WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish"

Transkript

1 WATER NATURE PEOPLE TECHNOLOGY Language: Swedish Copyright Stichting Deltawerken Online 2009

2 1. Holland och vatten 1. Holland och vatten Vatten har alltid spelat en central roll i Nederländsk historia. Å ena sidan förde det med sig rikedom till Nederländerna genom handel och fi ske, å andra sidan förde det med sig stora förluster genom de många översvämningarna. Idag är vatten viktigt för Nederländerna. Ur ett geografi skt perspektiv är Nederländerna lokaliserade vid en väldigt fördelaktig position intill havet och i deltat (vilket är en triangulär sektion av land vid mynningen av en fl od) till fyra stora fl oder. Den holländska landytan har nästan fördubblats genom fl era sekel av dränering av sjöar och delar av havet för att bereda mark för jordbruk, vilket skapat så kallade polders. Som ett resultat av denna landutvinning ligger nästan 40 procent av marken under havsytan. Dessa områden innefattar stora delar av de högbefolkade och ekonomiskt viktiga västra delarna av landet, med städer såsom Amsterdam och Rotterdam. För att hålla dessa områden torra pumpas överfl ödigt vatten kontinuerligt ut ur dem. På det här sättet skyddas Nederländerna från översvämningar genom en kombination av vallar, dyner, dammar och barriärer. Efter den senaste stora översvämningen, vilken inträffade 1953, bestämde man sig för att bygga Deltaverken. Detta är ett av de största vattenhanteringsprojekten som byggts i världen. 1

3 2. Nordsjööversvämningen Nordsjööversvämningen 1953 Kombinationen av en springfl od och den tillhörande nordvästra stormen på Nordsjön ledde till en allvarlig naturkatastrof vilken påverkade England, Belgien och Nederländerna på natten av den första februari Sammanlagt dog 2167 människor, av vilka 1835 kom från Nederländerna. Denna katastrof har haft en stor inverkan på hur Nederländerna försvarar sig mot havet idag, och i framtiden. 2.1 Tillflyktsorter, vallar och polders Förr i tiden inträffade översvämningar mycket oftare i Nederländerna. Vid dessa dog ibland tusentals människor. För att försvara sig från havet började folk bygga tillfl yktsorter; de så kallade vlietbergen eller terpen -högarna. När storleken på dessa högar började växa byggdes små byar längst upp på kullar. För att sammanlänka dessa byar byggde folk små vallar mellan dem, genom vilka poldrarna uppkom. På grund av konstruktionen av vallar och genom väderkvarnar som höll poldrarna torra, växte sig Nederländerna större bit för bit. 2.2 Försvagade vallar Det blev tydligt att vallarna inte var höga nog att hålla ute höga vattennivåer redan åren innan 1953 års Nordsjööversvämning. Den sammanlagda längden av alla vallar var för lång och de hade försvagats av misskötsel och genom skador orsakade under Andra Världskriget. En plan för strukturell förbättring av vallarna och en förkortning av kustlinjen kom mödosamt igång och därför genomfördes i själva verket endast några få mindre projekt. Vid slutet av januari 1953 presenterade Deltakommissionen den första rapporten som dokumenterade planerna för att koppla bort de större sjöarmarna som skydd mot havet. Dock hände det oundvikliga bara några dagar senare. 2.3 Klimatologisk orsak till watersnoodramp Det undermåliga skicket av många av vallarna i deltaområdet blev smärtsamt uppenbart morgonen den första februari. Den 30:e januari uppstod ett stormfält med ett enormt lågtryck bakom sig söder om Island. Det rörde sig från nordväst i riktning mot Holland och drev framför sig stora mängder vatten i riktning mot Calais sundet. Denna trånga passage fungerade som en tratt och vattnet fi ck mer och mer fart. Flodvågen blev värre och ökade i styrka genom påverkan av en orkan utanför Skottland. På vissa platser i Nederländerna strömmade vattnet redan över vallarna. På natten av den 31:a januari blev stormen starkare över Nordsjön och kustområdena utsattes för vindhastigheter av styrka 10. Dessutom förenades stormen med springfl oden, vilket under påverkan av solen och månens position gjorde att vattnet kom 2

4 2. Nordsjööversvämningen 1953 mycket högre än det vanligtvis gjorde. Det högsta vattenståndet nåddes kl. 03:24 den morgonen: 4,55 meter över måttet Normaal Amsterdams Peil (N.A.P). Vallarna var inte designade att stå emot så höga nivåer och de första vallarna gav vika innan den högsta nivån nåddes. Sammanlagt förstördes 89 vallar. 2.4 Havets förödande kraft Många vaknade skrämda av vattnet den natten. Hus kollapsade av kraften från det strömmande vattnet och den härjande stormen. Hur allvarlig situationen var i de drabbade områdena var ännu inte uppenbar utifrån. Situationen blev värre när en andra fl odvåg träffade kusten senare på eftermiddagen den första februari. Denna fl odvåg tog fl est liv. Eftersom de fl esta av vallarna redan var förstörda höjdes vattennivån till en ännu högre nivå i poldern. Många av husen som hade klarat sig undan den första fl odvågen kollapsades av den andra. För många kom hjälpen för sent. 2.5 Undsättning På grund av de översvämmade transportnäten tog det lång tid innan räddningsoperationerna kunde inledas. Hur allvarlig situationen var blev tydligt först på måndagen den andra februari. Invånare från de påverkade områdena evakuerades och varor och sandsäckar släpptes ned med fl ygplan. Ett stort hjälpprogram inleddes snabbt, både inifrån och långt utifrån Nederländerna. 2.6 Återbyggnad av de påverkade områdena Minister Drees meddelade den 4e februari 1953 i regeringens andra kammare att återbyggnaden av vallarna skulle få högsta prioritet. Dessutom startade regeringen Deltakommissionen, ledd av generaldirektören för Departementet för vattenvägar och allmänna verk, herr Maris. Under tiden arbetade volontärer och fördämningsarbetare hårt med att stänga hålen i vallarna så effektivt som möjligt. Där hålen var för stora stängdes de med sammanfogade stenkistor. Område deklarerades offi ciellt vara torrt igen vid slutet av

5 2. Nordsjööversvämningen Vattnets konsekvenser var katastrofala människor dog som ett resultat av katastrofen boskap drunknade hektar land översvämmades 3000 hus och 300 jordbruk förstördes hus och jordbruk skadades människor evakuerades 91 km vallar skadades kraftigt i Zuid-Holland med hål minst 1 km stora 10 km vallar skadades kraftigt i Nood-Brabant 38 km vallar skadades kraftigt i Zeeland med hål minst 3,5 km stora

6 3. Deltaverken 3. Deltaverken 3.1 Deltakommissionen Deltakommissionen inrättades tjugo dagar efter Nordsjööversvämningen, den 21:a februari Denna kommission gav råd om hur man kunde höja säkerheten. Hur säkert området än skulle kunna ha blivit var man tvungna att hålla inloppen Nieuwe Waterweg och Westerschelde öppna utav ekonomisk hänsyn till Rotterdam och Antwerpens hamnar. Deltakommissionen gav till sist fem rådslut den 18:e oktober 1955 vilka resulterade i Deltaplanen. Planen skulle genomföras under 25 år till en uppskattad kostnad av mellan 1,5 till 2 miljarder Nederländska gulden (ungefär 680 till 900 miljoner euro). För att försäkra sig om att bygget av dammarna gjordes med hög kvalitet, stiftades Deltalagen Dock kunde de olika delarna av Deltaplanen inte slutföras samtidigt. Departementet för vattenvägar och allmänna verk valde därför en logisk ordning: från smått till stort och från simpelt till komplicerat. Departementet för vattenvägar och allmänna verk tog också hänsyn till att skydd från stormfl oder skulle upprättas så snabbt som möjligt. Maeslantkering Hollandse IJssel Kering Haringvlietdam Hartelkering Brouwersdam Oosterschelde Kering Grevelingendam Philipsdam Volkerakdam Veersegatdam Zeelandbrug Zandkreekdam Oesterdam Bathse Spuisluis 5

7 3. Deltaverken 3.2 Dammarna Stenkistor Att bygga dammar i ravinerna var extremt problematiskt på grund av vattenflödets höga hastighet. Sanden och stenarna som skulle forma dammen sköljdes bort. Därför var man tvungen att använda sig av en ny teknik: Phoenix enhetsstenkistor. Dessa är prefabricerade ihåliga betonglådor, vilka kunde placeras precis intill varandra i vattenravinen. På det här sättet kunde de grupperas ihop och bilda en damm. Vid transporten till ravinen blockerades stenkistan temporärt med träplankor. Vid ankomsten till dess destination sänktes stenkistorna ner under vattnet och träplankorna togs bort. På det här sättet radades alla stenkistorna upp en i taget bredvid varandra, och blev en del av de permanenta verken. Inledningsvis hade dammen en öppen disposition vilken tillät ebb- och tidvattnet att nästan obehindrat flöda fram och tillbaka genom de ihåliga stenkistorna. När de väl var på plats fylldes stenkistorna med sand och grus. Stenkistorna tätpackades sedan med ännu mer sten och sand och därefter stängdes luckorna. Genom att släppa ner reglarna stängdes sjöarmen på en gång och dammen kunde slutföras. Veersegatdam och delar av Grevelingendam, Volkerakdam och Brouwersdam slutfördes med den här tekniken. 6

8 3. Deltaverken Linbana För vissa delar av dammarna visade det sig att stenkistorna inte var den bästa metoden för att stänga ravinen. Därför användes en revolutionerande teknik. Via en linbana dumpades stora betongblock som vardera vägde ungefär 2,5 ton i vattnet. En gondol togs fram som kunde bära 15 ton material. Med hjälp av gripklor kunde betongblocken hängas under kabinen. Efter att ha dumpat de stora betongblocken i havet fylldes dammen upp med sand så att inget vatten kunde fl öda igenom längre. Den här tekniken användes till Grevelingendam, Haringvlietdam och Brouwersdam. skypictures.nl 3.3 Från salt till sött Där havsvattnet först strömmade upp och ner obehindrat var det nu innestängt bakom dammarna. Tidvattnet försvann och saltvattnet blev sött. Detta hade enorma konsekvenser på naturen. Saltvattensfi sk och växter dog och fåglar fl yttade. Vissa delar av landet som konstant hade varit översvämmade var nu torra. Andra delar som normalt torkade ut vid ebb var nu konstant under vatten Oosterscheldedam blir en kering Från början planerade man att fördämma Oosterschelde. Vattnet som redan var bakom dammen kunde sakta omvandlas till sötvatten. På grund av det växte ett motstånd mot detta intrång. Den unika saltvattensmiljön i Oosterschelde skulle bli offer till de extra insatta säkerhetsreglerna. År 1976 kom man på ett alternativ: Oosterscheldedammen skulle bli en barriär vars dörrar endast skulle stängas under extrema väderförhållanden. På det här sättet skulle den unika saltvattensmiljön, mussel- och ostronodlingarna och tidvattnets verkningar vara naturliga även i fortsättningen. Stormfl odsbarriären med en total längd av 3 km skulle komma att bestå av 65 prefabricerade be- 7

9 3. Deltaverken tongpelare, bland vilka 62 stålluckor skulle installeras. Marken på vilken barriären ursprungligen skulle placeras var för svag. För att stärka marken genomfördes fl era operationer, som exempelvis att grusfyllda syntetiska mattor lades ut vid de områden där barriären skulle stängas. Pelarna var de viktigaste elementen av dammen. Varje pelare är mellan 30,25 och 38,75 meter hög och väger ton. Utplaceringen av pelarna var ett precisionsarbete och kunde endast genomföras när strömmarna var så små som möjligt, vilket är då tidvattnet vänder. Pelarna höjdes med de delar på vilka portarna sedermera skulle konstrueras. I slutändan blev Oosterscheldekering den största barriären i världen. Kostnaden för en barriär var betydligt högre än för en damm: 2,5 miljarder euros behövdes för att slutföra barriären. Oosterscheldekering fi ck en högtidlig invigning av drottning Beatrix den 4:e oktober A Maeslantkering I början trodde man att Deltaverken var slutförda med färdigställandet av Oosterscheldekering. Dock skulle inte förbättringarna av vallarna längs med Nieuwe Waterweg skydda det omkringliggande området tillräckligt väl, inklusive Rotterdam. Därför organiserade Ministeriet för vattenvägar och allmänna verk en tävling för konstruktionen av en stormfl odsbarriär. Denna barriär skulle placeras i Nieuwe Waterweg. Eftersom detta vattendrag är den huvudsakliga rutten in till Rotterdams hamn kunde barriären inte tillåtas att blockera denna och endast i exceptionella fall skulle barriären kunna stängas. Den vinnande designen bestod av två böjda ståldörrar som skulle vara sänkta under vattnet på en tröskel. Maeslandkering är den enda stormfl odsbarriären i världen med så stora rörliga delar; stormfl odsbarriärdörrarna är båda 240 meter långa. Vid normala väderförhållanden är båda dörrarna helt öppna, undangömda i en hamnanläggning längsmed vattnet. Detta ger skepp tillgång till Rotterdams hamn utan att störas. Vid stormfl oder kommer stomfl odsbarriärdörrarna att stängas. Den runda formen på dörrarna ser till att de kan stå emot vattnets kraft under stormen. Lördagen den 10:e maj 1997 ägde den offi ciella invigningen av stormfl odsbarriären Nieuwe Waterweg vid Hoek van Holland rum. Tack vare denna stormfl odsbarriär skyddas en miljon människor från havet. 3.6 Betydelsen av Deltaverken Genom invigningen av Maeslantkering var Deltaverken till sist fullbordade. Det enorma projektet kom dock att kosta mer än de beräknade miljonerna euros. Allt som allt kostade Deltaverken nästan 5 miljarder euros. Förutom minskningen av den totala längden av sjöavledande vallar med 700 km har Deltaverken fl era andra fördelar. Till att börja med så är färskvattentillgången till jordbruket mycket bättre reglerat. Dessutom har den sammanlagda vattenvården inom Deltaområdet förbättrats. Installationen av Deltaverken har varit gynnsam för mobiliteten och de inrikes vattendragen. Slutligen har Deltaverken påverkat framsteg inom fälten ekonomi, rekreation och 8

10 3. Deltaverken natur. Somliga naturområden blev oersättligt påverkade men på andra platser har naturvärden skapats eller bibehållits. Deltaverken är en global modell för teknologisk utveckling där säkerheten för människor och naturen spelar den centrala rollen. Genom arbetet har Nederländerna vidgat sin syn på säkerhet och vatten. Deltaverken utgör en unik kompromiss mellan säkerhet, ekonomi, rekreation och natur. Det lyckade genomförandet av Deltaverken innebär ändå inte en tillbakagång kring omtanken för vattenvård i Nederländerna. Nederländerna står inför nya utmaningar. Klimatförändringar fordrar en fundamental refl ektion över en permanent beboelig design av Nederländerna för framtida generationer. Dessutom påtvingar land som blir bräckt, landsänkning och krav på vattenkvalitet och ekologi nya behandlingar. För att ansvarsfullt ta hand om dessa utmaningar kommer Nederländerna i framtiden investera i ett hållbart deltasystem, satt mot socialt acceptabla utgifter. 9

11 4. Ny vattenhantering i Nederländerna 4.Ny vattenhantering i Nederländerna I Nederländerna är hanteringen av vatten en kontinuerlig kamp som har format landets kultur och sättet vilket Nederländarna upplever världen omkring sig. Som ett resultat av detta har Nederländarna vänt hotet av att leva i en komplex deltaregion till en serie av möjligheter, konstant nyskapande för att producera nya lösningar och produkter som bidrar till Nederländsk Deltateknologi. Nederländsk Deltateknologi är den Nederländska integrerade inriktningen som tillåter boende i deltaområden. Vid sidan av de traditionella, kärndisciplinerna vattenhantering och hydraulisk ingenjörskonst, innefattar det många expertisområden såsom spatial planering och ekologi vilka adderar upp till innovativa lösningar. Vår erfarenhet Nederländerna är inte enbart ett platt låglänt land. En avsevärd del av det har återtagits från havet! Om det inte fanns några vallar, dyner eller stormfl odsbarriärer skulle 66 % av landet, inklusive städer som Amsterdam, Haag och Rotterdam regelbundet svämmas över. Dessutom skulle dessa översvämningar förstöra de mest höginkomstbringande områdena, vilka står för 70 % av landets BNP. Nederländerna är även ett land med en hög invånardensitet (465 människor per kvadratkilometer). Detta, kombinerat med en ekonomi som till stor del är relaterar till transport, navigation och hamnar, resulterar i tryck på utrymme och miljö som noggrant måste hanteras. För att göra detta planerar Nederländarna genom att involvera relevanta andelsinnehavare för att formge hållbara ingenjörslösningar och smarta infrastrukturer för komplexa miljöer. Vår utmaning Nederländerna utmanas av två konsekvenser av klimatförändring: höjning av havsytan och förändrade regnmönster. Den sista resulterar i mer frekventa och kraftigare nederbörder, liksom lokala perioder av torka och väta. Liksom många andra deltaregioner är även Nederländerna känsliga för landsjunkning. Dock är inte miljöutmaningar de enda problem som deltaregioner har framför sig. Ett ansenligt tryck utövas även av befolkningstillväxt och det medföljande behovet av plats och resurser såsom dricksvatten. Nederländarna kommer att fortsätta bo i sitt delta under kommande sekler och därmed fortsätta producera innovativa lösningar för att möta deltarelaterade utmaningar. 10

12 4. Ny vattenhantering i Nederländerna Vår infallsvinkel För att göra det lättare att ta itu med problemen de står inför förlitar sig Nederländerna på en högt utvecklad institutionell miljö och detaljerade planer för hållbar vattenhantering. När man utvecklar lämpliga medel börjar Nederländarna med att försäkra sig om att de fullständigt förstår vattensystemet de har att göra med. Nederländarna är världsledande när det gäller kunskap om hydraulik, landsänkning, saltvattens intrång, och akvatiskekologi. Och de inser vikten av att integrera denna förståelse av naturliga system med försök att ta upp de socioekonomiska aspekterna av system i stor skala (i fl odintagsområden) och i mindre skala (i stadsområden). Vårt agerande Många projekt genomförs just nu i Nederländerna för att trygga mer Rum för vatten. Till exempel var riktlinjen fram till nyligen att höja toppnivån på vallarna för att bevara den nödvändiga nivån av översvämningsskydd. Denna sekellånga doktrin övergavs år 2000 för att ersättas med Rum för fl oden. I den nya doktrinen breddas fl oderna genom att placera vallarna längre från fl oden, eller genom att sänka fl odens förland. Man ser till att inte påverka värdefulla aspekter hos landskap, natur och kulturhistoria. Inriktningen siktar på en balans mellan nuvarande och förutsägbara framtida platsbehov, samtidigt som man håller ett öga öppet för varje möjlighet att förbättra säkerheten så väl som den övergripande landskapsarkitekturen och förbättring av den allmänna miljösituationen. Vår vision För att behandla framtidens utmaningar ansvarsfullt kommer Nederländerna fortsätta med utvecklingen av innovativa planer, produkter och tjänster som gynnar situationen i Nederländerna. Dessa skall även kunna vara till internationell nytta. Vi kommer att påskynda innovationscykeln genom ett bättre samarbete mellan myndigheter, kunskapsinstitutioner, marknadskrafter och sociala organisationer för att sammanföra olika utvärderingsfälts expertis. I detta ögonblick är alla dess intressanta utvecklingsprojekt synliga, som riskbaserade designlösningar, innovativa vall och vallförstärknings- och vallinspektionstekniker, översvämningsvarningssystem, och expertis inom multipel landanvändning. Nederländerna är ett pilotprojekt för innovativa deltalösningar som möjliggör deltaliv. 11

13 5. Information Information about this initiative Deltawerken Online - International Summaries is an initiative of the Delta Works Online Foundation. It is our aim to translate the summaries into as many languages as possible to enable people to print, share and read information about the Delta Works and water management in the Netherlands in their own language. A team of students and professionals worked in close collaboration with many volunteers to prepare the various translations, create the pdf-documents and integrate the translations into the website. More language versions needed! Translations of the summaries are submitted, corrected and maintained through the use of a Wiki. For the latest developments you can visit our wiki at: We encourage each and every person to submit a translation of our text into their own language through the wiki! We will make sure your text is incorporated into the pdfs and website! Donate to, Support and Sponsor Us! This project is made possible thanks to the contribution of our sponsors the Netherlands Water Partnership as well as Waterland.Net. We welcome you to join them and become one of our donors and/or sponsors! Please check the following link to see the different possibilities: Jobs Occasionally we have job opportunities on a paid and voluntary basis. Please have a look at the following website for our most recent listing: Creative Commons - Some Rights Reserved This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License. To view a copy of this license, visit this link or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Disclaimer Despite all the care devoted to the editing of the text, neither the volunteers, editors nor the Delta Works Online Foundation, can accept any liability for any damage which could arise as a result of any error in this publication. 11

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Holländsk arkitekt vill se fler flytande städer Zoom 12 17 När havet stiger

Holländsk arkitekt vill se fler flytande städer Zoom 12 17 När havet stiger #15 Fredag 24 juli 2015 Lösnummer 30 kr För dig som vill förändra världen tidningensyre.se Antirasismen borde kunna inkludera alla som är emot rasism. Malin Bergendal Glöd Ledare sid 2 Holländsk arkitekt

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Bilaga 2 Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Malmö stadsbyggnadskontor februari 2010 2:1 Landskapsarkitektstudenter gör om Malmös kust Malmö står inför nya problem i samband med

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Vattnets kretslopp. Arvika

Vattnets kretslopp. Arvika Arvika Lokala klimatscenarier är a och o när man skall anpassa ett samhälle till ett klimat i förändring. Nya klimatscenarier på framtidens regn och vattennivåer har tagits fram speciellt för Arvika kommun.

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Bistånd i fel fickor?

Bistånd i fel fickor? Bistånd i fel fickor? Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden Är biståndet genom enskilda organisationer korrupt? Rapport från ett seminarium som anordnades av FUF

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13)

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) 1a. Jorden tillhör en galax. Vad heter den? b. Vad är en galax för någonting? c. Hur har antagligen vår planet bildats? 2a. När steg den

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Global Water Scarcity More than 75% of river flows are allocated to

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Reserapport SOSUV i Holland 22-24 oktober 2012

Reserapport SOSUV i Holland 22-24 oktober 2012 samhällsskydd och beredskap PM 1 (12) INRI Linda Perminger 010-2404141 linda.perminger@msb.se Reserapport SOSUV i Holland 22-24 oktober 2012 Bakgrund I Nederländerna bor drygt 16 miljoner människor på

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång - Mamma, det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan! Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp Vattnet tar inte slut och det

Läs mer