrid Persson SKPF N Jukka Päivinen Finska föreningen N

3 20 maj (23) KPR 7 Mötet öppnas, val av justerare Ordförande Hans Andersson öppnar mötet och hälsar åhörare samt Rådets medlemmar välkomna till dagens sammanträde och meddelar åhörarna att det går bra att delta i diskussioner under sammanträdets gång. Beslut Kommunala Pensionärsråden beslutar att utse Lennart Edbom att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet kommer att justeras den 10 juni 2014, kl kommunhuset Ankaret, Norrtälje.

4 20 maj (23) KPR 8 Återkoppling föregående protokoll När det gäller den föreläsning om vad som händer i hjärnan när man åldras som det framfördes önskemål om på det för KHR och KPR gemensamma mötet i december så kommer mer information under 13. Hans Andersson hade i uppdrag att bjuda in Marie-Louise Asp till detta sammaträde för att berätta om nya badhuset. Marie-Louise Asp hade dessvärre inte möjlighet att närvara idag, men hon deltog tillsammans med Jesper Stavre från fastighetsavdelningen på Kommunala Handikapprådets sammanträde den 23 april Föredraget de höll då spelades in och kommer att tillsammans med ett bildspel redovisas under 10 på dagens sammanträde. Hans Andersson fick i uppdrag av Kommunala Handikapp- och Pensionärsråden gemensamt att författa en skrivelse till SL angående busslinjen till Ängsgården. Hans Andersson informerar om att han skickat skrivelsen till Hans Adeborn men har inte fått någon reaktion än. Hans Andersson skickar skrivelsen en gång till. Hans Andersson tog upp problematiken med tillgängligheten i kommunens växel, se 12. Rådet gav i uppdrag åt Hans Andersson att författa en skrivelse till Kommunfullmäktiges presidium angående radiosändningarna från Kommunfullmäktiges sammanträden. Hans Andersson berättar att han skickade in skrivelsen som fick ett positivt bemötande. Sändningarna från Kommunfullmäktiges sammanträden har återupptagits. Kommentarer på föregående protokoll Alf Sandqvist framför, på uppdrag av PRO, att de inte nöjda med det svar som Anne Hallbäck, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) lämnade angående frågan om gratis TBE-vaccin för personer över 65 år i Norrtälje kommun, bilaga 6 i föregående protokoll. Alf Sandqvist meddelar att man från PROs sida anser att man ska få gratis TBEvaccination när man är över 65 år. På önskemål från Rådet tas TBEvaccinationen upp som ett ärende under 13. Efter ovanstående rapporter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

5 20 maj (23) KPR 9 Aktuell information från TioHundra AB Susanne Bergendahl Glas, överläkare och verksamhetschef för Norrtälje sjukhus medicinska specialiteter och en av två chefsläkare inom Vårdbolaget, berättar att bildspelet som hon tänker visa användes på Sköra-äldredagen som de hade för Vårdbolagets TioHundras chefer där även politiker, utredare och chefer på Sjukvårds- och omsorgskontoret var inbjudna. Bildspel, bilaga 1 Förtydliganden till några av bilderna: Bild 3 beskriver de olika verksamheterna inom TioHundra AB Bild 5 TioHundra ABs verksamhetsplan finns att få för den som önskar. Bild 6 TioHundra har tagit bort våra två divisionschefer och försökt att få en plattare organisation för att främja samverkan mellan de olika verksamheterna. Vi tror att detta kommer att gagna patienterna. Vi har också flyttat till billigare lokaler på Roslagsgatan. Bild 7 Blidö vårdcentral var bäst i patientenkäten 2012 och näst bäst i patientenkäten God följsamhet efter kloka listan. Bild 8 Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus ligger bäst till i Stockholms län enligt patientenkäten. 79 % av patienterna gav Norrtälje sjukhus akutmottagning godkänt. I Stockholms Läns Landsting (SLL) var samma siffra 64 % och i hela riket 66 %. Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus är också kända för våra korta väntetider, det kallas door to door (från att man kommer in på akutmottagningen tills man går ut igen), 81 % av dem som söker vård på akutmottagningen får vård inom 4 timmar, i övriga länet ligger snittet på 68 %. När det gäller patienter över 80 år, som ofta kräver längre tid på akutmottagningen och har mer komplicerade sjukdomshistorier, ligger snittet i Norrtälje på 74 % i övriga länet ligger snittet på 55 %. Bild 9 Röntgenpucken spar tid och resurser. När patienten lämnas på röntgenavdelningen får sköterskan en puck med sig som burrar till när patienten är klar att hämtas från röntgen. Tidigare har detta skötts via telefonsamtal. För detta vann TioHundra priset Gyllene Äpplet i en av SLL utlyst tävling för att utveckla vården. Bild 10 TioHundra har också fått andra pris på patientsäkerhetsdagarna hösten 2013 för sitt arbete med personcentrerad omvårdnad och BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Bild 11 Socialstyrelsens brukarenkät.

6 20 maj (23) Bild 12 hjärtsjukvården utförs i gott samarbete med Danderyds sjukhus. Bild 13 På grund av att Norrtälje kommuns yta är så stor har vi nästan samma problem som i Norrlands inland. Med hjälp av Strokeregistret har man genomfört ett projekt som medfört att snittiden innan patienten kommer under behandling har sjunkit från tidigare 60 minuter till att idag ligga på 23 minuter. Tiden räknas från dess att patienten lämnar sitt hem till dess att hon/han får propplösande medicin. Bild 16 Susanne Bergendahl Glas ber alla som är kunder i sjukvården, på boenden och i hemtjänsten att hjälpa personalen med att påminna om handhygien. Basal hygien är en av TioHundras utmaningar. Bild 17 Man bedriver projekt Sköra äldre i samarbete med Sjukvårds- och omsorgskontoret i syfte att i ett tidigt identifiera sköra äldre. Focus på måltidssituationen handlar inte bara om att man har rätt till god och näringsriktig mat utan också om att man får en trevlig måltidsstund med vacker inramning i forma av fina tallrikar, glas och bestick. Bild 18 Norrtälje södra vårdcentral är numer en Akademisk vårdcentral. Utbildning av sjuksköterskor sker i samarbete med Gävle högskola. Man har tidigare sett att sjuksköterskestudenter som gjort sin praktik i Norrtälje blivit kvar på orten efter utbildningen. Bild 19 Norrtälje kommer även i framtiden att med sina 96 vårdplatser kommer att fylla en funktion inom sjukvården i Stockholms län. Bild 20 I sommar stänger sjukhuset 24 platser. Man kommer inte att utföra några planerade knä- och höftledsoperationer i sommar. Fråga från Kurt Wahlgren Från vilket datum kommer man inte att genomföra planerade operationer i sommar. Svar från Susanne Bergendahl Glas Från midsommar ungefär. Under sommaren ökar befolkningsmängden och vi måste focusera på det akuta för att klara av situationen. Fråga från Harriet Ringvall Vad händer efter 2015? Svar från Susanne Bergendahl Glas Det är en fråga som ni får ställa till våra politiker och det bör ni göra innan valet. Fråga från Bengt Ericsson Det var en bra föredragning men bland de utmaningarna du listade saknade en, där Norrtälje inte är bäst i klassen. Det gäller äldre som blir utskrivna och kommer tillbaka inom 30 dagar för återinläggningar. Vad ser du för lösningar på den problematiken?

7 20 maj (23) Svar från Susanne Bergendahl Glas Den bilden som du hänvisar till gäller boende i Norrtälje kommun men den säger inte på vilket sjukhus den äldre har varit inskriven, de kan ha varit inskrivna på vilket sjukhus som helst i länet. Vårdbolaget försöker att få fram egen statistik för att hitta lösningar som passar oss här i kommunen. Vi vet statistiskt sett att Biståndsavdelningen har i uppdrag att se till att patienten i största möjliga mån återvänder till det egna hemmet. Man beviljar inte plats på SÄBO eller korttidsboenden. Ofta ser man att återinläggningarna beror på att den sociala situationen. Det som fallerar är planen för hur den äldre ska kunna klara sig i det egna hemmet. Det är oftast inte ett rent medicinskt problem som gör att man kommer tillbaka till Sjukhuset. Följdfråga från Bengt Ericsson Vad ser du för lösning på återinläggningarna? Svar från Susanne Bergendahl Glas Det är viktigt att vårdplanen är hållbar för patienten vid hemgång. Vi inom hälsooch sjukvården kan ju se att om patienten återkommer efter att ha ramlat i hemmet för andra gången på kort tid så kanske den inte längre klarar sig hemma utan stöd från en anhörig. Från min sida skulle jag vilja se en ökad ödmjukhet där vi från sjukhuset skulle få möjlighet att utnyttja några platser på korttidsboenden direkt utan biståndsbedömning. Sen kan man efter tre till fyra dagar ta in biståndshandläggaren och se om det finns möjlighet för patienten att återvända till det egna hemmet. Det är inte i första hand en sjukvårdsfråga, det är en samverkansfråga. Vårdbolaget arbetar med den här frågan. Vi har väldigt bra relationer med Sjukvårds- och omsorgskontoret i samarbetet kring just de sköra äldre. Vi arbetar förebyggande och det är en utmaning. Kommentar från Hans Andersson Det är just på grund av den här problematiken som man arbetar tillsammans i projektet med de Sköra äldre. Det har varit ett ständigt dilemma med vårdplaneringarna. Tyvärr har nog ingen känt att de har det yttersta ansvaret, det är då det brukar fallera. Kommentar från Susanne Bergendahl Glas Det är mycket dyrare att vårda patienter som är färdigbehandlade på sjukhus när de egentligen bara behöver lite omvårdnad. Då är det billigare med en korttidsplats på ett vårdboende. Fråga från Lennart Edbom När det gäller frågan om felaktiga läkemedel, som vi har talat så mycket om och som vi i pensionärsföreningarna ofta stöter på så undrar jag, hur kan det vara så svårt att få grepp om det problemet? Idag har man ju datasystem där man ser i journalen vad patienten har för mediciner. Svar från Susanne Bergendahl Glas De elektroniska systemen för journalföring kommunicerar inte med apotekets system. Idag finns ingen möjlighet för mig som doktor att kommunicera till apoteket att de ska ta bort ett visst läkemedel från patientens lista även om läkemedlet till och med är skadligt för patienten. Patienten måste själv säga till på apoteket. Det är inget som är unikt för Norrtälje kommun. Än så länge delar man

8 20 maj (23) inte journalsystem mellan de olika sjukhusen och vårdutförarna men det är på gång. Kommentar från Håkan Jonsson När vi gick in i TioHundraprojektet fanns det 14 olika journalsystem i Norrtälje kommun och när vi var nere som lägst, så tror jag att det var tre olika system. I strävan efter att få fler företag som arbetar med vård har antalet journalsystem vuxit igen. Fråga från Lennart Edbom Du talar om matkulturen och att man ska få trevligare måltidssituationer. Gäller det även i det egna hemmet för dem som har hemtjänst? Vårdbiträdena har ungefär två minuter på sig att värma matlådan, sen går de igen och där sitter personen sedan ensam med sin matlåda. Svar från Kerstin Söderqvist Biståndshandläggaren beviljar en insats, däremot aldrig någon tid, men för att kunna ersätta utförarna så finns det en schablon för själva insatsen. Däremot får inte vårdbiträdet uttrycka att nu har jag bara två minuter för att ordna din matlåda eller dylikt. Kommentar från Susanne Bergendahl Glas Men vad jag vet så finns det ingen insats som säger att man ska sitta med vid måltiden. Svar från Kerstin Söderqvist Jo, det finns det och det gäller för vårdbiträdet att observera om personen äter ordentligt även när den blir lämnad ensam, annars behöver vårdbiträdet stanna en stund till. Det handlar om att ha fingertoppskänsla och vårdbiträdet måste signalera till biståndshandläggaren att den här personen behöver lite mer tid. Kommentar från Håkan Jonsson Den dragningen du, Susanne, gör om måltiderna är väldigt bra och det är precis så här man vill att det ska vara, en trevlig stund kring måltiden. Problemet är att schablontiderna är neddragna i kundvalet så att alla insatser var för sig har fått mindre tid. Det innebär att det finns absolut ingen tid i hemtjänsten att göra en måltid på det sättet som du beskriver. Kerstin Söderqvist vill återkoppla när det gäller de mest Sköra äldre och berätta att det finns ett projekt i samverkan mellan TioHundra AB (THAB), Äldrecentrum och Sjukvårds- och omsorgskontoret (SOK). Det finns en heltidstjänst som Cecilia Thulin innehar, som delas 50/50 mellan THAB och SOK och en halvtidstjänst på SOK som Pia Varrailhon innehar inom ramen för detta projekt. I detta projekt arbetar man bland annat med medicinhantering och vårdkedjor. Samtidigt pågår ytterligare ett arbete på Biståndsavdelningen som heter ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) där man tittar på de äldres behov i första hand för att komma bort från de insatstider vi tidigare talade om. Man tittar bland annat på måltidssituationen och biståndshandläggaren kan göra en bedömning att brukaren behöver ha någon som sitter ner och gör sällskap över måltiden för att hon/han ska få matlust. Det kan också handla om att personalen lagar en enkel

9 20 maj (23) måltid tillsammans med brukaren. Det innebär att personalen får mer tid hos brukaren. Fråga från Gertrud Svensson Jag har förstått att vi har ett antal geriatriker på vårdavdelningarna här i Norrtälje. Jag har också förstått att det ska finnas geriatriker även på vårdcentralerna. Har vi som är äldre förtur till dessa? Svar från Susanne Bergendahl Glas De tar enbart emot patienter som räknas till äldregruppen. Det finns en geriatriker på Södra vårdcentralen och en på Norra vårdcentralen, de arbetar mest mot de sjukaste äldre så de arbetar mot dem som har hemsjukvård i första hand. De gör många hembesök. Fråga från Lennart Edbom Jag fick ett samtal från en man vars mor hade gått bort i dagarna. Modern var född Han undrade om det är så att man prioriterar ner vården och insatserna när patienten är så pass gammal? Svar från Susanne Bergendahl Glas Sjukvården ska sätta in rätt resurser beroende på vilken individ det är så söker vård, vi ska också tänka kring hur resultatet blir om vi sätter in en insats. Det är ju så att stora toraxoperationer kanske inte är aktuellt i 90-årsåldern, det tror jag att vi alla förstår. Är man över 90 år så kanske man inte bedöms klara av den rehabilitering som följer på till exempelvis en avancerad hjärtoperation. Största focus i det fallet ligger på att lindra lidande i form av smärta och ångest. Man tittar absolut inte på vilket datum patienten är född och gör bedöminingen utifrån det, utan man gör bedömningen utifrån patientens möjligheter att klara av exempelvis en operation. Det handlar om att göra rätt saker för just den individen, vården ska skräddarsys och omsorg ska alla ha. KPR 10 Rapporter och frågor från föreningar, nämnder och åhörare Återrapportering från möte angående föreningsbidragen Bengt Ericsson informerar om att gruppen som arbetar med hur föreningsbidragen ska se ut i framtiden träffats vid två tillfällen. Bengt Ericsson och Hans Andersson lämnar förslag på två möjliga datum för ett avslutande möte. Mötet bestämdes till 4 juni 2014, kl Information om nya badhuset, bildspel och inspelning med Marie-Louise Asp och Jesper Stavre Rådet bjöd in Marie-Louise Asp och Jesper Stavre till dagens sammanträde för att informera om det nya badhuset. Dessvärre kunde ingen av dem närvara men på Kommunala Handikapprådets (KHR) sammanträde den 23 april 2014 visade Marie-Louise Asp och Jesper Stavre ett bildspel och berättade ingående om det

10 20 maj (23) nya badhuset. Detta spelades in och denna inspelning och bildspelet fick deltagarna i dagens Råd ta del av. Under inspelningen ställer några av KHRs deltagare frågor som också kommer att redovisas i protokollet. Marie-Louise Asp, avdelningschef för badverksamheten inom Kultur och fritid i Norrtälje kommun och verksamhetsansvarig för nya badhuset och Jesper Stavre, projektledare för badhusbygget på kommunens fastighetsavdelning. Marie-Louise Asp visar ett bildspel med 23 bilder från badhuset, bilderna är tagna i mitten på april Bildspel, bilaga 2 Bild 1. Presentationen startar utomhus med entrén som är jättesnygg, med en träpanel och gult runt fönster och dörrar. Jesper Stavre berättar att det kommer att finnas fyra parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd i anslutning till entrén. I entrén finns en hiss upp till själva receptionen. I och med att badhuset ligger lite högt så kommer det att vara en gångväg av serpentintyp, för att klara tillgänglighetskraven, från parkeringen. Bild 2. Marie-Louise Asp fortsätter, nere i entrén finns en handikapptoalett. Här kommer vi upp för trappan till receptionen. Receptionen är inte färdigbyggd än men när den blir färdig kommer det att vara en platsbyggd reception. Utsikten från receptionen är mot Sportcentrum. Genom dörren man ser längst bak i bilden kommer man in till omklädningsrummen. Jesper Stavre fyller i att även i på receptionsplanet finns en handikapptoalett. Fråga från Hans Andersson Vad det är som finns i bottenplanet utöver själva ingången. Svar från Marie-Louise Asp Det är ingångspassage för besökare, personalutrymmen och teknikutrymmen. Nästan hela bottenplanet består av teknikutrymmen, det är utjämningstankar, reningsburkar och ventilation. Kommentar från Jesper Stavre I själva ingångspassagen kommer att finnas soffor så att man kan sitta och vänta på t ex. färdtjänst. Marie-Louise Asp fortsätter I entrén, innan man tar sig in till omklädningsrummen kommer man att passera ett supermodernt inpasseringssystem med spärrar. Man blippar in sig med ett armband och det finns även handikappingångar. Bild 3. Nu kommer vi till omklädningsrummen, dam och herr är identiskt lika. På de uppbyggda fundamenten som syns på bilden kommer skåpen att stå. Omklädningsrummen är indelade i tre olika u-formationer med skåp runt. Jesper Stavre fyller i att, till varje omklädningsrum finns det en handkapptoalett och det finns också två gruppomklädningsrum som kan användas om man kommer i grupp eller vill byta om avskilt. Det finns också ett handikappanpassat omklädningsrum som ligger i anslutning till bassänghallen. Detta omklädningsrum är tänkt till de som har ledsagare eller behöver byta om enskilt. Fråga från Hans Andersson

11 20 maj (23) Visst finns det möjlighet att byta om för den som har personlig assistent eller har annan religiös livsåskådning som gör att man inte kan visa sig naken för andra. Det är inte alltid så att assistent är av samma kön som brukaren. Svar från Mare-Louise Asp Absolut, det stämmer bra. Bild 4. Innan vi kommer in i själva duschrummet passerar vi ett förrum där det kommer att finnas en soffa och möjlighet att hänga handdukar. Här är det stort och brett så att man kan komma in med rullstol. Bild 5. I duschutrymmet finns också ett större duschrum där man kommer att kunna duscha avskilt för den som har de behoven. Har man med sig ledsagare så är det gott om plats i detta utrymme. Bild 6. Då har vi passerat duschrummet och är rena och fina. Nu kommer vi till vår rekreationsavdelning där vår fina rekreationsbassäng finns. Den är fantastiskt fin i grön mosaik. Jesper Stavre informerar om tillgänglighetsanpassningen i rekreationsbassängen. Till den här bassängen och flera av de andra bassängerna, har vi gjort ett fäste i golvet som används till en flyttbar lift som möjliggör, att den som behöver kan få hjälp ner och upp ur flera av bassängerna. Just den här bassängen är en upplevelsebassäng där det kommer att vara fontäner och bubblor. Bild 7. Ytterligare en bild från en annan vinkel visas. I några av sittbänkarna finns det ryggmassage. Fråga från Hans Andersson Hur många grader är det i den bassängen? Svar från Marie-Louise Asp Den bassängen håller 30 grader och utsikten från badhuset är helt makalös. Man ser ut över hela Norrtälje. Bild 8. Marie-Louise Asp berättar att vid sidan av rekreationsbassängen finns en bubbelpool med sittplatser för 6-7 personer. Bubbelpolen kommer att hålla 34 grader. Jesper Stavre fyller i att det är en ordinär bubbelpool med massagefunktioner, även vid denna är det anpassat för den flyttbara liften. Bild 9. Marie-Louise Asp visar en bild på Lillpoolen som ligger i samma område som rekreationsbassängen. Lillpoolen är en 64 m 2 stor upplevelsebassäng för de minsta med ruschkanor, vattenkanoner och vattenpumpar. Bild 10. Intill upplevelsebassängen för de minsta finns landningen för vattenruschbanan, Magic eye. Bild 11. Man håller på att montera Magic eye nu och Marie-Louise Asp har tagit en bild inifrån badhuset så att man ser hur den kommer att se ut. Ruschbanan är 95 meter lång och man kommer att åka på ringar eller mattor.

12 20 maj (23) Bild 12. Nu har vi kommit till en bild i själva vattentornet. I tornet finns en trappa upp till starten av vattenruschbanan, under trappavsatsen blir det en klättervägg. Här finns också en hoppavsats så att man kan hoppa ner i en 3,5 meter djup bassäng. Denna avsats ligger avskilt och man når den via två trappor. Fråga från Lars Eklund Har man någon annan stans i landet valt att nyttja ett gammalt vattentorn på det här viset? Svar från Marie-Louise Asp Nej vi är helt unika. Jesper Stavre berättar att man har försökt samla upplevelsebassängerna i samma utrymme. Det är de bassängerna där ljudnivån är högre. Tyvärr är den delen av badhuset i vattentornet inte tillgänglighetsanpassad. Detta har att göra med att man inte får använda en hiss som utrymningsväg vid t ex brand. Bild 13. Nästa bild är tagen uppifrån trappan för att visa hur färgsättningen ser ut. Det är fina gula väggar och gröna dörrar. Mycket varma fina färger och utsikt över den stora motionsbassängen. Bild 14. På bilden av motionsbassängen kan ni se hur djup den är, den är 3,5 meter djup på den djupaste delen. Montering av startpallar pågår just nu. Det finns inga hoppavsatser i motionsbassängen, hoppa får man göra från hoppavsatsen i vattentornet. Jesper Stavre berättar att det handlar om säkerhetsavstånden uppåt. För en vanlig så kallad svikt är säkerhetsavståndet 3,5 meter upp till tak. Av kostnads- och byggtekniska skäl valde man bort svikthoppet i denna bassäng. Marie-Louise påpekar att i verksamhetssynpunkt är det bra att skilja på aktiviteterna också. Den djupa delen av motionsbassängen är anpassad i storlek så att man kan spela undervattensrubgy i den. Det finns utrymme för en hel spelplan. Bild 15. Marie-Louise visar en ytterligare en bild där man ser hur bred och fin motionsbassängen är. Motionsbassängen är 20,5 meter bred och 25 meter lång. Bild 16 och 17. Bassängen är inte beklädd med kakel och klinker utan med en PVC-duk, en så kallad Liner. I motionsbassängen kommer det att finnas en tillgänglighetsanpassad nedgång. Bild 18. Denna bild visar en del av relaxavdelningen. Bastun som ännu inte fått några lavar. Det är en jättestor bastu med fönster och utsikt ner över staden. Bild 19. Man håller på att montera ett ångbad, en fuktigare typ av bastu. Bild 20. I relaxavdelningen finns också en varmpool som är 6x3m, också den med utsikt över staden. Jesper Stavre berättar att även i denna bassäng har man möjlighet att använda den flyttbara liften. Fråga från åhörare Vad är det för temperatur på varmpoolen?

13 20 maj (23) Svar från Marie-Louise Asp Det är 37 grader varmt. Marie-Louise Asp fortsätter, här på utsidan kommer det att finnas en terrass, som nås via relaxavdelningen, där man kan sitta ute och fika. Fråga från Britt-Inger Halvorsen Hur stor är varmpoolen? Svar från Jesper Stavre Varmpoolen är 6-7 meter lång, denna pool har sittbänkar. Bild 21. Marie-Louise Asp visar nu en bild på den höj och sänkbara rehabbassängen. Man kan få ett djup på mellan 0 1,80 m djup. På sidan finns ett lyftbord för tillgängligheten. Från denna bassäng har man utsikt över Sportcentrum. Den här bassängen är vi extra glada över, med det lite varmare vattnet och anpassningsbart djup. Kommentar från Hans Andersson Vad jag har hört så har vissa grupper behov av olika djup på vattnet. Svar från Marie-Louise Ja och det gäller även för simundervisningen, där vi tidigare fått säga nej till barn som är yngre än 5 år då de inte bottnat i bassängen. Nu finns en annan möjlighet. Denna bassäng kommer att ha en temperatur på mellan grader. Bild 22. Marie-Louise Asp visar en bild på hur det ser ut i reningshallen. Den är tagen för ungefär en månad sen så det är mer som är klart idag. Bild 23. Sista bilden är på gamla badhuset och Marie-Louise Asp får medhåll av Hans Andersson när hon säger att det känns sorgligt att detta badhus har tjänat ut. Marie-Louise uppmanar alla att komma och fika med badhuspersonalen fredag den 13 juni då det är avslutning i gamla badhuset. Fråga från Maud Sjöblom Vad gör man med konstverket på gamla badhusets fasad? Svar från Marie-Louise Asp Konsthallen har ansvar för att montera ner konstverket som är skapat av Alf Olsson. Konstverket passar inte in och får heller inte plats på nya badhuset. Fråga från Nann Palmgren Varför ska gamla badhuset rivas? Svar från Marie-Louise Asp Badhuset har tjänat ut sedan 20 år tillbaka. Följdfråga från Nann Palmgren Kan man inte göra något annat med huset även om det inte duger till badhus? Svar från Marie-Louise Asp Nej, huset är i väldigt dåligt skick att det skulle kosta ofantligt mycket pengar att iordningställa det. Källaren ligger under grundvattennivån och varje vår när Norrtäljeån stiger, tränger vatten in i huset. Badhuset är 56 år gammalt. Det finns ett ännu äldre badhus i kommunen, badhuset i Hallstavik är byggt 1939.

14 20 maj (23) Fråga från Hans Andersson En fråga som dyker upp, är om rehabbassängen kommer att vara bokningsbar för föreningar på samma sätt som bassängen på ROS. Svar från Marie-Louise Asp Jag har anställt en enhetschef till nya badhuset som heter Mikael Olausson. Mikael Olausson kommer från badvärlden i Stockholm, han tillträder 15 juli. Vi kommer att träffas och diskutera hur verksamheten ska se ut i nya badhuset. Den 8 maj kommer öppettiderna att tas av Kultur- och fritidsnämnden. Rehabbassängen är inte tänkt att ersätta bassängen på ROS. Det är en undervisnings- och rehabbassäng och det kommer att vara många som trängs om tiderna i den. Vi har ju också ett intäcktskrav på oss, att vi får budgeten att gå runt. Rehabbassängen kommer att gå för fullt och det kommer säkert att gå att boka tider, men där är vi inte än. Första månaderna kommer badet bara att vara helt öppet så att alla får bada innan man sätter badtiderna för de olika bassängerna. Kommentar från Hans Andersson Det är väl just det höj och sänkbara golvet som lockar föreningarna. En del har ju sådana skador att behov av viss vattennivå finns. Slut på inspelningen Kommentar från Bengt Ericsson Bengt Ericsson informerar om att invigning av nya badhuset kommer att bli den 30 augusti Priset för bad kommer att höjas något i nya badhuset. Den 3 juni kommer badpriserna att tas i Kultur- och Fritidsnämnden. Fråga från Alf Sandqvist Kommer det att arrangeras simtävlingar i nya badhuset? Svar från Bengt Eriksson Det kommer man säkert att göra. KPR 11 Aktuell info från Sjukvårds- och omsorgskontoret Information om Attendos nya äldreboenden Anna Johansson berättar att de i fredags den 16 maj öppnade nya äldreboendet i Solbacka strand. Våra första boende kommer den 22 maj, det är nu på torsdag. Solbacka strand heter det i folkmun men på Attendo har vi döpt boendet till Maria Winkvist väg. Alla boenden som byggs i egen regi hos Attendo får sina namn efter gatunamnet där boendet är beläget. Det nya boendet i Färsna heter Balders båge. Utöver dessa nya boenden så har Attendo också Vårdbo som väl alla känner till. Vårdbo har drivits utav Attendo sedan Maria Winkvist i Solbacka Strand är ett livsstilsboende. Det är det första i sitt slag i region Stockholm/Gotland som Norrtälje tillhör. Livsstilsboende innebär för Norrtäljes del att vi kommer att inrikta oss på sport och spa. Det finns en spaavdelning som alla våra boende kan utnyttja. Det finns nio stycken lägenheter på varje avdelning, det finns totalt sex avdelningar. Det är två somatiska avdelningar, för dem som har en kroppslig sjukdom och fyra avdelningar för

15 20 maj (23) personer med demens. Totalt kommer det att vara 54 boende på äldreboendet. Det nya boendet i Färsna kommer också att ha 54 platser men där är inriktningen utevistelse och trädgård. De första som kommer att flytta in på Maria Winkvist är de som tidigare bott på Nysättrahemmet, de flyttar in nu på torsdag och fredag. Kommentar från Hans Andersson Anledningen till att de flyttar är att Nysättra hemmet inte uppfyller de moderna kraven på äldreboenden. Kommentar från Anna Johansson Nysättrahemmet har hittills gått på dispens från dessa regler. All personal som arbetat i Nysättra har valt att flytta med till Maria Winkvist vilket innebär att alla boende har kvar sina kontaktpersoner och känner sin personal väl. Anna Johansson berättar att Attendo är uppdelat i tre delar, individ och familj, LSS och äldreomsorg. Attendo har totalt medarbetare varav i äldreomsorgen, resterande arbetar inom Individ och familj samt LSS. Attendo startade Fråga från Hans Andersson Man brukar ju alltid när det gäller barnomsorg, skola och boenden diskutera vilka som är ägare. Det har ju handlat en del om riskkapitalister. Vad heter era ägare? Svar från Anna Johansson Av våra ägare så är det 74 % som är riskkapitalbolag, 14 % ägs av personalen, 4 % av företag i Finland och 6 % av ett danskt bolag. Attendo har också verksamhet i Danmark, Finland och Norge. Kommentar från Hans Andersson TioHundra har ju berättat om sitt arbete med vård- och omsorgskedjor. Tanken med Tiohundraprojektet är att vård och omsorg hänger ihop med akutsjukvård, primärvård, äldreboenden och även i ordinärt boende med hemtjänst i vårdkedjorna. Attendo har äldreboenden men ni har också hemsjukvård, hemrehabilitering och hemtjänst. Det ni inte har i kedjan är ju primärvård och akutsjukhus, det är ju viktigt att man när man etablerar sig ser till att ha goda kontakter med dessa så att vården hänger ihop. Bengt Ericsson ställer en fråga till Kerstin Söderqvist Om man nu är i behov av att flytta in på ett äldreboende och jag vill till ett speciellt boende typ Maria Winkvist, vem fattar beslut om vart jag får komma? Samtliga platser är väl biståndsbedömda, är det inte så? Svar från Kerstin Söderqvist När man gör en ansökan om att få bo på ett äldreboende, uttrycker man att man t.ex. vill bo på Maria Winkvist och då noterar handläggaren det. Sen tittar handläggaren på hur akut behovet av boende är och om det finns plats på boendet man önskar. Skulle det vara så att det inte finns en ledig plats och den sökande inte kan vänta, för att behovet är akut, ställer handläggaren en motfråga. Det är fullt på Maria Winkvist just nu, kan du tänka dig att bo på t.ex. Vårdbo där det finns plats? I det läget kan man tacka ja till platsen på Vårbo, men ställa sig i kö för en flytt till Maria Winkvist så fort det blir en plats ledig. Är det inte akut kan

16 20 maj (23) man ju avvakta en ledig plats och flytta direkt till det boende som man önskar. Biståndahanläggaren tillmötesgår den boendes önskemål i största möjliga mån. Fråga från Gertrud Svensson Du sa att all personal från Nysättrahemmet följer med men vad är det mer för personal du talar om? Svar från Anna Johansson Övrig personal håller vi på att rekrytera just nu. Följdfråga från Gertrud Svensson Så det är inget annat boende som ska läggas ner? Svar från Anna Johansson Nej, det är det inte. Det är nyrekrytering av personal. Anna Johansson bjuder in alla till invigningen den 9 juni, då kan ni komma och se våra fina ljusa lokaler och vår fina spaanläggning. Det är en fantastisk arbetsmiljö för vår personal. Det är enorm skillnad mot lokalerna i Nysättra där personalen länge arbetat i undermåliga icke ändamålsenliga lokaler under mycket lång tid. Fråga från Gunnar Marstorp Många människor har behov av kultur även när de blir äldre, vad gör ni på Maria Winkvist för att det ska bli ett bra kulturutbud? Svar från Anna Johansson Det finns ett konceptboende till inom Attendo och det är just kultur och nöje men det finns inte i Norrtälje. Stockholms Läns Landsting (SLL) har ett koncept som heter Kultur i vården som vi prenumererar på. Därifrån kommer olika kulturarbetare ut till boendena och servar med kultur. Utöver det bjuder vi in till boendets egna aktiviteter med musik, högläsning och föreläsningar. Kommentar från Bengt Ericsson Kultur i vården har ett helt fantastiskt utbud, det finns en hel tjock katalog som man kan välja ur och det är upp till varje boende att ta till vara detta. Sen har vi ju Sparbanken som bidrar med pengar till lokala musikgrupper så att de kan uppträda på olika äldreboenden. Det gäller att man har evenemangsansvariga på varje boende. Kommentar från Anna Johansson Man ska inte heller underskatta dem som bor hos oss. Vi har haft ett konst och kulturråd där många pensionärer varit med och de har egna erfarenheter och ger förslag på utbud för det kommande halvåret. Vi som personal kan ju hitta på en hel del men måste vara lyhörda för vad just den grupp av boende som bor hos oss vill ha när det gäller kultur. Kommentar från Bengt Ericsson I förändringen av museet så kommer det att finnas möjlighet att låna en ambulerande utställning till boendena. Det kan vara gamla ting från skepp eller jordbruk m.m På Vårdbo har man byggt upp en lanthandel. Kommentar från Hans Andersson Jag vet inte hur det är idag när det gäller kultur i de förfrågningsunderlag (avtal)

17 20 maj (23) som finns när det gäller äldreboenden. Jag tar på mig att kontrollera vad som står i avtalen rörande kultur. Det är en viktig fråga. Fråga från Lennart Edbom Det är ju val snart, om det blir ändringar i styret, vad händer då? En del säger ju att det inte ska finnas några privata företagare osv. vad händer då med Attendo care? Svar från Anna Johansson Ja, det är nog många som funderar över det och om man ska hårddra så blir det arbetslösa. Kommentar från Bengt Ericsson Den frågan ska ställas till Hans Andersson och mig. Verksamheterna kommer att bli kvar. Svar från Hans Andersson De blir inte arbetslösa men de kan få byta arbetsgivare. Diskussionen som förs handlar om att man ska förbjuda för stora vinster och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheter och löneutrymme för personalen. Det ser jag som fördelen med mångfald, att ett kvinnodominerat yrke med flera arbetsgivare ger möjlighet till lönekonkurens. Kommentar från Anna Johansson Det är ju vinsten ni nu ser resultatet av här i Norrtälje. De båda boendena i Färsna och Solbacka Strand hade aldrig kunnat byggas om man inte återinvesterat vinster från verksamheten. Kommentar från Hans Andersson Det förstår ju alla, att man måste ha lite vinst. Diskussionen har ju handlat om företag som tar på sig uppdrag, som man sen inte fullföljer för att man ska få så stor vinster som möjligt, det är bedrägligt beteende. Kommentar från Anna Johansson Men här i Norrtälje har man en väldigt bra egenkontroll som kvalitetsutvecklarna på Sjukvårds- och omsorgskontoret följer upp. Kommentar från Hans Andersson För två år sedan tog vi i Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslut om att vi innan sjösättningen av LOVen så ska vi ha en bra kvalitetsuppföljning och det har vi. Fråga från Jussi Böök Hur är det med det finska språket på Attendo? Det finns ca finländare över 65 år boende i kommunen. De har ingen möjlighet att välja finskspråkigt boende. Har ni tänkt på detta? Svar från Anna Johansson Ja det har vi, det finns ju ganska många finsktalade i kommunen så nu har vi två finsktalande personal på väg in och fyra som redan är anställda. De kommer att placeras på samma avdelning.

18 20 maj (23) Fråga från Gertrud Svensson Är det egna matlagningskök på de här boendena? Svar från Anna Johansson Maria Winkvist har ett kök på varje våning men till skillnad från Vårdbo som har matlust tema och lagar maten från grunden tar vi kött och fisk från Dafgård. Potatis, ris och sallad lagar vi själva på varje våning. Vi har hittat en medelväg, den tid vi har över ska vi lägga på spaavdelningen så att personalen kan vara med i verksamheten när de boende bastar och badar i badkar. Personalen kan också ge lite taktil stimulering och massage. Följdfråga från Gertrud Svensson Så det blir ingen närproducerad mat? Svar från Anna Johansson Vi köper närproducerat så långt det är möjligt och Martin & Servera som vi handlar från gör inköp regionalt och jag vet att de har köpt Anjous potatis till Nysättra. Kommentar från Hans Andersson Har ni noterat invigningen av Maria Winkvist den 9 juni? Maria Winkvist, var det någon känd skådis det? Svar från Anna Johansson Nej, Maria Winkvist bodde på och drev Emausgården Maria Winkvist tog där hand om fallna kvinnor och kvinnor som hade skaffat barn utanför äktenskapet. Hon fostrade kvinnorna i kristen anda och slussade sedan ut kvinnorna och deras barn i samhället. Äldreboendet kommer att bära det namnet med den äran. Anhörigcentret på ROS Kerstin Söderqvist informerar om att Anhörigcentret är färdigställt i lokalerna på ROS. På samma avdelning finns biståndshandläggarna, det är halva SOL-teamet, de två färdtjänstutredarna och sex personer på Anhörigsstödet som sen i slutet av april sitter tillsammans på plan 3. Kom och hälsa på oss och slussa gärna era kontakter, så att de hittar till oss. Anhörigcenteret kommer att ha öppet två dagar i veckan från och med i höst. Kerstin Söderqvist presenterar en av sina medarbetare, Eva Jansson som arbetar som anhörigstödjare. Eva Jansson berättar att hon arbetar i områdena Hallstavik, Herräng, Skebo, Ununge, bort mot Rimbo och inne i Norrtälje. Det här med landsbygden är väldigt viktigt i anhörigperspektivets synvikel, att få stöd och råd så att man kan bo kvar med sin närstående om man vill. Kerstin Söderqvist är glad över att kunna berätta att man har hittat lokaler i Hallstavik och Rimbo för anhörigstödsverksamheten. I Hallstavik är det ett samarbete med TioHundra. Anhörigstödet får låna en del av Valens lokaler en dag i veckan. I Rimbo får man låna Svenska kyrkans lokal Vibygården en dag i veckan.

19 20 maj (23) Lärande nätverk Det pågår ett nationellt arbete med lärande nätverk, som vi i Norrtälje har deltagit i, med inriktning att implementera Anhörigstödet så att det hamnar på alla verksamheter inom kommun och landsting. Tio personer från olika verksamheter har för Norrtäljes del deltagit i nätverket. Tillsammans har man diskuterat olika frågeställningar och skickat in resultatet till Nationellt Kunskapscenter Anhöriga, NKA, som ligger i Kalmar. Ett antal forskare kommer att sammanställa alla anteckningar som man fått in, från de nio olika kommunerna runt om i landet, till en rapport. Sammanlagt rör det sig om 100 olika lärande nätverk. Anhörigfrågorna har hamnat i blickfånget och man undersöker vad som måste göras framöver. Rapport från Riksrevisionen angående stödet till anhöriga som vårdar närstående Kerstin Söderquist berättar att det kommit en alldeles rykande färsk rapport från riksrevisonsverket (RSV) som intresserat sig för anhörigstödsfrågor. I juli 2013 informerade RSV om att man skulle granska systemet kring anhörigvårdarna. I granskningen tittade man på följande: om systemet hos aktörer, regelverk och institutioner är utformat så att det upplevs som frivilligt. om anhörigstödet bidrar till att anhöriga upplever att de får den avlastning och hjälp de behöver. om systemet är utformat och organiserat så att anhörigstödet tillgodoses på ett liknande sätt. Rapporten är på 100 sidor men Kerstin Söderquist lämnar en sammanfattning på två sidor, bilaga 2 RSVs granskning visar att kommunerna inte gjort tillräckligt. I Norrtälje kommun har vi fått 4 miljoner till anhörigstöd, 30 kronor per invånare 65 år och äldre samt ytterligare 30 kr per invånare i tre års tid. Under Kerstin Söderquists tid inom anhörigstödet har kommunen fått totalt miljoner kronor. Det är öronmärkta pengar, vilket är ovanligt säger Kerstin Söderquist. Förra året gjordes en skärpning av lagen. Lagtexten ändrades från att kommunerna bör hjälpa och stötta anhöriga till att kommunerna skall hjälpa och stötta anhöriga. RSV menar att ytterligare åtgärder behövs, kommunerna måste underlätta för anhörigvårdaren, som tar på sig ett större ansvar än man egentligen vill, på grund av brister i vård och omsorg. RSV anser att stödet måste bli mer individanpassat och flexibelt. De flesta kommuner riktar anhörigstödet mot äldre, men i Norrtälje arbetar vi även mot yngre, även om det arbetet inte har gett så stor framgång än. Den största gruppen anhörigvårdare är i arbetsför ålder, mellan år. Vi har väldigt många barn med ADHD och Asperger i vår kommun, dessa behöver stor hjälp. RSV rekommenderar Regeringen att överväga att förtydliga socialtjänstlagen ytterligare. Anpassa socialförsäkringssystemet så att det finns möjlighet till ersättning i form av VAF, vård av förälder.

20 20 maj (23) KPR 12 Tillgängligheten i kommunens växel Hans Andersson har tidigare talat om tillgängligheten i kommunens växel. Det finns inget knappval för sjukvård och omsorg utan det faller under knappen för övrigt. Det finns specifika knappval för renhållning och förskola och annat men inget för vård och omsorg. Hans Andersson anser att om man är äldre eller man behöver färdtjänst så ska det finnas ett knappval för vård och omsorg så att det blir enklare att komma rätt. Kommunala Handikapprådet har gett Hans Andersson i uppdrag att författa en skrivelse till Kommunstyrelsen angående tillgängligheten i kommunväxeln för vård och omsorgsfrågor. Hans Andersson har avvaktat Kommunala Pensionärsrådet för att höra om även KPR vill stå bakom skrivelsen. Kommunala Pensionärsrådet beslutar: att ge Hans Andersson i uppdrag att författa en skrivelse till Kommunstyrelsen angående tillgängligheten i kommunväxeln. Sjuk- och omvårdnadsfrågor måste få ett eget knappval. KPR 13 Övriga frågor Föreläsningen i höst På det gemensamma rådet i december framfördes önskemål om att arrangera en föreläsning i Norrtälje med docent Jonas Persson. Föreläsningen handlar om vad som händer i hjärnan när man åldras. Kerstin Stambert fick i uppdrag att undersöka om det var möjligt. Föreläsningen kommer till Norrtälje i september. Inbjudan har skickats ut tillsammans med kallelsen till detta sammanträde. Vi har 200 platser i Aula Havet. Bjud in era föreningsmedlemar men påminn om att man måste boka plats på föreläsningen som är gratis. OBS! Inga förrättningsarvoden kommer att utgå för föreläsningen! Fråga från Sune Alm Vi antog ett reglemente för Kommunala Pensionärsrådet för mer än ett år sedan. Detta reglemente togs också av Tiohundranämnden men sen stannade det i Kommunstyrelsen. Var är det idag, hamnade det i papperskorgen? Svar från Hans Andersson Det ligger och avvaktar till valet. Vi ska ju också byta namn på Handikapprådet för det är ju inte modernt. Det nya namnet som föreslagits är Funktionshinderrådet. Vi har sagt att vi gör justeringarna efter mandatperioden och så tar nya fullmäktige beslut om reglementen, så ändrar man efter dem.

21 20 maj (23) Hans Andersson vill också nämna att nästa Pensionärsråd är den 16 oktober, det är efter valet, men den här besättningen sitter kvar hela året ut. Fråga från Gabrielle Wiberg Gabriella Wiberg har med sig en fråga till Rådet idag. Det gäller Träffpunkterna och vem som är ansvarig för dem och vad kostar Träffpunkternas hyror per år? Svar från Hans Andersson Huvudmannen är Sjukvårds- och omsorgskontoret. Tomas Sjöberg är chef och Monica Henriksson är ansvarig för verksamheten. Vad hyran är per år vet inte Hans Andersson men lovar att han ska ta reda på det. Fråga från Gertrud Svensson Jag skulle vilja fråga om Hälsans stig. Det ska finnas någon som har titeln Folkhälsoansvarig i kommunen, vet ni vem som är det? Svar från Kerstin Stambert Vi hade tidigare en Folkhälsoansvarig hos oss på Sjukvårds- och omsorgskontoret, hon hette Madeleine Larsson. Madeleine Larsson är tyvärr inte kvar längre och vem som har det ansvaret efter henne vet jag inte. Kommentar från Hans Andersson Det är en väldigt viktig fråga som dessutom är kommunövergripande. Vi tar med oss den frågan. Kerstin Stambert lovar att ta reda på vem som är ansvarig och skriva in det i protokollet. Svar på frågan Marit Nilsson som arbetar på Beställaravdelningen har ansvar för att bevaka frågan. I alla avtal skrivs friskvård in enligt Britt Stålhandske, chef för Beställaravdelningen. Rapport från samverkansrådet för Kommunala Pensionärsråden och programberedningen för äldre och multisjuka Hans Andersson informerar om att han tillsammans med Kerstin Stambert och Kurt Wahlgren skulle åka in till Samverkansråd för Kommunala Pensionärsråden. Kurt Wahlgren fick förhinder men Hans Andersson och Kerstin Stambert åkte in till Stockholm för att delta på samverkansrådet. Det var en träff för de samlade Pensionärsråden i länet och det som togs upp hade mycket fokus på Sköra äldre. Det handlade om direktinläggningar som Susanne Bergendahl Glas har berättat om. Om man är mångbesökare så kan man istället för att åka till akuten åka direkt till en avdelning för inläggning. Kommentar från Kerstin Stambert Hans, vi måste väl säga att när vi satt på samverkansrådet och lyssnade så kände vi oss stolta över att vi kom från Norrtälje. Norrtälje har kommit långt i dessa frågor om man jämför med övriga länet. Det låter som att vi ligger i framkant i

22 20 maj (23) dessa arbeten. Det som övriga håller på och ska starta upp har vi redan sjösatt och arbetar med i skarpt läge. Kommentar från Hans Andersson Det har ju bäring emot Tiohundraprojektet och de frågor som handlar om vårdkedjorna. På andra håll har de sjukvården för sig och den kommunala omsorgen för sig och det är arbetet med att docka ihop dessa två som pågår i övriga länet. Hans Andersson informerar om att ett annat ämne som vi fick en föredrag om var strokevård. Där fick man verkligen veta hur snabbt en person som drabbats av stroke måste komma under vård. Det var en jätteduktig föredragshållare som verkade mycket kunnig i området. Man kan då förstå att det är ännu viktigare att vi får behålla vårt akutsjukhus med de resurser som finns här. Kommentar från Gertrud Svensson Det är viktigt att man sprider kunskapen om vikten av att komma in för vård snabbt när man drabbats av stroke eller har strokeliknande symptom. Misstänker man stroke så är det minuter som gäller. Ett annat ämne som föredrogs handlade om nya Karolinska sjukhuset och vad det kommer att innebära för övriga sjukhus i länet. Det är verkligen ett jättebygge men vårdplatserna där kommer att minska. Man kommer också att bygga ut andra sjukhus och då kommer Norrtälje sjukhus att spela en stor roll. Utbyggnaden av de andra sjukhusen är positivt för Norrtälje sjukhus. Man får se vart det hamnar med Karolinska, det är ett stort bygge och miljarderna rullar. Kommentar från Kerstin Stambert Man börjar flytta in i vissa delar 2015 men bygget kommer att pågå till Att det blir mindre platser på sjukhuset trots att man bygger så stort kan kännas märkligt men det beror dels på att man bygger forsknings och utbildningsenheter men även att man bara bygger enkelrum på nya sjukhuset. Fråga från Gertrud Svensson Får man en känsla av att det kommer att bli mindre samarbete mellan Norrtälje sjukhus och Karolinska sjukhuset, att det blir Danderyds sjukhus som vi kommer att samverka med istället? Tidigare har det varit så att om det var stora operationer så hamnade man på Karolinska sjukhuset, kommer det att bli Danderyds sjukhus nu istället? Svar från Hans Andersson Nya Karolinska kommer att vara inriktat på högspecialiserad vård och forskning. Det ska vara ett av världens modernaste sjukhus när det står klart. De andra sjukhusen kommer att ta hand om övrig vård. Gratis TBE-vaccin för personer över 65 år Alf Sandqvist har lyft frågan om att Pensionärsrådet ska yrka på att det ska vara gratis TBE-vaccin för personer över 65 år om så önskas. Är det mötets mening att vi ska bifalla Alf Sandqvists önskan? Kommunala Pensionärsrådet beslutar:

23 20 maj (23) att ge Hans Andersson i uppdrag att författa en skrivelse där Kommunala Pensionärsrådet yrkar på gratis TBE-vaccin för personer över 65 år.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag 19 oktober kl.13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Eva

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 2013-03-20 1(8) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 20 mars 2013 kl. 13.00 15.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Agneta Hedberg, Vårdbolaget

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. 13 maj enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. 13 maj enligt bifogad närvarolista 1(8) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Norrtälje, Estunavägen 14 onsdag, 13 maj, 2015 kl. 13.00-16.00 enligt bifogad närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-06-09 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Gamla sjukhuset, Havsörnen Onsdagen den 9 juni 2010 kl 13.00-15.15 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-03-10 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 10 mars 2010 kl 13.00-15.15 enligt bifogad närvarolista Tomas

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1. enligt bifogad närvarolista. 29 april 2011 kommunhuset

Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1. enligt bifogad närvarolista. 29 april 2011 kommunhuset Kommunala Handikapprådet 2011-04-13 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-02-22 1 Plats och tid Hjernet, 2011-02-22 kl 9.00-10.45 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information om LOV och stimulansmedel 5 Information om arbetet med anhörigstöd

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Meddelande om avliden 3. Information från socialnämnden 6. Melanie Koren, Förenade Care 7. Monica Göransson, chef för särskilt boende 10

Meddelande om avliden 3. Information från socialnämnden 6. Melanie Koren, Förenade Care 7. Monica Göransson, chef för särskilt boende 10 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Meddelande om avliden 3 Ann-Carine Liljegren, sysselsättningshandledare 4 på särskilt boende Föregående protokoll 5 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Torsdag 20 januari 2011 kl. 13:00-15:15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 6-14

Läs mer

Anny Månsson. Mona Fransson. Anne Larsson, FUR. Mona Fransson, FUB, och Anny Månsson, PRO. Socialkontoret tisdagen den 12 mars kl. 12.10.

Anny Månsson. Mona Fransson. Anne Larsson, FUR. Mona Fransson, FUB, och Anny Månsson, PRO. Socialkontoret tisdagen den 12 mars kl. 12.10. ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Justeringens Plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Örkelljungasalen,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2014-12-09

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2014-12-09 Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-02-22 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 22 februari 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-04-17 1(6) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 17 april 2013 kl. 13.00 15.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, sekreterare Lena

Läs mer

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Anna Wahlgren, TioHundraförvaltningen. KPR 1-8. Sekreterare Göran Ohlsson ANSLAG

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Anna Wahlgren, TioHundraförvaltningen. KPR 1-8. Sekreterare Göran Ohlsson ANSLAG 08-03-05 TioHundraförvaltningen 1 Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Samlingssalen på ROS, 2008-03-05 kl. 10.00 12.20. Beslutande Enligt förteckning. Övriga deltagande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

10 december (11) Sammanträde Kommunala Pensionärsrådet och Rådet För Funktionshinder. enligt bifogad närvarolista

10 december (11) Sammanträde Kommunala Pensionärsrådet och Rådet För Funktionshinder. enligt bifogad närvarolista 10 december 2015 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Norrtälje, Estunavägen 14 torsdag, 10 december, 2015 kl. 09.00-12.20 enligt bifogad närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9. Ordförande... Justerande...

Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9. Ordförande... Justerande... 1 Plats och tid Sessionssalen Stadshuset 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson (SN) Per-Olof Graaf (KS) 6-10 Bengt Lindberg (PRO) Ingrid Lilja (PRO) Kerstin Ekvall (PRO) Britta Lundgren (SPF= Ing-Marie

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Siw Magnusson, SPF, ej tjg ers Sofie Eén, sekreterare. Britt Larsson Kommunhuset i Krokom den 15 september

Siw Magnusson, SPF, ej tjg ers Sofie Eén, sekreterare. Britt Larsson Kommunhuset i Krokom den 15 september 1(10) Plats och tid Mus-Olle, måndagen den, klockan 9.00 11.35 Beslutande Ledamöter Elisabeth Svensson, M, socialnämnden Tage Jonsson, PRO Gulli Edman, PRO Eivor Eriksson, PRO Sten-Åke Jonsson, PRO, tjg

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Arvid Nordmark, TioHundraförvaltningen Jasmina Ben Dahman, TioHundraförvaltningen Tom Grape, TioHundra AB

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Arvid Nordmark, TioHundraförvaltningen Jasmina Ben Dahman, TioHundraförvaltningen Tom Grape, TioHundra AB 08-10-08 TioHundraförvaltningen 1 Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid, Norrtäljesalen i kommunhuset, 2008-10-08 kl. 10.00 12.30. Beslutande Enligt förteckning. Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Bo Johansson (S) Äldrenämnden Jan-Eric Wildros Kommunstyrelsen Åke Olsson PRO Johnny Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-08 Kommunala Pensionärsrådet 1 Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag8 december 2010 kl 10.00-12.30 enligt bifogad

Läs mer

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset Kommunala pensionärsrådet 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunhuset, Vilundarummet, plan 8 Tisdag den 4 december 2012, klockan 9:30-12.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf Maria Fälth (KD) Nils

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson FAGERSTA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2011-02-21 Sida Plats och tid Beslutande Malmen, kl. 13.30-16.30 Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson Sune Andersson Sirkka Gillberg Matti Nokelainen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-05-31 1 (10) Plats och tid Munkberga, kl 13:00-16:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2015-06-11 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2015-06-11, kl 13 30 15 00 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Stig Danielsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Plats och tid Villan, samlingssalen kl. 14-16 Paragrafer 23-32 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (ordf. SN) Göran Blom (PRO)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-13 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdagen den 13 oktober2010 kl 13.00-15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-09-19 Plats och tid Kvillgården, fredagen den 19 september 2014 kl 09.00-12.00 Närvarande Ingbritt Loberg, ordförande Bror Josefsson

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Fredagen den 3 september 2010 kl 13.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-09 12 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl.13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Ingela Jonsson, ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Kenneth Österberg informerar 5 Förhållandena på Hällebo 6 Extra möte

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-09-15 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 15 september 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30. Kommunkontoret måndag 28 november

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30. Kommunkontoret måndag 28 november 2016-11-17 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl, (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Anneli Karlsson, sekreterare Lars-Erik Eriksson, Simhallsföreståndare, 16 Maria Björn, avdelningschef, Anneli Karlsson.

Anneli Karlsson, sekreterare Lars-Erik Eriksson, Simhallsföreståndare, 16 Maria Björn, avdelningschef, Anneli Karlsson. Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum, Skive, kl. 13.30 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Lars-Åke Wickman (PRO) Birgitta

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(10) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) (5) Plats: Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21. Närvarande:Sonja Sundell

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) (5) Plats: Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21. Närvarande:Sonja Sundell Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 091125 1 (5) Tid: 14.00 15.35 Plats: Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21 Närvarande:Sonja Sundell Ordförande Anders Zadik Vård- o Omsorgsnämnden Lisbet Nilsson Anitha Johansson

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Beslutare Plats och sammanträdestid Omsorgskontorets sammanträdesrum 20 kl. 09.00 12.00 Leif Andersson, Ordförande Sveja Filipova, Miljö- och Byggnämnden Sven Moosberg,

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-25 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt Karlsson, PRO, Åtorp: Evert Karlsson, PRO Svartå:

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Plats och tid Hjernet, 2009-11-12 kl: 09.00-10.50 Beslutande Monica Andersson (S), ordförande Bertil Nilsson, PRO Siv Eriksson, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO Pensionärsrådet Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) ande Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande Lena Jonsson (S), vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Plats Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid Kommunhuset, kommunstyrelserummet, Mora, kl 09.30-11.00 ande Bernt Persson (S), KS, ordförande Frey Sundman (SPI), KS Terje Andersson (C), KS Jaakko

Läs mer

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Kerstin Nielsson, Röda Korset Arne Jonsson, Röda Korset Eva Rutman, TioHundra AB

Karin Thalén, TioHundraförvaltningen Kerstin Nielsson, Röda Korset Arne Jonsson, Röda Korset Eva Rutman, TioHundra AB 08-05-14 TioHundraförvaltningen 1 Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid, Norrtäljesalen i kommunhuset, 2008-05-14 kl. 10.00 12.15. Beslutande Enligt förteckning. Övriga deltagande

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (5)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (5) Kommunala Pensionärsrådet 2006-09-14 1(5) Plats och tid Beslutande 2006-09-14, kl 09.30 11.00 Valsverket Kommunhuset Lilian Stenqvist, (s) ordförande Jan Friman, (s) vice ordförande Sven-Åke Lundh, SPF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Margareta Westerberg

Margareta Westerberg Sammanträdesprotokoll 2016-12-13 1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Tårtbiten på Malmen klockan 13.15-16.00 Beslutande Gunilla Sundberg, Ordförande Bo Berg, Hörselskadades Riksförbund Päivi Sulin,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer