ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD"

Transkript

1 ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad

2 Socialdemokraternas mål är att vinna valet Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar jobben och välfärden, som både klarar tryggheten och tillväxten. Här i Kristianstads kommun vill vi göra vårt bästa för att Du som kommuninvånare ska se skillnaden mellan det S-märkta alternativet och det borgerliga. Kristianstads kommun - ska vara en rättvis kommun Vi socialdemokrater redovisar i den här skriften vår syn på hur den kommunala välfärden kan utvecklas för att möta såväl ökad efterfrågan som högre kvalitet. Vår uppfattning är att satsningar på barn och unga, på funktionshindrade och på äldre ska gå före skattesänkningar, konkurrensutsättning och kundvalsjippon. Vi vill med vår politik visa på ett alternativ som stärker rättvisan, som sätter människan och vår miljö före nedmontering av våra trygghets- och välfärdssystem. Kristianstads kommun - ska vara en kommun som växer Kristianstads kommun är stor till ytan och många av kommuninvånarna bor på mindre orter och landsbygd. Attraktionskraften hos kommunen förstärks av dess variation med havet, skogarna, sjöarna och slätten. Målet med en långsiktigt hållbar tillväxt är att hela kommunen ska växa och leva. Tillväxt och utveckling leder till att vi förstärker vår ställning som en attraktiv kommun med fler arbetstillfällen, goda utbildningsmöjligheter och en välfärd av hög kvalitet. Kristianstad ska bevara och förstärka sin position som Sveriges bästa miljökommun. Biosfärområdet i Kristianstads Vattenrike är en stor utmaning att både förvalta och utveckla. Staden Kristianstad är en stark handelsstad. Med satsningen på Östra centrum förstärks denna profil. Kommunens livsmedelsprofil ska tas tillvara och utvecklas. Högskolan i Kristianstad spelar en viktig roll för utvecklingen i Kristianstads kommun. Den är en framgångsfaktor för en kommun som växer. Programmen Kristianstad växer och Det växer längs kusten, som påbörjades under socialdemokratisk ledning, ska nu etappvis förverkligas. Handslaget, en bred politisk överenskommelse lägger grunden för att stora och strategiska investeringar ska bli möjliga att genomföra.

3 En barn- och ungdomsvänlig kommun Barn och unga ska få växa och utveckla sina förmågor. Det stärker självförtroende och tillit till andra. Goda kunskaper i skolans kärnämnen och om hur samhället fungerar är viktiga förutsättningar för påverkan och inflytande. Det lägger grunden för viljan att ta ansvar och bli en delaktig medborgare i det demokratiska samhället. Den bästa investering en kommun kan göra är att tidigt satsa på barnen. FN:s barnkonvention om barns rättigheter är utgångspunkten för vår hållning i förskola och skola, i stödet till barn med särskilda behov, i stödet till föräldrar och i stödet till föreningar som arbetar med barn och unga. - Vi Socialdemokrater vill minska barngruppernas storlek i förskolan till max 15 barn i varje grupp - Vi Socialdemokrater vill öka satsningen på skolan så att det blir möjligt för alla barn och ungdomar att nå viktiga kunskapsmål - Vi Socialdemokrater vill utveckla en gemensam plattform för samarbete över administrativa gränser när det gäller barn och ungdomar, där också föreningslivet utgör en självklar del - Vi Socialdemokrater vill skapa en mångfaldens mötesplats - Ett "Fryshus" i Kristianstad - Vi Socialdemokrater vill inleda en diskussion med Fritidsgårdsforum med syftet att ge förutsättningar för ett utökat öppethållande på fritidsgårdarna

4 En kommun för äldre Bostäder för äldre Vi vill bygga trygghetsboenden för äldre i Kristianstad. I ett trygghetsboende väljer man själv när man skall flytta in. Här skall finnas tillgång till gemensamhetslokaler och personal. Trygghetsboendet skall ha närhet till service och kommunikation. Ett sådant boende ger trygghet, gemenskap och möjligheter till ett aktivt liv. Parboende Att få leva tillsammans med sin partner är för de flesta en självklarhet. När man av någon anledning inte klarar av att bo kvar i den ordinarie bostaden längre utan behöver omfattande omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med ett särskilt boende. Ett sådant beslut innebär idag en ofrivillig separation. Vi vill att äldre skall kunna leva tillsammans om man så önskar även om endast en är i behov av särskilt boende. Mötesplatser Mötesplatser, där man bland annat kan inta måltider tillsammans med andra, ger goda möjligheter till gemenskap. Gemenskap med andra är en av förutsättningarna för att nå en god hälsa i hög ålder. Satsningen på mötesplatser kan också minska eller senarelägga andra omsorgsbehov, till exempel särskilt boende. Mötesplatser bör finnas som en naturlig del i bostadsområden där det bor många äldre. Fritt val i hemtjänsten Den borgerliga majoriteten väljer att satsa stora resurser på att införa något som kallas för fritt val. Detta fria val innebär inget nytt för den som har hemtjänst när det gäller innehåll och inflytande i vården utan innebär endast att man får möjlighet att välja vilket företag som ska utföra insatsen. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att använda de gemensamma resurserna till att öka inflytande och kontinuitet i vården. Vi vill förbättra personalens möjligheter att kunna påverka och utveckla vård- och omsorgsarbetet. - Vi Socialdemokrater vill att en mötesplats i första hand öppnas i närheten av Sommarlust, därefter även i andra bostadsområden - Vi Socialdemokrater vill utveckla nya arbetsformer inom kommunens hemtjänst som stärker den enskildes inflytande över vården och omsorgen - Vi Socialdemokrater vill att det görs möjligt för alla färdtjänstberättigade att även fortsättningsvis kan köpa månadskort för arbets- och fritidsresor - Vi Socialdemokrater vill att det byggs trygghetsboenden i kommunen och att parboende garanteras för de som önskar det

5 De nya chansernas kommun Det livslånga lärandet - för arbete och personlig utveckling Välutbildade människor är en framgångsfaktor för hela landet. Den som inte har en komplett gymnasieutbildning behöver nya chanser. Den vars arbete upphör kan behöva komplettera sin utbildning för att få ett nytt. Den som efter en längre tid i arbetslivet vill utvecklas vidare ska få möjlighet till högre studier. De som av olika anledningar tappat fotfästet på arbetsmarknaden ska få nya chanser att komma tillbaka. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög. Det är inte acceptabelt. Arbetslöshet leder lätt till passivitet och uppgivenhet. Kommunens ambition ska vara hög när det gäller ungas utbildning. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens viktigaste uppgift ska vara att stärka kompetens och självförtroende för de haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och hamnat i långvarig arbetslöshet. - Vi Socialdemokrater har en hög ambitionsnivå för vuxnas lärande. Det innebär en bred vuxenutbildning, goda vägledningsmöjligheter och en integrations- och arbetsmarknadsförvaltning till stöd och hjälp för dem som står längst ifrån arbetsmarknad och utbildning Mångfaldens möjligheter Vi lever i ett mångfaldens samhälle. Det svenska, öppna och demokratiska samhället ger goda förutsättningar för möten mellan människor med olika bakgrund. Demokratin och principen om alla människors lika värde är grund för Sveriges utveckling som nation. Vi betonar kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter till ett självständigt liv. I ett öppet samhälle kan möten mellan tankar och idéer med bakgrund i skilda kulturer skapa möjligheter för utveckling och tillväxt. Arbete och språkkunskaper är några av de allra viktigaste förutsättningarna för att nå dit. Kunskaper om det svenska kulturarvet är en annan viktig grund för att förstå det samhälle man kommit till som flykting eller invandrare. Når vi dit förbättras möjligheterna till integration, delaktighet och inflytande. Dessvärre finns också en rad myter kopplade till ett samhälle där många kulturer möts. En av myterna är man inte ska blanda kulturer. Denna mytbildning beror på bristande kunskaper. Hela vår historia bygger på att kulturer från hela världen har mötts och blandats, allt ifrån språk och traditioner till mat och musik. Det vi känner igen som det svenska kulturarvet har genom århundraden formats under påverkan av många andra kulturer. - Vi Socialdemokrater vill öka de kommunanställdas kunskaper om skilda kulturer genom informations- och utbildningsinsatser - Vi Socialdemokrater vill öka integrationen genom att erbjuda skolskjuts till andra skolor än i det bostadsområde en familj bor

6 En levande kommun Ett samhälle tillgängligt för alla Sedan flera år pågår ett arbete med att skapa en bättre tillgänglighet i kommunens lokaler och offentliga miljöer. Även de privata fastighetsägarna har sitt ansvar för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till Byggnadsnämnden har möjlighet att besluta om vite om åtgärder inte vidtas. Åren går snabbt och snart är vi framme vid Än så länge är åtgärderna otillräckliga och behöver snabbas upp, både när det kommunens egna lokaler och miljöer och när det gäller de privata. Tillgänglighet handlar inte bara om fysiska hinder, det handlar också om delaktighet och inflytande. "Kom så går vi" - projektet på Söder var ett bra exempel på hur förbättringar i miljön kan genomföras med de boendes medverkan. - Vi Socialdemokrater föreslår att en uppföljning görs under första halvåret 2009 följd av en plan med konkreta åtgärder för att nå målet om ett tillgängligt samhälle - Vi Socialdemokrater vill att kommuninvånarnas delaktighet och inflytande ska stärkas när förändringar i gatu- och andra offentliga miljöer genomförs Den tillgängliga staden Gågatorna har betytt mycket för stadens centrum. Staden är levande och tillgänglig. I samband med att Östra centrum nu byggs ut vill vi gå vidare med fler bilfria miljöer i centrum. - Vi Socialdemokrater vill utöka de bilfria zonerna och göra bland annat Stora torg bilfritt Kulturpolitiska programmet Kristianstad är en kommun som kan erbjuda ett rikt och nära kulturliv. Det finns ett brett utbud av kultur som ger kommuninvånarna goda möjligheter till upplevelser och möten. Kulturen är en viktig framgångsfaktor för ett samhälle. Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett kulturpolitiskt program, ett viktigt strategidokument för kulturlivet i Kristianstad. Beslut om ett program är en sak - Nu är det dags för genomförande! - Vi Socialdemokrater vill använda det kulturpolitiska programmet så att det främjar barns och ungdomars kreativitet och utveckling - Vi Socialdemokrater vill använda kulturen som ett sätt att öka omvärldens intresse för Kristianstad

7 Verktygslådan Målet är välfärden - Ett gott samhälle att leva i. Medlen finns i vår verktygslåda Den innehåller tre rejäla verktyg: Det gröna verktyget med det långsiktigt hållbara perspektivet, tillväxt för fler jobb och utveckling i Kristianstad samt välutbildade och engagerade anställda i kommunen. Långsiktigt hållbar tillväxt - Sveriges bästa miljökommun Kristianstads kommun har arbetat framgångsrikt med miljöfrågor i många år. Vi ser därför med oro på att den nya borgerliga majoriteten inte tydligt prioriterar kommunens ställning som miljökommun. Vi vill istället bygga vidare genom att bland annat öka biogasanvändningen, fördjupa biosfärtanken, skapa fler bilfria zoner i centrum, öka användningen av ekologisk odlade livsmedel och använda miljömässigt hållbara material när kommunen underhåller och bygger nytt. För oss socialdemokrater är det långsiktigt hållbara perspektivet grunden. Det är bara så vi kan skaffa oss en välfärd som inte bara är för oss som lever nu, utan också för våra barn och barnbarn. Tillväxt för arbete och utveckling Ekonomisk tillväxt behövs för att vi ska ha råd med den välfärd vi vill ha. Kristianstads kommun ska vara en bra kommun att driva företag i. I Kristianstad finns goda förutsättningar för kreativitet och nytänkande. Kommunen ska i sin roll stärka företagandet genom att tillhandhålla mark för etableringar, skapa en infrastruktur med goda kommunikationer både på väg och järnväg och stödja företagandet på ett enkelt och obyråkratiskt sätt. Bra bostäder ska byggas i form av egna hem, bostads- och hyresrätter. Allmännyttan, det vill säga ABK, ska också i fortsättningen vara den viktigaste aktören på hyresmarknaden. I Kristianstads kommun växer vi av egen kraft, men staten har ansvaret för en utbyggnad av E 22:an och för att det byggs dubbla spår på järnvägen till Hässleholm. Kristianstads kommun - den bästa arbetsgivaren Engagerade och målmedvetna medarbetare i kommunen förmedlar genom sitt arbete välfärdens tjänster. I skolan, på äldreboenden, i bibliotek, i parker och på många andra platser syns det konkreta resultatet av deras ansträngningar. Trygga anställningar med möjligheten att välja heltidsarbete lägger grunden för ett gott resultat av ens arbetsinsats. Utveckling i arbetet med möjligheter till fortbildning höjer kvaliteten ytterligare. Kristianstads kommun ska vara en mönsterarbetsgivare, där man som anställd har goda möjligheter till utveckling i arbetet.

8 Vill Du vara med och arbeta för de mål vi har, fyll i talongen och skicka in. Vill du diskutera vidare med oss så gör det gärna. Här finns vi: Socialdemokraterna Kristianstad Kanalgatan KRISTIANSTAD Tel Fax Epost: Hemsida: Klipp av och skicka, portot är betalt!! Jag vill bli medlem i Socialdemokratiska partiet! Jag vill veta mer om socialdemokratisk politik Frankeras ej S betalar portot Namn:... Adress:... Postadress:... Epost:... Svarspost Kundnummer Kristianstads Arbetarekommun Kanalgatan KRISTIANSTAD

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE

FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE Mer pengar till skolan Nollvision för ungdomsarbetslösheten med sommarjobb till alla unga Matlagning i hemmet för våra äldre Vi bygger klimatsmart för framtiden www.alesossarna.se

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer