Arcam Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arcam Årsredovisning 2012"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Välkommen att läsa s årsredovisning 2012! Detta är en pdf-version som är anpassad för läsning på datorskärm eller surfplatta. För att underlätta navigeringen kan du klicka direkt på huvudavsnitten uppe i sidhuvudet eller på innehållsförteckning. Väl vid innehållsförteckningen kan du också klicka på valt avsnitt. Du kan också söka i dokumentet genom att använda acrobat readers sökfunktion. Tryck Ctrl + F så kommer en sökordsruta upp. Trevlig läsning!

3 Innehåll 4 Året i korthet 39 Kunderna skapar nya erbjudanden 60 Förändring i eget kapital 9 En pålitlig partner 40 Hållbarhet 61 Kassaflöden 10 intressant för investerare 46 Historia 62 Noter 11 VD-ord 49 Aktien 73 Revisionsberättelse 14 Affärsidé, mål och strategier 53 Risk 74 Bolagsstyrningsrapport 19 Affärsmodell 55 Flerårsöversikt 77 Styrelse 25 Marknaden 56 Förvaltningsberättelse 78 Ledning 32 i media 58 Totalresultat 79 Ordlista & definitioner 35 Unika produkter 59 Finansiell ställning 80 Aktieägarinformation

4 Innehållsförteckning 4 Året i korthet Händelser under året Första kvartalet 2 order på EBM -system Institut i Frankrike Australiens nationella vetenskapscentrum 2 (2) EBM -system levererades Andra kvartalet Fem order på EBM -system Oak Ridge National Laboratories i Tennesse, USAs centrum för energi- och materialutveckling, ett ordervärde på över 10 Mkr Koiwai i Japan, för tillverkning av komponenter för den japanska fordonsindustrin Tre system till en ledande tillverkare inom flygindustrin 2 (4) EBM -system levererades under andra kvartalet Omvänd split 7 maj av aktierna i där 40 gamla aktier sammanlades till en (1) ny aktie Notering på Nasdaq OMX Small Cap 18 juni Tredje kvartalet 5 order på EBM -system Ny amerikansk kund inom flygindustrin Två system till befintliga kunden Medical Modelling som sedan innan har två EBM -system för kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat Ett system till implantattillverkaren Lima i Italien som sedan tidigare har sju system Universitet i Ryssland 3 (2) EBM -system levererades under tredje kvartalet Ett samarbetsavtal tecknades med Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Tennessee, USA, avseende en gemensam Manufacturing Demonstration Facility (MDF) för att brett introducera s EBM teknologi till amerikansk industri Antalet aktier i bolaget ökade med aktier till genom utnyttjande av teckningsoptioner 2009/2012. Fjärde kvartalet 12 order på EBM -system Stor industriell kund i Frankrike. Tre EBM-system till befintlig kund inom flygindustrin för förserieproduktion av flygkomponenter Ledande universitet i Kina med inriktning mot Aerospace Flygkomponenttillverkaren GKN Aerospace i Storbritannien. Sex EBM-system till flygkomponenttillverkaren Avio i Turin. Systemen är en del av det leveransavtal som tecknades med Avio hösten (6) EBM -system levererades under fjärde kvartalet

5 Innehållsförteckning 5 Året i korthet Helåret % 15Mkr 10,4% 4,04 Nettoomsättningen ökade med 29 % till 139,1 (107,7) Mkr Årets resultat ökade till 15,0 (5,5) Mkr Rörelsemarginalen ökade till 10,4 (4,3) % Resultat per aktie uppgick till 4,04 (1,50) kr Helåret 2012 Nettoomsättningen ökade med 29 % till 139,1 (107,7) Mkr Resultat efter finansiella poster ökade till 15,0 (5,5) Mkr Resultat per aktie uppgick till 4,04 (1,49) kr Vinstmarginalen ökade till 10,8% (5,1) Likvida medel vid periodens slut 26,9 (38,2) Mkr (i likvida medel ingår förskotterat forskningsbidrag om ca 5,0 (10,6) Mkr) Orderingången uppgick till 24 (12) system 15 (14) EBM-system levererades under perioden Orderboken vid periodens slut var 10 (1) system Väsentliga händelser efter årets utgång Order från MTC i Japan i januari Strategisk allians mellan och DiSanto Technology, USA för att erbjuda EBM-tillverkade ortopediska implantat Order på ett system från flygindustri i USA Introduktion av Q10, ett system för volymproduktion i implantatindustrin Order på ett system från Fraunhofer IFAM i Dresden, Tyskland

6 Innehållsförteckning 6 Året i korthet Flerårsutveckling Order på system, ackumulerat Omsättning och resultat Avsett för FoU Avsett för produktion Nettoomsättning Varav eftermarknadsförsäljning Resultat efter finansiella poster Mkr Nettoomsättning 47,3 76,0 58,3 74,5 90,5 107,7 139,1 Omsättningsökning, % Rörelseresultat -12,2 1,8-20,5-6,5 1,7 4,6 14,5 Årets resultat - 8,6 2,3-20,4-6,5 1,8 5,5 15,0 Soliditet, % 74,0 68,0 60,6 72,8 68,1 65,0 60,2

7 Innehållsförteckning 7 Intervju Jag ser mig som en mittfältare Calle Hellestam, mjukvaruutvecklare. Anställd sedan 2006 Jag deltar i utvecklingen som mjukvaruutvecklare, med inriktning på systemens styrning och övervakning. Uppdraget innebär att jag arbetar mycket nära övriga utvecklare och har förståelse för deras utmaningar som till exempel fysikernas formler. Jag ser mig som en slags mittfältare. Arbetet har en hög grad av frihet för att nå ett väldefinierat slutmål. Bredden i arbetet innebär att jag har nytta av hela kunskapsbasen från min utbildning. Du ser var i sammanhanget dina insatser behövs. är i princip min första arbetsgivare efter examen med en utvecklingstakt som gör att du hela tiden får nya utmaningar, något som är oerhört stimulerande och utvecklande. Det är också positivt att arbeta på ett börsnoterat företag med möjligheter att själv kunna investera i något som man tror på. Calle är nygift civilingenjör i elektroteknik och musicerande nybliven husägare.

8 Innehållsförteckning 8 Budskap ä ä ä En pålitlig partner intressant för investerare VD har ordet

9 Innehållsförteckning 9 En pålitlig partner En pålitlig partner tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. s teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. s marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Ortopediska implantat rto pediska implantat Marknaden drivs av medicinska framsteg som ökar antalet behandlingsmöjligheter. Trenden märks tydligt inom ortopediska implantat. Flygindustri pediska implantat Företag inom flygindustrin efterfrågar ofta tekniskt mycket komplexa detaljer som tillverkas i avancerade material och i relativt korta serier.

10 Innehållsförteckning 10 intressant för investerare Budskap intressant för investerare skapar kundnytta i två kundsegment; ortopediska implantat och flygindustri. har unika lösningar för Additive Manufacturing med sin patenterade teknologi EBM Electron Beam Melting. Teknologin har tydliga fördelar som ger kunderna nya möjligheter att kostnadseffektivt tillverka och differentiera sina produkter. Det gäller framförallt nya applikationer som inte är tekniskt möjliga utan EBM. Utpräglat kunskapsföretag med stark position är ett utpräglat kunskapsföretag. Bolaget har kompetens inom hela kedjan från hårdvara till mjukvara, från djup materialkunskap inom metallurgi till applikationsutveckling vad som kan tillverkas. har en stark position med egna patent på de vitala delarna i teknologin. Industriell aktör är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt. En växande andel av de sålda systemen används för industriell produktion, en trend som tydligt visar den ökande insikten i dess potential. Kundrelationerna är långa och mycket nära. driver tillsammans med kunderna utvecklingen av nya applikationer, det vill säga nya produkter som är lönsamma att producera för kunden. Bolaget har i takt med tillväxten etablerat egna servicekontor i Kina, Italien, USA samt Storbritannien (2013) för att komma närmare kunderna. Tydliga drivkrafter inom väl definierade marknader Marknaden för ortopediska implantat är i stadig tillväxt, även i tillväxtländer. Tillväxten drivs främst av ökad efterfrågan av avancerade ytor och strukturer i implantaten, men även på ortopedimarknadens tillväxt i allmänhet, driven av demografi och ökat välstånd. Flygindustrin drivs av efterfrågan på lättare och därmed bränslesnålare plan. Det i sin tur driver efterfrågan på nya produktionsmetoder. Potentialen inom flygindustrin är mycket stor vid full industriell tillverkning. Affärsmodell med dynamik Allteftersom s EBM -teknologi etableras inom industriell produktion sker en ökad försäljning av system för volymproduktion. breddar under 2013 sitt erbjudande genom att tillsammans med strategiska partnern DiSanto som kontraktstillverka sälja färdigbearbetade implantat. Nya kunder som avvaktat investering i egna system kan därmed nås. Den ökande volymen av sålda EBM -system ökar också s affär inom service och försäljning av förbrukningsvaror, vilket skapar fortsatt kassaflöde efter systemleveransen. Växande omsättning Bolaget har en positiv utveckling med ökande omsättning, positivt resultat, stabila bruttomarginaler, positiva operativa kassaflöden samt sund finansiell ställning.

11 Innehållsförteckning 11 VD har ordet Stärkt ställning och ökad exponering Vi nådde under året en omsättningsökning på nästan 30 % och ett nettoresultat på 15 Mkr. Framgångarna kommer efter en målmedveten och långsiktig affärsutveckling i kombination med produktutvecklingsarbete mot högre prestanda och ökad användarvänlighet I mitt VD-ord förra året sa jag bland annat att 2012 såg ut att bli ett mycket spännande år, att intresset från flera håll kommer att realiseras i fler affärer och att vi under 2012 kan fortsätta att växa och därmed också fortsätta förbättra lönsamheten. Vi gläds nu åt den ökande efterfrågan på vår EBM-teknologi på en annars allmänt svag marknad för industriprodukter. Allt fler kunder inser potentialen och fördelarna med vår EBM-teknologi och är därmed beredda att fatta avgörande och långsiktiga beslut om investeringar i våra system. Men det är inte bara vår marknad som visar ökat intresse för vår teknologi. Även media och samhälle uppmärksammar oss. Det blev påtagligt då partiledarna för alliansen gjorde ett studiebesök hos oss i Mölndal i juni Vi kan också notera att flera av våra kunder ser möjligheter att differentiera sitt erbjudande tack vare vår EBM-teknologi. Exempel på det är flygkomponenttillverkaren Avios nya affärsområde E-Manufacturing och implantattillverkaren Limas varumärkesskyddade ytstruktur Trabecular Titanium, TT. Strategiska affärer inom flygindustrin De nya affärer som gjorts under året har långsiktig stor strategisk betydelse för bolaget. Under 2012 träffades avtal med flera strategiskt viktiga kunder inom flygindustrin. Vi tecknade bland annat ett leveransavtal med en ledande aktör inom flygindustrin, bolagets hittills största enskilda affär. Det långsiktiga samarbete med flygkomponenttillverkaren Avio som påbörjades 2007 har alla förutsättningar att resultera i serieproduktion av flygmotordetaljer. Under året beställde Avio ytterligare sex system för förserieproduktion av turbinblad. Samarbeten som dessa skapar en stabil plattform för fortsatt tillväxt inom flygindustrin, s potentiellt största framtida marknad.

12 Innehållsförteckning 12 VD har ordet Växande ortopedimarknad Samtidigt som flyttar fram sina positioner inom flygindustrin fortsätter arbetet med att utveckla implantatmarknaden. Implantat tillverkade med s EBM-teknologi är godkända för kliniskt bruk i såväl USA som Europa. Uppskattningar visar på en årlig produktionsvolym av över implantat tillverkade med s EBM-teknik. I takt med en ökande beläggning ser vi att våra nuvarande kunder bygger ut sina produktionsanläggningar samtidigt som intresset från nya kunder ökar. Under året togs tre maskinorder för utbyggnad av kapacitet hos befintliga kunder i ortopediindustrin. Breddat erbjudande Under 2013 tar vi ett viktigt steg i vår marknadsbearbetning genom att göra vår teknologi lättillgänglig för slutkunder utan egen produktionsanläggning. I partnerskap med DiSanto Technology i USA (DTI) ska vi driva en anläggning hos DTI som erbjuder kontraktstillverkning av implantat tillverkade med s EBM -teknologi. svarar för EBM -teknologin medan DTI står för kunnande i färdigbearbetning. Produktutveckling med flera parter s framgångar på de mycket krävande marknaderna flygoch implantatindustri är ett resultat av långsiktig affärsutveckling och utvecklingsarbete fick vi tre viktiga forskningsanslag beviljade, ett från Vinnova på 2,4 Mkr och två från EUs sjunde ramprogram (FP7), på vardera ca 10 Mkr. Anslaget från Vinnova avsåg utveckling av EBM- teknologin för storskalig produktion av ortopediska implantat, ett projekt som genomförts i samarbete med ledande implantattillverkare och som slutfördes under Anslagen från FP7 avser vidareutveckling av viktig funktionalitet i s EBM-teknologi. Projekten kommer att slutföras under Utvecklingen förväntas ge betydande möjligheter för att bredda användningen av våra produkter och därmed vår konkurrenskraft. Under året har patentarbetet stärkts och vi har sökt 7 nya patent och fått 3 nya patentfamiljer godkända. Ökad produktionskapacitet För att möta den ökande efterfrågan har vi under året utökat våra produktionslokaler. Större lokaler som medger en väsentligt ökad produktionskapacitet jämfört med 2012 invigdes i januari Växande organisation För att klara av tillväxten och säkra kompetensen växer vår organisation nu snabbt. Nya medarbetare anställdes under året, både på huvudkontoret och på våra serviceenheter i Kina och USA. Det är en utmaning att rekrytera rätt kompetenser och talanger men vi märker ett ökat intresse i takt med att kännedomen om oss ökar. Jag är övertygad om att vi ska kunna fortsätta attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare, förutsättningen för ett fortsatt starkt företagsbygge. Dokumenterad kvalitetssäkring För att svara upp mot ökade krav på kvalitetssäkring från våra kunder och för att effektivisera verksamheten har ett omfattande arbete för att implementera ISO 9001 skett under Vi räknar med att bli certifierade under Ökad uppmärksamhet på kapitalmarknaden Vi gjorde en omvänd split av aktien i maj och den 18 juni introducerades aktien på NASDAQ OMX. Aktien fick efter omlistningen en stark värdeökning, från 46,50 kr den första handelsdagen på NASDAQ OMX till en slutkurs på 169,50 den 28 december. Efter omlistningen ser vi ett tydligt ökat intresse för vår aktie, även från aktörer utanför Sverige. Tydligare mål I samband med listbytet förtydligade vi våra finansiella mål på medellång sikt ska omsättningen uppgå till minst 200 Mkr ska rörelsemarginalen vara lägst 10 procent, soliditeten ska överstiga 50 procent och vi ska ha ett positivt kassaflöde. Fortsatt tillväxt En stark orderbok i inledningen av 2013 och ett fortsatt positivt affärsläge borgar för fortsatt tillväxt under Magnus René, VD

13 Innehållsförteckning 13 Strategier ä ä Affärsidé, mål och strategier Affärsmodell

14 Innehållsförteckning 14 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier s affärsidé utvecklar, tillverkar och säljer utrustning samt metoder för additiv tillverkning i metall. Marknadsföringen fokuseras mot implantat- och flygindustri. s vision s system ska bli ett naturligt inslag i maskinparken på varje tillverkande industriföretag. Operativa mål s långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av system för additiv tillverkning i metall till implantat- och flygindustrin. På kort sikt är s mål att: Ständigt förbättra EBM -teknologins produktivitet för att nå ytterligare applikationer inom prioriterade marknader Bredda användarbasen genom nya kunder På medellång sikt är målet att: Stärka marknadspositionen inom Additive Manufacturing (AM) genom fortsatt breddning av kundbasen, återkommande försäljning till befintliga kunder samt genom att erbjuda färdigbearbetade komponenter tillverkade med EBM-teknik. s teknologi börjar användas för volymproduktion även inom flygindustrin. Långsiktigt har ambitionen att: Identifiera nya kundsegment där systemens tekniska möjligheter kan tillvaratas, exempel på detta är tillämpningar inom rymdindustri, offshore-industri och annan avancerad tillverkning. Öka omsättningen med fortsatt bibehållen stabil lönsamhet Stärka kundsamarbetena genom fortsatt förstärkning av KAM-organisationen

15 Innehållsförteckning 15 Affärsidé, mål och strategier Strategier Finansiella mål 2013/ Mkr 10% 50% + OMSÄTTNING För 2013 är målet att försäljningen skall öka jämfört med föregående års försäljning ska omsättningen uppgå till minst 200 Mkr. LÖNSAMHET Verksamheten ska 2013 ge ett betryggande positivt resultat ska uppnå en rörelsemarginal om lägst 10 procent. SOLIDITET Soliditeten ska överstiga 50 procent. KASSAFLÖDE Positivt. UTDELNINGSPOLITIK Under kommande år bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

16 Innehållsförteckning 16 Affärsidé, mål och strategier Strategier Måluppfyllelse 2012 Utfall för kortsiktiga mål 2012 Ständigt förbättra EBM -teknologins produktivitet för att nå ytterligare applikationer inom industriell produktion. Två EU-finansierade projekt påbörjades 2011 där i samarbete med ledande forskningsinstitut vidareutvecklar s EBM -teknologi. Projekten avser vidareutveckling inom effekt och bygghastighet ( FastEBM ) och inom precision och strålkvalitet ( HiResEBM ). Vidare utvecklades EBM-teknologin för storskalig produktion av ortopediska implantat. Finansieringen skedde med hjälp av Vinnova och projektet genomfördes i samarbete med ledande implantattillverkare och slutfördes under Projektet har resulterat i det nya systemet Q10 som lanserades i mars Bredda användarbasen Systemförsäljningar till underleverantörer och universitet har stor betydelse för ökad användarbas. Under året har nya sådana avtal bidragit. En systemorder från japanska kontraktstillverkaren Koiwai innebär en exponering mot den japanska fordonsindustrin. Samarbetsavtalet med Oak Ridge National Lab innebär en breddad exponering mot nya kunder med nya applikationer inom båda segmenten implantat och flyg. Den markant ökande ordervolymen från flygindustrin är resultatet av en medvetet riktad marknadsföring. EBM-systemens strategiska betydelse återspeglas i att en del av kunderna önskar att än så länge vara anonyma för omvärlden. Ett flertal order har kommit från universitet/forskningsinstitut från Frankrike för utveckling inom implantatproduktion, från CSIRO i Australien för forskning inom bland annat materialteknik, från ett ledande universitet i Kina med inriktning mot Aerospace. Det nyligen tecknade samarbetsavtalet med DiSanto innebär att breddar sin förädlingskedja till att också omfatta kontraktstillverkning. Målgruppen är i första hand implantatsegmentet och kunder som överväger att tillämpa EBM -teknologin men inte kan eller vill investera i egen produktionsutrustning. Öka omsättningen med fortsatt bibehållen stabil lönsamhet Omsättningen ökade med 29 procent till 139,1 Mkr och vinstmarginalen var 10,8 (5,1) procent. Omsättningsökningen kom främst från systemförsäljning som ökade med 26,3 Mkr till 94,2 Mkr. Omsättningsökningen beror dels på fler levererade system, på en produktmix med försäljning av fler avancerade system samt en exklusivitetsersättning om 11 Mkr i samband med en stororder från en flygindustrikund. Eftermarknadsförsäljningen ökade med 2,7 Mkr till 42,5 Mkr. Den relativt svaga tillväxten på eftermarknaden beror bland annat på genomförda strategiska prissänkningar på metallpulver, för att säkra teknologins konkurrensförmåga inom nya applikationsområden. Lönsamheten förbättrades med ett nettoresultat om 15 (5,5) Mkr och med en vinstmarginal på 10,8 (5,1) procent. Resultatet beror på fler leverade system men också på bättre marginal på de sålda systemen. Stärka kundsamarbetena genom förstärkning av KAM-organisationen fortsätter det nära samarbetet med kunderna för att hjälpa dem använda systemen på bästa sätt och därmed öka såväl antalet produktapplikationer som produktiviteten. Serviceorganisationen har förstärkts i Kina med en medarbetare och etableringen av ett kontor i Beijing samt ett servicebolag i Storbritannien som etablerades första kvartalet Uppföljning finansiella mål 2012 Tillväxt Försäljningen skall öka jämfört med föregående års försäljning. Årets omsättning ökade med 29 procent till 139,1 Mkr. Eftermarknadsförsäljningen ökade med 2,7 Mkr till 42,5 Mkr. Lönsamhet Ett betryggande positivt resultat om lägst samma nivå som för Rörelseresultatet uppgick till 14,5 (4,6) Mkr, med en rörelsemarginal på 10,3 (4,3) procent. Vinsten efter skatt uppgick till 15 (5,5) Mkr med en vinstmarginal på 10,8 (5,1) procent. Kassaflöde Bibehålla ett positivt kassaflöde. Kassaflödet under året blev negativt, årets kassaflöde blev 11,3 (15,0) Mkr. Av kassaflödet avser ca 5,6 Mkr årets kassaflöde i förskotterat forskningsbidrag. Det operativa kassaflödet var alltså -5,7 Mkr om förändringar i forskningsbidraget räknas bort.

17 Innehållsförteckning 17 Affärsidé, mål och strategier Strategier Strategier Kompletta system s huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM - system, såväl hård- som mjukvara, som gör det möjligt att direkt från en tredimensionell digital ritning tillverka komponenter från metallpulver. Detta innebär att ska erbjuda utrustning och tillbehör, kvalificerad kundsupport och service samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med s patenterade teknik. Ökad prestanda ska fortsätta att avsätta betryggande resurser till utveckling för att på kort och medellång sikt öka systemens snabbhet, precision och byggstorlek. System för volymtillverkning Det är s bedömning att marknaden för system för direkttillverkning av metalldetaljer med Additive Manufacturing (AM) har mycket stor potential (mer information om marknaden finns på sid 11). fokuserar därför på framtagning och försäljning av system som är anpassade för volymtillverkning. På lång sikt skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. Titanlegeringar På kort och medellång sikt fokuserar på kompetens och applikationskunnande inom titanlegeringar. Orsakerna är flera dessa legeringar är huvudmaterial för s båda nyckelmålgrupper, legeringarna är väl lämpad för EBM -processen samtidigt som de är svårbearbetade med andra metoder. Breddning i förädlingskedjan direktförsäljning av EBM -framställda komponenter erbjuder sedan våren 2013 genom en strategisk allians med kontraktstillverkaren DiSanto applikationsanpassning och produktion av färdigbearbetade implantatkomponenter baserade på s EBM -teknologi. Patentstrategi skyddar sin teknologi från kopiering och intrång genom att kontinuerligt sörja för att bolaget har ett starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter, såväl hård- som mjukvara. Cirka 70 patent tillhörande 27 olika registrerade patentfamiljer är tagna i 11 nyckelländer. Under 2012 har patentarbetet stärkts, 7 nya patent har sökts och 3 nya patentfamiljer har blivit godkända. Försäljningsstrategi två tydliga målgrupper s teknik har en bred potential och marknaden för denna teknologi är förhållandevis omogen, med lång introduktionstid av system för volymproduktion. väljer därför att fokusera på två målgrupper inom tillverkande industri implantatsamt flygindustrin. Bolaget arbetar med egen försäljningsorganisation i USA och Norden samt med agenter i Asien och övriga Europa. (läs mer om affärsmodellen på sid 19). Utnyttja nyckelkompetensen s främsta konkurrensmedel är kunskapen att skapa komplexa geometrier i metall med mycket goda materialegenskaper till en kostnad och ledtid som lämpar sig för volymproduktion. Nära samarbete s kunder bedriver högt kvalificerad verksamhet och ställer därför höga krav på sina samarbetspartners och leverantörer. För är ett nära samarbete med kunderna en förutsättning för att förstå deras behov och för att kunna möta deras förväntningar. Bolaget har en KAM-organisation som arbetar med att ytterligare stärka samarbetet med strategiska kunder, det vill säga kunder vars krav ytterligare driver och utvecklar s erbjudande. Utveckla servicenätet arbetar fortlöpande med att utveckla sitt återförsäljarnät och sin egen serviceorganisation med målsättningen att ytterligare förbättra servicen till kunderna. Serviceorganisationen är uppdelad på underhållsservice och applikationsutveckling.

18 Innehållsförteckning 18 Intervju Som sicilianare är det viktigt att tillhöra en familj, i mitt fall är det Davide Pitarresi, Serviceingenjör i Italien. Anställd sedan Jag arbetar nära våra kunder som serviceingenjör. Jag gör förebyggande service men deltar också löpande i systemanpassningen för kundens produktion. En kund som är spännande att följa är implantattillverkaren Lima. De har 8 system i full produktion, dygnet runt med tre skift på sin anläggning på Sicilien. Jag ser att utvecklas hela tiden vilket också jag gör. Jag ser helt klart att min framtid är på, med alla övriga bra kollegor. Som sicilianare är det viktigt att tillhöra en familj, i mitt fall är det. Davide är en nygift maskiningenjör, bosatt på Sicilien.

19 Innehållsförteckning 19 Affärsmodell Strategier Breddad förädlingskedja breddar sitt erbjudande från att sälja system, förbrukningsartiklar och service till att även erbjuda kontraktstillverkning av ortopediska implantat. s teknik har en bred applikationspotential. Marknaden för denna teknologi är förhållandevis omogen, med lång introduktionstid av system för volymproduktion. Försäljningen övergår nu alltmer från enstaka installationer till kompletta produktionsinstallationer för volymtillverkning. Försäljningsstrategi 1. Kompletta system s huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM -system, såväl hård- som mjukvara samt viss kringutrustning. 2. Eftermarknadsförsäljning viktig del av affären Service av sålda system och försörjning av metallpulver är en viktig del av s affär som skapar intäkter under en rad av år. Servicearbetet är i första hand förebyggande med regelbunden service av kundernas system. Normalt tecknas därför ett servicekontrakt vid ordertecknandet där åtar sig att underhålla systemet. Närmare 90 procent av de installerade systemen har löpande serviceavtal. 3. Kontraktstillverkning kommer från våren 2013 att i samarbete med DiSanto Technology Inc, USA erbjuda kontraktstillverkning av ortopediska Implantat tillverkade med s EBM-teknologi och färdigbearbetade för leverans. svarar för EBM -teknologin medan DTI står för kunnande i färdigbearbetning. Syftet med samarbetet är att underlätta och påskynda implantatbolagens omställning från traditionell tillverkning till adderande tillverkning med s EBM-teknologi. Kunder två tydliga industrisegment fokuserar på två målgrupper inom tillverkande industri ortopediska implantat- och flygindustri. s kunder finns inom tre olika grupper; slutanvändare företag som serieproducerar komponenter för ortopediska implantat och flygkomponenter, kontraktstillverkare samt universitet och forskningsinstitut. har väl upparbetade kontakter med ett stort antal kundämnen inom implantat- och flygindustrin. Strategiska kontakter är etablerade med flertalet av världens ledande implantatbolag, de flesta flygplanstillverkarna samt betydande flygkomponent- och flygmotortillverkare.

20 Innehållsförteckning 20 Affärsmodell Order, leverans och omsättning Ackumulerat sålda system per geografi 14 Order Omsättning, Mkr 70 13% Europa USA % 57% Övriga världen Ackumulerat sålda system per kundsegment % 6% 31% Flygindustri, 31% Implantatindustri, 30% % 30% Universitet, 27% Kontraktstillverkare, 6% Övriga, 6% Order Leverans Omsättning, MSEK

21 Innehållsförteckning 21 Affärsmodell Strategier Några av s kunder Slutanvändare Implantatindustri Lima, Italien (8 system) Adler Ortho, Italien Nakashima Medical, Japan (2 system) Flygindustri Kontraktstillverkare Universitet/ institutioner GKN Aerospace, Storbritannien Airbus, Storbritannien Avio, Italien (10 system) Medical Modeling, USA (4 system) DiSanto, USA Koiwai, Japan Tohoku University, Japan NCSU, USA (2 system) Sheffield University, Storbritannien (3 system) Oak Ridge National Lab, USA (2 system)

22 Innehållsförteckning 22 Affärsmodell Marknadsföring och försäljning Satsningar sker i första hand på de geografiska marknader som är eller bedöms kunna bli stora producenter av implantatoch flygkomponenter. Marknaderna bearbetas dels i s egen regi och dels via agenter. s egna representanter är alltid involverade i affärsavsluten. är idag representerat med egen säljorganisation i USA och Norden samt med agenter i övriga Europa och Asien. God marknadspotential USA och Europa är s största marknader räknat i sålda system och i framtida potential. Även Asien med framför allt Kina och Japan bedöms ha stor framtida potential. Segmentmässor och konferenser Mässor är ett effektivt kontaktforum. väljer att främst delta på segmentmässor, det vill säga mässor riktade till applikationsområdena flyg- och implantatindustri snarare än rena teknikmässor. Under 2012 deltog på 15 mässor samt höll i 10 presentationer på konferenser. Utställningarna ger ett viktigt inflöde av nya kundförfrågningar till. ledde under 2012, liksom under 2011, ett tredagars symposium inom Additive Manufacturing, på USAs största materialkonferens, MS&T. center kund

23 Innehållsförteckning 23 Affärsmodell Försäljningsprocessen Varje initial försäljning av ett system är unik där varje kund har sina speciella behov och önskemål. Ett köp föregås ofta av en införsäljningsprocess som många gånger inleds med en kontakt på en mässa. Därefter vidtar en diskussion om till vilka användningsområden som kunden avser använda systemet. Kunden gör en grundlig utvärdering av teknologin. Den kan ske genom att får ett uppdrag att tillverka en viss specifik detalj för vidare utvärdering eller i en längre projektperiod där kunden själv deltar aktivt i användningen av ett EBM -system. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är normalt 6 12 månader. När en order blir en intäkt En tecknad order omsätts till en intäkt då systemet levereras från, det vill säga den bokförs som en intäkt i resultaträkningen och påverkar då s omsättning och resultat. offentliggör tecknade order eftersom de påverkar framtida intäkter och därmed företagets lönsamhet. Normalt är tiden från order till leverans drygt tre månader, den tid det tar för att färdigställa och leverera systemet. Order och leveranser togs order på 24 (12) system, varav 7 (5) i USA, 14 (5) i Europa samt 3(2) i Asien/Oceanien. 10 (3) system var beställning från befintliga kunder. 14 (3) system beställdes av flygindustrin, 3 (4) system beställdes av implantatindustrin, 1 (2) av en kontraktstillverkare samt 6 (4) av universitet/forskningsinstitut kopplade till flyg- eller implantatindustrin. levererade under året 15 (14) system. Vid årets utgång uppgick orderboken till 10 (1) system. KAM-organisation fokus på kunder som kan förändra har identifierat ett antal strategiskt viktiga kunder, kunder som kan förändra. Bolagets KAM-organisation (Key Account Management) består av flera kompetenser material- och applikationsutvecklare, processingenjörer samt serviceingenjörer. Syftet är att skapa ett förtroendefullt samarbete som bidrar till båda parters utveckling, med fokus på applikationsutveckling men även t ex certifieringsprocesser för att korta tiden till industriell tillverkning. Serviceorganisation viktig del av KAM s system säljs och används över hela världen. Bolaget har egna medarbetare på plats i ett flertal länder för att upprätthålla löpande förebyggande service och bistå i applikationsutvecklingen åt befintliga kunder. Dessa medarbetare återfinns i Kina, Italien, USA samt sedan 2013 även i Storbritannien. Merförsäljning framtida potential s initiala försäljning till nya kunder sker oftast med enstaka system, många gånger för en fortsatt utvärdering och provning för kommersiell drift. I takt med att s system blir alltmer etablerade som volymproduktionssystem så ökar andelen återkommande beställningar från befintliga kunder. Denna typ av försäljning är mycket intressant för s lönsamhet. Det är företagets bedömning att denna typ av volymförsäljning har en stor framtida potential. Exempelvis har implantattillverkaren Lima idag totalt 8 system i drift för produktion av ortopediska implantat. Efter leverans av beställda system kommer flygkomponenttillverkaren Avio att ha 10 system i drift. Nyförsäljning för fortsatt växande kundbas har en dedikerad säljorganisation för nyförsäljning. Försäljning bedrivs direkt på de marknader som inte täcks av agenter, framförallt USA och Skandinavien. På de marknader där agenter finns etablerade bedrivs försäljningsarbetet i nära samarbete mellan s ansvariga Area Manager och den lokala agentens säljare. Försäljningsarbetet är ofta komplext och engagerar den lokala agenten, s säljare och applikationsingenjörer. Valutaexponering Absoluta merparten av s system exporteras. Fakturering sker i Euro förutom i USA där den sker i US-dollar. Samtidigt är merparten av kostnaderna i svenska kronor. valutasäkrar nettovalutaflöden fortlöpande genom terminskontrakt. Kostnadsstruktur Av s direkta och indirekta kostnader utgör personalkostnader 31 procent. Råvaror och förnödenheter till färdigställande av maskiner samt inköp av metallpulver utgör 41 procent, lokalkostnader 4 procent samt övriga externa kostnader 16 procent. Avskrivningar svarar för 8 procent. 16% 4% 8% 41% 31% Personalkostnader, 31% Råvaror och förnödenheter, 41% Lokalkostnader, 4% Övriga externa, 16% Avskrivningar, 8%

24 Innehållsförteckning 24 Verksamhet ä ä ä ä ä Marknaden i media Verksamhet Hållbarhet Historia

25 Innehållsförteckning 25 Marknaden Tydlig position inom Additive Manufacturing s erbjudande är riktat mot tillverkningsindustrin globalt med fokus på Additive Manufacturing (AM) för metall. s teknik används primärt för att direkt framställa färdiga produkter i korta och medellånga serier. Definition Additive Manufacturing, AM ASTM (American Society for Testing and Materials), ett internationellt standardiseringsorgan definierar Additive manufacturing (AM), eller additiv tillverkning, som en materialsammanfognings - process för att göra objekt direkt från digital 3D-modelldata, lager på lager (adderande), i motsats till avverkande (subtraktiva) tillverkningsmetoder, såsom traditionell maskinbearbetning. Additive Manufacturing kallas även alltmer populärt för 3D-printing. På svenska förekommer även begreppet friformsframställning för att illustrera den geometriska friheten i uppbyggnaden av ett föremål. (För beskrivning av s teknik se sidan 35.) Olika tillämpningar Produktionsprincipen Additive Manufacturing eller 3D-printing har ett brett tillämpningsområde. Begreppet 3D-printing omfattar prototypframtagning samt konsument- och hobbybetonad hemtillverkning av individuella föremål, produktion av smycken och andra konsumentprodukter. Begreppet Additive Manufacturing gäller främst avancerade industriella tillämpningar, från prototypframtagning till industriell produktion. s EBM -teknologi är avsedd för industriell produktion av avancerade komponenter i högvärda metallegeringar, till exempel titanlegeringar. Volymproduktion av komplexa detaljer i dyra material Vid produktion av detaljer med komplexa geometrier, i korta eller medellånga serier, är s teknik ofta konkurrenskraftig. Tekniken ger möjlighet att konstruera och tillverka detaljer utan geometriska begränsningar och möjliggör rationell tillverkning av detaljer som på grund av sin komplexitet är svåra eller omöjliga att tillverka med konventionell metodik. Tillverkningen kan dessutom ske med färre moment utan behov av sammansättning av delar genom svetsning eller annan fixering. En annan fördel med s teknik är minimalt materialspill, något som är särskilt viktigt vid tillverkning av komponenter i dyra material som titan. Vid tillverkning av stora serier av enkla detaljer är traditionella tillverkningsmetoder som gjutning dock ofta billigare. fokuserar i första hand sina marknadsaktiviteter mot två segment: har valt att fokusera sin marknadsföring mot två marknadssegment flyg- och implantatindustrin. Det är två globala segment med tydliga och starka drivkrafter att använda AM i sin tillverkning. De två segmentens underliggande marknader utgör därför också s marknader. USA och Europa är de marknader där framför allt agerat och dessa marknader bedöms ha en fortsatt stark tillväxtpotential. I Asien är det främst Kina och Japan som också bedöms vara viktiga tillväxtmarknader för.

26 Innehållsförteckning 26 Marknaden Ortopediska implantat en marknad i tillväxt Den ortopediska implantatindustrin kan delas in i tre segment: rekonstruktion, trauma och ryggkirurgi (spine). bearbetar framför allt marknaden för rekonstruktion, dvs implantat för rekonstruktion av rörelseapparatens leder. Den samlade marknaden för rekonstruktion och trauma var ,8 mdrusd enligt Orthoworld, med en årlig tillväxt på c:a 11% mellan 2001 och Marknaden för rekonstruktion börjar mogna, med ökad priskonkurrens, men marknaden bedöms fortsätta växa. Metallegeringar som titan och kobolt-krom är etablerade som material för implantat. Dessa metaller är också väl lämpade för tillverkning i s system då de är dyra och svårbearbetade med andra metoder. Segmentet utgörs främst av leverantörer av ortopediska implantat, underleverantörer till dessa samt universitet och forskningsinstitut med inriktning på implantat och biomaterial. Ökad välfärd en stark drivkraft Implantatmarknaden är störst i absoluta tal i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för 85 procent av den totala marknaden. Störst tillväxt procentuellt sker dock i tillväxtekonomier, med störst procentuell potential i Kina, Indien och Brasilien. Implantatmarknaden drivs av ett antal faktorer såsom ökande global befolkningstillväxt, åldrande befolkning i Europa, Nordamerika och Japan, aktivare livsstilar, yngre patienter, globalt ökande övervikt, medicinska framsteg med fler behandlingsmöjligheter, nya produkter och bättre tekniker samt ökad mängd trauma (olyckor). Sex stora Implantatindustrin totalt domineras av sex stora USA-baserade aktörer som svarar för drygt 70 procent av marknaden. Dessa sex är Biomet, DePuy, Medtronic, Stryker, Smith & Nephew samt Zimmer. De sex stora bolagen använder idag egenutvecklade tekniker för tillverkning av avancerade implantat. s teknik är föremål för utvärdering hos samtliga dessa aktörer. De som dominerar inom s huvudsegment rekonstruktivt är DePuy, Stryker, Zimmer, Smith & Nephew samt Biomet som tillsammans svarar för 88 procent av detta marknadssegment. Utöver de stora aktörerna är marknaden fragmenterad med ett stort antal små och medelstora bolag. En stor andel av dessa bolag verkar regionalt på sina lokala marknader. s största kund, Lima, återfinns i denna grupp.

27 Innehållsförteckning 27 Marknaden s teknik väl lämpad Inom implantatområdet används s teknik framförallt för produktion av ortopediska implantat inom nya applikationsområden där implantattillverkarna är beredda att tillämpa ny teknik. Ett exempel på det är den unika porösa ytstrukturen som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader, så kallad trabekulär struktur. Implantat som idag serietillverkas med hjälp av s system är höftleder, axelleder och ryggimplantat. s teknikologi möjliggör också produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. Här märks främst CMF (CranioMaxilloFacial), delar för skallbensfrakturer. Myndigheters godkännande en förutsättning Själva implantatprodukterna kräver godkännande av nationella myndigheter, medan maskinerna som tillverkar dem inte kräver godkännande av samma myndigheter. I Europa gäller CE-märkning och i USA är det FDA (Food and Drug Administration) som godkänner implantatprodukter. Det finns idag på marknaden implantatprodukter tillverkade i s system som är godkända i Europa, USA och Australien och i process för godkännande i Japan, Kina och Korea. s kunder i implantatindustrin Italienska Lima har köpt åtta EBM -system för volymproduktion. Militärsjukhuset Walter Reed Army Medical Center i Washingon, USA, använder ett system för tillverkning av avancerade patientanpassade implantat. Medical Modeling i USA har fyra system och Nakashima Medical i Japan har två. Totalt används ett trettiotal EBM -system för implantatproduktion (se även kundexempel på sidan 21). Tillverkning av acetabularkoppar till höftleder är en komponent som har fått stort genomslag och i dag tillverkas omkring 2 procent av alla acetabularkoppar med EBM -teknologi. % Marknadstillväxt totala ortopediska marknaden, %

28 Innehållsförteckning 28 Marknaden Flygindustrin i utveckling och tillväxt Bränslesnålare plan främsta drivkraften i teknikutvecklingen Utveckling av nya trafikflygplan drivs av utmaningen att få lättare och därmed bränslesnålare plan. Grundkonceptet i flygplanskonstruktion är under omvandling. Efter att trafikflygplan har byggts i aluminium i över 50 år tas nu nya konstruktionslösningar fram som gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Flygplanskroppen och vingarna kommer framöver att utgöras av composit istället för aluminium. Airbus A350XWB och Boeings 787 är de första planen i denna generation. De har en beräknad bränslebesparing på 20 procent jämfört med tidigare konstruktioner. Flygbranschen i stark tillväxt Den globala ekonomiska tillväxten ökar resandet och i synnerhet flygresorna. Enligt Airbus och Boeings marknadsanalyser beräknas produktionen av trafikflygplan att uppgå till mellan till nya plan. Airbus bedömer också att pasagerarantalet kommer att ha en årlig ökning om 5,6 procent fram till Stor applikationspotential Composit och aluminium är svåra att kombinera då aluminium lätt korroderar i kontakt med andra material. Titanlegeringar däremot har inga negativa egenskaper i kombination med composit och lämpar sig därför väl i kommande konstruktioner. Detta innebär att efterfrågan på konstruktionsdetaljer i titan ökar i takt med att mer composit används. När det gäller flygmotorer så drivs efterfrågan på s produkter av utvecklingen av helt nya material som är viktreducerande och med bibehållna avancerade egenskaper. Ett exempel på ett sådant material är legeringen titanaluminid, som är lättare och starkare än konventionella legeringar såsom inconel (nickel-krom). De första kommersiella applikationerna sker i kommande generation av flygplansmotorer vars förserieproduktion påbörjas nu. Initialt gäller det turbinblad men även andra delar i flygplansmotorn kan bli aktuella. Volym beroende på applikation Flygindustrin efterfrågar ofta tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i relativt korta serier. Materialkraven är mycket höga och flygindustrin är därmed en viktig partner för utvecklandet av applikationer i nya material. Industrin använder idag s teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. De höga materialkraven är både en möjlighet men utgör samtidigt en hög ingångströskel. Flygindustrin är traditionellt sett konservativ i val av nya produktionsmetoder och nya material. När väl en komponent är godkänd att ingå i en konstruktion är dess livscykel lång då flygplansmodeller vanligtvis byggs i långa serier över en längre tidsperiod, ofta i decennier. Exempel på volymproduktion Ett exempel på kommande volymproduktion är kunden Avios tillverkning av turbinblad. Det sitter cirka 100 turbinblad på det sjunde turbinsteget i en jetmotor, det steg där s teknik är väl lämpad. Vid produktion till 400 jetmotorer innebär det en totalproduktion om blad per år, en volym som förutsätter 10-tals EBM -system. Det är s bedömning att en sådan fullskalig produktion kan komma att ske med början senast år 2015.

29 Innehållsförteckning 29 Marknaden Titananvändning i flygplan Minskad vikt är en stark drivkraft. Användning av titan och andra material ökar snabbt. % Andel titan av planets vikt 16% B787 12% 8% B777 A380 A350 B747 4% B757 B727 B737 B747 A330 / 340 A300 B767 0% Introduktionsår av modell Få huvudaktörer och många leverantörer Flygindustrin domineras av två stora producenter av trafikflygplan europeiska Airbus och amerikanska Boeing. Andra aktörer är brasilianska Embraer och kanadensiska Bombardier och nya aktörer såsom japanska Mitsubishi och det kinesiska ACAC/COMAC-konsortiet. På motorsidan dominerar brittiska Rolls Royce samt amerikanska GE och Pratt & Whitney. Flygindustrin tillämpar fordonsindustrins produktionsprinciper, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som slutmonteras av huvudmannen, det vill säga de omnämnda huvudaktörerna. s kunder har fått en betydande orderökning under 2012 framför allt från flygindustrin. Av totalt 24 order under 2012 kom 16 från flygindustrin varav 14 från ledande tillverkare och underleverantörer till dessa (på tier 1-nivå). På grund av sekretesskrav från kunderna kan inte alla namn offentliggöras. Resterande två order kom från amerikanska Oak Ridge respektive ett kinesiskt universitet för utveckling inom Aerospace. Störst kund hittills är den italienska underleverantören Avio för flygmotorkomponenter som nu har beställt totalt 10 system, varav sex under Avio ser affärsmöjligheterna med s teknologi och har skapat affärsområdet emanufacturing för att tydliggöra erbjudandet. En annan kund som är offentliggjord är brittiska GKN (som förvärvade Volvo Aero 2012). De har tagit emot en initial leverans på ett system.

30 Innehållsförteckning 30 Marknaden Universitet och forskningsinstitut Material- och produktionsmetodik är ett stort och brett forskningsområde. s teknik som fortfarande är en relativt ny produktionsmetod skapar därför stort intresse på dessa institutioner. De forskningsrön som blir resultatet, ofta i samarbete med industrin, är viktiga för såväl som potentiella kunder då tekniken verifieras och applikationsområdena utvecklas. Försäljning av system sker oftast styckvis. Akademiska världen global har sålt ett trettiotal system till universitet sedan Bland kunderna finns North Carolina State University i Raleigh/ USA, Oak Ridge National Laboratory i Tennessee/USA, Sheffield University/Storbritannien, Universitetet i Erlangen/Tyskland samt Tohoku University i Japan. Ökade marknadsmöjligheter genom samarbetsavtal med amerikanska Oak Ridge National Laboratory och Oak Ridge National Laboratory (ORNL) i Tennessee, USA, har ett samarbetsavtal där parterna arbetar gemensamt för att i en demonstrationsanläggning (Manufacturing Demonstration Facility (MDF) på bred basis introducera och demonstrera s EBM -teknologi för den amerikanska industrin. Oak Ridge National Laboratory (ORNL) är ett nationellt forskningscenter som lyder under USAs energidepartement. Forskningsområdena sträcker sig över bland annat energisnåla material, implantat och applikationsutveckling för flygindustrin. Potential i andra segment har för avsikt att successivt identifiera nya marknadssegment där EBM -teknologins möjligheter kan tillvaratas. Exempel på intressanta segment kan vara offshore-industri, kärnkraftindustri och annan avancerad kortserietillverkning. s marknadsstorlek och tillväxt Marknaden för s system växer i snabb takt, framförallt genom att teknikutvecklingen gör det möjligt att använda teknologin inom alltfler applikationsområden. Mot denna bakgrund är det svårt att bedöma marknadens långsiktigt potentiella storlek. Marknaden växer i takt med att systemen blir effektivare med högre precision och ökad kvalitet. Med utgångspunkt från de kontakter med potentiella kunder som har, uppskattar bolaget att den totala marknadspotentialen inom nuvarande segment och användningsområden uppgår till i storleksordningen 500 system under de närmaste åren. Under denna period bedöms potentialen finnas främst inom implantat- och flygindustrin. Denna beräkning innefattar att kunder som använder utrustningen för direkttillverkning av korta serier kan behöva fler system, men tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för kunder att utvärdera och anamma ny teknik eller andra omständigheter som kan påverka när och om inköp sker. Användning inom flyg- och medicinteknik kräver också i vissa fall myndighetsgodkännande, vilket innebär att beslut kan ta längre tid. 25 procent av marknaden uppskattar att, av de utrustningar som bolaget och de närmaste konkurrenterna sålde under föregående år, svarade för omkring en fjärdedel. Framgångsfaktorer produktivitet och precision Till skillnad från andra aktörer som har teknik för Additive Manufacturing är ensamt om att använda elektronstråle. Det är bolagets uppfattning att det i dagsläget inte finns någon annan leverantör som kan erbjuda system med samma kombination av hög materialkvalitet, frihet i produktdesign, hög precision och produktivitet. Additive Manufacturing konkurrerar med gjutning och avverkande bearbetning s teknik lämpar sig väl för titanlegeringar som är både dyra och svårbearbetade i andra tekniker såsom avverkande bearbetning och gjutning. De främsta fördelarna med s teknik jämfört med dessa metoder är möjligheten att tillverka komplexa detaljer, kortare ledtider och mindre materialspill. I gjutning är materialspillet betydligt större. Prototyptillverkning konkurrerar med laser Den mest etablerade prototyptillverkningstekniken sker med hjälp av laser. Denna teknologi ger god precision men på grund av lägre effekt i processen kan inte laser alstra lika höga temperaturer och har därmed lägre bygghastighet. Detta ger också sämre materialegenskaper med en viss bestående porositet. Lasern lämpar sig därmed sämre för serietillverkning. s teknologi har här fördelen att även kunna fungera för serietillverkning, beroende på produktionsvolym och applikation. EBM vs Laser en kommunikativ utmaning Laser har en fördel genom att vara ett välkänt begrepp och en välkänd teknik med många applikationsområden. Det innebär kommunikativa utmaningar att öka kännedomen om EBM -teknologin inom Additive Manufacturing som har något lägre kännedom. Själva teknologin måste förklaras och produktionsfördelarna belysas. märker dock en tydlig fortlöpande ökande kännedom hos målgrupperna.

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Pressmeddelande Mölndal 2013-03-01 Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX, lanserar idag Arcam Q10, ett nytt EBM-system utvecklat

Läs mer

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2011 En pålitlig partner Arcam utvecklar och tillverkar system för Additive Manufacturing (AM), dvs verktygsfri tillverkning direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2010 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Arcam årsredovisning 2009 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD).

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2013 1 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal

Läs mer

Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013

Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012 Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013 Nettoomsättningen ökade med 29 % till 139,1 (107,7)

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2015

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2015 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2015 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2015 1 Helåret 2015 576 Mkr 50 Mkr 58 50 Nettoomsättning Rörelseresultat Nya order på EBM -system

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2012 Försäljningen uppgick till 18,9 (17,0) Mkr Resultat efter finansiella poster -6,6 (-4,9) Mkr Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03)

Läs mer

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment Arcam 2007 Ready to use 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 5 Marknad 9 Verksamhet 10 Case Depuy Orthopaedic 11 Case University of Sheffield 12 Arcams aktie 14 Flerårsöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2014 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2014 1 Stark position inom AM-produktion i metall Arcam tillverkar produkter för AM Additive Manufacturing,

Läs mer

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Nettoomsättningen ökade med 43% till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr

Arcam AB (publ) Org.nr Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010 För helåret: Försäljningen ökade med 21% till 90,5 (74,5) Mkr Resultat efter skatt ökade med 8,3 Mkr till 1,8 (-6,5) Mkr Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier Arcam 2006 Arcam i korthet Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer