WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish"

Transkript

1 WATER NATURE PEOPLE TECHNOLOGY Language: Swedish Copyright Stichting Deltawerken Online 2009

2 1. Holland och vatten 1. Holland och vatten Vatten har alltid spelat en central roll i Nederländsk historia. Å ena sidan förde det med sig rikedom till Nederländerna genom handel och fi ske, å andra sidan förde det med sig stora förluster genom de många översvämningarna. Idag är vatten viktigt för Nederländerna. Ur ett geografi skt perspektiv är Nederländerna lokaliserade vid en väldigt fördelaktig position intill havet och i deltat (vilket är en triangulär sektion av land vid mynningen av en fl od) till fyra stora fl oder. Den holländska landytan har nästan fördubblats genom fl era sekel av dränering av sjöar och delar av havet för att bereda mark för jordbruk, vilket skapat så kallade polders. Som ett resultat av denna landutvinning ligger nästan 40 procent av marken under havsytan. Dessa områden innefattar stora delar av de högbefolkade och ekonomiskt viktiga västra delarna av landet, med städer såsom Amsterdam och Rotterdam. För att hålla dessa områden torra pumpas överfl ödigt vatten kontinuerligt ut ur dem. På det här sättet skyddas Nederländerna från översvämningar genom en kombination av vallar, dyner, dammar och barriärer. Efter den senaste stora översvämningen, vilken inträffade 1953, bestämde man sig för att bygga Deltaverken. Detta är ett av de största vattenhanteringsprojekten som byggts i världen. 1

3 2. Nordsjööversvämningen Nordsjööversvämningen 1953 Kombinationen av en springfl od och den tillhörande nordvästra stormen på Nordsjön ledde till en allvarlig naturkatastrof vilken påverkade England, Belgien och Nederländerna på natten av den första februari Sammanlagt dog 2167 människor, av vilka 1835 kom från Nederländerna. Denna katastrof har haft en stor inverkan på hur Nederländerna försvarar sig mot havet idag, och i framtiden. 2.1 Tillflyktsorter, vallar och polders Förr i tiden inträffade översvämningar mycket oftare i Nederländerna. Vid dessa dog ibland tusentals människor. För att försvara sig från havet började folk bygga tillfl yktsorter; de så kallade vlietbergen eller terpen -högarna. När storleken på dessa högar började växa byggdes små byar längst upp på kullar. För att sammanlänka dessa byar byggde folk små vallar mellan dem, genom vilka poldrarna uppkom. På grund av konstruktionen av vallar och genom väderkvarnar som höll poldrarna torra, växte sig Nederländerna större bit för bit. 2.2 Försvagade vallar Det blev tydligt att vallarna inte var höga nog att hålla ute höga vattennivåer redan åren innan 1953 års Nordsjööversvämning. Den sammanlagda längden av alla vallar var för lång och de hade försvagats av misskötsel och genom skador orsakade under Andra Världskriget. En plan för strukturell förbättring av vallarna och en förkortning av kustlinjen kom mödosamt igång och därför genomfördes i själva verket endast några få mindre projekt. Vid slutet av januari 1953 presenterade Deltakommissionen den första rapporten som dokumenterade planerna för att koppla bort de större sjöarmarna som skydd mot havet. Dock hände det oundvikliga bara några dagar senare. 2.3 Klimatologisk orsak till watersnoodramp Det undermåliga skicket av många av vallarna i deltaområdet blev smärtsamt uppenbart morgonen den första februari. Den 30:e januari uppstod ett stormfält med ett enormt lågtryck bakom sig söder om Island. Det rörde sig från nordväst i riktning mot Holland och drev framför sig stora mängder vatten i riktning mot Calais sundet. Denna trånga passage fungerade som en tratt och vattnet fi ck mer och mer fart. Flodvågen blev värre och ökade i styrka genom påverkan av en orkan utanför Skottland. På vissa platser i Nederländerna strömmade vattnet redan över vallarna. På natten av den 31:a januari blev stormen starkare över Nordsjön och kustområdena utsattes för vindhastigheter av styrka 10. Dessutom förenades stormen med springfl oden, vilket under påverkan av solen och månens position gjorde att vattnet kom 2

4 2. Nordsjööversvämningen 1953 mycket högre än det vanligtvis gjorde. Det högsta vattenståndet nåddes kl. 03:24 den morgonen: 4,55 meter över måttet Normaal Amsterdams Peil (N.A.P). Vallarna var inte designade att stå emot så höga nivåer och de första vallarna gav vika innan den högsta nivån nåddes. Sammanlagt förstördes 89 vallar. 2.4 Havets förödande kraft Många vaknade skrämda av vattnet den natten. Hus kollapsade av kraften från det strömmande vattnet och den härjande stormen. Hur allvarlig situationen var i de drabbade områdena var ännu inte uppenbar utifrån. Situationen blev värre när en andra fl odvåg träffade kusten senare på eftermiddagen den första februari. Denna fl odvåg tog fl est liv. Eftersom de fl esta av vallarna redan var förstörda höjdes vattennivån till en ännu högre nivå i poldern. Många av husen som hade klarat sig undan den första fl odvågen kollapsades av den andra. För många kom hjälpen för sent. 2.5 Undsättning På grund av de översvämmade transportnäten tog det lång tid innan räddningsoperationerna kunde inledas. Hur allvarlig situationen var blev tydligt först på måndagen den andra februari. Invånare från de påverkade områdena evakuerades och varor och sandsäckar släpptes ned med fl ygplan. Ett stort hjälpprogram inleddes snabbt, både inifrån och långt utifrån Nederländerna. 2.6 Återbyggnad av de påverkade områdena Minister Drees meddelade den 4e februari 1953 i regeringens andra kammare att återbyggnaden av vallarna skulle få högsta prioritet. Dessutom startade regeringen Deltakommissionen, ledd av generaldirektören för Departementet för vattenvägar och allmänna verk, herr Maris. Under tiden arbetade volontärer och fördämningsarbetare hårt med att stänga hålen i vallarna så effektivt som möjligt. Där hålen var för stora stängdes de med sammanfogade stenkistor. Område deklarerades offi ciellt vara torrt igen vid slutet av

5 2. Nordsjööversvämningen Vattnets konsekvenser var katastrofala människor dog som ett resultat av katastrofen boskap drunknade hektar land översvämmades 3000 hus och 300 jordbruk förstördes hus och jordbruk skadades människor evakuerades 91 km vallar skadades kraftigt i Zuid-Holland med hål minst 1 km stora 10 km vallar skadades kraftigt i Nood-Brabant 38 km vallar skadades kraftigt i Zeeland med hål minst 3,5 km stora

6 3. Deltaverken 3. Deltaverken 3.1 Deltakommissionen Deltakommissionen inrättades tjugo dagar efter Nordsjööversvämningen, den 21:a februari Denna kommission gav råd om hur man kunde höja säkerheten. Hur säkert området än skulle kunna ha blivit var man tvungna att hålla inloppen Nieuwe Waterweg och Westerschelde öppna utav ekonomisk hänsyn till Rotterdam och Antwerpens hamnar. Deltakommissionen gav till sist fem rådslut den 18:e oktober 1955 vilka resulterade i Deltaplanen. Planen skulle genomföras under 25 år till en uppskattad kostnad av mellan 1,5 till 2 miljarder Nederländska gulden (ungefär 680 till 900 miljoner euro). För att försäkra sig om att bygget av dammarna gjordes med hög kvalitet, stiftades Deltalagen Dock kunde de olika delarna av Deltaplanen inte slutföras samtidigt. Departementet för vattenvägar och allmänna verk valde därför en logisk ordning: från smått till stort och från simpelt till komplicerat. Departementet för vattenvägar och allmänna verk tog också hänsyn till att skydd från stormfl oder skulle upprättas så snabbt som möjligt. Maeslantkering Hollandse IJssel Kering Haringvlietdam Hartelkering Brouwersdam Oosterschelde Kering Grevelingendam Philipsdam Volkerakdam Veersegatdam Zeelandbrug Zandkreekdam Oesterdam Bathse Spuisluis 5

7 3. Deltaverken 3.2 Dammarna Stenkistor Att bygga dammar i ravinerna var extremt problematiskt på grund av vattenflödets höga hastighet. Sanden och stenarna som skulle forma dammen sköljdes bort. Därför var man tvungen att använda sig av en ny teknik: Phoenix enhetsstenkistor. Dessa är prefabricerade ihåliga betonglådor, vilka kunde placeras precis intill varandra i vattenravinen. På det här sättet kunde de grupperas ihop och bilda en damm. Vid transporten till ravinen blockerades stenkistan temporärt med träplankor. Vid ankomsten till dess destination sänktes stenkistorna ner under vattnet och träplankorna togs bort. På det här sättet radades alla stenkistorna upp en i taget bredvid varandra, och blev en del av de permanenta verken. Inledningsvis hade dammen en öppen disposition vilken tillät ebb- och tidvattnet att nästan obehindrat flöda fram och tillbaka genom de ihåliga stenkistorna. När de väl var på plats fylldes stenkistorna med sand och grus. Stenkistorna tätpackades sedan med ännu mer sten och sand och därefter stängdes luckorna. Genom att släppa ner reglarna stängdes sjöarmen på en gång och dammen kunde slutföras. Veersegatdam och delar av Grevelingendam, Volkerakdam och Brouwersdam slutfördes med den här tekniken. 6

8 3. Deltaverken Linbana För vissa delar av dammarna visade det sig att stenkistorna inte var den bästa metoden för att stänga ravinen. Därför användes en revolutionerande teknik. Via en linbana dumpades stora betongblock som vardera vägde ungefär 2,5 ton i vattnet. En gondol togs fram som kunde bära 15 ton material. Med hjälp av gripklor kunde betongblocken hängas under kabinen. Efter att ha dumpat de stora betongblocken i havet fylldes dammen upp med sand så att inget vatten kunde fl öda igenom längre. Den här tekniken användes till Grevelingendam, Haringvlietdam och Brouwersdam. skypictures.nl 3.3 Från salt till sött Där havsvattnet först strömmade upp och ner obehindrat var det nu innestängt bakom dammarna. Tidvattnet försvann och saltvattnet blev sött. Detta hade enorma konsekvenser på naturen. Saltvattensfi sk och växter dog och fåglar fl yttade. Vissa delar av landet som konstant hade varit översvämmade var nu torra. Andra delar som normalt torkade ut vid ebb var nu konstant under vatten Oosterscheldedam blir en kering Från början planerade man att fördämma Oosterschelde. Vattnet som redan var bakom dammen kunde sakta omvandlas till sötvatten. På grund av det växte ett motstånd mot detta intrång. Den unika saltvattensmiljön i Oosterschelde skulle bli offer till de extra insatta säkerhetsreglerna. År 1976 kom man på ett alternativ: Oosterscheldedammen skulle bli en barriär vars dörrar endast skulle stängas under extrema väderförhållanden. På det här sättet skulle den unika saltvattensmiljön, mussel- och ostronodlingarna och tidvattnets verkningar vara naturliga även i fortsättningen. Stormfl odsbarriären med en total längd av 3 km skulle komma att bestå av 65 prefabricerade be- 7

9 3. Deltaverken tongpelare, bland vilka 62 stålluckor skulle installeras. Marken på vilken barriären ursprungligen skulle placeras var för svag. För att stärka marken genomfördes fl era operationer, som exempelvis att grusfyllda syntetiska mattor lades ut vid de områden där barriären skulle stängas. Pelarna var de viktigaste elementen av dammen. Varje pelare är mellan 30,25 och 38,75 meter hög och väger ton. Utplaceringen av pelarna var ett precisionsarbete och kunde endast genomföras när strömmarna var så små som möjligt, vilket är då tidvattnet vänder. Pelarna höjdes med de delar på vilka portarna sedermera skulle konstrueras. I slutändan blev Oosterscheldekering den största barriären i världen. Kostnaden för en barriär var betydligt högre än för en damm: 2,5 miljarder euros behövdes för att slutföra barriären. Oosterscheldekering fi ck en högtidlig invigning av drottning Beatrix den 4:e oktober A Maeslantkering I början trodde man att Deltaverken var slutförda med färdigställandet av Oosterscheldekering. Dock skulle inte förbättringarna av vallarna längs med Nieuwe Waterweg skydda det omkringliggande området tillräckligt väl, inklusive Rotterdam. Därför organiserade Ministeriet för vattenvägar och allmänna verk en tävling för konstruktionen av en stormfl odsbarriär. Denna barriär skulle placeras i Nieuwe Waterweg. Eftersom detta vattendrag är den huvudsakliga rutten in till Rotterdams hamn kunde barriären inte tillåtas att blockera denna och endast i exceptionella fall skulle barriären kunna stängas. Den vinnande designen bestod av två böjda ståldörrar som skulle vara sänkta under vattnet på en tröskel. Maeslandkering är den enda stormfl odsbarriären i världen med så stora rörliga delar; stormfl odsbarriärdörrarna är båda 240 meter långa. Vid normala väderförhållanden är båda dörrarna helt öppna, undangömda i en hamnanläggning längsmed vattnet. Detta ger skepp tillgång till Rotterdams hamn utan att störas. Vid stormfl oder kommer stomfl odsbarriärdörrarna att stängas. Den runda formen på dörrarna ser till att de kan stå emot vattnets kraft under stormen. Lördagen den 10:e maj 1997 ägde den offi ciella invigningen av stormfl odsbarriären Nieuwe Waterweg vid Hoek van Holland rum. Tack vare denna stormfl odsbarriär skyddas en miljon människor från havet. 3.6 Betydelsen av Deltaverken Genom invigningen av Maeslantkering var Deltaverken till sist fullbordade. Det enorma projektet kom dock att kosta mer än de beräknade miljonerna euros. Allt som allt kostade Deltaverken nästan 5 miljarder euros. Förutom minskningen av den totala längden av sjöavledande vallar med 700 km har Deltaverken fl era andra fördelar. Till att börja med så är färskvattentillgången till jordbruket mycket bättre reglerat. Dessutom har den sammanlagda vattenvården inom Deltaområdet förbättrats. Installationen av Deltaverken har varit gynnsam för mobiliteten och de inrikes vattendragen. Slutligen har Deltaverken påverkat framsteg inom fälten ekonomi, rekreation och 8

10 3. Deltaverken natur. Somliga naturområden blev oersättligt påverkade men på andra platser har naturvärden skapats eller bibehållits. Deltaverken är en global modell för teknologisk utveckling där säkerheten för människor och naturen spelar den centrala rollen. Genom arbetet har Nederländerna vidgat sin syn på säkerhet och vatten. Deltaverken utgör en unik kompromiss mellan säkerhet, ekonomi, rekreation och natur. Det lyckade genomförandet av Deltaverken innebär ändå inte en tillbakagång kring omtanken för vattenvård i Nederländerna. Nederländerna står inför nya utmaningar. Klimatförändringar fordrar en fundamental refl ektion över en permanent beboelig design av Nederländerna för framtida generationer. Dessutom påtvingar land som blir bräckt, landsänkning och krav på vattenkvalitet och ekologi nya behandlingar. För att ansvarsfullt ta hand om dessa utmaningar kommer Nederländerna i framtiden investera i ett hållbart deltasystem, satt mot socialt acceptabla utgifter. 9

11 4. Ny vattenhantering i Nederländerna 4.Ny vattenhantering i Nederländerna I Nederländerna är hanteringen av vatten en kontinuerlig kamp som har format landets kultur och sättet vilket Nederländarna upplever världen omkring sig. Som ett resultat av detta har Nederländarna vänt hotet av att leva i en komplex deltaregion till en serie av möjligheter, konstant nyskapande för att producera nya lösningar och produkter som bidrar till Nederländsk Deltateknologi. Nederländsk Deltateknologi är den Nederländska integrerade inriktningen som tillåter boende i deltaområden. Vid sidan av de traditionella, kärndisciplinerna vattenhantering och hydraulisk ingenjörskonst, innefattar det många expertisområden såsom spatial planering och ekologi vilka adderar upp till innovativa lösningar. Vår erfarenhet Nederländerna är inte enbart ett platt låglänt land. En avsevärd del av det har återtagits från havet! Om det inte fanns några vallar, dyner eller stormfl odsbarriärer skulle 66 % av landet, inklusive städer som Amsterdam, Haag och Rotterdam regelbundet svämmas över. Dessutom skulle dessa översvämningar förstöra de mest höginkomstbringande områdena, vilka står för 70 % av landets BNP. Nederländerna är även ett land med en hög invånardensitet (465 människor per kvadratkilometer). Detta, kombinerat med en ekonomi som till stor del är relaterar till transport, navigation och hamnar, resulterar i tryck på utrymme och miljö som noggrant måste hanteras. För att göra detta planerar Nederländarna genom att involvera relevanta andelsinnehavare för att formge hållbara ingenjörslösningar och smarta infrastrukturer för komplexa miljöer. Vår utmaning Nederländerna utmanas av två konsekvenser av klimatförändring: höjning av havsytan och förändrade regnmönster. Den sista resulterar i mer frekventa och kraftigare nederbörder, liksom lokala perioder av torka och väta. Liksom många andra deltaregioner är även Nederländerna känsliga för landsjunkning. Dock är inte miljöutmaningar de enda problem som deltaregioner har framför sig. Ett ansenligt tryck utövas även av befolkningstillväxt och det medföljande behovet av plats och resurser såsom dricksvatten. Nederländarna kommer att fortsätta bo i sitt delta under kommande sekler och därmed fortsätta producera innovativa lösningar för att möta deltarelaterade utmaningar. 10

12 4. Ny vattenhantering i Nederländerna Vår infallsvinkel För att göra det lättare att ta itu med problemen de står inför förlitar sig Nederländerna på en högt utvecklad institutionell miljö och detaljerade planer för hållbar vattenhantering. När man utvecklar lämpliga medel börjar Nederländarna med att försäkra sig om att de fullständigt förstår vattensystemet de har att göra med. Nederländarna är världsledande när det gäller kunskap om hydraulik, landsänkning, saltvattens intrång, och akvatiskekologi. Och de inser vikten av att integrera denna förståelse av naturliga system med försök att ta upp de socioekonomiska aspekterna av system i stor skala (i fl odintagsområden) och i mindre skala (i stadsområden). Vårt agerande Många projekt genomförs just nu i Nederländerna för att trygga mer Rum för vatten. Till exempel var riktlinjen fram till nyligen att höja toppnivån på vallarna för att bevara den nödvändiga nivån av översvämningsskydd. Denna sekellånga doktrin övergavs år 2000 för att ersättas med Rum för fl oden. I den nya doktrinen breddas fl oderna genom att placera vallarna längre från fl oden, eller genom att sänka fl odens förland. Man ser till att inte påverka värdefulla aspekter hos landskap, natur och kulturhistoria. Inriktningen siktar på en balans mellan nuvarande och förutsägbara framtida platsbehov, samtidigt som man håller ett öga öppet för varje möjlighet att förbättra säkerheten så väl som den övergripande landskapsarkitekturen och förbättring av den allmänna miljösituationen. Vår vision För att behandla framtidens utmaningar ansvarsfullt kommer Nederländerna fortsätta med utvecklingen av innovativa planer, produkter och tjänster som gynnar situationen i Nederländerna. Dessa skall även kunna vara till internationell nytta. Vi kommer att påskynda innovationscykeln genom ett bättre samarbete mellan myndigheter, kunskapsinstitutioner, marknadskrafter och sociala organisationer för att sammanföra olika utvärderingsfälts expertis. I detta ögonblick är alla dess intressanta utvecklingsprojekt synliga, som riskbaserade designlösningar, innovativa vall och vallförstärknings- och vallinspektionstekniker, översvämningsvarningssystem, och expertis inom multipel landanvändning. Nederländerna är ett pilotprojekt för innovativa deltalösningar som möjliggör deltaliv. 11

13 5. Information Information about this initiative Deltawerken Online - International Summaries is an initiative of the Delta Works Online Foundation. It is our aim to translate the summaries into as many languages as possible to enable people to print, share and read information about the Delta Works and water management in the Netherlands in their own language. A team of students and professionals worked in close collaboration with many volunteers to prepare the various translations, create the pdf-documents and integrate the translations into the website. More language versions needed! Translations of the summaries are submitted, corrected and maintained through the use of a Wiki. For the latest developments you can visit our wiki at: We encourage each and every person to submit a translation of our text into their own language through the wiki! We will make sure your text is incorporated into the pdfs and website! Donate to, Support and Sponsor Us! This project is made possible thanks to the contribution of our sponsors the Netherlands Water Partnership as well as Waterland.Net. We welcome you to join them and become one of our donors and/or sponsors! Please check the following link to see the different possibilities: Jobs Occasionally we have job opportunities on a paid and voluntary basis. Please have a look at the following website for our most recent listing: Creative Commons - Some Rights Reserved This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License. To view a copy of this license, visit this link or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Disclaimer Despite all the care devoted to the editing of the text, neither the volunteers, editors nor the Delta Works Online Foundation, can accept any liability for any damage which could arise as a result of any error in this publication. 11

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

ÅRET SOM KOMMER KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift

ÅRET SOM KOMMER KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift Made by the volunteers of YearCompass and Invisible University International. Békéssy László, Freisinger Ádám, Gyebnár

Läs mer

ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR

ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR 2016 2015 2016 ÅRET SOM KOMMER 2015 2016 ÅRSPLANERING VAD ÄR DET HÄR? Det här häftet hjäper dig att värdera året som gått och planera året du har framför dig. VARFÖR ÄR DET

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län DRICKSVATTEN Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Vattnet tas antingen från sjöar och åar eller från grundvatten. Vanligtvis

Läs mer

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar?

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götaland 031-605945 johan.kling@lansstyrelsen.se

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Tobias Kjellström. DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien

Tobias Kjellström. DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien Tobias Kjellström DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien Mangroveskogarna i Indonesien Intressekonflikter i Indonesien Vad är mangrove? mangrove är en sorts skog som växer i sand och gyttja vid kusten.

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH 1 Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH Följande analyser baseras på nya nationella höjdmodellen, NNH, i kombination med data från Ronneby kommun. Kartor och höjdmodell är framställda med MapInfo

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD

PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD Karlstad har ett utsatt läge! Översvämningsrisken i Karlstad Karlstads läge på och vid Klarälvsdeltat

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Holländsk arkitekt vill se fler flytande städer Zoom 12 17 När havet stiger

Holländsk arkitekt vill se fler flytande städer Zoom 12 17 När havet stiger #15 Fredag 24 juli 2015 Lösnummer 30 kr För dig som vill förändra världen tidningensyre.se Antirasismen borde kunna inkludera alla som är emot rasism. Malin Bergendal Glöd Ledare sid 2 Holländsk arkitekt

Läs mer

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Luxor Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Styr, kontrollera och begränsa Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på grad även i privata applikationer. Urbaco har över

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Vackert idag katastrof i morgon Hur löser vi det?

Vackert idag katastrof i morgon Hur löser vi det? Vackert idag katastrof i morgon Hur löser vi det? Gunnel Göransson (gunnel.goransson@swedgeo.se) Per Danielsson (per.danielsson@swedgeo.se) Statens geotekniska institut På säker grund för hållbar utveckling

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Länsstyrelsernas konferens Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Micke Lehorst kulturmiljöstrateg, SHF:s kansli Sveriges

Läs mer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer Användarhandbok WorkFit Monitor & Laptop Kit for WorkFit-T and WorkFit-PD 1 2 A B C D E F M4 x 5mm M6 x 6mm M4 x 10mm 3 4 8x M6 x 30mm M6 x 35mm M4 x 7mm 5 M6 x 25mm M4 x 10mm 4mm 14mm För den senaste

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Bilaga 2 Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Malmö stadsbyggnadskontor februari 2010 2:1 Landskapsarkitektstudenter gör om Malmös kust Malmö står inför nya problem i samband med

Läs mer

Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat

Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat Tests Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat Power Väst, Centralhuset Göteborg 9 oktober 2013 Magnus Ingerby Project Management magnus.ingerby@enercon.de +46 702 91 10 17 Innehåll 1. ENERCON 2. Kallt

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer