ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB

2 2012 I KORTHET Thomas Eriksson ny vd och koncernchef i Carnegie. FINANSIELLA NYCKELTAL 1 INTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER 2 RÖRELSERESULTAT MSEK MSEK MSEK Baseras på uppställningen i den operativa resultaträkningen, se sidan 9. Den legala resultaträkningen presenteras på sidorna 13 och

3 UTMÄRKELSER UNDER ÅRET CARNEGIE UTNÄMNT TILL ÅRETS PRIVATE BANK främsta aktörer inom Private Banking som tidningen Privata Affärer genomförde. Med motiveringen Banking den högsta sammanlagda bedömningen av de åtta aktörer som ingick i undersökningen. CARNEGIE HAR SVERIGES BÄSTA ANALYTIKER Hearings årliga undersökning av analyssektorer bland mäklarhusen i Sverige. Undersökningen baseras på intervjuer med de största institutionella investerarna i Sverige. I hela nio av 19 kategorier toppade Carnegies analytiker rankinglistorna. STARKA BETYG I MORNINGSTAR det högsta betyget, det vill säga fem stjärnor, enligt det oberoende undersökningsföretaget Morningstar. Förutom Carnegie Corporate Bond har Carnegie sedan tidigare tre andra fonder med högsta betyg i Morningstar: Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Likviditetsfond. ÅRETS STJÄRNFÖRVALTARE Dagens Industri och undersökningsföretaget Morningstar har korat Carnegie Fonders Stefan Ericson till Årets Stjärnförvaltare inom kategorin Företagsobligationer. Stefan Ericson förvaltar bland annat fonden Carnegie Corporate Bond. ÅRETS ANALYTIKER Affärsvärlden har i samarbete med Financial Hearings utsett årets bästa analytiker. Carnegies analyschef Peter Lagerlöf blev för tredje året i rad utsedd till årets analytiker i Sverige. CARNEGIE UTSETT TILL ÅRETS ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PRODUKTER 2012 I försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har Carnegie utsetts till årets arrangör av strukturerade produkter. Utmärkelsen motiveras med att Carnegie under året lanserat bra med att erbjuda produkter med olika typer av grönt betyg, vilket innebär att de rekommenderas av Söderberg & Partners.

4 EN KUNSKAPSBANK FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER Carnegie är en ledande finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med fokus på Norden. Vi är oberoende för att säkerställa bästa analys och rådgivning. Vi skapar mervärde för institutioner, företag och privatpersoner. Carnegie finns i sju länder och har cirka 700 medarbetare. SECURITIES Carnegie Securities erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading och aktiemarknadsrelaterade transaktioner och vänder sig till institutionella kunder. Carnegies topprankade analys och mäkleri täcker cirka 300 nordiska företag och har en globalt ledande position på området nordiska aktier. Marknader: Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. INVESTMENT BANKING (M&A) samt kapitalmarknadstransaktioner (ECM). Carnegie har sedan länge en lokal närvaro och en unik förståelse för samt kunskap om branscher och aktiemarknader i Norden. Marknader: Danmark, Finland, Norge och Sverige. PRIVATE BANKING bland annat expertis inom tillgångsallokering, förvaltning, juridik, skatt, pension och handel i värdepapper. Marknader: Danmark, Luxemburg och Sverige. STRUCTURED FINANCE Carnegie är en av Sveriges ledande arrangörer av strukturerade instrument till såväl institutioner som privatpersoner. Inom området Fixed Income erbjuder Carnegie handel med och analys av räntebärande obligationer samt bistår företag med kapitalanskaffning via företagsobligationer. Marknad: Sverige. FONDER Carnegie Fonder specialiserar sig på svenska aktier, nordiska räntepapper och aktier i utvalda tillväxtmarknader. Kunderna består av fondsparare och institutioner. Fonderna innehåller ett begränsat Cirka 80 procent av fondkapitalet har fyra eller fem stjärnor i betyg hos Morningstar. Marknad: Sverige. Securities 29% Private Banking 27% Investment Banking 23% Intäkter, 2012 Totalt: MSEK Securities 35% Private Banking 32% Medarbetare, 2012 Totalt: 688 anställda 1 Fonder 10% Fonder 5% Investment Banking 14% 1 Koncernen hade 688 anställda den 31 december 2012, Structured Finance 12% Structured Finance 14%

5 vd har ordet ÅTER FOKUS PÅ TILLVÄXT Efter två år av omstrukturering går Carnegie in i en mer tillväxtorienterad fas. T Vår starka marknadsposition, våra lägre kostnader och marknadens återhämtning pekar på att vi går in i en mer tillväxt- Thomas Eriksson Vd och koncernchef 6 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

6 Carnegie står för kunskap. Vi ska göra vårt yttersta för att använda vår samlade kunskap till att vägleda kunderna till bra affärer. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning Foto: Juliana Falldin

7 carnegie holding ab Organisationsnummer , styrelsens säte Stockholm FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE Carnegie uppvisade många framsteg under året. Kostnadsbasen reducerades kraftigt, fondverksamheten fortsatte att attrahera nytt kapital och aktiviteten inom området Investment Banking var hög. Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Holding AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret MARKNADSUTVECKLING INTÄKTER 1 1 Baseras på den operativa resultaträkningen, se sidan 9. inom dessa områden. KOSTNADER 1 RESULTAT 1 8 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

8 förvaltningsberättelse OPERATIV RESULTATRÄKNING FÖR CARNEGIE HOLDING KONCERNEN Jan dec MSEK Investment Banking & Securities Private Banking & Structured Finance Fonder Rörelseintäkter Personalkostnader före rörlig ersättning Övriga kostnader Finansieringskostnader, rörlig ersättning, avskrivning på immateriella tillgångar Jämförelsestörande poster Kreditförluster, netto Skatt Årets resultat Antal anställda, genomsnittligt antal Antal anställda vid årets slut Varav 68 MSEK ( ) avser uppskjuten skatt på underskotts avdrag som lösts upp till följd av sänkt skattesats och 25 MSEK ( ) avser upplösning av aktiverad kupongskatt till följd av att möjlighet till avräkning förfaller. AFFÄRSOMRÅDESSPECIFIKA KOMMENTARER 1 Securities & Investment Banking. Private Banking & Structured Finance 4 Enligt statistik från Thomson Reuters. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

9 förvaltningsberättelse Fonder LIKVIDITET, FINANSIERING OCH INVESTERINGAR ningen. NYEMISSION UTDELNINGSFÖRSLAG Vinstdisposition Balanserade vinstmedel Utdelning till Carhold Holding AB, 100,1785 SEK per aktie I ny räkning överförs Summa ALLMÄNT OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER avsnittet MEDARBETARE framgår av Not 6 Personal kostnader MILJÖARBETE 10 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

10 förvaltningsberättelse VERKSAMHETSBESKRIVNING Carnegie Holding Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank ÄGANDE Carnegie Holding AB ägs av fonden Altor Fund III: 70 procent, Carhold Holding AB (Investment AB Öresund och Creades AB): 9 procent) och medarbetare i Carnegie: 21 procent. Carnegie Holding är moderbolag i Carnegiekoncernen, som i sin tur består av de helägda bolagen Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB. Carnegie Holdings verksamhet är att direkt eller indirekt äga, förvalta, ställa säkerhet och ge lån till bank rörelse och andra koncernföretag med samt bedriva därmed förenlig verksamhet. All operativ verk samhet inom Carnegiekoncernen sker inom bolagen Carnegie Investment Bank med dotterbolag och Carnegie Fonder. Carnegie Investment Bank konsolideras i Carnegie Holding från och med den 1 juni 2009 och Carnegie Fonder från och med den 22 september CARNEGIE HOLDINGS ÄGARE Altor 70% Per Medarbetare 21% Carhold Holding 9% ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Förändringar i styrelsen Viktiga händelser efter årets utgång CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

11 förvaltningsberättelse Carnegies norska verksamhet Carnegie AS Investment Banking & Securities och koncernchef. UTMÄRKELSER Carnegie utnämnt till Årets Private Bank 2012 Privata Affärer Carnegie har Sveriges bästa analytiker VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Förändringar i styrelsen Förändringar i koncernledningen Carnegie Fonder topprankat Dagens Industri 12 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

12 förvaltningsberättelse Koncernen MSEK Resultaträkning Totala intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kreditreserveringar, netto Skatt Årets resultat K/I-tal, procent Intäkter per anställd genomsnitt, MSEK 2,2 2,1 2,6 2,1 Vinstmarginal, procent neg. neg Avkastning på eget kapital, procent neg. neg Totala tillgångar, MSEK Primärkapital (MSEK) Eget kapital Goodwill Immateriella tillgångar Uppskjuten skattefordran Utdelning Primärkapital Supplementärt kapital (evigt konvertibelt förlagslån) Total kapitalbas Kapitalkrav Kapitalkrav Kreditrisker Marknadsrisker Operativa risker Primärkapitalrelation, procent 13,1 12,5 13,1 15,3 Kapitaltäckningsgrad, procent 19,6 18,2 17,6 15,3 Kapitaltäckningskvot 2,5 2,3 2,2 1,9 FYRAÅRSÖVERSIKT Genomsnittligt antal årsanställda Antal årsanställda vid årets slut F.d. HQ Bank ingår fr.o.m. den 3 september Carnegie Fonder (f.d. HQ Fonder) ingår fr.o.m. 22 september Moderbolaget nybildades Carnegiekoncernen konsolideras i Carnegie Holding fr.o.m. juni Resultaträkningen omfattar därmed endast perioden juni december I årets skattekostnad ingår 68 MSEK avseende upplösning av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, samt 25 MSEK avseende upplösning av aktiverad kupongskatt. Se Not 18, sidan 56. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

13 förvaltningsberättelse BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr koncernen. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägare, styrelse, dess kommittéer samt den verkställande direktören. STYRELSENS ANSVAR verksamheten. STYRELSEARBETET UNDER ÅRET Revisionskommittén Ersättningskommittén 14 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

14 förvaltningsberättelse STYRMODELL Styrelse VD Ersättningskommittén Internrevision Revisionskommittén Kredit- och riskkommittén Vd och koncernledning Koncernledning Kredit- och riskkommittén Internrevision För en mer detaljerad beskrivning av Carnegies riskkontroll, se sidorna ERSÄTTNINGSPRINCIPER Ersättningsmodell Ersättningspolicy Fast ersättning som helhet och till respektive enhet CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

15 förvaltningsberättelse Risktagande och riskhantering inom enheterna Utvärdering av prestation på individnivå Särskilt reglerad personal Not 6 Personal kostnader Delägande Risktagare risknivå 16 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

16 risk- och kapitalhantering RISK- OCH KAPITALHANTERING Risk innefattar osäkerhet i olika former och är ett naturligt inslag i alla typer av verksamheter. Under 2012 har oron på de finansiella marknaderna varit fortsatt hög och under sådana perioder är aktiv riskhantering av högsta vikt, både för Carnegie och för våra kunders räkning. ORGANISATION OCH ANSVAR funktioner som äger risk och regelefterlevnad funktioner för övervakning av risker och regel efterlevnad funktioner för obe ro ende granskning inom det egna ansvarsområdet. Som sådan omfattar riskhantering Tredje försvarslinjen Internrevision Andra försvarslinjen Risk & Compliance Oberoende kontroll av risker och regelefterlevnad Första försvarslinjen Affärsledning, linjefunktioner Äger risken riskkontroll, compliance och internrevision Riskkontroll och compliance CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

17 risk- och kapitalhantering Internrevision RISKOMRÅDEN marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, operativ risk, compliancerisk, ryktesrisk och affärsrisk/strategisk risk. Marknadsrisk Marknadsrisk är risken för förluster till följd av förändringar Aktiekursrisk Volatilitetsrisk Valutakursrisk Ränterisk Risken för förlust till följd av förändringar i aktiekurser. Risken för förlust till följd av förändringar i ett instruments prisrörlighet. Risken för förlust till följd av förändringar i valutakurser. Risken för förlust till följd av förändringar i marknadsräntor. Aktiekursrisk Volatilitetsrisk 18 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

18 risk- och kapitalhantering Valutakursrisk Ränterisk Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust till följd av att bankens Motpartsrisk Koncentrationsrisk Risken för förlust till följd av transaktion inte kan möta sina åtaganden före slutlig avveckling Uppstår från koncentrationer i kreditportföljen till en enskild motpart, industriell sektor och koncentrationer i pantsatta säkerheter. RISKKONTROLL Carnegies riskkontrollfunktion kontrollerar affärsområdenas riskhantering och att varje risk hålls inom de av styrelsen fastställda gränserna. Group Financial Risk Manager Chief Risk Officer Lokala riskkontrollfunktioner Group Operational Risk Manager Motpartsanalys: CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

19 risk- och kapitalhantering Säkerheter: Operativ risk Operativ risk är risken för förluster till följd av en icke ändamålsenlig organisation, mänskliga fel, misslyckade interna processer, felaktiga system eller externa Sunda principer: Avvecklingsrisk Avvecklingsrisk är risken att banken infriar förpliktelser i en Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller endast kunna Självutvärdering: Incidentrapportering: Godkännande av nya produkter och tjänster: Carnegie har 20 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

20 risk- och kapitalhantering Compliancerisk Compliancerisk är risken för rättsliga sanktioner, ekonomiska förluster eller skadat rykte på grund av Ryktesrisk Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från bankens potentiella och existerande kunder om dessa förlorar tilltron till banken på grund av negativ publicitet eller informationsgivning. Affärsrisk är risken för inkomstbortfall till följd av Strategisk risk är risken för inkomstbortfall på grund av missriktade affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut eller oförmåga att reagera adekvat på förändringar CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

21 risk- och kapitalhantering KAPITALTÄCKNING Grundläggande kapitalkrav Kreditrisker: Riskbedömning rapporten (Pelare 3) Marknadsrisker: Operativa risker: 22 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

22 finansiella rapporter KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT TSEK Not Jan dec 2012 Jan dec 2011 Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Övriga utdelningsintäkter 1, , Resultat vid avyttring av verksamhet 1, Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster, netto Skatter Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser, netto efter skatt Säkring av nettoinvestering utländsk verksamhet CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

23 finansiella rapporter KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TSEK Not 31 dec dec 2011 Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12, Aktier och andelar 12, Derivatinstrument Aktier i intresseföretag Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Korta positioner, aktier Derivatinstrument Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Efterställda skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 100 kronor) Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Varav klientmedel ( ). 24 Årsredovisning 201 CARNEGIE HOLDING

24 finansiella rapporter KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL TSEK Aktiekapital Övrigt Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet Säkring av nettoinvestering utländsk verksamhet Utdelning Eget kapital vid årets utgång Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet Nyemission ( aktier) Utdelning Eget kapital vid årets utgång CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

25 finansiella rapporter MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING TSEK Not Jan dec 2012 Jan dec 2011 Nettoomsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1, Räntekostnader och liknande kostnader Resultat från andelar i dotterbolag Skatter Årets resultat RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT TSEK Jan dec 2012 Jan dec 2011 Årets resultat Övrigt totalresultat Årsredovisning 201 CARNEGIE HOLDING

26 finansiella rapporter MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TSEK Not 31 dec dec 2011 Aktier och andelar i koncernbolag Uppskjuten skattefordran Fordran på koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 100 kronor) Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar till pensioner Avsättningar, övriga Summa avsättningar Konvertibelt förlagslån Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

27 finansiella rapporter FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET TSEK Aktiekapital Balanserade vinstmedel Summa Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Utdelning Eget kapital vid årets utgång Årets resultat Nyemission ( aktier) Utdelning Eget kapital vid årets utgång Årsredovisning 201 CARNEGIE HOLDING

28 finansiella rapporter KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen Moderbolaget TSEK Resultat före skatt Betald inkomstskatt Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Erhållen utdelning Försäljning av dotterbolag Förvärv av anläggningstillgångar Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut Not 30, sidan 69. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

29 REDOVISNINGS - PRINCIPER ALLMÄN INFORMATION GRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV FINANSIELLA RAPPORTER IFRS 8 Rörelsesegment samt IAS 33 Resultat per aktie Lag om årsredovisning i kredit institut och värdepappersbolag RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag NYA OCH ÄNDRADE REDOVISNINGS- STANDARDER OCH TOLKNINGAR IFRS 7 (ändring), Finansiella instrument: Upplysningar STANDARDER, ÄNDRINGAR OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT IAS 39. IFRS 9 IAS Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

30 redovisningsprinciper IFRS 9 IFRS 9 IAS 27 joint ventures IAS 27 IFRS 11, Joint Arrangements IAS 31 Andelar i joint ventures. IAS 31. Den ena joint operation joint venture joint ventures IFRS 12, Disclosures of interests in other entities joint arrangements structured entities IFRS 13, Fair value measurement IFRS 10 IAS 27 IAS 28 (ändring), Investments in Associates and Joint Ventures IAS 28 joint arrangements. Ändringen tidigare IAS 28 IAS 19 (ändring), Ersättningar till anställda IFRS 7 (ändring), Financial Instruments: Disclosures Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities IAS 32 Finansiella Instrument: Klassi- CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

31 32 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING redovisningsprinciper KONCERNREDOVISNING Konsolideringsprinciper Fusion Not 15 Aktier i Egetkapitalinstrument Utländska valutor

32 redovisningsprinciper Intäktsredovisning Kostnadsredovisning Ersättning till anställda Aktierelaterade ersättningar Incitamentsprogram Avgångsvederlag Pensionsåtaganden CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

33 34 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING redovisningsprinciper Leasing Finansiella tillgångar och skulder IAS 39

34 redovisningsprinciper Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

35 redovisningsprinciper Aktier och andelar IAS 39 Derivatinstrument Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Värdepapperslån och korta positioner aktier Immateriella tillgångar Goodwill Kundrelationer Distributionsavtal 36 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

36 redovisningsprinciper Internt upparbetade immateriella Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar samt inventarier. Nedskrivning av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar kostnader. Avsättningar KRITISKA BEDÖMNINGSFAKTORER Finansiella tillgångar och skulder CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

37 redovisningsprinciper Nedskrivningsbehov goodwill Not 16 Immateriella tillgångar Avsättning till omstruktureringsreserv IAS 19 och MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningslagen RFR 2 Redovisning för juridiska personer RFR 2 som koncernen. Finansiella anläggningstillgångar 38 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

38 redovisningsprinciper Anteciperad utdelning Koncernbidrag och aktieägartillskott till obeskattade reserver CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

39 NOTER NOT NOT 2 Provisionsnetto...41 NOT 3 Räntenetto...41 NOT 4 Övriga utdelningsintäkter...41 NOT NOT 6 Personalkostnader...43 NOT 7 Övriga administrationskostnader...47 NOT 8 Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar...47 NOT 9 Kreditförluster, netto och avsättningar osäkra fordringar...48 NOT 10 Skatter...48 NOT 11 Löptidsinformation...50 NOT 12 Finansiella tillgångar och skulder värderingsmetod och löptidsinformation...51 NOT NOT 14 Aktier och andelar i koncernföretag...52 NOT 15 Aktier i intresseföretag...53 NOT 16 Immateriella tillgångar...53 NOT 17 Materiella anläggningstillgångar...55 NOT 18 Uppskjuten skattefordran/skuld...56 NOT 19 Övriga tillgångar...57 NOT 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...57 NOT 21 Övriga skulder...57 NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...57 NOT 23 Övriga avsättningar...58 NOT NOT 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser...61 NOT 26 Operationell leasing...62 NOT 27 Transaktioner med närstående...62 NOT 28 Väsentliga händelser efter den 31 december NOT 29 Risk- och kapitalhantering...64 NOT NOT 31 Efterställd skuld...69 NOT 32 Resultat från andelar i dotterbolag...69 NOT 1 Provisionsintäkter Ränteintäkter Övriga utdel nings intäkter Nettoresultat transaktioner verksamhet Summa Koncernen Danmark Finland Luxemburg och Schweiz Norge Storbritannien Sverige USA Elimineringar Summa Moderbolaget Sverige Summa Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

40 noter NOT 2 Provisionsnetto Koncernen Courtage Övriga provisionsintäkter Marknadsplatsavgifter Summa provisionsintäkter Summa provisionskostnader Provisionsnetto NOT 3 Räntenetto Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter 1, Räntekostnader Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Övriga räntekostnader Summa räntekostnader Räntenetto Varav belopp vars balanspost ej värderats till verkligt värde: Ränteintäkter Räntekostnader Summa Varav ränta på osäkra fordringar NOT 4 Övriga utdelningsintäkter Koncernen Utdelningar på aktier och andelar av anläggningskaraktär 1 97 Summa övriga utdelningsintäkter 97 1 CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

41 noter NOT 5 1 Realiserade värde- Marknadspris Observerbara marknadsdata observer bara marknadsdata Annan metod valuta kurs- Totalt Koncernen 2012 Obligationer och andra räntebärande värdepapper samt hänförliga derivat Aktier och andelar och hänförliga derivat samt hänförliga derivat Valutakursförändringar Nettoresultat av Realiserade värde- öränd ringar Marknadspris Observerbara marknadsdata observer bara marknadsdata Annan metod valutakurs - Totalt Koncernen 2011 Obligationer och andra räntebärande värdepapper samt hänförliga derivat Aktier och andelar samt hänförliga derivat samt hänförliga derivat Valutakursförändringar Nettoresultat av Verkligt värde baseras på en följande värderingsmetoder: Värdet baseras på ett pris noterat på en börs eller annan marknadsplats. Värdet baseras på ett pris som har beräknats med en värderingsteknik med antaganden som utgörs av observerbara marknadsdata. Värdet baseras på ett pris som har beräknats med en värderingsteknik med antaganden som inte kan baseras på observerbara marknadsdata. Värdet baseras på ett pris som fastställs med en annan metod, t.ex. anskaffningsvärdesmetoden eller kapitalandelsmetoden. 42 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

42 noter NOT 6 Personalkostnader Koncernen Moderbolaget Löner och arvoden Socialförsäkringsavgifter Avsättning till rörlig ersättning Pensionskostnader för styrelse och vd Pensionskostnader för övriga anställda Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inklusive sociala avgifter. Löner och arvoden till styrelser, verkställande direktörer och ledningsgrupp Löner och ersättningar till övriga anställda, som ej ingår i styrelse eller ledningsgrupp Summa löner och arvoden Medelantalet anställda (varav kvinnor) Danmark 72 (18) 78 (23) Finland 35 (15) 42 (17) Luxemburg 45 (10) 47 (10) Norge 71 (13) 89 (16) Schweiz 4 (1) 5 (1) Storbritannien 30 (8) 35 (12) Sverige 433 (137) 498 (151) 1 ( ) 1 ( ) USA 15 (3) 15 (3) Summa 704 (204) 808 (233) 1 ( ) 1 ( ) Koncernen Moderbolaget Bo Magnusson, Arne Liljedahl, Mårten Andersson Björn Björnsson Fredrik Cappelen Harald Mix Fredrik Strömholm Patrik Tigerschiöld Summa Varav 13 TSEK ( ) avser arvode för uppdrag i Carnegie Investment Bank AB. Arvodet 2012 avser perioden 7 december 31 december. 2 Varav 200 TSEK (200) avser arvode för uppdrag i Carnegie Investment Bank AB. Arvodet 2012 avser perioden 1 januari 31 december. 3 Varav 50 TSEK ( ) avser arvode för uppdrag i Carnegie Investment Bank AB. Arvodet 2012 avser perioden 27 augusti 31 december. 4 Varav 100 TSEK (150) avser arvode för uppdrag i Carnegie Investment Bank AB. Arvodet 2012 avser perioden 1 januari 27 augusti. 5 Varav 138 TSEK (150) avser arvode för uppdrag i Carnegie Investment Bank AB. Arvodet 2012 avser perioden 1 januari 7 december. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

43 noter forts. NOT 6 Personalkostnader Bruttolön Rörlig ersättning 1 Pensioner och Avgångsvederlag Moderbolaget 2012 Vd Thomas Eriksson Tidigare vd Frans Lindelöw Carnegie Bank- koncernen och Carnegie Fonder Nuvarande övriga ledande befattningshavare Rörlig ersättning inkluderar garanterad rörlig ersättning vid nyrekrytering. 2 Thomas Eriksson är anställd och får lön och förmåner från moderbolaget Carnegie Holding AB. Detsamma gällde tidigare vd Frans Lindelöw. 3 Övriga ledande befattningshavare har erhållit lön och förmåner från Carnegie Investment Bank AB, dess dotterbolag eller Carnegie Fonder AB. 4 Beloppen avser den period de innehaft tjänst som övrig ledande befattnings havare. I gruppen ingår 6 personer: Jan Enberg, Hans Hedström, Björn Jansson, Fredrik Leetmaa, Katja Levén och Pia Marions. Samtliga har varit övrig ledande befattningshavare under hela CFO Pia Marions var även tillförordnad vd under perioden 25 maj till 15 augusti. Bruttolön Rörlig ersättning 1 Pensioner och Avgångsvederlag Moderbolaget 2011 Vd Frans Lindelöw Carnegie Bank-koncernen och Carnegie Fonder Avgående övriga ledande befattningshavare Nuvarande övriga ledande befattningshavare Rörlig ersättning inkluderar garanterad rörlig ersättning vid nyrekrytering. 2 Frans Lindelöw är anställd och får lön och förmåner från moderbolaget Carnegie Holding AB. 3 Övriga ledande befattningshavare har erhållit lön och förmåner från Carnegie Investment Bank AB, dess dotterbolag eller Carnegie Fonder AB. Ingen ersättning till dessa har utbetalats från Carnegie Holding AB. 4 Beloppen avser den period de innehaft tjänst som övrig ledande befattningshavare. I gruppen ingår 3 personer. 5 Beloppen avser den period de innehaft tjänst som övrig ledande befattningshavare. I gruppen ingår 8 personer. I tabellen ovan anges ersättning för avgående övriga ledande befattningshavare, vilket omfattar: Anders Onarheim (1 jan 20 sept), Peter Bäärnhielm (1 jan 24 okt) och Claes-Johan Geijer (1 jan 24 nov). Under kategorin nuvarande övriga ledande befattningshavare ingår: Björn Jansson (1 jan 31 dec), Henric Falkenberg (1 jan 31 dec), Claus Gregersen (1 jan 31 dec), Hans Hedström (1 jan 31 dec), Pia Marions (1 jan 31 dec), Fredrik Leetmaa (1 jan 31 dec), Katja Levén (1 jan 31 dec) och Natasja Henriksen (21 sept 31 dec). 44 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

44 noter forts. NOT 6 Personalkostnader Nuvarande styrelsen består av 0 procent (0) kvinnor och 100 procent (100) män. Nuvarande ledningsgruppen består av 17 procent (33) kvinnor och 83 procent (67) män. Ersättningar Styrelsen granskar verkställande direktörens lön och förmåner i enlighet med dennes avtal. Styrelsen fastslår också principer och övergripande policy för löner, förmåner och pensioner för koncernens ledande befattningshavare. Uppsägningstid och avgångsvederlag ledamöter som inte är anställda inom koncernen. Uppsägningstiden från koncernchefens sida är sex månader och även från Carnegies sida är upp sägnings tiden sex månader. I händelse av uppsägning med omedelbar verkan från Carnegies sida, erhåller verk ställande direktören, istället för lön under uppsägningstiden, avgångs vederlag motsvarande tolv månadslöner. Ledande befattningshavare inom Carnegie har uppsägningstider som varierar mellan tre och tolv månader, medan uppsägningstiden från Carnegies sida varierar mellan tre och 24 månader. Pensioner Carnegie gör lönebaserade avsättningar till pensionsförsäkringar (inbetalningarna baseras på totala löner exklusive eventuell allokering av vinstdelning) i enlighet med sedvanliga regler i varje land. Dessa avsättningar uppgick till följande procent i förhållande till den totala lönekostnaden: Koncernen 16 procent (13), moderbolaget 16 procent (51). Samtliga Carnegies pensionsåtaganden utgörs av avgiftsbestämda pensionsplaner och är åter försäkrade hos externa parter. Carnegie har inga utestående pensionsåtaganden och gör inga avsättningar till pensionsförsäkringar för styrelse ledamöter som inte är anställda i Carnegie. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 65 år, och företaget kan även begära detsamma. Övriga ledande befattningshavare omfattas av sedvanliga villkor i respektive land och har pensionsålder på 65 till 67 år. Att pensionsåldern infaller innebär inga ytterligare kostnader för Carnegie. Individuella pensionsåtaganden, som till fullo säkerställts av företagsägda kapitalförsäkringar och där Carnegie inte har något ytterliggare åtagande att täcka eventuella förluster på dessa försäkringar eller betala något utöver redan inbetalda premier, behandlas enligt reglerna för avgiftsbestämda planer. Totalt marknadsvärde uppgår till: I koncernen TSEK ( ) och i moderbolaget TSEK (1 869). Inbetalda premier under året uppgick till: I koncernen TSEK (1 451) och 889 TSEK (901) i moderbolaget. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

45 noter forts. NOT 6 Personalkostnader enligt Finansinspektionens regelverk FFFS 2007:5 (med ändringar i FFFS 2011:3): Kostnadsförda ersättningar 2012 Totala ersättningar till anställda i koncernen Total ersättning exklusive rörlig del 1 Totalt antal anställda Rörlig ersättning 1 Antal mottagare med rörlig ersättning Totala ersättningar till anställda i koncernen Verkställande ledningen Särskilt reglerad personal Andra anställda som kan påverka risknivån Andra anställda Totalt Fast ersättning Antal anställda Rörlig ersättning Antal anställda Varav: Kontanta rörliga ersättningar Aktierelaterade rörliga ersättningar Uppskjuten ersättning Utfästa och utbetalade ersättningar Avgångsvederlag (utbetalda) Antal personer Utfästa avgångsvederlag (ej utbetalda) Antal personer Högsta enskilda avgångsvederlag (ej utbetalt) fastställd till belopp eller storlek. All annan ersättning rapporteras som fast ersättning och omfattar lön, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och förmåner som t.ex. bilförmån i enlighet med FFFS 2011:1. Rapporterade belopp är exklusive sociala avgifter. 2 Andelen uppskjuten ersättning varierar mellan 40 och 60 procent och perioden för uppskjuten utbetalning varierar mellan tre och fem år beroende på den rörliga ersättningens storlek och med ansvar och riskmandat hos respektive särskilt reglerad personal. 3 Belopp som betalas ut under första kvartalet 2013 har inkluderats. 4 I beloppen ingår även garanterade rörliga ersättningar, vilket förekommer vid nyrekrytering. Avgångsvederlag beslutas och utbetalas när en anställning ofrivilligt avslutas innan uppnådd pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot avgångsvederlag. Avgångsvederlag 2012 är kopplade till kostnadsbesparingsprogram eller förändringar i ledningsgruppen. 46 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

46 noter NOT 7 Övriga administrationskostnader I övriga administrationskostnader ingår nedanstående kostnader till valda revisorer: Koncernen Moderbolaget PwC Regen, Benz & MacKenzie Summa lagstadgad revision Övrig revision PwC Summa övrig revision Skatterådgivning PwC Summa skatterådgivning Övriga konsultuppdrag PwC Regen, Benz & MacKenzie Summa övriga konsultuppdrag Med lagstadgad revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen, styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Övrig revision innefattar översiktlig granskning av delårsrapporter, myndighetsrapportering och tjänster i anslutning till intygsgivning och utlåtanden. Skatterådgivning innefattar allmänna tjänster för utlandsboende och andra beskattningsfrågor. Övriga konsultuppdrag innefattar exempelvis rådgivning i redovisningsfrågor, tjänster i samband med företagsförvärv/verksamhetsförändirngar, operationell effektivitet och bedömning av intern kontroll NOT 8 Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar Koncernen Datautrustning och andra inventarier Ombyggnad Intäktsförd negativ goodwill/justering förvärvsanalys Nedskrivning Goodwill (se Not 16) Övriga immateriella tillgångar Summa avskrivningar på immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

47 noter NOT 9 Koncernen Återförda tidigare gjorda reserveringar Årets reserveringar Kursdifferens Summa resultatpåverkande poster Tidgare bortförd som konstaterad, nu återförd och intäktsförd Tidigare redovisad som osäker fordran, nu bortförd som konstaterad NOT 10 Skatter Koncernen Moderbolaget Aktuell skattekostnad Årets skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Summa aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Effekt till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Totalt redovisad skattekostnad Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

48 noter forts. NOT 10 Skatter Avstämning av effektiv skatt Koncernen Skattesats, % Belopp Skattesats, % Belopp Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26, , Skatteeffekt avseende: Andra skattesatser för utländska bolag 1, , Ej avdragsgilla kostnader 36, , Ej skattepliktiga intäkter 21, , Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 25, , Utnyttjande av ej aktiverat underskottsavdrag 1, Skatt hänförlig till tidigare år 6, Återföring av tidigare aktiverade underskottsavdrag/skattefordringar 15, Omvärdering till ny skattesats 42, Övrigt 0, , , , Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen uppgår till 26,1 procent (10,5). Avstämning av effektiv skatt Moderbolaget Skattesats, % Belopp Skattesats, % Belopp Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Skatteeffekt avseende: Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26, , Icke avdragsgilla kostnader 129, , Anteciperade utdelningar 125, , Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 21, ,2 71 Utnyttjande av ej aktiverat underskottsavdrag 11, Övrigt 15, , ,5 254 CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

49 noter NOT 11 Koncernen 31 dec dec 2011 Utlåning till kreditinstitut Betalbar på anfordran Återstående löptid om högst tre månader Summa utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Betalbar på anfordran Återstående löptid om högst tre månader Återstående löptid längre än tre månader men högst ett år Återstående löptid överstigande fem år Summa utlåning till allmänheten Skulder till kreditinstitut Betalbar på anfordran Återstående löptid om högst tre månader Återstående löptid mer än tre månader men mindre än ett år Summa skulder till kreditinstitut Betalbar på anfordran Återstående löptid om högst tre månader Återstående löptid längre än tre månader men men högst ett år Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

50 noter NOT 12 Värderingsmetod 1 Koncernen, 31 dec 2012 Marknadspris (nivå 1) Observerbara marknadsdata (nivå 2) verbara marknadsdata (nivå 3) Annan metod Summa <=1 år 1 2 år >2 år lämp bart Summa Senaste datum om >2 år Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument tillgångar Emitterade värdepapper Korta positioner, aktier Derivatinstrument skulder För värderingsmetod se på sidan I maj 2010 emitterade Carnegie ett obligationslån under det statliga garantiprogrammet, med en löptid på 60 månader. Emitterade värdepapper värderas till upplupet anskaffningsvärde. 1 och Nivå 2. Värderingsmetod 1 Koncernen, 31 dec 2011 Marknadspris (nivå 1) Observerbara marknadsdata (nivå 2) verbara marknadsdata (nivå 3) Annan metod Summa <=1 år 1 2 år >2 år lämp bart Summa Senaste datum om >2 år Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument tillgångar Emitterade värdepapper Korta positioner, aktier Derivatinstrument skulder För värderingsmetod se på sidan och Nivå 2. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

51 noter NOT 13 Koncernen 31 dec dec 2011 Obligationer Obligationer, noterade Obligationer, onoterade Summa Svenska staten Övriga svenska emittenter Utländska stater Övriga utländska emittenter Summa Aktier Aktier, teckningsoptioner, noterade Aktier, teckningsoptioner, onoterade Summa NOT 14 Moderbolaget 31 dec dec Anskaffning under året Nedskrivning under året Nedskrivningen avser Carnegie Fonder AB och motsvarar under året erhållen utdelning. Nedskrivningen har ingen effekt i koncernen. Organisationsnummer Säte Antal andelar Redovisat värde 2012 Eget kapital Carnegie Investment Bank AB (publ) Stockholm Dotterbolag till Carnegie Investment Bank AB: Carnegie, Inc Delaware 100 Carnegie AS Oslo Carnegie Ltd London 1 Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB Karlstad Carnegie Properties AB Stockholm Carnegie Bank A/S Köpenhamn 1 Banque Carnegie Luxembourg S.A Luxemburg Carnegie Asset Management S.A. Luxemburg Carnegie Fonder AB Stockholm Summa Eget kapital i dotterbolagen redovisas efter avdrag för anteciperad utdelning till moderbolag. Ovanstående aktier är samtliga onoterade och ägda till 100 procent Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

52 noter NOT 15 Organisationsnummer Säte Antal andelar Andel av moderbolaget i koncernen Optimized Portfolio Management Stockholm AB Stockholm Stockholm AB (OPM). Carnegie har valt att utnyttja denna rätt. Optionen reglerades i den ursprungliga köpeskillingen och någon ytterligare köpeskilling på grund av villkor i aktieägaravtal, konsolideras OPM som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i Carnegie-koncernen. Skillnaden mellan bokfört värde i koncernen och moderbolaget beror på att resultatandelar i intresseföretag medräknas i koncernredovisningen. Skillnaden, 3 734, består av andelar i intresseföretagets förlust med avdrag för av-/nedskrivning av övervärden. Tillgångar eget kapital Intäkter Rörelse - resultat Optimized Portfolio Management Stockholm AB NOT 16 Immateriella tillgångar Koncernen 31 dec dec 2011 Goodwill Nedskrivning Redovisat värde indikation på att det redovisade värdet är i behov av nedskrivning eller ej. Carnegie Fonder AB Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB Genomförd nedskrivningsprövning har resulterat i en nedskrivning om TSEK. Redovisat värde efter nedskrivning motsvarar beräknat nyttjandevärde. Nedskrivningsprövning har skett enligt IAS 36 för att utvärdera återvinningsvärdet. Vid värderingen har en P/E-talsberäkning med multipel använts inklusive branschjämförelse. Prognosperioden uppgår till 8 år. Återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet. CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

53 noter forts. NOT 16 Immateriella tillgångar Koncernen 31 dec dec 2011 Övriga immateriella tillgångar Valutakursförändring Förvärv under året Avyttring /utrangerat, kvarvarande verksamhet Ingående avskrivningar Valutakursförändring Avyttring/utrangerat, kvarvarande verksamhet Årets avskrivning Utgående avskrivningar Redovisat värde Summa redovisat värde immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar består av egenutvecklade system, kundrelationer och distributionsavtal. 54 Årsredovisning 2012 CARNEGIE HOLDING

54 noter NOT 17 Materiella anläggningstillgångar Koncernen 31 dec dec 2011 Datautrustning och andra inventarier Valutakursförändring Förvärv under året Avyttring/utrangerat kvarvarande verksamhet Ingående avskrivningar Valutakursförändring Avyttring/utrangerat kvarvarande verksamhet Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Valutakursförändring Förvärv under året Avyttring/utrangerat kvarvarande verksamhet Ingående avskrivningar Valutakursförändring Avyttring/utrangerat kvarvarande verksamhet Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Summa redovisat värde materiella anläggningstillgångar CARNEGIE HOLDING Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB 2012 I KORTHET uu Thomas Eriksson ny vd och koncernchef i Carnegie. uu Starkt inflöde ti fondverksamheten, +4,1 miljarder kronor under 2012. uu uu Framgångsrik omstrukturering,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter

Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter Carnegie Investment Bank AB Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser efter periodens utgång... 7 Femårsöversikt... 8 Bolagsstyrning... 10 Ersättningsprinciper... 11 Risk-

Läs mer

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Årsredovisning 2008 Carnegie 2008 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 femårsöversikt för koncernen 5 FINANSKRISEN 2008 och utvecklingen i carnegie risk- och kapitalhantering

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de

Läs mer

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB Årsredovisning för Larsson & Partners Asset Management AB 556453-4401 Räkenskapsåret 2013 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Larsson & Partners Asset Management AB org.nr. 556453-4401, med

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer