Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013

2 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING

3 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology Inc., kontraktstillverkare av ortopediska produkter i Shelton, USA. Arcam och DiSanto erbjuder befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Arcam tecknade i slutet på året ett avtal om förvärv av pulverdivisionen AP&C från Raymor Industries Inc. AP&C är en tillverkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titanpulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i Arcams erbjudande till sina kunder. Med detta förvärv säkrar Arcam tillgång till titanpulver av hög kvalitet för sina kunders snabbt växande behov. En ny maskingeneration introducerades, Arcam Q-serien. Arcam Q10 är främst avsedd för tillverkning av ortopediska implantat medan Arcam Q20, med sin större byggkammare, riktar sig till flyg industrin. ARCAM ÅRSREDOVISNING

4 Helåret Mkr 15Mkr Nettoomsättning 199,4 Mkr Årets resultat 15,4 Mkr Nya order på EBM-system EBM-system levererades Helåret 2013 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster ökade till 15,4 (15,0) Mkr (resultatet belastas med 5 Mkr i kostnader av engångskaraktär) Resultat per aktie uppgick till 3,85 (4,04) kr (baserat på antal aktier före split 4:1 i januari 2014) Riktade nyemissioner har tillfört bolaget 450 Mkr Väsentliga händelser efter årets utgång Flytt av aktien till NasdaqOMX Midcap-listan Split av aktien 4:1 Order från amerikansk flygindustri Order från kinesisk implantattillverkare Order från europeisk implantatindustri Order från Nyzeeländsk kontraktstillverkare Slutförande av förvärvet av metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada ARCAM ÅRSREDOVISNING

5 Flerårsutveckling Installerad bas, ackumulerat Omsättning och resultat Antal Mkr 140 FoU 200 Nettoomsättning 120 Produktion 160 Varav eftermarknadsförsäljning Resultat före skatt MKR Nettoomsättning 16,6 22,3 47,3 76,0 58,3 74,5 90,5 107,7 139,1 199,4 Omsättningsökning, % Årets resultat -13,2-12,7-8,6 2,3-20,4-6,5 1,8 5,5 15,0 15,4 Soliditet, % 35,1 59,9 74,0 68,0 60,6 72,8 68,1 65,0 60,2 87,2 ARCAM ÅRSREDOVISNING

6 Arcam skapar nya produktionsmöjligheter Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien, Storbritannien och Kina. Utpräglat kunskapsföretag med stark position Arcam är ett utpräglat kunskapsföretag med kompetens inom hela förädlingskedjan. Bolaget är ensamt inom AM (Additive Manufacturing) om att använda elektronstråleteknologi. Arcams position är skyddad med patent men också genom nära kundsamarbeten som skapar höga inträdeströsklar. Industriell aktör på en global marknad Arcam är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt till väldefinierade kundsegment med höga krav. En växande andel av de installerade systemen används för industriell produktion, en trend som tydligt visar den ökande insikten i teknikens potential. Kundrelationerna är långa och mycket nära. För att komma närmare kunderna har bolaget i takt med tillväxten etablerat egna servicekontor i Kina, USA, Italien samt Storbritannien. Väl definierade marknader med tydliga drivkrafter Marknaden för ortopediska implantat är i stadig tillväxt, även i tillväxtländer. Tillväxten drivs främst av ökad efterfrågan av avancerade ytor och strukturer i implantaten, men även på ortopedimarknadens tillväxt i allmänhet, driven av demografi och ökat välstånd. Växande omsättning Bolaget har en positiv utveckling med ökande omsättning, positiva resultat, stabila bruttomarginaler, positiva operativa kassaflöden samt sund finansiell ställning. Flygindustrin drivs av efterfrågan på lättare och därmed bränslesnålare plan. Det i sin tur driver efterfrågan på nya produktionsmetoder och material. Potentialen inom flyg industrin bedöms vara mycket stor. ARCAM ÅRSREDOVISNING

7 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Vårt fokus på specifika kundsegment där vi tillför stort värde, i kombination med kundnära produktutveckling, ger resultat. Omsättningen ökade kraftigt under 2013 och resultatet förbättrades. Året har varit mycket händelserikt med det strategiska samarbetet med kontraktstillverkaren DiSanto och avtalet om förvärv av pulvertillverkaren AP&C som höjdpunkter. Genom dessa strategiska initiativ kan vi fortsätta att hålla ett högt tempo i vår affärsutveckling och därmed både öka affärerna med befintliga kunder och nå nya kunder. Organisk tillväxt Maskinförsäljningen, vår kärnaffär, växte kraftigt till 25 levererade system på helåret. Även eftermarknadsaffären utvecklades starkt, mycket beroende på att våra kunder i större utsträckning använder våra system för produktionstillämpningar. Vår pulveraffär drivs av tre faktorer som alla samverkar, antal installerade system, andelen system som används för produktion samt systemens produktivitet. Sammantaget är eftermarknadsförsäljningens utveckling en bra mätare för hur våra kunder och vår affär utvecklas. Vår tillväxt förutsätter också en förstärkt organisation och den ökade kännedomen om oss och den uppmärksamhet Additive Manufacturing får i media underlättar helt klart våra rekryteringar. Vi har under året förstärkt organisationen inom samtliga funktioner. En viktig förutsättning för fortsatt effektiv tillväxt är att vi har det fundament och den struktur som behövs för att snabbt kunna skala upp verksamheten. Under året har vi tillsatt en QA-funktion och som en del i arbetet med effektivitet och struktur certifierades vi under året enligt ISO och strategiska förvärv Förutom den starka organiska tillväxten har vi under året tagit två viktiga strategiska initiativ, det ena med syfte att snabbare utöka vår marknad och det andra i syfte att säkra våra kunders tillgång till högkvalitativt metallpulver. I februari inleddes ett strategiskt samarbete med DiSanto Technology Inc. (DTI), en kontraktstillverkare av ortopediska produkter, i Shelton, USA. Vi erbjuder nu, tillsammans med DTI, befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till båda företagens kombinerade expertis kommer den strategiska alliansen att påskynda marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Det strategiska samarbetsavtalet med DTI ger Arcam en option att förvärva DTI. ARCAM ÅRSREDOVISNING

8 VD-ord forts. I december avtalade vi om förvärv av pulvertillverkaren AP&C från Raymor Industries i Kanada. AP&C är en ledande tillv erkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titan pulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i vårt erbjudande till våra kunder och rätt pulverkvalitet är en nyckel till effektiv tillverkning i våra EBM-system. Med förvärvet av AP&C säkrar vi tillgången till den bästa teknologin för tillverkning av högkvalitativa metallpulver för våra kunder. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi och det kompletterar väl vår EBM-teknologi och vår produktportfölj. Vi är också glada att välkomna ett nytt team till Arcam och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla marknaden för Additive Manufacturing. Förvärvet slutfördes under februari Q-serien, en ny generation EBM-system Under året introducerade vi en ny generation EBM-system, Q-serien. Den nya Q-serien är utvecklad i nära samarbete med strategiska kunder och erbjuder högre produktivitet och precision, förbättrad ergonomi samt Arcam LayerQam som är ett egenutvecklat och patenterat kamerabaserat system för kvalitetskontroll av tillverkade detaljer. Arcam Q10 är särskilt framtagen för produktion av ortopediska implantat i industriell miljö. Arcam Q 20 är, med sin större byggvolym, anpassad för produktion inom flygindustrin. Med dessa två nya EBM-system är vi väl positionerade för att möta de behov som våra kunder har för de närmaste åren. Av de order som tecknades under 2013 avsåg 9 system den nya Q-serien. Under 2014 ökar vi vår satsning på produktutveckling ytterligare och vi förstärker utvecklingsorganisationen. En viktig uppgift är att kommersialisera resultaten från de forskningsprojekt som vi drivit under EUs sjunde ramprogram (FP7). Våra utvecklingsprojekt kommer framförallt att ge möjlighet till system med avsevärt högre produktivitet än dagens EBM-system. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap Stark finansiell position Vi genomförde under andra respektive fjärde kvartalet tre riktade nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt 450 Mkr. Kassan var därmed vid årsskiftet ca 500 Mkr och med denna starka finansiella ställning har vi kunnat finansiera förvärvet av AP&C och vi har också beredskap för att finansiera ett eventuellt förvärv av DiSanto Technology. Den starka finansiella ställningen ger oss också utrymme att uthålligt utveckla bolaget samt handlingsberedskap inför framtida möjligheter. Vi har, efter emissionerna, nu ett antal välrenommerade institutionella ägare på ägarlistan. Det ökade intresset från investerare innebär också ett större intresse från aktieanalytiker och vi följs idag av fyra analytiker. Oberoende analyser ger en bättre genomlysning av bolaget och därmed våra investerare bättre förutsättningar att förstå vår affär och utveckling. Marknadens utveckling och bilden av oss Vi är övertygade om att vår marknad kommer att fortsätta växa mycket snabbt och att våra möjligheter inom ortopedi och flygindustri långsiktigt är mycket stora. Vi är bara i början av en lång och mycket stark utveckling av marknaden och bolaget. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att industrins omställning till bred massproduktion med Additive Manufacturing kommer att ta tid och att det därför är svårt att förutse exakt hur tillväxten kommer att se ut i närtid. I samband med vår notering på Nasdaq OMX lämnade vi en prognos för 2015 som vi uppfyllde redan Tills vidare kommer vi inte att lämna detaljerade prognoser eller finansiella mål utan att istället löpande kommunicera bolagets utveckling och offentliggöra maskinorder och andra händelser av betydelse. Vi tror att detta ger goda möjligheter för våra investerare och andra intressenter att bedöma vår ställning och vår framtid. Väl positionerade för framtiden Våra system används för tillverkning av avancerade produkter hos några av världens största bolag och vi ser mycket stora framtida möjligheter på de marknader där vi idag verkar. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap och viktigast, vi har ett mycket bra team av hängivna och kreativa medarbetare. Sammantaget är vi väl positionerade för fortsatt stark tillväxt. Mölndal i mars 2014 Magnus René, VD och Koncernchef ARCAM ÅRSREDOVISNING

9 Affärsidé och strategi Arcams affärsidé Arcam utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och metoder för additiv tillverkning i metall. Marknadsföringen fokuseras mot implantat- och flygindustri. Arcams vision Arcams system ska bli ett naturligt inslag i maskinparken på varje tillverkande industriföretag. Operativa mål Arcams långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av system för additiv tillverkning i metall till implantat- och flygindustrin. På medellång sikt är målet att: Stärka marknadspositionen inom Additive Manufacturing (AM) genom fortsatt breddning av kundbasen, återkommande försäljning till befintliga kunder samt genom att erbjuda färdigbearbetade komponenter tillverkade med EBM-teknik. Arcams teknologi börjar användas för volymproduktion även inom flygindustrin. Långsiktigt har Arcam ambitionen att: Identifiera nya kundsegment där systemens tekniska möjligheter kan tillvaratas, exempel på detta är tillämpningar inom rymdindustri, offshore och annan avancerad tillverkning. PÅ KORT SIKT ÄR ARCAMS MÅL ATT: MÅLUPPFYLLELSE 2013 Ständigt förbättra EBM -teknologins produktivitet för att nå ytterligare applikationer inom prioriterade marknader Bredda användarbasen genom nya kunder Öka omsättningen med fortsatt bibehållen stabil lönsamhet Stärka kundsamarbeten genom fortsatt förstärkning av Key Account Management (KAM)-organisationen Tredje generationens system. Arcam Q10, lanserades i mars. Fördjupat samarbete med Oak Ridge National Laboratory. Fortsatta order från universitet och forskningsinstitut nära knutna till industrin. Av 27 order utgjorde 19 order från nya kunder Omsättning 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster 15,4 (15,0) Mkr Stor del av utvecklingsarbetet sker kontinuerligt i samarbete med kund ARCAM ÅRSREDOVISNING

10 Strategier Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM - system, både hård- och mjukvara, som gör det möjligt att direkt från en tredimensionell digital ritning tillverka komponenter av metallpulver. Detta innebär att Arcam ska erbjuda utrustning och tillbehör, kvalificerad kundsupport och service, samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med Arcams patenterade teknik. Ökad prestanda Arcam ska fortsätta att avsätta betryggande resurser till utveckling för att på kort och medellång sikt öka systemens snabbhet, precision och byggvolym. System för volymtillverkning Det är Arcams bedömning att marknaden för direkttillverkning av metalldetaljer med Additive Manufacturing (AM) har mycket stor potential (mer information om marknaden finns på sid 11). Arcam fokuserar därför på försäljning av system som är anpassade för volymtillverkning. På lång sikt skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. Säkrad leveransförmåga av metallpulver Titanpulver som insatsvara är en central del i Arcams teknologi och erbjudande. Tillgången till väl utvecklad teknologi för tillverkning av högkvalitativa metallpulver har säkrats i och med förvärvet av AP&C (Företagsfakta, se sid 23). Strategiskt samarbete för ökad kännedom och vilja att använda Additive Manufacturing Arcam erbjuder sedan våren 2013, genom en strategisk allians med kontraktstillverkaren DiSanto i USA, produktion av färdigbearbetade implantatkomponenter baserat på Arcams EBM -teknologi. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-till verkade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. ( Företagsfakta, se sid 23) Patentstrategi Arcam skyddar sin teknologi från kopiering och intrång genom ett starkt patentskydd för både processkunnande och nyckelkomponenter, såväl hård- som mjukvara. Omkring 140 patent tillhörande 37 olika registrerade patentfamiljer är sökta eller godkända i 11 nyckelländer. Under 2013 har patentarbetet stärkts, 10 nya patent har sökts och 1 ny patentfamilj har blivit godkänd. Titanlegeringar På kort och medellång sikt fokuserar Arcam på kompetensoch applikationskunnande inom titanlegeringar. Dessa legeringar är huvudmaterial för Arcams målgrupper och legeringarna är väl lämpade för EBM -processen samtidigt som de är svårbearbetade och dyra att tillverka med andra metoder. Arcams främsta konkurrensmedel är kunskapen att skapa komplexa geometri - er i metall med mycket goda materialegenskaper till en kostnad och ledtid som lämpar sig för volymproduktion. ARCAM ÅRSREDOVISNING

11 KAM-organisation fokus på kunder som kan förändra Arcam Bolagets KAM-organisation (Key Account Management) består av flera kompetenser material- och applikationsutvecklare, processingenjörer samt serviceingenjörer. Syftet är att skapa ett förtroendefullt samarbete med kunden som bidrar till båda parters utveckling. Fokus är på applikationsutveckling men även t ex certifieringsprocesser för att korta tiden till industriell tillverkning. Lokal kundsupport Arcams system säljs och används över hela världen. Bolaget har egna medarbetare på plats i ett flertal länder för att upprätthålla löpande förebyggande service och bistå med applikationsutvecklingen åt befintliga kunder. Dessa med arbetare återfinns i Kina, Italien, Storbritannien samt USA. Arcams system säljs och används över hela världen. På bilden syns bolagets serviceavdelning, med medarbetare i Sverige, Kina, Italien, Storbritannien samt USA. ARCAM ÅRSREDOVISNING

12 Affärsmodell Två tydliga målgrupper Arcams teknik har en stor potential och marknaden för denna teknologi är förhållandevis omogen, med lång intro duktions - tid av system för volymproduktion. Arcam väljer att fokusera på de två målgrupperna implantat- och flygindustri. Bolaget arbetar med en egen försäljningsorganisation i USA och Norden samt med agenter i Asien och övriga Europa (läs mer om affärsmodellen på sid 19). 1. Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM -system, såväl hård- som mjukvara, samt viss kringutrustning. 2. Eftermarknadsförsäljning En viktig del av affären är service av sålda system och försörjning av metallpulver. Servicearbetet är i första hand förebyggande med regelbunden service av kundernas system. Normalt tecknas ett servicekontrakt vid ordertecknandet där Arcam åtar sig att underhålla systemet. Absoluta merparten av de installerade systemen har löpande serviceavtal. 3. Kontraktstillverkning Arcam erbjuder i samarbete med DiSanto Technology Inc, USA, kontraktstillverkning av ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi och färdigbearbetade för leverans. Arcam svarar för EBM -teknologin medan DTI står för kunnande i färdigbearbetning. Syftet med samarbetet är att underlätta och påskynda implantatbolagens omställning från traditionell tillverkning till adderande tillverkning med Arcams EBM-teknologi. Försäljningsprocessen Varje initial försäljning av ett system är unik där kunden har sina speciella behov och önskemål. Kunden gör en grundlig utvärdering av teknologin. Det kan ske genom att Arcam får ett uppdrag att tillverka en viss specifik detalj för vidare utvärdering eller i en längre projektperiod där kunden själv deltar aktivt i användningen av ett EBM -system. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är normalt 6 12 månader. Oftast inleds en kundrelation med försäljning av enstaka system för utvärdering och applikationsanpassning. Vid konstaterad funktionalitet sker följdorder på fler system. Denna typ av volymförsäljning bedöms ha en stor framtida potential. När en order blir en intäkt En tecknad order omsätts till en intäkt då systemet levereras från Arcam, då den bokförs i resultaträkningen. Arcam offentliggör tecknade order eftersom de påverkar framtida intäkter och därmed företagets lönsamhet. Normalt är tiden från order till leverans drygt tre månader, den tid det tar för Arcam att färdigställa och leverera systemet. Exempel på kunder Industriella kunder Implantatindustri Lima, Italien Nakashima Medical, Japan DiSanto, USA Flygindustri Pratt & Whitney, USA GKN Aerospace, Storbritannien Avio, Italien Universitet/institutioner North Carolina State University, USA Tohoku University, Japan Sheffield University, Storbritannien Oak Ridge National Lab, USA Arcams marknad är global. ARCAM ÅRSREDOVISNING

13 Order, leverans och omsättning Order, st. 30 Omsättning, Mkr 250 Kostnadsstruktur Avskrivningar, 3% Råvaror, 45% Patent och varumärken, 1% Övriga externa kostnader, 19% Marknadsföring, 1% Lokalkostnader, 3% Personalkostnader, 28% Order Leverans Omsättning 50 0 Av Arcams direkta och indirekta kostnader utgör personalkostnader 28 procent. Råvaror och förnödenheter till färdigställande av maskiner samt inköp av metallpulver utgör 45 procent, lokalkost nader 3 procent samt övriga externa kostnader 19 procent. Avskrivningar svarar för 3 procent. Ackumulerat sålda system per geografi Övriga världen, 17% Ackumulerat sålda system per kundsegment Övriga, 6% Flygindustri, 28% Kontrakttillverkare, 11% Valutaexponering Samtliga Arcams system exporteras. Fakturering sker i Euro förutom i USA där den sker i US-dollar. Samtidigt är merparten av kostnaderna i svenska kronor. Arcam valutasäkrar nettovalutaflöden fortlöpande genom terminskontrakt. Europa, 57% USA, 26% Universitet, 30% Implantat, 25% ARCAM ÅRSREDOVISNING

14 Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien Jane Chen är civilingenjör i mekatronik, uppvuxen i Shanghai och nu bosatt i Beijing. Jag började på Arcam 2010 som ansvarig för servicekontoret i Beijing och jag är sedan dess med på en spännande resa med Arcam. Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien och bidrar främst med support till våra kunder. Vi är för närvarande två medarbetare. Antalet sålda maskiner har ökat starkt i Asien, med installerade system i Kina, Japan, Korea och Singapore. Vi upplever ett fortsatt mycket stort intresse, inte bara från industrin utan även från media och myndigheter som uppmärksammat teknologins potential. Det var därför med stolthet som jag i juni 2013 fick förevisa vår verksamhet för den kinesiske politbyråmedlemmen Herr Yu Zhengsheng som besökte vårt huvudkontor i Sverige. ARCAM ÅRSREDOVISNING

15 Tydlig position inom Additive Manufacturing AM Arcams erbjudande inom Additive Manufacturing (AM) är riktat mot tillverkningsindustrin för metall. Arcams teknik används för att framställa färdiga produkter i korta och medellånga serier. Två segment på en global marknad Arcam har valt att fokusera mot flyg- och implantatindustrin, två globala segment med tydliga och starka drivkrafter att använda Additive Manufacturing (AM) i sin tillverkning. Segmentens underliggande marknader utgör därför också Arcams marknader. Geografiskt är USA och Europa de marknader där Arcam framför allt har agerat och dessa marknader bedöms ha en fortsatt stark tillväxtpotential. I Asien är det främst Kina och Japan som bedöms vara viktiga tillväxtmarknader. Arcam center Arcamkund ARCAM ÅRSREDOVISNING

16 Ortopediska implantat en marknad i tillväxt Den ortopediska implantatindustrin kan delas in i tre segment: rekonstruktion, trauma och ryggkirurgi (spine). Arcam bearbetar framför allt marknaden för rekonstruktion, dvs implantat för rekonstruktion av rörelseapparatens leder. Den samlade marknaden för rekonstruktion var enligt Orthoworld 14,4 (14,2) mdr USD Metallegeringar som titan och koboltkrom är etablerade som material för implantat. Dessa metaller är också väl lämpade för tillverkning i Arcams system då de är dyra och svårbearbetade med andra metoder. Segmentet utgörs av leverantörer av ortopediska implantat, underleverantörer till dessa samt universitet och forskningsinstitut med inriktning på implantat och bio material. Trabecular Structures Trabecular Structures, trabekulära strukturer, innebär en porös ytstruktur som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader. Med EBM kan man skapa unika strukturer för porgeometri och storlek, densitet samt ytråhet. Ökad välfärd en stark drivkraft Implantatmarknaden är störst i absoluta tal i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för 80 procent av den totala marknaden. Övervägande tillväxt procentuellt sker dock i tillväxtekonomier, med störst potential i Kina. Implantatmarknaden drivs av ett antal välfärdsfaktorer såsom befolkningstillväxt, åldrande befolkning, aktivare livs stilar, yngre patienter, ökande övervikt, medicinska framsteg med fler behandlingsmöjligheter, nya produkter och bättre tekniker. Fem stora Inom Arcams huvudsegment rekonstruktion dominerar de amerikanska bolagen Zimmer, DePuy Synthes, Stryker, Biomet samt Smith & Nephew. De svarar tillsammans för 88 procent av detta marknadssegment. De fem stora bolagen använder idag egenutvecklade tek niker för tillverkning av avancerade implantat. Arcams teknik är föremål för utvärdering hos samtliga dessa aktörer. Utöver de stora aktörerna är marknaden fragmenterad med ett stort antal små och medelstora bolag. En stor andel av dessa bolag verkar regionalt på sina lokala marknader. Arcams största kund, Lima, återfinns i denna grupp. Arcams teknik väl lämpad Inom implantatområdet används Arcams teknik framförallt för produktion av ortopediska implantat inom nya applikationsområden där implantattillverkarna är beredda att tillämpa ny teknik. Ett exempel på det är den unika porösa ytstrukturen som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader, så kallad trabekulär struktur. Implantat som idag serietillverkas med hjälp av Arcams system är höftleder, axelleder och ryggimplantat. Arcams teknologi lämpar sig också för produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. Här märks främst CMF (CranioMaxilloFacial), delar för skallbensfrakturer. Volymmässigt är tillverkningen av acetabularkoppar till höftleder en komponent som har fått stort genomslag och i dag tillverkas omkring 2 procent av alla acetabularkoppar med EBM -teknologi. Myndigheters godkännande en förutsättning Maskinerna som tillverkar implantatprodukter kräver inte myndighetsgodkännande. Själva implantatprodukterna kräver dock godkännande. I Europa gäller CE-märkning och i USA är det FDA (Food and Drug Administration) som godkänner. Det finns idag på marknaden implantatprodukter tillverkade i Arcams system som är godkända i Europa, USA, Japan och Australien och i process för godkännande i Kina och Korea. Arcams kunder i implantatindustrin Italienska Lima har köpt åtta EBM -system för volymproduktion. Militärsjukhuset Walter Reed Army Medical Center i Washington, USA, använder ett system för tillverkning av avancerade patientanpassade implantat. Medical Modeling i USA har fyra system och Nakashima Medical i Japan har två. Totalt används drygt ett trettiotal EBM -system för implantatproduktion (se även kundexempel på sidan 10). ARCAM ÅRSREDOVISNING

17 Flygindustrin i utveckling och tillväxt Bränslesnålare plan främsta drivkraften i teknikutvecklingen Grundkoncepten i flygplanskonstruktion förändras. Efter att trafikflygplan har byggts i aluminium i över 50 år tillämpas nu nya konstruktionslösningar som gör planen lättare och där med bränslesnålare. Flygplanskroppen och vingarna utgörs i ökande omfattning av komposit istället för aluminium. Airbus A350XWB och Boeings 787 är de första planen i denna generation. De har en beräknad bränslebesparing på 20 procent jämfört med tidigare konstruktioner. Flygbranschen i stark tillväxt Den globala ekonomiska tillväxten ökar resandet och i syn nerhet flygresorna. Enligt Boeings marknadsanalys beräknas drygt trafikflygplan tillverkas fram till EBM-teknologin Lämpar sig väl för konstruktioner som tidigare inte var möjliga att tillverka och som gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Av dessa beräknas plan vara tvåmotoriga. Det innebär en produktion på cirka flygmotorer under de närmaste 20 åren, dvs ca motorer per år. Stor applikationspotential Komposit och aluminium är svåra att kombinera då alumi nium lätt korroderar i kontakt med andra material. Titanlegeringar däremot har inga negativa egenskaper i kombination med komposit och lämpar sig därför väl för kommande konstruktioner. Detta innebär att efterfrågan på konstruktionsdetaljer i titan ökar i takt med att mer komposit används. Inom flygmotorbranschen drivs efterfrågan av utvecklingen av helt nya material som är viktreducerande och med bibehållna avancerade egenskaper. Ett exempel på ett sådant material är legeringen titanaluminid, som är lättare och starkare än konventionella legeringar såsom inconel (nickel-krom). De första kommersiella applikationerna av EBM-producerade komponenter kommer att finnas i kommande gene rationer av flygplansmotorer vars förserieproduktion påbörjas nu. Initialt gäller det turbinblad men även andra delar i flygplansmotorn är aktuella. Volym beroende på applikation Flygindustrin efterfrågar tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i relativt korta serier. Materialkraven är mycket höga och flygindustrin är därmed en viktig partner för ut veck landet av applikationer i nya material. Industrin använder idag Arcams teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. De höga materialkraven är en möjlighet men utgör samtidigt en hög ingångströskel. Flygindustrin är traditionellt sett konservativ i val av nya produktionsmetoder och nya material. När väl en komponent är godkänd att ingå i en konstruktion är dess livscykel lång då flygplansmodeller vanligtvis byggs i långa serier över en längre tidsperiod, ofta i decennier. Få huvudaktörer och många leverantörer Arcam har aktiva kundkontakter med de flesta stora aktörerna inom flygindustrin. Bolaget har därför god kännedom om flygindustrimarknaden. Flygindustrin tillämpar fordonsindustrins produktionsprinciper, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som slutmonteras av ett fåtal huvudaktörer. Flygplanstillverkarna domineras av två stora producenter Airbus och Boeing. Andra aktörer är brasilianska Embraer och kanadensiska Bombardier och nya aktörer såsom japanska Mitsubishi och det kinesiska ACAC/COMACkonsortiet. Flygmotorindustrin består också av ett fåtal aktörer Rolls Royce, GE, Pratt & Whitney, konsortiet CFM (GE och franska Snecma) samt Mitsibushi. Arcams kunder Av totalt 27 order under 2013 kom 10 (16) från flygindustrin. Störst kund hittills är den italienska underleverantören Avio för flygmotorkomponenter som totalt har beställt 10 system. Avio ser affärsmöjligheterna med Arcams teknologi och har skapat affärsområdet emanufacturing för att tydliggöra erbjudandet. ARCAM ÅRSREDOVISNING

Arcam Årsredovisning 2012

Arcam Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Välkommen att läsa s årsredovisning 2012! Detta är en pdf-version som är anpassad för läsning på datorskärm eller surfplatta. För att underlätta navigeringen kan du klicka direkt på

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2014 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2014 1 Stark position inom AM-produktion i metall Arcam tillverkar produkter för AM Additive Manufacturing,

Läs mer

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Pressmeddelande Mölndal 2013-03-01 Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX, lanserar idag Arcam Q10, ett nytt EBM-system utvecklat

Läs mer

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2011 En pålitlig partner Arcam utvecklar och tillverkar system för Additive Manufacturing (AM), dvs verktygsfri tillverkning direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2010 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Arcam årsredovisning 2009 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD).

Läs mer

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Nettoomsättningen ökade med 43% till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2012 Försäljningen uppgick till 18,9 (17,0) Mkr Resultat efter finansiella poster -6,6 (-4,9) Mkr Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03)

Läs mer

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier Arcam 2006 Arcam i korthet Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

STRÅLANDE SCIENCE FICTION

STRÅLANDE SCIENCE FICTION STRÅLANDE SCIENCE FICTION Vare sig det handlar om unika flygplansdelar, individanpassade implantat eller reservdelar av månsand med en CAD-ritning och Arcams avancerade 3D-maskiner kan science fiction

Läs mer

Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut

Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut Pressmeddelande Mölndal, 28 oktober 2013 Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut Arcam, noterat på NASDAQ OMX, har fått en order på ett EBM-system från ett forskningsinstitut i Europa. Systemet

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik. Årsredovisning 2005 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal.

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal. Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet 1 Arcam i sammandrag 2 VD har ordet 3 Produkter och tjänster 5 Marknad 6 Verksamhet 8 Kundcase 11 Fem år i sammandrag 12 Arcam-aktien och ägarförhållanden 14

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.): Delårsrapport för perioden januari-juni 2007

AGELLIS Group AB (publ.): Delårsrapport för perioden januari-juni 2007 AGELLIS Group AB (publ.): Delårsrapport för perioden januari-juni 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK 7,3 (2,5) och för andra kvartalet till MSEK 4,3 (1,8) Resultatet för perioden

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

With a heart for manufacturing

With a heart for manufacturing HSF Group With a heart for manufacturing Entreprenörsandan är stark inom HSF Group. Nästan alla som en gång startade bolagen som ingår i gruppen arbetar fortfarande kvar. Vi fokuserar inte enbart på finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer