WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WATER TECHNOLOGY NATURE PEOPLE. Language: Swedish"

Transkript

1 WATER NATURE PEOPLE TECHNOLOGY Language: Swedish Copyright Stichting Deltawerken Online 2009

2 1. Holland och vatten 1. Holland och vatten Vatten har alltid spelat en central roll i Nederländsk historia. Å ena sidan förde det med sig rikedom till Nederländerna genom handel och fi ske, å andra sidan förde det med sig stora förluster genom de många översvämningarna. Idag är vatten viktigt för Nederländerna. Ur ett geografi skt perspektiv är Nederländerna lokaliserade vid en väldigt fördelaktig position intill havet och i deltat (vilket är en triangulär sektion av land vid mynningen av en fl od) till fyra stora fl oder. Den holländska landytan har nästan fördubblats genom fl era sekel av dränering av sjöar och delar av havet för att bereda mark för jordbruk, vilket skapat så kallade polders. Som ett resultat av denna landutvinning ligger nästan 40 procent av marken under havsytan. Dessa områden innefattar stora delar av de högbefolkade och ekonomiskt viktiga västra delarna av landet, med städer såsom Amsterdam och Rotterdam. För att hålla dessa områden torra pumpas överfl ödigt vatten kontinuerligt ut ur dem. På det här sättet skyddas Nederländerna från översvämningar genom en kombination av vallar, dyner, dammar och barriärer. Efter den senaste stora översvämningen, vilken inträffade 1953, bestämde man sig för att bygga Deltaverken. Detta är ett av de största vattenhanteringsprojekten som byggts i världen. 1

3 2. Nordsjööversvämningen Nordsjööversvämningen 1953 Kombinationen av en springfl od och den tillhörande nordvästra stormen på Nordsjön ledde till en allvarlig naturkatastrof vilken påverkade England, Belgien och Nederländerna på natten av den första februari Sammanlagt dog 2167 människor, av vilka 1835 kom från Nederländerna. Denna katastrof har haft en stor inverkan på hur Nederländerna försvarar sig mot havet idag, och i framtiden. 2.1 Tillflyktsorter, vallar och polders Förr i tiden inträffade översvämningar mycket oftare i Nederländerna. Vid dessa dog ibland tusentals människor. För att försvara sig från havet började folk bygga tillfl yktsorter; de så kallade vlietbergen eller terpen -högarna. När storleken på dessa högar började växa byggdes små byar längst upp på kullar. För att sammanlänka dessa byar byggde folk små vallar mellan dem, genom vilka poldrarna uppkom. På grund av konstruktionen av vallar och genom väderkvarnar som höll poldrarna torra, växte sig Nederländerna större bit för bit. 2.2 Försvagade vallar Det blev tydligt att vallarna inte var höga nog att hålla ute höga vattennivåer redan åren innan 1953 års Nordsjööversvämning. Den sammanlagda längden av alla vallar var för lång och de hade försvagats av misskötsel och genom skador orsakade under Andra Världskriget. En plan för strukturell förbättring av vallarna och en förkortning av kustlinjen kom mödosamt igång och därför genomfördes i själva verket endast några få mindre projekt. Vid slutet av januari 1953 presenterade Deltakommissionen den första rapporten som dokumenterade planerna för att koppla bort de större sjöarmarna som skydd mot havet. Dock hände det oundvikliga bara några dagar senare. 2.3 Klimatologisk orsak till watersnoodramp Det undermåliga skicket av många av vallarna i deltaområdet blev smärtsamt uppenbart morgonen den första februari. Den 30:e januari uppstod ett stormfält med ett enormt lågtryck bakom sig söder om Island. Det rörde sig från nordväst i riktning mot Holland och drev framför sig stora mängder vatten i riktning mot Calais sundet. Denna trånga passage fungerade som en tratt och vattnet fi ck mer och mer fart. Flodvågen blev värre och ökade i styrka genom påverkan av en orkan utanför Skottland. På vissa platser i Nederländerna strömmade vattnet redan över vallarna. På natten av den 31:a januari blev stormen starkare över Nordsjön och kustområdena utsattes för vindhastigheter av styrka 10. Dessutom förenades stormen med springfl oden, vilket under påverkan av solen och månens position gjorde att vattnet kom 2

4 2. Nordsjööversvämningen 1953 mycket högre än det vanligtvis gjorde. Det högsta vattenståndet nåddes kl. 03:24 den morgonen: 4,55 meter över måttet Normaal Amsterdams Peil (N.A.P). Vallarna var inte designade att stå emot så höga nivåer och de första vallarna gav vika innan den högsta nivån nåddes. Sammanlagt förstördes 89 vallar. 2.4 Havets förödande kraft Många vaknade skrämda av vattnet den natten. Hus kollapsade av kraften från det strömmande vattnet och den härjande stormen. Hur allvarlig situationen var i de drabbade områdena var ännu inte uppenbar utifrån. Situationen blev värre när en andra fl odvåg träffade kusten senare på eftermiddagen den första februari. Denna fl odvåg tog fl est liv. Eftersom de fl esta av vallarna redan var förstörda höjdes vattennivån till en ännu högre nivå i poldern. Många av husen som hade klarat sig undan den första fl odvågen kollapsades av den andra. För många kom hjälpen för sent. 2.5 Undsättning På grund av de översvämmade transportnäten tog det lång tid innan räddningsoperationerna kunde inledas. Hur allvarlig situationen var blev tydligt först på måndagen den andra februari. Invånare från de påverkade områdena evakuerades och varor och sandsäckar släpptes ned med fl ygplan. Ett stort hjälpprogram inleddes snabbt, både inifrån och långt utifrån Nederländerna. 2.6 Återbyggnad av de påverkade områdena Minister Drees meddelade den 4e februari 1953 i regeringens andra kammare att återbyggnaden av vallarna skulle få högsta prioritet. Dessutom startade regeringen Deltakommissionen, ledd av generaldirektören för Departementet för vattenvägar och allmänna verk, herr Maris. Under tiden arbetade volontärer och fördämningsarbetare hårt med att stänga hålen i vallarna så effektivt som möjligt. Där hålen var för stora stängdes de med sammanfogade stenkistor. Område deklarerades offi ciellt vara torrt igen vid slutet av

5 2. Nordsjööversvämningen Vattnets konsekvenser var katastrofala människor dog som ett resultat av katastrofen boskap drunknade hektar land översvämmades 3000 hus och 300 jordbruk förstördes hus och jordbruk skadades människor evakuerades 91 km vallar skadades kraftigt i Zuid-Holland med hål minst 1 km stora 10 km vallar skadades kraftigt i Nood-Brabant 38 km vallar skadades kraftigt i Zeeland med hål minst 3,5 km stora

6 3. Deltaverken 3. Deltaverken 3.1 Deltakommissionen Deltakommissionen inrättades tjugo dagar efter Nordsjööversvämningen, den 21:a februari Denna kommission gav råd om hur man kunde höja säkerheten. Hur säkert området än skulle kunna ha blivit var man tvungna att hålla inloppen Nieuwe Waterweg och Westerschelde öppna utav ekonomisk hänsyn till Rotterdam och Antwerpens hamnar. Deltakommissionen gav till sist fem rådslut den 18:e oktober 1955 vilka resulterade i Deltaplanen. Planen skulle genomföras under 25 år till en uppskattad kostnad av mellan 1,5 till 2 miljarder Nederländska gulden (ungefär 680 till 900 miljoner euro). För att försäkra sig om att bygget av dammarna gjordes med hög kvalitet, stiftades Deltalagen Dock kunde de olika delarna av Deltaplanen inte slutföras samtidigt. Departementet för vattenvägar och allmänna verk valde därför en logisk ordning: från smått till stort och från simpelt till komplicerat. Departementet för vattenvägar och allmänna verk tog också hänsyn till att skydd från stormfl oder skulle upprättas så snabbt som möjligt. Maeslantkering Hollandse IJssel Kering Haringvlietdam Hartelkering Brouwersdam Oosterschelde Kering Grevelingendam Philipsdam Volkerakdam Veersegatdam Zeelandbrug Zandkreekdam Oesterdam Bathse Spuisluis 5

7 3. Deltaverken 3.2 Dammarna Stenkistor Att bygga dammar i ravinerna var extremt problematiskt på grund av vattenflödets höga hastighet. Sanden och stenarna som skulle forma dammen sköljdes bort. Därför var man tvungen att använda sig av en ny teknik: Phoenix enhetsstenkistor. Dessa är prefabricerade ihåliga betonglådor, vilka kunde placeras precis intill varandra i vattenravinen. På det här sättet kunde de grupperas ihop och bilda en damm. Vid transporten till ravinen blockerades stenkistan temporärt med träplankor. Vid ankomsten till dess destination sänktes stenkistorna ner under vattnet och träplankorna togs bort. På det här sättet radades alla stenkistorna upp en i taget bredvid varandra, och blev en del av de permanenta verken. Inledningsvis hade dammen en öppen disposition vilken tillät ebb- och tidvattnet att nästan obehindrat flöda fram och tillbaka genom de ihåliga stenkistorna. När de väl var på plats fylldes stenkistorna med sand och grus. Stenkistorna tätpackades sedan med ännu mer sten och sand och därefter stängdes luckorna. Genom att släppa ner reglarna stängdes sjöarmen på en gång och dammen kunde slutföras. Veersegatdam och delar av Grevelingendam, Volkerakdam och Brouwersdam slutfördes med den här tekniken. 6

8 3. Deltaverken Linbana För vissa delar av dammarna visade det sig att stenkistorna inte var den bästa metoden för att stänga ravinen. Därför användes en revolutionerande teknik. Via en linbana dumpades stora betongblock som vardera vägde ungefär 2,5 ton i vattnet. En gondol togs fram som kunde bära 15 ton material. Med hjälp av gripklor kunde betongblocken hängas under kabinen. Efter att ha dumpat de stora betongblocken i havet fylldes dammen upp med sand så att inget vatten kunde fl öda igenom längre. Den här tekniken användes till Grevelingendam, Haringvlietdam och Brouwersdam. skypictures.nl 3.3 Från salt till sött Där havsvattnet först strömmade upp och ner obehindrat var det nu innestängt bakom dammarna. Tidvattnet försvann och saltvattnet blev sött. Detta hade enorma konsekvenser på naturen. Saltvattensfi sk och växter dog och fåglar fl yttade. Vissa delar av landet som konstant hade varit översvämmade var nu torra. Andra delar som normalt torkade ut vid ebb var nu konstant under vatten Oosterscheldedam blir en kering Från början planerade man att fördämma Oosterschelde. Vattnet som redan var bakom dammen kunde sakta omvandlas till sötvatten. På grund av det växte ett motstånd mot detta intrång. Den unika saltvattensmiljön i Oosterschelde skulle bli offer till de extra insatta säkerhetsreglerna. År 1976 kom man på ett alternativ: Oosterscheldedammen skulle bli en barriär vars dörrar endast skulle stängas under extrema väderförhållanden. På det här sättet skulle den unika saltvattensmiljön, mussel- och ostronodlingarna och tidvattnets verkningar vara naturliga även i fortsättningen. Stormfl odsbarriären med en total längd av 3 km skulle komma att bestå av 65 prefabricerade be- 7

9 3. Deltaverken tongpelare, bland vilka 62 stålluckor skulle installeras. Marken på vilken barriären ursprungligen skulle placeras var för svag. För att stärka marken genomfördes fl era operationer, som exempelvis att grusfyllda syntetiska mattor lades ut vid de områden där barriären skulle stängas. Pelarna var de viktigaste elementen av dammen. Varje pelare är mellan 30,25 och 38,75 meter hög och väger ton. Utplaceringen av pelarna var ett precisionsarbete och kunde endast genomföras när strömmarna var så små som möjligt, vilket är då tidvattnet vänder. Pelarna höjdes med de delar på vilka portarna sedermera skulle konstrueras. I slutändan blev Oosterscheldekering den största barriären i världen. Kostnaden för en barriär var betydligt högre än för en damm: 2,5 miljarder euros behövdes för att slutföra barriären. Oosterscheldekering fi ck en högtidlig invigning av drottning Beatrix den 4:e oktober A Maeslantkering I början trodde man att Deltaverken var slutförda med färdigställandet av Oosterscheldekering. Dock skulle inte förbättringarna av vallarna längs med Nieuwe Waterweg skydda det omkringliggande området tillräckligt väl, inklusive Rotterdam. Därför organiserade Ministeriet för vattenvägar och allmänna verk en tävling för konstruktionen av en stormfl odsbarriär. Denna barriär skulle placeras i Nieuwe Waterweg. Eftersom detta vattendrag är den huvudsakliga rutten in till Rotterdams hamn kunde barriären inte tillåtas att blockera denna och endast i exceptionella fall skulle barriären kunna stängas. Den vinnande designen bestod av två böjda ståldörrar som skulle vara sänkta under vattnet på en tröskel. Maeslandkering är den enda stormfl odsbarriären i världen med så stora rörliga delar; stormfl odsbarriärdörrarna är båda 240 meter långa. Vid normala väderförhållanden är båda dörrarna helt öppna, undangömda i en hamnanläggning längsmed vattnet. Detta ger skepp tillgång till Rotterdams hamn utan att störas. Vid stormfl oder kommer stomfl odsbarriärdörrarna att stängas. Den runda formen på dörrarna ser till att de kan stå emot vattnets kraft under stormen. Lördagen den 10:e maj 1997 ägde den offi ciella invigningen av stormfl odsbarriären Nieuwe Waterweg vid Hoek van Holland rum. Tack vare denna stormfl odsbarriär skyddas en miljon människor från havet. 3.6 Betydelsen av Deltaverken Genom invigningen av Maeslantkering var Deltaverken till sist fullbordade. Det enorma projektet kom dock att kosta mer än de beräknade miljonerna euros. Allt som allt kostade Deltaverken nästan 5 miljarder euros. Förutom minskningen av den totala längden av sjöavledande vallar med 700 km har Deltaverken fl era andra fördelar. Till att börja med så är färskvattentillgången till jordbruket mycket bättre reglerat. Dessutom har den sammanlagda vattenvården inom Deltaområdet förbättrats. Installationen av Deltaverken har varit gynnsam för mobiliteten och de inrikes vattendragen. Slutligen har Deltaverken påverkat framsteg inom fälten ekonomi, rekreation och 8

10 3. Deltaverken natur. Somliga naturområden blev oersättligt påverkade men på andra platser har naturvärden skapats eller bibehållits. Deltaverken är en global modell för teknologisk utveckling där säkerheten för människor och naturen spelar den centrala rollen. Genom arbetet har Nederländerna vidgat sin syn på säkerhet och vatten. Deltaverken utgör en unik kompromiss mellan säkerhet, ekonomi, rekreation och natur. Det lyckade genomförandet av Deltaverken innebär ändå inte en tillbakagång kring omtanken för vattenvård i Nederländerna. Nederländerna står inför nya utmaningar. Klimatförändringar fordrar en fundamental refl ektion över en permanent beboelig design av Nederländerna för framtida generationer. Dessutom påtvingar land som blir bräckt, landsänkning och krav på vattenkvalitet och ekologi nya behandlingar. För att ansvarsfullt ta hand om dessa utmaningar kommer Nederländerna i framtiden investera i ett hållbart deltasystem, satt mot socialt acceptabla utgifter. 9

11 4. Ny vattenhantering i Nederländerna 4.Ny vattenhantering i Nederländerna I Nederländerna är hanteringen av vatten en kontinuerlig kamp som har format landets kultur och sättet vilket Nederländarna upplever världen omkring sig. Som ett resultat av detta har Nederländarna vänt hotet av att leva i en komplex deltaregion till en serie av möjligheter, konstant nyskapande för att producera nya lösningar och produkter som bidrar till Nederländsk Deltateknologi. Nederländsk Deltateknologi är den Nederländska integrerade inriktningen som tillåter boende i deltaområden. Vid sidan av de traditionella, kärndisciplinerna vattenhantering och hydraulisk ingenjörskonst, innefattar det många expertisområden såsom spatial planering och ekologi vilka adderar upp till innovativa lösningar. Vår erfarenhet Nederländerna är inte enbart ett platt låglänt land. En avsevärd del av det har återtagits från havet! Om det inte fanns några vallar, dyner eller stormfl odsbarriärer skulle 66 % av landet, inklusive städer som Amsterdam, Haag och Rotterdam regelbundet svämmas över. Dessutom skulle dessa översvämningar förstöra de mest höginkomstbringande områdena, vilka står för 70 % av landets BNP. Nederländerna är även ett land med en hög invånardensitet (465 människor per kvadratkilometer). Detta, kombinerat med en ekonomi som till stor del är relaterar till transport, navigation och hamnar, resulterar i tryck på utrymme och miljö som noggrant måste hanteras. För att göra detta planerar Nederländarna genom att involvera relevanta andelsinnehavare för att formge hållbara ingenjörslösningar och smarta infrastrukturer för komplexa miljöer. Vår utmaning Nederländerna utmanas av två konsekvenser av klimatförändring: höjning av havsytan och förändrade regnmönster. Den sista resulterar i mer frekventa och kraftigare nederbörder, liksom lokala perioder av torka och väta. Liksom många andra deltaregioner är även Nederländerna känsliga för landsjunkning. Dock är inte miljöutmaningar de enda problem som deltaregioner har framför sig. Ett ansenligt tryck utövas även av befolkningstillväxt och det medföljande behovet av plats och resurser såsom dricksvatten. Nederländarna kommer att fortsätta bo i sitt delta under kommande sekler och därmed fortsätta producera innovativa lösningar för att möta deltarelaterade utmaningar. 10

12 4. Ny vattenhantering i Nederländerna Vår infallsvinkel För att göra det lättare att ta itu med problemen de står inför förlitar sig Nederländerna på en högt utvecklad institutionell miljö och detaljerade planer för hållbar vattenhantering. När man utvecklar lämpliga medel börjar Nederländarna med att försäkra sig om att de fullständigt förstår vattensystemet de har att göra med. Nederländarna är världsledande när det gäller kunskap om hydraulik, landsänkning, saltvattens intrång, och akvatiskekologi. Och de inser vikten av att integrera denna förståelse av naturliga system med försök att ta upp de socioekonomiska aspekterna av system i stor skala (i fl odintagsområden) och i mindre skala (i stadsområden). Vårt agerande Många projekt genomförs just nu i Nederländerna för att trygga mer Rum för vatten. Till exempel var riktlinjen fram till nyligen att höja toppnivån på vallarna för att bevara den nödvändiga nivån av översvämningsskydd. Denna sekellånga doktrin övergavs år 2000 för att ersättas med Rum för fl oden. I den nya doktrinen breddas fl oderna genom att placera vallarna längre från fl oden, eller genom att sänka fl odens förland. Man ser till att inte påverka värdefulla aspekter hos landskap, natur och kulturhistoria. Inriktningen siktar på en balans mellan nuvarande och förutsägbara framtida platsbehov, samtidigt som man håller ett öga öppet för varje möjlighet att förbättra säkerheten så väl som den övergripande landskapsarkitekturen och förbättring av den allmänna miljösituationen. Vår vision För att behandla framtidens utmaningar ansvarsfullt kommer Nederländerna fortsätta med utvecklingen av innovativa planer, produkter och tjänster som gynnar situationen i Nederländerna. Dessa skall även kunna vara till internationell nytta. Vi kommer att påskynda innovationscykeln genom ett bättre samarbete mellan myndigheter, kunskapsinstitutioner, marknadskrafter och sociala organisationer för att sammanföra olika utvärderingsfälts expertis. I detta ögonblick är alla dess intressanta utvecklingsprojekt synliga, som riskbaserade designlösningar, innovativa vall och vallförstärknings- och vallinspektionstekniker, översvämningsvarningssystem, och expertis inom multipel landanvändning. Nederländerna är ett pilotprojekt för innovativa deltalösningar som möjliggör deltaliv. 11

13 5. Information Information about this initiative Deltawerken Online - International Summaries is an initiative of the Delta Works Online Foundation. It is our aim to translate the summaries into as many languages as possible to enable people to print, share and read information about the Delta Works and water management in the Netherlands in their own language. A team of students and professionals worked in close collaboration with many volunteers to prepare the various translations, create the pdf-documents and integrate the translations into the website. More language versions needed! Translations of the summaries are submitted, corrected and maintained through the use of a Wiki. For the latest developments you can visit our wiki at: We encourage each and every person to submit a translation of our text into their own language through the wiki! We will make sure your text is incorporated into the pdfs and website! Donate to, Support and Sponsor Us! This project is made possible thanks to the contribution of our sponsors the Netherlands Water Partnership as well as Waterland.Net. We welcome you to join them and become one of our donors and/or sponsors! Please check the following link to see the different possibilities: Jobs Occasionally we have job opportunities on a paid and voluntary basis. Please have a look at the following website for our most recent listing: Creative Commons - Some Rights Reserved This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License. To view a copy of this license, visit this link or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Disclaimer Despite all the care devoted to the editing of the text, neither the volunteers, editors nor the Delta Works Online Foundation, can accept any liability for any damage which could arise as a result of any error in this publication. 11

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Anpassning till ett förändrat klimat - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för samhällsskydd och beredskap Tfn 08-785

Läs mer

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld SAMMANFATTNING AV Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70 95 P.O.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer

Att ge förnuftet muskler

Att ge förnuftet muskler Att ge förnuftet muskler - om alternativ produktion, klimat och klasskamp En text om ett hållbart samhälle Utgiven av Socialistiska Partiet socialistiska partiet www.socialistiskapartiet.se Att ge förnuftet

Läs mer

Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på Sverige

Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på Sverige Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på Sverige Rapport 2014:14 Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på Sverige Författare: David von Sydow Illustration omslag:

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Att förstå miljökompensation

Att förstå miljökompensation Idag finns krav på miljökompensation i en rad EUdirektiv liksom i miljöbalken. Trots det har miljökompensation inte fått någon större uppmärksamhet. Detta är synd framför allt då kompensation riktar in

Läs mer