Additiv tillverkning utveckling och trender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Additiv tillverkning utveckling och trender"

Transkript

1 KONSTRUKTION 3D-printing En svensk additiv teknik. Arcam och Fuubic är de två svenska innovationsbolag som utveklat tillverkningsteknik för additiv tillverkning. Ovan ses ett av Arcams maskinkoncept, Q10, som arbetar enligt EBM-processen, det vill säga smälter lager för lager metall med hjälp av en kraftfull elektronstråle. Detaljerna till ovan till vänster är tillverkade med Arcams maskin och visar bland annat 1. implantat, 2. en hydraulisk detalj samt 3. en höftledskopp med porös struktur för förbättrad beninväxt. Foto: Arcam. Additiv tillverkning utveckling och trender Additiv tillverkning eller 3D-printing är numera på mångas läppar och intresset för tekniken verkar bli allt större. Men var står tekniken och vad kan vi förvänta oss av framtiden vad gäller den här spännande tillverkningstekniken? I den här artikeln summerar Sven Karlsson, Swerea IVF, dagsläget samt pekar ut vilka trender man i nuläget ser vad gäller additiv tillverkningsteknik. Additiv tillverkningsteknik (Additive Manufacturing (AM) även kallad 3Dprinting är en teknik som lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent. Den tekniska kommittén ASTM F42 definierar additiv tillverkning som the process of joining materials to make objects from three-dimensional (3D) model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies 1. Processen utgår från en 3D-CAD modell från vilken en STL-fil skapas som sedan skickas till AM-maskinens datorer. TEXT: Sven Karlsson, Swerea IVF Ur denna skapas en byggfil som skivar upp komponenten till den skikttjocklek som maskinen arbetar med. Andra benämningar som använts, och till viss del fortfarande används, är rapid prototyping, rapid manufacturing, direct digital manufacturing, e-manufacturing och solid freeform fabrication. Under de första 30 åren har tekniken huvudsakligen använts för framtagning av modeller och prototyper. För varje år har andelen direkttillverkning av komponenter ökat och branschen menar att inom ett 10-tal år ska den svara för ca 80 procent av den totala volymen. Årlig rapport state of the art Wohlers Associates publicerar årligen en rapport som försöker spegla nuläget ( state-of-the-art ) dags vad gäller tillgängliga utrustningar, total omfattning av tillverkning, forskningsfronten med mera. Av 2013 års rapport framgår att det för närvarande finns 33 tillverkare av industriella utrustningar (utrustningar dyrare än 5000 USD). Till detta ska läggas ett antal leverantörer av relativt billiga 3D-skrivare, som kanske är den kategori som vuxit kraftigast de senaste åren. En trend bland maskinleverantörer är strävan att tillhandahålla maskiner med allt större byggvolymer. Detta är inte minst viktigt för att kunna möta behov av direkttillverkning av metalliska komponenter. Polymerer dominerar Polymerer dominerar för framtagning av 18 U&K 3/2014

2 3D-printing KONSTRUKTION modeller och prototyper medan metaller och på sikt även keramer blir mer viktiga för direkttillverkning av komponenter. Bedömningar inom branschen pekar dock på att kostnaden för metallpulver inte kommer att sjunka i samma takt som den gjort för plastråvara i takt med att volymen växer. Detta beror dels på dyrare processning av metallråvaran. Dels på att den totala volymen metallpulver trots allt är betydligt mindre än polymerer. En brist hitintills har varit avsaknad av oberoende och tillförlitiga egenskapsdata för komponenter tillverkade med additiv tillverkningsteknik och ställda i jämförelse med mer traditionella tillverkningsmetoder. Idag publiceras fler och fler oberoende studier som visar att det går att producera metalliska material som uppvisar likartade eller till och med bättre mekaniska egenskaper jämfört med t ex smidda produkter. Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3d-skrivare gör att bredden ökar. Industriella intresset ökar Additiv tillverkning har kommit för att stanna. Tekniken hittar hela tiden nya användningsområden och tillgång till relativt billiga 3D-skrivare gör att bredden ökar. Hos flera industrigrenar finns ett ökat intresse att utvärdera tekniken då den har potential att ge avsevärt kortare ledtider från skiss till färdig komponent. Flygindustrin och medicinska applikationer är de branscher som har kommit längst. Nyligen skrev Rolls- Royce i ett nyhetsbrev att även om den direkta byggtiden för en komponent är en vecka är det inget att jämföra med en ledtid på 18 månader från order till leverans av den första komponenten tillverkad på konventionell väg. Flygindustrin ser direkt stora fördelar med att kunna ta fram lättare komponenter med samma prestanda. Här har en viktbesparing en direkt inverkan på bränsleförbrukningen som inte bara sparar pengar utan också bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Myter Det finns en del myter om 3D-tekniken. Några berörs nedan tillsammans med OM SWEREA IVF Swerea IVF är ett helägt dotterbolag till Swerea, som samlar de svenska instituten inom områdena verkstad och material. Swerea IVF hette tidigare IVF Industriforskning och utveckling AB. Sedan den 1 jan ingår före detta IFP Research i Swerea IVF, som tillför kunskaper inom textila och polymera material. Swerea IVF:s affärsidé är att initiera, utföra och omsätta FoU till tillväxt inom verkstadsindustrin. Omvärldsbevakning, behovsmotiverad forskning och tekniköverföring till företag är Swerea IVFs nyckeluppgifter inom främst produkt-, process och systemutveckling. Mer info: Jan Bäck, Tfn E-post: Internet: en kort förklaring. Detta i ett försök att ge en realistisk bild av dagsläget och framtiden. Designfriheten är inte obegränsad men den erbjuder stora friheter. Tillverkningstiden per komponent är inte nödvändigtvis snabb men den är anpassningsbar. 3D-tekniken har ännu inte 100 procentig materialanvändning men den ligger nära. 3D-tekniken passar inte alla applikationer men den är för närvarande speciellt lämpad för korta serier av komplexa och/eller kundanpassade produkter. Omsättningen har ökat år från år Den sammantagna omsättningen inklusive försäljning av utrustningar uppges för 2011 till storleksordningen 1.7 miljarder dollar (1.7 billion USD) och förutspås passera 6 miljarder dollar (6 billion USD) under 2017 och 10.8 miljarder dollar (10.8 billion USD) år Av branschens totala omsättning utgörs idag cirka 30 procent av tillverkning av slutprodukter. Under den senaste tioårs perioden har andelen ökat från cirka 4 procent till idag cirka 30 procent och år 2020 förväntas den vara cirka 80 procent av den totala omsättningen. Stor uppmärksamhet med patent som faller 3D-området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. Detta inte bara i vetenskapliga publikationer utan även i populärvetenskapliga tidskrifter och nyhetstidningar, tidskrifter som bevakar företagens ekonomiska utveckling, ny- Forts på sid 20 3D-skrivare? Plast eller metall? Kontakta Signcom. A COMPANY A COMPANY OF OF 3/2014 U&K 19

3 KONSTRUKTION 3D-printing Av branschens totala omsättning utgörs idag ca 30 procent av tillverkningen av slutprodukter. Under den senaste 10-års perioden har andelen ökat från ca 4 procent till idag ca 30 procent och år 2020 förväntas den vara ca 80 procent av den totala omsättningen. Forts från sid 19 hetsbrev samt dagspressen. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Detta har bland annat öppnat för en explosion i relativt billiga 3D-skrivare främst avsedda för att ta fram modeller och prototyper i plast. De idag tillgängliga tillverkningsmetoderna har främst utvecklats i USA och Europa. Det man dock ser idag är en växande användning inte bara i USA och Europa utan även i Australien, Sydafrika och Kina. Idag tillgängliga tekniker klassificeras av ASTM i 7 olika kategorier som totalt ger ett 30 tal olika varianter, var och en med sina föroch nackdelar. Tabell 1 sammanfattar de 7 olika kategorierna inklusive använda material och typiska segment för respektive kategori. Angivna maskinproducenter baseras på uppgifter hösten 2013 och kan komma att ändras framöver. Den fortsatta Process Beskrivning Material Marknad Binder Flytande polymerer, prototyper, jetting bindemedel metaller, gjutformar, deponeras gjutsand, direktselektivt keramer tillverkning Material Små droppar foto- prototyper, jetting byggermaterial polymerer, gjutmodeller, deponeras vaxer selektivt Pulver- Värmeenergi polymerer prototyper, lager smälter selektiva metaller, direktsmältning områden i ett keramer tillverkning pulverlager Riktad fokuserad metaller reparationer, energiut- värmeenergi direktplacering smälter samman tillverkning material när det deponeras Lami- Skivor av papper prototyper nering material binds metaller direktihop till ett tillverkning objekt Fotopoly- Flytande fotopolymerer, prototyper merisation fotopolymer keramer i behållare härdas selektivt i behållare genom ljudaktiverad polymerisation Extru- Material polymerer, prototyper dering extruderas keramer, genom ett betong munstycke eller en öppning Tabell 1:. Klassificering av 3D-tekniker enligt ASTM. utvecklingen kan innebära nya processer som inte passar in i någon av de nuvarande 7 kategorierna (se Tabell 1). Lite nyheter Dagligen kommer notiser om användning av 3D-teknik inom skiftande områden och med olika material. Några exempel får illustrera flödet. För att komma ifrån den begränsande byggytan i befintliga utrustningar kan robotarmar användas för att bygga komponenter i fria luften. Högskolan Väst i Trollhättan har bedrivit liknande verksamhet med lasersvetsning för att bygga upp specifika detaljer på större konstruktioner alternativt för reparationsarbeten. Verksamheten startade ursprungligen tillsammans med Saab Automobile men även GKN Aerospace finns med 3. Ett annat område där man bygger stora komponenter är inom byggsektorn. Det kinesiska företaget Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co har byggt tio kompletta hus á 200 kvadratmeter på ett dygn med en 3D-printer som klarar en byggvolym på meter. Husen byggs upp genom extrudering av glasfiberförstärkt betong lager för lager. Företaget pekar även på att merparten av råvaran består av återvunnet material 4. Foton på hus under uppbyggnad liksom kompletta hus återfinns på Liknande arbete bedrivs av det franska arkitektföretaget EZCT som idag bygger stora gjutformar i sand med 3D-teknik. Målsättningen är att slippa gå vägen via en gjutform utan att göra de- 20 U&K 3/2014

4 3D-printing KONSTRUKTION taljerna direkt i 3D med en fiberförstärkt betong benämnd UHPC (Ultra High Performance Concrete). 3 Konsumentprodukter, modebranschen och accessoarer är områden som ser stora möjligheter att använda 3D-printing för att ta fram unika och personliga kreationer. Modedesignern Iris van Herpen presenterade i mars 2014 en ny kollektion Biopiracy collection med produkter TEknik med möjligheter. Dr Boris Holzapfel, ortopedisk kirurg, med en modell av ett bäcken skräddarsytt via 3D-printing. (Foto: Queensland University of Technology). I framtiden tror man sig också kunna skriva ut mänskliga organ med hjälp av den här tekniken. Bild 2 visar OSWatch, en klocka byggd från grunden via 3D-printing av Jonathan Cook, produktutvecklare. Exempel 3. En skruv tillverkad i stål av 3D-företaget DigitalMetal och i aluminiumoxid Al2O3 av Lithoz GmbH. På bilden ses också två keramskruvar, den större är en så kallad grönkropp direkt efter tillverkningen, och den mindre är sintrad och ger en uppfattning om krympningen. tillverkade i det textilliknande materialet TPU 92A-1 med 3D-teknik. 5 Bilder på tillverkade kreationer finns att beskåda på Det svenska företaget Gässling, Malmö har tagit fram en ny lampserie, Breaking bulbs med 3D-tekniken SLS (Selective Forts på sid OktOber 2014 PÅ SvenSka mässan i GöteborG NordeNs StÖrSta mässa För tillverkande industri automation, ProCesstekNik och HÅllbara lösningar I världsklass Hitta lösningar och inspiration för din framtida produktion Mer än 350 utställare seminarier Produktnyheter Framtidsvisioner Helhetslösningar 3/2014 U&K 21

5 KONSTRUKTION 3D-printing Området har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som idag. En anledning till den ökade aktiviteten är att flera av de tidiga strategiska patenten har gått ut eller går ut inom en snar framtid. Forts från sid 21 Laser Sintering), varav en syns här ovan. 6 Lamporna finns att beskåda på SLS-teknik har även använts av Sneaking duck, Australien vid tillverkning av individanpassade glasögonbågar. 4 I Ny Teknik nr 11, 12 mars 2014 kunde man även läsa 3D-skrivaren printar ut framtidens organ. Detta blir i en framtid möjligt med en bioprinter som har två skrivarhuvuden. Det ena skriver ut stödmaterial till det tänkta organet och ur det andra portioneras celler som ska ge organet liv. 7 Aktiviteter i Sverige Sverige har haft en ledande roll inom området. För år sedan utfördes mycket god forskning och dessutom fanns det ett fungerande nätverk för information och spridning av kunskap. Tyvärr har detta till största delen försvunnit och Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra europeiska länder och USA. För att exemplifiera pågående aktiviteter i Sverige ges här några exempel. Utrustningsleverantörer Arcam, Göteborg tillverkar och saluför utrustningar som arbetar enligt EBM-principen, (EBM = Electron Beam Melting). Företagets maskiner riktar sig främst till två applikationer; flygindustrin och ortopediska implantat. Digital Metal, ett segment inom Höganäs, köpte under 2012 företaget Fcubic. Fcubic var från början ett avknoppningsföretag från Swerea IVF som under ett antal år arbetat med att utveckla en utrustning främst avsedd för 3D-printing av stålpulver. Principen är att printa bindemedel för att bygga upp en grönkropp som efter rensning av överskott av pulver sintras till full täthet. Digital Metal vidareutvecklar tekniken. Utöver dessa två utrustningstillverkare finns ett antal återförsäljare av utrustningar av varierande storlek och prisklass. Dessutom finns servicebyråer som tillverkar komponenter med olika 3Dtekniker. Forskning Vid Mittuniversitetet i Östersund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, Mälardalens Högskola, Chalmers, KTH och Stockholms Universitet bedrivs mer samlad verksamhet. Verksamheten vid SP liksom vid Mittuniversitetet har bedrivit forskning och utbildning sedan 2000 och använder sedan 2006 Arcams EBM-teknik. Vid Chalmers bedrivs verksamhet kring att bygga konstgjorda organ som Global marknad, Mill US$ SNABB UTVECKLING. Prognosmakare bedömer utifrån input från ett 20-tal välrenommerade industriella experter en fortsatt stark tillväxt. Udda lampa. Joakim Christoffersson, ägare av Gässling Breaking, har designat bland annat de här båda lamporna med hjälp av 3D-printing. Jag ville utmana mig själv och skapa objekt som inte skulle vara möjligt att producera med traditionella tillverkningsmetoder. Målet med projektet Breaking Glödlampor var att utforska 3D-utskrifter och ta reda på hur långt jag kan pressa tekniken. Det är ett projekt som lever någonstans mellan konst och design, säger Joakim Christoffersson. kan opereras in i människokroppen. Swerea IVF har nyligen avslutat ett Vinnova-finansierat projekt kring direkttillverkning av funktionella mikrosystem med användning av tunna skikttjocklekar. Tekniken har potential för masstillverkning av små multimaterial komponenter med unik design. Swerea SWECAST bedriver arbete tillsammans med gjuterier kring framtagning av gjutkärnor och gjutformar. Swerea-koncernen bedriver under våren 2014 ett gemensamt förstudieprojekt, 3D 3. Swerea IVF leder arbetet och samtliga Swerea-bolag ingår i projektgruppen. Målsättningen är att förstudien ska utmynna i ett projektförslag till ett längre och större projekt. Beslut om fortsatt verksamhet inom området förväntas i början av juni. Inom projektet 22 U&K 3/2014

6 planeras även för inköp av utrustning. Hur industriell är användningen? Wohlers rapport visar att den samlade volymen, maskiner och tillverkade komponenter, visar en årlig tillväxt (CAGR) på cirka 27 procent för perioden Tillväxten under de tre senaste åren har varit betydligt kraftigare jämfört med tidigare perioder. Stora flygplanstillverkare som Boeing, GE Aviation och Airbus arbetar intensivt med att kvalitetssäkra 3D-processer och material för flygande applikationer. Flygindustrin ligger långt framme i att använda additiv tillverkning och detta beror på den direkta inverkan lägre vikt har på lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Till exempel så har Boeing 200 olika 3D-detaljnummer på tio produktionsplattformar för både militära och civila jetplan. 8 Rolls-Royce utvärderar tekniken och en stor anledning till intresset är möjligheten till avsevärt förkortad ledtid. GE Aviation tillverkar årligen munstycken för bränsleinsprutning i nya jetmotorer som ska lanseras Munstycket kan göras cirka 25 procent lättare som innebär lägre bränsleförbrukning är de stora drivkrafterna. Munstycket görs i ett stycke att jämföra med det tidigare som bestod av 18 olika delar. Ett annat exempel är additiv tillverkning av ett verktyg för formsprutning av elkontakter. 3D-tekniken medgav en helt ny design av verktygets kylkanaler och genom detta var det möjligt att förkorta kyltiden per cykel från cirka 14 till cirka 8 sekunder. Utöver tidsbesparingen erhölls även andra förbättringar. Andra branscher såsom fordonsindustrin, tillverkare av dental- och medicintekniska produkter samt producenter av konsumentprodukter följer utvecklingen och planerar för hur man ska kunna ta tillvara och utnyttja 3D-tekniken. 3D-tekniken har under de hitintills gångna åren vunnit flera landvinningar för att komma dit den står idag. Från att uteslutande ha använts för modell- och prototyptillverkning siktar flera branscher idag mot direkttillverkning av komponenter. 3D-teknik är etablerad som en seriös tillverkningsteknik tillsammans med mer konventionella metoder. Bland fördelar och drivkrafter kan nämnas: Från CAD-ritning direkt till produkt. Design för mer flexibel kundanpassning. Design för funktion, multifunktionella komponenter. Design för lätta strukturer. Near net and net shape. Optimal materialanvändning. Begränsade utsläpp av giftiga kemikalier och andra miljöfördelar. Lokal produktion. Förkortad tid från idé till produkt. Mer info: Tfn E-post: Fotnoter: 1. ASTM F Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies. 2. Wohlers, T.: Wohlers Report 2013: Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, Wohlers Associates Nyhetsbrevet 3dp.se, , 4. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 5. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 6. Nyhetsbrevet 3dp.se, , 7. Nyhetsbrevet 3dp.se, , samt Ny Teknik, nr 11, 8, Wohlers, T.: Additive manufacturing advances, Manufacturing Engineering, 148 (4), 55-63, En hel bok om plast! Vi vill gärna fortsätta berätta om plast men allt vi kan vi kan ryms givetvis inte i den här boken. Boka gärna ett möte med oss så berättar vi mer. Besök vår hemsida: Här finns vi! Herrljunga Göteborg Gislaved Bredaryd Laxå Alstermo Tallinn Tartu 3/2014 U&K 23

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair Årsstämma 150922 cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg

Läs mer

STRÅLANDE SCIENCE FICTION

STRÅLANDE SCIENCE FICTION STRÅLANDE SCIENCE FICTION Vare sig det handlar om unika flygplansdelar, individanpassade implantat eller reservdelar av månsand med en CAD-ritning och Arcams avancerade 3D-maskiner kan science fiction

Läs mer

8.3 Nästa generation tillverkningsteknologier för bärraketmotorer. Helena Lindblad Chief Engineer Nozzles

8.3 Nästa generation tillverkningsteknologier för bärraketmotorer. Helena Lindblad Chief Engineer Nozzles 8.3 Nästa generation tillverkningsteknologier för bärraketmotorer Helena Lindblad Chief Engineer Nozzles Varför har vi innovation i rymdprojekten? Exempel Ariane 5: Väger 750 ton Lyfter 10 ton satellitvikt

Läs mer

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring 3D-printing Tekniker och användningsområden Agenda Kort presentation r.a.p.s 3D-printning tekniker Användningsområden Vem är jag? 3D 49 år Gift, 2 barn Bor i Landskrona 10 års erf. av Konstruktion och

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Automation, additiv tillverkning och digitalisering

Automation, additiv tillverkning och digitalisering Reväst seminarium om framtidens robotiserade arbetsmarknad Automation, additiv tillverkning och digitalisering Magnus Widfeldt magnus.widfeldt@swerea.se 1 Utgångspunkt: Vision http://www.swerea.se/framtidens-industri-2030

Läs mer

IVA: 3D-PRINTNING. Industrins framtid skrivs i tre dimensioner IVA AKTUELLT

IVA: 3D-PRINTNING. Industrins framtid skrivs i tre dimensioner IVA AKTUELLT IVA: 3D-PRINTNING Industrins framtid skrivs i tre dimensioner 20 TEXT: ANDERS THORESSON FOTO: SIEMENS 3d-skrivare oavsett om de är för metall, plast eller andra material har potential att förändra svensk

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Additiv tillverkning i metall

Additiv tillverkning i metall Additiv tillverkning i metall Analys och jämförelse av metoderna Kandidatarbete inom material- och tillverkningsteknik Alexander Osika Andreas Lavesson Josefine Svegborn Institutionen för material- och

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Additiv tillverkning genom 3D Metal Printing

Additiv tillverkning genom 3D Metal Printing Additiv tillverkning genom 3D Metal Printing 3D METPRINT AB ERLING SVENSSON CEO STALLGATAN 2, 343 34 Ä LMHULT VAD ÄR ADDITIV MANUFACTURING, AM? Ett samlingsnamn för att beskriva de teknologier som skapar

Läs mer

Materialadderande tillverkning ur ett miljöperspektiv

Materialadderande tillverkning ur ett miljöperspektiv Materialadderande tillverkning ur ett miljöperspektiv LISA HÄMÄLÄINEN LINDA BURMAN MG104X Examensarbete inom Teknik och Management Stockholm, Sverige 2013 Materialadderande tillverkning ur ett miljöperspektiv

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-6-2 Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av 1 867 miljarder

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment Arcam 2007 Ready to use 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 5 Marknad 9 Verksamhet 10 Case Depuy Orthopaedic 11 Case University of Sheffield 12 Arcams aktie 14 Flerårsöversikt

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Maskiner & Material 3D-skrivare Plast. Evald Ottosson Protech

Maskiner & Material 3D-skrivare Plast. Evald Ottosson Protech Maskiner & Material 3D-skrivare Plast Evald Ottosson Protech Arrangörens beskrivning av min presentation Vi går igenom de vanligaste teknikerna och materialen för plastbaserad 3d-print, från de enklare

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Papper tillför OMG till 3DP. Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare.

Papper tillför OMG till 3DP. Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare. Papper tillför OMG till 3DP Lägst kostnad. Äkta färger. Miljövänliga 3D-skrivare. Befintliga användare kommer bli mer experimentella och nya användare kommer uppleva teknologin mer tillgänglig Nick Grace,

Läs mer

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Pressmeddelande Mölndal 2013-03-01 Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX, lanserar idag Arcam Q10, ett nytt EBM-system utvecklat

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner.

Läs mer

Nuläge och framtidsutsikter för additiv tillverkning

Nuläge och framtidsutsikter för additiv tillverkning Nuläge och framtidsutsikter för additiv tillverkning Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet KIM ALM LUDVIG ANDERSSON JACOB BERGQVIST JONATHAN FAGER NAVID GORDANI OSAMA NADUM Institutionen för Produkt-

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen, med ett högt förädlingsvärde

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Friformsframställning för en bättre sjukvård

Friformsframställning för en bättre sjukvård Kandidatexamensarbete Institutionen för Industriell produktion vid Kungliga Tekniska högskolan Friformsframställning för en bättre sjukvård Johanna Lundin Maria Öun Handledare: Jan-Olof Svebeus 2010-05-03

Läs mer

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor unfettered innovation Vi har inte stött på något den inte kan göra. Lärare som utvärderar en maskin på en materialkostnad-per-trycktdel-basis

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Om Ocean Energy Centre

Om Ocean Energy Centre Om Ocean Energy Centre Vårt uppdrag är att främja havsenergiindustrin i Sverige och internationellt Vi tillhandahåller en öppen innovationsplattform för samarbete och informationsutbyte mellan industrins

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING Idealisk ergonomi, enkel åtkomst, bättre sikt och hantering, trumfkorten som uppmärksammas på marknaden. Lanserad med en kraftig reklaminsats

Läs mer

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB Nearline HDD-enheter för affärskritiska servrar och lagringsplattformar med kapacitet i toppklass Den 29 november 2012, Düsseldorf Toshiba

Läs mer

Additiv tillverkning av slutprodukter

Additiv tillverkning av slutprodukter Additiv tillverkning av slutprodukter -Vilka faktorer påverkar val av tillverkningsmetod? OLIVIA WIDMARK SOFIA BÄCKSTRÖM MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2014 Additiv

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Nuläget för additiv tillverkning i metall

Nuläget för additiv tillverkning i metall Nuläget för additiv tillverkning i metall JACOB TERSANDER SIMON BORGEFORS MG105X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Stockholm, Sverige 2014 Nuläget för additiv tillverkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

Räcket som är ett lyft för broarna broräcket

Räcket som är ett lyft för broarna broräcket Räcket som är ett lyft för broarna broräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

www.tokvam.no Produktkatalog

www.tokvam.no Produktkatalog www.tokvam.no Produktkatalog Förvänta dig mer Tokvam Räkna med kvalitetsprodukter: Komponenter och material i våra produkter kommer från erkända leverantörer. Vi använder höghållfast stål i alla produkter.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

(O)strategisk kommunikation?

(O)strategisk kommunikation? KK-stiftelsen BILD 1 2017-05-09 (O)strategisk kommunikation? Ulf Hall, KK-stiftelsen Eva Regårdh, SSF KK-stiftelsen BILD 2 2017-05-09 Hur många anser att ni jobbar strategiskt med er kommunikation? KK-stiftelsen

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Vad är Functional Safety?

Vad är Functional Safety? Vad är Functional Safety? Se till att Ert företag drar fördel av detta! Martin Brolin, Commercial Engineer, Safety TÜV Certified Functional Safety Engineer 5261/12 Johan Ydeskog, Account Manager Rev 5058-CO900B

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund Banverket är en statlig myndighet med ansvar för banhållning och trafikledning. Banverket har också ett sektorsansvar som innebär att

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer