DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen Laga kraft del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder för åretruntanvändning på den södra delen av Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn. I gällande detaljplan redovisas det aktuella området som allmän platsmark med kommunen som huvudman. Denna genomförandebeskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra detaljplan för del av Uleberg 2:212 m fl. Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i planhandlingen och således antagandet. Tidplan Planarbetet avses att bedrivas med normalt planförfarande. Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planprocessens genomförande: April-maj 2007 Samråd Febr Beslut om utställning Januari 2008 Utställning Maj 2008 Miljö- och byggnämndens antagande/godkännade Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet anslagits på kommunens anslagstavla om överklagande av planen inte sker. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag planen vinner laga kraft. Området ska inte tas anspråk för boende förrän kapaciteten i vatten- och avloppssystemet är tillräckligt god för en anslutning av den aktuella bebyggelsen. Ombyggnad av det befintliga reningsverket i Ulebergshamn till pumpstation och överföring till reningsverket i Hunnebostrand beräknas vara klar under första halvåret Tillstånd har erhållits, och upphandling har genomförts. Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning 1 (6)

2 Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetiden utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna rättigheter behöver beaktas. En ändring eller ett upphävande av planen efter genomförandetidens utgång innebär att ingen ersättning utgår till en fastighetsägare t ex om en outnyttjad byggrätt tas bort eller minskas. Huvudmannaskap Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark inom detaljplanområdet. Ansvarsfördelning Sotenäs kommun ansvarar för utbyggnad och underhåll av gemensamma vatten- och avloppsledningar. Kommunen ansvarar för att området rensas från skrotsten innan området bebyggs. Fastighetsägarna svarar för uppförande av byggnader inom de enskilda fastigheterna. Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell. Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig Allmänna platser NATUR Huvudman Huvudman LOKALGATA Huvudman Huvudman gång Huvudman Huvudman Gatubelysning Huvudman Huvudman Vatten- och avlopps- Huvudman Sotenäs kommun ledningar (Sotenäs kommun) El Fortum Fortum Tele TeliaSonera TeliaSonera Bullerplank Huvudman Huvudman Kvartersmark B Fastighetsägare Fastighetsägare parkering Exploatör Ingående fastigheter i gaanläggningen 2 (6) Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning

3 Avtal Företaget Bygg & Fastighet AB Sotefjorden ska äga och vidareförsälja tomter inom exploateringsområdet enligt särskilt avtal upprättat med kommunen i april Särskilt avtal kommer att upprättas mellan bolaget och kommunen angående kostnader för genomförande av exploateringen innan området exploateras. Grundprincipen i avtalet är att kostnaderna ska fördelas i rimlig proportion till det antal tomter som bolaget respektive kommunen erhåller. I avtalet kommer även att fastslås på vilket sätt exploateringen ska genomföras och huruvida kommunen eller bolaget ska stå som huvudman för exploateringen. Kvarters- och gatunamn Nybildade fastigheter får traktnamnet Uleberg. Gatunamn finns inte i området. Nya gatunamn godkänns av kommunen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Planområdet utgör del av fastigheten Uleberg 2:212 och hela Uleberg 2:144. Fastigheten Uleberg 2:212 ägs av Sotenäs kommun. För övriga fastigheter hänvisas till upprättad fastighetsförteckning. Fastighetsindelning Detaljplanen föreslår avstyckning av 16 nya tomtplatser för försäljning. Fastighetsbildningen bör lämpligen utföras i samband med att området exploateras. Sotenäs kommun tar initiativ till fastighetsbildningen. Genom fastighetsbildning finns det möjlighet att bilda två fastigheter av fastigheten Uleberg 2:144. För att båda fastigheterna ska få lämplig storlek för bostadsändamål regleras mark över från Uleberg 2:212, se illustrationskarta. Initiativet tas av fastighetsägaren till Uleberg 2:144. Gemensamhetsanläggning För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom planområdet föreslås att gemensamhetsanläggning bildas enligt anläggningslagen. Gemensamhetsanläggning inrättas av Lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bl a beslut om fördelning av kostnad för anläggning, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Bildandet av gemensamhetsanläggning görs på initiativ av Sotenäs kommun eller exploatör. En gemensamhetsanläggning föreslås upprättas för parkering och garage/soprum inom området. Fastigheten Uleberg 2:144 och blivande bostadsfastighet avstyckad från denna föreslås inte ingå i gemensamhetsanläggningen. Bildandet av gemensamhetsanläggningen föreslås ske i samband med avstyckningen av tomtplatserna när exploateringen genomförs. Servitut Ett servitut föreslås bildas över gästparkeringen för att ge nybildad fastighet avstyckad från Uleberg 2:144 rätt till infart. Servitutet bildas i samband med fastighetsbildningen. Initiativ tas av fastighetsägaren till Uleberg 2:144. Infarten har säkerställts i planen genom ett y-område. Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning 3 (6)

4 Förordnande enligt 113 BL, (6 kap 19 PBL) Den gällande detaljplanen omfattas av ett förordnande enligt 113 byggnadslagen, beslutat av länsstyrelsen 1979 i samband med att en ändring och utvidgning av byggnadsplan för Ulebergshamn fastställdes av länsstyrelsen. Bestämmelserna i 113 finns överförda till plan- och bygglagens 6 kap. 19 PBL, och innebar för genomförandet av den aktuella planen att allmän platsmark skulle upplåtas utan ersättning till huvudmannen för den allmänna platsen. Enligt byggnadsplanen skulle huvudmannaskapet vara enskilt. Planen och förordnandet enligt 113 genomfördes dock inte. Huvudmannaskapet lämnades inte över till någon samfällighet genom lantmäteriförrättning. Kommunen fortsatte att ansvara för skötsel och underhåll av gator, vägar och annan allmän plats som tidigare. Se vidare i planbeskrivningens avsnitt Detaljplaner och Förordnande enligt 113 BL. I samband med att Ändring av Detaljplan för Ulebergshamn, vann laga kraft övergick huvudmannaskapet också formellt från enskilt till kommunalt. Förordnandet enligt 113 BL förlorade då sin betydelse, men upphävdes inte. Begäran om upphävandet av förordnandet har lämnats till länsstyrelsen i samband med att denna detaljplan arbetats fram. Länsstyrelsen har efter kommunens begäran, i beslut upphävt förordnandet. Beslutet har överklagats. Länsrätten har i dom från avslagit överklagandena. Därefter har beslutet överklagats till Kammarrätten. Ärendet är ännu inte avgjort. Inga rättigheter kan konstateras ha uppkommit genom förordnandet enligt 113. Några rättighetshavare har därmed inte kunnat identifieras och konsekvenserna för berörda fastigheter av ett ändrat förordnande kan inte redovisas. Övriga konsekvenser för berörda fastighetsägare av planens genomförande behandlas i planbeskrivningen. EKONOMISKA FRÅGOR Planläggning Kostnader förenade med planläggningen belastar Sotenäs kommun. Geoteknik Sotenäs kommun eller exploatör bekostar erforderlig rensning och säkring av skrotsten på hela området innan det börjar bebyggas. Sotenäs kommun eller exploatör bekostar de besiktningar som ska göras innan sprängning i området sker. Vägar, va-nät, el mm Kostnader för anläggandet av vägar, gemensamma vatten- och avloppsledningar, gångvägar, parkeringsområden, belysning etc. som föranleds av plangenomförandet fördelas mellan kommunen och Bygg & Fastighet AB Sotefjorden enligt särskilt avtal. Även kostnader för uppgradering av avloppsreningsverk eller anläggande av överföringsledning till Hunnebostrand kommer att beaktas i detta sammanhang. Underhåll av gemensam gata, gemensamma vatten- och avloppsledningar och gångvägar på allmänplats belastar Sotenäs kommun. Underhåll av parkeringsområde inom kvartersmark belastar nybildad gemensamhetsanläggning. Eventuell förändring och/eller nyanläggning av vatten- och avloppsledningar på fastigheten Uleberg 2:144 och nybildad bostadsfastighet avstyckad från Uleberg 2:144 bekostas av fastighetsägarna, som också får erlägga anslutningsavgift till kommunen. 4 (6) Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning

5 Anslutningskostnaderna för vatten- och avlopp kommer att tas ut enligt den kommunala va-taxan. Fastighetsbildning Alla kostnader förenade med fastighetsbildning belastar kommunen eller exploatör. Förrättningskostnader för bildandet av gemensamhetsanläggning fördelas mellan de ingående fastigheterna. Bildandet av två nya fastigheter genom delning av Uleberg 2:144 regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. TEKNISKA FRÅGOR Vägutformning Sotenäs kommun eller exploatör genom ingånget avtal anlägger vägar och gångvägar inom bebyggelseområdet innan husbyggnation påbörjas. Samtliga nytillkommande vägar inom planområdet avses byggas med en färdig vägbredd av 5,0 meter varav 4,5 meter avses beläggas. Gatorna ska asfalteras och förses med gatubelysning. Vid vägsluten avslutas vägsträckningarna med vändplatser. Vändplatserna ger utrymme för backvändning med en mindre lastbil. Den befintliga gångstigen som löper i områdets västra del går att använda i befintligt skick. Gångvägen avses inte att asfalteras med hänsyn till dess höga kulturvärde. För att ta sig norr ut krävs en utbyggnad av gångvägen så att den kopplas på området i norr. I söder anläggs en gångväg från bostadsområdet till den befintliga gångvägen. Inga gångvägar på allmän platsmark kommer att asfalteras. Inom planområdet finns utlagt ett parkeringsområde, avsett för gästparkering. Området asfalteras eller beläggs med grus och förses med belysning. Vatten- och avlopp En principplan för de lokala vatten- och avloppsanledningarna har upprättats av Aqua Canale i Göteborg. Utbyggnad av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar erfordras för att nå samtliga nya tomtplatser. Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten och avlopp finns idag framdraget till förbindelsepunkt i Kvarmyrsvägen öster om området. Nya ledningar kopplas på de befintliga. Naturområden Målsättningen med områden avsatta som NATUR är att bevara och underhålla den befintliga naturmarken som finns idag. Som huvudman åvilar skötseln Sotenäs kommun. Geoteknik, radon Då området som planeras för bebyggelse ligger på fastmark krävs ingen geoteknisk undersökning. Sotenäs kommun ansvarar dock för att hela området rensas från skrotsten eller att skrotsten säkras i erforderlig omfattning. Planområdet ingår i ett område som bedömts som högriskområde för radon. Med anledning av detta har planbestämmelse införts om grundläggning i radonsäkert utförande. Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning 5 (6)

6 Sprängning Sprängning/schaktning och utfyllnad är inte tillåtet annat än vad som erfordras för att på ett lämpligt sätt kunna utföra grundläggning av byggnader, göra ledningsdragningar samt anlägga bilplats och in/utfart. MEDVERKANDE I PLANARBETET För Sotenäs kommun: Fysisk planerare Bengt Gustafsson och planarkitekt Sara Peny Miljö- och byggkontoret Planförfattare: Rådhuset Arkitekter AB genom arkitekt Carin Trägårdh Bengt Gustafsson Miljö- och byggkontoret Carin Trägårdh Rådhuset Arkitekter AB 6 (6) Detaljplan för Kvarnmyrsberget, genomförandebeskrivning

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Plan 2004/15 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Årsta havsbad Antagande Upprättad 2009-09-16 Laga kraft 2013-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör ALLMÄNT Denna genomförandebeskrivning har upprättats

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer