Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr får härmed avge. Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr. 556678-6645 får härmed avge. Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för REHACT AB (publ) Org. Nr får härmed avge Årsredovisning 2011 för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning tillgångar... 5 Balansräkning eget kapital och skulder... 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser... 6 Kassaflödesanalys... 7 Allmänna redovisningsprinciper... 8 Noter Underskrifter Fastställelseintyg: Undertecknad verkställande direktör intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 30 maj Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition. Stockholm Svante Bengtsson, VD 1 (14) Int. VAT: SE

2 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret Rehact bedriver sin verksamhet kring utveckling, försäljning och konsultation kring högeffektiva energi- och komfortsystem för byggnader. Rehact äger sedan april 2010 de fullständiga patenträttigheterna till värmeväxlaren RVU. Vid ingången av 2011 finns sju patent beviljade och ytterligare ett patent beviljades under Under 2012 förväntas ytterligare patent tillkomma genom PCT-processen. Bolaget äger även rättigheterna till varumärket REHACT inom EU och äger rättigheterna till domännamnen rehact.com och rehact.se. Ledningen ser Polen som en viktig marknad för bolagets produkter och i början av december 2010 investerades ca 1,9 miljoner kronor i bolaget irwn för att underlätta marknadsbearbetningen i Polen. Det nya bolaget delfinansierades även med offentliga pengar ifrån polska PARP via Instytut Karpacki. Projektet har inte utvecklats som förväntat och parterna ser nu över under vilka former det gemensamma bolaget skall drivas. Flera alternativ har diskuteras och parterna är övertygade om att situationen kommer att lösas. I januari 2011 medverkade REHACT på den internationella mässan World Future Energy Summit tillsammans med en officiell delegation från Sverige. Medverkande var även Kronprinsessan Victoria och dåvarande näringsminister Maud Olofsson. I februari medverkade VD vid en konferens kring Norra Djurgårdsstaden ordnad av Stockholms stad. Presentationen av lågtempererade distributionssystem väckte intresse bland byggbolag, förvaltare och politiska beslutsfattare. Tillväxtverket beslöt under våren 2011 att tills vidare frysa finansieringsprojektet Demomiljö vilket gjorde att det projekt som planerades med en kinesisk byggherre inte kunde påbörjas. Diskussioner har under året förts även med andra parter på den asiatiska marknaden men inte resulterat i order. I april 2011 var Rehacts VD speciellt inbjuden att medverka i ett rundabordssamtal kring hållbara städer vid ministermötet för hållbar energi i Abu Dhabi. Bland de totalt 25 medverkande fanns även Sveriges näringsminister Maud Olofsson, Danmarks miljöminister Lykke Friis och Dr. Sultan Al-Jaber från Masdar City. Mötet gav en bra möjlighet att nätverka med inflytelserika personer vilket ökar bolagets möjligheter att sälja produkter även på denna marknad. Under juli-augusti genomfördes en riktad emission till befintliga ägare. Över 50 % av de aktieägare som deltog i emissionen tecknade fler aktier än sin egen kvot. Handel i bolagets aktie har från perioden november 2010 till april 2012 skett via Alternativa aktiemarknaden. Handeln har varit ojämn men kursen har varit stabil. Antalet aktieägare var vid årets början ca 240 st och vid årets utgång ca 600 st. I september utsågs REHACT som en av sex finalister i Holländska Postkodlotteriets Green Challenge. Tävlingen avgjordes inför en internationellt mycket namnkunnig jury och många intressanta kontakter knöts som kan vara intresserade av att marknadsföra REHACTs teknik. Under november genomfördes en publik emission riktad mot privatplacerare i Sverige. Emissionen blev övertecknad och hade en total teckningsgrad på ca 112%. Totalt tillfördes bolaget ca 3,5 Mkr före emissionskostnader samt ca 350 nya aktieägare. I december vann REHACT Skypegrundaren Niklas Zennströms tävling Green Mentorship Award i konkurrens med ett antal andra svenska bolag. Priset innebär att Niklas Zennström kommer att agera mentor åt bolaget under Det är första gången som priset delas ut och det är mycket spännande att se vad det kan innebära för bolagets möjligheter att få ut sin teknik. 2 (14)

3 Av personliga skäl utträdde Eric Martin ur styrelsen i december på egen begäran. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång En av REHACTs polska samarbetspartner har i mars 2012 tecknat en avsiktsförklaring med en polsk investerare kring att använda REHACTs teknik i ett större byggprojekt i närheten av Warszawa. Situationen i irwn löstes i slutet av april genom att Instytut Karpackis andelar köpts av inergy sp. z o.o. Köpet föranledde styrelsen att justera det bokförda värdet på REHACTs andelar i intressebolaget irwn sp. z o.o genom en nedskrivning. Bolaget har under flera år bearbetat den polska marknaden och har ett antal projekt som diskuteras för byggstart Som en följd av de krisår som den globala ekonomin varit utsatt för finns dock risken att de projekt som REHACT offererat till inte påbörjas under Sammantaget upplever ledningen ett fortsatt intresse för företagets produkter och ser möjligheterna för försäljning och finansiering som goda. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker inkluderade marknadsförändringar, inköps- och leverantörsrisker, finansierings- och valutarisker samt kundkreditrisker. De risker som bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar främst områdena marknadsrisker, leverantörsrisker och finansieringsrisker. Bolagets ledning och styrelse arbetar aktivt med dessa risker och bedömer möjligheterna till fortsatt försäljning och finansiering som goda. Flerårsöversikt Belopp i tusental kronor Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet % Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Behandlas så att i ny räkning överföres kronor. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3 (14)

4 Resultaträkning Belopp i SEK Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4,5, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (14)

5 Balansräkning tillgångar Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patenträttigheter Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Depositioner Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (14)

6 Balansräkning eget kapital och skulder Belopp i SEK Not EGET KAPITAL 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i SEK Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6 (14)

7 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Löpande verksamhet Not Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Förändring av rörelsekapitalet Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Ökning(+) / Minskning(-) av långfristiga skulder Nyemission och andra ägartillskott Kassaflöde finansieringsverksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamhet Årets kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel (14)

8 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Individuella poster i tabeller är avrundade varför tabeller inte alltid summerar korrekt. Förändrade redovisningsprinciper Emissionskostnader har 2011 bokförts direkt mot eget kapital. Under 2010 kostnadsfördes nyemissionkostnader. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med tidigare år. Redovisning av intäkter Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har bestämts och varor eller tjänster har levererats eller arbete i uppdrag har utförts enligt avtal. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar/skulder har upptagits till balansdagens kurs. Redovisning av immateriella tillgångar Aktiverat arbete för egen räkning redovisas som egen intäktspost i resultaträkningen. För närvarande bedrivs vidareutveckling av RVU och detta projekt beräknas vara färdigställt 2013 varefter avskrivning av projektets kostnader påbörjas. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Upplysningar om skatter Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Bolagets outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 2011 års taxering till 3,0 miljoner kronor. Bolaget har utifrån en försiktig bedömning valt att inte redovisa det skattemässiga värdet av underskottsavdraget. 8 (14)

9 Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling (från färdigställande av projekt) Patent Varumärken Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Datorer 3 år 20 år 5 år 5 år 3 år Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Transaktioner med närstående Bolaget har under 2010 och 2011 sålt tjänster till det polska intressebolaget irwn sp. z o. o. motsvarande totalt SEK. Finansiella risker Rehact bedriver handel och tecknar avtal i utländsk valuta. Bolagets marginaler kan därför påverkas i olika utsträckning av valutarörelser. 9 (14)

10 Noter Belopp anges i svenska kronor om inget annat anges. Belopp är avrundade till hela kronor varför kolumner ibland kan summera fel. Not 1 - Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2 2 Varav män 2 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Löner för styrelse och VD Svante Bengtsson, VD Jesper Bengtsson, IT Summa Utöver lön till VD enligt ovan utgick konsultarvode under 2010 till av VD kontrollerat företag med kr. Under 2011 förekommer ingen sådan ersättning. VD har en uppsägningstid om 6 månader samt rätt till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Arvoden för styrelse Greger Kling, styrelseordförande Elin Bergman, styrelseledamot Eric Martin, styrelseledamot Camilla Sjöstrand, styrelseledamot Bill Tunbrant, styrelseledamot Jesper Bengtsson, styrelsesuppleant Staffan Mastling, styrelsesuppleant Summa Pensionskostnader styrelse och VD Svante Bengtsson, VD Summa (14)

11 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 0 0 Övriga uppdrag Grant Thornton Revisionsuppdrag Revisionsnära rådgivning Övriga uppdrag Not 3 Balanserade utgifter för utveckling Ingående anskaffningsvärden Årets balanserade utgifter Redovisat värde vid årets slut Avskrivning sker från och med färdigställandet, vilket beräknas ske sommaren Not 4 - Patent Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Varumärken Ingående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut (14)

12 Not 6 Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Skulder till kreditinstitut Amorteringstid <1 år ALMI Företagspartner Västra Götalandsregionen Summa skulder till kreditinstitut Amorteringstid 1-5 år ALMI Företagspartner Västra Götalandsregionen Summa skulder till kreditinstitut (14)

13 Not 8 Eget kapital Aktie- Pågående Överkurs- Balanserat Årets kapital nyemission fond resultat resultat Vid årets början Nyemission Pågående nyemission Föregående års disposition av resultat Årets resultat Vid årets slut Under året har kr avseende kostnader för nyemissioner bokförts direkt mot eget kapital. Ägare med väsentligt inflytande i bolaget per Namn Relation till bolaget Aktier serie A Aktier serie B Röstandel Kapitalandel Jerzy Hawranek Teknisk chef, grundare ,2% 33,0% Svante Bengtsson VD, grundare ,4% 31,1% Innovationsbron AB Statlig investerare ,9% 11,2% Staffan Mastling Extern ägare ,4% 8,8% Elin Bergman Styrelseledamot ,0% 0,1% Greger Kling Styrelseordförande ,1% 0,2% Camilla Sjöstrand Styrelseledamot ,0% 0,1% Övriga ,8% 15,6% Summa ,00% 100,00% Totalt antal aktier Not 9 Konvertibla lån Konvertibellån 2008/ Vid årets slut Utestående konvertibellån kan konverteras till A-aktier och B-aktier under perioden december 2012 till och med juni Ränta löper för närvarande med 6,0 %. Not 10 - Intressebolag Namn: irwn spolka zograniczona odpowiedzialnoscia. Säte: Warszawa, Polen. Eget kapital: PLN per balansdagen Antal ägda andelar i bolaget: REHACTs ägarandel: 27 % Årets resultat: PLN Vid en prövning av innehavets värde har styrelsen funnit att handel med företagets andelar har skett till ett lägre värde än tidigare bokfört, varför en nedskrivning av tillgången skett med SEK med hänvisning till försiktighetsprincipen. 13 (14)

14 , Rehact Årsredovisning 2011 Underskrifter Stockholm &8f~k-" G,ege, Knog \ Styrelseordföra nde Elin Bergman Styrelseledamot Sva nte Be ngtsso n Styrelseledamot Styrelseledamot och VD Min revisionsberättelse har lämnats den: ~ ""''' ~ ~~~~ Peter Ek Auktoriserad revisor 14 (14) Emai l:

15 GrantThornton Revisions berättelse Till årsstämman i Rehact AB (pub!) Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Rehact ~r'\b (publ) för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. J ag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsent:.liga fel aktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent:.liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rel evanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte j syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. E n revision innefattar ock.så en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rehact AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat uch kassaflöjen föl' åre t enug[ årsredovisningslagen. Förvaltning berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Registrerat revlslon, bolag Sida 1(2) Melllber01 Grant '''omto" hlletjjj lial Ltd

16 GrantThornton Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rehact AB (publ) för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimljg säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenljgt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentljga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. J ag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. J ag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenljga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Auktoriserad revisor Registrerat revis io nsbolag Sida 2(2) Meolbe, 01 Gra,,! Thorn!o" InlelOltiooalltd

Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr. 556678-6645 får härmed avge. Årsredovisning 2012

Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr. 556678-6645 får härmed avge. Årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för REHACT AB (publ) Org. Nr. 556678-6645 får härmed avge Årsredovisning 2012 för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning...

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. lnsplorion AB 556798-8760. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. lnsplorion AB 556798-8760. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Org nr 556645-9722 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB 1 (11) Akrsredovisning f8r råkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

-Å R s RED OVIS N IN G

-Å R s RED OVIS N IN G -Å R s RED OVIS N IN G för H.V.R. Water Purification Aktiebolag Org.nr. 55638-8939 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning 2013. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ)

Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning 2013. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Desna-investeringen i Moskva, Ryssland Årsredovisning 2013 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året 2013

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer