Additiv tillverkning utveckling och trender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Additiv tillverkning utveckling och trender"

Transkript

1 KONSTRUKTION 3D-printing En svensk additiv teknik. Arcam och Fuubic är de två svenska innovationsbolag som utveklat tillverkningsteknik för additiv tillverkning. Ovan ses ett av Arcams maskinkoncept, Q10, som arbetar enligt EBM-processen, det vill säga smälter lager för lager metall med hjälp av en kraftfull elektronstråle. Detaljerna till ovan till vänster är tillverkade med Arcams maskin och visar bland annat 1. implantat, 2. en hydraulisk detalj samt 3. en höftledskopp med porös struktur för förbättrad beninväxt. Foto: Arcam. Additiv tillverkning utveckling och trender Additiv tillverkning eller 3D-printing är numera på mångas läppar och intresset för tekniken verkar bli allt större. Men var står tekniken och vad kan vi förvänta oss av framtiden vad gäller den här spännande tillverkningstekniken? I den här artikeln summerar Sven Karlsson, Swerea IVF, dagsläget samt pekar ut vilka trender man i nuläget ser vad gäller additiv tillverkningsteknik. Additiv tillverkningsteknik (Additive Manufacturing (AM) även kallad 3Dprinting är en teknik som lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent. Den tekniska kommittén ASTM F42 definierar additiv tillverkning som the process of joining materials to make objects from three-dimensional (3D) model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies 1. Processen utgår från en 3D-CAD modell från vilken en STL-fil skapas som sedan skickas till AM-maskinens datorer. TEXT: Sven Karlsson, Swerea IVF Ur denna skapas en byggfil som skivar upp komponenten till den skikttjocklek som maskinen arbetar med. Andra benämningar som använts, och till viss del fortfarande används, är rapid prototyping, rapid manufacturing, direct digital manufacturing, e-manufacturing och solid freeform fabrication. Under de första 30 åren har tekniken huvudsakligen använts för framtagning av modeller och prototyper. För varje år har andelen direkttillverkning av komponenter ökat och branschen menar att inom ett 10-tal år ska den svara för ca 80 procent av den totala volymen. Årlig rapport state of the art Wohlers Associates publicerar årligen en rapport som försöker spegla nuläget ( state-of-the-art ) dags vad gäller tillgängliga utrustningar, total omfattning av tillverkning, forskningsfronten med mera. Av 2013 års rapport framgår att det för närvarande finns 33 tillverkare av industriella utrustningar (utrustningar dyrare än 5000 USD). Till detta ska läggas ett antal leverantörer av relativt billiga 3D-skrivare, som kanske är den kategori som vuxit kraftigast de senaste åren. En trend bland maskinleverantörer är strävan att tillhandahålla maskiner med allt större byggvolymer. Detta är inte minst viktigt för att kunna möta behov av direkttillverkning av metalliska komponenter. Polymerer dominerar Polymerer dominerar för framtagning av 18 U&K 3/2014

2 3D-printing KONSTRUKTION modeller och prototyper medan metaller och på sikt även keramer blir mer viktiga för direkttillverkning av komponenter. Bedömningar inom branschen pekar dock på att kostnaden för metallpulver inte kommer att sjunka i samma takt som den gjort för plastråvara i takt med att volymen växer. Detta beror dels på dyrare processning av metallråvaran. Dels på att den totala volymen metallpulver trots allt är betydligt mindre än polymerer. En brist hitintills har varit avsaknad av oberoende och tillförlitiga egenskapsdata för komponenter tillverkade med additiv tillverkningsteknik och ställda i jämförelse med mer traditionella tillverkningsmetoder. Idag publiceras fler och fler oberoende studier som visar att det går att producera metalliska material som uppvisar likartade eller till och med bättre mekaniska egenskaper jämfört med t ex smidda produkter. Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3d-skrivare gör att bredden ökar. Industriella intresset ökar Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3D-skrivare gör att bredden ökar. Hos flera industrigrenar finns ett ökat intresse att utvärdera tekniken då den har potential att ge avsevärt kortare ledtider från skiss till färdig komponent. Flygindustrin och medicinska applikationer är de branscher som har kommit längst. Nyligen skrev Rolls- Royce i ett nyhetsbrev att även om den direkta byggtiden för en komponent är en vecka är det inget att jämföra med en ledtid på 18 månader från order till leverans av den första komponenten tillverkad på konventionell väg. Flygindustrin ser direkt stora fördelar med att kunna ta fram lättare komponenter med samma prestanda. Här har en viktbesparing en direkt inverkan på bränsleförbrukningen som inte bara sparar pengar utan också bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Myter Det finns en del myter om 3D-tekniken. Några berörs nedan tillsammans med OM SWEREA IVF Swerea IVF är ett helägt dotterbolag till Swerea, som samlar de svenska instituten inom områdena verkstad och material. Swerea IVF hette tidigare IVF Industriforskning och utveckling AB. Sedan den 1 jan ingår före detta IFP Research i Swerea IVF, som tillför kunskaper inom textila och polymera material. Swerea IVF:s affärsidé är att initiera, utföra och omsätta FoU till tillväxt inom verkstadsindustrin. Omvärldsbevakning, behovsmotiverad forskning och tekniköverföring till företag är Swerea IVFs nyckeluppgifter inom främst produkt-, process och systemutveckling. Mer info: Jan Bäck, Tfn E-post: Internet: en kort förklaring. Detta i ett försök att ge en realistisk bild av dagsläget och framtiden. Designfriheten är inte obegränsad men den erbjuder stora friheter. Tillverkningstiden per komponent är inte nödvändigtvis snabb men den är anpassningsbar. 3D-tekniken har ännu inte 100 procentig materialanvändning men den ligger nära. 3D-tekniken passar inte alla applikationer men den är för närvarande speciellt lämpad för korta serier av komplexa och/eller kundanpassade produkter. Omsättningen har ökat år från år Den sammantagna omsättningen inklusive försäljning av utrustningar uppges för 2011 till storleksordningen 1.7 miljarder dollar (1.7 billion USD) och förutspås passera 6 miljarder dollar (6 billion USD) under 2017 och 10.8 miljarder dollar (10.8 billion USD) år Av branschens totala omsättning utgörs idag cirka 30 procent av tillverkning av slutprodukter. Under den senaste tioårs perioden har andelen ökat från cirka 4 procent till idag cirka 30 procent och år 2020 förväntas den vara cirka 80 procent av den totala omsättningen. Stor uppmärksamhet med patent som faller 3D-området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. Detta inte bara i vetenskapliga publikationer utan även i populärvetenskapliga tidskrifter och nyhetstidningar, tidskrifter som bevakar företagens ekonomiska utveckling, ny- Forts på sid 20 3D-skrivare? Plast eller metall? Kontakta Signcom. A COMPANY A COMPANY OF OF 3/2014 U&K 19

3 KONSTRUKTION 3D-printing Av branschens totala omsättning utgörs idag ca 30 procent av tillverkningen av slutprodukter. Under den senaste 10-års perioden har andelen ökat från ca 4 procent till idag ca 30 procent och år 2020 förväntas den vara ca 80 procent av den totala omsättningen. Forts från sid 19 hetsbrev samt dagspressen. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Detta har bland annat öppnat för en explosion i relativt billiga 3D-skrivare främst avsedda för att ta fram modeller och prototyper i plast. De idag tillgängliga tillverkningsmetoderna har främst utvecklats i USA och Europa. Det man dock ser idag är en växande användning inte bara i USA och Europa utan även i Australien, Sydafrika och Kina. Idag tillgängliga tekniker klassificeras av ASTM i 7 olika kategorier som totalt ger ett 30 tal olika varianter, var och en med sina föroch nackdelar. Tabell 1 sammanfattar de 7 olika kategorierna inklusive använda material och typiska segment för respektive kategori. Angivna maskinproducenter baseras på uppgifter hösten 2013 och kan komma att ändras framöver. Den fortsatta Process Beskrivning Material Marknad Binder Flytande polymerer, prototyper, jetting bindemedel metaller, gjutformar, deponeras gjutsand, direktselektivt keramer tillverkning Material Små droppar foto- prototyper, jetting byggermaterial polymerer, gjutmodeller, deponeras vaxer selektivt Pulver- Värmeenergi polymerer prototyper, lager smälter selektiva metaller, direktsmältning områden i ett keramer tillverkning pulverlager Riktad fokuserad metaller reparationer, energiut- värmeenergi direktplacering smälter samman tillverkning material när det deponeras Lami- Skivor av papper prototyper nering material binds metaller direktihop till ett tillverkning objekt Fotopoly- Flytande fotopolymerer, prototyper merisation fotopolymer keramer i behållare härdas selektivt i behållare genom ljudaktiverad polymerisation Extru- Material polymerer, prototyper dering extruderas keramer, genom ett betong munstycke eller en öppning Tabell 1:. Klassificering av 3D-tekniker enligt ASTM. utvecklingen kan innebära nya processer som inte passar in i någon av de nuvarande 7 kategorierna (se Tabell 1). Lite nyheter Dagligen kommer notiser om användning av 3D-teknik inom skiftande områden och med olika material. Några exempel får illustrera flödet. För att komma ifrån den begränsande byggytan i befintliga utrustningar kan robotarmar användas för att bygga komponenter i fria luften. Högskolan Väst i Trollhättan har bedrivit liknande verksamhet med lasersvetsning för att bygga upp specifika detaljer på större konstruktioner alternativt för reparationsarbeten. Verksamheten startade ursprungligen tillsammans med Saab Automobile men även GKN Aerospace finns med 3. Ett annat område där man bygger stora komponenter är inom byggsektorn. Det kinesiska företaget Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co har byggt tio kompletta hus á 200 kvadratmeter på ett dygn med en 3D-printer som klarar en byggvolym på meter. Husen byggs upp genom extrudering av glasfiberförstärkt betong lager för lager. Företaget pekar även på att merparten av råvaran består av återvunnet material 4. Foton på hus under uppbyggnad liksom kompletta hus återfinns på Liknande arbete bedrivs av det franska arkitektföretaget EZCT som idag bygger stora gjutformar i sand med 3D-teknik. Målsättningen är att slippa gå vägen via en gjutform utan att göra de- 20 U&K 3/2014

4 3D-printing KONSTRUKTION taljerna direkt i 3D med en fiberförstärkt betong benämnd UHPC (Ultra High Performance Concrete). 3 Konsumentprodukter, modebranschen och accessoarer är områden som ser stora möjligheter att använda 3D-printing för att ta fram unika och personliga kreationer. Modedesignern Iris van Herpen presenterade i mars 2014 en ny kollektion Biopiracy collection med produkter TEknik med möjligheter. Dr Boris Holzapfel, ortopedisk kirurg, med en modell av ett bäcken skräddarsytt via 3D-printing. (Foto: Queensland University of Technology). I framtiden tror man sig också kunna skriva ut mänskliga organ med hjälp av den här tekniken. Bild 2 visar OSWatch, en klocka byggd från grunden via 3D-printing av Jonathan Cook, produktutvecklare. Exempel 3. En skruv tillverkad i stål av 3D-företaget DigitalMetal och i aluminiumoxid Al2O3 av Lithoz GmbH. På bilden ses också två keramskruvar, den större är en så kallad grönkropp direkt efter tillverkningen, och den mindre är sintrad och ger en uppfattning om krympningen. tillverkade i det textilliknande materialet TPU 92A-1 med 3D-teknik. 5 Bilder på tillverkade kreationer finns att beskåda på Det svenska företaget Gässling, Malmö har tagit fram en ny lampserie, Breaking bulbs med 3D-tekniken SLS (Selective Forts på sid OktOber 2014 PÅ SvenSka mässan i GöteborG NordeNs StÖrSta mässa För tillverkande industri automation, ProCesstekNik och HÅllbara lösningar I världsklass Hitta lösningar och inspiration för din framtida produktion Mer än 350 utställare seminarier Produktnyheter Framtidsvisioner Helhetslösningar 3/2014 U&K 21

5 KONSTRUKTION 3D-printing Området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Forts från sid 21 Laser Sintering), varav en syns här ovan. 6 Lamporna finns att beskåda på SLS-teknik har även använts av Sneaking duck, Australien vid tillverkning av individanpassade glasögonbågar. 4 I Ny Teknik nr 11, 12 mars 2014 kunde man även läsa 3D-skrivaren printar ut framtidens organ. Detta blir i en framtid möjligt med en bioprinter som har två skrivarhuvuden. Det ena skriver ut stödmaterial till det tänkta organet och ur det andra portioneras celler som ska ge organet liv. 7 Aktiviteter i Sverige Sverige har haft en ledande roll inom området. För år sedan utfördes mycket god forskning och dessutom fanns det ett fungerande nätverk för information och spridning av kunskap. Tyvärr har detta till största delen försvunnit och Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra europeiska länder och USA. För att exemplifiera pågående aktiviteter i Sverige ges här några exempel. Utrustningsleverantörer Arcam, Göteborg tillverkar och saluför utrustningar som arbetar enligt EBM-principen, (EBM = Electron Beam Melting). Företagets maskiner riktar sig främst till två applikationer; flygindustrin och ortopediska implantat. Digital Metal, ett segment inom Höganäs, köpte under 2012 företaget Fcubic. Fcubic var från början ett avknoppningsföretag från Swerea IVF som under ett antal år arbetat med att utveckla en utrustning främst avsedd för 3D-printing av stålpulver. Principen är att printa bindemedel för att bygga upp en grönkropp som efter rensning av överskott av pulver sintras till full täthet. Digital Metal vidareutvecklar tekniken. Utöver dessa två utrustningstillverkare finns ett antal återförsäljare av utrustningar av varierande storlek och prisklass. Dessutom finns servicebyråer som tillverkar komponenter med olika 3Dtekniker. Forskning Vid Mittuniversitetet i Östersund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, Mälardalens Högskola, Chalmers, KTH och Stockholms Universitet bedrivs mer samlad verksamhet. Verksamheten vid SP liksom vid Mittuniversitetet har bedrivit forskning och utbildning sedan 2000 och använder sedan 2006 Arcams EBM-teknik. Vid Chalmers bedrivs verksamhet kring att bygga konstgjorda organ som Global marknad, Mill US$ SNABB UTVECKLING. Prognosmakare bedömer utifrån input från ett 20-tal välrenommerade industriella experter en fortsatt stark tillväxt. Udda lampa. Joakim Christoffersson, ägare av Gässling Breaking, har designat bland annat de här båda lamporna med hjälp av 3D-printing. Jag ville utmana mig själv och skapa objekt som inte skulle vara möjligt att producera med traditionella tillverkningsmetoder. Målet med projektet Breaking Glödlampor var att utforska 3D-utskrifter och ta reda på hur långt jag kan pressa tekniken. Det är ett projekt som lever någonstans mellan konst och design, säger Joakim Christoffersson. kan opereras in i människokroppen. Swerea IVF har nyligen avslutat ett Vinnova-finansierat projekt kring direkttillverkning av funktionella mikrosystem med användning av tunna skikttjocklekar. Tekniken har potential för masstillverkning av små multimaterial komponenter med unik design. Swerea SWECAST bedriver arbete tillsammans med gjuterier kring framtagning av gjutkärnor och gjutformar. Swerea-koncernen bedriver under våren 2014 ett gemensamt förstudieprojekt, 3D 3. Swerea IVF leder arbetet och samtliga Swerea-bolag ingår i projektgruppen. Målsättningen är att förstudien ska utmynna i ett projektförslag till ett längre och större projekt. Beslut om fortsatt verksamhet inom området förväntas i början av juni. Inom projektet 22 U&K 3/2014

6 planeras även för inköp av utrustning. Hur industriell är användningen? Wohlers rapport visar att den samlade volymen, maskiner och tillverkade komponenter, visar en årlig tillväxt (CAGR) på cirka 27 procent för perioden Tillväxten under de tre senaste åren har varit betydligt kraftigare jämfört med tidigare perioder. Stora flygplanstillverkare som Boeing, GE Aviation och Airbus arbetar intensivt med att kvalitetssäkra 3D-processer och material för flygande applikationer. Flygindustrin ligger långt framme i att använda additiv tillverkning och detta beror på den direkta inverkan lägre vikt har på lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Till exempel så har Boeing 200 olika 3D-detaljnummer på tio produktionsplattformar för både militära och civila jetplan. 8 Rolls-Royce utvärderar tekniken och en stor anledning till intresset är möjligheten till avsevärt förkortad ledtid. GE Aviation tillverkar årligen munstycken för bränsleinsprutning i nya jetmotorer som ska lanseras Munstycket kan göras cirka 25 procent lättare som innebär lägre bränsleförbrukning är de stora drivkrafterna. Munstycket görs i ett stycke att jämföra med det tidigare som bestod av 18 olika delar. Ett annat exempel är additiv tillverkning av ett verktyg för formsprutning av elkontakter. 3D-tekniken medgav en helt ny design av verktygets kylkanaler och genom detta var det möjligt att förkorta kyltiden per cykel från cirka 14 till cirka 8 sekunder. Utöver tidsbesparingen erhölls även andra förbättringar. Andra branscher såsom fordonsindustrin, tillverkare av dental- och medicintekniska produkter samt producenter av konsumentprodukter följer utvecklingen och planerar för hur man ska kunna ta tillvara och utnyttja 3D-tekniken. 3D-tekniken har under de hitintills gångna åren vunnit flera landvinningar för att komma dit den står idag. Från att uteslutande ha använts för modell- och prototyptillverkning siktar flera branscher idag mot direkttillverkning av komponenter. 3D-teknik är etablerad som en seriös tillverkningsteknik tillsammans med mer konventionella metoder. Bland fördelar och drivkrafter kan nämnas: Från CAD-ritning direkt till produkt. Design för mer flexibel kundanpassning. Design för funktion, multifunktionella komponenter. Design för lätta strukturer. Near net and net shape. Optimal materialanvändning. Begränsade utsläpp av giftiga kemikalier och andra miljöfördelar. Lokal produktion. Förkortad tid från idé till produkt. Mer info: Tfn E-post: Fotnoter: 1. ASTM F Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies. 2. Wohlers, T.: Wohlers Report 2013: Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, Wohlers Associates Nyhetsbrevet 3dp.se, , 4. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 5. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 6. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 7. Nyhetsbrevet 3dp.se, , samt Ny Teknik, nr 11, 8, Wohlers, T.: Additive manufacturing advances, Manufacturing Engineering, 148 (4), 55-63, En hel bok om plast! Vi vill gärna fortsätta berätta om plast men allt vi kan vi kan ryms givetvis inte i den här boken. Boka gärna ett möte med oss så berättar vi mer. Besök vår hemsida: Här finns vi! Herrljunga Göteborg Gislaved Bredaryd Laxå Alstermo Tallinn Tartu 3/2014 U&K 23

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

STRÅLANDE SCIENCE FICTION

STRÅLANDE SCIENCE FICTION STRÅLANDE SCIENCE FICTION Vare sig det handlar om unika flygplansdelar, individanpassade implantat eller reservdelar av månsand med en CAD-ritning och Arcams avancerade 3D-maskiner kan science fiction

Läs mer

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring 3D-printing Tekniker och användningsområden Agenda Kort presentation r.a.p.s 3D-printning tekniker Användningsområden Vem är jag? 3D 49 år Gift, 2 barn Bor i Landskrona 10 års erf. av Konstruktion och

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Friformsframställning för en bättre sjukvård

Friformsframställning för en bättre sjukvård Kandidatexamensarbete Institutionen för Industriell produktion vid Kungliga Tekniska högskolan Friformsframställning för en bättre sjukvård Johanna Lundin Maria Öun Handledare: Jan-Olof Svebeus 2010-05-03

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Papper tillför OMG till 3DP. Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare.

Papper tillför OMG till 3DP. Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare. Papper tillför OMG till 3DP Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare. Befintliga användare kommer bli mer experimentella och nya användare kommer uppleva teknologin mer tillgänglig Nick Grace,

Läs mer

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Pressmeddelande Mölndal 2013-03-01 Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX, lanserar idag Arcam Q10, ett nytt EBM-system utvecklat

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Additiv tillverkning av slutprodukter

Additiv tillverkning av slutprodukter Additiv tillverkning av slutprodukter -Vilka faktorer påverkar val av tillverkningsmetod? OLIVIA WIDMARK SOFIA BÄCKSTRÖM MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2014 Additiv

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Additiv Tillverkning. Additive Manufacturing

Additiv Tillverkning. Additive Manufacturing Additiv Tillverkning i Fordonsindustrin - Avgörande faktorer vid val av lämplig 3D-skrivarteknik Additive Manufacturing in Automotive Industries - Decisive factors in the selection of suitable 3D printing

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier Arcam 2006 Arcam i korthet Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor unfettered innovation Vi har inte stött på något den inte kan göra. Lärare som utvärderar en maskin på en materialkostnad-per-trycktdel-basis

Läs mer

Nuläget för additiv tillverkning i metall

Nuläget för additiv tillverkning i metall Nuläget för additiv tillverkning i metall JACOB TERSANDER SIMON BORGEFORS MG105X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Stockholm, Sverige 2014 Nuläget för additiv tillverkning

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Prototyptillverkning i plast med FriFormFramställning - handledning vid val av FFF-metod

Prototyptillverkning i plast med FriFormFramställning - handledning vid val av FFF-metod Kandidatexamensarbete Institutionen för Industriell produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan Prototyptillverkning i plast med FriFormFramställning - handledning vid val av FFF-metod Maria Dahlman Ulrika

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Om Ocean Energy Centre

Om Ocean Energy Centre Om Ocean Energy Centre Vårt uppdrag är att främja havsenergiindustrin i Sverige och internationellt Vi tillhandahåller en öppen innovationsplattform för samarbete och informationsutbyte mellan industrins

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept 2015 2015 2014

Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept 2015 2015 2014 Delårsrapport juli- september 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri.

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Press juni 2011 EMO Hannover 2011visar senaste utvecklingen inom internationell tillverkningsteknologi Ett stort antal kringarrangemang visar vartåt

Läs mer

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2011 En pålitlig partner Arcam utvecklar och tillverkar system för Additive Manufacturing (AM), dvs verktygsfri tillverkning direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

4. Ny svensk rymdteknik och nya produkter

4. Ny svensk rymdteknik och nya produkter 4. Ny svensk rymdteknik och nya produkter Peter Alm The information contained in this document is GKN Aerospace Sweden AB Proprietary information and it shall not either in its original or in any modified

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal.

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal. Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet 1 Arcam i sammandrag 2 VD har ordet 3 Produkter och tjänster 5 Marknad 6 Verksamhet 8 Kundcase 11 Fem år i sammandrag 12 Arcam-aktien och ägarförhållanden 14

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning:

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2012 Försäljningen uppgick till 18,9 (17,0) Mkr Resultat efter finansiella poster -6,6 (-4,9) Mkr Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03)

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Arcam årsredovisning 2009 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD).

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

With a heart for manufacturing

With a heart for manufacturing HSF Group With a heart for manufacturing Entreprenörsandan är stark inom HSF Group. Nästan alla som en gång startade bolagen som ingår i gruppen arbetar fortfarande kvar. Vi fokuserar inte enbart på finansiella

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2010 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Mohsen Assadi Januari 2008 Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007 - Stationära fastoxidbränsleceller

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer