Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr får härmed avge. Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr. 556678-6645 får härmed avge. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för REHACT AB (publ) Org. Nr får härmed avge Årsredovisning 2012 för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 5 Balansräkning tillgångar... 6 Balansräkning eget kapital och skulder... 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser... 7 Kassaflödesanalys... 8 Allmänna redovisningsprinciper... 9 Noter Underskrifter Fastställelseintyg: Undertecknad verkställande direktör i REHACT AB intygar härmed, dels att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 29 maj Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm Svante Bengtsson, VD 1 (16) Int. VAT: SE

2 Förvaltningsberättelse Verksamhet REHACT är ett utvecklingsbolag som utvecklar, patenterar och säljer teknik för att förbättra inomhusklimatet i byggnader samtidigt som behovet av tillförd energi minskas genom REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU. RVU integreras med existerande teknik i ett koncept som kallas Rehact Energy System, ett koncept som bygger på helt nya principer för luftflöden med låga hastigheter och små temperaturskillnader. Rehact Energy System har vunnit ett antal internationella priser och utmärkelser och företaget har sålt systemet till pilotinstallationer. REHACT är ett publikt aktiebolag som för närvarande bedriver verksamhet i Sverige och har projekt även i Polen och Holland. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I januari inleddes mentorskapet med Niklas Zennström, Skypegrundare och IT-miljardär. Under året identifierade REHACTs VD och Niklas Zennström några områden där REHACT kan fokusera för att kunna accelerera bolagets uppbyggnad. Som ett resultat av mentorskapet har REHACT höjt ambitionen för expansion av bolaget. En av REHACTs polska samarbetspartner (inergy sp. z o. o.) tecknade i mars 2012 en avsiktsförklaring med en polsk investerare kring att använda REHACTs teknik i ett större byggprojekt i närheten av Warszawa. Projektet kallas Natura Center. inergy har genomfört en förprojektering i samarbete med Grontmij Polska och uppskattar att omsättningen för REHACTs del kan komma att ligga i intervallet miljoner kronor. Den polska investeraren har som ambition att projektet skall startas under Den låsta situationen i intressebolaget irwn sp. z o. o. löstes i slutet av april genom att Instytut Karpackis andelar köptes av inergy sp. z o.o. Köpet föranledde styrelsen att justera det bokförda värdet på REHACTs andelar i intressebolaget irwn sp. z o.o genom en nedskrivning som belastade föregående års resultat. REHACT valde att i april byta handelsplats för bolagets B-aktie och flyttade från Alternativa aktiemarknaden till Aktietorget. Detta främst för att få en daglig handel i aktien och därmed attrahera fler aktieägare. REHACT har under året fortsatt satsningen på att skapa kontakter i MENA-området och har rest till både Abu Dhabi, Dubai och Qatar under året för att medverka på ett antal utställningar och mässor som ordnats av Exportrådet (numera Business Sweden), ofta i samverkan med och delfinansierat av Energimyndigheten. På årsstämman i maj valdes Dr Danielle Freilich in i bolagets styrelse. Hon arbetar som miljöexpert på Sveriges Byggindustrier och har varit drivande bakom projektet BASTA-systemet där alla byggvaror skall innehållsdeklareras för att enklare undvika skadliga ämnen och möjliggöra miljösäker återvinning när produktens livstid är uppnådd. I juli 2012 meddelades att REHACT anlitats för ett renoveringsprojekt i Holland för en av grundarna av ansedda The Climate Group, tillika tidigare jurymedlemm i Holländska postkodlotteriets Green Challenge. Projektet handlar om att renovera en privat villa med Rehact Energy System och är det första renoveringsprojekt som bolaget genomför. 2 (16)

3 I augusti inbjöds REHACT att medverka vid ett nordiskt cleantechmöte i Köpenhamn. Mötet ordnades av Nordiska ministerrådet och sammankallande var svenska energimyndigheten. Målet var att hitta vägar att samordna nordisk export av miljöteknik. REHACTs VD har intervjuats i media ett flertal gånger under året, bland annat Dagens Industri, Byggvärlden och MiljöAktuellt. Bolaget har även varit utvalt att presentera tekniken för byggherrarna på Norra Djurgårdsstaden. Under oktober-november genomförde REHACT en nyemission där en unit kombinerad av 25% aktier och 75% konvertibla skuldebrev emitterades. Nyemissionen övertecknades med 27% och totalt tog bolaget in drygt 12 miljoner kronor före emissionskostnader. I samband med emissionen beslöt Stockholm Innovation and Growth att nyttja den option man ägt sedan 2008 och tecknade sammanlagt drygt aktier. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari meddelades att REHACT beviljats patent för den unika värmeväxlaren RVU i Japan. Patentet är en del i bolagets strategi att patentskydda produkten globalt i nyckelländer. Tidigare patent finns bland annat i USA, Kina och Ryssland och ett flertal patentansökningar bearbetas fortfarande. REHACTs intressebolag irwn sp. z o. o. meddelade i februari att man erhållit positivt besked på den ansökan om EU-stöd som lämnats in i slutet av Totalt erbjuds bolaget upp till 3,6 miljoner PLN (ca 7,6 miljoner SEK) i stöd. Förhandlingar kring villkoren skall nu ske och vara avslutade senast i mitten av juli I mars samarbetade REHACT med arkitekt- och kommunikationsbyrån DETAIL GROUP kring en markanvisningstävling i Dalarö, Haninge kommun. Det är första gången ett så nära samarbete sker i Sverige och vi ser goda möjligheter till fortsatt samarbete. REHACT har under flera år bearbetat den polska marknaden via samarbetspartnern inergy sp. z o. o. och har ett antal projekt som diskuteras för byggstart Den ekonomiska kris som under flera år påverkat världens ekonomier har gjort att många byggprojekt måste hitta nya finansieringslösningar på vilket har lett till försenade byggstarter. Det har och kan fortsättningsvis innebära att de projekt som REHACT offererat till inte kan påbörjas som planerat. Det pågående projektet med anpassning av RVU för serieproduktion har senarelagts. Projektet beräknas vara färdigställt Sammantaget upplever ledningen ett fortsatt intresse för företagets produkter och ser möjligheterna för försäljning och finansiering som goda. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker inkluderade marknadsförändringar, inköps- och leverantörsrisker, teknikutvecklingsrisker, finansierings- och valutarisker samt kundkreditrisker. De risker som bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar främst områdena marknadsrisker, teknikutvecklingsrisker, leverantörsrisker och finansieringsrisker. Bolagets ledning och styrelse arbetar aktivt med dessa risker och bedömer möjligheterna till fortsatt försäljning och finansiering som goda. 3 (16)

4 Flerårsöversikt Belopp i tusental kronor Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet % Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Behandlas så att i ny räkning överföres kronor. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 4 (16)

5 Resultaträkning Belopp i SEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4,5, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt 12, Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (16)

6 Balansräkning tillgångar Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patenträttigheter Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Depositioner Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (16)

7 Balansräkning eget kapital och skulder Belopp i SEK Not EGET KAPITAL 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i SEK Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 7 (16)

8 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Not Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Förändring av rörelsekapitalet Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering lån Nyemission och andra ägartillskott Kassaflöde finansieringsverksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamhet Årets kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel (16)

9 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Individuella poster i tabeller är avrundade varför tabeller inte alltid summerar korrekt. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning avseende tjänster sker när försäljningspriset har bestämts och arbetet har utförts. Intäktsredovisning avseende sålda varor sker när varorna levererats till kund. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar/skulder har upptagits till balansdagens kurs. Immateriella tillgångar Aktiverat arbete för egen räkning redovisas som egen intäktspost i resultaträkningen. För närvarande bedrivs vidareutveckling av RVU och avskrivningar påbörjas efter dess färdigställande. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas för immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling (från färdigställande av projekt) 3 år Patent 20 år Varumärken 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5 år Datorer 3 år Intressebolag Andelar i intressebolag värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Aktuella och uppskjutna skatter Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 9 (16)

10 Bolagets outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 2012 års taxering till 5,2 miljoner kronor. Bolaget har bedömt att villkoren för att redovisa uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskott ännu ej är uppfyllda. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 10 (16)

11 Noter Årsredovisning 2012 Belopp anges i svenska kronor om inget annat anges. Belopp är avrundade till hela kronor varför kolumner ibland kan summera fel. Not 1 - Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2 2 Varav män 2 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Löner för styrelse och VD Svante Bengtsson, VD Summa VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader samt rätt till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Arvoden för styrelse Greger Kling, styrelseordförande Elin Bergman, styrelseledamot Danielle Freilich, styrelseledamot Eric Martin, styrelseledamot Camilla Sakari Sjöstrand, styrelseledamot Bill Tunbrant, styrelseledamot Jesper Bengtsson, styrelsesuppleant Staffan Mastling, styrelsesuppleant Summa Pensionskostnader styrelse och VD Svante Bengtsson, VD Summa (16)

12 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Grant Thornton Revisionsuppdrag Revisionsnära rådgivning Övriga uppdrag Not 3 Balanserade utgifter för utveckling Ingående anskaffningsvärden Årets balanserade utgifter Redovisat värde vid årets slut Utgifter som aktiverats avser direkta lönekostnader relaterade till utveckling av RVU. Utvecklingsprojektet är pågående och avskrivning sker från och med färdigställandet. Nedskrivningsprövning har skett per balansdagen. Not 4 Patent Patent avser sökta och beviljade patent för produkten RVU Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Varumärken REHACT äger rättigheterna till EU-varumärket REHACT In- och utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut (16)

13 Not 6 Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden In- och utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Skulder till kreditinstitut Amorteringstid <1 år ALMI Företagspartner Västra Götalandsregionen Summa skulder till kreditinstitut Amorteringstid 1-5 år ALMI Företagspartner Västra Götalandsregionen Summa skulder till kreditinstitut (16)

14 Not 8 Eget kapital Aktie- Pågående Överkurs- Balanserat Årets kapital nyemission fond resultat resultat Vid årets början Pågående nyemission Nyemission Pågående nyemission Föregående års disposition av resultat Årets resultat Vid årets slut Under året har kr avseende kostnader för nyemissioner bokförts direkt mot eget kapital. Ägare med väsentligt inflytande i bolaget per Namn Relation till bolaget Aktier serie A Aktier serie B Röstandel Kapitalandel Jerzy Hawranek Teknisk chef, grundare ,5% 29,5% Svante Bengtsson inklusive bolag VD, grundare ,7% 27,4% Innovationsbron AB Statlig investerare ,4% 10,0% Staffan Mastling Extern ägare ,4% 6,6% Elin Bergman Styrelseledamot ,0% 0,1% Greger Kling inklusive bolag Styrelseordförande ,1% 0,2% Camilla Sjöstrand Styrelseledamot ,0% 0,1% Övriga ,9% 26,1% Summa ,00% 100,00% Totalt antal aktier Kvotvärdet är 0,01 kr per aktie A-aktie har 10 röster på bolagsstämma, B-aktie har 1 röst på bolagsstämma Not 9 Konvertibla lån Konvertibellån 2008/ Konvertibellån 2012/ Vid årets slut Konvertibellån 2008/13 kan konverteras till A-aktier och B-aktier under perioden december 2012 till och med juni Ränta löper för närvarande med 6,0 %. Konvertibellån 2012/16 kan konverteras till motsvarande aktier av serie B. Lånet löper med en ränta om 9,75% och utbetalning av ränta sker halvårsvis i maj och november. Lånet kan konverteras till aktier under fyra tillfällen fram till För fullständiga villkor hänvisas till konvertibelvillkoren som finns publicerade på bolagets hemsida. 14 (16)

15 Not 10 - Intressebolag Namn: irwn spolka zograniczona odpowiedzialnoscia. Säte: Warszawa, Polen. Eget kapital: ,44 PLN per balansdagen Antal ägda andelar i bolaget: REHACTs ägarandel: 27 % Årets resultat: PLN ( SEK) Vid en prövning av innehavets värde per fann styrelsen att handel med företagets andelar hade skett till ett lägre värde än tidigare bokfört, varför en nedskrivning av tillgången skedde med SEK med hänvisning till försiktighetsprincipen. Denna nedskrivning belastade resultatet för Not 11 - Transaktioner med närstående Under 2012 har bolaget köpt tjänster och varor av det polska bolagt inergy sp. z o. o till ett sammanlagt värde av SEK. Kostnaderna avser byggtjänster för projektet i Holland och utlägg i samband med förprojekteringen av Natura Center. inergy är licenstagare till REHACTs teknik och majoritetsägare i intressebolaget irwn sp. z o. o. Bolaget har under 2012 köpt tjänster direkt av det polska intressebolaget irwn sp. z o. o. motsvarande totalt SEK. Bolaget har under 2011 sålt tjänster till det polska intressebolaget irwn sp. z o. o. motsvarande totalt SEK. Not 12 - Finansiella risker REHACT bedriver handel och tecknar avtal i utländsk valuta. Bolagets marginaler kan därför påverkas i olika utsträckning av valutarörelser. Not 13 - Valutakurser Vid omräkning av utländska belopp för balansposter har riksbankens officiella växelkurs per använts. 1,0000 PLN = 2,1178 SEK 15 (16)

16

17

18

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer