iijj Höörs KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen , kl19.00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iijj Höörs KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen 2011-10-26, kl19.00."

Transkript

1

2 iijj Höörs W kommun /. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen , kl Följande ärenden behandlas: Förslag till handlingsprogram enl lagen om skydd mot olyckor. Godkännande av redaktionella ändringar av Tekniska nämndens reglemente. Delårsbokslut per den 31 augusti Detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun Skåne län. Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt. Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskansliet, kommun huset, Södergatan 28. Höör ~t!:!::)~reptjjr Ordförande Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla 20 Il- l 0-19 betygar: ~

3 m HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 141 AU 192 ( ) Dnr Förslag till handlingsprogram enl lagen om skydd mot olyckor Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, och höjd beredskap skall varje kommun anta ett eller flera handlingsprogram. Enligt lagstiftningen skall samråd ske med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , l 00 att remittera förslag till handlingsprogram för tiden till kommunens nämnder samt berörda myndigheter. Föreligger synpunkter från berörda myndigheter samt kultur- och fritidsnämnden. RäddningschefTonny Antmar informerar om förslaget. Yrkanden Annagreta Reinholdz (S) att göra redaktionella ändringar i dokumentet samt lägga till "Tågolyckor" under "Rubriken 5.1 Riskbild inom Höörs kommun". Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det antas. Arbetsutskottets beslut att uppdra åt Tonny Antmar att revidera förslaget utifrån Annagreta Reinholdz yrkande och att kommentera remissvaren till kommunstyrelsen den 13 oktober. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) för Höörs kommun t fl "'$;_'.. Utdragsbestyrkande

4 mt HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen forts SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 141 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa rorslag till handlingsprogram för tiden st. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ~.. Höörs kommun l ( l) R;\DDNINGS'I];\NSTEN \:"t. lli. \ Olt \RP- Y. Kommunstyrelsen U rrmc h.~ l;o..,( : Handlingsprogram för Höörs Kommun Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, och höjd beredskap skall varje kommun anta ett eller flera handlingsprogram. Enligt lagstiftningen skall samråd ske med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunstyrelsen beslutade vid maj månads sammanträde att samråd med berörda myndigheter skall ske med bilagt förslag till handslingsprogram för tiden Synpunkter skall vara Höörs kommun (räddningstjänsten) tillhanda senast 31/ De synpunkter som inkommit regleras antingen i annan lagstiftning eller finns i andra styrdokument för kommunens (räddnings~änstens) skadeförebyggande och operativa verksamhet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till handlingsprogram för tiden Tonny Antmar räddningschef l Box 5> 124> 21 \'XI >-211 f)(jo l F i\ X Po~tgiro l Hankgiro 27 1-H 52 E-post kommun hoor.sc l www hoor.se

6 mf HÖÖRS KOMMUN ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 148 Dnr 148/11-00 Godkännande av redaktionella ändringar av Tekniska nämndens reglemente Kommunfullmäktige godkände Tekniska nämndens reglemente, , 46. Handlingen till ärendet innehöll 2 styck skriv fel. Reglementet har nu uppdaterats med de redaktionella ändringarna. Ändringarna är: l, "väghållningmyndighet och forvaltningsmyndighet", ska vara "väghållnings- och förvaltningsmyndighet". 2, pkt l O, tillägg av "och upplåtelse av allmän platsmark". Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige godkänner den redaktionella ändringen av Tekniska nämndens reglemente. Utdragsbestyrkande

7 ' iijjhöörs W kommun Reglemente för tekniska nämnden i Höörs kommun Utöver vad i kommunallagen är stadgat för nämnd enligt 3 kap 13 andra stycket ska följande gälla för tekniska nämnden. l Ansvarsområde Tekniska nämnden handhar såsom väghållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning och offentlig belysning samt vattenoch avloppsreningsverk. Tekniska nämnden är kommunens trafikorgan enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, och har dessutom att svara för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Tekniska nämnden svarar för samordning av renhållningsfrågor mellan Mellanskånes Renhällningsaktiebolag (Merab) och kommunen. Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt ansvarsområde. 2 Teknisk förvaltning I utövningen av den tekniska förvaltningen har tekniska nämnden särskilt l. att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och därvid göra de framställningar samt vidta de åtgärder i hithörande frågor, som kan vara påkallade 2. att förvalta till verksamheten hörande byggnader och anläggningar inklusive centralförråd jämte all annan egendom, fast eller lös, som hör till nämnda inrättningar, samt utföra för desamma erforderliga nyanläggningar, reparationer m.m. Härvid skall samarbete ske med övriga nämnder och styrelser för samordning av denna verksamhet

8 -:;. 3. att tillse att anläggningarna är i driftdugligt skick samt i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter 2 4. att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag, eller lämnat bemyndigande, besluta för under nämnden lydande inrättningar 5. att besluta om inköp av för respektive inrättningar erforderliga varor och tjänster samt försälja obrukbara och överflödiga sådana 6. att tillämpa föreskrifter för anläggningar, som ska anslutas till kommunens olika ledningsnät 7. att ombesörja anslutning av vatten och avlopp 8. att verkställa utredningar och avge yttranden som av kommunfullmäktige eller annat kommunalt organ infordras från nämnden 9. att ansvara för den renhållning av gator, vägar, torg och allmänna platser som det åligger kommunen inom detaljplanelagda områden 10. att upprätta förslag till taxor för, vatten och avlopp, felparkeringsavgifter och upplåtelse av allmän platsmark samt till bestämmelser för bidrag till enskilda vägar. Taxorna och bestämmelserna skall underställas kommunfullmäktiges prövning och fastställelse. 11. att å kommunens vägnar, för säkerställande av kommunens rättigheter, vid framdragande och bibehållande av ledningar i mark, som icke är gatumark, genom lantmäteriförrättning eller genom att upprätta och godkänna servitutsavtal med markägare, samt medgiva engångsersättningar. 12. att lösa in allmän platsmark för gator och parker inom detaljplanelagt område samt lämna tillfålliga medgivanden för upplåtelse av gatu- och parkmark samt allmänna platser. 13. att själva eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde och att därvid med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 3 Trafikorganets uppgifter Det åligger Tekniska nämnden, om kommunfullmäktige ej annat beslutar, l. att utfårda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning 2. att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet

9 att till berörd myndighet anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet 4. att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet 4 Tekniska nämndens arbetsformer Tekniska nämnden består av sju ledamöter med lika många ersättare. 5 A v kommunfullmäktige utses bland ledamöterna i tekniska nämnden en ordförande, en l :e vice ordförande och en 2:e vice ordförande att ~änstgöra den tid för vilken de blivit valda. Är både ordföranden, l :e vice ordförande och 2:e vice ordförande hindrade att bevista sammanträdet utses annan ledamot att för tillfället leda sammanträdet. 6 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde tjänstgör en ersättare i ledamotens ställe. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas in. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 7 Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter ~änstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

10 4 8?. Ersättare som inte är tjänstgörande har yttranderätt vid tekniska nämndens sammanträden och har rätt att fä sin mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte är tjänstgörande får ej deltaga i beslut. 9 Kallelse till sammanträde bör utflirdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsam handläggning, avlämnas för postbefordran senast en vecka llire sammanträdet till ledamöter och ersättare. Om möjligt bör kallelse vara åtlliljd av föredragningslista upptagande de ärenden, som ska torekomma på sammanträdet. Är ledamot eller ersättare hindrad bevista sammanträde, ska denne skyndsamt göra anmälan härom. 10 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden skall undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av sektorschefen. 11 Tekniska nämnden är berättigad att från övriga kommunala nämnder och styrelser infordra upplysningar som är erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina åligganden. 12 Tekniska nämnden ska vara remissorgan för nämndens verksamhetsområde.

11 m w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ;o. KS 147 AU 206 ( ) AU 188 ( ) Dnr 32/11-02 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut ror perioden T f ekonomichef Lars-Johan Rosvall infonnerar i ärendet. Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant rorstärkts främst beroende på den positiva förändringen av semesterlöneskuldenjämfört med årsskiftet. Denna rorbättring är dock tillfällig och vid kommande årsskifte bedöms semesterskulden ligga på samma nivå som vid ingången av året och bara ha en marginell effekt på årsresultatet. Utfallet av skatteintäkter och statsbidrag har dock blivit bättre än vad planeringsförutsättningarna pekade på vid budgettilliallet och bidrar till ett positivt utfall. Delårsrapporten per den 31 augusti 2011 visar ett delårsresultat om 11,5 milj kr. Vid årets slut prognostiserasett ekonomiskt resultat om 0,8 milj kr, vilket innebär en negativ budgetawikelse om 5,4 milj kr. Någonjustering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuell, så det prognostiserade resultatet 0,8 milj kr kvarstår. Arbetsutskottets beslut att notera informationen. AU 206 Lars-Johan Rosval l, t f ekonomichef infonnerar i ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta delårsrapporten för perioden l januari - 3 l augusti 20 l l. Justerandes sign l(j Utdragsbestyrkande

12 w mf HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad J/. KS 147 Kommunstyrelsens beslut att personalredovisningen ska utvecklas i delårsbokslutet. Kommunstyrelsens forslag Kommunfullmäktige beslutar att anta delårsrapporten för perioden l januari - 31 augusti ;fj Justerandes sign ~k_ Utdragsbestyrkande

13 HÖÖRS KOMMUN Revisorerna l~. Till Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapporten per Kommunens revisorer skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Delårsrapporten för Höörs kommun har översiktligt granskats. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys. Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport som bifogas denna bedömning. Revisionsrapporten har upprättats av KPMG AB. Den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen beräknar ett ekonomiskt resultat om 0,8 mkr. Nämnderna redovisar dock negativa budgetavvikelser på totalt l 0,9 mkr, vilket är oroande och i längden ohållbart. Socialnämndenprognostiseraren negativ avvikelse på 6,3 mkr. Redogörelsen för nämndens utfall, prognoser och åtgärder är kortfattad. Det är viktigt att väsentliga avvikelser förklaras och tydliggörs i kommande årsredovisning. På grund av ett ingående underskott prognostiserar kommunen ett negativt utgående balanskravsresultat 20 Il på 17,9 mkr, vilket måste återställas senast Precis som tidigare år vill vi poängtera att kommunen måste arbeta med att anpassa sina verksamhetskostnader till de skatteintäkter och de statsbidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunens revisorer bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat med följande undantag. Det finansiella målet att årets resultat ska uppgå till l % av skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms inte bli uppfyllt. Höör den 18 oktober 20 l l Christer Ekelund ~~~ Arno Werner

14 1). Höörs kommun Översiktlig granskning av delårsrapport Granskningsrapport KPMGAB 14 oktober 2011 Alltal sidor: 9 ' 2011 KPMG AB. the Swed sh member flrm of KPMG International. a Swiss cooperauve All nghts reserved.

15 l 't. Höörs kommilli Granskning av delårsbokslut 20/ // Innehåll l. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 4.1 Periodiseringar 5. Kassaflödesanalys 6. Balansräkning 6.1 Materiella anläggningstillgångar 6.2 Finansiella anläggningstillgångar 6.3 Omsättningstillgångar Exploateringsmark Kundfordringar Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 6.4 Avsättningar 6.5 Kortfristiga skulder 7. Redovisningsprinciper 8. Investeringsredovisning l l Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Balanskravet Verksamhetsmål Sammanställd redovisning 7 Rapporl dclår Höör R-31 slullig.doc c 2011 KPMG AB. the Swedosh member form of KPMG International, a Sw1ss cooperative All nghts reserved

16 l s. Höörs kommull Granskning tll' delårsboksflit 20// /0-14 l. Inledning Vi har av Höörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per l. Uppdraget i n går i revisionsplanen för år 20 l l. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Syftet och granskningsmålen för den översiktliga granskningen är att bedöma om: - den finansiella redovisningen uppfyller de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och God redovisningssed? - räkenskaperna är rättvisande? - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål för God ekonomisk hushållning som fastställts av fullmäktige. - Finns mål redovisade? - Har målen följts upp? - det är sannolikt att de finansiella målen kommer att kunna uppnås vid årets slut. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårsrapporten. Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta eventuella väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. Granskning har skett av den version av delårsrapporten som behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 Il-J Sammanfattning Kommunen redovisar som en följd av posittva skatteavräkningar och ombokning av semesterlöneskulden ett positivt resultat på Il,5 mkr för årets första åtta månader. Nämndernas verksamheter redovisar dock negativa budgetavvikelser på totalt l 0,6 mkr. För helåret 20 Il prognosliseras ett positivt resultat på 0,8 mkr och nämnderna redovisar negativa budgetavvikelser på totalt 10,9 mkr. Verksamheternas nettokostnader (rensat för reavinster och jämförelsestömnde poster) har ökat med 5,8 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat med 3,9 %. På grund av ett ingående underskott prognosliserar Höörs kommun ett negativt utgående balanskravsresultat 20 Il på 17,9 mkr. Precis som tidigare år vill vi poängtera vikten av att kommunen arbetar med att anpassa sina verksamhet~kostnader till de skatteintäkter och de 1 Kommunallag (1991 :900) Rapport del år Höör slutlig.doc c 2011 KPMG AB. the Swedtsh member fum of KPMG International. a Swtss cooperative All rights reserved,

17 J Höörs kommull Granskning av delårsbokslut /0-14 statsbidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammanfattningsvis bedömer vi efter vår översiktliga granskning att: - den finansiella redovisningen uppfyller de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed - räkenskaperna är såvitt vi kunnat se i allt väsentligt rättvisande - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål för God ekonomisk hushållning som fastställts av fullmäktige, mål och utfall har redovisats samt följts upp i delårsrapporten - det inte är sannolikt att de finansiella målen för God ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås vid årets slut. 3. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är granskad och vi anser att den innehåller den information som kan förväntas i en delårsrapport. Förvaltningsberättelsen innehåller ett avsnitt kallat Ekonomistyrning och kontroll som ger läsaren en övergripande bild av den ekonomiska situationen och de väsentliga händelserna under perioden. l delårsrapporten har förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare fått ett ökat fokus på koncernen Höörs kommun. Det finns nu en mer utförlig information om bolagens utfall, måluppfyllelse och prognos för helåret. Då viss verksamhet sedan något år tillbaka bedrivs i bolagsform är denna förbättring väsentlig och gör att delårsrapporten ger en bättre bild av kommunens hela verksamhet. Förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig, samlad och kortfattad avstämning av utfallet mot de av fullmäktige fastställda målsättningarna för god ekonomisk hushållning. 4. Resultaträkning Höörs kommun redovisar ett positivt resultat på Il,5 mkr för de första åtta månaderna Detta är 8,3 mkr bättre än budgeten på 3,2 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget är framförallt hänförlig till ett förbättrat skatteutfall vilket förklaras dels av förbättrad slutavräkning för 2010 och dels av prognosliserad positiv avräkning för Per gör även förändringen av semesterlöneskulden att resultatet förbättras relativt mycket. För helåret 20 Il prognosliserar kommunen ett resultat på 0,8 mkr vilket är 5,4 mkr sämre än budget. Det sämre utfallet för helåret jämfört med delårsresultatet beror till stor del på semesterlöneskuldens utveckling under hösten. Nämndernas verksamhet redovisar för perioden en sammanlagd negativ budgetavvikelse på 10,6 mkr och en prognosliserad negativ avvikelse på 10,9 mkr. Socialnämnden avviker negativt från budget med 9,8 mkr i delårsrapporten vilket naturligtvis är allvarligt. För helåret 2011 prognosliserar man en negativ avvikelse på 6,3 mkr. Trots de väsentliga avvikelserna är Socialnämndens redogörelse för utfall, prognoser och åtgärder väldigt kortfattad. Det kan dock utläsas att avvikelserna huvudsakligen förklaras av lägre intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans samt ökade placeringskostnader. Rapport dclår Höör 20 l l -OR<~ l ~ lutlig. doc ' 2011 KPMG AB. the Swedish member firm of KPMG International. a Swiss cooperauve All nghts reserved 2

18 l Höörs kom Granskning av delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnden prognosliserar ett helårsresultat som avviker negativt från budget med 2, l mkr. Detta förklaras huvudsakligen av fler barn än budgeterat i förskolan samt underskott för Norra Rörums skola. Jämförelser med motsvarande period föregående år försvåras av de stora reavinsterna som redovisades då. Resultatet för perioden kan dock sägas vara i nivå med resultatet i föregående års delårsrapport rensat för dessa reavinster. Verksamhetens nettokostnader exkl reavinster och jämförelsestörande poster har i delårsrapporten ökat med 5,8% jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag endast har ökat med 3,9 %. Denna utveckling är anmärkningsvärd och en följd av att nämnderna inte håller sina budgetar. Om nämnderna inte hade redovisat någon budgetavvikelse i delårsrapporten hade nettokostnadsutvecklingen endast varit 3,2 %. 4.1 Periodiseringar Vår bedömning är att precisionen i delårsbokslutet är tillfredsställande och att alla väsentliga kostnader och intäkter har periodiserats på ett tillfredsställande sätt. 5. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är översiktligt granskad och vi har inga väsentliga synpunkter på denna. 6. Balansräkning 6.1 Materiella anläggningstillgångar Införandet av ett anläggningsregister har inneburit att avskrivningarna nu kan beräknas med tillfredsställande precision. Kommunen har även infört rutiner som innebär att de som är ansvariga för ett investeringsprojekt skall rapportera in och avsluta detta så fort projektet avslutas och tillgången tas i bruk. Avskrivningar beräknas från och med månaden efter registreringen i anläggningsregistret Vår översiktliga granskning har inte visat på några väsentliga fördröjningar. Under året har kommunen tillsammans med Hörby kommun bildat en gemensam IT-organisation. Inför detta såldes all!t-utrustning till Hörby kommun för bokfört värde, d v s utan resultateffekt Anskaffningsvärdet på den sålda!t-utrustningen var drygt 6 mkr. Vi har stickprovsvis granskat några investeringar mot underlag. Vår granskning indikerar att det fortfarande finns vissa tveksamheter när det gäller gränsdragningen mellan vad som bör aktiveras som investeringar och vad som skall kostnadsföms i driften. Aktivering får endast ske av nyinvesteringar som är avsedda att stadigvarande brukas i verksamheten samt tillkommande utgifter om de är värdehöjande jämfört med ursprunget. Vi vill återigen betona vikten av att kommunen gör noggranna genomgångar av de aktiverade utgifterna vid avslutandel av investeringsprojekt Detta för att undvika att driftskostnader och då särskilt kostnader för reparationer och underhåll aktiveras vilka enligt god redovisningssed istället skall kostnadsföras och belasta resultatet. Kommunen har under året fortsatt att aktivera utgifter avseende ett nytt P A-system. Även detta år har utbildningskostnader aktiverats. Aktivering har även skett av kostnader som enligt fakturorna avser drift och underhåll av systemet. Rapport dcl itr Hilör slutlig.doc,, 2011 KPMG AB, the Swedish m ember f11m of KPMG International a Sw ss coope rative All rights reserved 3

19 Höörs kommull Granskning 011 tlelårsboksllll Uil-IU-14 Våra stickprov visade även detta år på en felaktig hantering när det gällde anskaffningen av ett fordon där ett inbyte lämnades. l detta fall aktiverades endast mellanskillnaden och ingen utrangering skedde av den inbytta tillgången. Bland årets investering ligger en medfinansiering av en ny Pågatågsplattform uppgående till l,5 mkr med en budget på 2,5 mkr. Enligt det kommunala redovisningsrådets rekommendationer skall dessa redovisas på en egen rad i balansräkningen benämnd Bidrag till statlig infrastruktur. I delårsrapporten har medfinansieringen dock specificerats i noten till anläggningstillgångar men vi rekommenderar kommunen att framöver redovisa denna på en egen rad i balansräkningen. 6.2 Finansiella anläggningstillgångar Fordran på HFAB avseende jämkningsmomsen har minskat återsökt och erhållit återbetalning av momsen. den takt som HFAB-bolagen 6.3 Omsättningstillgångar Exploateringsmark Kommunen har inte fastställt eller beräknat några anskaffningsvärde för de olika tomterna inom exploateringsverksamheten. När man säljer en tomt bokar man därför bort hela försäljningsbeloppet från det sammanlagda värdet exploateringsmarken. Det föreligger därför viss osäkerhet kring huruvida det bokförda värdet korrekt återspeglar anskaffningsvärdena på kvarvarande tomter. Kommunen har dessutom fortfarande inte gjort någon utvärdering enligt lägsta värdets princip avseende exploateringsfastigheterna. En omsättningstillgång skall enligt god redovisningssed värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde i form av nettoförsäljningsvärde. Kommunen anställde i mars 2009 en exploateringschef vars arbetsuppgifter inkluderade att bedöma värdet på exploateringsmarken. Denna person har under 20 Il slutat och en ny exploateringschef är tillsatt i augusti. Vi har inte funnit någon indikation på att kommunens exploateringsfastigheter borde ha värderats lägre men vi fortsätter att uppmana kommunen att vid varje bokslutstillfälle framöver göra denna prövning Kundfordringar Kommunen sköter numera all kundfakturering själv. Kommunen re!-.erverar alla fordringar äldre än ett år som osäkra kundfordringar. Vår bedömning är att denna princip för reservering av osäkra kundfordringar är rimlig Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) Som framgår ur kassaflödesanalysen har likvida medel inklusive kortfristiga placeringar minskat med 75,9 mkr under årets första åtta månader. De enskilt största förklaringarna till minskningen är relativt omfattande investeringar (37,3 mkr) inbetalning av jämkningsmoms (27,2 mkr) till skatteverket. Rapport del år Hötir ] l slutlig. doc t 2011 KPMG AB. the Swedtsh member ftrm of KPMG lnternattonal, a Swtss cooperative All nghts reserved. 4

20 Höörs komlllllll Granskning av clelårsboksflll Kommunen står dessutom inför ytterligare relativt stora likviditetsutflöde i form av fortsatta investeringar (prognostiserat ytterligare 33 mkr 20 Il) och i början av nästa år inbetalning av särskild löneskatt på förtidsinlösen (35 mkr). 6.4 Avsättningar Kommunens totala pensionsåtagande per uppgår till: Belopp i mkr Kortfristig pensionsskuld inkl löneskatt 10,8 15,0 14,5 15,8 Bokförd avsättning inkl löneskatt 9,6 2,6 3,3 2,7 Ej bokförd pensionsskuld inkl 67,7 62,2 266,1 267,1 löneskatt Summa pensionsåtaganden 88,1 79,8 283,9 285,6 Den ej bokförda pensionsskulden som inklusive särskild löneskatt uppgår till 67,7 mkr avser efter den stora förtidsinlösen föregående år anställda 1937 och tidigare. Som framgår i delårsrapporten har kommunen finansiella placeringar med ett marknadsvärde per på 62,3 mkr som är avsedda för pensionsändamål Som framgår i tabellen ovan har den bokförda pensionsavsättningen ökat med 7 mkr inklusive löneskatt. Normalt borde avsättningen efter föregående års förtida pensionsinlösen ha minskat. Ökningen är hänförlig till att föregående kommunalråd passerat 65 år vilket har belastat resultaträkningen med 7,5 mkr inklusive löneskatt. 6.5 Kortfristiga skulder Inget att notera. 7. Redovisningsprinciper Kommunen anger i delårsrapporten att redovisningen följer Lagen om kommunal redovisning. Därutöver beskrivs vilka redovisningsprinciper som tillämpats för respektive område. Vår bedömning är att kommunen tillämpar de angivna redovisningsprinciperna. 8. Investeringsredovisning Kommunen har även detta år budgeterat relativt omfattande investeringar uppgående till totalt 129, l mkr (fg år 109,7 mkr). Under de första åtta månaderna har kommunen investerat 43,3 mkr (motsvarande period fg år 16, l mkr). I delårsrapporten anges att kommunen prognosliserar årets investeringar till 76,4 mkr, alltså 59 % av vad som budgeterats. Trots den väsentliga avvikelsen mot budget finns det ingen utförlig förklaring till orsakerna. Rapport dclår H<iör slutlig.doc t > 2011 KPMG AB, the Swedosh member form of KPMG International. a Swiss cooperative All nghts reserved., 5

21 Höörs kommull Granskning m delårsboks/iii 201/ / -10-/ genomfördes endast 32 % av de budgeterade investeringarna på 109,7 mkr. Tillsammans med årets prognostiserade avvikelse kan detta indikera bristande planering, kontroll, styrning och uppföljning av investerings projekten. Avvikelserna försvårar styrningen och planeringen av verksamheten och får dessutom till följd att planeringen av kapitalanskaffningen blir svårhan ter! i g. Det kan således finnas brister antingen vad gäller planering och budgetering av investeringar eller vad gäller hanteringen av genomförandet av beslutade investeringar. Vi rekommenderar därför att kommunen överväger en översyn av investeringsprocessen för att få ett maximalt utnyttjande av det investeringsutrymme som finns i kommunen. Vi anser även att informationen om statusen på investeringarna kan förbättras. 9. Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelsen innehåller precis som tidigare ett avsnitt om måluppfyllelsen. Vi anser att redovisningen av måluppfyllelsen är bra då den är kortfattad, tydlig och lättöverskådlig. Måluppfyllelsen graderas som: Målet är uppfyllt, Målet bedöms bli uppfyllt 20 Il, Målet bedöms delvis bli uppfyllt 2011 och Målet bedöms inte bli uppfyllt Eftersom vissa mål är svåra att mäta medför det precis som framgår av uppföljningen att vissa mål måste bedömas. 9.l Finansiella mål Enligt budgeten för 20 Il har fullmäktige fastställt tre finansiella mål. Årets resultat skall uppgå till l % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål bedöms enligt prognosen inte bli uppfyllt 20 Il. Det andra målet innebär att nyinvesteringar i första hand skall finansieras av skattemedel och att låneskulden maximalt får uppgå till 20 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål bedöms bli uppfyllt då någon extern upplåning inte är aktuell. Det tredje målet anger att inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar eller avsättningar till pensionsåtagandel Detta mål bedöms också bli uppfyllt då intäkterna från IT-försäljningen anses ha använts till reinvesteringar i andra tillgångar. 9.2 Balanskravet På grund av tidigare års underskott prognosliserar Höörs kommun ett utgående justerat resultat enligt balanskravsutredningen på -17,9 mkr. Detta skall återställas senast Precis som tidigare år vill vi poängtera vikten av att kommunen arbetar med att anpassa sina verksamhetskostnader till de skatteintäkter och de statl>bidrag man erhåller. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. 9.3 Verksamhetsmål Utöver de finansiella målen har kommunfullmäktige fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Ä ven dessa mål utvärderas i förvaltningsberättelsen där det framgår att Rapport dclär Höör H-J I slutlig.doc f 2011 KPMG AB, lhe Swedosh member ftrm of KPMG lnternattonal. a Swiss cooperat1ve All rights reserved 6

22 .. Höörs kommull Granskning al' delårsboks/w / ett av målen är uppfyllda, två mål bedöms bli delvis uppfyllda 20 Il och ett mål anses inte möjligt att utvärdera 20 Il p g a ändra bedömningskriterier i skolan. Förvaltningsberättelsen innehåller även en sammanställning av nämndernas måluppfyllelse där en översiktlig redovisning av måluppfyllelsen i tabellform ges. Redovisningen anger att av de totalt 38 målen är l O eller 27 % helt uppfyllda, 5 % bedöms bli uppfyllda, 61 % bedöms bli delvis uppfyllda och 5% bedöms inte bli uppfyllda. 2 % av målen har ej utvärderats. Alla nämnder redovisar tydligt måluppfyllelsen i verksamhetsberättelserna i delårsrapporten. 10. Sammanställd redovisning Kommunens utlämnade bokslutsanvisningar beträffande delårsbokslutet har i allt väsentligt följts. Den sammanställda redovisningen har tack vare personalförändringar inom HFAB-koncernen kunnat upprättas i tid och utifrån korrekta underlag. HFAB:s delårsrapport har även översiktligt granskats av bolagets revisor och underlagen för den sammanställda redovisningen är intygade av revisorn. Vår bedömning är alltså att den sammanställda redovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och ger en i allt väsentligt en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning Rapport <.lc1år Htiör s1utlig.doc f 2011 KPMG AB. the Swedish member lirm of KPMG International a Swiss cooperauve All nghts reserved 7

23 ~Höörs W kommun ~~ ~ Dnr 107/01-04 Detaljplan ror östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun, Skåne län Ärendemening En detaljplan för östra delen av Sätoftavägen har tagits fram. Syfte med detaljplanen är att ge möjlighet att anlägga en gång- och cykelvägsförbindelse utmed Sätoftavägen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna planförslaget för utställning. Detaljplanen daterad har varit föremål för utställning under tiden Inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterad Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och beslutade att godkänna utlåtandet daterat den 25 augusti Kommunfullmäktige har att hantera antagandet av planen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun ~ Tf kanslichef

24 m1 w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 125 AU 165 ( ) Dnr 107/01-04J Detaljplan för östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg, Höörs kommun, Skåne län Syfte med detaljplanen är att ge möjlighet att anlägga en gång- och cykelvägsförbindelse utmed Sätoftavägen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna planförslaget för utställning. Detaljplanen daterad har varit föremål för utställning under tiden Inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterad Planenheten föreslår att Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet daterad samt godkänner förslag till detaljplan för Östra delen av Sätoftavägen med gång- och cykelväg upprättad , för antagande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att att godkänna utlåtandet daterad samt godkänna planförslaget för antagande. KS 125 Kommunstyrelsens beslut att godkänna utlåtandet daterad samt att godkänna planförslaget för antagande. 'ik r 1 V {e{. l. ommun{vt /lmd'bt17 c ).et Y..rJ fm.wt L~mcdt O fj frl deltji pltf.-? ey'j. /;fhncl e/e/ flv' c/ /fntle.~ 1o/t1andt~~ CiiJ KVi1lffltfll - f'- 1/vud'l:-tJ;e cltr~ db ok /ofory.:1,()// - t fr w r- Utdragsbestyrkande l

25 HÄSSLEHOLMS KOMMUN REVISORERNA Till kommunfullmäktige och revisorerna i kommunerna: Bromölla Hörby Höör Kristianstad Os by Östra Göinge Ank HÖÖRS KOMMUN Kommunl<ansliet O Dnr 2foZj{/ Granskning av delårsrapport för IT -nämnd Skåne Nordost Nämnden inrättades från och med 1 juli 2006 med ansvar för uppbyggnad och drift av gemensam Il-infrastruktur och internetanslutning. Hässleholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i kommunens organisation. Il-nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med avtal som kommunerna ingått. Vi har granskat Hässleholms kommuns delårsrapport per utifrån det uppdrag revisorerna har på denna punkt. Hässleholms kommun uppfyller i allt väsentligt kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Förslag till nytt reglemente för IT -nämnd Skåne Nordost samt avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost har upprättats.

26 m HÖÖRS KOMMUN ~Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad , KS 139 AU 182 ( ) Dnr 136/1 I -00 Rapport enligt socialtjänstlagen Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l socialtjänstlagen, som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen ska ske tilllänsstyrelsen och till kommunens revisorer. Socialnämnden ska också lämna en statistikrapport till fullmäktige. Föreligger socialnämndens rapport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att att notera informationen samt översända rapporten till kommunfullmäktige. KS 139 Kommunstyrelsens beslut att att notera informationen samt översända rapporten till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande

27 ~ HÖÖRS KOMMUN, ~ Socialnämnden./) HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet 2' ~ =--=~~~ rj, An k O 1 onr \3~ / 11-oo SAlVIMANTR.~DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum B lad s~ 130 AU 144 Dnr 201 1/ Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL gällande ÄO, OF och IFO Föreligger rapport till Socialstyrelsen från social sektor daterad Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta att översända rapporten till Kommunstyrelsen och Revisorerna SN 130 Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag J u terandes 5ign

28 Dokumentnamn: Höörs ~ kommun An k Dn r HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet o 1 Dnr 2011/ Kommunfullmäktige Rapporterat till Socialstyrelsen från social sektor Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänsdagen; gällande ÄO, OF och IFO. Äldreomsorgen, ÄO: Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen; SoL, är inte verkställt. Medborgaren har tackat nej till erbjudande Medborgaren är boende på särskilt boende i annan kommun i avvaktan pa annat erbjudande. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen, SoL, ar mte verkställt. Medborgaren tackade nej till erbjudande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänsten och anhöriga. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänslagen, SoL, är inte verkställt. Medborgaren tackade nej till erbjuadande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänst och anhöriga. Ett beslut taget gällande särskilt boende enligt Socialtjänsdagen, SoL, är inte versktällt. Medborgaren tackade nej till erbjudande Medborgaren får sina behov tillgodosedda med stöd av hemtjänst och anhöriga. Individ och familjeomsorgen, IFO: Alla beslut inom Socialtjänsdagen, SoL, är verkställda. Omsorg och personer med funktionsnedsättning, OF: Alla beslut inom Socialtjänslagen är verkställda. :;: -~~j Anna-Karin Agren Enhetschef Ansvarig: Da rum: Sökväg:

29 Avsägelse HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k o 4 Dnr 3// j/0-0 J l Höör den 24 september 2011 Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i!t-nämnden Nordöstra Skåne.

30 Till kommunfullmäktige i Höörs kommun. Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. Miljöpartiet i Höör

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 2 april 2012 Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2011/171 100 KFS 2011:23 Reglemente för tekniska nämnden (Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011) (Gäller från och med den 1 september 2011)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet,

att vara huvudman för anläggningar och verksamhet inom verksamhetsområdet, REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 september 2007 141, den 15 december 2011 224 samt den 24 september

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2014-04-29 Gäller fr o m: 2015-01-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer