Kallelse till UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte"

Transkript

1 Kallelse till UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte Datum: lördag 21 april 2012 Tid: 12:30 16:00 Plats: UN Women Sveriges kansli Hammarby Allé 93, 4 tr, i Hammarby Sjöstad/Stockholm. OSA: Senast 10 april ber vi om din anmälan till eller tel För att besöka oss åker du med tunnelbanas gröna linje till Gullmarsplan, byter till Tvärbanan (riktning Sickla) och åker två stationer, avstigning Luma. Gå ca 100 m bakåt mot tågets riktning. I detta utskick: inbjudan & dagordning för årsmötet (samt till tidigare medlemmar som ännu ej betalt medlemsavgift 2012 brev med inbetalningstalong). Hemlig gästtalare kommer att meddelas vid utskick av årsmöteshandlingar samt på Årsmöteshandlingar skickas ut, senast 10 dagar före årsmötet, till den e-post som medlem uppgivit till UN Women Sverige. För dig som ej uppgett e-postadress och fortfarande får fysiskt utskick av brev finns det möjlighet att få tillgång till handlingarna genom att du själv kontaktar kansliet eller för att begära ut dem, så översänder vi dem omgående per post. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på årsmötet. Tänk på att betala in medlemsavgiften för år 2012 före årsmötet, detta för att du ska ha rätt att rösta på årsmötet. Vi skickar med inbetalningstalong till dig som enligt vårt medlemsregister ännu inte har betalat in medlemsavgiften för Varje enskild medlem och medlemsorganisation har en röst. (Stödmedlemsorganisationer har ej rösträtt vid årsmötet men är självklart välkomna för att bli informerade om verksamheten om en medlemsorganisation är osäker på sin status, vänligen kontakt Medlemsavgiften betalas in till plusgiro , eller på årsmötet (medlemmar 240 kr, student-medlemmar 120 kr, organisationer 400 kr). Hjärtligt välkomna till årsmöte, samvaro och för att få en inblick i vårt jämställdhetsarbete globalt och lokalt! Margareta Winberg Ordförande UN Women Sverige Matilda Lidström Dougnac Organisationssekreterare UN Women Sverige UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet UN Women Sverige Hammarby Allé Stockholm Webb Plusgiro Telefon E-post Organisationsnummer

2 Dagordning för UN Women Sveriges årsmöte Datum: lördag 21 april 2012 Tid: 12:30 16:00 Plats: UN Women Sveriges kansli Hammarby Allé 93, 4 tr, i Hammarby Sjöstad/Stockholm. 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justerare och två rösträknare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet 6. Fastställande av dagordning 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 8. Behandling av räkenskaperna 9. Behandling av revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Behandling av förslag från styrelsen a) Medlemsavgift för arbetslösa 12. Behandling av till årsmötet inkomna motioner a) Proportion av inbetalad medlemsavgift som tillfaller lokalförening 13. Frågor rörande lokalföreningar 14. Fastställande av a) Verksamhetsplan b) Medlemsavgift c) Budget 15. Fastställande av antal styrelseledamöter 16. Val av ordförande för två år 17. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år 18. Val av ersättare till styrelsen för ett år 19. Val av två revisorer och en ersättare för ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd. 20. Val av valberedning 21. Beslut om arvode till funktionärer 22. Övriga ärenden 23. Avtackning 24. Avslutning av årsmötet UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet UN Women Sverige Hammarby Allé Stockholm Telefon Webb E-post Plusgiro Organisationsnummer

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Förslag från UN Women Sveriges styrelse till årsmöte 21 april 2012 Styrelsens förslag - Medlemsavgift för arbetslösa Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arbetslös medlem likställs med studerande-medlem vad gäller årsavgift, f. n. 120 kr.

35 Motion om lokalföreningens andel av medlemsavgiften till UN Women nationell kommitté Sverige Lokalföreningarna har t.o.m erhållit 50 kr per medlem i sin lokalförening. Vilket motsvarade en tredjedel av medlemsavgiften på 150 kr. Från och med januari 2012 har medlemsavgiften till UN Women höjts till 240 kr. Jag/vi saknar ett beslut om hur denna förhöjning av medlemsavgiften påverkar lokalföreningens andel av årsavgiften för sina medlemmar. Jag/vi yrkar att årsmötet för UN Women nationell kommitté Sverige beslutar att f.o.m höja lokalföreningens andel av medlemsavgiften till 80 kr, dvs. en tredjedel av årsavgiften på 240 kr. Örebro 1 februari 2012 Sirkka Elo Ingrid Pincus Lilian Iwarson-Sporrong

36 UN Women Sveriges svar på motion angående lokalförenings andel av medlemsavgift UN Women Örebro föreslår att årsmötet beslutar om en höjning av den andel av medlemsavgiften som återgår till lokalföreningarna. Idag är den summan 50 kronor per medlem, förslaget är att den höjs till 80 kronor. Styrelsen vill med anledning av förslaget först beskriva de ekonomiska transaktionerna som idag finns mellan UN Women Sverige och lokalföreningarna. När en ny lokalavdelning bildas kan föreningen erhålla ett startbidrag på max 2000 kronor. Detta skall täcka inledande kostnader för själva bildandet. Bidraget erhålles mot kvitto. För varje av UN Women Sverige centralt prioriterad aktivitet som görs på lokal nivå, f.n. 8 mars, 24 oktober, 25 november, kan ett bidrag på max 1500 kronor erhållas mot kvitto. För varje betalande medlem som lokalföreningen har får man en summa av 50 kronor, oberoende av om medlemmen är fullt betalande eller student. Dessa utbetalas (efter rekvirering från lokalföreningen) i mars och september. Varje lokalförening får dessutom, utan kostnad för den egna föreningen, skicka två representanter till den årliga lokalföreningshelgen. Att vara medlem i UN Women Sverige kostar 240 kronor per år. För studerande är summan hälften, det vill säga 120 kronor per år. Styrelsen lägger ett förslag till 2012 års årsmöte att även arbetslösa skall betala den lägre summan. Styrelsen har således prioriterat arbetslösas lägre ersättning framför en ökning av den andel som återgår till lokalföreningen. Vi menar att i dagsläget är det en riktig prioritering, eftersom så många personer saknar ett arbete. Detta gäller inte minst unga människor och kvinnor med invandrarbakgrund, grupper som vi gärna vill se som medlemmar hos oss. Styrelsen har under det senaste året arbetat för att konsolidera UN Women Sveriges ekonomi och detta arbete pågår även under Vi har därför lagt en snål budget, som är i balans, för 2012 och den är tillkommen efter ovan gjorda beskrivning och prioritering. Att i detta läge öka utgifterna för återbetalning till lokalavdelningarna ser vi inte som möjligt. Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet besluta att avslå motionen.

37 Verksamhetsplan för UN Women nationell kommitté Sverige Antagen av UNIFEM nationell kommitté i Sveriges årsmöte Reviderad av styrelsen , och Fastställd av årsmöte

38 STYRDOKUMENT UN Women nationell kommitté Sveriges (hädanefter UN Women Sverige) verksamhet regleras av övergripande planer för verksamheten angiven i tre- eller fyraåriga verksamhetsplaner. Till verksamhetsplanen utvecklas tillhörande ettåriga operationella planer innehållande detaljplan för vart år samt ettårig tillhörande budget. Övriga styrdokument är: a) Stadgar antagna vid stormöte 22 november 1986,och reviderade vid årsmöte 1991,1997/98, 2007/2008, b) Arbetsordning för UN Women Sverige, antagen av styrelsen för UN Women Sverige Reviderad och , c) Kommunikationsplattform UNIFEM nationell kommitté i Sverige , antagen av styrelsen för UNIFEM nationell kommitté i Sverige Reviderad och , d) Förslag till policy för personaladministration för UN Women Sverige, e) Riktlinjer för en långsiktig förstärkning av UNIFEM nationell kommitté i Sveriges insamlande verksamhet Antagna av styrelsen och , f) Avtal med UNIFEM. UN WOMENS MÅLOMRÅDEN UN Women Sverige arbetar enligt UN Women:s målområden: Mäns våld mot kvinnor Fred och säkerhet Ledarskap och deltagande Utökad ekonomisk makt Nationell budgetplanering för jämställdhet Kvinnors mänskliga rättigheter Millenniemålen SYFTE OCH ÄNDAMÅL UN Women är FN:s enhet för jämställdhet. UN Women Sveriges mål är att främja kvinnors mänskliga rättigheter. Inom UN Women finns idag 18 nationella kommittéer som stöder UN Women genom medlemsprogram, insamling, påverkansarbete, utbildning om UN Women och globala kvinnofrågor. Den nationella kommittén i Sverige grundandes som UNIFEM Sverige UNIFEM har uppgått i en ny enhet, UN Women, UN Women Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Till kommitténs uppgifter hör att: Informera/utbilda om UN Women och dess verksamhet där FN:s Kvinnokonvention (CEDAW), Pekingplattformen och övriga för kvinnors rättigheter centrala FN-riktlinjer är i fokus. påverka den svenska regeringen, riksdagen, lokala och regionala politiker i att implementera kvinnors mänskliga rättigheter i alla politikområden. identifiera och genom insamling stödja UN Women:s projekt. 2

39 UN Women Sveriges VISION Mänskliga rättigheter gäller för alla kvinnor i världen. UN Women Sverige bidrar genom: 1. Ökad kunskap om UN Women och FN:s kvinnokonvention Jämställdhetsfrågor och genusperspektiv har en ökad roll i Sverige Den svenska regeringen verkar för att öka andelen kvinnor som innehar höga tjänster i FN-systemet Den svenska allmänhetens kunskap om FN:s kvinnokonvention och andra, för kvinnors rättigheter, centrala internationella överenskommelser har ökat Allmänhet, media och beslutsfattare förknippar UN Women med kvinnors rättigheter - UN Women är en välkänd organisation i Sverige Mäns våld mot kvinnor och människohandel för sexuella ändamål har minskat nationellt och internationellt 2. UN Women Sveriges verksamhet och nätverkande har stärkts och utökats UN Women Sveriges kansli har flera anställda än 2010 och organisationen utvecklas internt. Ekonomiska förutsättningar för UN Women Sverige har förbättrats genom ökade bidrag och fler medlemmar. UN Women Sverige har fler aktiva medlemmar i lokalföreningar i hela landet UN Women Sverige blir i ökad utsträckning svenska regeringens NGO samarbetspart när det gäller genusfrågor och FN UN Women Sverige har långsiktig samverkan med sponsorer och bedriver aktivt insamlingsarbete UN Women Sveriges samverkan med medlemsorganisationer och organisationer med fokus på kvinnors rättigheter är starkare 3

40 UN Women Sveriges delmål under perioden för verksamhetsplanen 1. Ökad medvetenhet hos politiker om kvinnors mänskliga rättigheter, FN:s kvinnokonvention och UN Women Målgruppen är i första hand politiker på olika nivåer: stat, kommun och landsting men också internationellt. I linje med UN Women Sveriges vision för påverkansarbete har olika mål, förväntade resultat, aktiviteter och indikatorer formulerats i operationella årsplaner. Projekt, aktiviteter och verksamhet har exempelvis innehållit; - Seminarier - Möten med nyckelpersoner - Manifestationer (lokalt och nationellt) - Artiklar, publikationer i olika media - Utbildningar 2. Ökad kunskap om FN:s kvinnokonvention, Pekingplattformen och övriga för kvinnors rättigheter centrala FN-riktlinjer som viktiga verktyg i det svenska och internationella jämställdhetsarbetet har uppnåtts Målgruppen är i första hand allmänheten, inklusive experter av olika slag. I linje med UN Women Sveriges vision för information ochutbildning har olika mål, förväntade resultat, aktiviteter och indikatorer formulerats i operationella års planer. Projekt, aktiviteter och verksamhet kan innehålla: - Seminarier - Föreläsningar - Utbildningar - Artiklar, publikationer i olika media - Upprop 4

41 3. Ökad samverkan mellan aktörer och intressenter i arbetet med kvinnokonventionen och Peking plattformen Målgruppen är samverkanspartners på lokalt, regional och nationell nivå och inkluderar beslutsfattare och civila samhället. I linje med UN Women Sveriges vision för samverkansarbete har mål, förväntade resultat, aktiviteter och indikatorer har formulerats i operationella årsplaner. I linje med UN Women Sveriges vision för samverkansarbete har ökad samverkan med följande målgrupper uppnåtts: - UN Women Sveriges lokalföreningar & medlemsorganisationer - Kommun, landsting och statliga myndigheter - Andra enskilda organisationer tex kvinno-, freds- och MR- organisationer - politiska organisationer (av olika slag) -Fackförbund och arbetsgivarorganisationer -Näringsliv/företag -Folkbildningsorganisationer 4. Ökad insamlingsverksamhet till förmån för UN Women har genomförts. I linje med UN Women Sveriges vision om aktivt insamlingsarbete har 90-konto och insamlingskampanjer etablerats och sponsorer engagerats. 5

42 Verksamhet UN Women Sverige har under perioden arbetat för att delmålen uppnåtts genom arbete på lokal, nationell och internationell nivå. Påverkansarbete, informations- och utbildningsinsatser är centrala inslag i UN Women Sveriges arbete och har bedrivits enligt med UN Women Sveriges vision. Operationella årsplaner med tillhörande budget har specificerats i verksamheten. Planerad verksamhet i årsplaner har varit länkande till verksamhetsmål och vision. Årligt återkommande aktivitetsdagar har integrerats i årsplanen i samband med planering för delmål i verksamhetsplanen. Medverkan i andra organisationers arrangemang har genomförts tillsammans med lokalföreningarna. Medverkan på event/mässor har beslutats av styrelsen i samband med årsplanering. Dessa återkommande aktiviteter där UN Women Sverige har medverkat har varit; FN-dagar - Internationella kvinnodagen - 8 mars - FN-dagen - 24 oktober - FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor - 25 november Mässor - Almedalsveckan i Visby (Östersjötorget) - juli - Bok & Biblioteksmässan i Göteborg (Internationella Torget) - september - MR-dagarna Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter - november - Övriga mässor/evenemang UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Ett förnyat system bör tas fram för planering, uppföljning och utvärdering för UN Women Sveriges hela verksamhet. Där ska mallar, instruktioner, system etc som stödjer effektiv planering, resursanvändning och möjliggör uppföljning och utvärdering ingå. 6

43 UN WOMEN SVERIGE BUDGET 2012 INTÄKTER utfall Medlemsavgifter Gåvor Övriga intäkter Intäkter lokal och städ Försäljning Ungdomsstyrelsen Forum Syd Sv Postkodstiftelsen Tidigare projekt Nätverket 8 mars Sponsring Almedalen 4000 Informationsaktiviteter CEDAW kartläggning Nya projekt/inväntar belsut Lönebidrag moms-återbetalning summa intäkter KOSTNADER organisationssekr eventsamordnare vikarie dubbelbemanning kostnader barnledighet sociala avgifter sociala avgifter -ny pensionsers ITP projektpersonal avslutade projekt fortbildning och friskvård redovisning revision praktikanter Övriga personalkostnader summa lokalhyra el lokalen och övrigt försäkring lokalvård kontorsmaterial förbrukningsinv resor internationella resor sammanträdes kost

44 årsmöteskostnad telefon IT Porto övriga kostnader 5000 bankkostnader förenings avg summa CEDAW kartläggning hemsida nyhetsbrev 4000 trycksaker profilmaterial promotion FAMM CEDAW handbok MR kort mar okt nov Almedalen Bokmässan MR dagar övriga info aktiviteter Insamlingskostander summa Kostnader för lokalföreningar informationshelg aktivitetsbidrag lapp etableringsbidrag summa summa kostnader resultat finasiella intäkter och kostnader RESULTAT

45 Valberedningens förslag till styrelse för UN Women Sverige Verksamhetsåret Valberedningen föreslår oförändrat antal ordinarie ledamöter inklusive ordförande ersättare ordinarie revisor ersättare 9 Ledamöter 5 ersättare 1 revisor 1 ersättare till revisor Ordförande Margareta Winberg Väljs för två år Ordinarie ledamöter Helena Bargholtz Vald till 2013 Marianne Eriksson Vald till 2013 Anita Klum Vald till 2013 Aase Smedler Vald till 2013 Maud Edgren-Schori Maj-Britt Theorin Britt Öhman Anna Norlin Väljs för ett år, omval Väljs för ett år, omval Väljs för två år, omval Väljs för två år, omval Ersättare Carina Hägg Olivia Forsberg Arne Ström Karin Jonegård Maria Fälth Väljs för ett år, omval Väljs för ett år, omval Väljs för ett år, nyval Väljs för ett år, omval Väljs för ett år, nyval Revisorer och ersättare Christina Gotting Ulrika Axelsson Auktoriserad Ordinarie väljs på ett år, nyval

46 Valberedare är Mehri Afsahi (sammankallande) bos: Mob: Birgitta Wistrand, (bos), (mob) Thomas von Matérn, (bos), (mob)

47 Tack till gästtalare Hans Löfgren från Tyresö FF och som berättade om det samarbete som inletts! Tack för att du som medlem medverkade vid UN Women Sveriges årsmöte 2012! Tack till mötesordförande och övriga som arbetat inför årets årsmöte!