MILJÖPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN"

Transkript

1

2

3 MILJÖPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN Flik 1 Flik 2 Flik 3 Flik 4 Flik 5 Flik 6 Inledning Mark Vatten Luft Buller Miljön och vår hälsa Innehållet i denna pärm skall beskriva miljösituationen i allmänhet och i synnerhet Kiruna kommun. I slutet av varje avsnitt finns även hänvisning till litteratur för den som vill veta mer samt ordlista. Eftersom miljöplanen skall fungera som en kunskapskälla har stor vikt lagts vid att sammanställa och utvärdera lokal miljödata. I Kiruna har det ända sedan början av 1900-talet utförts naturinriktad forskning kring Abisko Naturvetenskapliga station. Forskningen av mark och vatten stannade i området men utforskningen av rymdfenomen som norrsken flyttade till IRF, Institutet för rymdforskning utanför Kiruna. Ur behovet av en bas för vidare rymdforskning och möjlighet till raketuppskjutning föddes Esrange Space Center med ett stort raketskjutfält. Redan år 1969 startade Kiruna kommuns hälsovårdsnämnd och LKAB ett samarbete med utomhusmätningar av luftkvalitet. Även Statens Naturvårdsverk var med som stöd och diskussionspartner. Mätningarna pågick under fem år och gav en bra bild av de höga stoft- och svaveldioxidhalterna som då gällde i centralorten. Senare har Kiruna som enda ort norr om Luleå deltagit kontinuerligt i luftövervakning av utomhusluften fram till år 1999.

4 Bilden visar populärversionen av den första luftundersökningen som gjordes i Kiruna. Vi denna undersökning mättes svaveldioxid och stoft i Kirunas utomhusluft.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Förord 1.2 Syfte med revideringen av miljöplan Metod 1.4 Avgränsningar 1.5 Miljöstörande verksamhet i Kiruna som kräver tillstånd eller anmälan 1.6 Hur skall tillsynen av dessa ske? 1.7 Miljöövervakningen 2 Markavsnitt 2.1 Historik 2.2 Allmänt om landskap och geologin i Kiruna 2.3 Markanvändningen 2.4 Skogen 2.5 Gruvbrytningen och stadsomvandlingen 2.6 Renskötseln 2.7 Jordbruket 2.8 Täkter 2.9 Radon 2.10 Avfall/Energi 2.10 Vill du veta mera? 2.12 Ordförklaringar 3 Vattenavsnitt 3.1 Vattnets kretslopp 3.2 Hur fungerar en sjö? 3.3 Hur fungerar bäckar och älvar?

6 3.4 Kulturpåverkan av vatten i Kiruna kommun 3.5 Försurning 3.6 Försurningssituationen i Kirunas sjöar och vattendrag 3.7 Sjöar och vattendrag Kaparasjärvi och Djupsjön 3.8 Älvarnas vattenkvalitet Luossajärvi Ala-Lombolo Torneträsk 3.9 Tungmetaller i fisk 3.10 Fiske 3.11 Avloppsrening 3.12 Gruvvatten 3.13 Dricksvatten 3.14 Vill du veta mera? 3.15 Ordförklaring 3.16 Målsättningar, åtgärder inom vattenavsnittet 4 Luftavsnitt 4.1 Allmänt om luftföroreningar 4.2 Väder och vind 4.3 Miljökvalitetsmål för luftföroreningar 4.4 Förhållandena i Kiruna kommun 4.5 Luftkvalitet runt Kiruna förr och nu 4.6 Industrins/Gruvans luftföroreningar 4.7 Trafikens luftföroreningar 4.8 Uppvärmningens luftpåverkan 4.9 Vill du veta mera? 4.10Målsättningar och åtgärder för att bibehålla och förbättra luftkvaliten i Kiruna.

7 5 Buller 5.1 Allmänt, buller som miljöstörning 5.2 Bullerkällor i Kiruna kommun 5.3 Vibrationer från gruvbrytningen 5.4 Målsättningar inom buller avsnittet 6 Miljön och vår hälsa 6.1 Ohälsa förknippad med inomhusmiljön Radon Fukt, lukt, mögel och sjuka hus Ventilation Torr luft Inomhusmiljöns hälsorisker Buller 6.2 Livsstil och hälsan 6.3 Utomhusmiljön och hälsan 6.4 Framtida hälsobefrämjande arbete 6.5 Vill du veta mera?

8 1 Inledning 1.1 Förord Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 1989 att arbetet med att upprätta en miljöplan skulle påbörjas. Planen antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöplanen har länge varit i behov av uppdatering. Miljö- och byggnämnden gav miljökontoret i uppdrag att revidera planen under Miljöplan 1992 Avsikten med nuvarande miljöplan var att få ett underlag för annan planering få in miljöaspekter i alla nämnders och styrelsers planering (förbättra miljömedvetandet hos politiker och tjänstemän) utgöra planeringsunderlag även för allmänhet, myndigheter och företag arbetet skall leda fram till ett prioriterat handlingsprogram för miljön i Kiruna det vill säga ett miljövårdsprogram För att kunna behandla alla frågor som finns inom detta breda område, som vi kallar miljö, gjordes följande indelning i detta arbete: mark luft vatten buller miljön och hälsan hos kirunaborna Miljöplanen blev en "uppslagsbok", en beskrivning av miljöförhållanden i allmänhet och i Kiruna. Varje avsnitt avslutades med en uppräkning av angelägna målsättningar och förslag på åtgärder. Programmet skrevs i pärmform för att ändringar och kompletteringar lätt skulle kunna ske. Avsikten med detta var att hålla miljövårdsprogrammet så aktuell som möjligt. -6-

9 Arbetet delades upp i två delar: Del 1 att ta fram en lägesbeskrivning av miljösituationen i Kiruna kommun och särskilt belysa de problem och konflikter som finns i Kiruna. Del 2 (efter remissomgång av Del 1) att problemen skall konkretiseras och utgöra förslag till åtgärder. Dessa kan i sin tur utgöra grund för handlingsprogrammet. Del 2 genomfördes inte. -7-

10 Rollerna inom miljövårdsarbetet Miljövårdsarbetet liksom mycket av markplaneringsfrågorna har kommit att bli en kommunal angelägenhet de senaste åren genom överföring av arbetsuppgifter och befogenheter från stat till kommun. På centralt håll har över 80 myndigheter arbetsuppgifter inom miljövård. De viktigaste är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Miljödomstolen. På regional nivå har Länsstyrelsen huvudansvaret för miljöskydd och naturvård. Miljöfrågor handläggs av länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöprövningsdelegationen hanterar vissa tillstånd enligt miljöbalken. Miljö- och byggnämnden är den lokala myndigheten inom miljöområdet och är ålagd att bevaka att den som driver miljöstörande verksamhet tar sitt ansvar för miljövården. De har dessutom ett särskilt ansvar för samarbetet med andra myndigheter och organ. Under nämnden utför miljökontoret den operativa tillsynen. Miljökontorets inriktningsmål är att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende, medverka i planeringen, samarbeta med myndigheter organisationer och enskilda samt lämna upplysningar i frågor som berör miljö och hälsoskydd. Miljövårdsarbetet i kommunen är en angelägenhet för alla förvaltningar. Kommunen är engagerade i en lång rad olika verksamheter som påverkar miljön. Avloppsanläggningar, avfallsdeponi, gator och vägar är miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Reningsverken, avfallsdeponin och Kiruna Värmeverk har villkor på hur mycket föroreningar som får släppas ut. Fastigheter kan till exempel störa med bullrande fläktar och släppa ut freon från kylanläggningar. Skötseln av kommunens mark kan innebära spridande av avloppsslam eller bekämpningsmedel. Tomtmark kan säljas till miljöstörande industri. Samtliga nämnder och styrelser skall ta ansvar för att miljövårdens intressen tillgodoses, var och en inom sitt område. Med ett bra samarbete och en väl fungerande organisation inom kommunen kan alla ge viktiga bidrag till ett miljövänligare samhälle. -8-

11 Miljö- och byggnämndens roll gentemot andra kommunala organ är främst att vara rådgivande. Miljö- och byggnämnden/miljökontoret har kunskaper som är viktiga för kommunens planering. Inspektionsverksamheten innebär ett kontinuerligt insamlande av miljöuppgifter från miljöstörande verksamheter. Även om en stor del av miljö- och byggnämndens tillsyn är riktad mot kommunens egen verksamhet är ändå det mesta av miljö- och hälsoskyddsarbetet baserat på vad som sker i hela samhället. I Kiruna är gruvindustrin, trafiken och uppvärmningen tre stora områden som påverkar miljön. I dagsläget är gruvbrytningen och den markpåverkan som sker mot centrala Kiruna det utan jämförelse största miljö- och hälsohotet. Om inte samhället och gruvbolaget klarar av att hantera denna situation är det stor risk för en repris på Malmbergsgropen även i Kiruna, vilket inte alls är önskvärt och ligger så långt från visionen långsiktigt hållbart samhälle som man kan komma. Riksdagen har satt upp 16 miljömål för Sverige där ett är God bebyggd miljö. Med den utveckling som Kiruna står inför blir detta en speciell utmaning att bygga en ny god bebyggd miljö för kirunaborna. Om samhället placeras fel blir problemen många med vibrationer, sättningar och jordskalv. Damning kan bli ett påtagligt problem från ett allt större gruvområde med ras och torrlagda vattenytor. Om förhärskande vindar dessutom ligger på från gruvområdet mot samhället så är den goda bebyggda miljön mycket svår att förverkliga. Avfallshanteringen är ett viktigt område för oss i Kiruna att ägna särskilt intresse åt. Dels tar vi emot avfall från andra kommuner och länder, dels bränns avfallet i vår stad. En hel del lokala insatser har gjorts på senare år för att minska avfallets farlighet och information om att källsortera avfallet. Miljöarbetet är här av såväl informations- som tillsynskaraktär och är riktat mot industrin, kommunen, butiksägare och enskilda Kirunabor. -9-

12 1.2 Syfte med revideringen av miljöplan 1992 Sedan miljöplanen antogs 1992 har mycket förändrats i såväl lokalsamhället som omvärlden. Arbetet med Agenda 21 har övergått till framtagande av miljömål på central, regional och lokal nivå. Miljölagstiftningen har ändrats. De så kallade verksamhetsutövarna har fått betydligt mer ansvar genom införandet av lagstadgad egenkontroll. Syftet med revideringen är att: uppdatera miljödata och fakta i planen följa upp målsättningarna i miljöplan 1992 ta fram nya lokala miljömål 1.3 Metod Befintlig miljöplan har varit grunden för arbetet. Pärm- och fliksystemet har behållits. Innehållet har reviderats med avseende på förändringar i samhället, nya tekniska system och ny kunskap. Nya undersökningar och mätningar har ersatt eller kompletterat tidigare uppgifter. Uppgifter har hämtats från erfarenhet i tillsynen, miljörapporter och liknande källor. 1.4 Avgränsningar Analysen av uppnådda resultat och arbetet med lokala miljömål är nästa steg i arbetet och kommer att påbörjas efter det att faktaunderlaget uppdaterats. Vissa kommentarer till förändringar i luft- och vattenkvalitet, till minskning av utsläpp till luft- och vatten finns med redan i denna revidering. För att få med den stora miljö- och samhällsförändringen som LKAB:s gruvbrytning medför för Kiruna C har ett nytt avsnitt skrivits under avdelningen Mark. -10-

13 1.5 Miljöstörande verksamheter i Kiruna som kräver tillstånd eller anmälan I en miljöplan är det av intresse att veta vilka verksamheter som är miljöstörande och varför. Enligt miljöbalken skall vissa verksamheter ha tillstånd innan de startar. Tillstånd lämnas av miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Anmälan om miljöstörande verksamhet görs till miljö- och byggnämnden och gäller "mindre" miljöstörande verksamheter. Här följer en lista över exempel på miljöstörande verksamheter som kräver tillstånd eller är anmälda enligt miljöbalken inom Kiruna kommun: Miljöstörande verksamhet Gruvverksamhet, Pelletstillverkning Kiirunavaara, Svappavaara Värmeverket, värmeproduktion, avfallsförbränning Avfallsdeponi Avloppsreningsverk: Kiruna, Katterjokk-Riksgränsen + ytterligare 21 mindre anmälningspliktiga verksamheter Plasttillverkning Ytbehandling Större panncentraler Vindkraft Bergtäkt, Grustäkter krossar och asfalttillverkning Flygplats Krematorium Sprängämnestillverkning Skjutbanor Motorsport, testbanor Typ av störning Luftutsläpp, process vattenutsläpp, buller, landskapsbild, markdeformation, avfall, kemikalier, Luftutsläpp, spillvattenpåverkan, buller, mark, avfallsdeponering, grundoch ytvattenpåverkan, lukt Markpåverkan, grund- och ytvattenpåverkan, buller, lukt Yt- och/eller grundvattenpåverkan, slam Luftutsläpp, kemikalier, avfall Vatten, kemikalieavfall Luftutsläpp Buller, landskapsbild Vatten, landskapsbild, buller, damm, luftpåverkan Vatten, buller, luftutsläpp Luftutsläpp Spillvattenpåverkan, risker Buller Yt- och grundvattenpåverkan, buller, luftpåverkan -11-

14 Miljöstörande verksamhet Bensinstationer Avloppsslamhantering Kemtvätt, övrig tvätthantering Slakterier Skrotverksamhet inkl bilskrotning Behandling av förorenade jordmassor Typ av störning Ytvattenpåverkan, mark, luftpåverkan, kemikalier Yt- och grundvattenpåverkan Spillvattenpåverkan, luftutsläpp, farligt avfall Yt- och grundvattenpåverkan, lukt, animaliskt avfall (slaktavfall) Yt- och grundvattenpåverkan, buller, farligt avfall Yt- och grundvattenpåverkan, farligt avfall, luftutsläpp Vissa av dessa företag är av en sådan storlek att de skall ha tillstånd för sin miljöstörande verksamhet. För andra, mindre miljöstörande företag krävs endast anmälan. Miljöbalken gäller dock för allt där luft/vatten eller mark kan påverkas negativt. Miljö- och byggnämnden har tillsyn över all miljöfarlig verksamhet utom gruvverksamheten som kontrolleras av länsstyrelsen. -12-

15 1.6 Hur ska tillsynen av dessa ske Rent praktiskt sker tillsynen genom inspektioner: där genomgång av verksamheten sker där kontroll av företagets egenkontroll sker och kontroll av att väsentliga miljöskyddsanläggningar fungerar. Inspektioner kan göras föranmälda eller oanmälda. 1.7 Miljöövervakning Allmänhetens oro och intresse för vad som sker i naturen är stort. Miljövårdande myndigheter i kommunen får ofta frågor om företeelser som kan tyda på en påverkan i naturen. Bruna barr hos tall eller gran, missbildade fiskar, illaluktande ytvatten eller algpåväxt på nät är exempel på frågor som ibland dyker upp. För att svara på dessa och många andra frågor om olika verksamheters miljöpåverkan behövs en mängd uppgifter om olika företeelser i naturen. Tillsammans med inspektionserfarenheter från miljöfarlig verksamhet kan uppgifter från miljöövervakningen ge besked om miljötillstånd och risker. Vilken miljöövervakning finns det i dag i Kiruna? Med miljöövervakning menar vi återkommande provtagning av luft, vatten, mark, växter eller djur. I första hand är det den så kallade miljövårdsfamiljen Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsens miljöavdelning och Miljö- och byggnämnden som sköter miljökontrollen, men även vissa större miljöstörande företag såsom LKAB och Värmeverket tar en del miljöprover. Dessutom finns den naturvetenskapliga stationen i Abisko sedan snart 100 år. Av nedan redovisade tabell framgår var och vad för slag av miljö -undersökningar som sker inom vår kommun. I slutet av avsnittet finns en karta som visar vilken och var regelbunden provtagning av miljön sker. -13-

16 MILJÖÖVERVAKNING I KIRUNA KOMMUN LUFT Var Vad kontrolleras Hur ofta Av vem Övrigt Esrange Ozon Sot NO och framåt. Esrange personal på uppdrag av SNV Bakgrundsstation i EMEP programmet Esrange Abisko Katterjokk Kiruna Abisko, Kiruna, Vittangi, Karesuando Nikkaluokta Nikkaluokta Palovare (söder Kuttainen) Palovare (söder Kuttainen) Abiskoområdet Årsmedelhalter i nederbörd av olika ämnen Årsmedelhalter i nederbörd av olika ämnen Strålning främst från radioaktiva ämnen på marken Strålning främst från radioaktiva ämnen på marken Strålning främst från radioaktiva ämnen på marken Halter av marknära ozon, NO2, NH3, SO2 Nederbördskemi, deposition på öppet fält och markvatten Halter av marknära ozon, NO2, NH3, SO2 Nederbördskemi, deposition på öppet fält och markvatten Många olika typer av klimat och vädermätningar Esrange personal på uppdrag av SNV Naturvetenskapens personal på uppdrag av SNV kontinuerligt Naturvetenskapens personal på uppdrag av SSI kontinuerligt Institutet för Rymdfysik på uppdrag av SSI Var 7: e månad Miljökontoret på uppdrag av SSI 1 g/mån Miljökontoret på uppdrag av Länsstyrelsen 1 g/mån Miljökontoret på uppdrag av Länsstyrelsen 1 g/mån Länsstyrelsen 1 g/mån Länsstyrelsen Abisko Naturvetenskapliga Station (ANS) Bakgrundsstation i PMK programmet Bakgrundsstation i PMK programmet En av SSI 32 fasta bakgrundsstationer Har automatlarm En av SSI 32 fasta bakgrundsstationer Har automatlarm Tillkom efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl Flera mätserier har pågått under många år och är därför extra värdefulla -14-

17 MILJÖÖVERVAKNING I KIRUNA KOMMUN VATTEN Var Vad kontrolleras Hur ofta Av vem Övrigt Torne- och Kalixälv Muonio- och Vittangiälv Vattenkemi (basprogram, metaller, miljöövervakning) 6-8 g/år Miljökontoret och LKAB på uppdrag av vattenvårdsförbundet Recipientkontroll Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund Referenssjöar (Abiskojaure, Latnajaure, Valkeajärvi, Torneträsk) Vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och provfiske 1-4 g/år Länsstyrelsen SLU är datavärd Referensvattendrag (Abiskojokk, Akkarjokk) Riksinventeringar av vattendrag Riksinventeringar av sjöar Miljömålsuppföljning (riksinventering sjöar 2006) Vattenkemi, bottenfauna 1-30 g/år Länsstyrelsen SLU är datavärd Vattenkemi 1995 och 2000 Länsstyrelsen, Naturvårdsverket SLU är datavärd Vattenkemi, spårmetaller Under 6 Länsstyrelsen SLU är datavärd år skall Naturvårdsverket Heter numera ca 180 omdrevsprogrammet sjöar provtas 2006 Länsstyrelsen SLU är datavärd Abisko-området Olika typer av grundvattenundersökningar 2 g/mån Abisko Naturvetenskapliga Station (ANS) Rakkurisystemet Vattenkemi i 4 provpunkter LKAB Resultaten presenteras i den årliga miljörapporten Luossajokksystemet Vattenkemi i 3 provpunkter LKAB Resultaten presenteras i den årliga miljörapporten -15-

18 MILJÖÖVERVAKNING I KIRUNA KOMMUN ÖVRIGT Var Vad kontrolleras Hur ofta Av vem Övrigt Abisko-området Pollenregistreringar Naturhistoriska Riksmuseet Abisko-området Fenologi, Växter på myr och i björkskog årligen Abisko Naturvetenskapliga Station (ANS) Abisko-området Insekter Umeå Universitet Abiskojaure Rensjön-Aitejokk Röding (miljögifter -muskel, metaller - lever) Renar (organiska miljögifter och metaller) årligen Årligen/vart 5:e år IVL är datavärd IVL är datavärd Rakkurisystemet Fisk, metallhalter Vart 5 år LKAB Resultaten presenteras i den årliga miljörapporten Abisko-området Klimatförändringar, Växthuseffekten årligen ANS -16-

19 -17-

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER

AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER 1 (7) AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 93. ÖVERGRIPANDE VISION FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Alla beslut skall baseras på en helhetssyn som leder till en hållbar

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Krondroppsnätet Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Resultat t o m sept 2014 Per Erik Karlsson, Gunilla Pihl Karlsson, Sofie Hellsten och Cecilia Akselsson Luftföroreningar i Värmlands län 2013/2014

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning MILJÖNÄMNDEN BUDGET OCH MED PLAN FÖR - Inledning/vision och sammanfattning Miljönämnden är kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar både förebyggande arbete i form av råd och

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad VÄRMLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL Gertrud Gybrant 2008-06-03 054-19 70 32 gertrud.gybrant@s.lst.se Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund Plats: Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c ---

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c --- Plats och tid Ören, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 13 30 15 15 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, ej 13 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Anders Eskilsson, m, tjänstgörande

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret Miljökontoret 2010-05-04 Dnr 2010-0209 Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer