Bokslut och Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO ) perioden of 17

2 Paf Consulting Abp INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Finansieringsanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter till resultaträkningen 11 Noter till balansräkningen 12 Underskrifter 16 Förteckning över bokföringsböcker 17 Revisionsberättelse 2 of 17

3 Paf Consulting Abp VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsöversikt Paf Consulting Abp, som är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf), bedriver fartygs- och landbaserad spelverksamhet på den internationella marknaden. Bolagets verksamhet styrs och administreras från huvudkontoret i Mariehamn medan den operativa driften sköts av lokala krafter. Under 2011 ombildades bolaget till ett publikt aktiebolag med målsättningen att erhålla en spansk spellicens under våren 2012 för att där bedriva internetspel i samarbete med mdoerbolaget Paf. I och med detta uppgörs även för 2011 ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. Ekonomisk översikt (siffror inom parentes avser föregående år) Paf Consulting Abp omsatte under året 11,3 (11,1) miljoner euro vilket utgör en ökning på 2 %. Rörelseresultatet försämrades dock med 3 % till 612 (628) tusen euro års vinst uppgick till 484 (674) tusen euro en sänkning med 28 %. Bolagets anställda består av både land- och sjöpersonal och det genomsnittliga antalet anställda under år 2011 var 39 personer. Väsentliga och nämnvärda händelser under 2011 Bankkortsanvändning vid spelbord startades i januari Nystart av internetverksamhet i Estland i februari Spelavtal med St Peter line skrevs i mars Ledarskapsprogram för koncernens chefer under året Spelavtal med Eckerökoncernen skrevs i augusi Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Förväntad spansk spellicens för internetspel Koncernöversikt Paf Consulting Abps aktiekapital utgörs av 4200 aktier, värderade till 706 tusen euro och bolaget är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). Bolaget utgör moderbolag i en koncern som förutom Paf Consulting Abp innefattar dotterbolagen Paf Consulting Sverige AB, Paf Nöjesspel AB, Pafer A/S, Paf Eesti A/S samt Paf UK Ltd. Från och med 2011 uppgörs, bortsett från moderbolaget Pafs koncernbokslut, även ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. 3 of 17

4 Paf Consulting Abp Paf Consulting Ab Paf Consulting Sverige AB (100 %) Pafer A/S (100%) Paf Eesti A/S (100 %) Paf Nöjesspel AB (100 %) Paf UK (100%) Lottericentralen AB (96 %) Paf Sverige Ab (67 %) Spordiennustus A/S (80 %) Paf Consulting Sverige AB bildar underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 96 % av Lottericentralen AB och 67 % av Paf Sverige AB. Bolaget hade ingen operativ verksamhet under året utan verksamheten bedrivs i dotterbolaget Lottericentralen. Paf Sverige AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Lottericentralen AB har som mål att gemensamt med och för ideella organisationers räkning driva och administrera deras lotteriverksamhet. Ägarna i Lottericentralen är förutom Paf Consulting Sverige AB: Stockholms Stadsmission 1 % Rikshemvärnsrådet 1 % Riksförbundet Sveriges Lottakår 1 % Svenska Röda Korset 1 % Pafer A/S utgör underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 80 % av Spordiennustus A/S. Pafer bedrev under 2011 spel med penningautomater och casinobord ombord på Tallinks och Linda Lines estniskt flaggade fartyg samt på St. Peter Lines fartyg under maltesisk flagg. Under året startade bolaget även en fusion med Paf Eesti A/S, och har under 2011 bedrivit även bingospel ombord på ovan nämnda fartyg. Från och med 2011 rapporterar de estniska bolagen i valutan EUR. Spordiennustus A/S bedriver sedan 2010 vadhållning och lotteriverksamhet på internet i Estland. Under 2011 har bolaget i samarbete med Ålands Penningautomatförening aktivt öka sin aktivitet på den estniska marknaden. Paf Eesti A/S har under 2011 startat en fusion med Pafer A/S och verksamheten av bingospel övertogs av Pafer A/S. Bolaget har därmed inte haft någon verksamhet under Paf Nöjesspel AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Paf UK Ltd är sedan starten 2006 ett vilande bolag som inte bedriver någon verksamhet. 4 of 17

5 Paf Consulting Abp Organisation och ledning Styrelsen för 2011 bestod av ordförande Anders Ingves som också utgör bolagets VD, samt styrelsemedlem Johan Rothberg. Revisorer är Bengt Nyholm (CGR) och Erika Sjölund (GRM). Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att årets resultat om ,20 euro balanseras mot eget kapital och ingen utdelning sker. 5 of 17

6 R E LA T I O N S T A L Moderbolaget Paf Consulting Abp Omsättning Rörelseresultat Resultat före extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,1 % 7,6 % 8,5 % 5,7 % 5,4 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) 18,4 % 19,8 % 40,9 % 47,6 % 37,2 % Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 17,8 % 23,7 % 25,8 % 23,4 % 12,7 % Soliditet 40,7 % 36,5 % 28,9 % 21,1 % 12,3 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,3 % 0,0 % 0,2 % Medelantalet anställda Koncernen 2011 Omsättning Rörelseresultat 864 Resultat före extraordinära poster 990 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 987 Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,2 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) - Avkastning på investerat kapital i % (ROI) - Soliditet 35,8 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar 196 Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,9 % Medelantalet anställda 78 Definitioner av relationstal Omsättning Försäljningsintäkter - vinstutbetalningar - lotteriskatter och liknande skatter Avkastning på eget kapital i % ROE Avkastning på investerat kapital i % ROI Soliditet Medelantalet anställda vinst eller förlust före extraordinära poster skatter eget kapital + minoritetsandel resultat före extr.ord poster + räntekostnader + övr.finansiella kostn. balansomslutning - räntefria skulder eget kapital + minoritetsandel + frivilliga reserveringar balansomslutning - erhållna förskott Relationstalet räknas som ett medeltal antalet anställda vid kalendermånadernas slut med beaktande av deltidsanställningar x 100 x 100 För ROE och ROI räknas relationstalets divisor som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens- och föregående räkenskapsperiods balansräkning 6 of 17

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not OMSÄTTNING R , , Övriga rörelseintäkter R , , Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , , Förändring av lager 0,00 0, Köpta tjänster totalt , , , , Personalkostnader Löner och arvoden R , , Pensionskostnader , , Övriga lönebikostnader , , , , Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , Avskrivning på goodwill 0,00 0, , , Övriga rörelsekostnader , , RÖRELSERESULTAT , , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkt från koncernbolag R , ,37 0 Övriga ränte- och finansiella intäkter , , Räntekostnader till övriga R5 0,00 0, Räntekostnad till koncernbolag R , ,58 0 Övriga ränte- och finansiella kostnader , , , , RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , , Extraordinära poster Extraordinära kostnader 0,00 0, ,00 0, RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT , , Årets och tidigare års skatt , , Latenta skatter 0,00 0, Minoritetsandel RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , of 17

8 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA Moderbolaget Koncernen Not BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar B1 Utvecklingsutgifter 0,00 0, Immateriella rättigheter 0,00 0, Goodwill 0,00 0, ,00 0, Materiella tillgångar B2 Maskiner och inventarier , , Övriga materiella tillgångar 0,00 0, , , Placeringar Andelar i företag inom samma koncern B , ,94 0 Fordringar hos företag i samma koncern B , ,99 0 Övriga fordringar 0,00 0, , , BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , , RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter, varor 1 788,00 0, ,00 0, Kortfristiga fordringar Kundfordringar B7 0,00 0, Fordringar på företag i samma koncern B , ,37 0 Övriga fordringar B , , Resultatregleringar , , , , Finansiella värdepapper Övriga värdepapper ,00 0, ,00 0, Kassa och bank , , RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , SUMMA AKTIVA , , PASSIVA EGET KAPITAL B9 Aktiekapital , , Reservfond 0,00 0, Balanserat resultat , , Årets resultat , , , , Minoritetsintresse 0,00 0, AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar 2 917, , , , Långfristigt främmande kapital Övriga långfristiga skulder B8 0,00 0, Latenta skatteskulder 0,00 0, ,00 0, Kortfristigt främmande kapital Skulder till leverantörer B , , Kortfristiga skulder till koncernbolag B , ,41 0 Övriga kortfristiga skulder B , , Resultatregleringar , , , , PASSIVA TOTALT , , of 17

9 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Moderbolaget Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,32 Korrigering till rörelsevinsten 2 383, ,40 Förändring av rörelsekapital , ,62 Finansiella intäkter och kostnader , ,97 Skatter , ,25 Nettokassaflöde av affärsverksamheten , ,06 Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar ,04-980,00 Förvärv av dotterbolag 0,00 0,00 Minskning av övriga långfristiga placeringar , ,48 Investeringskassaflöde totalt , ,48 Kassaflöde före finansiering , ,58 Finansiering Förändring långsiktig finansiell placering ,00 Utbetalda dividender , ,00 Finansieringens kassaflöde totalt , ,00 Förändring av likvida medel , ,58 Likvida medel , ,63 Likvida medel , ,21 9 of 17

10 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R Konsolideringsprinciper Paf Consulting Abp är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). För Paf uppgörs ett separat koncernbokslut där Paf Consulting Abp ingår. För underkoncernen Paf Consulting Abp görs koncernkonsolidering från och med 2011 års bokslut. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Differensen mellan anskaffningsutgiften för dotterbolagen och motsvarande egna kapital har redovisats som koncerngoodwill/koncernpassiva. Koncerngoodwill har avskrivits under 5 år. Koncernens interna transaktioner, interna vinster, intern vinstutdelning samt interna fordringar och skulder har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens egna kapital och resultatet samt upptagits som en separat post. Eventuell vinst eller förlust i ett förvärvat bolag fram till dagen för ett förvärv har beaktats i minoritetens andel av resultatet baserat på minoritetens ägarandel under den aktuella perioden. Omräkningsdifferenser De omräkningsdifferenser som föranletts av det fria egna kapitalet har upptagits i koncernens fria egna kapital och de omräkningsdifferenser som föranletts av det bundna egna kapitalet har upptagits i posten övrigt bundet eget kapital. Poster i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Utländska dotterföretags resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs medan balansräkningen har omräknats enligt kursen för bokslutsdagen. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag av Planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid. Utgifter som under tre eller flera år medför intäkter har aktiverats och avskrivs under brukstiden. Anskaffningar som understigit 840 har kostnadsförts direkt vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningstiderna som tillämpas är: Immateriella tillgångar Spelplattformar samt grundinvesteringar i större datasystem och licenser Spelprodukter samt mindre datasystem och licenser Programlicenser Investering i hyrda lokaler Goodwill 5 år 3 år 3-6 år 5 år 5 år Materiella tillgångar Fastigheter Lätta konstruktioner Spelutrustning Persondatorer och tillbehör Bilar Inventarier Övriga materiella tillgångar 40 år 5-10 år 3-6 år 3-5 år 5-7 år 5 år 5 år 10 of 17

11 Paf Consulting Ab Bokslut för perioden N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not Omsättning enligt marknadsområde R1 Fartyg på Östersjön , , Sverige 0,00 0, Internet 0,00 0, Övrigt , ,00 0 Totalt , , Omsättning enligt verksamhetsområde Casinospel och lotterier på land och fartyg , , Spel på internet 0,00 0, Övrig omsättning , , Totalt , , Övriga rörelseintäkter R2 Kursdifferens på intäkter 2 710, , Övriga intäkter , , Totalt , , Ledningens löner och arvoden R3 Lön till moderbolags VD och ställföreträdare 0,00 0,00 0 Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0,00 0, Styrelsearvoden 0,00 0,00 0 Totalt 0,00 0, Finansiella intäkter och kostnader till företag inom Paf Consulting koncernen R4 Ränteintäkter inom Paf Consulting koncernen 1 116, ,37 0 Räntekostnader inom Paf Consulting koncernen , , , ,21 0 Finansiella intäkter och kostnader till koncernens moderbolag Paf R5 Räntekostnader till moderbolaget Paf of 17

12 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Not B1 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Balanserade utvecklingskostnader totalt 0,00 0, Patent, licenser och liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0, Goodwill Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Goodwill totalt 0,00 0, IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 0,00 0, JR 12 of 17

13 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G MATERIELLA TILLGÅNGAR Moderbolaget Koncernen Not B2 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden , , Periodens investeringar ,04 980, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , , Ingående avskrivningar enligt plan , , Periodens avskrivningar , , Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar , , Ingående nedskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,00 0, Maskiner och inventarier totalt , , Övriga utgifter med lång verkningstid Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Sålda/utrangerade 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 0,00 0, MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT , , of 17

14 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Not MODERBOLAGETS PLACERINGAR B3 PAF Consulting Sverige AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 100 SEK 100 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Nöjesspel AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 SEK 1000 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAFER As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Eesti As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat Långfristiga fordringar på företag inom Paf Consulting koncernen B4 Lånefordringar , , , ,99 14 of 17

15 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N Koncernen Not FORDRINGAR OCH SKULDER INOM PAF CONSULTING KONCERNEN Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern B5 Kundfordringar 1 116, , , ,37 Skulder till företag i samma koncern B6 Leverantörsskulder , ,40 Övriga skulder , , , ,41 FORDRINGAR OCH SKULDER TILL KONCERNENS MODERBOLAG PAF Kortfristiga fordringar till koncernens moderbolag Paf B7 Kundfordringar Övriga fordringar ,00 Skulder till koncernens moderbolag Paf B8 Låneskulder Skulder till leverantörer Övriga skulder ,00 EGET KAPITAL B9 Bundet eget kapital Aktiekapital vid årets början , , Aktiekapital vid årets slut , , Reservfond vid årets början 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Reservfond vid årets slut 0,00 0, Bundet eget kapital totalt , , Fritt eget kapital Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Dividendutbetalning till koncernens moderbolag Paf , , Förändring kapitalandel obeskattade reserver 0,00 0,00 67 Annan förändring 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Årets resultat , , Fritt eget kapital totalt , , EGET KAPITAL , , SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Banksäkerhet ,00 15 of 17

16

17 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikatslagen samt förvaringssätt Bokföringsböcker Balansbok Dagbok Huvudbok Leverantörsreskontrajournal Kundreskontrajournal Anläggningsregister Pappersformat inbunden Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem BokfL 2:10 uppfylls genom att avslutat bokföringsår låses för redigering samt att databasen säkerhetskopieras till separat datamedium. Verifikationsserier AN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AR Motbokning av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AV Periodisk avskrivning av anläggningstillgångar Elektronisk verifikation BOX Elektronisk överföring från försystem Pappers verifikationer KB Inbetalningar på kundfakturor Pappers verifikationer KR Kundfakturering Pappers verifikationer LB Utbetalningar av leverantörsfakturor Elektronisk verifikation LF Slutbokföring av leverantörsfakturor Pappers verifikationer PE Periodisering av bokföringshändelser Elektronisk verifikation RE Huvudbokföring Pappers verifikationer IMAN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMAR Motbokning av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMLF Slutbokföring av leverantörsfakturor i Invoice Manager Elektronisk verifikation 17 of 17

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB (Publ.) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005-07-01-2006-06-30 Innehållsförteckning:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Omslagsfoto: Robert Jansson

Omslagsfoto: Robert Jansson Omslagsfoto: Robert Jansson Innehåll Innehåll, Kallelse till bolagsstämma... 1 Vd:s översikt... 2-3 1949-2014 65:e verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse... 4-6 Nyckeltal och aktiedata... 7 Resultaträkning...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 REDBET HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle Årsredovisning 2013 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer