Bokslut och Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO ) perioden of 17

2 Paf Consulting Abp INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Finansieringsanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter till resultaträkningen 11 Noter till balansräkningen 12 Underskrifter 16 Förteckning över bokföringsböcker 17 Revisionsberättelse 2 of 17

3 Paf Consulting Abp VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsöversikt Paf Consulting Abp, som är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf), bedriver fartygs- och landbaserad spelverksamhet på den internationella marknaden. Bolagets verksamhet styrs och administreras från huvudkontoret i Mariehamn medan den operativa driften sköts av lokala krafter. Under 2011 ombildades bolaget till ett publikt aktiebolag med målsättningen att erhålla en spansk spellicens under våren 2012 för att där bedriva internetspel i samarbete med mdoerbolaget Paf. I och med detta uppgörs även för 2011 ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. Ekonomisk översikt (siffror inom parentes avser föregående år) Paf Consulting Abp omsatte under året 11,3 (11,1) miljoner euro vilket utgör en ökning på 2 %. Rörelseresultatet försämrades dock med 3 % till 612 (628) tusen euro års vinst uppgick till 484 (674) tusen euro en sänkning med 28 %. Bolagets anställda består av både land- och sjöpersonal och det genomsnittliga antalet anställda under år 2011 var 39 personer. Väsentliga och nämnvärda händelser under 2011 Bankkortsanvändning vid spelbord startades i januari Nystart av internetverksamhet i Estland i februari Spelavtal med St Peter line skrevs i mars Ledarskapsprogram för koncernens chefer under året Spelavtal med Eckerökoncernen skrevs i augusi Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Förväntad spansk spellicens för internetspel Koncernöversikt Paf Consulting Abps aktiekapital utgörs av 4200 aktier, värderade till 706 tusen euro och bolaget är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). Bolaget utgör moderbolag i en koncern som förutom Paf Consulting Abp innefattar dotterbolagen Paf Consulting Sverige AB, Paf Nöjesspel AB, Pafer A/S, Paf Eesti A/S samt Paf UK Ltd. Från och med 2011 uppgörs, bortsett från moderbolaget Pafs koncernbokslut, även ett separat underkoncernbokslut för Paf Consulting Abp koncernen. 3 of 17

4 Paf Consulting Abp Paf Consulting Ab Paf Consulting Sverige AB (100 %) Pafer A/S (100%) Paf Eesti A/S (100 %) Paf Nöjesspel AB (100 %) Paf UK (100%) Lottericentralen AB (96 %) Paf Sverige Ab (67 %) Spordiennustus A/S (80 %) Paf Consulting Sverige AB bildar underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 96 % av Lottericentralen AB och 67 % av Paf Sverige AB. Bolaget hade ingen operativ verksamhet under året utan verksamheten bedrivs i dotterbolaget Lottericentralen. Paf Sverige AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Lottericentralen AB har som mål att gemensamt med och för ideella organisationers räkning driva och administrera deras lotteriverksamhet. Ägarna i Lottericentralen är förutom Paf Consulting Sverige AB: Stockholms Stadsmission 1 % Rikshemvärnsrådet 1 % Riksförbundet Sveriges Lottakår 1 % Svenska Röda Korset 1 % Pafer A/S utgör underkoncern till Paf Consulting Abp och äger i sin tur 80 % av Spordiennustus A/S. Pafer bedrev under 2011 spel med penningautomater och casinobord ombord på Tallinks och Linda Lines estniskt flaggade fartyg samt på St. Peter Lines fartyg under maltesisk flagg. Under året startade bolaget även en fusion med Paf Eesti A/S, och har under 2011 bedrivit även bingospel ombord på ovan nämnda fartyg. Från och med 2011 rapporterar de estniska bolagen i valutan EUR. Spordiennustus A/S bedriver sedan 2010 vadhållning och lotteriverksamhet på internet i Estland. Under 2011 har bolaget i samarbete med Ålands Penningautomatförening aktivt öka sin aktivitet på den estniska marknaden. Paf Eesti A/S har under 2011 startat en fusion med Pafer A/S och verksamheten av bingospel övertogs av Pafer A/S. Bolaget har därmed inte haft någon verksamhet under Paf Nöjesspel AB är ett vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet under Paf UK Ltd är sedan starten 2006 ett vilande bolag som inte bedriver någon verksamhet. 4 of 17

5 Paf Consulting Abp Organisation och ledning Styrelsen för 2011 bestod av ordförande Anders Ingves som också utgör bolagets VD, samt styrelsemedlem Johan Rothberg. Revisorer är Bengt Nyholm (CGR) och Erika Sjölund (GRM). Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att årets resultat om ,20 euro balanseras mot eget kapital och ingen utdelning sker. 5 of 17

6 R E LA T I O N S T A L Moderbolaget Paf Consulting Abp Omsättning Rörelseresultat Resultat före extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,1 % 7,6 % 8,5 % 5,7 % 5,4 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,2 % 5,1 % 8,9 % 8,2 % 5,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) 18,4 % 19,8 % 40,9 % 47,6 % 37,2 % Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 17,8 % 23,7 % 25,8 % 23,4 % 12,7 % Soliditet 40,7 % 36,5 % 28,9 % 21,1 % 12,3 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,3 % 0,0 % 0,2 % Medelantalet anställda Koncernen 2011 Omsättning Rörelseresultat 864 Resultat före extraordinära poster 990 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 987 Rörelseresultat i % av omsättningen (Rörelsemarginal) 4,2 % Resultat före extraordinära poster i % av omsättningen 4,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i % av omsättningen 4,8 % Avkastning på eget kapital i % (ROE) - Avkastning på investerat kapital i % (ROI) - Soliditet 35,8 % Investeringar materiella och immateriella tillgångar 196 Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 0,9 % Medelantalet anställda 78 Definitioner av relationstal Omsättning Försäljningsintäkter - vinstutbetalningar - lotteriskatter och liknande skatter Avkastning på eget kapital i % ROE Avkastning på investerat kapital i % ROI Soliditet Medelantalet anställda vinst eller förlust före extraordinära poster skatter eget kapital + minoritetsandel resultat före extr.ord poster + räntekostnader + övr.finansiella kostn. balansomslutning - räntefria skulder eget kapital + minoritetsandel + frivilliga reserveringar balansomslutning - erhållna förskott Relationstalet räknas som ett medeltal antalet anställda vid kalendermånadernas slut med beaktande av deltidsanställningar x 100 x 100 För ROE och ROI räknas relationstalets divisor som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens- och föregående räkenskapsperiods balansräkning 6 of 17

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not OMSÄTTNING R , , Övriga rörelseintäkter R , , Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , , Förändring av lager 0,00 0, Köpta tjänster totalt , , , , Personalkostnader Löner och arvoden R , , Pensionskostnader , , Övriga lönebikostnader , , , , Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , Avskrivning på goodwill 0,00 0, , , Övriga rörelsekostnader , , RÖRELSERESULTAT , , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkt från koncernbolag R , ,37 0 Övriga ränte- och finansiella intäkter , , Räntekostnader till övriga R5 0,00 0, Räntekostnad till koncernbolag R , ,58 0 Övriga ränte- och finansiella kostnader , , , , RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , , Extraordinära poster Extraordinära kostnader 0,00 0, ,00 0, RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT , , Årets och tidigare års skatt , , Latenta skatter 0,00 0, Minoritetsandel RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , of 17

8 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA Moderbolaget Koncernen Not BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar B1 Utvecklingsutgifter 0,00 0, Immateriella rättigheter 0,00 0, Goodwill 0,00 0, ,00 0, Materiella tillgångar B2 Maskiner och inventarier , , Övriga materiella tillgångar 0,00 0, , , Placeringar Andelar i företag inom samma koncern B , ,94 0 Fordringar hos företag i samma koncern B , ,99 0 Övriga fordringar 0,00 0, , , BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , , RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter, varor 1 788,00 0, ,00 0, Kortfristiga fordringar Kundfordringar B7 0,00 0, Fordringar på företag i samma koncern B , ,37 0 Övriga fordringar B , , Resultatregleringar , , , , Finansiella värdepapper Övriga värdepapper ,00 0, ,00 0, Kassa och bank , , RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , SUMMA AKTIVA , , PASSIVA EGET KAPITAL B9 Aktiekapital , , Reservfond 0,00 0, Balanserat resultat , , Årets resultat , , , , Minoritetsintresse 0,00 0, AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar 2 917, , , , Långfristigt främmande kapital Övriga långfristiga skulder B8 0,00 0, Latenta skatteskulder 0,00 0, ,00 0, Kortfristigt främmande kapital Skulder till leverantörer B , , Kortfristiga skulder till koncernbolag B , ,41 0 Övriga kortfristiga skulder B , , Resultatregleringar , , , , PASSIVA TOTALT , , of 17

9 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Moderbolaget Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,32 Korrigering till rörelsevinsten 2 383, ,40 Förändring av rörelsekapital , ,62 Finansiella intäkter och kostnader , ,97 Skatter , ,25 Nettokassaflöde av affärsverksamheten , ,06 Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar ,04-980,00 Förvärv av dotterbolag 0,00 0,00 Minskning av övriga långfristiga placeringar , ,48 Investeringskassaflöde totalt , ,48 Kassaflöde före finansiering , ,58 Finansiering Förändring långsiktig finansiell placering ,00 Utbetalda dividender , ,00 Finansieringens kassaflöde totalt , ,00 Förändring av likvida medel , ,58 Likvida medel , ,63 Likvida medel , ,21 9 of 17

10 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R Konsolideringsprinciper Paf Consulting Abp är ett helägt dotterbolag till Ålands Penningautomatförening (Paf). För Paf uppgörs ett separat koncernbokslut där Paf Consulting Abp ingår. För underkoncernen Paf Consulting Abp görs koncernkonsolidering från och med 2011 års bokslut. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Differensen mellan anskaffningsutgiften för dotterbolagen och motsvarande egna kapital har redovisats som koncerngoodwill/koncernpassiva. Koncerngoodwill har avskrivits under 5 år. Koncernens interna transaktioner, interna vinster, intern vinstutdelning samt interna fordringar och skulder har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens egna kapital och resultatet samt upptagits som en separat post. Eventuell vinst eller förlust i ett förvärvat bolag fram till dagen för ett förvärv har beaktats i minoritetens andel av resultatet baserat på minoritetens ägarandel under den aktuella perioden. Omräkningsdifferenser De omräkningsdifferenser som föranletts av det fria egna kapitalet har upptagits i koncernens fria egna kapital och de omräkningsdifferenser som föranletts av det bundna egna kapitalet har upptagits i posten övrigt bundet eget kapital. Poster i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Utländska dotterföretags resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs medan balansräkningen har omräknats enligt kursen för bokslutsdagen. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag av Planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid. Utgifter som under tre eller flera år medför intäkter har aktiverats och avskrivs under brukstiden. Anskaffningar som understigit 840 har kostnadsförts direkt vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningstiderna som tillämpas är: Immateriella tillgångar Spelplattformar samt grundinvesteringar i större datasystem och licenser Spelprodukter samt mindre datasystem och licenser Programlicenser Investering i hyrda lokaler Goodwill 5 år 3 år 3-6 år 5 år 5 år Materiella tillgångar Fastigheter Lätta konstruktioner Spelutrustning Persondatorer och tillbehör Bilar Inventarier Övriga materiella tillgångar 40 år 5-10 år 3-6 år 3-5 år 5-7 år 5 år 5 år 10 of 17

11 Paf Consulting Ab Bokslut för perioden N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen Not Omsättning enligt marknadsområde R1 Fartyg på Östersjön , , Sverige 0,00 0, Internet 0,00 0, Övrigt , ,00 0 Totalt , , Omsättning enligt verksamhetsområde Casinospel och lotterier på land och fartyg , , Spel på internet 0,00 0, Övrig omsättning , , Totalt , , Övriga rörelseintäkter R2 Kursdifferens på intäkter 2 710, , Övriga intäkter , , Totalt , , Ledningens löner och arvoden R3 Lön till moderbolags VD och ställföreträdare 0,00 0,00 0 Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0,00 0, Styrelsearvoden 0,00 0,00 0 Totalt 0,00 0, Finansiella intäkter och kostnader till företag inom Paf Consulting koncernen R4 Ränteintäkter inom Paf Consulting koncernen 1 116, ,37 0 Räntekostnader inom Paf Consulting koncernen , , , ,21 0 Finansiella intäkter och kostnader till koncernens moderbolag Paf R5 Räntekostnader till moderbolaget Paf of 17

12 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Moderbolaget Koncernen IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Not B1 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Balanserade utvecklingskostnader totalt 0,00 0, Patent, licenser och liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0, Goodwill Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Goodwill totalt 0,00 0, IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 0,00 0, JR 12 of 17

13 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G MATERIELLA TILLGÅNGAR Moderbolaget Koncernen Not B2 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden , , Periodens investeringar ,04 980, Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , , Ingående avskrivningar enligt plan , , Periodens avskrivningar , , Omräkningsdifferens 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar , , Ingående nedskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,00 0, Maskiner och inventarier totalt , , Övriga utgifter med lång verkningstid Ingående anskaffningsvärden 0,00 0, Periodens investeringar 0,00 0, Sålda/utrangerade 0,00 0, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0, Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0, Periodens avskrivningar 0,00 0, Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0, Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 0,00 0, MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT , , of 17

14 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G Not MODERBOLAGETS PLACERINGAR B3 PAF Consulting Sverige AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 100 SEK 100 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Nöjesspel AB, Stockholm, Sverige Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 SEK 1000 SEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAFER As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat PAF Eesti As, Tallin, Estland Aktieinnehav antal Aktier totalt i bolaget Ägoandel 100 % 100 % Nominellt värde 1000 EEK 1000 EEK Värde i balansen B Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång Räkenskapsperiodens resultat Långfristiga fordringar på företag inom Paf Consulting koncernen B4 Lånefordringar , , , ,99 14 of 17

15 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N Koncernen Not FORDRINGAR OCH SKULDER INOM PAF CONSULTING KONCERNEN Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern B5 Kundfordringar 1 116, , , ,37 Skulder till företag i samma koncern B6 Leverantörsskulder , ,40 Övriga skulder , , , ,41 FORDRINGAR OCH SKULDER TILL KONCERNENS MODERBOLAG PAF Kortfristiga fordringar till koncernens moderbolag Paf B7 Kundfordringar Övriga fordringar ,00 Skulder till koncernens moderbolag Paf B8 Låneskulder Skulder till leverantörer Övriga skulder ,00 EGET KAPITAL B9 Bundet eget kapital Aktiekapital vid årets början , , Aktiekapital vid årets slut , , Reservfond vid årets början 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Reservfond vid årets slut 0,00 0, Bundet eget kapital totalt , , Fritt eget kapital Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Dividendutbetalning till koncernens moderbolag Paf , , Förändring kapitalandel obeskattade reserver 0,00 0,00 67 Annan förändring 0,00 0, Omräkningsdifferens 0,00 0, Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , , Årets resultat , , Fritt eget kapital totalt , , EGET KAPITAL , , SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Banksäkerhet ,00 15 of 17

16

17 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikatslagen samt förvaringssätt Bokföringsböcker Balansbok Dagbok Huvudbok Leverantörsreskontrajournal Kundreskontrajournal Anläggningsregister Pappersformat inbunden Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem Elektronisk förvaring i Visma Control bokförinssystem BokfL 2:10 uppfylls genom att avslutat bokföringsår låses för redigering samt att databasen säkerhetskopieras till separat datamedium. Verifikationsserier AN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AR Motbokning av leverantörsreskontra Pappers verifikationer AV Periodisk avskrivning av anläggningstillgångar Elektronisk verifikation BOX Elektronisk överföring från försystem Pappers verifikationer KB Inbetalningar på kundfakturor Pappers verifikationer KR Kundfakturering Pappers verifikationer LB Utbetalningar av leverantörsfakturor Elektronisk verifikation LF Slutbokföring av leverantörsfakturor Pappers verifikationer PE Periodisering av bokföringshändelser Elektronisk verifikation RE Huvudbokföring Pappers verifikationer IMAN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMAR Motbokning av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation IMLF Slutbokföring av leverantörsfakturor i Invoice Manager Elektronisk verifikation 17 of 17

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsberättelse 215 Innehållsförteckning VD har Ordet 3 Året i korthet 6 Spel sedan 1966 8 Vår värdegrund 1 Ansvarsfullt spel, ett tryggt nöje 11 Miljöansvar 14 Ekonomisk Översikt 16 Organisation och ledning

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer