Bokslut och Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO ) perioden of 17

2 Paf Consulting Abp INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Finansieringsanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter till resultaträkningen 11 Noter till balansräkningen 12 Underskrifter 16 Förteckning över bokföringsböcker 17 Revisionsberättelse 2 of 17

3 Paf Consulting Abp VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsöversikt Paf Consulting Abp, som är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf), bedriver fartygs- och landbaserad spelverksamhet på den internationella marknaden. Bolagets verksamhet styrs och administreras från huvudkontoret i Mariehamn medan den operativa driften sköts av lokala krafter. Under 2011 ombildades bolaget till ett publikt aktiebolag med målsättningen att erhålla en spansk spellicens under våren 2012 för att där bedriva internetspel i samarbete med mdoerbolaget Paf. I och med detta uppgörs även för 2011 ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. Ekonomisk översikt (siffror inom parentes avser föregående år) Paf Consulting Abp omsatte under året 11,3 (11,1) miljoner euro vilket utgör en ökning på 2 %. Rörelseresultatet försämrades dock med 3 % till 612 (628) tusen euro års vinst uppgick till 484 (674) tusen euro en sänkning med 28 %. Bolagets anställda består av både land- och sjöpersonal och det genomsnittliga antalet anställda under år 2011 var 39 personer. Väsentliga och nämnvärda händelser under 2011 Bankkortsanvändning vid spelbord startades i januari Nystart av internetverksamhet i Estland i februari Spelavtal med St Peter line skrevs i mars Ledarskapsprogram för koncernens chefer under året Spelavtal med Eckerökoncernen skrevs i augusi Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Förväntad spansk spellicens för internetspel Koncernöversikt Paf Consulting Abps aktiekapital utgörs av 4200 aktier, värderade till 706 tusen euro och bolaget är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). Bolaget utgör moderbolag i en koncern som förutom Paf Consulting Abp innefattar dotterbolagen Paf Consulting Sverige AB, Paf Nöjesspel AB, Pafer A/S, Paf Eesti A/S samt Paf UK Ltd. Från och med 2011 uppgörs, bortsett från moderbolaget Pafs koncernbokslut, även ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. 3 of 17

4 Paf Consulting Abp Paf Consulting Ab Paf Consulting Sverige AB (100 %) Pafer A/S (100%) Paf Eesti A/S (100 %) Paf Nöjesspel AB (100 %) Paf UK (100%) Lottericentralen AB (96 %) Paf Sverige Ab (67 %) Spordiennustus A/S (80 %) Paf Consulting Sverige AB bildar underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 96 % av Lottericentralen AB och 67 % av Paf Sverige AB. Bolaget hade ingen operativ verksamhet under året utan verksamheten bedrivs i dotterbolaget Lottericentralen. Paf Sverige AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Lottericentralen AB har som mål att gemensamt med och för ideella organisationers räkning driva och administrera deras lotteriverksamhet. Ägarna i Lottericentralen är förutom Paf Consulting Sverige AB: Stockholms Stadsmission 1 % Rikshemvärnsrådet 1 % Riksförbundet Sveriges Lottakår 1 % Svenska Röda Korset 1 % Pafer A/S utgör underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 80 % av Spordiennustus A/S. Pafer bedrev under 2011 spel med penningautomater och casinobord ombord på Tallinks och Linda Lines estniskt flaggade fartyg samt på St. Peter Lines fartyg under maltesisk flagg. Under året startade bolaget även en fusion med Paf Eesti A/S, och har under 2011 bedrivit även bingospel ombord på ovan nämnda fartyg. Från och med 2011 rapporterar de estniska bolagen i valutan EUR. Spordiennustus A/S bedriver sedan 2010 vadhållning och lotteriverksamhet på internet i Estland. Under 2011 har bolaget i samarbete med Ålands Penningautomatförening aktivt öka sin aktivitet på den estniska marknaden. Paf Eesti A/S har under 2011 startat en fusion med Pafer A/S och verksamheten av bingospel övertogs av Pafer A/S. Bolaget har därmed inte haft någon verksamhet under Paf Nöjesspel AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Paf UK Ltd är sedan starten 2006 ett vilande bolag som inte bedriver någon verksamhet. 4 of 17

5 Paf Consulting Abp Organisation och ledning Styrelsen för 2011 bestod av ordförande Anders Ingves som också utgör bolagets VD, samt styrelsemedlem Johan Rothberg. Revisorer är Bengt Nyholm (CGR) och Erika Sjölund (GRM). Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att årets resultat om ,20 euro balanseras mot eget kapital och ingen utdelning sker. 5 of 17

6 R E LA T I O N S T A L Moderbolaget Paf Consulting Abp Omsättning Rörelseresultat Resultat före extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,1 % 7,6 % 8,5 % 5,7 % 5,4 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) 18,4 % 19,8 % 40,9 % 47,6 % 37,2 % Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 17,8 % 23,7 % 25,8 % 23,4 % 12,7 % Soliditet 40,7 % 36,5 % 28,9 % 21,1 % 12,3 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,3 % 0,0 % 0,2 % Medelantalet anställda Koncernen 2011 Omsättning Rörelseresultat 864 Resultat före extraordinära poster 990 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 987 Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,2 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) - Avkastning på investerat kapital i % (ROI) - Soliditet 35,8 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar 196 Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,9 % Medelantalet anställda 78 Definitioner av relationstal Omsättning Försäljningsintäkter - vinstutbetalningar - lotteriskatter och liknande skatter Avkastning på eget kapital i % ROE Avkastning på investerat kapital i % ROI Soliditet Medelantalet anställda vinst eller förlust före extraordinära poster skatter eget kapital + minoritetsandel resultat före extr.ord poster + räntekostnader + övr.finansiella kostn. balansomslutning - räntefria skulder eget kapital + minoritetsandel + frivilliga reserveringar balansomslutning - erhållna förskott Relationstalet räknas som ett medeltal antalet anställda vid kalendermånadernas slut med beaktande av deltidsanställningar x 100 x 100 För ROE och ROI räknas relationstalets divisor som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens- och föregående räkenskapsperiods balansräkning 6 of 17

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not OMSÄTTNING R , , Övriga rörelseintäkter R , , Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , , Förändring av lager 0,00 0, Köpta tjänster totalt , , , , Personalkostnader Löner och arvoden R , , Pensionskostnader , , Övriga lönebikostnader , , , , Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , Avskrivning på goodwill 0,00 0, , , Övriga rörelsekostnader , , RÖRELSERESULTAT , , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkt från koncernbolag R , ,37 0 Övriga ränte- och finansiella intäkter , , Räntekostnader till övriga R5 0,00 0, Räntekostnad till koncernbolag R , ,58 0 Övriga ränte- och finansiella kostnader , , , , RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , , Extraordinära poster Extraordinära kostnader 0,00 0, ,00 0, RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT , , Årets och tidigare års skatt , , Latenta skatter 0,00 0, Minoritetsandel RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , of 17

8 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA Moderbolaget Koncernen Not BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar B1 Utvecklingsutgifter 0,00 0, Immateriella rättigheter 0,00 0, Goodwill 0,00 0, ,00 0, Materiella tillgångar B2 Maskiner och inventarier , , Övriga materiella tillgångar 0,00 0, , , Placeringar Andelar i företag inom samma koncern B , ,94 0 Fordringar hos företag i samma koncern B , ,99 0 Övriga fordringar 0,00 0, , , BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , , RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter, varor 1 788,00 0, ,00 0, Kortfristiga fordringar Kundfordringar B7 0,00 0, Fordringar på företag i samma koncern B , ,37 0 Övriga fordringar B , , Resultatregleringar , , , , Finansiella värdepapper Övriga värdepapper ,00 0, ,00 0, Kassa och bank , , RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , SUMMA AKTIVA , , PASSIVA EGET KAPITAL B9 Aktiekapital , , Reservfond 0,00 0, Balanserat resultat , , Årets resultat , , , , Minoritetsintresse 0,00 0, AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar 2 917, , , , Långfristigt främmande kapital Övriga långfristiga skulder B8 0,00 0, Latenta skatteskulder 0,00 0, ,00 0, Kortfristigt främmande kapital Skulder till leverantörer B , , Kortfristiga skulder till koncernbolag B , ,41 0 Övriga kortfristiga skulder B , , Resultatregleringar , , , , PASSIVA TOTALT , , of 17

9 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Moderbolaget Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,32 Korrigering till rörelsevinsten 2 383, ,40 Förändring av rörelsekapital , ,62 Finansiella intäkter och kostnader , ,97 Skatter , ,25 Nettokassaflöde av affärsverksamheten , ,06 Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar ,04-980,00 Förvärv av dotterbolag 0,00 0,00 Minskning av övriga långfristiga placeringar , ,48 Investeringskassaflöde totalt , ,48 Kassaflöde före finansiering , ,58 Finansiering Förändring långsiktig finansiell placering ,00 Utbetalda dividender , ,00 Finansieringens kassaflöde totalt , ,00 Förändring av likvida medel , ,58 Likvida medel , ,63 Likvida medel , ,21 9 of 17

10 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R Konsolideringsprinciper Paf Consulting Abp är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). För Paf uppgörs ett separat koncernbokslut där Paf Consulting Abp ingår. För underkoncernen Paf Consulting Abp görs koncernkonsolidering från och med 2011 års bokslut. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Differensen mellan anskaffningsutgiften för dotterbolagen och motsvarande egna kapital har redovisats som koncerngoodwill/koncernpassiva. Koncerngoodwill har avskrivits under 5 år. Koncernens interna transaktioner, interna vinster, intern vinstutdelning samt interna fordringar och skulder har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens egna kapital och resultatet samt upptagits som en separat post. Eventuell vinst eller förlust i ett förvärvat bolag fram till dagen för ett förvärv har beaktats i minoritetens andel av resultatet baserat på minoritetens ägarandel under den aktuella perioden. Omräkningsdifferenser De omräkningsdifferenser som föranletts av det fria egna kapitalet har upptagits i koncernens fria egna kapital och de omräkningsdifferenser som föranletts av det bundna egna kapitalet har upptagits i posten övrigt bundet eget kapital. Poster i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Utländska dotterföretags resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs medan balansräkningen har omräknats enligt kursen för bokslutsdagen. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag av Planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid. Utgifter som under tre eller flera år medför intäkter har aktiverats och avskrivs under brukstiden. Anskaffningar som understigit 840 har kostnadsförts direkt vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningstiderna som tillämpas är: Immateriella tillgångar Spelplattformar samt grundinvesteringar i större datasystem och licenser Spelprodukter samt mindre datasystem och licenser Programlicenser Investering i hyrda lokaler Goodwill 5 år 3 år 3-6 år 5 år 5 år Materiella tillgångar Fastigheter Lätta konstruktioner Spelutrustning Persondatorer och tillbehör Bilar Inventarier Övriga materiella tillgångar 40 år 5-10 år 3-6 år 3-5 år 5-7 år 5 år 5 år 10 of 17

11 Paf Consulting Ab Bokslut för perioden N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not Omsättning enligt marknadsområde R1 Fartyg på Östersjön , , Sverige 0,00 0, Internet 0,00 0, Övrigt , ,00 0 Totalt , , Omsättning enligt verksamhetsområde Casinospel och lotterier på land och fartyg , , Spel på internet 0,00 0, Övrig omsättning , , Totalt , , Övriga rörelseintäkter R2 Kursdifferens på intäkter 2 710, , Övriga intäkter , , Totalt , , Ledningens löner och arvoden R3 Lön till moderbolags VD och ställföreträdare 0,00 0,00 0 Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0,00 0, Styrelsearvoden 0,00 0,00 0 Totalt 0,00 0, Finansiella intäkter och kostnader till företag inom Paf Consulting koncernen R4 Ränteintäkter inom Paf Consulting koncernen 1 116, ,37 0 Räntekostnader inom Paf Consulting koncernen , , , ,21 0 Finansiella intäkter och kostnader till koncernens moderbolag Paf R5 Räntekostnader till moderbolaget Paf of 17

12 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Not B1 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Balanserade utvecklingskostnader totalt 0,00 0, Patent, licenser och liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0, Goodwill Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Goodwill totalt 0,00 0, IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 0,00 0, JR 12 of 17

13 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G MATERIELLA TILLGÅNGAR Moderbolaget Koncernen Not B2 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden , , Periodens investeringar ,04 980, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , , Ingående avskrivningar enligt plan , , Periodens avskrivningar , , Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar , , Ingående nedskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,00 0, Maskiner och inventarier totalt , , Övriga utgifter med lång verkningstid Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Sålda/utrangerade 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 0,00 0, MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT , , of 17

14 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Not MODERBOLAGETS PLACERINGAR B3 PAF Consulting Sverige AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 100 SEK 100 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Nöjesspel AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 SEK 1000 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAFER As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Eesti As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat Långfristiga fordringar på företag inom Paf Consulting koncernen B4 Lånefordringar , , , ,99 14 of 17

15 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N Koncernen Not FORDRINGAR OCH SKULDER INOM PAF CONSULTING KONCERNEN Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern B5 Kundfordringar 1 116, , , ,37 Skulder till företag i samma koncern B6 Leverantörsskulder , ,40 Övriga skulder , , , ,41 FORDRINGAR OCH SKULDER TILL KONCERNENS MODERBOLAG PAF Kortfristiga fordringar till koncernens moderbolag Paf B7 Kundfordringar Övriga fordringar ,00 Skulder till koncernens moderbolag Paf B8 Låneskulder Skulder till leverantörer Övriga skulder ,00 EGET KAPITAL B9 Bundet eget kapital Aktiekapital vid årets början , , Aktiekapital vid årets slut , , Reservfond vid årets början 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Reservfond vid årets slut 0,00 0, Bundet eget kapital totalt , , Fritt eget kapital Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Dividendutbetalning till koncernens moderbolag Paf , , Förändring kapitalandel obeskattade reserver 0,00 0,00 67 Annan förändring 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Årets resultat , , Fritt eget kapital totalt , , EGET KAPITAL , , SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Banksäkerhet ,00 15 of 17

16

17 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikatslagen samt förvaringssätt Bokföringsböcker Balansbok Dagbok Huvudbok Leverantörsreskontrajournal Kundreskontrajournal Anläggningsregister Pappersformat inbunden Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem BokfL 2:10 uppfylls genom att avslutat bokföringsår låses för redigering samt att databasen säkerhetskopieras till separat datamedium. Verifikationsserier AN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AR Motbokning av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AV Periodisk avskrivning av anläggningstillgångar Elektronisk verifikation BOX Elektronisk överföring från försystem Pappers verifikationer KB Inbetalningar på kundfakturor Pappers verifikationer KR Kundfakturering Pappers verifikationer LB Utbetalningar av leverantörsfakturor Elektronisk verifikation LF Slutbokföring av leverantörsfakturor Pappers verifikationer PE Periodisering av bokföringshändelser Elektronisk verifikation RE Huvudbokföring Pappers verifikationer IMAN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMAR Motbokning av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMLF Slutbokföring av leverantörsfakturor i Invoice Manager Elektronisk verifikation 17 of 17

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814

Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814 Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814 Årsredovisning för räkenskapsåret 1999-01-01-1999-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Biosensor Applications Sweden Aktiebolag avger härmed

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer