iijj Höörs KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen , kl19.00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iijj Höörs KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen 2011-10-26, kl19.00."

Transkript

1

2 iijj Höörs W kommun /. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen , kl Följande ärenden behandlas: Förslag till handlingsprogram enl lagen om skydd mot olyckor. Godkännande av redaktionella ändringar av Tekniska nämndens reglemente. Delårsbokslut per den 31 augusti Detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun Skåne län. Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt. Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskansliet, kommun huset, Södergatan 28. Höör ~t!:!::)~reptjjr Ordförande Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla 20 Il- l 0-19 betygar: ~

3 m HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 141 AU 192 ( ) Dnr Förslag till handlingsprogram enl lagen om skydd mot olyckor Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, och höjd beredskap skall varje kommun anta ett eller flera handlingsprogram. Enligt lagstiftningen skall samråd ske med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , l 00 att remittera förslag till handlingsprogram för tiden till kommunens nämnder samt berörda myndigheter. Föreligger synpunkter från berörda myndigheter samt kultur- och fritidsnämnden. RäddningschefTonny Antmar informerar om förslaget. Yrkanden Annagreta Reinholdz (S) att göra redaktionella ändringar i dokumentet samt lägga till "Tågolyckor" under "Rubriken 5.1 Riskbild inom Höörs kommun". Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det antas. Arbetsutskottets beslut att uppdra åt Tonny Antmar att revidera förslaget utifrån Annagreta Reinholdz yrkande och att kommentera remissvaren till kommunstyrelsen den 13 oktober. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) för Höörs kommun t fl "'$;_'.. Utdragsbestyrkande

4 mt HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen forts SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 141 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa rorslag till handlingsprogram för tiden st. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ~.. Höörs kommun l ( l) R;\DDNINGS'I];\NSTEN \:"t. lli. \ Olt \RP- Y. Kommunstyrelsen U rrmc h.~ l;o..,( : Handlingsprogram för Höörs Kommun Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, och höjd beredskap skall varje kommun anta ett eller flera handlingsprogram. Enligt lagstiftningen skall samråd ske med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunstyrelsen beslutade vid maj månads sammanträde att samråd med berörda myndigheter skall ske med bilagt förslag till handslingsprogram för tiden Synpunkter skall vara Höörs kommun (räddningstjänsten) tillhanda senast 31/ De synpunkter som inkommit regleras antingen i annan lagstiftning eller finns i andra styrdokument för kommunens (räddnings~änstens) skadeförebyggande och operativa verksamhet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till handlingsprogram för tiden Tonny Antmar räddningschef l Box 5> 124> 21 \'XI >-211 f)(jo l F i\ X Po~tgiro l Hankgiro 27 1-H 52 E-post kommun hoor.sc l www hoor.se

6 mf HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 148 Dnr 148/11-00 Godkännande av redaktionella ändringar av Tekniska nämndens reglemente Kommunfullmäktige godkände Tekniska nämndens reglemente, , 46. Handlingen till ärendet innehöll 2 styck skriv fel. Reglementet har nu uppdaterats med de redaktionella ändringarna. Ändringarna är: l, "väghållningmyndighet och forvaltningsmyndighet", ska vara "väghållnings- och förvaltningsmyndighet". 2, pkt l O, tillägg av "och upplåtelse av allmän platsmark". Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige godkänner den redaktionella ändringen av Tekniska nämndens reglemente. Utdragsbestyrkande

7 ' iijjhöörs W kommun Reglemente för tekniska nämnden i Höörs kommun Utöver vad i kommunallagen är stadgat för nämnd enligt 3 kap 13 andra stycket ska följande gälla för tekniska nämnden. l Ansvarsområde Tekniska nämnden handhar såsom väghållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning och offentlig belysning samt vattenoch avloppsreningsverk. Tekniska nämnden är kommunens trafikorgan enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, och har dessutom att svara för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Tekniska nämnden svarar för samordning av renhållningsfrågor mellan Mellanskånes Renhällningsaktiebolag (Merab) och kommunen. Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt ansvarsområde. 2 Teknisk förvaltning I utövningen av den tekniska förvaltningen har tekniska nämnden särskilt l. att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och därvid göra de framställningar samt vidta de åtgärder i hithörande frågor, som kan vara påkallade 2. att förvalta till verksamheten hörande byggnader och anläggningar inklusive centralförråd jämte all annan egendom, fast eller lös, som hör till nämnda inrättningar, samt utföra för desamma erforderliga nyanläggningar, reparationer m.m. Härvid skall samarbete ske med övriga nämnder och styrelser för samordning av denna verksamhet

8 -:;. 3. att tillse att anläggningarna är i driftdugligt skick samt i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter 2 4. att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag, eller lämnat bemyndigande, besluta för under nämnden lydande inrättningar 5. att besluta om inköp av för respektive inrättningar erforderliga varor och tjänster samt försälja obrukbara och överflödiga sådana 6. att tillämpa föreskrifter för anläggningar, som ska anslutas till kommunens olika ledningsnät 7. att ombesörja anslutning av vatten och avlopp 8. att verkställa utredningar och avge yttranden som av kommunfullmäktige eller annat kommunalt organ infordras från nämnden 9. att ansvara för den renhållning av gator, vägar, torg och allmänna platser som det åligger kommunen inom detaljplanelagda områden 10. att upprätta förslag till taxor för, vatten och avlopp, felparkeringsavgifter och upplåtelse av allmän platsmark samt till bestämmelser för bidrag till enskilda vägar. Taxorna och bestämmelserna skall underställas kommunfullmäktiges prövning och fastställelse. 11. att å kommunens vägnar, för säkerställande av kommunens rättigheter, vid framdragande och bibehållande av ledningar i mark, som icke är gatumark, genom lantmäteriförrättning eller genom att upprätta och godkänna servitutsavtal med markägare, samt medgiva engångsersättningar. 12. att lösa in allmän platsmark för gator och parker inom detaljplanelagt område samt lämna tillfålliga medgivanden för upplåtelse av gatu- och parkmark samt allmänna platser. 13. att själva eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde och att därvid med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 3 Trafikorganets uppgifter Det åligger Tekniska nämnden, om kommunfullmäktige ej annat beslutar, l. att utfårda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning 2. att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet

9 att till berörd myndighet anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet 4. att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet 4 Tekniska nämndens arbetsformer Tekniska nämnden består av sju ledamöter med lika många ersättare. 5 A v kommunfullmäktige utses bland ledamöterna i tekniska nämnden en ordförande, en l :e vice ordförande och en 2:e vice ordförande att ~änstgöra den tid för vilken de blivit valda. Är både ordföranden, l :e vice ordförande och 2:e vice ordförande hindrade att bevista sammanträdet utses annan ledamot att för tillfället leda sammanträdet. 6 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde tjänstgör en ersättare i ledamotens ställe. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas in. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 7 Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter ~änstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

10 4 8?. Ersättare som inte är tjänstgörande har yttranderätt vid tekniska nämndens sammanträden och har rätt att fä sin mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte är tjänstgörande får ej deltaga i beslut. 9 Kallelse till sammanträde bör utflirdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsam handläggning, avlämnas för postbefordran senast en vecka llire sammanträdet till ledamöter och ersättare. Om möjligt bör kallelse vara åtlliljd av föredragningslista upptagande de ärenden, som ska torekomma på sammanträdet. Är ledamot eller ersättare hindrad bevista sammanträde, ska denne skyndsamt göra anmälan härom. 10 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden skall undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av sektorschefen. 11 Tekniska nämnden är berättigad att från övriga kommunala nämnder och styrelser infordra upplysningar som är erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina åligganden. 12 Tekniska nämnden ska vara remissorgan för nämndens verksamhetsområde.

11 m w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ;o. KS 147 AU 206 ( ) AU 188 ( ) Dnr 32/11-02 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut ror perioden T f ekonomichef Lars-Johan Rosvall infonnerar i ärendet. Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant rorstärkts främst beroende på den positiva förändringen av semesterlöneskuldenjämfört med årsskiftet. Denna rorbättring är dock tillfällig och vid kommande årsskifte bedöms semesterskulden ligga på samma nivå som vid ingången av året och bara ha en marginell effekt på årsresultatet. Utfallet av skatteintäkter och statsbidrag har dock blivit bättre än vad planeringsförutsättningarna pekade på vid budgettilliallet och bidrar till ett positivt utfall. Delårsrapporten per den 31 augusti 2011 visar ett delårsresultat om 11,5 milj kr. Vid årets slut prognostiserasett ekonomiskt resultat om 0,8 milj kr, vilket innebär en negativ budgetawikelse om 5,4 milj kr. Någonjustering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuell, så det prognostiserade resultatet 0,8 milj kr kvarstår. Arbetsutskottets beslut att notera informationen. AU 206 Lars-Johan Rosval l, t f ekonomichef infonnerar i ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta delårsrapporten för perioden l januari - 3 l augusti 20 l l. Justerandes sign l(j Utdragsbestyrkande

12 w mf HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad J/. KS 147 Kommunstyrelsens beslut att personalredovisningen ska utvecklas i delårsbokslutet. Kommunstyrelsens forslag Kommunfullmäktige beslutar att anta delårsrapporten för perioden l januari - 31 augusti ;fj Justerandes sign ~k_ Utdragsbestyrkande

13 HÖÖRS KOMMUN Revisorerna l~. Till Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapporten per Kommunens revisorer skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Delårsrapporten för Höörs kommun har översiktligt granskats. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys. Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport som bifogas denna bedömning. Revisionsrapporten har upprättats av KPMG AB. Den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen beräknar ett ekonomiskt resultat om 0,8 mkr. Nämnderna redovisar dock negativa budgetavvikelser på totalt l 0,9 mkr, vilket är oroande och i längden ohållbart. Socialnämndenprognostiseraren negativ avvikelse på 6,3 mkr. Redogörelsen för nämndens utfall, prognoser och åtgärder är kortfattad. Det är viktigt att väsentliga avvikelser förklaras och tydliggörs i kommande årsredovisning. På grund av ett ingående underskott prognostiserar kommunen ett negativt utgående balanskravsresultat 20 Il på 17,9 mkr, vilket måste återställas senast Precis som tidigare år vill vi poängtera att kommunen måste arbeta med att anpassa sina verksamhetskostnader till de skatteintäkter och de statsbidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunens revisorer bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat med följande undantag. Det finansiella målet att årets resultat ska uppgå till l % av skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms inte bli uppfyllt. Höör den 18 oktober 20 l l Christer Ekelund ~~~ Arno Werner

14 1). Höörs kommun Översiktlig granskning av delårsrapport Granskningsrapport KPMGAB 14 oktober 2011 Alltal sidor: 9 ' 2011 KPMG AB. the Swed sh member flrm of KPMG International. a Swiss cooperauve All nghts reserved.

15 l 't. Höörs kommilli Granskning av delårsbokslut 20/ // Innehåll l. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 4.1 Periodiseringar 5. Kassaflödesanalys 6. Balansräkning 6.1 Materiella anläggningstillgångar 6.2 Finansiella anläggningstillgångar 6.3 Omsättningstillgångar Exploateringsmark Kundfordringar Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 6.4 Avsättningar 6.5 Kortfristiga skulder 7. Redovisningsprinciper 8. Investeringsredovisning l l Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Balanskravet Verksamhetsmål Sammanställd redovisning 7 Rapporl dclår Höör R-31 slullig.doc c 2011 KPMG AB. the Swedosh member form of KPMG International, a Sw1ss cooperative All nghts reserved

16 l s. Höörs kommull Granskning tll' delårsboksflit 20// /0-14 l. Inledning Vi har av Höörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per l. Uppdraget i n går i revisionsplanen för år 20 l l. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Syftet och granskningsmålen för den översiktliga granskningen är att bedöma om: - den finansiella redovisningen uppfyller de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och God redovisningssed? - räkenskaperna är rättvisande? - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål för God ekonomisk hushållning som fastställts av fullmäktige. - Finns mål redovisade? - Har målen följts upp? - det är sannolikt att de finansiella målen kommer att kunna uppnås vid årets slut. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårsrapporten. Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta eventuella väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. Granskning har skett av den version av delårsrapporten som behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 Il-J Sammanfattning Kommunen redovisar som en följd av posittva skatteavräkningar och ombokning av semesterlöneskulden ett positivt resultat på Il,5 mkr för årets första åtta månader. Nämndernas verksamheter redovisar dock negativa budgetavvikelser på totalt l 0,6 mkr. För helåret 20 Il prognosliseras ett positivt resultat på 0,8 mkr och nämnderna redovisar negativa budgetavvikelser på totalt 10,9 mkr. Verksamheternas nettokostnader (rensat för reavinster och jämförelsestömnde poster) har ökat med 5,8 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat med 3,9 %. På grund av ett ingående underskott prognosliserar Höörs kommun ett negativt utgående balanskravsresultat 20 Il på 17,9 mkr. Precis som tidigare år vill vi poängtera vikten av att kommunen arbetar med att anpassa sina verksamhet~kostnader till de skatteintäkter och de 1 Kommunallag (1991 :900) Rapport del år Höör slutlig.doc c 2011 KPMG AB. the Swedtsh member fum of KPMG International. a Swtss cooperative All rights reserved,

17 J Höörs kommull Granskning av delårsbokslut /0-14 statsbidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammanfattningsvis bedömer vi efter vår översiktliga granskning att: - den finansiella redovisningen uppfyller de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed - räkenskaperna är såvitt vi kunnat se i allt väsentligt rättvisande - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål för God ekonomisk hushållning som fastställts av fullmäktige, mål och utfall har redovisats samt följts upp i delårsrapporten - det inte är sannolikt att de finansiella målen för God ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås vid årets slut. 3. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är granskad och vi anser att den innehåller den information som kan förväntas i en delårsrapport. Förvaltningsberättelsen innehåller ett avsnitt kallat Ekonomistyrning och kontroll som ger läsaren en övergripande bild av den ekonomiska situationen och de väsentliga händelserna under perioden. l delårsrapporten har förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare fått ett ökat fokus på koncernen Höörs kommun. Det finns nu en mer utförlig information om bolagens utfall, måluppfyllelse och prognos för helåret. Då viss verksamhet sedan något år tillbaka bedrivs i bolagsform är denna förbättring väsentlig och gör att delårsrapporten ger en bättre bild av kommunens hela verksamhet. Förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig, samlad och kortfattad avstämning av utfallet mot de av fullmäktige fastställda målsättningarna för god ekonomisk hushållning. 4. Resultaträkning Höörs kommun redovisar ett positivt resultat på Il,5 mkr för de första åtta månaderna Detta är 8,3 mkr bättre än budgeten på 3,2 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget är framförallt hänförlig till ett förbättrat skatteutfall vilket förklaras dels av förbättrad slutavräkning för 2010 och dels av prognosliserad positiv avräkning för Per gör även förändringen av semesterlöneskulden att resultatet förbättras relativt mycket. För helåret 20 Il prognosliserar kommunen ett resultat på 0,8 mkr vilket är 5,4 mkr sämre än budget. Det sämre utfallet för helåret jämfört med delårsresultatet beror till stor del på semesterlöneskuldens utveckling under hösten. Nämndernas verksamhet redovisar för perioden en sammanlagd negativ budgetavvikelse på 10,6 mkr och en prognosliserad negativ avvikelse på 10,9 mkr. Socialnämnden avviker negativt från budget med 9,8 mkr i delårsrapporten vilket naturligtvis är allvarligt. För helåret 2011 prognosliserar man en negativ avvikelse på 6,3 mkr. Trots de väsentliga avvikelserna är Socialnämndens redogörelse för utfall, prognoser och åtgärder väldigt kortfattad. Det kan dock utläsas att avvikelserna huvudsakligen förklaras av lägre intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans samt ökade placeringskostnader. Rapport dclår Höör 20 l l -OR<~ l ~ lutlig. doc ' 2011 KPMG AB. the Swedish member firm of KPMG International. a Swiss cooperauve All nghts reserved 2

18 l Höörs kom Granskning av delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnden prognosliserar ett helårsresultat som avviker negativt från budget med 2, l mkr. Detta förklaras huvudsakligen av fler barn än budgeterat i förskolan samt underskott för Norra Rörums skola. Jämförelser med motsvarande period föregående år försvåras av de stora reavinsterna som redovisades då. Resultatet för perioden kan dock sägas vara i nivå med resultatet i föregående års delårsrapport rensat för dessa reavinster. Verksamhetens nettokostnader exkl reavinster och jämförelsestörande poster har i delårsrapporten ökat med 5,8% jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag endast har ökat med 3,9 %. Denna utveckling är anmärkningsvärd och en följd av att nämnderna inte håller sina budgetar. Om nämnderna inte hade redovisat någon budgetavvikelse i delårsrapporten hade nettokostnadsutvecklingen endast varit 3,2 %. 4.1 Periodiseringar Vår bedömning är att precisionen i delårsbokslutet är tillfredsställande och att alla väsentliga kostnader och intäkter har periodiserats på ett tillfredsställande sätt. 5. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är översiktligt granskad och vi har inga väsentliga synpunkter på denna. 6. Balansräkning 6.1 Materiella anläggningstillgångar Införandet av ett anläggningsregister har inneburit att avskrivningarna nu kan beräknas med tillfredsställande precision. Kommunen har även infört rutiner som innebär att de som är ansvariga för ett investeringsprojekt skall rapportera in och avsluta detta så fort projektet avslutas och tillgången tas i bruk. Avskrivningar beräknas från och med månaden efter registreringen i anläggningsregistret Vår översiktliga granskning har inte visat på några väsentliga fördröjningar. Under året har kommunen tillsammans med Hörby kommun bildat en gemensam IT-organisation. Inför detta såldes all!t-utrustning till Hörby kommun för bokfört värde, d v s utan resultateffekt Anskaffningsvärdet på den sålda!t-utrustningen var drygt 6 mkr. Vi har stickprovsvis granskat några investeringar mot underlag. Vår granskning indikerar att det fortfarande finns vissa tveksamheter när det gäller gränsdragningen mellan vad som bör aktiveras som investeringar och vad som skall kostnadsföms i driften. Aktivering får endast ske av nyinvesteringar som är avsedda att stadigvarande brukas i verksamheten samt tillkommande utgifter om de är värdehöjande jämfört med ursprunget. Vi vill återigen betona vikten av att kommunen gör noggranna genomgångar av de aktiverade utgifterna vid avslutandel av investeringsprojekt Detta för att undvika att driftskostnader och då särskilt kostnader för reparationer och underhåll aktiveras vilka enligt god redovisningssed istället skall kostnadsföras och belasta resultatet. Kommunen har under året fortsatt att aktivera utgifter avseende ett nytt P A-system. Även detta år har utbildningskostnader aktiverats. Aktivering har även skett av kostnader som enligt fakturorna avser drift och underhåll av systemet. Rapport dcl itr Hilör slutlig.doc,, 2011 KPMG AB, the Swedish m ember f11m of KPMG International a Sw ss coope rative All rights reserved 3

19 Höörs kommull Granskning 011 tlelårsboksllll Uil-IU-14 Våra stickprov visade även detta år på en felaktig hantering när det gällde anskaffningen av ett fordon där ett inbyte lämnades. l detta fall aktiverades endast mellanskillnaden och ingen utrangering skedde av den inbytta tillgången. Bland årets investering ligger en medfinansiering av en ny Pågatågsplattform uppgående till l,5 mkr med en budget på 2,5 mkr. Enligt det kommunala redovisningsrådets rekommendationer skall dessa redovisas på en egen rad i balansräkningen benämnd Bidrag till statlig infrastruktur. I delårsrapporten har medfinansieringen dock specificerats i noten till anläggningstillgångar men vi rekommenderar kommunen att framöver redovisa denna på en egen rad i balansräkningen. 6.2 Finansiella anläggningstillgångar Fordran på HFAB avseende jämkningsmomsen har minskat återsökt och erhållit återbetalning av momsen. den takt som HFAB-bolagen 6.3 Omsättningstillgångar Exploateringsmark Kommunen har inte fastställt eller beräknat några anskaffningsvärde för de olika tomterna inom exploateringsverksamheten. När man säljer en tomt bokar man därför bort hela försäljningsbeloppet från det sammanlagda värdet exploateringsmarken. Det föreligger därför viss osäkerhet kring huruvida det bokförda värdet korrekt återspeglar anskaffningsvärdena på kvarvarande tomter. Kommunen har dessutom fortfarande inte gjort någon utvärdering enligt lägsta värdets princip avseende exploateringsfastigheterna. En omsättningstillgång skall enligt god redovisningssed värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde i form av nettoförsäljningsvärde. Kommunen anställde i mars 2009 en exploateringschef vars arbetsuppgifter inkluderade att bedöma värdet på exploateringsmarken. Denna person har under 20 Il slutat och en ny exploateringschef är tillsatt i augusti. Vi har inte funnit någon indikation på att kommunens exploateringsfastigheter borde ha värderats lägre men vi fortsätter att uppmana kommunen att vid varje bokslutstillfälle framöver göra denna prövning Kundfordringar Kommunen sköter numera all kundfakturering själv. Kommunen re!-.erverar alla fordringar äldre än ett år som osäkra kundfordringar. Vår bedömning är att denna princip för reservering av osäkra kundfordringar är rimlig Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) Som framgår ur kassaflödesanalysen har likvida medel inklusive kortfristiga placeringar minskat med 75,9 mkr under årets första åtta månader. De enskilt största förklaringarna till minskningen är relativt omfattande investeringar (37,3 mkr) inbetalning av jämkningsmoms (27,2 mkr) till skatteverket. Rapport del år Hötir ] l slutlig. doc t 2011 KPMG AB. the Swedtsh member ftrm of KPMG lnternattonal, a Swtss cooperative All nghts reserved. 4

20 Höörs komlllllll Granskning av clelårsboksflll Kommunen står dessutom inför ytterligare relativt stora likviditetsutflöde i form av fortsatta investeringar (prognostiserat ytterligare 33 mkr 20 Il) och i början av nästa år inbetalning av särskild löneskatt på förtidsinlösen (35 mkr). 6.4 Avsättningar Kommunens totala pensionsåtagande per uppgår till: Belopp i mkr Kortfristig pensionsskuld inkl löneskatt 10,8 15,0 14,5 15,8 Bokförd avsättning inkl löneskatt 9,6 2,6 3,3 2,7 Ej bokförd pensionsskuld inkl 67,7 62,2 266,1 267,1 löneskatt Summa pensionsåtaganden 88,1 79,8 283,9 285,6 Den ej bokförda pensionsskulden som inklusive särskild löneskatt uppgår till 67,7 mkr avser efter den stora förtidsinlösen föregående år anställda 1937 och tidigare. Som framgår i delårsrapporten har kommunen finansiella placeringar med ett marknadsvärde per på 62,3 mkr som är avsedda för pensionsändamål Som framgår i tabellen ovan har den bokförda pensionsavsättningen ökat med 7 mkr inklusive löneskatt. Normalt borde avsättningen efter föregående års förtida pensionsinlösen ha minskat. Ökningen är hänförlig till att föregående kommunalråd passerat 65 år vilket har belastat resultaträkningen med 7,5 mkr inklusive löneskatt. 6.5 Kortfristiga skulder Inget att notera. 7. Redovisningsprinciper Kommunen anger i delårsrapporten att redovisningen följer Lagen om kommunal redovisning. Därutöver beskrivs vilka redovisningsprinciper som tillämpats för respektive område. Vår bedömning är att kommunen tillämpar de angivna redovisningsprinciperna. 8. Investeringsredovisning Kommunen har även detta år budgeterat relativt omfattande investeringar uppgående till totalt 129, l mkr (fg år 109,7 mkr). Under de första åtta månaderna har kommunen investerat 43,3 mkr (motsvarande period fg år 16, l mkr). I delårsrapporten anges att kommunen prognosliserar årets investeringar till 76,4 mkr, alltså 59 % av vad som budgeterats. Trots den väsentliga avvikelsen mot budget finns det ingen utförlig förklaring till orsakerna. Rapport dclår H<iör slutlig.doc t > 2011 KPMG AB, the Swedosh member form of KPMG International. a Swiss cooperative All nghts reserved., 5

21 Höörs kommull Granskning m delårsboks/iii 201/ / -10-/ genomfördes endast 32 % av de budgeterade investeringarna på 109,7 mkr. Tillsammans med årets prognostiserade avvikelse kan detta indikera bristande planering, kontroll, styrning och uppföljning av investerings projekten. Avvikelserna försvårar styrningen och planeringen av verksamheten och får dessutom till följd att planeringen av kapitalanskaffningen blir svårhan ter! i g. Det kan således finnas brister antingen vad gäller planering och budgetering av investeringar eller vad gäller hanteringen av genomförandet av beslutade investeringar. Vi rekommenderar därför att kommunen överväger en översyn av investeringsprocessen för att få ett maximalt utnyttjande av det investeringsutrymme som finns i kommunen. Vi anser även att informationen om statusen på investeringarna kan förbättras. 9. Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelsen innehåller precis som tidigare ett avsnitt om måluppfyllelsen. Vi anser att redovisningen av måluppfyllelsen är bra då den är kortfattad, tydlig och lättöverskådlig. Måluppfyllelsen graderas som: Målet är uppfyllt, Målet bedöms bli uppfyllt 20 Il, Målet bedöms delvis bli uppfyllt 2011 och Målet bedöms inte bli uppfyllt Eftersom vissa mål är svåra att mäta medför det precis som framgår av uppföljningen att vissa mål måste bedömas. 9.l Finansiella mål Enligt budgeten för 20 Il har fullmäktige fastställt tre finansiella mål. Årets resultat skall uppgå till l % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål bedöms enligt prognosen inte bli uppfyllt 20 Il. Det andra målet innebär att nyinvesteringar i första hand skall finansieras av skattemedel och att låneskulden maximalt får uppgå till 20 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål bedöms bli uppfyllt då någon extern upplåning inte är aktuell. Det tredje målet anger att inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar eller avsättningar till pensionsåtagandel Detta mål bedöms också bli uppfyllt då intäkterna från IT-försäljningen anses ha använts till reinvesteringar i andra tillgångar. 9.2 Balanskravet På grund av tidigare års underskott prognosliserar Höörs kommun ett utgående justerat resultat enligt balanskravsutredningen på -17,9 mkr. Detta skall återställas senast Precis som tidigare år vill vi poängtera vikten av att kommunen arbetar med att anpassa sina verksamhetskostnader till de skatteintäkter och de statl>bidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. 9.3 Verksamhetsmål Utöver de finansiella målen har kommunfullmäktige fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Ä ven dessa mål utvärderas i förvaltningsberättelsen där det framgår att Rapport dclär Höör H-J I slutlig.doc f 2011 KPMG AB, lhe Swedosh member ftrm of KPMG lnternattonal. a Swiss cooperat1ve All rights reserved 6

22 .. Höörs kommull Granskning al' delårsboks/w / ett av målen är uppfyllda, två mål bedöms bli delvis uppfyllda 20 Il och ett mål anses inte möjligt att utvärdera 20 Il p g a ändra bedömningskriterier i skolan. Förvaltningsberättelsen innehåller även en sammanställning av nämndernas måluppfyllelse där en översiktlig redovisning av måluppfyllelsen i tabellform ges. Redovisningen anger att av de totalt 38 målen är l O eller 27 % helt uppfyllda, 5 % bedöms bli uppfyllda, 61 % bedöms bli delvis uppfyllda och 5% bedöms inte bli uppfyllda. 2 % av målen har ej utvärderats. Alla nämnder redovisar tydligt måluppfyllelsen i verksamhetsberättelserna i delårsrapporten. 10. Sammanställd redovisning Kommunens utlämnade bokslutsanvisningar beträffande delårsbokslutet har i allt väsentligt följts. Den sammanställda redovisningen har tack vare personalförändringar inom HFAB-koncernen kunnat upprättas i tid och utifrån korrekta underlag. HFAB:s delårsrapport har även översiktligt granskats av bolagets revisor och underlagen för den sammanställda redovisningen är intygade av revisorn. Vår bedömning är alltså att den sammanställda redovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och ger en i allt väsentligt en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning Rapport <.lc1år Htiör s1utlig.doc f 2011 KPMG AB. the Swedish member lirm of KPMG International a Swiss cooperauve All nghts reserved 7

23 ~Höörs W kommun ~~ ~ Dnr 107/01-04 Detaljplan ror östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun, Skåne län Ärendemening En detaljplan för östra delen av Sätoftavägen har tagits fram. Syfte med detaljplanen är att ge möjlighet att anlägga en gång- och cykelvägsförbindelse utmed Sätoftavägen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna planförslaget för utställning. Detaljplanen daterad har varit föremål för utställning under tiden Inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterad Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och beslutade att godkänna utlåtandet daterat den 25 augusti Kommunfullmäktige har att hantera antagandet av planen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun ~ Tf kanslichef

24 m1 w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 125 AU 165 ( ) Dnr 107/01-04J Detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun, Skåne län Syfte med detaljplanen är att ge möjlighet att anlägga en gång- och cykelvägsförbindelse utmed Sätoftavägen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna planförslaget för utställning. Detaljplanen daterad har varit föremål för utställning under tiden Inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterad Planenheten föreslår att Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet daterad samt godkänner förslag till detaljplan för Östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg upprättad , för antagande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att att godkänna utlåtandet daterad samt godkänna planförslaget för antagande. KS 125 Kommunstyrelsens beslut att godkänna utlåtandet daterad samt att godkänna planförslaget för antagande. 'ik r 1 V {e{. l. ommun{vt /lmd'bt17 c ).et Y..rJ fm.wt L~mcdt O fj frl deltji pltf.-? ey'j. /;fhncl e/e/ flv' c/ /fntle.~ 1o/t1andt~~ CiiJ KVi1lffltfll - f'- 1/vud'l:-tJ;e cltr~ db ok /ofory.:1,()// - t fr w r- Utdragsbestyrkande l

25 HÄSSLEHOLMS KOMMUN REVISORERNA Till kommunfullmäktige och revisorerna i kommunerna: Bromölla Hörby Höör Kristianstad Os by Östra Göinge Ank HÖÖRS KOMMUN Kommunl<ansliet O Dnr 2foZj{/ Granskning av delårsrapport för IT -nämnd Skåne Nordost Nämnden inrättades från och med 1 juli 2006 med ansvar för uppbyggnad och drift av gemensam Il-infrastruktur och internetanslutning. Hässleholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i kommunens organisation. Il-nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med avtal som kommunerna ingått. Vi har granskat Hässleholms kommuns delårsrapport per utifrån det uppdrag revisorerna har på denna punkt. Hässleholms kommun uppfyller i allt väsentligt kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Förslag till nytt reglemente för IT -nämnd Skåne Nordost samt avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost har upprättats.

26 m HÖÖRS KOMMUN ~Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad , KS 139 AU 182 ( ) Dnr 136/1 I -00 Rapport enligt socialtjänstlagen Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l socialtjänstlagen, som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen ska ske tilllänsstyrelsen och till kommunens revisorer. Socialnämnden ska också lämna en statistikrapport till fullmäktige. Föreligger socialnämndens rapport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att att notera informationen samt översända rapporten till kommunfullmäktige. KS 139 Kommunstyrelsens beslut att att notera informationen samt översända rapporten till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande

27 ~ HÖÖRS KOMMUN, ~ Socialnämnden./) HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet 2' ~ =--=~~~ rj, An k O 1 onr \3~ / 11-oo SAlVIMANTR.~DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum B lad s~ 130 AU 144 Dnr 201 1/ Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL gällande ÄO, OF och IFO Föreligger rapport till Socialstyrelsen från social sektor daterad Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta att översända rapporten till Kommunstyrelsen och Revisorerna SN 130 Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag J u terandes 5ign

28 Dokumentnamn: Höörs ~ kommun An k Dn r HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet o 1 Dnr 2011/ Kommunfullmäktige Rapporterat till Socialstyrelsen från social sektor Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänsdagen; gällande ÄO, OF och IFO. Äldreomsorgen, ÄO: Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen; SoL, är inte verkställt. Medborgaren har tackat nej till erbjudande Medborgaren är boende på särskilt boende i annan kommun i avvaktan pa annat erbjudande. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen, SoL, ar mte verkställt. Medborgaren tackade nej till erbjudande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänsten och anhöriga. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänslagen, SoL, är inte verkställt. Medborgaren tackade nej till erbjuadande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänst och anhöriga. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen, SoL, är inte versktällt. Medborgaren tackade nej till erbjudande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänst och anhöriga. Individ och familjeomsorgen, IFO: Alla beslut inom Socialtjänsdagen, SoL, är verkställda. Omsorg och personer med funktionsnedsättning, OF: Alla beslut inom Socialtjänslagen är verkställda. :;: -~~j Anna-Karin Agren Enhetschef Ansvarig: Da rum: Sökväg:

29 Avsägelse HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k o 4 Dnr 3// j/0-0 J l Höör den 24 september 2011 Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i!t-nämnden Nordöstra Skåne.

30 Till kommunfullmäktige i Höörs kommun. Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. Miljöpartiet i Höör

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer