REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial Aktuella webbadresser Sökregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166"

Transkript

1 REFERENSER OCH SÖKREGISTER Underlagsmaterial Aktuella webbadresser Sökregister

2 UNDERLAGSMATERIAL Ljungby kommun Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning, Ljungby kommun, Det goda livet i Kronoberg, diskussionsunderlag, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Uttag av befolkningsstatistik, SCB, Statistik över arbetspendling mellan kommuner, SCB, Regionalt tillväxtprogram för Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ljungbyregionen en krisregion eller dynamisk industriregion, Charlie Karlsson, Nyföretagarbarometer, Jobs and Society, Nyföretagarcentrum, Ljungby kommuns turismstrategi, Ljungby kommun, Marknadsplan för Ljungby kommun, Ljungby kommun, Naturmiljöer Berggrundskarta över Kronobergs län, Sveriges Geologiska Undersökning, Våtmarker i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Lagan vattenkontroll 2004, Lagans vattenvårdsförening, Helge å vattenkontroll 2002, Kommittén för samordnad kontroll av Helge å, Kronobergs Natur inklusive kommunkartor, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Skyddsvärda statliga skogar Götaland, Naturvårdsverkets rapport 5340,

3 Skyddsvärd natur Fågeldirektivet Rådets direktiv 79/409/EEG, Art- och habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EEG, Svenska Naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000, Naturvårdsverket Michael Löfroth, Svenska djur och växter i det europeiska nätverket Natura 2000, ArtDatabanken, SLU Uppsala, Björn Cederberg & Michael Löfroth Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, Naturvårdsverkets rapport 5185, Strandskydd, Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1, Våra stränder och bestämmelser om strandskyddet, Naturvårdsverket, Kulturmiljöer Kulturminneslagen, (SFS 1988: 950). Historia för framtiden - Kronobergsboken, Länsstyrelsen, Smålands museum och Kronobergs hembygdsförbund, Förflutet för framtiden, Karl-Johan Krantz och Eva Åman, Kulturmiljöplan för Ljungby centrum, Ljungby kommun, års fornminnesinventering i Kronobergs län Alvesta och Ljungby kommuner, Riksantikvarieämbetet och Smålands Museum Rapport 2001:3, Fossil åkermark, Riksantikvarieämbetet, Kartläggning av byggnadsinventeringar i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län,

4 Teknisk försörjning Underlagsmaterial till transportplanen , Vägverket region sydöst, Samhällsbetalda resor i Ljungby kommun, Ljungby kommun, Trafiksäkerhetsprogram för Ljungby kommun, Ljungby kommun, Energibalans Ljungby kommun 2000, Daniel Hagberg, maj Kretslopp, Ljungby kommun, Anpassningsplan för Bredemads avfallsanläggning, Ljungby kommun, Tillståndsansökan för Bredemads avfallsanläggning, Ljungby kommuns tekniska kontor, Säkerhet, miljö och hälsa Ljungby kommuns informationsplan vid svåra påfrestningar i fred och under höjd beredskap, Ljungby kommun, Handlingsprogram för Ljungby kommun enligt lag om skydd mot olyckor, Ljungby kommun, Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun, Ljungby kommun, Robusthet i den fysiska miljön, ÖCB och Boverket, Översiktlig översvämningskartering längs Lagan, SMHI och Räddningsverket, Detaljerad översvämningskartering för Ljungby stad, SMHI, Riskanalys Ljungby kraftverksdamm, Ljungby Energi, Regionala miljömål Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Mål för folkhälsan, Socialdepartementet, Proposition 2002/03:35, Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket Rapport 4918,

5 Bedömning och hantering av omgivningsbuller, Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2002/49/EG, Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer - Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod, Boverket och Naturvårdsverket m.fl Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö, Statens strålskyddsinstitut, Elektromagnetiska fält ett underlag för miljömålsarbetet om säker strålmiljö i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, remissutgåva, Mark- och Grushushållningsplan för Kronobergs län, Kommunförbundet Kronoberg, Kriterier för lokalisering av vatten lämpliga för fiskodling, Rapport 26, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Vattenbruksinstitutionen Umeå, A. Alanärä och T. Andersson, Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn, Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10. Planering för mark- och Plan- och bygglagen, (SFS 1987:10). Miljöbalken, (SFS 1998:808). En liten bok om planering, Fysisk planering, planer och lagstiftning, Ljungby kommun plankontoret, Samlad bebyggelse i Ljungby kommun, Ljungby kommun, Folkhälsa i planering, byggande och boende - Boverkets roll i folkhälsoarbetet, Boverket, Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och trygghet, Boverket m.fl., Bo Tryggt 01, Polismyndigheten, Stockholms län, Crime Prevention in the planning of housing, The crime prevention council, Denmark, Kvinnors val av boende - en studie för att öka kunskapen kring bosättningen i regionen, Annika Carlsson, Kommunförbundet Kronoberg,

6 Ljungby kommuns handikapplan , Ljungby kommun, Grönstrukturplan för Ljungby stad, Ljungby kommun, Grönstrukturplan för Lagan, Ljungby kommun, Grönstrukturplan för Lidhult, Ljungby kommun, Enklare utan hinder, Boverket, Belysningsplan för Ljungby centrum, Ljungby kommun, Rapporten Bolmen 2000 och bilagan Bebyggelse- och utvecklingsanalys, Länsstyrelserna i Kronoberg, Halland och Jönköping, Kommunerna i Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo, FN:s konvention om barnets rättigheter, FN, Beskrivning av orter och landsbygden Centrumplan, Ljungby kommun,1984. Vision Ljungby centrum 2015, Ljungby kommun, Ljungby kommuns landsbygd med orter, Landsbygdsprogram , Ljungby kommun, Uttag av befolkningsstatistik, SCB, Fördjupad översiktsplan för Ryssby, Ljungby kommun,

7 AKTUELLA WEBBADRESSER Jordbruksverket Ljungby kommun Ljungby kommuns plankontor Länsstyrelsen i Kronobergs län Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Skogsstyrelsens webbplats Smålands Museum Statens folkhälsoinstitut Statistiska centralbyrån Sveriges Geologiska Undersökning 165

8 SÖKREGISTER a sida kapitel avfallshantering teknisk försörjning avloppsvattenhantering teknisk försörjning avrinningsområden naturmiljöer b sida kapitel befolkning ljungby kommun bergtäkt mark- och beskrivning av orter och landsbygden beskrivning av orter och landsbygden biotopskyddsområden skyddsvärd natur Bolmen...87, Mark- och, Planering för markoch Bolmen Planering för mark- och buller säkerhet, miljö och hälsa bygganmälan planering för mark- och bygglov planering för mark- och bygglovsgivning planering för mark- och byggnadsminne kulturmiljöer c sida kapitel cykelvägar...55, Teknisk försörjning, Planering för mark- och d sida kapitel dagvatten teknisk försörjning deponier teknisk försörjning detaljplan planering för mark- och dricksvattenförsörjning...58, Teknisk försörjning, Planering för mark- och e sida kapitel ekologiskt särskilt känsliga områden skyddsvärd natur el...56, Teknisk försörjning, Beskrivning av orter och landsbygden energi teknisk försörjning enskilda avloppsanläggningar teknisk försörjning europabanan...55, Teknisk försörjning, Planering för mark- och f sida kapitel farligt gods säkerhet, miljö och hälsa fiske och vattenbruk mark- och fjärrvärme teknisk försörjning Flåren Planering för mark- och folkhälsomål säkerhet, miljö och hälsa fornlämningar kulturmiljöer fortsatt planarbete översiktsplanen friluftsliv mark- och fritidshusbebyggelse...94, Planering för mark- och funktionshindrade ljungby kommun Fylleån...24, Naturmiljöer, Planering för mark- och fågelskyddsområde skyddsvärd natur förorenade områden säkerhet, miljö och hälsa försurning naturmiljöer 166

9 g sida kapitel geologi naturmiljöer goda bebyggelsemiljöer planering för mark- och grustäkter mark- och vattenplanering grönstruktur planering för mark- och grönytor planering för mark- och h sida kapitel handel...16, Ljungby kommun, Beskrivning av orter och landsbygden Helge å...24, Naturmiljöer, Planering för mark- och hälsa säkerhet, miljö och hälsa i sida kapitel idrott planering för mark- och infrastruktur teknisk försörjning internationellt samarbete ljungby kommun inventering av naturområden naturmiljöer it beskrivning av orter och landsbygden j sida kapitel jordbruk mark- och järnväg...54, Teknisk försörjning, Planering för mark- och k sida kapitel kalkning naturmiljöer kollektivtrafik...55, Teknisk försörjning, Planering för mark- och kommunal mark planering för mark- och kommunens markinnehav planering för mark- och kommunikationer teknisk försörjning kulturmiljöer kulturmiljöer l sida kapitel Lagan Beskrivning av orter och landsbygden Lagaån...24, Naturmiljöer, Planering för mark- och lagstiftning planering för mark- och landsbygden med orter beskrivning av orter och landsbygden Lidhult Beskrivning av orter och landsbygden Ljungby kommun ljungby kommun Ljungby stad beskrivning av orter och landsbygden lokalisering planering för mark- och luft säkerhet, miljö och hälsa luftföroreningar säkerhet, miljö och hälsa m sida kapitel mark och mark- och master teknisk försörjning materialanvändning mark- och mellankommunala frågor planering för mark- och miljö- och hälsorisker säkerhet, miljö och hälsa miljöbalken planering för mark- och miljöfarlig verksamhet säkerhet, miljö och hälsa miljökvalitetsnormer säkerhet, miljö och hälsa miljömål säkerhet, miljö och hälsa 167

10 m forts sida kapitel Möckeln...32, 87, Skyddsvärd natur, Mark- och, Planering för mark- och mötesplatser planering för mark- och n sida kapitel natura 2000-områden Skyddsvärd natur naturmiljöer naturmiljöer naturreservat skyddsvärd natur näringsliv ljungby kommun o sida kapitel områdesbestämmelser planering för mark- och orter beskrivning av orter och landsbygden, se även Ljungby kommuns landsbygd med orter, Landsbygdsprogram p sida kapitel park planering för mark- och pendling...15, Ljungby kommun, Beskrivning av orter och landsbygden plan- och bygglagen planering för mark- och planarbetet översiktsplanen planering för mark- och planering för mark- och planläggning planering för mark- och r sida kapitel radon säkerhet, miljö och hälsa referenser referenser och sökregister rekreation planering för mark- och reningsverk teknisk försörjning riksintressen översiktsplanen riksintressen för friluftsliv mark- och riksintressen för kommunikation teknisk försörjning riksintressen för kulturmiljövård kulturmiljöer riksintressen för naturvård skyddsvärd natur riksintressen för totalförsvar säkerhet, miljö och hälsa riksintressen för vattenvård...24, Naturmiljöer, Planering för mark- och riksintressen för yrkesfiske mark- och robusthet säkerhet, miljö och hälsa Ryssby Beskrivning av orter och landsbygden s sida kapitel sjöar...25, Naturmiljöer, Planering för mark- och skogsbruk mark- och skydd av kulturmiljöer...46, Kulturmiljöer, Översiktsplanen skydd av naturmiljöer översiktsplanen skyddsvärd natur skyddsvärd natur stora opåverkade områden skyddsvärd natur strandskyddsområden skyddsvärd natur strålning säkerhet, miljö och hälsa ställningstaganden och konsekvenser översiktsplanen säkerhet och robusthet säkerhet, miljö och hälsa säkerhet, miljö och hälsa säkerhet, miljö och hälsa t sida kapitel teknisk försörjning teknisk försörjning tillgänglighet planering för mark- och tillämpning av översiktsplanen översiktsplanen 168

11 t forts sida kapitel torv...20, 78...Naturmiljöer, Mark- och torvtäkter mark- och trafik teknisk försörjning trafiksäkerhet teknisk försörjning transporter mark- och trygghet planering för mark- och turism ljungby kommun tågtrafik teknisk försörjning täkter mark- och tätorter...94, Planering för mark- och, Beskrivning av orter och landsbygden u sida kapitel underlagsmaterial referenser och sökregister ungdomar...10, 98...Ljungby kommun, Planering för mark- och utbildning ljungby kommun utbyggnadsområden beskrivning av orter och landsbygden utsläpp...25, 61...Naturmiljöer, Teknisk försörjning v sida kapitel vad händer i framtiden? översiktsplanen vatten och avlopp...58, Teknisk försörjning, Beskrivning av orter och landsbygden vattenavrinningsområde naturmiljöer vattendirektiv...26, Naturmiljöer, Planering för mark- och vattenförsörjning...58, 68...Teknisk försörjning, Säkerhet, miljö och hälsa vattenkraft teknisk försörjning vattenkvalitet teknisk försörjning vattentäkt teknisk försörjning webbadresser referenser och sökregister Vidöstern...41, 87, Skyddsvärd natur, Mark- och, Planering för mark- och vision för Ljungby kommun ljungby kommun vård och social service ljungby kommun våtmarker naturmiljöer å sida kapitel återvinning...62, 79...Teknisk försörjning, Mark- och ä sida kapitel äldre...13, Ljungby kommun, Beskrivning av orter och landsbygden ö sida kapitel översiktsplanen översiktsplanen översvämning säkerhet, miljö och hälsa övriga miljö- och hälsorisker säkerhet, miljö och hälsa övriga områdesskydd skyddsvärd natur 169