Dagordning. Kallelse till föreningsstämma \ 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 2. Godkännande av dagordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning. Kallelse till föreningsstämma \ 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 2. Godkännande av dagordning"

Transkript

1 Kallelse till föreningsstämma \ Datum och tid: Tisdag den 29 maj 212 kl. 18: Lokal: Fregatten i : Dagordning t.- Sta*tans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 1. Beslut om taststallande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. lnga ärenden anmälda. 18. Stämmans avslutande : Stenungsund den 9 maj 212 Styrelse n Bostadsrättsf öre n i n ge n Sten u ngesl u pen I

2 Brf StenungeSluPen 71644r'-611 Årsredovisning Bosta dsrättsföre n i n ge n StenungeSluPen styretsen får hårmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 'l januari - 31 december 21 1' Förvaltn i ngsberättelse Rireningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadilåigenheter under nyttjanderått och utan tidsbegrånsning' Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 'l och nuvarande stadgar iegistrerades 2oo2-o4-24 hos Bolagsverket' Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen StenungeStrand" Föreningens andel är 9,6%. Samfälligheten förvaltar skötsel av gemensamhetsområden enligt avtal. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: and Fastigheten är försäkrad via Allians. Ansvarsförsåkring ingår för styrelsen' Byggnadens uppvårmning är fjärrvårme' Fastighetens värdeår år Byggnadens totalyta år enligt taxeringsbeskedet 4183 kvadratmeter, varav 4183 kvadratmeter utgör lägenhetsyta' Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 58 lågenheter med bostadsrått. Lägenhetsfördelning: 1 1 rok 2 rok 3 rok 4Z T*-n*-*-*.il*-.--*-*T 4 rok 5 rok >5 rok tr Sida 1 av 13

3 7't64M-611 I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsan låqqn inq Bastu Gemensamhetslokal Övernattningslägen het Övrigt Kommentar För festligheter upp till 3Opers 6 bäddar, kök, W Yttre gård med möjligheter till samkväm mm Byggnadens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtoärd Är Kommentar lbruktagande av miljöstation 2O1O Slutfört Ombyggnad garageport 21 Slutfört Byte av grund- o spillvattenpumpar Slutfört Takmålning Fasadrenovering,byte av tegel Slutfört Slutfört Nvtt oassersvstem 28 för entr6er o. garage, slutfört Förvaltning Avtal lnternetleverantör I nternet uppkoppli ngstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Serviceavtal pumpar Serviceawal passersystem ServiceaWal hissar Bevakning Serviceavtal oaraoedort Leverantör Telia Bredband Egen regi 5BC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB Grundfos AB SafeTeam AB Kone AB Securitas AB Crawford AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen år 58 st. Av föreningens medlemslägenheter har 7 överlåtits under året. överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. SQrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Sonja Britt-Marie Björlingh Ledamot Marianne Eliasson Ledamot Rune Stig Albin Pettersson Ledamot Per Rune Litz6n Ledamot.lohn Carl-Gunnar Larsson Ledamot John Niklas Thorn Anders Lennart Sixten Karlsson Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 11 protokollforda sammanträden. Revisor Auktoriserad revisor KPMG * Sida 2 av 13

4 Valberedning Margaretha Sundberg Jan - Olof Öhman Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls l8. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: * Ny tvättmaskin o. tumlare i Slupen 1 vänstra tvåttstuga. * Byggt om ventilationen för awuktning i fyra torkrum * Bytt ventilationsfläktar till sopnedkast i Slupen 1 o. 2. * Renoverat fläktmotorer, bytt remskivor, kilremmar och filter i Slupen I o. 2 ventilationsrum * Fasadrenovering. * Högtryckstvått av glastak till nedfart garage. * Kostsam vattenlåcka på inkommande vatten till Slupen. Avtal: Nytt 3-årigt el-avtal med Vattenfall Energi Ekonomi: Omsättning av lån hos SBAB på kr till 1 % lägre rånta. Omplacering av kapital på till en betydligt bättre rånta. Lägenhetsöverlåtelse: 7 lägenheter har överlåtits. Aktiviteter: SlupensDamer varannan vecka, Grillfest 21 augusti, Adventskaffe 4 december. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Hissar byte av styrrullar. Avslutande o mbygg nad av ventilationssystemet. Successivt byte av tvättmaskiner. Rireningens ekonomi Fördelning intåkter och kostnader: lntäkbfödelning2f1t Ränta och utdelning 2Yo ^dn* Kostnadsfördelning 21 1 Fastighetsavgift 2o/o Övrig drift 14% = Årsavgifter 989o Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4183 kvm boståder 7 i. nrn9ar 1syo i I --,.] Sida 3 av 13

5 Brf StenungeSluPen Nyckeltal os os3 1os3 Lån/kvm bostadsråttsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter For hyreshus bliiavgiften 1 32 kronor per bostadslägenhet, dock högst,4 procent åv taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare stållningstagande. daterat 2OA7-11-O7, angående ränteintåkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på rånteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 21 1 års taxering. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst före reservering yttre fond reservering till fond for yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yltre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs 596 Ml s Beträffande föreningens resultat och ställning i Övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med notet)r' 'r Sida 4 av 13

6 RESUTTATRÄKNING 1 JANUARI.3l DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Ärsavgifter och hyror Övriga rörelseintåkter Not so ',tj tl RÖRETSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fasti g hetsskatvfasti g hetsavg ift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Not RÖRELSERESULTAT 234/J RESULTI\T FRÅN HNANSIETLA POSTER Ränteintäkter Råntekostnader l Ängts nesurter ? Sida 5 av 13

7 7164M-611 BATANSRÄKNlNG illtgångar AN U{GG NINGSTILLGÅNGAR MATERIELI.A ANUIGGNINGSNTLGÅNGAR Byggnader och mark Maskiner och inventarier FINANSIELl"A ANIåGGNINGSTILLGÅNGAR lnsats SBC SUMMA ANIÄGGNINGSTILLGÄNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Not 3 Not 4 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not 5 KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC kllentmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSNIGÄNGAR SUMMA TILTGÅNGAR gilO / ,h- Sida 6 av 13

8 BAIÄNsRÄKNING EGET KAPffAL AVSÄTTNINGAR OCH SKUTDER EGET KAPITAI Bundet eget kapital lnbetalda insatser Fond för yttre underhåll Not 6 Not I Fritil eget kapital Balanserad vinst Årets resultat r', 596 M SUMMA EGET KAPTTAL råuernlsnea SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 8 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 9 Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Stiillda såkerheter Ansvarsförbindelser s Komunal borgen 353 9't lq) 473 Komunal borgen lț \ /

9 Brf StenungeSluPen Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. RedovisningsprinciPer Ä;t;;d"rt;iil;n hai uppråttats enligt Ärsredovisninqslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd' Samma redovisnings- och vårderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enligheimed Bokföringsnämndens allmånna råd (BFNAR 23:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar.nl-igi ;.gr"rtiv avskrlvningijlan baseras på urspi.rnqliga anskaffningsvärdet, dår avskrivningen skall vara klar 271' fidiöaie pirn uu, 5 år. Följånde avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas' AVSKRIVNINGAR Byggnader Kodlås lnventarier 211 1o/o 'loo/o 21 1o/" 1Oo/o Fullt avskriven Fullt avskriven Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta' Likvida placeringar vårderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 Änsaverrrrn och HYRoR Ärsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖREL5ENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel en ligt beställning Fastighetsskotsel gård beståll 5nöröjning/sandning Stådning entreprenad Hissbesiktning Myndighetstillsyn Bevakning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel TeleporVh issanläggning Brandskydd p, U ? Sida 8 av 13

10 716M4-611 Not 2 forts. Reparationer Fastighet förbåttringar Gemensamma utrymmen Tvättstuga Entr6/trapphus Lås WS Värmean läggning/u ndercentral Ventilation Hiss Fasad Fönster Balkonger/altaner Garage/parkering Periodiskt underhåll Tvättstuga WS Tak Taxebundna kostnader EI Värme Vatten Sophämtning/ren hålln ing Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Samfällighetsavgift Kabel-TV 21 I :, s /' FastighetsskatVKommunal avgift I I Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Bostadsråtterna Sverige Ek För Anstållda och personalkostnader Föreningen har haft anställd personal Sida 9 av 13

11 Not 2 forts- Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader zo Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KO5TNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaff ningsvärden Vid årets början Utgående anskaff ningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Ärets avskrivningar enligt Plan Utgående avskrivning enligt Plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligtt följande Bostäder Not 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaff ningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utra n geri n g/f örsä lj ni n g Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt Plan Utrangering/f örsälj ni ng Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut / Zl o ' s :iegg 3aa I U r Sida 1 av 13

12 Not 5 FÖRUTBETALDA KoSTNADER Försäkring Kabel-W Vatten Bevakning Vatten och fjårrvårme Samfällighetsavgift Värme s o '7 Sida 11 av 13

13 F. I Brf StenungeSlupen Not 6 EGET KAPITAT Bundet eget kapital lnbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Belopp vid årets utgång r Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut s2 Belopp vid årets ingång Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHALL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 8 SKULDER TILL KREDITINSilruT SBAB Swedbank Hypotek SBAB Summa skulder till krcditinstitut Räntesats ,7 % 4,77 /o 2,92 /o Belopp ' Belopp Villkorsändringsdag Kortfristig del av skulder till kreditinstitut ut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå tll Kr..4\ / Sida 12 av 13

14 7164M-611 Not 9 UPPLUPNA KOSTNADER EI Sophämtning Extern revisor Ränta Lön Arvode Sociala avgifter U stenungsund o"n 93, S 212 >l,fur.^, / L.il-L N/;{kt L,"-"- John Carl-Gunnar Larsson Ledamot Q",,*?*;r,** Rune Stig Albin Petterssoit ' Leddmot ' a-hl-81; Ledamot U se har lämnats den Sida 13 av 13

15 t- Revisionsberättelse Til I f öreningsstäm man i B rf StenungeSl upen, or g.nr O1 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Brf StenungeSlupen för är 211. Sty re I se ns a nsva r fö r å rs redov i s n i nge n Det är styrelsen som har ansvaret för att uppräfi4 en årsredovisning som ger en räwisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi fölier yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovrsningen rnte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vrlka åtgärder som ska utföras, bland annat genom afi bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträlfande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf StenungeSlupen för är 211. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio ner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersåttningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat säfi har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg 212- d ^(8 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kvadraten 90

Bostadsrättsföreningen Kvadraten 90 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvadraten 90 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2011-30 juni 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Verdandi 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Salemstaden

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Salemstaden Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Salemstaden Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

, Brf Svea Artilleri 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2011-30 juni 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0 OJ -. -4, D 0 0~ 0 0~ QJ it D >0 ~13 m 0 Ln z z 0 -h - 7 *.1 Il -. -.. / ::~ ~ fl L--. t ~ Jj.j ~~ ~2.~.7 el.-. 1 ~ / 1 - -~ 4-4 kf 1. Ln 0< ~, (0 -. Ln r Ln fl fl c 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer