Additiv tillverkning utveckling och trender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Additiv tillverkning utveckling och trender"

Transkript

1 KONSTRUKTION 3D-printing En svensk additiv teknik. Arcam och Fuubic är de två svenska innovationsbolag som utveklat tillverkningsteknik för additiv tillverkning. Ovan ses ett av Arcams maskinkoncept, Q10, som arbetar enligt EBM-processen, det vill säga smälter lager för lager metall med hjälp av en kraftfull elektronstråle. Detaljerna till ovan till vänster är tillverkade med Arcams maskin och visar bland annat 1. implantat, 2. en hydraulisk detalj samt 3. en höftledskopp med porös struktur för förbättrad beninväxt. Foto: Arcam. Additiv tillverkning utveckling och trender Additiv tillverkning eller 3D-printing är numera på mångas läppar och intresset för tekniken verkar bli allt större. Men var står tekniken och vad kan vi förvänta oss av framtiden vad gäller den här spännande tillverkningstekniken? I den här artikeln summerar Sven Karlsson, Swerea IVF, dagsläget samt pekar ut vilka trender man i nuläget ser vad gäller additiv tillverkningsteknik. Additiv tillverkningsteknik (Additive Manufacturing (AM) även kallad 3Dprinting är en teknik som lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent. Den tekniska kommittén ASTM F42 definierar additiv tillverkning som the process of joining materials to make objects from three-dimensional (3D) model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies 1. Processen utgår från en 3D-CAD modell från vilken en STL-fil skapas som sedan skickas till AM-maskinens datorer. TEXT: Sven Karlsson, Swerea IVF Ur denna skapas en byggfil som skivar upp komponenten till den skikttjocklek som maskinen arbetar med. Andra benämningar som använts, och till viss del fortfarande används, är rapid prototyping, rapid manufacturing, direct digital manufacturing, e-manufacturing och solid freeform fabrication. Under de första 30 åren har tekniken huvudsakligen använts för framtagning av modeller och prototyper. För varje år har andelen direkttillverkning av komponenter ökat och branschen menar att inom ett 10-tal år ska den svara för ca 80 procent av den totala volymen. Årlig rapport state of the art Wohlers Associates publicerar årligen en rapport som försöker spegla nuläget ( state-of-the-art ) dags vad gäller tillgängliga utrustningar, total omfattning av tillverkning, forskningsfronten med mera. Av 2013 års rapport framgår att det för närvarande finns 33 tillverkare av industriella utrustningar (utrustningar dyrare än 5000 USD). Till detta ska läggas ett antal leverantörer av relativt billiga 3D-skrivare, som kanske är den kategori som vuxit kraftigast de senaste åren. En trend bland maskinleverantörer är strävan att tillhandahålla maskiner med allt större byggvolymer. Detta är inte minst viktigt för att kunna möta behov av direkttillverkning av metalliska komponenter. Polymerer dominerar Polymerer dominerar för framtagning av 18 U&K 3/2014

2 3D-printing KONSTRUKTION modeller och prototyper medan metaller och på sikt även keramer blir mer viktiga för direkttillverkning av komponenter. Bedömningar inom branschen pekar dock på att kostnaden för metallpulver inte kommer att sjunka i samma takt som den gjort för plastråvara i takt med att volymen växer. Detta beror dels på dyrare processning av metallråvaran. Dels på att den totala volymen metallpulver trots allt är betydligt mindre än polymerer. En brist hitintills har varit avsaknad av oberoende och tillförlitiga egenskapsdata för komponenter tillverkade med additiv tillverkningsteknik och ställda i jämförelse med mer traditionella tillverkningsmetoder. Idag publiceras fler och fler oberoende studier som visar att det går att producera metalliska material som uppvisar likartade eller till och med bättre mekaniska egenskaper jämfört med t ex smidda produkter. Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3d-skrivare gör att bredden ökar. Industriella intresset ökar Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3D-skrivare gör att bredden ökar. Hos flera industrigrenar finns ett ökat intresse att utvärdera tekniken då den har potential att ge avsevärt kortare ledtider från skiss till färdig komponent. Flygindustrin och medicinska applikationer är de branscher som har kommit längst. Nyligen skrev Rolls- Royce i ett nyhetsbrev att även om den direkta byggtiden för en komponent är en vecka är det inget att jämföra med en ledtid på 18 månader från order till leverans av den första komponenten tillverkad på konventionell väg. Flygindustrin ser direkt stora fördelar med att kunna ta fram lättare komponenter med samma prestanda. Här har en viktbesparing en direkt inverkan på bränsleförbrukningen som inte bara sparar pengar utan också bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Myter Det finns en del myter om 3D-tekniken. Några berörs nedan tillsammans med OM SWEREA IVF Swerea IVF är ett helägt dotterbolag till Swerea, som samlar de svenska instituten inom områdena verkstad och material. Swerea IVF hette tidigare IVF Industriforskning och utveckling AB. Sedan den 1 jan ingår före detta IFP Research i Swerea IVF, som tillför kunskaper inom textila och polymera material. Swerea IVF:s affärsidé är att initiera, utföra och omsätta FoU till tillväxt inom verkstadsindustrin. Omvärldsbevakning, behovsmotiverad forskning och tekniköverföring till företag är Swerea IVFs nyckeluppgifter inom främst produkt-, process och systemutveckling. Mer info: Jan Bäck, Tfn E-post: Internet: en kort förklaring. Detta i ett försök att ge en realistisk bild av dagsläget och framtiden. Designfriheten är inte obegränsad men den erbjuder stora friheter. Tillverkningstiden per komponent är inte nödvändigtvis snabb men den är anpassningsbar. 3D-tekniken har ännu inte 100 procentig materialanvändning men den ligger nära. 3D-tekniken passar inte alla applikationer men den är för närvarande speciellt lämpad för korta serier av komplexa och/eller kundanpassade produkter. Omsättningen har ökat år från år Den sammantagna omsättningen inklusive försäljning av utrustningar uppges för 2011 till storleksordningen 1.7 miljarder dollar (1.7 billion USD) och förutspås passera 6 miljarder dollar (6 billion USD) under 2017 och 10.8 miljarder dollar (10.8 billion USD) år Av branschens totala omsättning utgörs idag cirka 30 procent av tillverkning av slutprodukter. Under den senaste tioårs perioden har andelen ökat från cirka 4 procent till idag cirka 30 procent och år 2020 förväntas den vara cirka 80 procent av den totala omsättningen. Stor uppmärksamhet med patent som faller 3D-området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. Detta inte bara i vetenskapliga publikationer utan även i populärvetenskapliga tidskrifter och nyhetstidningar, tidskrifter som bevakar företagens ekonomiska utveckling, ny- Forts på sid 20 3D-skrivare? Plast eller metall? Kontakta Signcom. A COMPANY A COMPANY OF OF 3/2014 U&K 19

3 KONSTRUKTION 3D-printing Av branschens totala omsättning utgörs idag ca 30 procent av tillverkningen av slutprodukter. Under den senaste 10-års perioden har andelen ökat från ca 4 procent till idag ca 30 procent och år 2020 förväntas den vara ca 80 procent av den totala omsättningen. Forts från sid 19 hetsbrev samt dagspressen. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Detta har bland annat öppnat för en explosion i relativt billiga 3D-skrivare främst avsedda för att ta fram modeller och prototyper i plast. De idag tillgängliga tillverkningsmetoderna har främst utvecklats i USA och Europa. Det man dock ser idag är en växande användning inte bara i USA och Europa utan även i Australien, Sydafrika och Kina. Idag tillgängliga tekniker klassificeras av ASTM i 7 olika kategorier som totalt ger ett 30 tal olika varianter, var och en med sina föroch nackdelar. Tabell 1 sammanfattar de 7 olika kategorierna inklusive använda material och typiska segment för respektive kategori. Angivna maskinproducenter baseras på uppgifter hösten 2013 och kan komma att ändras framöver. Den fortsatta Process Beskrivning Material Marknad Binder Flytande polymerer, prototyper, jetting bindemedel metaller, gjutformar, deponeras gjutsand, direktselektivt keramer tillverkning Material Små droppar foto- prototyper, jetting byggermaterial polymerer, gjutmodeller, deponeras vaxer selektivt Pulver- Värmeenergi polymerer prototyper, lager smälter selektiva metaller, direktsmältning områden i ett keramer tillverkning pulverlager Riktad fokuserad metaller reparationer, energiut- värmeenergi direktplacering smälter samman tillverkning material när det deponeras Lami- Skivor av papper prototyper nering material binds metaller direktihop till ett tillverkning objekt Fotopoly- Flytande fotopolymerer, prototyper merisation fotopolymer keramer i behållare härdas selektivt i behållare genom ljudaktiverad polymerisation Extru- Material polymerer, prototyper dering extruderas keramer, genom ett betong munstycke eller en öppning Tabell 1:. Klassificering av 3D-tekniker enligt ASTM. utvecklingen kan innebära nya processer som inte passar in i någon av de nuvarande 7 kategorierna (se Tabell 1). Lite nyheter Dagligen kommer notiser om användning av 3D-teknik inom skiftande områden och med olika material. Några exempel får illustrera flödet. För att komma ifrån den begränsande byggytan i befintliga utrustningar kan robotarmar användas för att bygga komponenter i fria luften. Högskolan Väst i Trollhättan har bedrivit liknande verksamhet med lasersvetsning för att bygga upp specifika detaljer på större konstruktioner alternativt för reparationsarbeten. Verksamheten startade ursprungligen tillsammans med Saab Automobile men även GKN Aerospace finns med 3. Ett annat område där man bygger stora komponenter är inom byggsektorn. Det kinesiska företaget Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co har byggt tio kompletta hus á 200 kvadratmeter på ett dygn med en 3D-printer som klarar en byggvolym på meter. Husen byggs upp genom extrudering av glasfiberförstärkt betong lager för lager. Företaget pekar även på att merparten av råvaran består av återvunnet material 4. Foton på hus under uppbyggnad liksom kompletta hus återfinns på Liknande arbete bedrivs av det franska arkitektföretaget EZCT som idag bygger stora gjutformar i sand med 3D-teknik. Målsättningen är att slippa gå vägen via en gjutform utan att göra de- 20 U&K 3/2014

4 3D-printing KONSTRUKTION taljerna direkt i 3D med en fiberförstärkt betong benämnd UHPC (Ultra High Performance Concrete). 3 Konsumentprodukter, modebranschen och accessoarer är områden som ser stora möjligheter att använda 3D-printing för att ta fram unika och personliga kreationer. Modedesignern Iris van Herpen presenterade i mars 2014 en ny kollektion Biopiracy collection med produkter TEknik med möjligheter. Dr Boris Holzapfel, ortopedisk kirurg, med en modell av ett bäcken skräddarsytt via 3D-printing. (Foto: Queensland University of Technology). I framtiden tror man sig också kunna skriva ut mänskliga organ med hjälp av den här tekniken. Bild 2 visar OSWatch, en klocka byggd från grunden via 3D-printing av Jonathan Cook, produktutvecklare. Exempel 3. En skruv tillverkad i stål av 3D-företaget DigitalMetal och i aluminiumoxid Al2O3 av Lithoz GmbH. På bilden ses också två keramskruvar, den större är en så kallad grönkropp direkt efter tillverkningen, och den mindre är sintrad och ger en uppfattning om krympningen. tillverkade i det textilliknande materialet TPU 92A-1 med 3D-teknik. 5 Bilder på tillverkade kreationer finns att beskåda på Det svenska företaget Gässling, Malmö har tagit fram en ny lampserie, Breaking bulbs med 3D-tekniken SLS (Selective Forts på sid OktOber 2014 PÅ SvenSka mässan i GöteborG NordeNs StÖrSta mässa För tillverkande industri automation, ProCesstekNik och HÅllbara lösningar I världsklass Hitta lösningar och inspiration för din framtida produktion Mer än 350 utställare seminarier Produktnyheter Framtidsvisioner Helhetslösningar 3/2014 U&K 21

5 KONSTRUKTION 3D-printing Området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Forts från sid 21 Laser Sintering), varav en syns här ovan. 6 Lamporna finns att beskåda på SLS-teknik har även använts av Sneaking duck, Australien vid tillverkning av individanpassade glasögonbågar. 4 I Ny Teknik nr 11, 12 mars 2014 kunde man även läsa 3D-skrivaren printar ut framtidens organ. Detta blir i en framtid möjligt med en bioprinter som har två skrivarhuvuden. Det ena skriver ut stödmaterial till det tänkta organet och ur det andra portioneras celler som ska ge organet liv. 7 Aktiviteter i Sverige Sverige har haft en ledande roll inom området. För år sedan utfördes mycket god forskning och dessutom fanns det ett fungerande nätverk för information och spridning av kunskap. Tyvärr har detta till största delen försvunnit och Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra europeiska länder och USA. För att exemplifiera pågående aktiviteter i Sverige ges här några exempel. Utrustningsleverantörer Arcam, Göteborg tillverkar och saluför utrustningar som arbetar enligt EBM-principen, (EBM = Electron Beam Melting). Företagets maskiner riktar sig främst till två applikationer; flygindustrin och ortopediska implantat. Digital Metal, ett segment inom Höganäs, köpte under 2012 företaget Fcubic. Fcubic var från början ett avknoppningsföretag från Swerea IVF som under ett antal år arbetat med att utveckla en utrustning främst avsedd för 3D-printing av stålpulver. Principen är att printa bindemedel för att bygga upp en grönkropp som efter rensning av överskott av pulver sintras till full täthet. Digital Metal vidareutvecklar tekniken. Utöver dessa två utrustningstillverkare finns ett antal återförsäljare av utrustningar av varierande storlek och prisklass. Dessutom finns servicebyråer som tillverkar komponenter med olika 3Dtekniker. Forskning Vid Mittuniversitetet i Östersund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, Mälardalens Högskola, Chalmers, KTH och Stockholms Universitet bedrivs mer samlad verksamhet. Verksamheten vid SP liksom vid Mittuniversitetet har bedrivit forskning och utbildning sedan 2000 och använder sedan 2006 Arcams EBM-teknik. Vid Chalmers bedrivs verksamhet kring att bygga konstgjorda organ som Global marknad, Mill US$ SNABB UTVECKLING. Prognosmakare bedömer utifrån input från ett 20-tal välrenommerade industriella experter en fortsatt stark tillväxt. Udda lampa. Joakim Christoffersson, ägare av Gässling Breaking, har designat bland annat de här båda lamporna med hjälp av 3D-printing. Jag ville utmana mig själv och skapa objekt som inte skulle vara möjligt att producera med traditionella tillverkningsmetoder. Målet med projektet Breaking Glödlampor var att utforska 3D-utskrifter och ta reda på hur långt jag kan pressa tekniken. Det är ett projekt som lever någonstans mellan konst och design, säger Joakim Christoffersson. kan opereras in i människokroppen. Swerea IVF har nyligen avslutat ett Vinnova-finansierat projekt kring direkttillverkning av funktionella mikrosystem med användning av tunna skikttjocklekar. Tekniken har potential för masstillverkning av små multimaterial komponenter med unik design. Swerea SWECAST bedriver arbete tillsammans med gjuterier kring framtagning av gjutkärnor och gjutformar. Swerea-koncernen bedriver under våren 2014 ett gemensamt förstudieprojekt, 3D 3. Swerea IVF leder arbetet och samtliga Swerea-bolag ingår i projektgruppen. Målsättningen är att förstudien ska utmynna i ett projektförslag till ett längre och större projekt. Beslut om fortsatt verksamhet inom området förväntas i början av juni. Inom projektet 22 U&K 3/2014

6 planeras även för inköp av utrustning. Hur industriell är användningen? Wohlers rapport visar att den samlade volymen, maskiner och tillverkade komponenter, visar en årlig tillväxt (CAGR) på cirka 27 procent för perioden Tillväxten under de tre senaste åren har varit betydligt kraftigare jämfört med tidigare perioder. Stora flygplanstillverkare som Boeing, GE Aviation och Airbus arbetar intensivt med att kvalitetssäkra 3D-processer och material för flygande applikationer. Flygindustrin ligger långt framme i att använda additiv tillverkning och detta beror på den direkta inverkan lägre vikt har på lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Till exempel så har Boeing 200 olika 3D-detaljnummer på tio produktionsplattformar för både militära och civila jetplan. 8 Rolls-Royce utvärderar tekniken och en stor anledning till intresset är möjligheten till avsevärt förkortad ledtid. GE Aviation tillverkar årligen munstycken för bränsleinsprutning i nya jetmotorer som ska lanseras Munstycket kan göras cirka 25 procent lättare som innebär lägre bränsleförbrukning är de stora drivkrafterna. Munstycket görs i ett stycke att jämföra med det tidigare som bestod av 18 olika delar. Ett annat exempel är additiv tillverkning av ett verktyg för formsprutning av elkontakter. 3D-tekniken medgav en helt ny design av verktygets kylkanaler och genom detta var det möjligt att förkorta kyltiden per cykel från cirka 14 till cirka 8 sekunder. Utöver tidsbesparingen erhölls även andra förbättringar. Andra branscher såsom fordonsindustrin, tillverkare av dental- och medicintekniska produkter samt producenter av konsumentprodukter följer utvecklingen och planerar för hur man ska kunna ta tillvara och utnyttja 3D-tekniken. 3D-tekniken har under de hitintills gångna åren vunnit flera landvinningar för att komma dit den står idag. Från att uteslutande ha använts för modell- och prototyptillverkning siktar flera branscher idag mot direkttillverkning av komponenter. 3D-teknik är etablerad som en seriös tillverkningsteknik tillsammans med mer konventionella metoder. Bland fördelar och drivkrafter kan nämnas: Från CAD-ritning direkt till produkt. Design för mer flexibel kundanpassning. Design för funktion, multifunktionella komponenter. Design för lätta strukturer. Near net and net shape. Optimal materialanvändning. Begränsade utsläpp av giftiga kemikalier och andra miljöfördelar. Lokal produktion. Förkortad tid från idé till produkt. Mer info: Tfn E-post: Fotnoter: 1. ASTM F Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies. 2. Wohlers, T.: Wohlers Report 2013: Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, Wohlers Associates Nyhetsbrevet 3dp.se, , 4. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 5. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 6. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 7. Nyhetsbrevet 3dp.se, , samt Ny Teknik, nr 11, 8, Wohlers, T.: Additive manufacturing advances, Manufacturing Engineering, 148 (4), 55-63, En hel bok om plast! Vi vill gärna fortsätta berätta om plast men allt vi kan vi kan ryms givetvis inte i den här boken. Boka gärna ett möte med oss så berättar vi mer. Besök vår hemsida: Här finns vi! Herrljunga Göteborg Gislaved Bredaryd Laxå Alstermo Tallinn Tartu 3/2014 U&K 23

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2013 1 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal

Läs mer

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik. Årsredovisning 2005 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl

Läs mer

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6

Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6 Svenskt deltagande på IAA utvärderat Stor framgång för samlingsmontern / 4 Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6 Konsultföretaget tror på svenska leverantörer "Vi vill vara

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ord från VD 4 2013 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab

Läs mer

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden tempo Logistiktidningen Temp o. En affärstidning från P osten logistik. 4.2012 FRAMTIDENS EKONOMI Råvarupriserna stiger och kraven på miljöeffektiva produkter

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

Ericsson. som innovationsgenerator i Stockholmsregionen. En intervjuundersökning

Ericsson. som innovationsgenerator i Stockholmsregionen. En intervjuundersökning Ericsson som innovationsgenerator i Stockholmsregionen En intervjuundersökning Förhandsutgåva av en kommande VINNOVA-publikation November 2002 Innehåll Förord...4 Ingress...5 Ericssons strategier för idéhantering...6

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter. Forskning och

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Bäste Läsare Redaktion Bagersgatan 2, 211 25 Malmö Tel: 040-23 22 37 Fax: 040-23 70 87 E-post: info@ritnytt.com

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2013 nexam chemical holding AB (publ) 2013 2 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och Motiv 4 VD har

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Tjänster i fordonsindustrin

Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell Nina LÖFBERG Anders Gustafsson Bo Edvardsson Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell, Nina Löfberg, Anders Gustafsson och Bo Edvardsson. Tjänster i fordonsindustrin Forskningsrapport ISBN:

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Genovis årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014

Genovis årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Genovis årsredovisning ÅRSREDOVISNING WHAT I LOVE ABOUT FABRICATOR ; FAST, EASY TO USE, SPECIFIC AND IT CLEAVES ONLY ONCE Innehåll Detta är Genovis...4 i sammandrag...5 VD kommenterar...6 Verksamhet...8

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT FOTO:

Läs mer

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT Erbjudande om att delta i nyemission och planerad listning på NGM Nordic MTF. Januari 2011 2 SIVERS IMA VIKTIG INFORMATION! I detta memorandum

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Verksamheten 2010 Mars, 2011

Verksamheten 2010 Mars, 2011 Verksamheten 2010 Mars, 2011 Innehåll Året som gick 2010 1 VD-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärlden och trender 6 Investeringsverksamheten 8 Våra portföljbolag 10 Alelion 10 Applied Nano Surfaces

Läs mer