Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013

2 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING

3 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology Inc., kontraktstillverkare av ortopediska produkter i Shelton, USA. Arcam och DiSanto erbjuder befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Arcam tecknade i slutet på året ett avtal om förvärv av pulverdivisionen AP&C från Raymor Industries Inc. AP&C är en tillverkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titanpulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i Arcams erbjudande till sina kunder. Med detta förvärv säkrar Arcam tillgång till titanpulver av hög kvalitet för sina kunders snabbt växande behov. En ny maskingeneration introducerades, Arcam Q-serien. Arcam Q10 är främst avsedd för tillverkning av ortopediska implantat medan Arcam Q20, med sin större byggkammare, riktar sig till flyg industrin. ARCAM ÅRSREDOVISNING

4 Helåret Mkr 15Mkr Nettoomsättning 199,4 Mkr Årets resultat 15,4 Mkr Nya order på EBM-system EBM-system levererades Helåret 2013 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster ökade till 15,4 (15,0) Mkr (resultatet belastas med 5 Mkr i kostnader av engångskaraktär) Resultat per aktie uppgick till 3,85 (4,04) kr (baserat på antal aktier före split 4:1 i januari 2014) Riktade nyemissioner har tillfört bolaget 450 Mkr Väsentliga händelser efter årets utgång Flytt av aktien till NasdaqOMX Midcap-listan Split av aktien 4:1 Order från amerikansk flygindustri Order från kinesisk implantattillverkare Order från europeisk implantatindustri Order från Nyzeeländsk kontraktstillverkare Slutförande av förvärvet av metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada ARCAM ÅRSREDOVISNING

5 Flerårsutveckling Installerad bas, ackumulerat Omsättning och resultat Antal Mkr 140 FoU 200 Nettoomsättning 120 Produktion 160 Varav eftermarknadsförsäljning Resultat före skatt MKR Nettoomsättning 16,6 22,3 47,3 76,0 58,3 74,5 90,5 107,7 139,1 199,4 Omsättningsökning, % Årets resultat -13,2-12,7-8,6 2,3-20,4-6,5 1,8 5,5 15,0 15,4 Soliditet, % 35,1 59,9 74,0 68,0 60,6 72,8 68,1 65,0 60,2 87,2 ARCAM ÅRSREDOVISNING

6 Arcam skapar nya produktionsmöjligheter Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien, Storbritannien och Kina. Utpräglat kunskapsföretag med stark position Arcam är ett utpräglat kunskapsföretag med kompetens inom hela förädlingskedjan. Bolaget är ensamt inom AM (Additive Manufacturing) om att använda elektronstråleteknologi. Arcams position är skyddad med patent men också genom nära kundsamarbeten som skapar höga inträdeströsklar. Industriell aktör på en global marknad Arcam är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt till väldefinierade kundsegment med höga krav. En växande andel av de installerade systemen används för industriell produktion, en trend som tydligt visar den ökande insikten i teknikens potential. Kundrelationerna är långa och mycket nära. För att komma närmare kunderna har bolaget i takt med tillväxten etablerat egna servicekontor i Kina, USA, Italien samt Storbritannien. Väl definierade marknader med tydliga drivkrafter Marknaden för ortopediska implantat är i stadig tillväxt, även i tillväxtländer. Tillväxten drivs främst av ökad efterfrågan av avancerade ytor och strukturer i implantaten, men även på ortopedimarknadens tillväxt i allmänhet, driven av demografi och ökat välstånd. Växande omsättning Bolaget har en positiv utveckling med ökande omsättning, positiva resultat, stabila bruttomarginaler, positiva operativa kassaflöden samt sund finansiell ställning. Flygindustrin drivs av efterfrågan på lättare och därmed bränslesnålare plan. Det i sin tur driver efterfrågan på nya produktionsmetoder och material. Potentialen inom flyg industrin bedöms vara mycket stor. ARCAM ÅRSREDOVISNING

7 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Vårt fokus på specifika kundsegment där vi tillför stort värde, i kombination med kundnära produktutveckling, ger resultat. Omsättningen ökade kraftigt under 2013 och resultatet förbättrades. Året har varit mycket händelserikt med det strategiska samarbetet med kontraktstillverkaren DiSanto och avtalet om förvärv av pulvertillverkaren AP&C som höjdpunkter. Genom dessa strategiska initiativ kan vi fortsätta att hålla ett högt tempo i vår affärsutveckling och därmed både öka affärerna med befintliga kunder och nå nya kunder. Organisk tillväxt Maskinförsäljningen, vår kärnaffär, växte kraftigt till 25 levererade system på helåret. Även eftermarknadsaffären utvecklades starkt, mycket beroende på att våra kunder i större utsträckning använder våra system för produktionstillämpningar. Vår pulveraffär drivs av tre faktorer som alla samverkar, antal installerade system, andelen system som används för produktion samt systemens produktivitet. Sammantaget är eftermarknadsförsäljningens utveckling en bra mätare för hur våra kunder och vår affär utvecklas. Vår tillväxt förutsätter också en förstärkt organisation och den ökade kännedomen om oss och den uppmärksamhet Additive Manufacturing får i media underlättar helt klart våra rekryteringar. Vi har under året förstärkt organisationen inom samtliga funktioner. En viktig förutsättning för fortsatt effektiv tillväxt är att vi har det fundament och den struktur som behövs för att snabbt kunna skala upp verksamheten. Under året har vi tillsatt en QA-funktion och som en del i arbetet med effektivitet och struktur certifierades vi under året enligt ISO och strategiska förvärv Förutom den starka organiska tillväxten har vi under året tagit två viktiga strategiska initiativ, det ena med syfte att snabbare utöka vår marknad och det andra i syfte att säkra våra kunders tillgång till högkvalitativt metallpulver. I februari inleddes ett strategiskt samarbete med DiSanto Technology Inc. (DTI), en kontraktstillverkare av ortopediska produkter, i Shelton, USA. Vi erbjuder nu, tillsammans med DTI, befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till båda företagens kombinerade expertis kommer den strategiska alliansen att påskynda marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Det strategiska samarbetsavtalet med DTI ger Arcam en option att förvärva DTI. ARCAM ÅRSREDOVISNING

8 VD-ord forts. I december avtalade vi om förvärv av pulvertillverkaren AP&C från Raymor Industries i Kanada. AP&C är en ledande tillv erkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titan pulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i vårt erbjudande till våra kunder och rätt pulverkvalitet är en nyckel till effektiv tillverkning i våra EBM-system. Med förvärvet av AP&C säkrar vi tillgången till den bästa teknologin för tillverkning av högkvalitativa metallpulver för våra kunder. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi och det kompletterar väl vår EBM-teknologi och vår produktportfölj. Vi är också glada att välkomna ett nytt team till Arcam och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla marknaden för Additive Manufacturing. Förvärvet slutfördes under februari Q-serien, en ny generation EBM-system Under året introducerade vi en ny generation EBM-system, Q-serien. Den nya Q-serien är utvecklad i nära samarbete med strategiska kunder och erbjuder högre produktivitet och precision, förbättrad ergonomi samt Arcam LayerQam som är ett egenutvecklat och patenterat kamerabaserat system för kvalitetskontroll av tillverkade detaljer. Arcam Q10 är särskilt framtagen för produktion av ortopediska implantat i industriell miljö. Arcam Q 20 är, med sin större byggvolym, anpassad för produktion inom flygindustrin. Med dessa två nya EBM-system är vi väl positionerade för att möta de behov som våra kunder har för de närmaste åren. Av de order som tecknades under 2013 avsåg 9 system den nya Q-serien. Under 2014 ökar vi vår satsning på produktutveckling ytterligare och vi förstärker utvecklingsorganisationen. En viktig uppgift är att kommersialisera resultaten från de forskningsprojekt som vi drivit under EUs sjunde ramprogram (FP7). Våra utvecklingsprojekt kommer framförallt att ge möjlighet till system med avsevärt högre produktivitet än dagens EBM-system. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap Stark finansiell position Vi genomförde under andra respektive fjärde kvartalet tre riktade nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt 450 Mkr. Kassan var därmed vid årsskiftet ca 500 Mkr och med denna starka finansiella ställning har vi kunnat finansiera förvärvet av AP&C och vi har också beredskap för att finansiera ett eventuellt förvärv av DiSanto Technology. Den starka finansiella ställningen ger oss också utrymme att uthålligt utveckla bolaget samt handlingsberedskap inför framtida möjligheter. Vi har, efter emissionerna, nu ett antal välrenommerade institutionella ägare på ägarlistan. Det ökade intresset från investerare innebär också ett större intresse från aktieanalytiker och vi följs idag av fyra analytiker. Oberoende analyser ger en bättre genomlysning av bolaget och därmed våra investerare bättre förutsättningar att förstå vår affär och utveckling. Marknadens utveckling och bilden av oss Vi är övertygade om att vår marknad kommer att fortsätta växa mycket snabbt och att våra möjligheter inom ortopedi och flygindustri långsiktigt är mycket stora. Vi är bara i början av en lång och mycket stark utveckling av marknaden och bolaget. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att industrins omställning till bred massproduktion med Additive Manufacturing kommer att ta tid och att det därför är svårt att förutse exakt hur tillväxten kommer att se ut i närtid. I samband med vår notering på Nasdaq OMX lämnade vi en prognos för 2015 som vi uppfyllde redan Tills vidare kommer vi inte att lämna detaljerade prognoser eller finansiella mål utan att istället löpande kommunicera bolagets utveckling och offentliggöra maskinorder och andra händelser av betydelse. Vi tror att detta ger goda möjligheter för våra investerare och andra intressenter att bedöma vår ställning och vår framtid. Väl positionerade för framtiden Våra system används för tillverkning av avancerade produkter hos några av världens största bolag och vi ser mycket stora framtida möjligheter på de marknader där vi idag verkar. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap och viktigast, vi har ett mycket bra team av hängivna och kreativa medarbetare. Sammantaget är vi väl positionerade för fortsatt stark tillväxt. Mölndal i mars 2014 Magnus René, VD och Koncernchef ARCAM ÅRSREDOVISNING

9 Affärsidé och strategi Arcams affärsidé Arcam utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och metoder för additiv tillverkning i metall. Marknadsföringen fokuseras mot implantat- och flygindustri. Arcams vision Arcams system ska bli ett naturligt inslag i maskinparken på varje tillverkande industriföretag. Operativa mål Arcams långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av system för additiv tillverkning i metall till implantat- och flygindustrin. På medellång sikt är målet att: Stärka marknadspositionen inom Additive Manufacturing (AM) genom fortsatt breddning av kundbasen, återkommande försäljning till befintliga kunder samt genom att erbjuda färdigbearbetade komponenter tillverkade med EBM-teknik. Arcams teknologi börjar användas för volymproduktion även inom flygindustrin. Långsiktigt har Arcam ambitionen att: Identifiera nya kundsegment där systemens tekniska möjligheter kan tillvaratas, exempel på detta är tillämpningar inom rymdindustri, offshore och annan avancerad tillverkning. PÅ KORT SIKT ÄR ARCAMS MÅL ATT: MÅLUPPFYLLELSE 2013 Ständigt förbättra EBM -teknologins produktivitet för att nå ytterligare applikationer inom prioriterade marknader Bredda användarbasen genom nya kunder Öka omsättningen med fortsatt bibehållen stabil lönsamhet Stärka kundsamarbeten genom fortsatt förstärkning av Key Account Management (KAM)-organisationen Tredje generationens system. Arcam Q10, lanserades i mars. Fördjupat samarbete med Oak Ridge National Laboratory. Fortsatta order från universitet och forskningsinstitut nära knutna till industrin. Av 27 order utgjorde 19 order från nya kunder Omsättning 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster 15,4 (15,0) Mkr Stor del av utvecklingsarbetet sker kontinuerligt i samarbete med kund ARCAM ÅRSREDOVISNING

10 Strategier Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM - system, både hård- och mjukvara, som gör det möjligt att direkt från en tredimensionell digital ritning tillverka komponenter av metallpulver. Detta innebär att Arcam ska erbjuda utrustning och tillbehör, kvalificerad kundsupport och service, samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med Arcams patenterade teknik. Ökad prestanda Arcam ska fortsätta att avsätta betryggande resurser till utveckling för att på kort och medellång sikt öka systemens snabbhet, precision och byggvolym. System för volymtillverkning Det är Arcams bedömning att marknaden för direkttillverkning av metalldetaljer med Additive Manufacturing (AM) har mycket stor potential (mer information om marknaden finns på sid 11). Arcam fokuserar därför på försäljning av system som är anpassade för volymtillverkning. På lång sikt skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. Säkrad leveransförmåga av metallpulver Titanpulver som insatsvara är en central del i Arcams teknologi och erbjudande. Tillgången till väl utvecklad teknologi för tillverkning av högkvalitativa metallpulver har säkrats i och med förvärvet av AP&C (Företagsfakta, se sid 23). Strategiskt samarbete för ökad kännedom och vilja att använda Additive Manufacturing Arcam erbjuder sedan våren 2013, genom en strategisk allians med kontraktstillverkaren DiSanto i USA, produktion av färdigbearbetade implantatkomponenter baserat på Arcams EBM -teknologi. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-till verkade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. ( Företagsfakta, se sid 23) Patentstrategi Arcam skyddar sin teknologi från kopiering och intrång genom ett starkt patentskydd för både processkunnande och nyckelkomponenter, såväl hård- som mjukvara. Omkring 140 patent tillhörande 37 olika registrerade patentfamiljer är sökta eller godkända i 11 nyckelländer. Under 2013 har patentarbetet stärkts, 10 nya patent har sökts och 1 ny patentfamilj har blivit godkänd. Titanlegeringar På kort och medellång sikt fokuserar Arcam på kompetensoch applikationskunnande inom titanlegeringar. Dessa legeringar är huvudmaterial för Arcams målgrupper och legeringarna är väl lämpade för EBM -processen samtidigt som de är svårbearbetade och dyra att tillverka med andra metoder. Arcams främsta konkurrensmedel är kunskapen att skapa komplexa geometri - er i metall med mycket goda materialegenskaper till en kostnad och ledtid som lämpar sig för volymproduktion. ARCAM ÅRSREDOVISNING

11 KAM-organisation fokus på kunder som kan förändra Arcam Bolagets KAM-organisation (Key Account Management) består av flera kompetenser material- och applikationsutvecklare, processingenjörer samt serviceingenjörer. Syftet är att skapa ett förtroendefullt samarbete med kunden som bidrar till båda parters utveckling. Fokus är på applikationsutveckling men även t ex certifieringsprocesser för att korta tiden till industriell tillverkning. Lokal kundsupport Arcams system säljs och används över hela världen. Bolaget har egna medarbetare på plats i ett flertal länder för att upprätthålla löpande förebyggande service och bistå med applikationsutvecklingen åt befintliga kunder. Dessa med arbetare återfinns i Kina, Italien, Storbritannien samt USA. Arcams system säljs och används över hela världen. På bilden syns bolagets serviceavdelning, med medarbetare i Sverige, Kina, Italien, Storbritannien samt USA. ARCAM ÅRSREDOVISNING

12 Affärsmodell Två tydliga målgrupper Arcams teknik har en stor potential och marknaden för denna teknologi är förhållandevis omogen, med lång intro duktions - tid av system för volymproduktion. Arcam väljer att fokusera på de två målgrupperna implantat- och flygindustri. Bolaget arbetar med en egen försäljningsorganisation i USA och Norden samt med agenter i Asien och övriga Europa (läs mer om affärsmodellen på sid 19). 1. Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM -system, såväl hård- som mjukvara, samt viss kringutrustning. 2. Eftermarknadsförsäljning En viktig del av affären är service av sålda system och försörjning av metallpulver. Servicearbetet är i första hand förebyggande med regelbunden service av kundernas system. Normalt tecknas ett servicekontrakt vid ordertecknandet där Arcam åtar sig att underhålla systemet. Absoluta merparten av de installerade systemen har löpande serviceavtal. 3. Kontraktstillverkning Arcam erbjuder i samarbete med DiSanto Technology Inc, USA, kontraktstillverkning av ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi och färdigbearbetade för leverans. Arcam svarar för EBM -teknologin medan DTI står för kunnande i färdigbearbetning. Syftet med samarbetet är att underlätta och påskynda implantatbolagens omställning från traditionell tillverkning till adderande tillverkning med Arcams EBM-teknologi. Försäljningsprocessen Varje initial försäljning av ett system är unik där kunden har sina speciella behov och önskemål. Kunden gör en grundlig utvärdering av teknologin. Det kan ske genom att Arcam får ett uppdrag att tillverka en viss specifik detalj för vidare utvärdering eller i en längre projektperiod där kunden själv deltar aktivt i användningen av ett EBM -system. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är normalt 6 12 månader. Oftast inleds en kundrelation med försäljning av enstaka system för utvärdering och applikationsanpassning. Vid konstaterad funktionalitet sker följdorder på fler system. Denna typ av volymförsäljning bedöms ha en stor framtida potential. När en order blir en intäkt En tecknad order omsätts till en intäkt då systemet levereras från Arcam, då den bokförs i resultaträkningen. Arcam offentliggör tecknade order eftersom de påverkar framtida intäkter och därmed företagets lönsamhet. Normalt är tiden från order till leverans drygt tre månader, den tid det tar för Arcam att färdigställa och leverera systemet. Exempel på kunder Industriella kunder Implantatindustri Lima, Italien Nakashima Medical, Japan DiSanto, USA Flygindustri Pratt & Whitney, USA GKN Aerospace, Storbritannien Avio, Italien Universitet/institutioner North Carolina State University, USA Tohoku University, Japan Sheffield University, Storbritannien Oak Ridge National Lab, USA Arcams marknad är global. ARCAM ÅRSREDOVISNING

13 Order, leverans och omsättning Order, st. 30 Omsättning, Mkr 250 Kostnadsstruktur Avskrivningar, 3% Råvaror, 45% Patent och varumärken, 1% Övriga externa kostnader, 19% Marknadsföring, 1% Lokalkostnader, 3% Personalkostnader, 28% Order Leverans Omsättning 50 0 Av Arcams direkta och indirekta kostnader utgör personalkostnader 28 procent. Råvaror och förnödenheter till färdigställande av maskiner samt inköp av metallpulver utgör 45 procent, lokalkost nader 3 procent samt övriga externa kostnader 19 procent. Avskrivningar svarar för 3 procent. Ackumulerat sålda system per geografi Övriga världen, 17% Ackumulerat sålda system per kundsegment Övriga, 6% Flygindustri, 28% Kontrakttillverkare, 11% Valutaexponering Samtliga Arcams system exporteras. Fakturering sker i Euro förutom i USA där den sker i US-dollar. Samtidigt är merparten av kostnaderna i svenska kronor. Arcam valutasäkrar nettovalutaflöden fortlöpande genom terminskontrakt. Europa, 57% USA, 26% Universitet, 30% Implantat, 25% ARCAM ÅRSREDOVISNING

14 Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien Jane Chen är civilingenjör i mekatronik, uppvuxen i Shanghai och nu bosatt i Beijing. Jag började på Arcam 2010 som ansvarig för servicekontoret i Beijing och jag är sedan dess med på en spännande resa med Arcam. Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien och bidrar främst med support till våra kunder. Vi är för närvarande två medarbetare. Antalet sålda maskiner har ökat starkt i Asien, med installerade system i Kina, Japan, Korea och Singapore. Vi upplever ett fortsatt mycket stort intresse, inte bara från industrin utan även från media och myndigheter som uppmärksammat teknologins potential. Det var därför med stolthet som jag i juni 2013 fick förevisa vår verksamhet för den kinesiske politbyråmedlemmen Herr Yu Zhengsheng som besökte vårt huvudkontor i Sverige. ARCAM ÅRSREDOVISNING

15 Tydlig position inom Additive Manufacturing AM Arcams erbjudande inom Additive Manufacturing (AM) är riktat mot tillverkningsindustrin för metall. Arcams teknik används för att framställa färdiga produkter i korta och medellånga serier. Två segment på en global marknad Arcam har valt att fokusera mot flyg- och implantatindustrin, två globala segment med tydliga och starka drivkrafter att använda Additive Manufacturing (AM) i sin tillverkning. Segmentens underliggande marknader utgör därför också Arcams marknader. Geografiskt är USA och Europa de marknader där Arcam framför allt har agerat och dessa marknader bedöms ha en fortsatt stark tillväxtpotential. I Asien är det främst Kina och Japan som bedöms vara viktiga tillväxtmarknader. Arcam center Arcamkund ARCAM ÅRSREDOVISNING

16 Ortopediska implantat en marknad i tillväxt Den ortopediska implantatindustrin kan delas in i tre segment: rekonstruktion, trauma och ryggkirurgi (spine). Arcam bearbetar framför allt marknaden för rekonstruktion, dvs implantat för rekonstruktion av rörelseapparatens leder. Den samlade marknaden för rekonstruktion var enligt Orthoworld 14,4 (14,2) mdr USD Metallegeringar som titan och koboltkrom är etablerade som material för implantat. Dessa metaller är också väl lämpade för tillverkning i Arcams system då de är dyra och svårbearbetade med andra metoder. Segmentet utgörs av leverantörer av ortopediska implantat, underleverantörer till dessa samt universitet och forskningsinstitut med inriktning på implantat och bio material. Trabecular Structures Trabecular Structures, trabekulära strukturer, innebär en porös ytstruktur som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader. Med EBM kan man skapa unika strukturer för porgeometri och storlek, densitet samt ytråhet. Ökad välfärd en stark drivkraft Implantatmarknaden är störst i absoluta tal i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för 80 procent av den totala marknaden. Övervägande tillväxt procentuellt sker dock i tillväxtekonomier, med störst potential i Kina. Implantatmarknaden drivs av ett antal välfärdsfaktorer såsom befolkningstillväxt, åldrande befolkning, aktivare livs stilar, yngre patienter, ökande övervikt, medicinska framsteg med fler behandlingsmöjligheter, nya produkter och bättre tekniker. Fem stora Inom Arcams huvudsegment rekonstruktion dominerar de amerikanska bolagen Zimmer, DePuy Synthes, Stryker, Biomet samt Smith & Nephew. De svarar tillsammans för 88 procent av detta marknadssegment. De fem stora bolagen använder idag egenutvecklade tek niker för tillverkning av avancerade implantat. Arcams teknik är föremål för utvärdering hos samtliga dessa aktörer. Utöver de stora aktörerna är marknaden fragmenterad med ett stort antal små och medelstora bolag. En stor andel av dessa bolag verkar regionalt på sina lokala marknader. Arcams största kund, Lima, återfinns i denna grupp. Arcams teknik väl lämpad Inom implantatområdet används Arcams teknik framförallt för produktion av ortopediska implantat inom nya applikationsområden där implantattillverkarna är beredda att tillämpa ny teknik. Ett exempel på det är den unika porösa ytstrukturen som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader, så kallad trabekulär struktur. Implantat som idag serietillverkas med hjälp av Arcams system är höftleder, axelleder och ryggimplantat. Arcams teknologi lämpar sig också för produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. Här märks främst CMF (CranioMaxilloFacial), delar för skallbensfrakturer. Volymmässigt är tillverkningen av acetabularkoppar till höftleder en komponent som har fått stort genomslag och i dag tillverkas omkring 2 procent av alla acetabularkoppar med EBM -teknologi. Myndigheters godkännande en förutsättning Maskinerna som tillverkar implantatprodukter kräver inte myndighetsgodkännande. Själva implantatprodukterna kräver dock godkännande. I Europa gäller CE-märkning och i USA är det FDA (Food and Drug Administration) som godkänner. Det finns idag på marknaden implantatprodukter tillverkade i Arcams system som är godkända i Europa, USA, Japan och Australien och i process för godkännande i Kina och Korea. Arcams kunder i implantatindustrin Italienska Lima har köpt åtta EBM -system för volymproduktion. Militärsjukhuset Walter Reed Army Medical Center i Washington, USA, använder ett system för tillverkning av avancerade patientanpassade implantat. Medical Modeling i USA har fyra system och Nakashima Medical i Japan har två. Totalt används drygt ett trettiotal EBM -system för implantatproduktion (se även kundexempel på sidan 10). ARCAM ÅRSREDOVISNING

17 Flygindustrin i utveckling och tillväxt Bränslesnålare plan främsta drivkraften i teknikutvecklingen Grundkoncepten i flygplanskonstruktion förändras. Efter att trafikflygplan har byggts i aluminium i över 50 år tillämpas nu nya konstruktionslösningar som gör planen lättare och där med bränslesnålare. Flygplanskroppen och vingarna utgörs i ökande omfattning av komposit istället för aluminium. Airbus A350XWB och Boeings 787 är de första planen i denna generation. De har en beräknad bränslebesparing på 20 procent jämfört med tidigare konstruktioner. Flygbranschen i stark tillväxt Den globala ekonomiska tillväxten ökar resandet och i syn nerhet flygresorna. Enligt Boeings marknadsanalys beräknas drygt trafikflygplan tillverkas fram till EBM-teknologin Lämpar sig väl för konstruktioner som tidigare inte var möjliga att tillverka och som gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Av dessa beräknas plan vara tvåmotoriga. Det innebär en produktion på cirka flygmotorer under de närmaste 20 åren, dvs ca motorer per år. Stor applikationspotential Komposit och aluminium är svåra att kombinera då alumi nium lätt korroderar i kontakt med andra material. Titanlegeringar däremot har inga negativa egenskaper i kombination med komposit och lämpar sig därför väl för kommande konstruktioner. Detta innebär att efterfrågan på konstruktionsdetaljer i titan ökar i takt med att mer komposit används. Inom flygmotorbranschen drivs efterfrågan av utvecklingen av helt nya material som är viktreducerande och med bibehållna avancerade egenskaper. Ett exempel på ett sådant material är legeringen titanaluminid, som är lättare och starkare än konventionella legeringar såsom inconel (nickel-krom). De första kommersiella applikationerna av EBM-producerade komponenter kommer att finnas i kommande gene rationer av flygplansmotorer vars förserieproduktion påbörjas nu. Initialt gäller det turbinblad men även andra delar i flygplansmotorn är aktuella. Volym beroende på applikation Flygindustrin efterfrågar tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i relativt korta serier. Materialkraven är mycket höga och flygindustrin är därmed en viktig partner för ut veck landet av applikationer i nya material. Industrin använder idag Arcams teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. De höga materialkraven är en möjlighet men utgör samtidigt en hög ingångströskel. Flygindustrin är traditionellt sett konservativ i val av nya produktionsmetoder och nya material. När väl en komponent är godkänd att ingå i en konstruktion är dess livscykel lång då flygplansmodeller vanligtvis byggs i långa serier över en längre tidsperiod, ofta i decennier. Få huvudaktörer och många leverantörer Arcam har aktiva kundkontakter med de flesta stora aktörerna inom flygindustrin. Bolaget har därför god kännedom om flygindustrimarknaden. Flygindustrin tillämpar fordonsindustrins produktionsprinciper, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som slutmonteras av ett fåtal huvudaktörer. Flygplanstillverkarna domineras av två stora producenter Airbus och Boeing. Andra aktörer är brasilianska Embraer och kanadensiska Bombardier och nya aktörer såsom japanska Mitsubishi och det kinesiska ACAC/COMACkonsortiet. Flygmotorindustrin består också av ett fåtal aktörer Rolls Royce, GE, Pratt & Whitney, konsortiet CFM (GE och franska Snecma) samt Mitsibushi. Arcams kunder Av totalt 27 order under 2013 kom 10 (16) från flygindustrin. Störst kund hittills är den italienska underleverantören Avio för flygmotorkomponenter som totalt har beställt 10 system. Avio ser affärsmöjligheterna med Arcams teknologi och har skapat affärsområdet emanufacturing för att tydliggöra erbjudandet. ARCAM ÅRSREDOVISNING

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Obducat AB (publ) 556378-5632 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning 1 Ordlista och förkortningar 2 2014 i korthet samt väsentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2013 nexam chemical holding AB (publ) 2013 2 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och Motiv 4 VD har

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

The old way of doing things doesn t work...

The old way of doing things doesn t work... The old way of doing things doesn t work... ÅRSREDOVISNING 2007 ...the new way of doing things does. Affärsidé NovaCast Technologies erbjuder fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsbeskrivning Det här är Biotage 3 Biotages verksamhet och affärsmodell 4 Vd har ordet 6 Finansiella mål 8 Strategi 9 Styrelseordförande har ordet 11 Marknad 12 Erbjudande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll VERKSAMHETEN 2006 2006 i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Marknadsöversikt... 6 Verksamhetsbeskrivning... 12 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena Årsredovisning 2000 Halden Stockholm Edinburgh Taastrup Calgary London Frankfurt München Toronto New York Boston Milano Pasadena Seoul Hong Kong Sydney Teknologisk kompetens Börs- kompetens Transaktions-

Läs mer

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget NOTERINGSMEMORANDUM VÅREN 2015 Innehåll Insplorion i korthet 3 Spridning av memorandumet 3 Fem skäl att teckna aktien

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2001 2002

Årsredovisning 2001 2002 Årsredovisning 2001 2002 Innehåll Året i korthet... 3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB hålls torsdagen den 27 juni 2002 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park i Linköping.

Läs mer

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Innehåll FPC PÅ 30 sekunder Pole Position Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Marknaden Verksamhet Affärsmodell Medarbetare Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Omsättning 2009 777,7 2008 917,6 2007 820,6 2006 750,1 2005 726,2. Omsättning, Mkr. [Diagram] Försäljning per. Consulting 56% Software 44%

Omsättning 2009 777,7 2008 917,6 2007 820,6 2006 750,1 2005 726,2. Omsättning, Mkr. [Diagram] Försäljning per. Consulting 56% Software 44% Årsredovisning 2009 vrigt 18% ENEA i korthet Enea erbjuder lösningar som ökar konkurrenskraften för kunder som utvecklar kommunikationsdrivna produkter. Dessa lösningar består av avancerade realtidsoperativssystem

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. årsredovisning 2008 AKTIEÄGARINFORMATION Årsstämma Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Anmälan Aktieägare

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2002 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Pulkit Datta, 24 år, civilingenjör, Sandvik Tooling, Pune, Indien.

Läs mer