I denna broschyr presenteras mer än 70 olika verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I denna broschyr presenteras mer än 70 olika verksamheter"

Transkript

1

2

3 3

4 I denna broschyr presenteras mer än 70 olika verksamheter Gårdar, trädgårdar, förädlare, distributörer, affärer, restauranger, skolor, forskning, kultur och turism. Gemensamt för alla är arbetet med mat, ekologi och ett kretsloppstänkande. Detta innebär: Ekologiska kretsloppssam Sustainable Food the Bal Ett lantbruk baserat på gårdens egna resurser Skydda och utveckla den biologiska mångfalden Verka för lokal matförsörjning och landsbygdsutveckling Ekologiska Kretsloppssamhällen etableras i samtliga länder runt Östersjön. Med den ekologiska kretsloppsgården i centrum byggs varje samhälle upp efter egna förutsättningar och kompletterar varandra i ett internationellt nätverk. 4

5 hällen runt Östersjön Societies around tic Sea This booklet presents more than 70 different initiatives Farms, gardens, processors, distributors, stores, restaurants, schools, research, culture and tourism. Common to all is the work with food and ecology. This includes: Agriculture based on the farm s own resources Protect and develop biodiversity Promoting local food supplies and rural development Sustainable Food Societies are being established in all countries around the Baltic Sea. With ecological recycling agriculture (ERA) in the center, every community is built according to it s own conditions and complement each other in an international network. 5

6 Välkommen till Södertälje kommun, ekocentrum i Sverige! Här finns en stark mångkulturell arbetsmarknad med bred kompetens, inte minst inom livsmedelssektorn från jord till bord. Verksamheter där ekologi och ekonomisk utveckling går hand i hand finns i kommunens landsbygdsområden Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna. Här har det växt fram så många företag med den profilen att det präglar hela samhällets karaktär. Dessa initiativ visar att det är möjligt att vända samhällsutvecklingen. Södertälje kommun har en ledande roll i det internationella miljöprojektet BERAS* Implementation. Projektet handlar om att rädda Östersjön från övergödning genom att utveckla hållbara lokalsamhällen där östersjövänlig mat produceras och konsumeras. Här ligger Södertälje landsbygd i framkant och vi är stolta över att kunna presentera en del av mångfalden av hållbara initiativ i denna bok! Välkommen på en rundresa! Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun Mayor Södertälje Municipality Sara Jervfors Chef Kostenheten Södertälje kommun Head of Diet Unit Södertälje Municipality 6 Welcome to Södertälje The Ecocenter of Sweden! Our region has a strong multicultural job market with many areas of expertise, not least within the food sector, all the way from plough to plate. Our rural areas have a prominent presence of establishments and companies in which ecology and economic development go hand in hand. These initiatives show that it is possible to change the direction in which our society develops. Södertälje Municipality holds a leading role in the international environmental project BERAS* Implementation. The project aims towards saving the Baltic Sea from eutrophication through developing sustainable local societies where food is produced and consumed in a Baltic Sea-friendly way. In this area Södertälje is cutting edge and we are proud to present some of our diverse sustainable initiatives in this brochure! Welcome to our world! * BERAS = Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

7 Södertörns högskola Genom att vara Lead Partner i EU-projektet BERAS Implementation har Södertörns högskola förstärkt sin roll som akademiskt ledande i regionen när det gäller omställning till ett modernt ekologiskt kretsloppsamhälle. På Södertörns högskola arbetar vi inom miljövetenskap med utbildning och forskning för att utveckla och förmedla kunskap om hur människors aktiviteter påverkar naturen och hur vi kan skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling. Vi har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv för att nå fördjupad kunskap och förståelse. Södertörns högskola är ett modernt och dynamiskt lärosäte som bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Här finns en lärarutbildning med interkulturell profil. Högskolan har ungefär 60 utbildningsprogram och 250 kurser på grund- och avancerad nivå. Södertörns högskola har cirka studenter och omkring 850 anställda. Professor Moira von Wright Rektor Södertörns högskola Vice-Chancellor Södertörn University Artur Granstedt Docent och projektkoordinator BERAS Implementation Associate professor and project coordinator BERAS Implementation Södertörn University Södertörn University As lead partner in the EU project BERAS Implementation, Södertörn University has reinforced its role as a regional academic leader in the transition to a modern and environmentally sustainable society. Environmental Sciences at Södertörn University conducts education and research that develops and disseminates knowledge of how human activities affect the natural world, as well as how to create the right conditions for environmentally sustainable social and economic development. We have accepted the challenge of integrating the natural and social sciences in order to achieve advanced knowledge and understanding. Södertörn University is a modern, dynamic university that conducts research and education in the humanities, social sciences, the natural sciences and technology. It also has teacher education with an intercultural profile. The university offers around 60 programmes and 250 courses at Bachelor s and Master s levels (first and second cycle). Södertörn University has approximately students and 850 employees. 7

8 Länsstyrelsen Stockholms län Stockholms län har en lång kustlinje mot Östersjön och en stor skärgård med över öar och en stor besöksnäring. Länsstyrelsen är den regionala myndighet som bland annat förvaltar medel inom LOVA Lokala vattenvårdsprojekt, Landsbygdsprogram för Sverige och Sverige det nya Matlandet. Vid Länsstyrelsen finns även beredningssekretariatet för Vattenförvaltningen i Stockholms län och ansvaret för den regionala uppföljningen av Miljökvalitetsmålen. I Södertälje kommun har Länsstyrelsen initierat ett arbete kring vattenkvalitet, minskad övergödning och lokala kretslopp. Detta har resulterat i bildandet av länets första vattenråd, Stavbofjärden. Lantbrukare och tjänstemän på kommun och reningsverk har här arbetat i ett gemensamt projekt med berörda intressenter för att driva ett gemensamt förändringsarbete. Projektet Lantbruk i kretslopp med stöd från Länsstyrelsen visar på en konkret lösning för kretslopp mellan lantbrukare och fastighetsägare. Det finns även en stor potential för fortsatt utveckling av samarbeten kring vattenmiljö, kretsloppslösningar, jordbruk, fiske, mat och turism. Lars Nyberg Miljödirektör Eva Merkel Landsbygdsdirektör Stockholm County Administration Board The Stockholm County has a long coastal line along the Baltic Sea and a large archipelago with more than islands and many visitors. The Stockholm County Board is a regional authority which administers several environmental projects. In Södertälje Municipality the Stockholm County Board has initiated a work on water quality, reducing nutrient leakage and local recycling. There is also a great potential for further development of cooperation around water management, solutions for recycling, agriculture, fishing, food, and tourism. 8

9 Ekologiskt Kretsloppssamhälle - Triple Helix Kärnan i ett ekologiskt kretsloppssamhälle är ekologiska kretsloppsgårdar och trädgårdar. Dessa ansluts till andra aktörer i livsmedelskedjan - förädling, distribution och konsumenter. Inom ramen för EU-projektet BERAS Implementation kommer Ekologiska Kretsloppssamhällen som lärocenter att upprättas i de 10 länderna runt Östersjön här i Sverige på Gotland, i Kalmar och Järna/Södertälje landsbygd. Ekologiska Kretsloppssamhällen är ett samarbete mellan den offentliga sektorn, forskningen och den privata sektorn Triple Helix. Jostein Hertwig Chef BERAS Implementation sekretariat, Järna Head of BERAS Implementation secretariat, Järna, Sweden Sustainable Food Societies Triple Helix The focus of Sustainable Food Societies is ecological recycling agriculture. We connect this to the other actors in the food chain - processing, distribution, and consumers. Within the frame of the EU project BERAS Implementation, Sustainable Food Societies will be established in all 10 countries around the Baltic Sea here in Sweden on Gotland, in Kalmar and Järna/Södertälje. The development of Sustainable Food Societies is a cooperation between the public, academic and private sectors Triple Helix. 9

10 Östersjövänlig mat Vi kan förbättra miljön genom att ändra våra matvanor. Inom ramen för ekologiska kretsloppssamhällen stödjer BERAS Implementation enskilda konsumenter, restauranger och storkök. Kostenheten på Södertälje kommun serverar ca portioner varje dag, varav i genomsnitt 40% av maten är ekologisk tilldelades de WWF s Earth Hour Challenge hederspris för sitt arbete. Följande kriterier för östersjövänlig mat Diet for a Clean Baltic har arbetats fram: God, välsmakande och hälsosam mat Ekologiska, lokalt producerade och säsongsanpassade livsmedel Mer grönsaker och mindre kött Minskat svinn 10

11 Diet for a clean Baltic We can save the environment by changing our food habits. Through Sustainable Food Societies BERAS Implementation supports individual consumers, restaurants and kitchens within the public sector. The Diet Unit at Södertälje Municipality provides ca meals per day to preschools, schools, and care for the elderly. On average 40% of the food served today is organic. In 2011 the Diet Unit was awarded the prize of honour in WWF s Earth Hour Challenge. The following criteria for Diet for a Clean Baltic have been developed: Good, tasty and healthy food Organic and local food according to season More vegetables and less meat Reducing leftover food 11

12 Ekoleden i Järna där du kan fika och köpa ekologiska livsmedel. Här kan du uppleva en mångfald av naturtyper, ekologiska kretsloppsgårdar, trädgårdar, skolor och utbildningsverksamheter, ett antroposofiskt sjukhus och vårdcentral samt Kulturcentrum Järna. Under din rundvandring passerar du även flera ställen Ecotrail in Järna Along the trail you encounter farms practicing Ecological Recycling Agriculture, ERA-gardens, schools, an antroposophic hospital and the Culture Centre Järna. Furthermore there are opportunities to shop organic food and visit cafés. 12 Illustration Sebastian Tibbling

13 Att skapa framtid - Creating future De senast årens algblomningar har väckt många människors medvetande om att Östersjöns miljö är hotad och delvis redan skadad. Vårt sätt att bedriva jordbruk bär ett betydande ansvar för detta. Vår fruktbara planet håller på att utarmas på allt större arealer av grönskande skogar och odlingsbar mark - samtidigt som vi blir allt fler människor som jorden skall föda med närande och hälsosam mat. Politiker och enskilda människor - vi bär alla ansvar och kan göra något åt vad som sker. Vi kan ändra vårt sätt att bruka jorden - exemplen visar hur vi kan vårda jordens bördighet, hushålla med dess resurser och göra den till en fruktbar trädgård. Var och en kan göra sitt val - som odlare, som producent, handlare och som konsument. Låt oss hjälpas åt att skapa en uthållig framtid. År 1935 startades ett initiativ i Järna för att ta hand om människor med särskilda behov. Genom åren har detta arbete utvidgats med biodynamisk odling, skolor, vård, affärer, restauranger, banker och kulturella verksamheter. Dessa erfarenheter och kunskaper ställs till förfogande i ett samarbete med Södertälje landsbygd, kommunen och även Södertörns Högskola som stöd för utvecklingen av det ekologiska kretsloppssamhället. Här på Södertälje landsbygd finns många ekologiska initiativ att lära och låta sig inspireras av! The last years algae blooming have increased the awareness that the environment of the Baltic Sea is endangered. We acknowledge that agriculture is a main reason for this situation. Our living planet is put under pressure by deforestation and a decrease in arable land at the same time as we humans increase in numbers. Politicians and people from all walks of life we all have a responsibility and can do something about the situation. We can change the way we use our land, taking care of its vitality and resources. As individuals we can make our own choices as farmers, producers, wholesalers and consumers. Let s join in creating a sustainable future. In 1935 an initiative was started in Järna taking care of people with special needs. Over the years there has been established biodynamic farming, schools, health care, shops, restaurants, a bank and cultural initiatives. The experience and knowledge from this is made available in cooperation with Södertälje Municipality and Södertörn University in support of developing sustainable food societies. Here in Södertälje you may experience a number of sustainable practices! Artur Granstedt, Docent och projektkoordinator BERAS Implementation, Södertörns högskola. Associate professor and project coordinator BERAS Implementation, Södertörn University. 13

14 01 Davidsta gård Louise Mörner Curt Rehnström Davidsta Gård Gnesta Tel: +46-(0) Gård med ca 500 ha åker, varav 150 ha permanent bete. Här finns en omfattande köttproduktion samt odling av brödsäd till Saltå kvarn. Gården har ca 120 dikor och ca 100 kalvar per år föds upp till slakt. På gården finns också en fårbesättning på 25 tackor som ger ca 60 lamm per år. Merparten av nötköttet säljs till företaget Scan. Lammen och några nöt går till det lokala slakteriet. Gården har genomgått en stegvis omläggning till ekologisk kretsloppsgård med en balanserad djurhållning motsvarande den egna foderproduktionen och därmed låga överskott av växtnäring, dokumenterat i föregående BERAS-projekt. Davidsta is a farm with about 500 ha arable land, including 150 ha permanent pasture. The farm has ca 120 cows with 100 calves per year. Sheep, 25 ewes with about 60 lambs per year, are part of the meat production. The grain grown on the farm is delivered to Saltå Kvarn. The majority of the beef is delivered to Scan but some beef and the lambs go to a local slaughterhouse. The farm s conversion to Ecological Recycling Agriculture was documented by the previous BERAS project. 14

15 02 Elghammar gård Jakob Jurriaanse & Madelene Eriksson Stora Älghammar Tystberga Tel +46-(0) (0) gmail.com wordpress.com/ GPS , Elghammar gård ligger i Tystberga, Sörmland, nära Östersjön. Arealen är 181 ha, varav 159 ha åker och 22 ha bete. På gården finns 65 mjölkkor i lösdrift med mjölkrobot. Jakob och Madelene har påbörjat en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk inom projektet BERAS Implementation. Vi vill producera livsmedel på ett skonsamt, miljövänligt och hållbart sätt. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och inspirera andra till ett hållbart lantbruk. Det är därför självklart för oss att bli en ERA-omläggningsgård. Elghammar farm is located in Tystberga, Sörmland, close to the Baltic Sea. The area is 181 ha, including 159 ha of fields and 22 ha grazing. There are 65 dairy cows with milk robot. Jakob and Madelene have initiated the conversion to ecological recycling agriculture within BERAS Implementation. 15

16 03 Molstabergs säteri Elisabeth Aschan & Johan Lundgren Molstabergs säteri, Skillötladan, Mölnbo Tel +46-(0) (0) GPS , Öppet Lördagar Sommar, se hemsidan På Molstabergs säteri finns runt 500 tackor och ca 10 avelsbaggar. Våra djur går på gårdens egna ekologiska beten från maj till senhösten. De äter gårdens grovfoder i form av ensilage som vi kompletterar med ekologiskt kraftfoder. Gårdsbutiken säljer gårdens egna lamm och fårprodukter. Allt är egen ekologisk uppfödning. Egna fantastiska lammkorvar. Från grannarna getost, biodynamiska grönsaker & kryddor, sylt, honung, rapsolja. Creperie och kaffe. Välkommen! Molstaberg farm has about 500 ewes and 10 rams. Our animals feed on our organic pastures from May to late fall. In the winter they get our organic silage and organic feed concentrate. Farm shop offering our own organic lamb fresh from the farm. Lamb sausages, as well as organic vegetables, herbs, goat cheese, honey, jam and canola oil from our neighbours. Creperie and coffee. Welcome! 16

17 Fårhage på Friberga gård i Hejsta, Hölö. Foto Siri Lundström. 17

18 04 Nibble gård Staffan Aresund Nibble Gård Järna Tel +46-(0) Gården har 42 mjölkkor, avelstjur, 5 tackor, 2 hästar och 97 ha åker. Mjölken levereras till Järna Mejeri på gården. Därutöver producerar gården brödsäd som säljs. Enligt biodynamiska principer försörjs djuren huvudsakligen genom gårdens egen foderproduktion. Förutom beten så har Nibble Gård en valldominerad växtföljd med klöver och gräs. På gården finns ett litet bageri Nibble Bageri där man kan köpa dagsfärskt bröd. På gården ligger också Nibble Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt välanpassat jordbruk fungerar. The farm has 42 milk cows, a bull, sheep and horses on a total area of 97 ha. All milk is processed at the dairy Järna Mejeri on the farm. On the farm there is also a small bakery and a school where young people learn the principles of ecological recycling agriculture. 18

19 04 Silvaskog AB i skogarna på Nibble gård Mikael Karlsson Silvaskog Tel +46-(0) Besök oss på: Nibble Gård Järna Ecological forestry a good business Idag bedrivs skogsbruk på många håll som plantager, man hugger ner urskog och ersätter med plantage - så även i Sverige. Detta vill vi ändra på. Skogarna har växt fram i årmiljoner, formats av naturen, i landskapet. Silvaskog AB arbetar med rådgivning med utgångspunkt i detta - hur man bedriver ett hållbart, ekologiskt och lönsamt skogsbruk i samklang med naturen. Välkomna till vår natursköna promenadslinga på Nibble gård, genom skog, över berg och ängar, längs Östersjön. Modern forestry is carried out as plantation forestry where the primeval forest is removed and replaced with a plantation forest. This is true in many countries, as well as in Sweden. We would like to change this. Forests have evolved for millennia where nature itself has been allowed to shape the landscape. This is the foundation of the Silvaskog AB advisory. Welcome to our scenic trail at Niblble farm, through forest, rocks and meadows along the Baltic Sea. 19

20 05 Norra Stene Staffan Åkerman & Carina Dalunde Norra Stene Mölnbo Tel +46-(0) norrastene.se Norra Stene ligger vackert vid sjön Sillen i Vårdinge socken. Gården kom i släktens ägo 1909 och hade då ett femtontal mjölkkor, några får, getter, kaniner och ca 150 höns samt draghästarna Sonja och Dolly. Gården brukas ekologiskt sedan Nu finns ett femiotal tackor som får ca 100 lamm och vi odlar spannmål, vallfoder till djuren, raps, frukt, bär och örtkryddor. I Norra Stene Skafferis kök tappas kallpressad rapsolja på flaskor, lagas marmelader, chutney och andra läckerheter med goda och spännande smaksättningar. Norra Stene is beautifully situated by the lake Sillen. The farm is farmed organically since Now there are about 50 ewes with about 100 lambs and we grow grain, forage for animals, rapeseed, fruit and herbs. In Norra Stene Pantry kitchen rapeseed oil is bottled, jams, chutneys and other delights of good and exciting flavors are produced. 20

21 06 Onsberga Erika & Torbjörn Olsson Onsberga Tystberga Tel +46-(0) (0) GPS , öppettider gårdsförsäljning: Gården som drivs ekologiskt har nyligen utökat och omfattar numera 100 ha åkermark, 25 ha bete samt skog. På gården finns flera djurslag: 25 dikor, 150 slaktsvin samt 55 tackor. I gårdsbutiken säljs kött och chark från egen uppfödning. Vi vill att vår gård ska vara en mötesplats för mat-, natur- och kulturintresse. Vi vill utveckla diversitet genom den verksamhet vi bedriver med ett lantbruk som baseras på hög självförsörjning på foder och gödsel. The farm is operated organically and have recently expanded to now cover 100 ha of arable land, 25 hectares of pasture and forest. The farm has several types of animals: 25 cows, 150 pigs and 55 sheep. The farm shop sells meat from our own breeding. We want our farm to be a meeting place for food, natural and cultural interest. We want to develop diversity through the activities we conduct with an agriculture based on high selfsufficiency in fodder and fertilizer. 21

22 07 Skilleby - Skäve - Yttereneby Holger Van Der Woude com Dessa tre biodynamiska gårdar drivs gemensamt enligt principerna för ekologiskt kretsloppsjordbruk (Ecological Recycling Agriculture, ERA) med självförsörjning av både foder och gödsel. Brukaren Holger Van Der Woude driver samtliga tre gårdar som en enhet. Jordbruket omfattar totalt 280 ha åker, drygt 50 mjölkkor finns på Yttereneby tillsammans med ungdjur och kalvar. På Skäve finns 110 stutar som föds upp till slakt. Mjölken säljs till ARLA ekomjölk och Järna Mejeri. Djuren slaktas på Närke slakteri. Produktionen av brödsäd går till Saltå kvarn och bageri. Jordbruket försörjer dessutom två trädgårdsföretag med stallgödsel som därmed utgör delar av det ekologiska kretsloppet (ERA-trädgårdar). På den ursprungliga, mindre gården Skilleby finns långliggande försök sedan1991. Där studeras hur olika former och mängder av stallgödsel och en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar markens bördighet, skördarnas storlek och kvalitet. På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar till minskade växtnäringsförluster samt mätningsutrustning för växtnäringsförluster. En vandringsslinga med skyltar som beskriver försöken finns, vilka uppdateras inför återkommande guidade turer. För besök kontakta Biodynamiska Forskningsinstitutet (www. jdb.se/sbfi). Försöksresultaten är kopplade till jordbrukets näringsläckage, klimatfrågorna och markens långsiktiga bördighet. 22 Skilleby försöksgård, illustration Lars Danielsson.

23 Yttereneby. Foto Siri Lundström These three biodynamic farms are jointly operated according to Ecological Recycling principles of Agriculture (ERA). They are self-sufficient in both feed and fertilizer. The farmer, Holger van der Woude, works with the three farms as one unit. The farmland comprises a total of 280 ha. Yttereneby has 50 dairy cows and young cattle and calves, 110 steers are being raised at Skäve. The milk is delivered to ARLA Ecological Dairy and to the local dairy Järna Mejeri, situated at Nibble. The animals are slaughtered at Närke slaughterhouse. The production of grain is delivered to the mill and bakery of Saltå Kvarn. Manure from the animals also supply two local garden centers with their need of fertilizer (ERA-gardens). At the smaller farm Skilleby long-term trials are being carried out since The experiments investigate the impact on long-term soil fertility, crop quality and yield from different types and amounts of manure and grassdominated crop rotation. Dams that help reduce nutrient losses are also part of the research carried out. There is an informative hiking trail and guided tours are arranged. Research results have relevance to matters of nutrient leakage, climate issues and long-term soil fertility. For visits contact; (www.jdb.se/sbfi) Så Framtiden! Evenemang för allmänheten att delta i vårsådden av havre på Skäve gård. Seed day! Happening for the general public to participate in the sowing of spring oat at Skäve. 23

24 08 Sörbro Arthur Borghs & Åsa Nyberg Sörbro Mölnbo Tel +46-(0) se Sörbro är en mångsidig ekologisk gård. Vi har ca 120 mjölkgetter, 15-tal stutar och 43 ha åker där vi odlar foder till djuren, grönsaker och brödsäd. I vårt gårdsmejeri gör vi fina ostar av egen getmjölk. Ostarna säljs på olika ställen i trakten och i vår lilla gårdsbutik. I butiken finns det även hemodlade grönsaker ur vår köksträdgård och köttet från egna djur. På åkrarna jobbar vi med gröngödsling och fånggrödor för att reducera dieselförbrukning och näringsläckage. Välkomna på gården! Sörbro is a versatile organic farm. We have about 120 dairy goats, 15 steers and 43 hectares of fields where we grow fodder, vegetables and grain. In our dairy we make fine cheeses from our own goat milk. The cheeses are sold in various places in the neighborhood and in our little farm shop. The shop also has vegetables from our garden and meat from our animals. In the fields we work with green manure and catch crops to reduce diesel consumption and nutrient leaching. Welcome to the farm! 24

25 09 Uppmälby gård Sonja & Harald Speer Uppmälby Björnlunda Tel +46-(0) Uppmälby är ett levande biodynamiskt småbruk med totalt 10 hektar. Av detta är ungefär 6 hektar en jordbruksväxtföljd med spannmål och vall, 1 hektar växtföljd för grönsaker, 2 hektar bete och resten örtagård, växthus och tomt. Djurhållningen består av 25 tackor, höns och andra fjäderfän. Kretsloppet är konsekvent genomfört i fyrtio år och grönsaksodlingen motsvarar den mängd gödsel som lantbruket kan avstå utan att utarmas. Produkterna säljs efter beställning och körs ut direkt till konsument. Uppmälby is a small living biodynamic farm with 10 hectar land including fodder, grains, vegetables, fruits and herbs. The animal stock consists of 25 ewes plus various birds. The nutrient circulation is consequently carried through and the vegetable growing corresponds to how much manure the farm can give away. The products are sold by orders and delivered directly to the consumers. 25

26 10 Nibble handelsträdgård Duncan Strouts & Rebecka Walldén Nibble Handelsträdgård Järna Tel +46-(0) gmail.com Öppet mån-fre lö Nibble Trädgård är en biodynamisk handelsträdgård. Vi odlar grönsaker, örter och plantor i växthus och på friland till försäljning i den egna butiken. Vi säljer även ett brett sortiment biodynamiska och ekologiska matvaror. Här finns blommor till självplock samt perenner och krukor. Välkomna! The Biodynamic market garden at Nibble produces vegetables, herbs and plants in the greenhouses and on the fields, for sale in our own shop. We also stock a wide range of biodynamic and organic food products, and we have pick-your-own flowers along with perennials and pots. 26

27 11 Skilleby trädgård Frida Thörn & Skilleby Trädgård Järna Tel +46-(0) Öppet slutet av juni slutet av september torsdagar fredagar: lördagar: Här odlas biodynamiska grönsaker, bär och frukt i växthus och på fält. Markerna betas av får och fjäderfän. Säljer till storkök, restauranger och butiker i Järna-trakten. Kontakta oss vid intresse av praktikantutbildning, leverans, studiebesök och rum. We grow biodynamic vegetables on field and in greenhouse. Farmshop open end of June - September. Contact us for more information on: trainee education, study visit and rooms. 27

28 12 Skillebyholm trädgård Daniel Hörberg Skillebyholm Järna Tel +46-(0) GPS , Öppet Dagtid/enligt överenskommelse Gårdsbutiken: Fredagar Lördagar Skillebyholm är en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling. Vi erbjuder trädgårdsmästarutbildningar på hel- och deltid. Våra trädgårdar odlar biodynamiska och ekologiska grönsaker, örter och blommor som bl.a. säljs i vår gårdsbutik. Restaurangens luncher tillagas i enlighet med Diet for a Clean Baltic. Skillebyholm is a meeting place and a center for biodynamic cultivation, education and sustainable development. We offer educational programmes in gardening. We have vegetables in outdoor and greenhouse cultivation, herb and flower garden, and a farm shop selling our own biodynamic plants and vegetables. The restarurant serves lunch according to Diet for A Clean Baltic. 28

29 13 Skäve trädgård Jelle van den Assem Skäve Trädgård Norrbyvälle Järna Tel +46-(8) (0) Öppet Mån-fre 9-15 I Norrbyvälles trädgårdsverksamhet på Skäve odlas i en socialterapeutisk kontext biodynamiska grönsaker, blommor, örter, bär och frukter till glädje och nytta för många sammanhang i närområdet! At Skäve Gård Norrbyvälle has a garden in a social therapeutic setting. Here we grow biodynamic vegetables, flowers, herbs, berries and fruits to the benefit and enjoyment of many! 29

30 14 Dina 2000 m 2 Ida-Johanna Carlander BERAS Center Kulturcentrum Järna Tel +46-(0) kvadratmeter odlingsyta räcker till en människa att livnära sig gott detta motsvarar också medeltalet av jordens samlade åkeryta per person. Här visar vi en positiv vision av hur din åkerbit skulle kunna se ut och bjuder på tips till alla som funderar på att ge sin egen bit åker i världen lite omtanke. Dina 2000 kvadratmeter - Your 2000 square meters 2000 square meters farm land is enough for one person to live well to live well off. This corresponds to the world s average farm area per capita. Here we show a positive vision of how your own piece of farm land may look. And to everyone who thinks about giving his or her own little piece of farm land in the world some thought we will share some practical ideas. 30 Illustration Ida-Johanna Carlander

31 15 Under tallarna Ossian Tidblom Rönnvägen 26 Överjärna, Järna Tel +46-(0) undertallarna.se com GPS , På den första biodynamiskt odlade marken i Järna startar TunaKooperativet en ny plats för odling. Verksamheten utforskar möjligheterna med en hållbar mat- och kulturproduktion och består av flera olika inriktningar. Medlemmarna ges möjlighet att själva driva egna projekt. Kooperativet drivs enligt CSA Community Supported Agriculture en modell som innebär att odlingarna drivs och ägs av medlemmarna själva. Grundverksamheten består idag av odling, matförädling och kursverksamhet. Under Tallarna - Under the Pines Tuna Cooperative is reestablishing farming on the first biodynamic garden grounds in Järna. It explores the possibilities of sustainable food and culture as its members pursue their own projects and investigate different aspects of sustainable food production. The cooperative is run according to the CSA - Community Supported Agriculture - a model which means that the surrounding community takes an active role in the farm and that the crops are owned and grown by the CSA members themselves. Today, the basic project consists of farming, food processing and different offered courses. 31

32 16 Bigård Biodlarna Schneider Peter Schneider och söner Tel +46-(0) gmail.com www. biodlarnaschneider.se Gårdsbutiken utanför Gnesta är alltid öppen Din mat är pollinerad av våra bin. Demeter världens strängaste krav på ekologisk odling! Våra bin arbetar på krav- och demetergårdar mellan Järna och Sparreholm i Sörmland. Demeterbiodling är ett unikt synsätt på biodling, en naturligare syn som ger friskare bin och bättre kvalitet på honungen. Honungen hittar ni i välsorterade butiker från Stockholm till Visby och Göteborg, pollineringen av din mat bjuder vi på! Your food is pollinated by our bees. Demeter the strictest requirements on earth on organic farming! Our bees are busy working on certified organic farms in Södermanland. Demeter Beekeeping is a unique way of looking at the bees, it is more natural and helps the bees to stay healthy an gives a better quality honey. You will find the honey in well-stocked shops in Sweden the pollination of your food is our treat! 32

33 17 Bigård Lugnets bigårdar Niklas Nyström Lugnets Bigårdar Alpvägen Mölnbo Tel +46-(0) (0) lugnetsbigardar.se Öppet må-sö ca Vi har en ekologisk biodling med ca 100 bisamhällen placerade bla i Järna och Mölnbo. För oss på Lugnets Bigårdar är det en självklarhet att bin och honung hanteras på ett så varsamt och naturligt sätt som möjligt. Det innebär tex att honungen aldrig värms upp i hanteringen och att bina själva får bygga sina egna vaxkakor. I gårdsbutiken kan du köpa bla honung, honungsenap, pollen och bivaxsalva. We have an organic beekeeping with about 100 colonies of bees located in Järna and Mölnbo and other places. For us at Lugnets Bigårdar, it is important that bees and honey are handled as gently and naturally as possible. This means for example that honey is never heated up in the handling and the bees are free to build their own combs. The farm shop sells honey, honeymustard, pollen and beeswax ointment etc. 33

34 EU-projektet BERAS Implementation har som mål Omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk Etablering av ekologiska kretsloppssamhällen som inkluderar hela livsmedelskedjan från jord till bord Utveckling av östersjövänlig mat Diet for a Clean Baltic Projektet har 24 samarbetspartners från 9 länder och 35 associerade organisationer inklusive Ryssland och Norge. EU project BERAS Implementation objectives Promoting conversion to Ecological Recycling Agriculture Developing Sustainable Food Societies Introducing Diet for a Clean Baltic The project involves 24 partners from 9 countries around the Baltic Sea and 35 associated organisations, also from Russia and Norway. 34

35 Visste du att: 3% av Östersjöns vatten byts ut per år Östersjön är 50 meter djup i genomsnitt 90 miljoner människor bor i Östersjöns avrinningsområde Östersjön påverkas av vatten som rinner ut från 10 länder Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt minskas En genomsnittlig svensk nyttjar 4000 m 2 åkerjord för sin mat Med en balanserad kost med högst 20% kött räcker 2000 m 2 odling per person - hälften av vad som krävs idag 2000 m 2 motsvarar medeltalet om jordens sammanlagda odlade yta delades jämt mellan alla människor Did you know: 3% of the Baltic Sea water is replaced each year The Baltic Sea is 50 meters deep on average 90 million people are living around the Baltic Sea basin The Baltic Sea is affected by water flowing from 10 countries With ecological recycling agriculture nitrogen losses can be reduced by half and phosphorus losses sharply reduced An average swede uses 4000 m 2 of arable land for their food With a balanced diet with no more than 20% meat, 2000 m 2 of production per person is enough - half of what is required today 2000 m 2 /person corresponds to the average of Earth s total cultivated area, divided equally among all people 35

36 18 Ekoby Almviks gård Almviks Gård Järna Tel +46-(0) GPS , Öppet alltid Almviks Gård är ett byprojekt för en hållbar livsstil enligt den vediska traditionen. Här finns lerhus, biologiska avloppsdammar, ko-beskydd och tempel. På gården producerar vi bl.a. ekologiskt bröd och kravgodkända grönsaker som säljs i lokala butiker och på marknader. Almviks Gård is a village project for a sustainable lifestyle. Here we have earth houses, biological sewage dams, and cow protection. We produce our own organic bread and certified organic vegetables sold in local shops and markets. 36

37 19 Ekoby Charlottendals gård Merle & Peter Hagerrot Carlottendals gård Järna Tel +46-(0) com GPS , Öppet alltid Ekoby på en liten gård med sex hushåll, förskolan Lilla Bullerbyn och turistboende i ett vackert landskap. Förskolan lagar och serverar ekologisk mat och mal sitt eget mjöl. Vad händer med landets alla smågårdar? I vanliga fall köps de upp eller blir privata hästgårdar. På Charlottendal har vi skapat mervärden för fler, utvecklat lösningar för allt från komposttoaletter till solceller och behållit en levande miljö med djur. A small Eco Village Farm with six households, community kindergarten and tourist facilities. Charlottendal is a unique initiative in a time when most small farms either get incorporated into larger units or becomes one family residence. We have applied environmental techniques as separation flush toilets, solar panels, solar cells with small scale farming and animal life in a lovely setting. 37

38 20 Biodynamiska Produkter - Ekolådan John Gerhard Tuna Industriväg Järna Tel +46(0) Stiftelsen Biodynamiska Produkter är grossisten som erbjuder ekologiska och biodynamiska livsmedel av högsta kvalitet - och samtidigt stödjer odlarna. Varje vecka gör vi ett urval av odlarnas bästa råvaror, lägger dem i lådor och kör hem till våra prenumeranter - Ekolådan. Biodynamic/organic wholesaler Biodynamiska Produkter brings customers the best possible foods and supports those who grow it. We also operate Ekolådan a home delivery service. 21 Järna Mejeri Thomas Stenius, Maarten den Herder Nibble Gård, Järna Tel +46-(0) Välkommen till Järna Mejeri! Järna Mejeri ligger vid Nibble Gård i Ytterjärna. Vi producerar biodynamiska mejerivaror för närområdet, bl.a. ost, fil och färskost. Ost är vår huvudprodukt och säljs även utanför närområdet. Järna Mejeri is situated at the farm of Nibble. We produce biodynamic dairy products with a minimum of additives and treatments. Cheese is our main product. 38

39 22 Dan Brouwer Åsg. 2, Järna Tel +46-(0) jarnavedugnsbageri.se se Öppet Mån-fre 9-18 Lunch Lör 9-14 Här i bageriet bakar vi riktigt bröd som smakar mer. Med en stor kärlek till det genuina hantverket, den levande surdegen, den björkvedsdoftande stenugnen och ekologiska råvaror odlade med omsorg om naturen. Here in our bakery we make real bread that tastes more. With much love for the genuine craftsmanship, the living sourdough, the fragrant birch wood stone oven, and organic ingredients grown with care for the environment. 23 Järna Vedugnsbageri Köksträdgården Åsa & Roland Grundtman Överjärna Lillkärr Järna +46-(0) com Vi odlar grönsaker och örter ekologiskt på vår lilla gård, med syfte att bevara gamla frösorter. Fröerna säljs till bl.a. Runåbergs Fröer, för vidareförsäljning. Vi erbjuder även helhetslösningar inom trädgårdsanläggning mm. We grow vegetables and herbs organically on our little farm, with an aim to preserve old varieties of seeds. The seeds are sold to, among others Runåberg Seeds Company for retail. We also offer turnkey solutions in landscaping etc. 39

40 24 Mörkölamm Anneli Wallin Björkarö Mörkö Tel +46-(0) morkolamm.se Fåren på Björkarö gård i de havsnära naturbeteshagarna och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Omsorgsfull djurhållning står i centrum. Skärgårdens eget slakteri anlitas, där småskalighet och varsam djurhantering är det viktigaste och bidrar till den goda smaken. Från oss får du det lilla extra och du kommer inte ångra ditt val av närproducerat lammkött. The sheep of Björkarö farm contributes to the biodiversity in the coastal natural pastures. Local small-scale approach and good animal husbandry are core values. You will notice it in the high quality and marvelous taste of the meat! 25 Saltå Kvarn Johan Ununger Saltå Kvarn, Järna Tel +46-(0) GPS , Saltå Butik: Öppet/Open webbsidan/-page Saltå Kafé:: Öppet/Open webbsidan/-page Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag med egen kvarn och bageri. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå kvarns vision är att rädda Östersjön. Saltå Kvarn is an organic food company with its own mill and bakery. The production is focused on high, natural quality and minimal environmental impact. Saltå kvarn s vision is to save the Baltic sea. 40

41 26 Abbes Livs & Restaurang Abbe Ada Fagernäsvägen 2 Mölnbo Tel +46-(0) (0) Öppet Alla dagar Här kan man äta lunch och middag och göra sina inköp. Restaurangen/butiken står sina kunder nära både för att orten är liten och för att Abbe själv är en social knutpunkt i samhället. Ekologiska varor erbjuds i takt med att efterfrågan ökar. At this combined restaurant/food shop lunch and dinner are readily available as well as groceries. The increasing demand for organic products is met thanks to the personal relationships the owner Abbe has with his customers. 27 Coop Konsum Hölö Kicki Bernhardsson Centralv. 11, Hölö Tel +46-(0) Öppet Mån-fr 9-19, lö 9-18, sön Sommar Mån-lö 9-20, sö Coop är en livsmedelskedja med miljöprofil. I den lilla lantbutiken i Hölö har vi ett brett sortiment av lokala och ekologiska produkter. Vi saluför bl.a. livsmedel från Saltå Kvarn, Järna Mejeri, Åby Kvarn och Skilleby Trädgård. Coop is a supermarket chain with an environmental profile. In our little shop in Hölö, we have a broad range of products from local and organic producers. 41

42 28 Coop Konsum Järna Thomas Sjöblom Löwensväg Järna Tel +46-(0) Öppet Mån-lör 8-21, sön 9-21 Coop är en livsmedelskedja med miljöprofil. Det gäller i synnerhet Coop Konsum i Järna med sitt breda sortiment av lokala och ekologiska produkter. Vi saluför bl.a. livsmedel från Saltå Kvarn, Järna Mejeri, Nibble bageri, Almviks bageri, Säby Gård, Järna Glass och Skilleby Trädgård. Coop is a supermarket chain with an environmental profile; this is especially true of Coop Järna. We sell products from many local and organic producers. 29 DeVilda Mikael Löf DeVilda AB, Stensta 5, Järna Tel +46-(0) GPS , Öppet tors 14-18, fre 14-18, Lör DeVilda förädlar och säljer viltkött. Vi framställer bl.a. rökt kött och korv till försäljning i vår gårdsbutik. Så bidrar vi till bättre resursutnyttjande och möter konsumenternas intresse för närproducerat och välsmakande kvalitetskött från naturens eget skafferi. At DeVilda we process and sell wild game. This is our way of contributing to better use of resources and meeting the consumers interest in locally produced and delicious quality meat. 42

43 30 ICA Köpcenter Järna Tomas & Anna Lindberg Storgatan 4, Järna Tel +46-(0) supermarket.ica.se 31 Idala Café & Lanthandel Maria Thor Idala, Mörkö Tel +46-(0) GPS 59256, Öppet butik maj-aug, caféet juni-aug, tider se webben ICA KÖPCENTER i Järna har alltid kunden och miljön i blickfånget. Att få verka i Järna Sveriges ekologiska centrum är ett stort privilegium som vi vill utveckla och ta hand om. Bland annat genom att möta kundernas önskemål om ekologiska och närproducerade varor. ICA Supermarket in Järna is always focused on the customer and the environment. To be located in Järna the ecological centre of Sweden is a great privilege that we want to develop and nurture. Besök oss på den vackra sagoön Mörkö. Vi serverar luncher och hemgjorda bakverk, i möjligaste mån från ekologiska och närproducerade råvaror. Handla i lanthandeln eller besök galleriet. Du kan hyra cykel och få tips i vår turistinformation. Visit us on the beautiful island of Mörkö. We offer light lunches and homemade pastries partly based on organic and local products. Welcome to visit our old style shop and art gallery. We also have bikes for rent and tourist information. 43

44 32 Reko Hälsokost Anders Hedberg Storgatan Järna Tel +46(0) Öppet mån- fre 10-18, lör Reko är en ekologisk mat- och hälsokostaffär. Vi brinner för bra ekologisk mat, allra helst lokalt producerad. I nuläget har vi lokalt producerade grönsaker, ägg, mejeriprodukter, sädesprodukter, mjölksyrat, honung och rapsolja. Välkommen att diskutera med oss, fråga, tipsa eller starta samarbete med oss! Reko is a health food shop. We are passionate about organic food. We have locally produced vegetables, eggs, dairy, grain products, honey and canola oil. 33 Saltå Butik & Kafé Saltå, Järna Butik Hanna Wilson Tel +46-(0) må-fr 9-18, lö 10-16, sö Kafé Karin Johansson Tel +46-(0) må-lör 10-16, sö Sommar samma som butik GPS , I butiken kan du köpa alla Saltå Kvarns produkter: mjöl, flingor, bönor, müsli, juicer och mycket mer. Vi har också många sorters färskt stenugnsbakat bröd! Kaféets vision är att servera bröd och bakverk helt utan tillsatser eftersom den rena maten är den som är bäst för människan och miljön. Dessutom smakar det gott! In the shop you can find all Saltå Kvarn s products as well as freshly baked bread. The Café serves bread and pastry without additives but with plenty of good flavour! 44

45 34 Eneskolan Carola Hildén Mölnbov Järna Tel +46-(0) sodertalje.se GPS , Eurest Stadshusrestaurang Linda Nilsson Södertälje Stadshus Campusgatan Södertälje Tel +46-(0) eurest.se Eneskolans restaurang tillagar och serverar välsmakande mat enligt Diet for a Clean Baltic - konceptet: mer ekologisk, mer vegetarisk, mer säsongsriktig och mer lokalt producerad mat. Restaurangen tillagar cirka 1000 lunchportioner varje skoldag. Eneskolan is a primary school. The school restaurant cooks and serves food according to the concept Diet for a Clean Baltic. The restaurant provides about 1000 portions of lunch every school day. Stadshuset är ett levande hus för kommunens invånare och besökare. Här finns lunchrestaurang med café och konferenslokaler, vi arrangerar fester och evenemang. Vi bakar vårt matoch fikabröd på biodynamiska och ekologiska råvaror och serverar endast Fairtrade-märkt kaffe. The city hall is a living house for all citizens and visitors. There is a lunch restaurant with a café and conference facilities, we also organise dinners and events. We bake our bread and cakes on biodynamic and organic ingredients and only serve Fairtrade-coffe. 45

46 36 Hölöskolan Helena Widerberg Eriksbergsvägen Hölö Tel +46-(0) sodertalje.se GPS , Hölöskolans restaurang tillagar och serverar mat enligt Diet for a Clean Baltic -konceptet. På så sätt vill vi ge våra elever god mat som även är god mot vår miljö. Vi lagar och serverar cirka 500 lunchportioner varje skoldag. The school restaurant in Hölö cooks and serves lunch according to the concept Diet for a Clean Baltic, about 500 portions/day. We want to give our children tasty and healthy food which is also good for the environment. 37 Järna Kafé Kulturhuset & Skillebyholm Pia Spörndly Tel +46-(0) Öppet Kulturhuset Maj - sept alla dagar Okt - april ti - sö samt i samband med föreställningar 46 Måltiden och kaffestunden hos oss speglas av väder och vind. Vår drivkraft är den kreativitet och mångfald samarbetet med bönderna och råvaror från vårt närområde ger. Vårt bröd och mat är en sammansättning av många små strukturer som den biodynamiska myllan ger. Resultatet syns inte alltid med blotta ögat utan känns i smaken. At Järna Café you can enjoy a meal in harmony with the seasons. We are driven by the creativity and diversity that comes with close cooperation with local biodynamic/organic farmers and producers.

47 38 Järna Naturbruksgymnasium Karin Björk Järna Naturbruksgymnasium, Nibble Gård Järna Tel +46-(0) (0) jarnanaturbruksgymnasium. se Hos oss får du möjligheten till en individuell utbildningsväg i det ekologiska fältet. Du utbildas i djurhållning, samt både åkerbruk och trädgårdsodling, där du ser vikten av ett ekologiskt förhållningssätt till jorden. Jorden kan faktiskt brukas utan att utarmas. The school is in line with the Swedish national agricultural program, with emphasis on organicbiodynamic farming and with an educational profile inspired by the Steiner Waldorf Education. 39 Kallfors kök Joakim Olsson Kallfors gård, Järna Tel +46-(0) Öppet Lunch året om, middag under golfsäsongen Natursköna Kallfors kök drivs av Ingela och Tommy Cilthe. Vi serverar lunch och middag à la carte, vi har även festvåning, konferens och catering. Vi skräddarsyr menyer efter era önskemål och strävar efter att erbjuda ekologiska råvaror. Beautifully situated Kallfors restaurant is run by Ingela and Tommy Cilthe. We serve lunch and dinner à la carte. We create menus according to your wishes and we aim to offer organic food. 47

48 40 Konditori Lilla Maräng Ulrika & Mikael Lundmark Storgatan JÄRNA Tel +46-(0) Öppet mån-fred 8-18 lörd 9-15 Konditori Lilla Maräng är ett litet klassiskt konditori där vi bakar allt från surdegsbröd till läckra tårtor. Vi har också ett litet kök där vi lagar lättare luncher som sallader, soppor och smörgåsar. Vi bakar och lagar ekologiskt och alltid med kärlek Confectioners Lilla Maräng is a small classic tea room, where we bake everything from sourdough bread to delicious cakes. We also have a small kitchen where we prepare light lunches such as salads, soups and sandwiches. We use organic ingredients and love Ljungbackens Värdshus Ann-Charlotte Strömgren Rönnv. 9, Järna Tel +46-(0) ann-charlotte. GPS , Öppet Mån-fre Ljungbackens Värdshus, i samma hus som Ljungbackens vård- och omsorgsboende, tillagar och serverar mat enligt konceptet Diet for a Clean Baltic. Köket lagar lunch och middag till brukarna på boendet samt till värdshuset som är publikt. Välkommen att smaka Östersjövänlig mat! The Ljungbacken restaurant prepares lunch and dinner for the old people s home and is also open to external guests. We cook and serve food according to the concept Diet for a Clean Baltic.

49 42 Maria Nyckelpiga Hjulåkersv Järna Tel +46-(0) telia.com Är en Waldorfförskola med integrerad sexårsverksamhet i samarbete med Mariaskolan och fritidshemmet Fjärilen mitt i Järna. Vi tillagar och serverar vegetarisk ekologisk/biodynamisk mat, så mycket som möjligt närodlat, av omsorg om barnen och miljön. Is a Waldorf Kindergarten in collaboration with Mariaskolan in the middle of Järna. Caring for the children and the environment we cook and serve organic vegetarian food as much as possible locally grown. 43 Mariaskolan Sigrid Eriksson Hjulåkersvägen Järna Tel +46-(0) telia.com Vi är en liten trivsam Waldorfskola med ca 90 elever från sexårsverksamhet till klass 9. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet så att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling. Vi månar om den ekologiska, närodlade maten för dess pedagogiska, miljöoch näringsmässiga kvaliteter. We are a small friendly Waldorf School. Organic and locally produced food is important to us because of its pedagogical, environmental and nutritional qualities. 49

50 44 Mikaelgården Henry Tibbling Mikaelgården Järna Tel +46(0) com com Mikaelgården har läkepedagogisk skola, boende och fritid för barn med särskilda behov. Vår biodynamiska trädgård med grönsaker, frukt och blommor är integrerad i den terapeutiska verksamheten. Vi serverar ekologiskt/biodynamiskt, lokalt och enligt säsong. Mikaelgården has curative education for children with special needs. Our biodynamic garden with vegetables, fruit and flowers is an integrated part of our therapeutic activities. We serve local organic food. 45 Saga Förskola Kari Lund Saga Förskola Skäve Gård Järna Tel +46-(0) com Saga är en Waldorfförskola belägen på biodynamiska Skäve Gård, med tre avdelningar två syskongrupper (3-6 år) och en 1-3 år. Vår pedagogiska vision är att utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. Maten är central i barnets utveckling därför serverar vi bara biodynamisk/ ekologisk kost, i största möjliga mån närodlad. Waldorf Preschool on the biodynamic farm Skäve with 2 groups (3-6 years) and one 1-3 years group. We serve only organic food, and as much locally produced as possible. 50

51 46 Saltå By Eva Berglin Saltå, Järna Tel +46-(0) GPS , I den vackra nybyggda matsalen på Saltå By samlas varje dag elever och medarbetare från skolan och den dagliga verksamheten till en gemensam lunch. Trädgården och hagarna finns mitt bland Saltås byggnader och vi levererar grönsaker, örter, snittblommor och lammkött direkt till köket. Allt ekologiskt naturligtvis! Saltå by school and day workshop: Our garden and farm supplies vegetables, herbs, cut flowers and lamb to our dining room. All organic! 47 Skäve Lunch Skäve Kafé Lunch Annika Nilson Tel +46-(0) (0) Kafé Maja Ogland Tel +46-(0) (0) Norrbyvälle, Järna Öppet må-fr Lunch 12-13, Kafé På Skäve Gård finns Norrbyvälles lunchservering, Skäve Lunch. Här serveras en biodynamisk, vällagad och konstnärligt presenterad måltid. Kaféet serverar hantverksskickligt framställda bakverk och smörgåsar. Allt på biodynamiska/ ekologiska råvaror och i ett socialterapeutiskt sammanhang i lantlig miljö! In a social therapeutic environment at Skäve Gård, Norrbyvälle runs a lunch café and a coffeehouse with sandwiches and pastries. All is organic/biodynamic. 51

52 48 Solvikskolan Merete Lövlie Solvik, Järna Tel +46-(0) com Solvikskolan är en fristående skola med Waldorfkursplan. Skolans vision och profil är lek, konst, kommunikation och kunskap. Vi tillagar och serverar barnen en enkel välsmakande vegetarisk lunch varje dag, som är ekologisk/ biodynamisk. Solvik is an independent school with a Waldorf curriculum. The school s vision and profile is play, art, communication, and knowledge. We cook and serve the children a simple, tasty, organic and vegetarian lunch every day. 49 Tunabergs gruppboende Hanna Käck Föreningen Tunabergs gruppboende Tavestavägen Järna +46-(0) com 52 Ett boende för personer över 65 år med demensdiagnos. Vi ger omvårdnad till hela människan: kropp, själ och ande. Vi vistas mycket utomhus och lägger stor vikt vid livets olika rytmer. Maten tillagas i det gemensamma köket av närodlade ekologiska råvaror. Tunaberg är ett av de första ekologiska husen för äldreboende i Sverige. An accommodation for people over 65 with dementia diagnosis. We provide care for the body, mind and spirit, spend a lot of time outdoors and focus on life s rhythms. The food is cooked in the shared kitchen of locally grown organic ingredients.

53 50 Vidarkliniken Järna Tel +46-(0) GPS , Vidarkliniken är ett offentligfinansierat privatsjukhus som drivs utan vinstsyfte. Omsorgsfullt tillagad mat serveras patienter, medarbetare och gäster, ca 200 portioner/dag. I första hand använder vi närodlade, biodynamiska/ ekologiska råvaror. Vidar Clinic is a non-profit, government-funded, private hospital. Our kitchen carefully prepares food for patients, employees and guests, ca 200 portions/day. Primarily we use locally grown, biodynamic/organic ingredients. 51 Vårdinge By folkhögskola Utbildning Gunilla Ranft Edesta 90, Mölnbo fhsk.se Kök Liv Marend Tel +46-(0) Lunch mån-fre förboka större sällskap Vi har utbildningar i keramik, trähantverk, måleri, teckning, skulptur, grafik och trädgårdsarbete. Skolans lunchservering öppen för allmänheten serverar vegetariska ekologiska rätter med höga ambitioner om lokalt producerad mat i säsong. Vi har även internationella Youth Initiative Program, YIP i Ytterjärna. At our folk college we have courses in pottery, wooden crafts, painting, drawing, sculpture, graphics and gardening. Our lunch restaurant is open to the general public and serves organic vegetarian food, a good part locally produced. We also have international Youth Initiative Program, YIP in Ytterjärna. 53

54 52 Ytterjärna Restaurang Robygge Putte Arnberg & Robert Westerdahl Robyggehuset Järna Tel +46-(0) ytterjarnarestaurang.nu www. ytterjarnarestaurang.nu Ytterjärna Restaurang ekologiskt, biodynamiskt, närodlat, mat som gör dig gott! Här tillagas allt från grunden. Vi har ett nära samarbete med lokala odlare och djuruppfödare. Tillsammans utgör maten och den vackra miljön en härlig avkoppling. Välkommen till bords! Ytterjärna Restaurant - organic, locally produced food that does you good! All food is cooked from scratch. The food and the beautiful environment gives a nice relaxation. Welcome! 53 Åsgatan 2 Kafé Maria Johansson Åsgatan Järna Tel +46-(0) Öppet må-fr 9-17, lö 11-17, sö Välkommen till vår kaffebar Vi gillar ekologiskt och rättvisemärk, närodlat och välsmakande. Kom gärna in på en kopp kaffe eller varför inte köpa lite av vår egen blandning, Åsgatans espresso! What we like is organic, fair-trade, local products and of course the good taste. Stop by for a cup of coffee. Or try our own blend the Åsgatan espresso. 54

Välkommen till Södertälje kommun, ekocentrum i Sverige!

Välkommen till Södertälje kommun, ekocentrum i Sverige! 2 1 Välkommen till Södertälje kommun, ekocentrum i Sverige! Här finns en stark mångkulturell arbetsmarknad med bred kompetens, inte minst inom livsmedelssektorn från jord till bord. Verksamheter där ekologi

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Konferens Conference

Konferens Conference Konferens Conference QUALITY HOTEL FRIENDS - EVENTHOTELLET FÖR DE STORA ÖGONBLICKEN KONFERENS CONFERENCE Quality Hotel Friends erbjuder heldagskonferenspaket med individuell tallriksservering alternativt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 FACTORY OUTLET Ekelund, Linneväveriet i Horred AB Woven

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus. (Student housing right on campus)

Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus. (Student housing right on campus) Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus (Student housing right on campus) Kreation.se 15-0191 Ett studentboende där allt händer I Växjö är studentlivet samlat på Linnéuniversitets Campus.

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen koppling till de 1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren RAPPORT Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren Ljusdal april 2016 Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

Urban farming a way to make cities more ecologically and socially sustainable? Annika Carlsson-Kanyama, docent, School of Technology and Health, KTH

Urban farming a way to make cities more ecologically and socially sustainable? Annika Carlsson-Kanyama, docent, School of Technology and Health, KTH Urban farming a way to make cities more ecologically and socially sustainable? Annika Carlsson-Kanyama, docent, School of Technology and Health, KTH What is urban agriculture? City and suburban agriculture

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG 30 oktober, 2014 ingela.stenson@unitedminds.se LÄGET JUST NU ENORMT INTRESSE FÖR MAT SKANDALERNA TILLSATSERNA Fenomenet MATS-ERIC NILSSON

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson 2012 Gärsnäs is owned by the family Axelsson/Klockby. Dag Klockby, CEO, Anna Klockby and Åke Axelsson, professor and furniture designer. Contemporary Swedish furniture Gärsnäs is a young company. That

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund Måndagens Debatt Monday s Debate Den 22 och 23 augusti höll Europaparlamentets Sverigekontor tillsammans med Europa Direkt

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer