En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för orebro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro."

Transkript

1 En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för orebro.se

2

3 En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget 2015 med plan för Beslutad av Kommunfullmäktige, den 18 december 2014 Ärendenummer: Ks 1196/2014

4 Innehållsförteckning Framtidsarbetet fortsätter 6 Vad innehåller detta dokument? 7 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro 8 Ett system för utvecklingsarbetet 8 Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun 8 Strategiska områden åren Strategiområde 1 Hållbar tillväxt 9 Strategiområde 2 Människors egenmakt 10 Strategiområde 3 Barns och ungas behov 10 Strategiområde 4 Trygg välfärd 11 Organisation, roller och ansvar 12 Förutsättningar för nämnderna 14 Förutsättningar för planperioden Allmänna ekonomiska förutsättningar 15 Ekonomiska förutsättningar för Örebro kommun 15 Kommunens resurser 20 Mål för god ekonomisk hushållning 20 Örebro kommuns medarbetare 20 Lokalförsörjning 22 IT-utveckling 22 Ekonomisk plan Finansiella mål för perioden Resultatbudget 25 Nya resurser Prioritering av de nya resurserna Ny hyresmodell från Investeringsprogram Barn och utbildning 30 Social välfärd 31 Samhällsbyggnad 31

5 Det kommunövergripande arbetet 35 Ett näringsliv för hållbar tillväxt 48 Arbetsmarknad 52 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun 55 Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen år Programområde Barn och utbildning 69 Programområde Social Välfärd 75 Programområde Samhällsbyggnad 83 Uppföljning och analys 91 Bilaga 1. Varianter av resultatuppföljning 93 Bilaga 2. Mätning av måluppfyllelse 94 Strategiområde 1: Hållbar tillväxt 95 Strategiområde 2: Människors egenmakt 97 Strategiområde 3: Barns och ungas behov 98 Strategiområde 4: Trygg välfärd 99 Bilaga 3. Förändring driftbudgetram 100

6 6 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Framtidsarbetet fortsätter Örebro är en kommun i stark tillväxt. Örebro växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Det här ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här, trots att världsekonomin ännu inte hämtat sig. Den tillväxt vi skapar i Örebro kommer örebroarna till del genom de satsningar vi kan göra på välfärden med de ökade skatteintäkter vi får. Örebro ska fortsätta att utvecklas där samarbete är nyckeln för att komma framåt. I alla sammanhang där vi medverkar ska Örebro kommun ha en aktiv roll. Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete som möjliggör reformer som håller mer än en mandatperiod. Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i staden som på landsbygden, med en bra servicenivå. När hela kommunen växer ökar möjligheterna att stärka välfärden och livskvaliteten för människor som bor här. Fler jobb och nya bostäder är de nycklar som behövs för att Örebro ska växa. Resultatet av tillväxten är att skolan, omsorgen, miljö- och klimatarbetet och det civila samhället kan stärkas. Vi ska hushålla med våra gemensamma resurser och kommunens verksamheter ska få långsiktiga besked för att på bästa sätt utveckla kvaliteten och innehållet. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi har en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt. Den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Örebro visar att vi har behov av att fortsatt följa upp samt vidta åtgärder som säkerställer välfärdens finansiering under perioden Under mandatperioden kommer vi att genomföra en rad politiska reformer och ambitionshöjningar. Allt kommer inte att klaras under det första året, men vi lovar att genomföra de löften som vi gett på samma sätt som vi gjorde under förra mandatperioden. Skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen växer i takt med kommunen i övrigt. I budget för 2015 läggs över 300 miljoner kronor mer på de kommunala välfärdsverksamheterna än året innan. Att kommunen kan hantera sådana volymökningar trots att världsekonomin går på sparlåga och skattetillväxten är låg det är en styrka. Det är väldigt angeläget att kommunen kan fortsätta att utveckla sin välfärd även i sämre tider. Utan en fungerande välfärd, blir vi inte en attraktiv kommun. Det är hög tid för Örebro kommun att inse att vi är på väg mot en framtid som en större stad. Fram mot år 2020 kommer vi av prognoserna att döma att vara personer i kommunen. Kommunens vision är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Det innebär att tillväxten i sig inte är självändamålet det är att människor och företag trivs och utvecklas i kommunen som är det eftersträvansvärda resultatet. För att lyckas med detta kan vi inte vila på lagrarna i budgeten för 2015 ska Örebro kommun fortsätta sitt framtidsarbete. Lena Baastad Socialdemokraterna Lennart Bondeson Kristdemokraterna Rasmus Persson Centerpartiet

7 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Vad innehåller detta dokument? Du håller nu Örebro kommuns budget för 2015 i din hand. Budgeten innehåller texter om vad den kommunala organisationen ska arbeta med under året som kommer. Längre bak i dokumentet finns också de siffror som beskriver vilka pengar som går till vad inom kommunens stora verksamhet. Sammanlagt omsätts cirka 7,3 miljarder kronor i Örebro kommun, så det är en stor verksamhet det handlar om. Inledningsvis beskrivs Örebro kommuns styrmodell, som började gälla Modellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för mandatperioden. Därefter följer genomgångar av vad som ska ske i den kommunala verksamheten under Dessa genomgångar delas upp i flera kapitel. Den kommunövergripande verksamheten, där arbetsmarknad, näringsliv och klimatarbete ingår, beskrivs för sig. Ett särskilt fokus läggs på arbetet som sker inom de kommunala bolagen, samt arbetet med kommunkoncernens upphandlingsarbete. Verksamheten inom de tre programområdena Barn och utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad redovisas därefter var för sig. Det är de tre politiska partierna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som står för utformandet av innehållet i denna budget. De partier som är i opposition i Örebro kommun skriver fram egna budgethandlingar, som ställs mot denna i samband med att budgeten behandlas i Kommunfullmäktige. Den här budgeten har inte räknat med det anslag som kan förväntas komma till kommunerna utifrån den budget som riksdagen fattar beslut om strax efter att denna är antagen. Det innebär att det kan tillkomma ekonomiska förstärkningar och uppdrag från regeringen. Om du som läser budgeten har frågor eller förslag rörande budgeten är du välkommen att ringa till kommunalrådskansliet. Ring till kommunens Servicecenter på telefonnummer och be att få tala med ett kommunalråd i kommunledningen.

8 8 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro Örebro kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet med att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur styrmodellen för Örebro under mandatperioden är utformad. Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Ett system för utvecklingsarbetet Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för perioden Varje år ska målen mätas av mot de av Kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Kommunen arbetar ständigt med att anpassa indikatorerna för vad som ska mätas och hur det mäts. Detta för att driva arbetet med att fullfölja styrmodellens intentioner på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att respektive politisk nivå, det vill säga programnämnder och driftsnämnder, gör anpassningar inom ramen för de kommunövergripande indikatorerna så att de formuleras och målsätts anpassat till respektive nämnds verksamhetsuppdrag. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftsnämnder, programnämnder och helheten. Senare i dokumentet anges vilka indikatorer som följs upp och rapporteras till Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen eller programnämnder. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun VISION FÖR ÖREBRO SKANDINAVIENS MEST ATTRAKTIVA MEDELSTORA STAD HÅLLBAR TILLVÄXT MÄNNISKORS EGENMAKT BARN OCH UNGAS BEHOV TRYGG VÄLFÄRD KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN MÅL- OCH RESULTATSTYRNING STYRELSER OCH NÄMNDER BOLAG INTERNA OCH EXTERNA VERKSAMHETER

9 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Strategiska områden åren Strategiområde 1 Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag. MÅLOMRÅDE 1 Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler människor i sysselsättning. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer. MÅLOMRÅDE 2 Klimatfrågan löser vi gemensamt människor, myndigheter och företag. Örebro kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt ska kunna delta i det arbetet. MÅLOMRÅDE 3 De ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. MÅLOMRÅDE 4 Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun ska utvecklas. MÅLOMRÅDE 5 Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna.

10 10 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Strategiområde 2 Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. MÅLOMRÅDE 1 Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka. MÅLOMRÅDE 2 Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att utjämna skillnader och knyta ihop staden ska göras. Kommunens verksamheter ska särskilt samverka för att utveckla stadsdelarna på väster. MÅLOMRÅDE 3 En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas. MÅLOMRÅDE 4 Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten. Strategiområde 3 Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. MÅLOMRÅDE 1 Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer. MÅLOMRÅDE 2 Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet. MÅLOMRÅDE 3 Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

11 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Strategiområde 4 Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. MÅLOMRÅDE 1 Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas. MÅLOMRÅDE 2 En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas. MÅLOMRÅDE 3 Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.

12 12 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Organisation, roller och ansvar Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelningen för de politiska organen i Örebro kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och bolagsordningar. Tjänstemannaledningens uppdrag är att ansvara för beredning och verkställighet av politiska beslut. Hur detta ska ske regleras bland annat i delegationsordningar och kommunens styrdokument. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för kommunen och fastställer vision, långsiktiga mål och strategiska utvecklingsområden samt övergripande program och planer, framför allt kommunens budget och översiktsplan. Fullmäktige anger i samband med budget även uppdrag och konkreta mål för kommande år och följer upp dessa. Fullmäktige lägger fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv samt beslutar i frågor om ansvarsfrihet. Fullmäktige fastställer delårsrapporter och årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna. Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt utövar uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. De svarar också för planering och uppföljning av kommunens, de kommunala bolagens samt kommunalförbundens med flera ekonomi och verksamhet. Kommungemensam utveckling sker även med stöd av tre programnämnder. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt ansvarar för att bereda ärenden till kommunstyrelsen. De ansvarar också för att fatta beslut inom områdena näringsliv och marknadsföring av kommunen, frågor kring mänskliga rättigheter, samverkan med civila samhället, internationella frågor, universitet, forskning och utveckling, klimatfrågor samt förtur till kommunens tomtkö. Utskottet rapporterar till Kommunstyrelsen. Programnämnder De tre programnämnderna är Barn och utbildning, Social välfärd samt Samhällsbyggnad. Programnämnderna har ett utvecklingsuppdrag inom sitt programområde. Deras uppgift är att säkerställa en samlad utveckling och se till att en uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Programnämndernas uppdrag är att inom sitt område planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna och säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten. Programnämnderna har också ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. De svarar också för att upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att bedöma behov och identifiera behov av utvecklingsinsatser. Nämnderna svarar också för att det finns kvalitetsledningssystem för respektive verksamhetsområde. De fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftnämnder och externa utförare. Programnämnderna rapporterar till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

13 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Driftnämnder Driftnämnderna svarar för en samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, uppdrag och resurstilldelning som ges av Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och programnämnd. Nämnden har ett ansvar att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå. Nämnderna ska ha god kontakt och dialog med medborgare och brukare inför större beslut samt genomföra regelbundna uppföljningar bland brukare om uppfattningen av tjänsternas utförande. Driftnämnderna rapporterar till respektive programnämnd och Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Bolagsstyrelserna Varje helägt företag har ett kommunalt uppdrag i sin bolagsordning och är en del av kommunens koncern. Styrelsen svarar för en affärsmässig och samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, uppdrag och ägardirektiv som ges av Kommunfullmäktige och moderbolag. Styrelsen har ett ansvar att arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Styrelsen ska genomföra regelbundna uppföljningar bland brukare/kunder om uppfattningen av tjänsternas utförande. Styrelsen rapporterar till moderbolaget, Örebro Rådhus AB. Tjänstemannaledning Kommundirektören är kommunens högste ledande tjänsteman och är chef för programdirektörer och förvaltningschefer samt VD i kommunens moderbolag. Kommundirektören svarar för beredning och verkställighet av övergripande karaktär samt svarar för uppföljningen för hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger att leda och utveckla organisationen. Kommundirektören ska utveckla en helhetssyn för verksamheten och samordna programdirektörer, förvaltningschefer och bolagschefer inom kommunkoncernen. Kommundirektören rapporterar till Kommunstyrelsen. Chefstjänstemännen ansvarar för att ta fram underlag och bereda ärenden för beslut samt att verkställa fattade beslut. Varje ledande tjänsteman har i sitt uppdrag ett ansvar att agera strategiskt, taktiskt och operativt och tjänstemannaledningen har ett gemensamt uppdrag att utveckling av kommunen utförs på de tre nivåerna.

14 14 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Förutsättningar för nämnderna Budget i balans Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftnämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas. I samband med delårsbokslut 1 ska kommunledningskontoret redovisa förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, som är av sådan art att en bedömning av behovet av en reviderad budget kan göras. Prestationsbaserade ersättningar Programnämnderna ansvarar för att resursfördelningen så långt det är möjligt utgår från faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamheten är konkurrensutsatt eller inte. När en verksamhet upphandlas eller om kundval erbjuds behövs en neutral och tydlig grund för hur resurserna fördelas. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma grunder som till en kommunal utförare. Inom berörda verksamheter krävs en resursfördelningsmodell som bygger på mer detaljerade bakgrundsfaktorer, volymmått och så vidare. Resursfördelningsmodeller fastställs och tillämpas av respektive programnämnd. Nämndernas program- och verksamhetsplaner Av denna Övergripande Strategi med Budget, (ÖSB) framgår planperiodens strategiska områden mot vilka nämnderna och bolagen ska sträva. Följande handlingsplaner ska därtill finnas med som en grund vid utformandet av nämndernas och bolagens åtaganden i program- och verksamhetsplaner. Miljöprogram, fastställd av fullmäktige. Drogpolitisk handlingsplan, fastställd av fullmäktige. Tillgänglighetsplan En stad för alla, fastställd av kommunstyrelsen. Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen, fastställd av fullmäktige. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, fastställd av kommunstyrelsen. Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer, fastställd av fullmäktige. Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden, perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska överlämnas till programnämnden eller kommunstyrelsen som sedan gör en avstämning av att nämndernas planer ligger i linje med kommunens målsatta utveckling. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av verksamheten enligt kommunens uppföljningsrutiner. Servicegarantier Servicegarantier och inom vård och omsorg värdighetsgarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Servicegarantierna fastställs av programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta bort och lägga till garantier.

15 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Förutsättningar för planperioden Allmänna ekonomiska förutsättningar Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 procent i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Svensk BNP beräknades att växa med omkring 3 procent i början av året men skrivs nu ned till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,5 procent. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I år och nästa år tilltar den reala skatteunderlagstillväxten. Delvis är det en effekt av att sysselsättningen utvecklades starkt i början av 2014 och fortsätter att återhämtas ett par år till när konjunkturåterhämtningen tar fart. I reala termer är även den låga inflation som råder gynnsam för skatteunderlaget, dels genom att hålla tillbaka de prisbasbeloppsindexerade grundavdragen och dels genom att dämpa prisökningarna på kommunernas och landstingens förbrukning. Stor betydelse har också det faktum att priserna på det kommuner och landsting förbrukar stiger långsammare än lönerna (det pris som har överlägset störst betydelse för skatteunderlaget), vilket ger en positiv real effekt. Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen. De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt snabbare i kommunerna. Från att under senaste tioårsperioden ha motsvarat en kostnadsökning på ungefär en halv procent per år ökar de nu till drygt en procent per år. Det höga kostnadstrycket gör att resultaten inte förbättras trots den goda utvecklingen av skatteunderlaget. EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR PERIODEN BNP 1,5 2,0 3,5 3,4 2,7 Arbetade timmar 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 Arbetslöshet 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 Timlöner 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 KPI 0,0 0,0 1,3 2,3 3,3 Ekonomiska förutsättningar för Örebro kommun Skatteunderlag Kommunens uppräknade skatteunderlag för 2015 beräknas till mnkr. Det är en ökning med 5,2 % jämfört med Kommunens skattekraft är något lägre än rikssnittet (93,5 % av medelskattekraften i riket), vilket innebär att kommunen är bidragstagare i det kommunala utjämningssystemet.

16 16 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Skatteintäkter Kommunfullmäktige fastställde november 2014 skattesatsen för år 2015 till 20,85. Skattesatsen är sänkt med 3 öre som en konsekvens av skatteväxlingen med Region Örebro Län avseende bidraget till regionförbundet. För åren förutsätts oförändrad skattesats. En skattekrona motsvarar ca 270 mnkr år Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2015 beräknas öka med 332 miljoner kronor eller 4,8 procent jämfört med budget Skatteintäkter mm BOKSLUT PROGNOS Skatteintäkter Komunalekonomisk utjämning LSS-utjämning Timlöner Befolkningsutveckling Under november 2014 passerade Örebro kommun invånare. Till slutet av år 2017 beräknas antalet invånare öka med runt till cirka Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet döda) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden. Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, år, ökar i långsammare takt än antalet invånare i övriga åldrar. Det innebär att den demografiska försörjningsbördan (antal personer 0 19 år och 65- år delat med antal personer år) årligen ökar under den kommande tioårsperioden, från dagens 70 personer per 100 personer i yrkesaktiv ålder till 76 år Fram t o m 2017 är dock förändringen endast marginell. Barn och ungdomar Behovet av förskoleverksamhet och underlaget för vårdnadsbidrag ökar genom att antalet 1 5 åringar blir fler, även om 1 3 åringarna i början av perioden minskar lite grann. År 2017 beräknas det finnas ca 270 fler 1 5 åringar än under utgången av Ökningarna i denna åldersgrupp håller i sig med ökningar om ca 90 barn per år under de kommande 10 åren. Grundskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern 6 15 år har ökat sedan 2011 och ökningen förväntas bli allt kraftigare de kommande åren. Redan under 2017 är antalet barn nästan fler än vid utgången av I de lägsta årsklasserna (skolår 0 3) har antalet elever ökat sedan flera år tillbaka och det är i den gruppen de stora ökningarna kommer tidigast och dessa är 2017 ca 950 fler än De högre årsklasserna kommer senare att gå en liknande utveckling till mötes med kraftiga ökningar. Åldersgruppen år förväntas vara nästan 600 fler 2017 jämfört med 2013 och åringarna nästan 350 fler. Örebros elevunderlag för gymnasieskolan hade en topp år 2008 efter en lång tids ökning. Därefter har minskningar årligen skett och fram till och med nästa år (2015) kommer gruppen att minska något ytterligare och beräknas då vara ca 230 färre än Därefter börjar invånarantalet i gymnasieåldrarna återigen att öka i antal är de endast marginellt färre än 2013 och under 2020-talet börjar ökningen bli kraftig.

17 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET Ålderspensionärer Ålderspensionärerna (65 år och äldre) blir allt fler under de kommande 10 åren med den största ökningen fram till och med 2015 då antalet personer som är 65 år och äldre är ca fler än De yngre pensionärerna (65 79 år) ökar mest i början av prognosperioden och fram till utgången av 2017 förväntas antalet bli drygt fler än De allra äldsta invånarna, 90- år, förväntas vara ganska oförändrade till antalet under de kommande 10 åren medan mellangruppen, år, minskar i antal fram till 2017 med 120 personer men kommer att börja öka kraftigt efter Sammantaget innebär det att den demografiska utvecklingen får en förhållandevis begränsad effekt på kommunens vård- och omsorgsverksamhet under de närmaste fem åren. Utmaningarna för äldreomsorgen kommer att öka markant när vi närmar oss mitten av 2020-talet. Befolkningsutveckling i Örebro kommun för några åldersgrupper BEFOLKNINGSUTVECKLING MED PROGNOS , BARN OCH UNGDOMAR Skillnad i antal jämfört med år 6-9 år år år år BEFOLKNINGSUTVECKLING MED PROGNOS , DE ÄLDRE INVÅNARNA Skillnad i antal jämfört med år år 90-w år Källa: SCB ( ) och Örebro kommuns befolkningsprognos ( ) Arbetsmarknad och försörjningsstöd Nuvarande konjunkturläge är relativt gynnsamt. Arbetsförmedlingens konjunkturindex tillsammans med både SCB:s och Konjunkturinstitutets indikatorer pekar på lägre arbetslöshet om än en minskning i långsam takt. Även bland hushållen ses en ökad optimism och de förväntas vara en drivande kraft i ekonomin.

18 18 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Örebro län visar att sysselsättningsutvecklingen i länet förväntas vara positiv under Detta som en effekt av det förbättrade konjunkturläget och en ökad efterfrågan på varor och tjänster. En bedömning är att sysselsättningen ökar med personer under Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i länet har bidragit till minskad arbetslöshet och även till en reviderad prognos för arbetslösheten. Under fjärde kvartalet 2014 förväntas färre personer vara inskrivna på Arbetsförmedlingen jämfört med samma period Det finns fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning och ungdomar är arbetslösa i högre utsträckning. Utrikes födda har den högsta arbetslösheten. Under återhämtningen efter den senaste finanskrisen minskade arbetslösheten i Örebro län betydligt mer än riksgenomsnittet. Arbetslösheten är fortfarande högre i Örebro län jämfört med riket och i oktober var cirka personer inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd vid arbetsförmedlingarna. Arbetslösa och de i arbetsmarknadsprogram uppgår i Örebro kommun till 8,3 % jämfört med rikets 7,9 %. Ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun är 15,0 %, vilket är samma nivå som riket. Utvecklingen i Örebro län och i Örebro kommun visar att det finns fortsatta behov av kraftfulla arbetsmarknadsåtgärder. Bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer med låg utbildningsbakgrund och personer födda i utomeuropeiska länder är andelen arbetslösa betydligt högre. Behovet av stöd till dessa grupper kvarstår. Arbetslösheten bland personer med låg utbildningsbakgrund är betydligt högre jämfört med andra grupper på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslöshet är ett särskilt allvarligt problem då erfarenhet visat att sannolikheten att komma tillbaka till arbete minskar med tiden som arbetslös. Majoriteten av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet har varit det mer än ett år, dvs. de är långtidsarbetslösa. Även om antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen nu minskar så är det många som inte kommer ut i varaktigt arbete eller sysselsättning. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i sysselsättning. Här ligger en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Det som framförallt påverkar antal hushåll som söker ekonomiskt bistånd är arbetsmarknadsläget. Det något bättre läget på arbetsmarknaden innebär att fler personer som är beroende av försörjningsstöd kommer att få det något lättare att komma ut på arbetsmarknaden. Flyktingmottagande Enligt Migrationsverkets senaste verksamhetsprognos i november 2014 ligger tidigare bedömningar om ett kraftigt ökat antal asylsökande till Sverige de närmaste åren fast. Ny prognos för år 2015 är asylsökande. Huvudscenariot höjs från till asylsökande och ska betraktas som ett planerings- och beräkningsunderlag med osäkerhet. Migrationsverkets bedömning är att uppgången inte är tillfällig, men på längre sikt är läget svårbedömt. De huvudsakliga faktorerna som påverkar asylinströmningen och flyktingmottagandet är följande: Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. De främsta orsakerna är det pågående kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak. Under perioden januari oktober har över migranter anlänt från Libyen till Italiens kust jämfört med under hela Båttrafiken över den centrala Medelhavsrutten påverkar i hög grad de största grupperna asylsökande i Sverige vilket är syrier och eritreaner. Migrationsverket vidhåller tidigare bedömning om att kriget i Syrien kommer att

19 KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET fortsätta med oförminskad intensitet under de kommande två åren. Drivkrafterna för syrier att lämna landet och regionen bedöms förbli mycket starka. Antalet asylsökande till Europa och därmed till Sverige fortsätter därmed sannolikt att vara högt under flera år framöver. Konfliktupptrappningen i Irak tillför ytterligare en dimension av osäkerhet i bedömningen Den svårbedömda utvecklingen gör det nödvändigt att planera för flera olika möjliga händelseutvecklingar. Det är mycket små utsikter för att syrienkonflikten ska upphöra under prognosperioden Ytterligare konflikteskalering har skett sedan senaste bedömningen i juli Konflikten i regionen har förvärrats bl. a genom att IS ( Islamiska staten ) nu kontrollerar stora delar av Syriens och Iraks territorium. Detta involverar Irak och Libanon och tillför ytterligare dimension av osäkerhet i bedömningarna. Läget är också svårbedömt vad gäller utveckling i Ukraina och Gaza varifrån antalet asylsökande ökat något under hösten. Det ökade antalet asylsökande och en hög bifallsfrekvens innebär också att det behövs betydligt fler mottagningsplatser i kommunerna de närmaste åren och särskilt då s.k. anvisningsbara platser för personer från asylboenden och kvotflyktingar. Flyktingmottagningen för Örebro kommun bedöms därmed öka. En höjning av prognosen för 2014 görs till mer än 625 personer. För bedöms en höjning av prognosen till personer nu nödvändig p. g. a den nationella utvecklingen vad gäller asylsökande och att personer med PUT (permanent uppehållstillstånd) blir kvar och ackumuleras i anläggningsboende. Migrationsverkets höga nivåer i juli prognosen 2014 har återigen höjts kraftigt i novemberprognosen, detta gäller Irakier, Syrier och Eritreaner även om en mindre nedskrivning gjorts vad gäller statslösa från Syrien. Inströmningen fortsätter av Afghaner och en viss ökning har skett från Ukraina. Bifallsfrekvensen i asylärendena är mycket hög, särskilt för flyktingar från Syrien. En ökning av antalet asylsökande från Eritrea kan ses sedan ett halvår tillbaka. En minskning/ stabilisering av andelen Somalier i flyktingmottagandet kan dock ses det senaste året. Det som fortfarande är helt avgörande för flyktingmottagandet framöver är utvecklingen i Syrien och den eskalering av konflikten som skett till övriga länder i regionen, (MENA, Mellan östern/ Nord Afrika), kanske främst Libanon och Irak. Läget har förvärrats sedan prognosen i juli För att svara upp mot överenskommelsen med länsstyrelsen (375 personer/år) och öka mottagandet av flyktingar från anläggningsboende och kvotflyktingar krävs en ökad tillgång till bostäder. Ovanstående prognoser kräver ökade resurser och/eller förändrade former inom SFI, beroende på hur kraftigt volymen för flyktingmottagandet ökar och utvecklas under de kommande åren. En utökning av lokaler kan komma behövas om stora volymökningar sker. Antalet barn och ungdomar kommer att öka de närmaste åren, vilket innebär ökade resursbehov för programområdet Barn och utbildning. Enligt Migrationsverkets prognos ses en kraftigt ökande trend vad gäller ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan och Afrikas horn speciellt Eritrea, Irak, Syrien och statslösa samt Nordafrika. Ansvaret för mottagandet ligger i Örebro kommun på Socialförvaltningen men påverkar även Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet när och om dessa ungdomar får uppehållstillstånd.

20 20 EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Kommunens resurser Övrigt material 4 % Lämnade bidrag 6 % Avskrivningar /räntor 3 % Övriga tjänster 8 % Lokaler och markhyror 9 % Personalkostnader 57 % Köp av huvudverksamhet 13 % Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Lagen innefattar även krav på att resurserna utnyttjas effektivt. Därför ska även för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med Övergripande strategier med budget (ÖSB) vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål av betydelse för god ekonomisk hushållning som kommunen har under planperioden. Bedömning av om kommunen tillämpar god ekonomisk hushållning samordnas, utöver finansiella mål, med övriga mål och indikatorer för verksamheten och framgår av avsnittet Mätning av måluppfyllelse. Örebro kommuns medarbetare Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation. En framgångsfaktor är att det personalstrategiska arbetet drivs som en integrerad del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Det yttersta ansvaret för detta ligger hos kommunens förvaltningar. Kompetensförsörjningen i Örebro kommun ska säkras. Behoven av kompetens i verksamheten förändras samtidigt som det också står klart att konkurrensen om den bästa arbetskraften ökar. Verksamheten behöver veta vilka kompetensutvecklingsinsatser som måste göras och vilken kompetens som ska efterfrågas vid nyrekryteringar. Kompetensförsörjnings planer tas fram i verksamheterna och en övergripande strategi formuleras. Den gemensamma kompetensstyrningsmodellen utgör grund för kvalitet i kompetensutveckling och lönesättning. Örebro kommun har beslutat om en övergripande lönestrategi för att säkra den långsiktiga

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer